Скупштина општине је највиши орган Општине који врши основне функције локалне власти, утврђене Уставом, законом и Статутом.

Скупштина општине, у складу са законом:

1. доноси Статут општине и пословник Скупштине општине;

2. доноси буџет и усваја завршни рачун буџета;

3. утврђује стопе изворних прихода Општине, као и начин и мерила за одређивање висине локалних такса и накнада;

4. подноси иницијативу за покретање поступка оснивања, укидања или промене територије Општине;

5. доноси програм развоја Општине и појединих делатности;

6. доноси просторни план и урбанистичке планове и уређује коришћење грађевинског земљишта;

1. доноси прописе и друге опште акте;

2. расписује општински референдум и референдум на делу територије Општине, изјашњава се о предлозима садржаним у грађанској иницијативи и утврђује предлог одлуке о самодоприносу;

3. оснива службе, јавна предузећа, установе и организације и врши надзор над њиховим радом;

4. именује и разрешава управни и надзорни одбор, именује и разрешава директоре јавних предузећа, установа, организација и служби, чији је оснивач и даје сагласност на њихове статуте, у складу са законом;

5. бира и разрешава председника Скупштине и заменика председника Скупштине;

6. поставља и разрешава секретара и заменика секретара Скупштине;

7. бира и разрешава председника Општине и, на предлог председника Општине, бира заменика председника Општине и чланове Општинског већа;

8. одлучује о прибављању непокретности у јавну својину општине;

9. одлучује о прибављању, коришћењу, управљању и располагању непокретним стварима у јавној својини, које користе органи и организације општине;

10. одлучује о отуђењу непокретности у јавној својини општине укључујући и размену;

11. одлучује о преносу права јавне својине на непокретности, на другог носиоца права јавне својине укључујући и размену;

12. одлучује о улагању капитала јавног предузећа и друштва капитала, чији је оснивач општина;

13. одлучује о заснивању хипотеке на непокретностима у јавној својини;

14. одлучује о преносу права коришћења на стварима у јавној својини месним заједницама, установама, агенцијама и другим организацијама чији је оснивач општина;

15. даје претходну сагласност месним заједницама, установама, јавним агенцијама и другим организацијама, који су носиоци права коришћења на стварима у јавној својини општине, за давање у закуп истих;

16. одлучује о отуђењу непокретности из јавне својине на којима месне заједнице, установе, јавне агенције и друге организације имају право коришћења на тој непокретности;

17. одлучује о одузимању непокретности у јавној својини општине, на којима право коришћења имају месне заједнице, установе и јавне агенције, а које нису у функцији остваривања делатности носиоца прва коришћења на тој ствари, као и ако се користе супротно закону, другом пропису или природи и намени непокретности, а у другим случајевима под условом да се носиоцу права коришћења обезбеди коришћење друге одговарајуће непокретности;

18. одлучује о давању на коришћење непокретности које општина стекне наслеђем, поклоном или једностраном изјавом воље, или на други законом одређен начин;

19. одлучује о давању сагласности јавним предузећима и друштвима капитала чији је оснивач општина а који су носиоци права коришћења на непокретности, за упис права својине на тим непокретностима;

20. одлучује о давању на коришћење комуналне мреже;

21. утврђује општинске таксе и друге локалне приходе који Општини припадају по закону;

22. утврђује накнаду за уређивање и коришћење грађевинског земљишта;

23. доноси акт о јавном задуживању Општине, у складу са законом којим се уређује јавни дуг;

24. прописује радно време угоститељских, трговинских и занатских објеката;

25. даје мишљење о републичком и регионалном просторном плану;

26. оснива стална и повремена радна тела за разматрање питања из њене надлежности;

27. даје мишљење о законима којима се уређују питања од интереса за локалну самоуправу;

28. разматра извештај о раду и даје сагласност на програм рада корисника буџета;

29. одлучује о сарадњи и удруживању са градовима и општинама, удружењима, невладиним организацијама; 

30. информише јавност о свом раду; 

31. покреће поступак за оцену уставности и законитости закона или другог општег акта Републике Србије којим се повређује право на локалну самоуправу;

32. даје сагласност на употребу имена, грба и другог обележја Општине;

33. разматра и усваја годишње извештаје о раду јавних предузећа, установа и других јавих служби чији је оснивач или већински власник општина; 

34. усваја етички кодекс понашања функционера (у даљем тексту: етички кодекс);

35. доноси мере и усваја препоруке за унапређење људских и мањинских права;

36. обавља и друге послове утврђене законом и овим статутом.

37. доноси Одлуке о сарадњи и удруживању општине са општинама и градовима у земљи и другим државама, уз сагласност Владе Републике Србије.

 

Председник скупштине: Мирјана Скорић, е-маил: mirjana.skoric @raska.gov.rs

Заменик председника скупштине: Владан Милетић

Секретар скупштине : Стеван Бакрачевић, е-маил: stevan.bakracevic @raska.gov.rs

Телефон: +381 (0) 36 736-224 и +381  (0) 36 736-281

Факс: +381 (0) 36 736-204 

И-мејл: info @raska.org.rs

Организација и рад Скупштине општине Рашка уређени су Пословником Скупштине општине Рашка („Службени гласник општине Рашка“, 91/08 и 131/13).

Скупштина општине  има 35 одборника

Одборници Скупштине општине су:

 

Редни број

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

Година рођења

Занимање

Пребивалиште

1.

Мирјана Скорић

1980

дипломирани политиколог

Рашка

2. 

Немања Поповић

1990

дипломирани историчар

Рашка

3.

Марија Бошковић

1978

доктор медицине

Варево

 

4.

Мирјана Кашић

1978

дипл. васпитач предшколских установа

Баљевац

5.

Владимир Милетић

1976

виши књижничар

Јошаничка Бања

6. 

Данијела Матовић

1986

дипл. историчар уметности

Рашка

7.

Марко Ђоровић

1988

професор физичког васпитања

Рашка

8.

Дејан Ковачевић

1973

машински техничар

Рашка

9.

Лидија Глођовић

1987

дипломирани економиста

Рашка

10. 

Бранка Мировић     

1992

мастер педагог

Рашка

11.

Анкица Љубичић

1983

гимназија

Варево

12.

Лазар Вучковић

1989

струковни економиста

Милатковиће

13.

Илија Покимица

1984

струковни инжењер

Рвати

14.

Марина Лештанин

1991

дипломирани еколог-туризмолог

Рашка

15.

Наташа Цветковић

1982

дипл. васпитач предшколских установа

Рашка

16.

Милка Бошњовић

1988

дипломирани економиста

Рашка

17.

Милинко Пантовић

1948

пензионер

Рашка

18.

Илија Роглић

1979

професор физичког васпитања

Рашка

19.

Данијела Томовић

1982

професор разредне наставе

Рашка

20.

Ђурђица Милошевић

1995

дипломирани економиста

Баљевац

21.

Ана Котурановић

1981

дипломирани економиста

Јошаничка Бања

22.

Владан Вујовић

1974

електротехничар

Брвеник

23.

Никола Лешевић

1985

економиста

Гњилица

24.

Славица Дрманац

1985

дипломирани економиста

Рашка

25.

Маја Ђурђић

1987

васпитач

предшколских установа

Рашка

26.

Катарина Дечовић

1993

дипл. васпитач предшколских установа

Милатковиће

27.

Мирко Вујанац

1990

дипломирани правник

Градац

 

Изборна листа ИВИЦА ДАЧИЋ – „Социјалистичка партија Србије  (СПС), Јединствена Србија (ЈС) – Драган Марковић Палма“:

Редни број

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

Година рођења

Занимање

Пребивалиште

1.

Михајло Росић

1999

Студент

Рашка

2.

Биљана Марковић

1975

Наставница информатике

Рашка

3.

Срећко Радуловић

1963

Угоститељ

Рашка

4.

Марина Урошевић

1988

Професор српског језика и књижевности

Рашка

5.

Иван Вуковић

1967

Доктор ветеринарске медицине

Баљевац

6.

Наташа Пејчиновић

1980

дипломирани психолог

Рашка

7.

Небојша Дидовић

1959

Туризмолог

Рашка

 

Изборна листа Др. ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ - СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА:

Редни број

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

Година рођења

Занимање

Пребивалиште

1.

Срђан Чорбић

1965

Спец. инг. менаџмента производње

Рашка

 

За разматрање појединих питања из надлежности Скупштине, предлагање аката и одлука, сагледавање стања у одређеним областима и давање мишљења на предлоге аката које доноси Скупштина, образују се стална радна тела.

 

Стална радна тела Скупштине су комисије.

a.  Комисија за административна питања,

б.  Комисија за урбанизам, стамбено-комуналне делатности и заштиту животне средине,

в.  Комисија за развој пољопривреде и села,

г.  Комисија за одликовања и друга друштвена признања 

д.  Комисија за представке и притужбе

ђ.  Комисија за нормативну делатност

е.  Комисија за буџет и финансије