На основу Одлуке Управног одбора о висини закупнине, условима и начину издавања у закуп пословног простора који се налази у Новој техничкој бази на Копаонику од 27.12.2011. године, као и Одлуке Општинског већа Општине Рашка о давању на коришћење нераспоређеног простора у Новој техничкој бази на Копаонику  Јавно Предузеће „СТАН“ Рашка расписује

 

Ј А В Н И    О Г Л А С

О давању  пословног простора у закуп прикупљањем 

понуда у писаној форми

 

У закуп се издају пословне просторије које се налазе у Новој техничкој бази на Копаонику, и то:

 

А)  П Р И З Е М Љ Е  укупне површине 224,31 м2, почетна цена 3,00 Еур/м2:

 

1.Машинска радионица површине 185.65 м2

2.Водоинсталатерска и браварска радионица површине 25,88 м2

3.Пријавница површине 12,78 м2,

 

са заједничким ходником  површине 27,74 м2 и мокрим чвором површине 7,00 м2;

 

Б)  ПРВИ СПРАТ  укупне површине 151,53 м2, почетна цена 5,50 Еур/м2:

 

1.Радионица фриго механике површине 45,05 м2

2.Електрорадионица површине 30,81 м2

3.Канцеларија површине 14,42 м2

4.Канцеларија површине 14,42 м2

5.Канцеларија површине 19,89 м2

 

са заједничким ходником и мокрим чвором укупне површине 26,94 м2;

 

В) ПРОСТОРИЈЕ МАГАЦИНА НОВЕ ТЕХНИЧКЕ БАЗЕ У ПРИЗЕМЉУ укупне површине 418,88  м2, почетна цена  2,00 Еур/м2:

 

1.Магацин опреме површине 59,84 м2

2.Магацин опреме површине 59,84 м2

3.Магацин технике површине 59,84 м2

4.Магацин технике површине 59,84 м2

5.Магацин технике површине 59,84 м2

6.Магацин технике површине 59,84 м2

7.Магацин технике површине 59,84 м2

 

 

Г) ПРОСТОРИЈЕ МАГАЦИНА НОВЕ ТЕХНИЧКЕ БАЗЕ НА СПРАТУ укупне површине 573,26 м2, почетна цена 2,00 Еур/м2:

 

1.Магацин опреме и материјала површине 59,84 м2

2.Магацин опреме и материјала површине 55,34 м2

3.Магацин ситног инвентара површине 55,28 м2

4.Магацин ситног инвентара површине 59,84 м2

5.Магацин ситног инвентара површине 55.28 м2

6.Магацин ситног инвентара површине 55.28 м2

7.Магацин ситног инвентара површине 59,84 м2

8.Магацин ситног инвентара површине 59,84 м2

9.Магацин ситног инвентара површине 56,36 м2

10.Магацин ситног инвентара површине 56,36 м2

 

Све наведене просторије се по договору могу делити на више мањих целина по договору са заинтересованим понуђачима.

 

-Наведени пословни простор издаваће се на одређено време најдуже до 5 година.

-Право подношења понуде имају физичка лица, правна лица и предузетници.

-Понуде се достављају на адресу: Јавно Предузеће за стамбене услуге „СТАН“ Рашка, Немањина 1, 36350 Рашка, у затвореним ковертама са видљивом назнаком „за јавни оглас“.

-Уз понуду доставити: физичка лица - јединствени матични број грађана и адресу, предузетници – јмбг и адресу, као и извод из регистра АПР-а, правна лица - пословно име и седиште, извод из регистра АПР-а и податке о лицу овлашћеном за заступање, назнаку пословног простора за који се понуда подноси, делатност која ће се обављати, износ понуђене закупнине по м2, као и изјаву да ће просторије  прихватити у виђеном стању.

-Рок за достављање понуда је 8 дана од дана објављивања јавног огласа.

 

Прикупњене понуде ће прегледати комисија формирана од стране Управног одбора Предузећа најкасније првог радног дана након истека рока за доставњање понуда и одабрати најповољније, након чега ће сви понуђачи бити обавештени писаним путем. 

Критеријум за избор најповољније понуде је највиша понуђена цена закупа по м2.

Некомплетне и неблаговремене понуде, као и понуде оних понуђача који дугују ЈП „СТАН“ по основу закупнине, или су по другом основу прекршили одредбе уговора о закупу се неће разматрати.

За све информације контакт особа је Миломир Петровић, телефон: 036/736-229, мобилни: 064/28-46-312

 

У Рашки, 05.01.2012.                                           

Д И Р Е К Т О Р

Драган Младеновић, дипл.инж.орг.