На основу чл.63 и чл.63а. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, бр.72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 54/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон, 09/20 и 52/21) и чл.92 Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл.гласник РС“, бр.32/19),


ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РАШКА
ОДСЕК ЗА УРБАНИЗАМ, СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
И
МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

ОГЛАШАВАЈУ

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ


УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКТА АПАРТ-ХОТЕЛА НА к.п. 1514/42, 1514/41 и 1514/38 све КО КОПАОНИК

Јавна презентација Урбанистичког пројекта за изградњу објекта апарт-хотела на к.п. 1514/42, 1514/41 и 1514/38 све КО Копаоник трајаће 7 дана, од 02.02.2023.год.закључно са 08.02.2023.године. Материјал за јавну презентацију биће изложен сваког радног дана, од 8.00 до 13.00 часова, у згради Општинске управе Рашка, у Одсеку за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине (канцеларија бр. 2).

Заинтересованим правним и физичким лицима која врше увид у изложени материјал, Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, пружиће све потребне информације и стручну помоћ, у вези са појединим решењима и евентуалним давањем примедби и сугестија. Овлашћена лица за давање обавештења су Даница Павловић и Миљан Савић, Одсек за урбанизам.

Обавештавају се и позивају органи, организације и јавна предузећа, који су овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката, да доставе мишљења на изложени материјал.

Примедбе и сугестије на изложени материјал, могу се доставити током трајања јавне презентације у писаном облику, Општинској управи општине Рашка, Одсеку за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, 36350 Рашка, ул. Предрага Вилимоновића бр. 1, лично на писарници или поштом, закључно са 08.02.2023.године.

По завршетку јавне презентације, Општинска управа општине Рашка, Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, припрема извештај, који усваја Комисија за планове општине Рашка.