На основу члана 13. Правилника о условима и критеријумима за доделу награда и једнократних новчаних накнада надареним ученицима и студентима (Сл. гласник општине Рашка бр. 242/2022, 254/2023), Председник општине Рашка, на предлог Комисије за доделу награда и једнократних новчаних накнада надареним ученицима и студентима, расписује:

 

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ДОДЕЛУ НАГРАДА И ЈЕДНОКРАТНИХ НОВЧАНИХ НАКНАДА НАДАРЕНИМ УЧЕНИЦИМА И СТУДЕНТИМА ЗА ШКОЛСКУ 2023/2024. ГОДИНУ

I

Јавни позив се расписује за доделу награда и једнократних новчаних накнада ученицима и студентима на терет средстава буџета општине Рашка за школску 2023/2024. годину и то за:

1. НАГРАДУ УЧЕНИЦИМА НОСИОЦИМА ЗВАЊА"ЂАК ГЕНЕРАЦИЈЕ" 

- Поступак за избор и доделу награда носиоцима назива "Ђак генерације" спроводе школе, у складу са посебним правилником школе о избору ђака генерације;

- Одлуку о додели награда, на образложен предлог, по спроведеном поступку школе, доноси Председник општине;

- Врсту награде која се додљује носиоцима звања "Ђак генерације" утврђује Председник општине, за сваку школску годину;

- Пријаве подносе школе. Пријаве се подносе Одсеку за привреду и друштвене делатности – саветнику за образовање и спорт;

 

2. НАГРАДУ УЧЕНИЦИМА НОСИОЦИМА ДИПЛОМЕ "ВУК КАРАЏИЋ"

- Поступак за избор и доделу награда носиоцима дипломе "Вук Караџић" спроводе школе, у складу са посебним правилником школе о избору носиоца дипломе "Вук Караџић";

- Одлуку о додели награда, на образложен предлог, по спроведеном поступку школе, доноси Председник општине;

- Врсту награде која се додљује носиоцима дипломе "Вук Караџић" утврђује Председник општине, за сваку школску годину;

- Пријаве подносе школе. Пријаве се подносе Одсеку за привреду и друштвене делатности – саветнику за образовање и спорт;

 

3. НАГРАДУ УЧЕНИЦИМА КОЈИ СУ ОСВОЈИЛИ ЈЕДНУ ОД ПРВЕ ТРИ НАГРАДЕ НА РЕПУБЛИЧКОМ ИЛИ МЕЂУНАРОДНОМ ТАКМИЧЕЊУ (ПРЕМА КАЛЕНДАРУ МИНИСТАРСТВА ПРОСВЕТЕ)

- Поступак за избор и доделу награда ученицима који су освојили једну од прве три награде на републичком или међународном такмичењу спроводе школе;

- Одлуку о додели награда, на образложен предлог, и по спроведеном поступку школе, доноси Председник општине;

- Врсту награде која се додљује утврђује Председник општине, за сваку школску годину;

- Пријаве подносе школе. Пријаве се подносе Одсеку за привреду и друштвене делатности – саветнику за образовање и спорт;

 

4. ЈЕДНОКРАТНУ НОВЧАНУ НАКНАДУ, УЧЕНИЦИМА И СТУДЕНТИМА, ЗА УЧЕШЋЕ НА ДОМАЋИМ И МЕЂУНАРОДНИМ ТАКМИЧЕЊИМА, ОБРАЗОВНИМ КАМПОВИМА, РАЗВОЈНИМ И ИСТРАЖИВАЧКИМ ЦЕНТРИМА, ЗА ОДЛАЗАК НА СТУДИЈСКО УСАВРШАВАЊЕ И СЛ.

- Право на једнократну новчану накнаду, уколико је она неопходна, имају ученици и студенти, ради учешћа на домаћим и међународним такмичењима, образовним камповима, развојним и истраживачким центрима, за одлазак на студијско усавршавање и сл. које се реализује у текућој календарској години.

- Висина једнократне новчане накнаде која се додељује зависи од висине неопходних трошкова и расположивих средстава у буџету општине Рашка;

- Пријаве се подносе током целе године, до утрошка средстава предвиђених за календарску и буџтску годину.

- Пријаве са документацијом се подносе Комисији за доделу награда и једнократних новчаних накнада надареним ученицима и студентима са назнаком ,,Пријава на јавни позив за доделу награда и једнократних новчаних накнада надареним ученицима и студентима“.

- Одлуку о додели једнократне новчане накнаде доноси Општинско веће, на образложен предлог Комисије;

- Потребна документација: захтев у писаној форми са основним подацима, уверење о држављанству републике Србије, потврда о сталном пребивалишту, позивница организатора такмичења, образовног кампа, развојног или истраживачког центра и сл, фотокопија ђачке књижице или сведочанства/уверење да су редовни студенти, препорука предметног наставника/професора и др.

 

5. НОВЧАНУ НАГРАДУ СТУДЕНТИМА КОЈИ СУ ОСВОЈИЛИ ЈЕДНУ ОД ПРВЕ ТРИ НАГРАДЕ НА РЕПУБЛИЧКОМ ИЛИ МЕЂУНАРОДНОМ ТАКМИЧЕЊУ 

- Право на једнократну новчану накнаду имају студенти који су освојили једну од прве три награде на републичком или међународном такмичењу у текућој или претходној календарској години, под условом да за исти резултат већ нису награђивани новчаном наградом на терет буџета општине Рашка; 

- Пријаве се подносе током целе године, до утрошка средстава предвиђених за календарску и буџтску годину.

- Пријаве са документацијом се подносе Комисији за доделу награда и једнократних новчаних накнада надареним ученицима и студентима са назнаком ,,Пријава на јавни позив за доделу награда и једнократних новчаних накнада надареним ученицима и студентима“.

- Одлуку о додели новчане награде доноси Општинско веће, на образложен предлог Комисије;

- Потребна документација: захтев у писаној форми са основним подацима, доказ о освојеном месту, уверење о држављанству републике Србије, потврда о сталном пребивалишту, позивница организатора такмичења и уверење да су редовни студенти;

 

 

6. ЈЕДНОКРАТНУ НОВЧАНУ НАКНАДУ УСПЕШНИМ СТУДЕНТИМА КОЈИ СУ ЧЛАНОВИ ПОРОДИЦА СА ТРОЈЕ И ВИШЕ ДЕЦЕ 

- Право на једнократну новчану накнаду имају студенти првог или другог степена који се школују на терет буџета Рпублике Србије, који су чланови породица са троје и више деце, од којих је минимум троје деце у систему редовног школовања уз услов да током судија нису изгубили годину студија и да су према наставном плану и програму високошколске установе положили све испите из претходних година студија или су у току школовања остварили просечну оцену 8,00 и вишу за све године студирања и при томе први пут уписују текућу годину студија.

- Пријаве се подносе до 30. априла 2024.г;

- Пријаве са документацијом се подносе Комисије за доделу награда и једнократних новчаних накнада надареним ученицима и студентима са назнаком ,,Пријава на јавни позив за доделу награда и једнократних новчаних накнада надареним ученицима и студентима“;

- Одлуку о додели једнократне новчане накнаде доноси Општинско веће, на образложен предлог Комисије;

- Потребна документација: захтев у писаној форми са основним подацима, уверење о држављанству републике Србије, потврда о сталном пребивалишту за свако дете које је у систему редовног школовања, уверење да су редовни студенти, уверење о просечној оцени и броју остварених бодова за све године студирања;

II

За награде и једнократне новчане накнаде, наведене у овом јавном позиву, могу се пријавити:

  • ученици и студенти који имају држављанство Републике Србије;

  • ученици и студенти који имају пребивалиште са породицом на територији општине Рашка, најмање последње три године, до дана подношења захтева;

  • студенти који се школују на високошколским установама чији је оснивач Република Србија или аутономна покрајина и под условом да нису у радном односу;

  • ученици и студенти који се школују на терет буџета Републике Србије;

 

III

 

Подносиоцу захтева који се не усвоји, Комисија је дужна да у року од 8 дана од дана доношења одлуке писмено образложи разлоге зашто је захтев одбијен. Учесник јавног позива може изјавити приговор Општинском већу општине Рашка, у року од 8 дана од дана пријема писменог образложења. 

IV

Јавни позив објавити у средствима јавног информисања, на огласној табли општине Рашка и на званичној интернет страници општине Рашка.

ОПШТИНА РАШКА

II Број 65

Дана 8. фебруар 2024. године

 

 

ПРЕДСЕДНИК

ОПШТИНЕ РАШКА

Немања Поповић