email: info@raska.org.rs | Тел: 036/736-244 | Адреса: Ибарска бр.2,36350 Рашка

A- A A+
  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • slider6.jpg
  • slider7.jpg
  • slider8.jpg
Почетак

На основу члана 9. Одлуке о финансијској подршци унапређењу енергетске ефикасности  стамбених зграда, породичних кућа, и станова на територији општине Рашка, број 06-V-17/2021-9, од 17. маја 2021. године, члана 27. став 14. Правилника о суфинансирању мера енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова, број 06-V-30/2021-11, од 15. новембра 2021. године, Општинско веће општине Рашка, на седници одржаној дана 15. јула 2022. године, доноси

 

ОДЛУКУ

 о додели бесповратних средстава крајњим корисницима за спровођење

мера енергетске санације породичних кућа путем уградње соларних панела

 

I

Додељују се бесповратна средства за суфинансирање уградње соларних панела за производњу електричне енергије на породичним кућама на територији општине Рашка за 2022. годину следећим корисницима:

Име и презиме Редни број при-јаве Адреса Број бо-дова
1.      Првослав Радојичић 9 Томице Алексића  15 90,0
2.      Мирољуб Павловић 12 Корлаће 136 90,0
3.      Миломир Вељовић 14 Стеве Марковића 4 87,5
4.      Радмила Радошевић 2 Маринка Павловића 120 85,0
5.      Желимир Николић 4 Др Михајла Луковића 14 82,5
6.      Раденко Цветић 6 Миљојка Росића 2В 80,0
7.      Петкана Дикић 13 3. јул 1 80,0
8.      Мирко Перовић 8 Карађорђева 6 75,0
9.      Срећко Вељковић 10 Вељковићи 14 75,0
10.  Иван Јоксимовић 15 4. јул 4 75,0
11.  Славољуб Ракитић 3 Рвати 10 72,5
12.  Мирослав Поповић 7 Мислопољска 60 70,0
13.  Небојша Коматовић 5 Казновиће 60,0
14.  Драган Петровић 11 Копаоничка 30 60,0
15.  Слободан Пендић 1 Нови Дом 9 57,5

 

II

Након ступања на снагу ове Одлуке, председник општине Рашка, закључиће  тројне уговоре између општине Рашка, директних корисника (привредних субјеката) и крајњих корисника. 

Наведеним Уговором уредиће се међусобна права, обавезе и одговорности уговорних страна. 

III

  Општина ће вршити пренос средстава искључиво директним корисницима (привредним субјектима) под условима и на начин предвиђен чланом 29 Правилника о суфинансирању мера енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова, број 06-V-30/2021-11, од 15. новембра 2021. године.

 

IV

Ову Одлуку објавити на Огласној табли Општинске управа Рашка.

 

V

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАШКА

III Број: 06-V-50/2022-1

Дана 15. јула 2022. године

 

ПРЕДСЕДНИК

ОПШТИНЕ РАШКА

Игњат Ракитић

 

Општинска управа општине Рашка, Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, на основу чл.45а. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, бр.72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11,
121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 54/13-одлука УС, 98/13-одлука УС,
132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон и 09/20) и чл.36. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл.гласник РС“, бр.32/19),

ОГЛАШАВА

ИЗЛАГАЊЕ НА ЈАВНИ УВИД

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ ЛОКАЛИТЕТА КОМПРЕСОРСКЕ СТАНИЦЕ ЗА ПУЊЕЊЕ МОТОРНИХ ВОЗИЛА КОМПРИМОВАНИМ ГАСОМ
НА КАТ. ПАРЦЕЛИ БР. 3646/1 КО ВАРЕВО, РАШКА


Јавни увид трајаће 7 дана, од 22.07.2022. год. закључно са 28.07.2022.год. Материјал за јавни увид, биће изложен, сваког радног дана, од 8.00 до 13.00 часова, у згради Општинске управе Рашка, у Одсеку за урбанизам, стамбено- комуналне послове и заштиту животне средине (канцеларија бр. 2).

Заинтересованим правним и физичким лицима која врше увид у изложени материјал за јавни увид, Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, пружиће све потребне информације и стручну помоћ, у вези са појединим решењима и евентуалним давањем примедби и сугестија.

Обавештавају се и позивају органи, организације и јавна предузећа, који су овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката, да доставе мишљења на изложени материјал за јавни увид.

Примедбе и сугестије на изложени материјал, могу се доставити током трајања јавног увида у писаном облику, Општинској управи општине Рашка, Одсеку за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, 36350
Рашка, ул. Предрага Вилимоновића бр. 1, лично на писарници или поштом, закључно са 28.07.2022. год.

По завршеном јавном увиду, Општинска управа општине Рашка, Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, припрема извештај о обављеном јавном увиду, који усваја Комисија за планове општине Рашка.

„Обука кандидата за општинске инструкторе за општину Рашка ће се обавити у периоду  од 25.07.2022. до 29.07.2022. године са почетком у 9 часова у хотелу Цептер  Мала конгресна сала, ул. Врњачка бр.12, Врњачка Бања.“

На основу члана 16. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС" број 88/2011, 104/2016 и 95/2018) и члана 37. став 2. Одлуке о водоводу и канализацији („Службени гласник општине Рашка" бр. 137/14, 180/17 и 206/19), члана 59. Статута општине Рашка („Службени гласник општине Рашка" бр. 197/18), Општинско веће општине Рашка, на предлог Јавног комуналног предузећа Рашка, дана 18. јула 2022. године, донело је

РЕШЕЊЕ
о мерама за штедњу и ограничењу потрошње воде

I
Због проблема у водоснабдевању делова насеља у вишим зонама општине Рашка, забрањена је употреба воде са мреже водовода којом управља Јавно комунално предузеће "Рашка" за следеће сврхе:
- заливање и поливање њива, башти и дворишта,
- заливање и поливање паркова и тротоара, (осим јавних парковских површина у Рашки, Баљевцу и Јошаничкој Бањи),
- прање и поливање улица,
- прање моторних возила (осим зато регистрованих правних лица),
- пуњење базена (осим за то регистрованих правних лица),
- заливање фудбалских терена уколико постоје алтернативни начини снабдевања,
- друге сврхе које спадају у ненаменско трошење воде.

II
Забрана из претходне тачке важиће све до нормализације водоснабдевања и стварања услова за укидање овог Решења.

III
О спровођењу овог решења стараће се комунална инспекција општине Рашка која у поступку надзора:
- подноси прекршајне пријаве, изриче мандатне казне,
- обавештава комунално предузеће у циљу ускраћивања комуналних услуга корисницима који се не придржавају прописаних мера.

IV
Уколико се због временских услова (суша) укаже потреба примениће се мере обуставе испоруке воде оним насељима која имају алтернативне изворе снабдевања (сеоска насеља) ову меру спроводиће ЈКП "Рашка" а по одлуци надлежног општинског органа.
ЈКП "Рашка" се обавезује да свакодневно врши контролу мерних инструмената и прикључака на целокупном конзуму и уколико се уоче неправилности обавести комуналну инспекцију за одређивање законских санкција за те кориснике.
Уколико је снабдевање водом делова насеља прекинуто у непрекидном трајању дужем од 24 сата ЈКП „Рашка" је дужна да те кориснике снабде пијаћом водом ауто - цистерном.

V
Одређује се месечна количина воде од 24мЗ по домаћинству за обрачун потрошње по ценовнику за домаћинства, а сва количина воде преко ове мере обрачунаваће се по принципу јединична цена помножена са коефицијентом три.
Количина од 24мЗ воде из претходног става одређена је на бази месечне потрошње домаћинства са четири члана.
Домаћинства која имају више од четири члана имају право да у року од 10 дана од доношења овог решења ЈКП Рашка доставе уверење о члановима домаћинстава како би се за сваког члана домаћинства преко четири, количина воде у износу од 6мЗ обрачунала по ценовнику а сва количина воде преко ове мере обрачунаваће се по принципу јединична цена помножена са коефицијентом три.

VI
Решење ступа на снагу даном доношења а по престанку околности које су узроковале доношење овог решења Општинско веће ће на предлог ЈКП „Рашка" укинути ово Решење.

VII
Решење доставити ЈКП „Рашка“, Одсеку за инвестиције и грађевинско земљиште - Служби за инспекцијске послове и објавити на званичној интернет презентацији општине Рашка.


ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАШКА
III Број: 06-V-51/2022-1
Дана: 18. јула 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ РАШКА
Игњат Ракитић

На основу Одлуке Општинског веће општине Рашка о расписивању Јавног конкурса број 06-V-50/2022-2, од 15. јула 2022. године и Правилника о суфинансирању мера енергетске санације, породичних кућа, станова и стамбених зграда које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде по јавном позиву Управе за подстицање и унапређење енергетске ефикасности ЈП 1/22 („Службени гласник општине Рашка “ број 243/2022), (у даљем тексту: Правилник) општина Рашка

расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
за суфинансирање мера енергетске санације, породичних кућа, станова и стамбених зграда које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде на територији општина Рашка за 2022. годину

I. ПРЕДМЕТ И МАКСИМАЛНА ВИСИНА БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ

Предмет суфинансирања обухвата следеће МЕРЕ енергетске ефикасности:

1) замена спољних прозора и врата и других транспарентних елемената термичког омотача са одговарајућим термичким својствима према негрејаним просторијама, ЗА ПОРОДИЧНЕ КУЋЕ И СТАНОВЕ.
Ова мера обухвата и пратећу опрему за прозоре/врата, као што су окапнице, прозорске даске, ролетне, капци и др, као и пратеће грађевинске радове на демонтажи и правилној монтажи прозора/врата, као што је демонтажа старих прозора/врата и одвоз на депонију, правилна монтажа прозора, обрада око прозора/врата гипс-картон плочама, глетовање, обрада ивица и кречење око прозора/врата са унутрашње стране зида.
Удео средства подстицаја износи максимално 50% од вредности укупне инвестиције са ПДВ-ом по појединачној пријави, а максимално 140.000,00 динара са ПДВ-ом.
Неопходно је да буду испуњени следеће критеријуми енергетске ефикасности:
1) Спољна столарија са следећим минималним техничким карактеристикама (U-коефицијент прелаза топлоте):
- U≤ 1,5 W/m2K за прозоре и балконска врата
- U ≤ 1,6 W/ m2K за спољна врата

2) замена спољних прозора и врата и других транспарентних елемената термичког омотача са одговарајућим термичким својствима према негрејаним просторијама, за стамбене зграде.
Ова мера обухвата и пратећу опрему за прозоре/врата, као што су окапнице, прозорске даске, ролетне, капци и др, као и пратеће грађевинске радове на демонтажи и правилној монтажи прозора/врата, као што је демонтажа старих прозора/врата и одвоз на депонију, правилна монтажа прозора, обрада око прозора/врата гипс-картон плочама, глетовање, обрада ивица и кречење око прозора/врата са унутрашње стране зида за стамбене зграде
Удео средства подстицаја износи 50% од вредности укупне инвестиције са ПДВ-ом по појединачној пријави, а максимално 100.000,00 динара са ПДВ-ом помножено са бројем станова у пријављеној стамбеној згради.
Неопходно је да буду испуњени следеће критеријуми енергетске ефикасности:
1) Спољна столарија са следећим минималним техничким карактеристикама (U-коефицијент прелаза топлоте):
- U≤ 1,5 W/m2K за прозоре и балконска врата
- U ≤ 1,6 W/ m2K за спољна врата

3) набавка и инсталација котлова на природни гас, грејачa простора, или замена постојећег грејача простора (котао или пећ) ефикаснијим, за ПОРОДИЧНЕ КУЋЕ И СТАНОВЕ.
Удео средства подстицаја износи 50% од вредности укупне инвестиције са ПДВ-ом по појединачној пријави, а максимално 85.000,00 динара са ПДВ-ом.
Неопходно је да буде испуњен следећи критеријум енергетске ефикасности:
- минимални степен корисности котла (грејача простора) на природни гас износи 90%.

4) набавка и инсталација котлова на биомасу (дрвни пелет, брикет, сечка), грејачa простора, или замена постојећег грејача простора (котао или пећ) ефикаснијим, ЗА ПОРОДИЧНЕ КУЋЕ И СТАНОВЕ.
Удео средства подстицаја износи 50% од вредности укупне инвестиције са ПДВ-ом по појединачној пријави, а максимално 110.000,00 динара са ПДВ-ом за котлове на биомасу (пелет и сечка).
Неопходно је да буде испуњен следећи критеријум енергетске ефикасности:
- минимални степен корисности котла (грејача простора) на биомасу (дрвни пелет, брикет, сечка) износи 85%.


5) набавка и инсталација котлова на природни гас, грејачa простора, или замена постојећег грејача простора (котао или пећ) ефикаснијим, за стамбене зграде
Удео средства подстицаја износи 50% од вредности укупне инвестиције са ПДВ-ом по појединачној пријави, а максимално 40.000,00 динара са ПДВ-ом за котлове на гас помножено са бројем станова у пријављеној стамбеној згради.
Неопходно је да буде испуњен следећи критеријум енергетске ефикасности:
- минимални степен корисности котла (грејача простора) на природни гас износи 90%.

6) набавка и инсталација котлова на биомасу (дрвни пелет, брикет, сечка), грејачa простора, или замена постојећег грејача простора (котао или пећ) ефикаснијим, за стамбене зграде
Удео средства подстицаја износи 50% од вредности укупне инвестиције са ПДВ-ом по појединачној пријави, а максимално 50.000,00 динара са ПДВ-ом за котлове на биомасу (пелет и сечка) помножено са бројем станова у пријављеној стамбеној згради.
Неопходно је да буде испуњен следећи критеријум енергетске ефикасности:
- минимални степен корисности котла (грејача простора) на биомасу (дрвни пелет, брикет, сечка) износи 85%.

7) замена постојеће или уградња нове цевне мреже, грејних тела-радијатора и пратећег прибора ЗА ПОРОДИЧНЕ КУЋЕ И СТАНОВЕ (за ову меру се може конкурисати само заједно са мером замене постојећег грејача простора (котао или пећ) ефикаснијим из става 1. тачка 3) или 4), овог одељка).
Удео средства подстицаја износи 50% од вредности укупне инвестиције са ПДВ-ом по појединачној пријави, а максимално 120.000,00 динара са ПДВ-ом.

8) замена постојеће или уградња нове цевне мреже, грејних тела-радијатора и пратећег прибора за стамбене зграде, (за ову меру се може конкурисати само заједно са мером замене постојећег грејача простора (котао или пећ) ефикаснијим из става 1. тачка 5) или 6), овог одељка или уколико је одобрен захтев да се зграда прикључи на даљински систем грејања.
Удео средства подстицаја износи 50% од вредности укупне инвестиције са ПДВ-ом по појединачној пријави, а максимално 100.000,00 динара са ПДВ-ом помножено са бројем станова у пријављеној стамбеној згради.

9) набавка и уградње топлотних пумпи и пратеће инсталације грејног система (грејач простора или комбиновани грејач) ЗА ПОРОДИЧНЕ КУЋЕ.
Удео средства подстицаја износи 50% од вредности укупне инвестиције са ПДВ-ом по појединачној пријави, а максимално 250.000,00 динара са ПДВ-ом

10) набавка и уградње соларних колектора у инсталацију за централну припрему потрошне топле воде за грејање санитарне потрошне топле воде и пратеће инсталације грејног система ЗА ПОРОДИЧНЕ КУЋЕ.
Укупан износ средстава подстицаја која се додељују за ову меру, представља мањи износ од::
1. 50% од вредности укупне инвестиције са ПДВ ом, а максимално 140.000,00 динара са ПДВ-ом, и;
2. износа који се добија множењем количине топле воде из достављене профактуре, са износом од 650,00 динара са ПДВ-ом.

Домаћинстава (за породичне куће и станове) и стамбене заједнице не могу да конкуришу за више од једне мере енергетске ефикасности из овог одељка, осим за мере из става 1. тач.7 и 8) овог одељка.
Укупно планирана средства које општина заједно са средствима Управе за подстицање и унапређење енергетске ефикасности додељује путем овог конкурса износе 23 милиона динара.
Додатни услови за доделу средстава подстицаја за енергетску санацију стамбених објекта:
Двојни објекти различитих власника као и објекти у низу третирају се као засебни објекти.
За мере из става 2. тач 1) и 2) овог одељка средства се неће одобравати за набавку и уградњу појединачних прозора и врата. Средства се неће одобравати за набавку улазних врата стамбених објеката која нису у директној вези са грејаним простором.
За стамбене објекте са више етажа једног власника, средства се могу користити за замену столарије на једној или свим етажама с тим да замена столарије на свакој од етажа мора бити комплетна.
Власници појединачних етажа у стамбеном објекту подносе појединачне пријаве за замену столарије.

II КОРИСНИЦИ СРЕДСТАВА

Корисници бесповратних средстава су домаћинства и стамбене заједнице изузев:

1. власника посебних делова стамбено-пословног објеката који не служе за становање;
2. власника стамбених објеката који су у претходне две године после достављања Решења о додели бесповратних средстава за сличне активности одустали од спровођења активности.

III УСЛОВИ ПРИЈАВЕ НА КОНКУРС

Право учешћа на конкурсу имају домаћинства која станују у породичним кућама и становима и стамбене заједнице и испуњавају следеће услове:
1. да је подносилац пријаве:
1. власник објекта, или
2. ако подносилац пријаве није власник, онда да подносилац пријаве има пријаву боравка на адреси објекта за који подноси пријаву, и тада је потребно уз пријаву поднети писану сагласност власника објекта
2. да је објекат настањен и уз пријаву приложити копију рачуна за електричну енергију где се види да је потрошња електричне енергије у објекту у претходном месецу минимално 30 kwh.
3. да је стамбена заједница уписана у одговарајући регистар,
4. не прихватају се трошкови радова, набавке материјала и опреме који настану пре првог обиласка Комисије за преглед и оцену поднетих захтева за суфинансирање пројеката енергетске ефикасности.

Уколико има више од једног власника породичне куће, потребно је доставити сагласност осталих власника приликом пријаве.

Уколико подносилац пријаве није власник породичне куће, потребно је доставити сагласност власника.

IV НЕПРИХВАТЉИВИ ТРОШКОВИ

Не прихватају се трошкови радова, набавка материјала и опрема који настану пре првог обиласка комисије за преглед и оцену поднетих захтева за суфинасирање пројеката енергетске ефикасности.
Неприхватљиви трошкови – Трошкови који неће бити финансирани јавним конкурсом из буџета општине Рашка су:
1. Трошкови који су у вези са набавком опреме: царински и административни трошкови
2. Трошкови у вези са одобравањем и спровођењем кредитног задужења: трошкови одобравања кредита, трошкови камата, трошкови кредитног бироа, трошкови осигурања кредита и сл.
3. Рефундација трошкова за већ набављену опрему и извршене услуге (плаћене или испоручене)
4. Набавка опреме коју подносилац захтева за бесповратна средства сам производи или за услуге које подносилац захтева сам извршава
Други трошкове који нису у складу са мерама енергетске санације.

V ОБАВЕЗНА ДОКУМЕНТАЦИЈА УЗ ПРИЈАВУ НА ЈАВНИ КОНКУРС

Пријава коју на јавни конкурс подносе домаћинства (за породичне куће и станове) нарочито садржи:

1. потписан и попуњен Пријавни образац за суфинасирање мера енергетске ефикасности (Прилог 1) са попуњеним подацима о мери за коју се конкурише и о стању грађевинских(фасадних) елемената и грејног система објекта;
2. фотокопије личних карата или очитане личне карте за сва физичка лица која живе на адреси породичне куће за коју се подноси пријава. За малолетне лица доставити фотокопије здравствених књижица;
3. фотокопију рачуна за утрошену електричну енергију за стамбени објекат за који се конкурише за последњи месец, ради доказа да се живи у пријављеном стамбеном објекту где минимална потрошња не може бити мања од 30 kWh месечно);
4. потврда о могућности прикључења на гасоводну мрежу за меру набавке котла на гас (за набавку котла на природни гас);
5. предмер и предрачун/ профактура за опрему са уградњом издата од привредног субјекта са листе директних корисника (привредних субјеката) (Прилог 2) коју је објавила општина Рашка;
6. изјава о члановима домаћинства са фотокопијом личних карата за сваког члана домаћинства са јасно видљивом адресом становања;
7. потписана изјава о сагласности да орган за потребе поступка може извршити увид, прибавити и обрадити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, а који су неопходни у поступку одлучивања.(Прилог 3)
8. доказ о власништву

Пријава коју на јавни конкурс подносе стамбене заједнице нарочито садржи:

1. потписан и попуњен Пријавни образац за суфинасирање мера енергетске ефикасности (Прилог 1А), са попуњеним подацима о мери за коју се конкурише и о стању грађевинских(фасадних) елемената и грејног система објекта;
2. фотокопију рачуна за утрошену електричну енергију за сваки стан стамбене зграде за коју се конкурише за последњи месец, ради доказа да власници живи у пријављеном стамбеном објекту где минимална потрошња не може бити мања од 30 kWh месечно по стану- потребно за минимум 50% станова у згради;
3. доказ о регистрацији Стамбене заједнице;
4. сагласност стамбене заједнице за предложену меру;
5. листа чланова стамбене заједнице са фотокопијом личних карата за сваког члана стамбене заједнице са јасно видљивом адресом становања;
6. списак свих станара стамбене зграде са копијама личне карте где се види адреса становања;
7. потврда о могућности прикључења на гасоводну мрежу за меру набавке котла на гас;
8. предмер и предрачун/ профактура за опрему са уградњом издата од привредног субјекта са листе директних корисника (привредних субјеката) (Прилог 2) коју је објавила општина Рашка;
9. потписана изјава о сагласности да орган за потребе поступка може извршити увид, прибавити и обрадити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, а који су неопходни у поступку одлучивања; (Прилог 3)
10. одобрен захтев за прикључење на даљински систем грејања, уколико се стамбена заједница пријављује за меру из одељка I став 1. тачка 11) овог јавног конкурса која се односи на уградњу нове цевне мреже, грејних тела-радијатора и пратећег прибора;

VI ПРЕУЗИМАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНИ КОНКУРС

Конкурсна документација за Јавни позив може се преузети на интернет страници општина Рашка, www.raska.gov.rs, и садржи:
1. Комплетан текст Јавног конкурса,
2. Прилог 1 - за грађане - Пријавни образац и образац о стању породичних кућа и станова
3. Прилог 2 - Листа привредних субјеката/извођача радова са које грађани бирају једног извођача и од којег морају да прибаве предрачун са ценом за опрему и уградњу.
4. Прилог 3 - Потписана изјава о сагласности
5. Прилог 4 - Критеријуми за избор пројеката

VII МЕСТО И РОК ДОСТАВЈЬАЊА ПРИЈАВА

Рок за подношење пријава је 21 дан од дана објављивања на званичној интернет страници и огласној табли општине Рашка,
Конкурс је отворен закључно са 05. августом 2022. године.
Попуњени, потписани и одштампани пријавни образац у три примерка (један оригинал и две копије) и пратећа документација достављају се у затвореној коверти са назнаком:

„ПРИЈАВА ЗА ЈАВНИ КОНКУРС за суфинансирање мера енергетске санације, породичних кућа, станова и стамбених зграда које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде - НЕ ОТВАРАТИ”, са пуном адресом пошиљаоца на полеђини коверте.

Пријава се предаје лично на писарници Општинске управе општине Рашка, или препоручено поштом на адресу:

Општина Рашка, ул. Предрага Вилимоновића, број 1. 36350 Рашка.

Комисији за преглед и оцену поднетих захтева за суфинансирање мера енергетске санације

За све додатне информације и обавештења у вези Јавног позива можете се обратити на контакт телефон 064/812-86-93 или на електронску адресу: Е-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Сва питања и одговори биће објављени на интернет страници општине Рашка, www.raska.gov.rs

Благовременом доставом сматра се препоручена пошиљка предата пошти најкасније до истека последњег дана утврђеног рока за предају конкурсне документације (печат поште), без обзира на датум приспећа.
Пријаве послате на било који други начин неће бити узете у разматрање. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.

VIII КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР ПРОЈЕКАТА

Критеријуми за избор пројеката су следећи:

1. постојеће стање у погледу термичке изолације објекта;
2. постојећи начин грејања;
3. постојеће карактеристике спољне столарије;
4. К фактор заузетости површине;
5. коришћење субвенција за енергетску санацију

Детаљни начин бодовања према наведеним критеријумима је дат у Прилогу 4.


IX ОЦЕЊИВАЊЕ, УТВРЂИВАЊЕ ЛИСТЕ И ИЗБОР ДОМАЋИНСТАВА И СТАМБЕНИХ ЗАЈЕДНИЦА

Оцењивање и рангирање пројеката домаћинстава и стамбених заједница, врши се у складу са Правилником и применом критеријума из одељка VIII Јавног конкурса.
Комисија за реализацију мера енергетске санације општине Рашка (у даљем тексту: Комисија) разматра пријаве и у складу са условима из одељка III и утврђује јединствену прелиминарну ранг листу крајњих корисника за све мере енергетске ефикасности из јавног конкурса на основу бодовања према критеријумима из одељка VIII Јавног конкурса.
Листу из става 2. овог одељка Комисија објављује на огласној табли општине Рашка и званичној интернет страници општине Рашка.
Подносиоци пријава имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију по утврђивању листе из става 2. овог одељка у року од три дана од дана објављивања листе у складу са ставом 3. овог одељка.
На листу из става 2. овог одељка подносиоци пријава имају право приговора Комисији у року од осам дана од дана њеног објављивања. Приговор се подноси на писарницу општине Рашка.
Комисија је дужна да размотри поднете приговоре на листу из става 2. овог одељка као и да донесе одлуку о приговору, која мора бити образложена, у року од 15 дана од дана његовог пријема и на основу донетих одлука донесе ревидирану прелиминарну листу.
На основу листе из става 6. овог одељка Комисија врши теренски обилазак ради увида у стање стамбених објеката са те листе закључно са редним бројем подносиоца пријаве до којег су обезбеђена укупна средства за субвенционисање.
Уколико је Комисија приликом теренског обиласка из става 7. овог одељка утврдила да је подносилац пријаве дао неистините податке у пријави Комисија га елиминише из ревидиране прелиминарне листе и уместо њега спроводи теренски обилазак првог следећег на листи код кога није вршен теренски обилазак.
Приликом теренског обиласка уз обавезно присуство подносиоца захтева комисија сачињава записник у два примерка, при чему један остаје подносиоцу пријаве, а један задржава Комисија. У записнику Комисија потврђује да ли су мере наведене у предмеру и предрачуну који је грађанин поднео приликом пријаве на јавни конкурс прихватљиве.
На основу записника из става 9. овог одељка комисија сачињава предлог коначне листе крајњих корисника.
Листу из става 10. овог одељка Комисија објављује на огласној табли општине Рашка и званичној интернет страници општине Рашка.
На листу из става 10. овог одељка подносиоци пријава код којих је извршен теренски обилазак, имају право приговора Комисији у року од осам дана од дана објављивања предлога коначне листе крајњих корисника. Приговор се подноси на писарницу града/општине.
Комисија је дужна да одлучи по приговорима из става 10. овог одељка у року од 15 дана од дана пријема приговора и након одлучивања по свим приговорима сачини коначну листу крајњих корисника.
Општинско веће општине Рашка доноси Одлуку о додели бесповратних средстава крајњим корисницима за спровођење мера енергетске санације, на основу чега се закључују уговори.

X НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ДОДЕЉЕНИХ СРЕДСТАВА

Општине Рашка ће вршити пренос средстава искључиво привредним субјектима - извођачима радова, а не домаћинствима или стамбеним заједницама, након што грађанин или стамбена заједница изврши целокупну уплату извођачу радова и након завршетка реализације мере.
Услов да се пренесу средства извођачу радова је потврда Комисије да су радови изведени како је предвиђено предмером и предрачуном који је грађанин или стамбена заједница предао када се пријавио за меру као и у складу са записником Комисије приликом првог изласка.
Грађанин или стамбена заједница мора имати уредну документацију (рачуне и атесте) које ће доставити надлежној комисији.
Општина Рашка ће вршити пренос средстава изабраним извођачима радова у складу са закљученим уговором. Грађанин или стамбена заједница ће сам сносити трошкове изведених радова који буду већи од износа субвенције наведене у одељку I (максималног износа бесповратних средстава општине Рашка).
Контролу извршења уговорених обавеза извршиће надлежни органи који су задужени за урбанизам односно заштиту животне средине, у сарадњи са Комисијом.
Уколико грађанин или стамбена заједница није средства наменски утрошио, или радови нису изведени у складу са предмером и предрачуном који је грађанин или стамбена заједница поднео приликом пријаве, општина неће уплатити средства додељена јавним конкурсом.
Уколико из неког разлога грађанин или стамбена заједница не може да реализује набавку од одабраног извођача радова, има право да изврши набавку од другог са листе и да о томе, пре реализације набавке, обавести Комисију и достави јој нову профактуру/предрачун, с тим да износ не може бити већи од одобреног.

 

На основу члана 59. Статута општине Рашка („Службени гласник општине Рашка“ бр. 197/18) и члана 20. став 8. Правилника о суфинансирању мера енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова, број 06-V-41/2022-6, од 12. априла 2022. године, Општинско веће општине Рашка, на основу утврђене коначне ранг листу директних корисника (привредних субјеката) за спровођење мера енергетске санације, на седници одржаној 12. јула 2022. године, доноси

 

ОДЛУКУ

о избору директних корисника у спровођењу

мера енергетске санације

 

I

            Овом Одлуком врши се избор директних корисника у спровођењу мера енергетске санације на основу спроведеног јавног позива за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације  у домаћинствима на територији општине Рашка и утврђене коначне ранг листу директних корисника (привредних субјеката) за спровођење мера енергетске санације.

           

Назив привредног субјекта

Адреса

Број телефона

E-mail

УКУПНО БОДОВА

МЕРА 1. Замена спољних прозора и врата и других транспарентних елемената термичког омотача са одговарајућим термичким својствима према негрејаним просторијама за станове и куће

1. SAMOSTALNA ZANATSKA RADNJA ALUPLAST JERINIĆ NEBOJŠA PR KRALJEVO

Конарево бб, 36000 Краљево

,0641528517

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

100.00

2. EURO-PVC DOO RAŠKA

Железничка бб, 36350 Рашка

036736429, 062500035

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

92.39

3. ТЕХНОМАГ ПРОИНГ доо Краљево

Београдска 64, 36000 Краљево

0365314666, 0654554515

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

80.80

4. DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE SUNCE MARINKOVIĆ DOO, KRAGUJEVAC

Лепенички булевар 39, 34000 Крагујевац

,034330870

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

69.05

5. СЛОБО МЛАДЕНОВИЋ ПР ПРОИЗВОДЊА И УГРАДЊА АЛУ И ПВЦ СТОЛАРИЈЕ DŽINAL БАЉЕВАЦ

ЈНА 7, 36344 Баљевац

,0604681111

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

57.27

6. STOLARSKA RADIONICA SAVO KUSIĆ PREDUZETNIK SOMBOR

Обзир бб, 25000 Сомбор

,0652424321

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

20.44

МЕРА 4. Набавка и  инсталација котлова на природни гас и/или биомасу (дрвни пелет, брикет, сечка), грејачa простора, или замена постојећег грејача простора (котао или пећ) ефикаснијим, за породичне куће, станове и стамбене заједнице

1. ENERGY NET SERVICES DOO NOVI SAD

Темеринска 111, 21000 Нови Сад

,0216861000

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

73.06

2. ТЕХНО ЦЕНТАР ГРЕЈАЊЕ ДОО РАШКА

Душанова 2, 36350 Рашка

,0606651001

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

65.00

МЕРА 5. Замена постојеће или уградња нове цевне мреже, грејних тела-радијатора и пратећег прибора за породичне куће, станове и стамбене зграде.

1. ТЕХНО ЦЕНТАР ГРЕЈАЊЕ ДОО РАШКА

Душанова 2, 36350 Рашка

,0606651001

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

65.00

2. ENERGY NET SERVICES DOO NOVI SAD

Темеринска 111, 21000 Нови Сад

,0216861000

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

51.56

МЕРА 6. Набавка и уградња топлотних пумпи и пратеће инсталације грејног система (грејач простора или комбиновани грејач) за породичне куће.

1. ENERGY NET SERVICES DOO NOVI SAD

Темеринска 111, 21000 Нови Сад

,0216861000

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

90.00

МЕРА 7. Набавка и уградња соларних колектора у инсталацију за централну припрему потрошне топле воде за грејање санитарне потрошне топле воде и пратеће инсталације грејног система за породичне куће.

1. ENERGY NET SERVICES DOO NOVI SAD

Темеринска 111, 21000 Нови Сад

,0216861000

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

90.00

 

II

            Овлашћује се председник Општине Рашка Игњат Ракитић да са изабраним директним корисницима закључи Споразум о спровођењу мера енергетске санације.

 

III

            Ову Одлуку објавити на огласној табли Општинске управе и званичној интернет страници Општине Рашка.

 

IV

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.                          

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАШКА

                                      III Број: 06-V-49/2022-12

                                      Дана, 12. јула 2022. године

 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА

ОПШТИНЕ РАШКА

Ђорђе Гогић

Чланови Општинског већа прихватили су више Одлука о прибављању непокретности у јавну својину за потребе изградње улица у насељу Супње. На седници је усвојен измењен ценовник Спортског центра, па ће убудуће бесплатан улазак на базен имати мајке са троје и више деце, као и пензионери. Веће је усвојило и извештај о јавном надметању за закуп простора на градском базену на коме ће се током летње сезоне обављaти угоститељске и трговинске услуге. Већници су усвојили Одлуку о избору директних корисника у спровођењу мера енергетске санације у домаћинствима. За замену спољних врата и прозора и других транспарентних елемената термичког омотача изабрано је 6 привредних субјеката, по 2 фирме биће ангажоване на инсталацији котлова за грејање и уградњи или замени цевне мреже, док је по једна фирма добила прилику да обавља послове постављања топлотних пумпи и соларних панела. На седници је усвојена Одлука о додели подстицајних средстава пољопривредним произвођачима. У протеклом периоду Комисији за пољопривреду су упућена 52 захтева за субвенционисање пољопривредне производње, набавку машина и осигурање усева. Сви захтеви су испунили услове, па ће регистрованим газдинствима укупно бити исплаћено скоро 3.400.000 динара. До сада је за подстицаје у пољопривреди из општинског буџета издвојено 27.856.230 динара. Општинско веће је усвојило Записник са 18. састанка Комисије за доделу новчане помоћи грађанима у лечењу стерилитета и одобрило један захтев за рефундирање средстава. Чланови Већа сагласили су се са предлогом Комисије за расподелу ребаланса намењеног спорту. Укупна издвајања за финансирање спортских клубова, организовање такмичења, турнира и материјалне трошкове повећана су са 20.000.000 на 30.000.000 динара.


12.07.2022. године

Општина Рашка, у улози партнерске организације, реализује пројекат “ПОРОДИЦЕ – будуће могућности за породице у руралним европским заједницама”. Пројекат се реализује у периоду септембар 2020-август 2022. године, уз донаторску подршку Европске уније преко програма ЕРАСМУС +. 

Циљ пројекта јесте одрживи развој руралних локалних заједница који би се могао остварити једино уз континуиран рад на проналажењу и примени креативних и дугорочних решења. Кроз овај пројекат су препознате добре праксе у локалним заједницама које се могу применити и у свим другим земљама. Општина Рашка је значајно допринела остварењу пројектних резултата кроз креирање сета од 5 (пет) тематских обука. Горенаведене обуке за циљ имају унапређење односа између послодаваца и запослених кроз стицање прекопотребних комуникационих, тимских и лидерских вештина, кроз добијање нових и корисних информација о предностима и недостацима на радном месту и кроз приближавање теоријског оквира.

На међународном састанку у Немачкој учествовали су и представници/ице Општине Рашка – Даница Павловић, Ђорђе Радоичић и Љубиша Миловановић. У региону Анхалт-Битерфелд, општинска делегација је, уз колеге и колегинице из Пољске, Летоније, Немачке и Мађарске, посетила локалну администрацију, културно-историјске знаменитости и разговарала са представницима/ама јавног, приватног и цивилног сектора. Изнете су нове идеје и могућности у погледу унапређења породично-одговорног пословања у руралним заједницама. Културошка разноликост била је основа за зближавање учесника/ица, за размену искустава и за креирање нових пројектних идеја.

49. СЕДНИЦA ПЕТОГ САЗИВА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА
ће се одржати 12. јула 2022. године (уторак) у Сали Општинске управе Рашка (ул. П. Вилимоновића бр. 1) са почетком у 10,00 часова.
За ову седницу предложен је следећи
ДНЕВНИ РЕД
- РАЗМАТРАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 47. И 48. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА;
1. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ РАДИ ИЗГРАДЊЕ УЛИЦЕ У НАСЕЉУ СУПЊЕ И ТО КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ БР.305/1 КО СУПЊЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за послове евиденције јавне имовине;
2. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ФОРМИРАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРИСТУПАЊЕ ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ РАДИ ИЗГРАДЊЕ УЛИЦЕ У НАСЕЉУ СУПЊЕ И ТО КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ БР. 305/1 КО СУПЊЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за послове евиденције јавне имовине;
3. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ РАДИ ИЗГРАДЊЕ УЛИЦЕ У НАСЕЉУ СУПЊЕ И ТО КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ БР.303/7 КО СУПЊЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за послове евиденције јавне имовине;
4. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ФОРМИРАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРИСТУПАЊЕ ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ РАДИ ИЗГРАДЊЕ УЛИЦЕ У НАСЕЉУ СУПЊЕ И ТО КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ БР. 303/7 КО СУПЊЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за послове евиденције јавне имовине;
5. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ РАДИ ИЗГРАДЊЕ УЛИЦЕ У НАСЕЉУ СУПЊЕ И ТО КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ БР.293/31 КО СУПЊЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за послове евиденције јавне имовине;
6. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ФОРМИРАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРИСТУПАЊЕ ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ РАДИ ИЗГРАДЊЕ УЛИЦЕ У НАСЕЉУ СУПЊЕ И ТО КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ БР. 293/31 КО СУПЊЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за послове евиденције јавне имовине;
7. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ РАДИ ИЗГРАДЊЕ УЛИЦЕ У НАСЕЉУ СУПЊЕ И ТО КАТАСТАРСКИХ ПАРЦЕЛА БР. 293/1, 293/20, 293/21, 293/23 И 293/25 СВЕ У КО СУПЊЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за послове евиденције јавне имовине;
8. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ФОРМИРАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРИСТУПАЊЕ ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ РАДИ ИЗГРАДЊЕ УЛИЦЕ У НАСЕЉУ СУПЊЕ И ТО КАТАСТАРСКИХ ПАРЦЕЛА БР. 293/1, 293/20, 293/21, 293/23 И 293/25 СВЕ У КО СУПЊЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за послове евиденције јавне имовине;
9. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОТУЂЕЊУ ПУТНИЧКИХ МОТОРНИХ ВОЗИЛА У ПОСТУПКУ ЗАМЕНЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за послове евиденције јавне имовине;
10. РАЗМАТРАЊЕ ЦЕНОВНИКА УСЛУГА ЗА ЛЕТЊУ СЕЗОНУ НА ГРАДСКОМ БАЗЕНУ 2022. ГОДИНЕ ЈАВНЕ УСТАНОВЕ „СПОРТСКИ ЦЕНТАР'' РАШКА СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Лазар Пауновић, директор ЈУ Спортски центар Рашка;
11. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА ЈУ „СПОРТСКИ ЦЕНТАР“ РАШКА СА ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА ЗА ЗАКУП ЗЕМЉИШТА НА ГРАДСКОМ БАЗЕНУ ЗА 2021. И 2022. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Лазар Пауновић, директор ЈУ Спортски центар Рашка;
12. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Зоран Симовић, члан Општинског већа и председник комисије;
13. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПО КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА - ПРЕСЕК 01. ЈУЛ 2022. ГОДИНЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Милена Савић, председник комисије за развој пољопривреде;
14. РАЗМАТРАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 18. СЕДНИЦЕ КОМИСИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ ГРАЂАНИМА ОПШТИНЕ РАШКА У ЛЕЧЕЊУ СТЕРИЛИТЕТА И ПОБОЉШАЊУ СТОПЕ ФЕРТИЛИТЕТА КОЈА ЈЕ ОДРЖАНА 27. ЈУНА 2022. ГОДИНЕ СА ПРЕДЛОГОМ РЕШЕЊА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Илија Лазаревски, члан Општинског већа и председник комисије;
15. РАЗМАТРАЊЕ РАСПОДЕЛЕ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ОПШТИНЕ РАШКА НАМЕЊЕНИХ СПОРТУ ЗА 2022. ГОДИНУ, КОЈИ ЈЕ УСВОЈИО УПРАВНИ ОДБОР СПОРТСКОГ САВЕЗА ОПШТИНЕ РАШКА СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ O ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Немања Ковачевић, члан Општинског већа;
16. ТЕКУЋА ПИТАЊА.
Позивам Вас да присуствујете овој седници.
С поштовањем,

ПРЕДСЕДНИК

ОПШТИНЕ РАШКА
Игњат Ракитић

ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА ПРОЈЕКТУ

Младински центар Храстник кроз Erasmus + програм позива све младе из Рашке које интересује омладински рад, а желе да упознају Храстник и Словенију да се пријаве на European Solidarity Corps пројекат који траје годину дана. Превоз, смештај и храна су плаћени, а обезбеђен је и џепарац за учеснике/це. Број је ограничен на 3 младе особе. Једини услов за учешће на пројекту је да млада особа има између 18 и 29 година.

Позив ступа на снагу даном објаве на Општинском сајту, а завршава се 25. јула након чега ће бити одрађена селекција кандидата/кандидаткиња.

Више информација на маил:

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
www.krc-hrastnik.si
www.mch.si