Економија

Анализирајући извоз по земљама у 2006. години 44,6% извоза општине Рашка се пласира Црној Гори а 35,46% Словенији и 4,7% БиХ. Овај податак јасно указује да је преко 84% извоза општине Рашка усмерено ка бившим југословенским републикама. Код увоза доминирају Немачка, Шведска и Италија са 23,4%, 20,7% и 16,5% респективно.

Производи прераде и обраде метала представљају најдоминантнији извозни производ општине Рашка који учествује у извозу у 2006. и 2007. години са 26,2% и 38,7%. Производи о гуме и пластике чине 29,2% извоза у 2006. години и 19,3% извоза у 2007. години. Анализирајући увоз по производима у 2006. години 54,8% увоза чине теретна возила, грађевинске машине и приколице, док је то учешће у 2007. години 31,7%. Увоз синтетичких и осталих влакана чини 19% увоза у 2006. години и 3,8% извоза у 2007. години. Треба напоменути да значајан део увоза у 2006. години (15,6%) чине машине за текстил док преко 42,0% увоза у 2007. години чине нафтни деривати.

Поткатегорије

Пољопривреда уз прехрамбену индустрију представља сектор који имајући у виду природне карактеристике и структуру становништва, може представљати велики потенцијал и иницијалну капислу прогресивном економском развоју у општини Рашка. Пољопривреду пре свега карактеришу оријентисаност на сточарство, воћарство и пчеларство  где се производња креће од екстензивне до полуинтезивне. Пољопривредна површина чини 47,1% укупне површине општине Рашка.

Пољопривреда уз прехрамбену индустрију представља сектор који имајући у виду природне карактеристике и структуру становништва, може представљати велики потенцијал и иницијалну капислу прогресивном економском развоју у општини Рашка. Пољопривреду пре свега карактеришу оријентисаност на сточарство, воћарство и пчеларство  где се производња креће од екстензивне до полуинтезивне. Пољопривредна површина чини 47,1% укупне површине општине Рашка.
Према подацима Министартсва пољопривреде, шумарства и водопривреде на почетку 2007. године на територији општине Рашка било је регистровано 980 активних пољопривредних газдинстава од којих свега 4 није у приватном власништву. Треба рећи да је регистрација пољопривредних газдинстава била израженија почев од 2006. године и да се јавила као последица логистичке подршке локалне самоуправе и промовисања предности регистрације. Један од разлога регистрације јесте био и могућност аплицирања за кредитна средства Министартсва пољопривреде, шумарства и водопривреде.
Пољопривредно становништво чини 5,1% целокупног становништва општине Рашка, од чега групацији активног пољопривредног становништва припада 77,1%. Индивидуални пољопривредници у укупном  пољопривреедном становништву општине учествују са 73,5%.

И поред пораста просечног приноса усева кукуруза, уситњеност поседа, гајење искључиво за сопствене потребе и застарела механизација утичу, како на слабе приносе, тако и на осцилације и падове у укупној производњи.

Повртарство се пре свегга заснива на производњи семенског кромпира на падинама Голије и Копаоника и чини скоро 80% производње кромпира. Повртарство је заснива на екстензивном типу производње са напонемом да се последњих година појављује све већи број произвођача са пластеничким типом производњем. Потенцијалима за ширење повртарске производње треба придодати и чињеницу о постојање већег броја топлих извора као и пиљевина-отпада пилана, које могу бити корићени за економично загревање пластеника.

Гајење шљива представља примарну акивност у воћарству са приближно 450.000 стабала. Најзаступљеније сорте су: "Ранка", "Пожегача" и "Чачанска родна" и углавном се гаје екстензивно где се плодви користе пре свега за прављење домаће ракије. Ипак, недостатак прерађивачких капацитета и организованог откупа утиче на низак степен обраде воћа и његов пласман крајњим купцима у свежем облику.

Прикупљање лековитог биља и шумских плодова је фрагментирана делатност и поред великог потенцијала имајући у виду велико учешће ливада и пашња у Резервату босфере "Голија" и Националном парку "Копаоник". Сезонски се прикупљају : клека, боровница, лековито биље и печурке.

На територији општине Рашка сточарство је најзаступљенија грана привреде где се број говеда креће око 6500 и на сличном нивоу је у посматраном периоду. У расном саставу претежно је заступљена сименталска и домаче говеће. Број свиња је у паду, а у овчарству се бележи пораст сточног фонда са просечно 32 овце на 100ха.

Кроз два удружања пчелара (Удружења Баљевац и Рашка) пчеларство је веома заступљена грана што је у складу са приородним потенцијалима којима општина Рашка обилује. Укупан број чланова оба удружења је 1060 са укупно 3400 пчелињих друштава.