НАЗИВ ПОСТУПКА:
Инвалидски додатак незапосленог војног инвалида
ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА:
Одсек за привреду и друштвене делатности
СВРХА:
Признавање инвалидског додатка незапосленом ратном војном инвалиду, у циљу материјалне заштите РВИ.
ПРАВНИ ОСНОВ :
Овај поступак се спроводи на основу чл. 32. и 70-73.Закона о правима бораца, војних инвалида, цивилних инвалида рата и чланова њихових породица ("Сл.гласник РС", 18/20)
ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА:
Уз захтев за признање права на породичну инвалиднину, подносилац захтева подноси:
1) Копију личне карте или извод чиповане личне карте,
2) Уговор о престанку радног односа
Осталу документацију/податке о којима се води службена евиденција прибавља/врши увид првостепени орган, и то:
1) Уверење НСЗ о пријави и да није одбијао послове који су му обезбеђени посредством ове организације
2) Уверење НСЗ да не остварује новчану накнаду за време назапослености
3) Уверење НСЗ да као незапослено лице није остварио право на исплату једнократне новчане накнаде у случају самозапошљавања, односно субвенције за самозапошљавање.
4) Уверење Реп. фонда ПИО да ли је обвезник доприноса за ПИО запослених, пољопривредника или по другом основу,
5) Уверење РФо да ли је корисник пензије
6) Уверење Пореске управе да ли се задужује порезом по основу самосталне делатности
7) Уверење Агенције за привредне регистре
8) Уверење Центра за социјални рад

Странка може изричито да изјави да ће све или неке од наведених докумената о којима се води службена евиденција прибавити сама или да ће их доставити накнадно. Такође, странка изјављује да је сагласна да првостепени орган врши увид и прибави податке или документа неопходна за одлучивање.
ОПИС:
По пријему предмета запослени одмах прегледа предмет и обавештава странку о евентуалним недостацима, потреби за допуном и року у коме допуну треба извршити. Рок за преглед предмета и обавештавање подносиоца о евентуалним недостацима је осам дана од дана пријема поднеска.Уколико подносилац захтева не изврши допуну у предвиђеном року , захтев се одбацује. Уколико је захтев комплетан, односно, након извршене допуне, предмет се решава и доноси се решење.
РОК ЗА РЕШАВАЊЕ: 60 ДАНА

Образац можете преузети на линку: https://drive.google.com/file/d/1wrBrufxgodDDi2gOLsYJ7PUmKxGxsB7_/view?usp=sharing