НАЗИВ ПОСТУПКА:
Иналидски додатак РВИ у радном односу
ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА:
Одсек за привреду и друштвене делатности
СВРХА:
Признавање права на инвалидски додатак РВИ у радном односу, у циљу материјалне заштите РВИ
ПРАВНИ ОСНОВ :
Овај поступак се спроводи на основу чл. 32. и 66-69.Закона о правима бораца, војних инвалида, цивилних инвалида рата и чланова њихових породица ("Сл.гласник РС", 18/20)
ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА:
Уз захтев за признање права на породичну инвалиднину, подносилац захтева подноси:
1) Копију личне карте или извод чиповане личне карте,
2) Уговор о раду
3) Потврда послодавца о висини месечне зараде остварене у претходном месецу
Осталу документацију/податке о којима се води службена евиденција прибавља/врши увид првостепени орган, и то:
1) Уверење Фонда ПИО
2) Уверење АПР
3) Уверење Националне службе за запошљавање
Странка може изричито да изјави да ће све или неке од наведених докумената о којима се води службена евиденција прибавити сама или да ће их доставити накнадно. Такође, странка изјављује да је сагласна да првостепени орган врши увид и прибави податке или документа неопходна за одлучивање.
ОПИС:
По пријему предмета запослени одмах прегледа предмет и обавештава странку о евентуалним недостацима, потреби за допуном и року у коме допуну треба извршити. Рок за преглед предмета и обавештавање подносиоца о евентуалним недостацима је осам дана од дана пријема поднеска.Уколико подносилац захтева не изврши допуну у предвиђеном року , захтев се одбацује. Уколико је захтев комплетан, односно, након извршене допуне, предмет се решава и доноси се решење.
РОК ЗА РЕШАВАЊЕ: 60 ДАНА

Образац можете преузети на линку: https://drive.google.com/file/d/1xPgqk1_aH1qPVdPa3wQh4ugYcM9SpF4c/view?usp=sharing