email: info@raska.org.rs | Тел: 036/736-244 | Адреса: Ибарска бр.2,36350 Рашка

A- A A+
  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • slider6.jpg
  • slider7.jpg
  • slider8.jpg
Почетак

ПРВА СЕДНИЦУ ШЕСТОГ САЗИВА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА ће се одржати 13. октобра 2022. године (четвртак) у Сали Општинске управе Рашка (ул. П. Вилимоновића бр. 1) са почетком у 08,00 часова.
За ову седницу предложен је следећи

ДНЕВНИ РЕД
1. ИНФОРМИСАЊЕ ЧЛАНОВА ВЕЋА О СВОЈИМ ПРАВИМА И ОБАВЕЗАМА УТВРЂЕНИМ ЗАКОНОМ, СТАТУТОМ И ДРУГИМ АКТИМА ОПШТИНЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Немања Поповић, председник општине;
2. ДОНОШЕЊЕ ПОСЛОВНИКА О РАДУ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Немања Поповић, председник општине;
3. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Слободан Ристовић, начелник Општинске управе;
4. ТЕКУЋА ПИТАЊА.

На основу члана 32. тачка 1., став 6, Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр. 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018 и 111/2021 – др. закон), члана 26. Закона о планском систему Републике Србије („Службени гласник РС“ бр. 30/2018) и члана 40. став 1. тачка 4. Статута Општине Рашка („Службени гласник општине Рашка“ бр. 197/18) Скупштина Општине Рашка, на седници одржаној дана 07. октобра 2022. године, доноси

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ, СПРОВОЂЕЊУ, ПРАЋЕЊУ И ИЗВЕШТАВАЊУ О СПРОВОЂЕЊУ СРЕДЊОРОЧНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ РАШКА

Члан 1.
Овом одлуком покреће се поступак и приступа се изради Средњорочног плана Општине Рашка за период од 2023. до 2025. године.
У складу с овом одлуком и применљивим прописима, врши се израда средњорочних планова Општине Рашка и у наредним годинама, и организује спровођење, праћење и извештавање о спровођењу средњорочних планова.

Члан 2.
Средњорочни план јесте свеобухватан плански документ који се доноси за период од три године и који омогућава повезивање јавних политика са средњорочним оквиром расхода.
Средњорочни план се израђује на основу важећих докумената јавних политика, уз уважавање приоритетних циљева Владе, расположивих капацитета и ресурса, као и промена фактичке ситуације у односу на време када су ти документи јавних политика донети.
Процес израде средњорочног плана подразумева следеће фазе: а) Анализа резултата остварених у претходном периоду, б) Израда нацрта средњорочног плана, в) Израда предлога средњорочног плана – усклађивање с утврђеним лимитима тј. с предлогом финансијског плана и г) Израда коначне верзије средњорочног плана усклађене с усвојеним буџетом Општине.
У спровођењу средњорочног плана, праћењу спровођења и извештавању, поштују се рокови и захтеви прописани применљивим прописима.
Обвезник средњорочног планирања је Општина Рашка, а у изради и спровођењу средњорочног плана на организован начин учествују представници корисника буџетских средстава Општине и остали корисници јавних средстава над чијим радом Општина врши надзор.

Члан 3.
Средњорочног плана за период 2023. до 2025. године, Општина Рашка израђује уз подршку Сталне конференције градова и општина (СКГО), у оквиру Програма „EU Exchange 6“ – Повећање кредибилитета планирања, програмског буџетирања и контроле извршења јавних расхода на локалном нивоу у Републици Србији“ који финансира Европска унија у оквиру националног програма ИПА 2019.

Члан 4.
Председник Општине Рашка, посебним Решењем одређује координатора и чланове/ице Координационог тела одговорне за израду нацрта средњорочног плана, координацију, праћење и извештавање о његовом спровођењу.

Члан 5.
Средњорочни план Општине Рашка мора бити у сагласности с Планом развоја Општине Рашка за период 2022 – 2029. године.
Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу 8. (осмог) дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине Рашка“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАШКА
I Број: 06- IХ-21/2022-11
Дана: 07. октобра 2022. године

Општинска управа општине Рашка, Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, на основу чл.45а. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, бр.72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 54/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон и 09/20) и чл.36. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл.гласник РС“, бр.32/19),

ОГЛАШАВА ИЗЛАГАЊЕ НА ЈАВНИ УВИД

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ЛОКАЛИТЕТ КОМПРЕСОРСКЕ СТАНИЦЕ ЗА ПУЊЕЊЕ МОТОРНИХ ВОЗИЛА КОМПРИМОВАНИМ ГАСОМ НА КАТ. ПАРЦЕЛИ БР. 3646/1 КО ВАРЕВО, РАШКА

Јавни увид трајаће 7 дана, од 06.10.2022. год. закључно са 12.10.2022.год. Материјал за јавни увид, биће изложен, сваког радног дана, од 8.00 до 13.00 часова, у згради Општинске управе Рашка, у Одсеку за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине (канцеларија бр. 2).

Заинтересованим правним и физичким лицима која врше увид у изложени материјал за јавни увид, Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, пружиће све потребне информације и стручну помоћ, у вези са појединим решењима и евентуалним давањем примедби и сугестија.

Обавештавају се и позивају органи, организације и јавна предузећа, који су овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката, да доставе мишљења на изложени материјал за јавни увид.

Примедбе и сугестије на изложени материјал, могу се доставити током трајања јавног увида у писаном облику, Општинској управи општине Рашка, Одсеку за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, 36350 Рашка, ул. Предрага Вилимоновића бр. 1, лично на писарници или поштом, закључно са 12.10.2022. год.

По завршеном јавном увиду, Општинска управа општине Рашка, Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, припрема извештај о обављеном јавном увиду, који усваја Комисија за планове општине Рашка.

21. СЕДНИЦA ДЕВЕТОГ ОДБОРНИЧКОГ САЗИВА СО-е РАШКА ће се одржати 07. октобра 2022. године (петак) у Сали Дома културе у Рашки са почетком у 10,00 часова.
За ову седницу предложен је следећи

Д Н Е В Н И Р Е Д
- УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 20. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАШКА;
1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДРУГОМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2022. ГОДИНЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Миладија Миливојевић, шеф Одсека за буџет, финансије и ЛПА;
2. ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ЗА 2022. ГОДИНУ (ДРУГЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ);
ИЗВЕСТИЛАЦ: Лазар Мандић, шеф Одсека за инвестиције и грађевинско земљиште;
3. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ПРАВАЦА ПРУЖАЊА ДРЖАВНИХ ПУТЕВА КРОЗ НАСЕЉА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Душан Керовец, координатор Савета за безбедност и координацију саобраћаја на путевима општине Рашка;
4. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ОСТВАРИВАЊУ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ЗА РАДНУ 2021/2022. ГОДИНУ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ВЕСЕЛО ДЕТИЊСТВО“ РАШКА СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Виолета Кнежевић, директор ПУ „Весело детињство“ Рашка;
5. РАЗМАТРАЊЕ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ЗА РАДНУ 2022/2023. ГОДИНУ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ВЕСЕЛО ДЕТИЊСТВО“ РАШКА СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ ПЛАН;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Виолета Кнежевић, директор ПУ „Весело детињство“ Рашка;
6. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ЕКОНОМСКЕ ЦЕНЕ ПРОГРАМА ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ „ВЕСЕЛО ДЕТИЊСТВО“ РАШКА НА КОПАОНИКУ И ОБЕЗБЕЂИВАЊУ СРЕДСТАВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА У ИЗДВОЈЕНОМ ОДЕЉЕЊУ НА КОПАОНИКУ У БУЏЕТУ ОПШТИНЕ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Виолета Кнежевић, директор ПУ „Весело детињство“ Рашка;
7. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ЕКОНОМСКЕ ЦЕНЕ ПРОГРАМА ИГРАОНИЦА У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ „ВЕСЕЛО ДЕТИЊСТВО“ РАШКА НА КОПАОНИКУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Виолета Кнежевић, директор ПУ „Весело детињство“ Рашка;
8. РАЗМАТРАЊЕ ЦЕНОВНИКА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „РАШКА“, ЗА ВОДУ, КАНАЛИЗАЦИЈУ И ИЗНОШЕЊЕ СМЕЋА КОЈИ ЈЕ ДОНЕО НАДЗОРНИ ОДБОР ЈКП „РАШКА“ БР. 337 ОД 03. ОКТОБРА 2022. ГОДИНЕ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Радомир Јаћовић, директор ЈКП „Рашка“;
9. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ,,YU KEOPS“ DOO ИЗ КРАЉЕВА ЗА ПРОЛАЗАК КАБЛОВСКОГ ВОДА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Слободан Ристовић, начелник Општинске управе;
10. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ, СПРОВОЂЕЊУ, ПРАЋЕЊУ И ИЗВЕШТАВАЊУ О СПРОВОЂЕЊУ СРЕДЊОРОЧНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Загорка Шумарац, члан Општинског већа;
11. РАЗМАТРАЊЕ СТАТУТА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПУТЕВИ РАШКА СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Дарко Милићевић, директор ЈКП Путеви Рашка;
12. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ПОСТУПКУ ПРИПРЕМЕ И БЛИЖОЈ САДРЖИНИ ПЛАНА РАЗВОЈА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА ПЕРИОД ОД 2022. ГОДИНЕ ДО 2029. ГОДИНЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Стеван Бакрачевић, секретар СО;
13. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА УПОТРЕБУ ИМЕНА „РАШКА“ У НАЗИВУ СТРЕЉАЧКОГ КЛУБА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Стеван Бакрачевић, секретар СО;
14. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА И ИНИЦИЈАТИВЕ.

 

Општинско веће је на седници одржаној 30. септембра усвојило Измене и допуне Програма уређења грађевинског земљишта за 2022. годину. Измене Плана су инициране ради усклађивања пројектне документације са важећим законима и прописима, као и актуелним променама цена на тржишту. Новину у Програму представља изградња дечјег игралишта у Супњу за шта је планирано oко 15 милиона динара. За све активности сврстане у Прогам уређења грађевинског земљишта ове године ће бити утрошено око 500 милиона динара.

Већници су усвојили Извештај о остваривању Годишњег програма рада за радну 2021/22 ПУ „Весело детињство“. Вртић има 904 полазника, који су распоређени у 37 васпитно – образовних група. У извештајном периоду већи инвестициони радови односили су се на реконструкцију котларнице у централној установи у Рашки и адаптацију и опремање 3 радне собе у издвојеном одељењу у Милатковићу. На седници је усвојен и Годишњи план рада ПУ „Весело детињство“ за радну 2022/2023. годину. Општинско веће је усвојило и Одлуку о економској цени боравка деце у издвојеном одељењу ПУ „Весело детињство“ на Копаонику. Утврђена економска цена на месечном нивоу је 27.993,00 динара. У складу са Одлуком, Општина Рашка ће у економској цени учествовати са 70%, што износи 19.595,00 динара, док ће остатак, односно 8.398,00 динара издвајати родитељи. Веће се сагласило и са предлогом економских цена за програм играоница у ПУ „Весело детињство“ на Копаонику. Сат времена боравка у играоници кошта нешто мање од 1.000,00 динара, два сата су око 2.000,00 динара, 3 сата 3.350,00 динара, док се 4. и сваки наредни сат плаћају по 500 динара. Ручак и ужина коштају 740,00 динара.

Чланови Општинског већа нису у потпуности усвојили Предлог одлуке о повећању цена комуналних услуга. Сагласност је дата да се подигну цене воде, канализације и одношења смећа у Рашки, док се за подизање цена на подручју Копаоника нису стекли услови. Домаћинства у Рашки кубни метар воде убудуће ће плаћати 53,90 динара, а привреда и установе 104,87 динара. Нова цена одржавања канализационе мреже за домаћинства износи 16,17 динара по кубном метру, а за привреду и установе 31,46 динара.

На седници ОВ донета је Одлука о привременом запремању комуналних и других јавних површина у дане вашара 12, 13. и 14. октобра, а утврђене су и цене закупа простора. Цене се крећу се од 2.000,00 до 10.000,00 динара за једно продајно место по дану. Цена за постављање шатор је 20.000,00 динара, а закуп простора за забавне игре 10.000,00 динара.

Веће је усвојило Предлог допуне Програма привременог постављања објеката на подручју НП Копаоник, чиме је омогућено ЈП „Скијалишта Србије“ да у наредној зимској сезони у Долини спортова постави типске кућице са ормарићима за одлагање скијашке опреме и личних ствари скијаша. На седници је усвојена и Одлука о измени и допуни Одлуке о организацији и систематизацији радних места у ОУ Рашка како би била побољшана ефикасност у раду служби и одсека у ОУ. У складу са одредбама Закона о планском систему Србије, на седници ОВ донета је Одлука о покретању поступка израде Средњорочног плана општине Рашка за период 2023 –2025. година. У изради Плана учествоваће корисници буџетских и других јавних средстава над чијим радом Општина врши надзор. Већници су усвојили предлог Комисије за социјална питања о расподели једнократне помоћи. Комисији је у претходном периоду достављено 56 захтева, 47 је одобрено, 6 одбијено, док ће се у 3 предмета тражити допуна документације.

30. 09. 2022. године

 

 

 

 

 

56. СЕДНИЦA ПЕТОГ САЗИВА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА ће се одржати 30.септембар 2022. године (петак) у Сали Општинске управе Рашка (ул. П. Вилимоновића бр. 1) са почетком у 10,00 часова.
За ову седницу предложен је следећи:

ДНЕВНИ РЕД
- РАЗМАТРАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 55. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА;
1. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОГРАМА УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ЗА 2022. ГОДИНУ (ДРУГЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ);
ИЗВЕСТИЛАЦ: Лазар Мандић, шеф Одсека за инвестиције и грађевинско земљиште;
2. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ОСТВАРИВАЊУ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ЗА РАДНУ 2021/2022. ГОДИНУ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ВЕСЕЛО ДЕТИЊСТВО“ РАШКА И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Виолета Кнежевић, директор ПУ „Весело детињство“ Рашка;
3. РАЗМАТРАЊЕ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ЗА РАДНУ 2022/2023. ГОДИНУ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ВЕСЕЛО ДЕТИЊСТВО“ РАШКА И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ ПЛАН;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Виолета Кнежевић, директор ПУ „Весело детињство“ Рашка;
4. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ЕКОНОМСКЕ ЦЕНЕ ПРОГРАМА ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ „ВЕСЕЛО ДЕТИЊСТВО“ РАШКА НА КОПАОНИКУ И ОБЕЗБЕЂИВАЊУ СРЕДСТАВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА У ИЗДВОЈЕНОМ ОДЕЉЕЊУ НА КОПАОНИКУ У БУЏЕТУ ОПШТИНЕ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Виолета Кнежевић, директор ПУ „Весело детињство“ Рашка;
5. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ЕКОНОМСКЕ ЦЕНЕ ПРОГРАМА ИГРАОНИЦА У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ „ВЕСЕЛО ДЕТИЊСТВО“ РАШКА НА КОПАОНИКУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Виолета Кнежевић, директор ПУ „Весело детињство“ Рашка;
6. РАЗМАТРАЊЕ ЦЕНОВНИКА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „РАШКА“, ЗА ВОДУ, КАНАЛИЗАЦИЈУ И ИЗНОШЕЊЕ СМЕЋА КОЈИ ЈЕ ДОНЕО НАДЗОРНИ ОДБОР ЈКП „РАШКА“ БР. 334 ОД 08. СЕПТЕМБРА 2022. ГОДИНЕ И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Радомир Јаћовић, директор ЈКП „Рашка“;
7. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ НА КОРИШЋЕЊЕ; ( ЗБОГ ОЗНАКЕ „СТРОГО ПОВЕРЉИВО“ МАТЕРИЈАЛ ЋЕ БИТИ ДОСТАВЉЕН НА СЕДНИЦИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА)
ИЗВЕСТИЛАЦ: Слободан Ристовић, начелник Општинске управе;
8. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА КОЈИМ СЕ У ДАНЕ ВАШАРА 12., 13. И 14. ОКТОБРА 2022. ГОДИНЕ ДОЗВОЉАВА ПРИВРЕМЕНО ЗАПРЕМАЊЕ КОМУНАЛНИХ И ДУГИХ ЈАВНИХ ПОВРШИНА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА РАШКЕ РАДИ ИЗЛАГАЊА И ПРОДАЈЕ РОБЕ, ПРУЖАЊУ УГОСТИТЕЉСКИХ УСЛУГА, ОБАВЉАЊЕ СИТНИХ ЗАНАТСКИХ УСЛУГА И ПОСТАВЉАЊЕ ЗАБАВНИХ ИГАРА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Далибор Радуловић, руководилац инспекцијске службе;
9. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА O ОДРЕЂИВАЊУ ВИСИНЕ НАКНАДЕ ЗА ЗАПРЕМАЊЕ КОМУНАЛНИХ ПОВРШИНА У ДАНЕ ВАШАРА 2022. ГОДИНЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Далибор Радуловић, руководилац инспекцијске службе;
10. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ АКТИВНОСТИ НА ОРГАНИЗАЦИЈИ ВАШАРА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Далибор Радуловић, руководилац инспекцијске службе;
11. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ШЕСТЕ ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСТАВЉАЊА МАЊИХ МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА ПРИВРЕМЕНОГ КАРАКТЕРА НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Бранко Костић, шеф Одсека за урбанизам и председник комисије за планове;
12. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ СЕДАМНАЕСТЕ ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСТАВЉАЊА ПРИВРЕМЕНИХ ОБЈЕКАТА НА ПОДРУЧЈУ НАЦИОНАЛНОГ ПАРКА КОПАОНИК;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Бранко Костић, шеф Одсека за урбанизам и председник комисије за планове;
13. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ,,YU KEOPS“ doo из КРАЉЕВА ЗА ПРОЛАЗАК КАБЛОВСКОГ ВОДА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Слободан Ристовић, начелник Општинске управе;
14. ПРЕДЛОГ ПРАВИЛНИКА О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ, ОПШТИНСКОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ, СТРУЧНИМ СЛУЖБАМА И ПОСЕБНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОПШТИНЕ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Слободан Ристовић, начелник Општинске управе;
15. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ, СПРОВОЂЕЊУ, ПРАЋЕЊУ И ИЗВЕШТАВАЊУ О СПРОВОЂЕЊУ СРЕДЊОРОЧНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Загорка Шумарац, члан Општинског већа;
16. РАЗМАТРАЊЕ ЗАКЉУЧКА СА 41. СЕДНИЦЕ КОМИСИЈЕ ЗА СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА ГРАЂАНА ОПШТИНЕ РАШКА КОЈА ЈЕ ОДРЖАНА 27. СЕПТЕМБРА 2022. ГОДИНЕ СА ПРЕДЛОГОМ РЕШЕЊА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Андријана Трикош, председник комисије за социјална питања;
17. ТЕКУЋА ПИТАЊА.

Ha основу члана 39. став 1. тачка 5) Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама ("Службени гласник РС", бр. 87/18) и члана 55. став 1. тачка 15) Статута општине Рашка („Службени гласник Општине Рашка" бр. 197/18), председник општине Рашка, на предлог Штаба за ванредне ситуације општине Рашка, дана 28. септембра 2022. године, доноси


ОДЛУКУ
о проглашењу ванредне ситуације

I
Проглашава се ванредна ситуација на делу територије општине Рашка, због елементарне непогоде – одрона огромне количине камења и земље са падине Настасићког брда на породичну кућу у ул. Карађорђева бр.29б у Трнавској реци-Месна заједница Рашка.

II
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

III
Одлуку објавити на огласној табли општине Рашка, званичној интернет страници општине Рашка и у свим локалним медијима.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
У раним јутарњим часовима 28. септембра 2022. године дошло је до обрушавања и одрона велике количине камења и земље са падине Настасићког брда на породичну кућу у ул. Карађорђева бр. 29б у Трнавској реци-Месна заједница Рашка чиме је дошло до угрожавања безбедности, живота и здравља становништва, као и имовине, на наведеној локацији.
Имајући у виду да не постоји могућност да се редовним ангажовањем општинских служби отклоне последице по људе и имовину, председник општине Рашка је, на предлог Општинског штаба за ванредне ситуације, у складу са чланом 39. став 1. тачка 5) Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама ("Службени гласник РС", бр. 87/18), донео Одлуку као у диспозитиву.


ОПШТИНА РАШКА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
II Број: 378/2022
Дана: 28. септембра 2022. године

На основу члана 14. став 1. тачка 2. Правилника о критеријумима и мерилима за избор корисника социјалног становања и активне инклузије од 22.10.2021.године, Комисија за спровођење поступка за избор корисника социјалног становања, на седници одржаној 26.09.2022. године, донела је Одлуку да објави

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА ЗА ДОДЕЛУ ПОМОЋИ ЗА РЕШАВАЊЕ СТАМБЕНИХ ПОТРЕБА КРОЗ КУПОВИНУ КУЋА, ОДНОСНО ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ НАМЕЊЕНИХ СОЦИЈАЛНОМ СТАНОВАЊУ, АДАПТАЦИЈУ И ПОПРАВКУ ИСТИХ И МЕРА ПОДРШКЕ АКТИВНЕ ИНКЛУЗИЈЕ


I

Објављује се Јавни позив за избор корисника за доделу помоћи за решавање стамбених потреба кроз куповину кућa, односно одговарајућих непокретности намењених социјалном становању, адаптацију и поправку истих (у даљем тексту: Стамбени објекат) и мере подршке активној инклузији.
Право пријављивања на конкурс за избор корисника за решавање стамбених потреба кроз куповину стамбених објеката, адаптацију и поправку истих и мере подршке активној инклузији ( у даљем тексту: Пакет донаторске помоћи) у оквиру Пројекта „Градимо и радимо за инклузивну Рашку - Европски програм стамбене подршке и активне инклузије“, имају социјално угрожене ромске породице из локалне заједнице, које имају пребивалиште на територији општине Рашка у трајању од најмање две године пре дана објављивања огласа, укључујући чланове њиховог породичног домаћинства, а које су заитересоване за овај вид стамбеног решења и мере подршке активне инклузије, и којима је помоћ неопходна за побољшање услова становања.

II

Пакет донаторске помоћи обухвата 2 сегмента, и то:

1) Пакет помоћи који се састоји у додели на коришћење 2 стамбена објекта која се налазе се на територији општине Рашка, а која су намењена социјалном становању корисника;
2) Пакет помоћи, односно подршке, који се одобрава члановима породице, корисницима стамбене подршке, а који се односи на мере социјалне инклузије и који садржи:
2.1. Правну подршку у остваривању социјалних права (социјална заштита, образованје и здравство), која се пружа појединцима из породица корисника који су у потреби;
2.2. Обука за запошљавање појединаца из породица корисника за познате приватне послодавце у Рашки;
2.3. Помоћ у запошљавању појединаца из корисничких породица, путем субвенција приватним послодавцима у Рашки;
2.4. Помоћ у запошљавању појединаца из породица корисника у јавним предузећима у Рашки;

Одабрани корисници у обавези су да користе овај сегмент пакета подршке у складу са дефинисаним потребама изабраних корисника.

Корисницима се не преносе средства за наведене пакете помоћи, односно подршке, већ општина Рашка врши плаћање свих роба, услуга и радова који су предмет подршке.

ОПШИРНИЈЕ  У ПРИЛОГУ

Општинска управа општине Рашка, Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, на основу чл.45а. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, бр.72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 54/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон и 09/20) и чл.36. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл.гласник РС“, бр.32/19),


ОГЛАШАВА


ИЗЛАГАЊЕ НА ЈАВНИ УВИД


УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ ПАНСИОНСКОГ ОБЈЕКТА НА КАТ. ПАРЦЕЛИ БР. 3037/4 КО КОПАОНИК


Јавни увид трајаће 7 дана, од 23.09.2022. год. закључно са 29.09.2022.год. Материјал за јавни увид, биће изложен, сваког радног дана, од 8.00 до 13.00 часова, у згради Општинске управе Рашка, у Одсеку за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине (канцеларија бр. 2).

Заинтересованим правним и физичким лицима која врше увид у изложени материјал за јавни увид, Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, пружиће све потребне информације и стручну помоћ, у вези са појединим решењима и евентуалним давањем примедби и сугестија.

Обавештавају се и позивају органи, организације и јавна предузећа, који су овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката, да доставе мишљења на изложени материјал за јавни увид.

Примедбе и сугестије на изложени материјал, могу се доставити током трајања јавног увида у писаном облику, Општинској управи општине Рашка, Одсеку за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, 36350 Рашка, ул. Предрага Вилимоновића бр. 1, лично на писарници или поштом, закључно са 29.09.2022. год.

По завршеном јавном увиду, Општинска управа општине Рашка, Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, припрема извештај о обављеном јавном увиду, који усваја Комисија за планове општине Рашка.

КОНАЧНУ  ЛИСТУ  КРАЈЊИХ  КОРИСНИКА МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ ПОРОДИЧНИХ КУЋА, СТАНОВА И СТАМБЕНИХ ЗГРАДА У ОПШТИНИ РАШКА можете погледати и преузети у прилогу.