РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА РАШКА
ОПШТИНСКА УПРАВА
V БРОЈ: 01 361-1073-2/12
Дана, 18.09.2012.године
РАШКА

            На основу Одлуке Општинског већа о продаји монтажног објекта број: 06-II-53/2012 од 17. априла 2012. године и на основу Извештаја комисије за процену објекта, Општинска управа општине Рашка, по други пут
објављује

ЈАВНИ ОГЛАС
ЗА ПРОДАЈУ МОНТАЖНОГ ОБЈЕКТА
I
Продаје се, јавном лицитацијом, монтажни објекат, који је у власништву општине Рашка, површине 61,9 м2, који се налази на катастарској парцели 407 КО Рашка, по почетној цени од 30 еура по м2 (укупно 1.857 еура по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате).
II
Јавна лицитација ће се одржати 24. септембра 2012. године (понедељак) у Сали Општинске управе у Рашки са почетком у 12,00 часова.
III
Заинтересовани за учешће у лицитацији су обавезни да до 21. септембра 2012. године (петак) у 14,00 часова уплате депозит од 10% од почетне цене на жиро рачун Општинске управе Рашка. Доказ о уплати, учесници ће доставити Комисији задуженој за спровођење јавне лицитације. Депозит ће, након лицитације, бити враћен свим учесницима лицитације који не понуде највећу цену.
IV
Обавеза купца је уклањање целокупног објекта са темељом са поменуте парцеле у року од 10 дана од дана закључења уговора.
V
Заинтересовани могу објекат погледати за време трајања огласа, сваког радног дана од 08,00 до 14,00 часова.
VI
Оглас објавити на огласној табли Општинске управе Рашка и у огласима ЈП радио станица „Радио Рашка“.

В.Д.НАЧЕЛНИКА
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Спасоје Андрић, дипл. правник