На основу члана 20. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“ број 129/07, 83/14, 101/16 и 47/18), члана 11. Закона о планском систему Републике Србије („Службени гласник Републике Србије“, број 30/18), и члана 40. став 1. тачка 4) Статута општине Рашка („Службени гласник општине Рашка“, број 197/18), Скупштина општине Рашка, је на седници одржаној 16. марта 2023. године, донела


О Д Л У К У
О УСВАЈАЊУ СТРАТЕГИЈE РАЗВОЈА ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА У ОПШТИНИ РАШКА ЗА ПЕРИОД 2023 - 2025


Члан 1.
Овом Одлуком усваја се Стратегија развоја предшколског васпитања и образовања у општини Рашка за период 2023 - 2025.

Члан 2.
Стратегија развоја предшколског васпитања и образовања у општини Рашка за период 2023 - 2025 саставни је део ове одлуке.

Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу 8 дана од дана доношења и објављује се на интернет страници општине Рашка и Службеном гласнику општине Рашка.


СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАШКА
I Број: 06-IХ-24/2023-4
Дана: 16. марта 2023. године


ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мирјана Скорић