РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
Општина Рашка
Kомисија за доделу помоћи 
Broj: 205-9/14-4
Дана 17.12.2014.год.
Р А Ш К А
На основу одлуке општине Рашка и Уговора о сарадњи број: 9-9/343 од 17. новембра 2014.год. на реализацији „Програма коришћења средстава за решавање стамбених потреба  интерно расељених лица“, у циљу пружања помоћи у грађевинском материјалу за обезбеђивање неопходних услова становања у започетој изградњи објекта за становање - завршетак градње или адаптацију постојећег стамбеног објекта за породице интерно расељених лица, Комисија за избор корисника на седници одржаној 17.12. 2014. године, објављује
 
Ј А В Н И   П О З И В
ЗА ДОДЕЛУ ПОМОЋИ У ГРАЂЕВИНСКОМ МАТЕРИЈАЛУ ПОРОДИЦАМА ИРЛ
 
 Оглашава се  додела помоћи у грађевинском материјалу породицама  интерно расељених лица на територији  општине Рашка, у максималном износу од 550.000.
Рок за подношење захтева је 30 дана од дана објављивања на огласној табли општине Рашка. 
Право на ПОМОЋ могу да остваре породице интерно расељених, лица смештене у неадекватном приватном смештају у општини  Рашка. 
Потребно је да подносилац захтева и чланови његовог породичног домаћинства испуњавају следеће услове: 
да је подносилац захтева евидентиран као интерно расељено лице; 
да су интерно расељено лице и чланови његове породице смештени у колективном центру/ неадекватном приватном смештају; 

да интерно расељено лице и чланови његове породице не поседују непокретност ван КиМ (места пребивалишта) или у другој држави, а којом могу да реше своје стамбено питање;
да нису обновили или отуђили непокретност на територији КиМ, а којом могу безбедно да реше своје стамбено питање;
да интерно расељено лице и чланови његове породице нису укључени у неки други пројекат за трајно решење стамбених потреба;
да интерно расељено лице и чланови његове породице нису повратници из миграције у треће земље;
да поседују  неусловни стамбени објекат или плац са започетом градњом и да је степен изградње такав да уз донацију могу да створе основне услове за живот;
да величина стамбеног објекта не превазилази основне потребе породичног домаћинства;
да поседује неопходну документацију (дозволе) или је у процесу легализације.
 
Изјаве дате у прилогу захтева, подносилац даје под пуном материјалном и кривичном одговорношћу. Ако се установи супротно од изјављеног, против подносиоца захтева ће се предузети одговарајуће мере у складу са законом, укључујући и промену одлуке Комисије о избору корисника.
Заинтересоване породице своје захтеве са потребном документацијом поднесе на писарницу општине Рашка. 
Захтеве поднете после рока утврђеног у огласу, Комисија ће одбацити као неблаговремене, односно непотпуне.
Комисија задржава право да у поступку разматрања изврши неопходне провере и затражи  додатну документацију.
У року од 15 дана од дана истека рока огласа Комисија је дужна да утврди предлог листе корисника помоћи и исту истакне на огласној табли општине, повереника за избеглице и на огласној табли у Месних канцеларија.
    За ближе информације о огласу можете се обратити  општинском поверенику за избеглице на тел. 036- 737-745 или лично  у канцеларији бр. 14, Општинске управе Рашка.