Општинска управа општине Рашка, Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, на основу чл.50. Закона о планирању и изградњи ( „СЛ.гласник РС“, бр.72/09, и 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11,121/12,42/13-Одлука УС, 50/13-Одлука УС и 98/13-Одлука УС,132/14,145/14, 83/18,31/19, 37/19-др.Закон, 9/20, 52/21, 62/23) и чл.55. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл.гласник РС“, бр.32/19) и записник Комисије за планове општине Рашка бр. 06-IX-22/2022-43-14 од 09.10.2023. године,

ОГЛАШАВА

ИЗЛАГАЊЕ НА ЈАВНИ УВИД

НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
КОМПЛЕКСА ГЛОГ РИЗОРТ НА КОПАОНИКУ


Jавни увид трајаће 30 дана, од 19.10.2023.год. закључно са 19.11.2023.год. Материјал за јавни увид, биће изложен, сваког радног дана, од 8.00 до 13.00 часова, у згради Општинске управе Рашка, у Одсеку за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине (канцеларија бр. 2), као и на интернет страни Општине Рашка (www.raska.org.rs).

Заинтересованим правним и физичким лицима која врше увид у изложени материјал за јавни увид, Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, пружиће све потребне информације и стручну помоћ, у вези са појединим решењима и евентуалним давањем примедби и сугестија.

Обавештавају се и позивају органи, организације и јавна предузећа, који су овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката, да доставе мишљења на изложени материјал за јавни увид.

Примедбе и сугестије на изложени материјал, могу се доставити током трајања јавног увида у писаном облику, Општинској управи општине Рашка, Одсеку за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, 36350 Рашка, ул. Предрага Вилимоновића бр. 1, лично на писарници или поштом, закључно са 19.11.2023.год.

Јавна седница Комисије за планове општине Рашка, одржаће се у згради Општинске управе, у свечаној сали на 1. спрату, 13.11.2023. године са почетком у 12.00 часова.

По завршеном јавном увиду, Општинска управа општине Рашка, Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, припрема извештај о обављеном јавном увиду, који усваја Комисија за планове општине Рашка.

Прилог: https://drive.google.com/file/d/1RmIrQ_iV8n9Y7IeuU43KcsauFSTVLLqm/view?usp=drive_link