email: info@raska.org.rs | Тел: 036/736-244 | Адреса: Ибарска бр.2,36350 Рашка

A- A A+
  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • slider6.jpg
  • slider7.jpg
  • slider8.jpg
Веб сајт:: http://www.raska.gov.rs

Јавни конкурс за избор директора Јавног комуналног
предузећа Путеви Рашка из Рашке

На основу члана 36. став 3. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије”, број 15/16) и Одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног комуналног предузећа Путеви Рашка из Рашке, I Број: 06-VIII-16/2017-28 од 03. маја 2017. године,

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАШКА
објављује

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА ПУТЕВИ РАШКА ИЗ РАШКЕ

1. Подаци о Јавном предузећу: Јавно комунално предузеће Путеви Рашка из Рашке
- Седиште Јавног предузећа је у Рашки, улица Немањина број 1/II.
- претежна делатност Јавног предузећа је: 42.11 – Изградња путева и аутопутева.

2. Радно место: директор Јавног комуналног предузећа Путеви Рашка из Рашке
Послови директора: представља и заступа ЈКП Путеви Рашка, организује и руководи процесом рада, води пословање ЈКП Путеви Рашка, одговара за законитост рада ЈКП Путеви Рашка, за реализацију одлука и других аката Скупштине општине Рашка, председника општине и Општинског већа, предлаже дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП Путеви Рашка и одговоран је за њихово спровођење, предлаже годишњи, односно трогодишњи програм пословања ЈКП Путеви Рашка и одговоран је за његово спровођење, предлаже финансијске извештаје, предлаже доношење посебног програма коришћења средстава из буџета општине (субвенције, гаранције или коришћење других средстава), извршава одлуке Надзорног одбора, доноси акт о систематизацији, предлаже Надзорном одбору доношење одлука и других аката из делокруга директора, одлучује о појединачним правима, обавезама и одговорностима запослених у складу са законом, колективним уговором и Статутом предузећа, доноси план набавки за текућу годину, доноси одлуке у поступцима јавних набавки и набавки на које се не примењује закон о јавним набавкама, врши друге послове одређене законом, оснивачким актом и статутом јавног предузећа.

3. Услови за именовање:
1) да је пунолетно и пословно способно,
2) да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године, односно на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама или специјалистичким струковним студијама,
3) да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева високо образовање из подтачке 2 ове тачке,
4) да има најмање три године радног искуства на пословима који су повезани са пословима ЈКП Путеви Рашка,
5) да познаје област корпоративног управљања,
6) да има радно искуство у организовању рада и вођењу послова,
7) да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке,
8) да није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци,
9) да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују кривична дела, и то:
– обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи,
– обавезно психијатријско лечење на слободи,
– обавезно лечење наркомана,
– обавезно лечење алкохоличара,
– забрана вршења позива, делатности и дужности.

4. Место рада: Рашка.

5. Стручна оспособљеност, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку и начин њихове провере: познавање делокруга рада Јавног комуналног предузећа Путеви Рашка из Рашке; стручна оспособљеност за рад на месту директора и вештина комуникације - увидом у податке из пријаве и разговором; вештина аналитичког резоновања и логичког закључивања, организационе способности и стручне способности у вези са руковођењем – писано, путем стандардизованих тестова; знање једног светског језика, провераваће се усменим разговором или писаном провером; познавање рада на рачунару, провераваће се симулацијом, односно практичним радом на рачунару у програмима који се уобичајено користе у вршењу редовних послова директора јавног предузећа.

6. Рок за подношење пријава на јавни конкурс: рок за подношење пријава на јавни конкурс је 30 дана од дана објављивања јавног конкурса у „Службеном гласнику Републике Србије”. Рок почиње да тече наредног дана од дана објављивања јавног конкурса.
Именовање директора Јавног комуналног предузећа Путеви Рашка из Рашке врши се на период од четири године.

7. Пријава на конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, податке о образовању, податке о врсти и дужини радног искуства с кратким описом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве на конкурс и одговорности на тим пословима, податке о стручном усавршавању и податке о посебним областима знања.

8. Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс: извод из матичне књиге рођених; диплома о стручној спреми; исправе којима се доказује радно искуство у струци (потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство); оверена изјава у суду или општини да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке; уверење надлежног органа да лице није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци; уверење надлежног органа да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују кривична дела и то:
(1) обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи;
(2) обавезно психијатријско лечење на слободи;
(3) обавезно лечење наркомана;
(4) обавезно лечење алкохоличара;
(5) забрана вршења позива, делатности и дужности.
Сви докази прилажу се у оригиналу или у фотокопији која је оверена у општини или суду, односно код јавног бележника.
9. Адреса на коју се подносе пријаве на jaвни конкурс: Општина Рашка, Рашка, ул. Ибарска бр.2, са назнаком „За јавни конкурс – за именовање директора Јавног комуналног предузећа Путеви Рашка из Рашке.

10. Подаци о лицима за контакт: Лице задужено за давање обавештења о конкурсу: Мирко Шћеловић, контакт телефон: 036/736-671.
Општинска управа општине Рашка, поднете неотворене пријаве доставља Комисији за спровођење конкурса за избор директора, у року од три дана од дана истека рока за достављање пријава, на разматрање и даље поступање.

Напомена: Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, Комисија за спровођење конкурса за избор директора одбацује закључком против кога није допуштена посебна жалба.

Овај оглас је објављен у „Службеном гласнику Републике Србије” број 44/2017 од 09. маја 2017. године, „Службеном гласнику општине Рашка“ број 175/17, у дневном листу „Данас“ који се дистрибуира на целој територији Републике Србије и на званичној интернет страници Општине Рашка: www.raska.gov.rs.

18. СЕДНИЦА ОСМОГ ОДБОРНИЧКОГ САЗИВА СО-е РАШКА ће се одржати 12. маја 2017. године (петак) у сали СО Рашка у Рашки са почетком у 10,00 часова.
За ову седницу предложен је следећи дневни ред:

- УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 16. И 17. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАШКА;
1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ БЕЗ НАКНАДЕ РАДИ ИЗГРАДЊЕ ТУРИСТИЧКО ИНФОРМАТИВНОГ ЦЕНТРА У ЈОШАНИЧКОЈ БАЊИ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, начелник Општинске управе.
2. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ БЕЗ НАКНАДЕ У ЦИЉУ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ПАРКА У ЈОШАНИЧКОЈ БАЊИ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, начелник Општинске управе.
3. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ФОРМИРАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРИБАВЉАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ БЕЗ НАКНАДЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, начелник Општинске управе.
4. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА И ИНИЦИЈАТИВЕ.

Општинска управа општине Рашка, Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, на основу чл.45а. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, бр.72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 54/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14 и 145/14) и чл.36. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл.гласник РС“, бр.64/15),

ОГЛАШАВА ИЗЛАГАЊЕ НА ЈАВНИ УВИД
УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ МАЛЕ ХИДРО ЕЛЕКТРАНЕ ТОШОВИЋИ НА ПЛАНСКОЈ РЕЦИ

Јавни увид трајаће 7 дана, од 09.05.2017.год. закључно са 15.05.2017.год. Материјал за јавни увид, биће изложен, сваког радног дана, од 8.00 до 13.00 часова, у згради Општинске управе Рашка, у свечаној сали Општине Рашка и Одсеку за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине (канцеларија бр. 2).
Заинтересованим правним и физичким лицима која врше увид у изложени материјал за рани јавни увид, Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, пружиће све потребне информације и стручну помоћ, у вези са појединим решењима и евентуалним давањем примедби и сугестија. Овлашћено лице за давање обавештења је Бранко Костић, дипл.инж.арх. - шеф Одсека за урбанизам.
Обавештавају се и позивају органи, организације и јавна предузећа, који су овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката, да доставе мишљења на изложени материјал за јавни увид.
Примедбе и сугестије на изложени материјал, могу се доставити током трајања јавног увида у писаном облику, Општинској управи општине Рашка, Одсеку за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, 36350 Рашка, ул. Предрага Вилимоновића бр. 1, лично на писарници или поштом, закључно са 15.05.2017.год.
По завршеном јавном увиду, Општинска управа општине Рашка, Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, припрема извештај о обављеном јавном увиду, који усваја Комисија за планове општине Рашка.

На 16. седници осмог одборничког сазива Скупштине општине Рашка која је одржана 03.05.2017. године одборници су разматрали обиман дневни ред. Скупштина је донела Одлуку о потврђивању мандата одборнику Ивану Јоксимовићу са Изборне листе Двери -Демократска странка Србије Санда Рашковић Ивић - Бошко Обрадовић, као и одборнику Срећку Радуловићу-Муси са изборне листе Ивица Дачић-Социјалистичка партија Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС).
Такође, одборници су у наставку разматрали и усвојили извештаје о раду за 2016. годину Јавног комуналног предузећа „Рашка“, ЈП Дирекције за урбанизам и изградњу у општини Рашка, Општинског правобранилаштва општине Рашка са Планом рада за 2017. годину, затим Центра за културу, образовање и информисање„Градац“ Рашка, Дома здравља и Туристичко спортске организације Рашка.
Како би се успешно ставио у функцију издвојени објекат Предшколске установе „Весело детињство“ на Копаонику, донета је одлука о усвајању плана и програма васпитно образовног рада.
Услед измена Закона о буџетском систему Скупштина општине је донела одлуку о укидању Ватрогасног фонда општине Рашка, као и гашењу рачуна овог фонда.
У даљем раду, одборници су усвојили нову Одлуку о грађевинском земљишту како би се Закон о планирању и изградњи могао примењивати у пуном капацитету. Такође, са Законом о прекршајима је усклађена Одлука о уређењу насеља, а донета је и нова Одлука о ауто-такси превозу на територији општине Рашка. За новог управљача општинским путевима и улицама, изменама Одлуке о локалним и некатегорисаним путевима, одређено је Јавно комунално предузеће „Рашка“.
У циљу усклађивања рада и трансформацији Туристичко спортске организације Рашка одборници су дали коначну сагласност на статусну промену- издвајање уз оснивање јавне установе за спорт, све у складу са Планом поделе Установе за туризам и физичку културу општине Рашка – Туристичко-спортске организација „Рашка“. Уз ову одлуку донете су и пратеће одлуке и то Одлука о усклађивању оснивачког акта Туристичко спортске организације Рашка, Одлука о оснивању Јавне установе „Спортски центар“ Рашка и Одлука о давању на коришћење и управљање Спортске хале новооснованој установи „Спортски центар“.
Одборници су донели одлуку којом се Јавном комуналном предузећу ,,Рашка“ даје на коришћење и управљање припадајући простор азила за псе изграђен на катастарској парцели бр. 147 КО Рашка у површини од 228,53 м2 .
Скупштина општине Рашка је донела одлуку којом се даје сагласност за озакоњење објеката у власништву ромске популације, а који су изграђени на одређеним парцелама које су у јавној својини општине Рашка, затим Одлуку којом се приступа изради измени Плана детаљне регулације дела насеља Супње.
На седници је усвојен и Оперативни план одбране од поплава за воде другог реда на територији општине Рашка за 2017. годину, као и одлука о усвајању годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Рашка за 2017. годину.
Одборници су усвојили и одлуку о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног комуналног предузећа „Путеви Рашка“ из Рашке
На седници је донето још неколико аката као што су решење о разрешењу чланова управног и надзорног одбора Туристичко спортске организације Рашка, решење о именовању Лазара Пауновића, дипломираног менаџера за вршиоца дужности директора Јавне установе „Спортски центар“ Рашка, решење о именовању председника и чланова управних и надзорних одбора Туристичке организације Рашка и Јавне установе „Спортски центар“ Рашка, решење о именовању уметничког директора и организационог одбора Рашких духовних свечаности, решења о разрешењу и именовању чланова школског одбора у ОШ Јошаничка Бања и Машинској школи.
Имајући у виду процедуру за регистрацију свих статусних промена и пратећих аката који су у вези са трансформацијом Туристичко спортске организације Рашка, председница Скупштине општине Рашка Мирјана Скорић је заказала хитну 17. седницу која је одржана истог дана. На овој седници одборници су дали сагласност на Статут Туристичке организације Рашка и Статут Јавне установе „Спортски центар“.

17. СЕДНИЦА ОСМОГ ОДБОРНИЧКОГ САЗИВА СО-е РАШКА ће се одржати 03. маја 2017. године (среда) у сали СО Рашка у Рашки са почетком у 13,30 часова.
За ову седницу предложен је следећи дневни ред:

1. РАЗМАТРАЊЕ СТАТУТА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ „СПОРТСКИ ЦЕНТАР'' РАШКА СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Слободан Ристовић, секретар Скупштине општине.
2. РАЗМАТРАЊЕ СТАТУТА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ РАШКА СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Милена Рашковић, секретар Туристичке организације Рашка.
3. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА И ИНИЦИЈАТИВЕ.

Општинска управа Рашка и ове године организује посету Међународном пољопривредном сајму који се одржава у Новом Саду од 13 до 19 маја.
Поводом тога позивају се заинтересовани регистровани пољопривредни произвођачи који желе да посете ову манифестацију да се пријаве у канцеларију број 17 Општинске управе Рашка. Са собом понети потврду о активном статусу газдинства. Полазак је 16.05 2017. године у 0345 са аутобуске станице. Цена улазнице 400,00 динара. Број места је ограничен.

Општинска управа општине Рашка, Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, на основу чл.45а. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, бр.72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 54/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14 и 145/14) и чл.36. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл.гласник РС“, бр.64/15),

ОГЛАШАВА ИЗЛАГАЊЕ НА ЈАВНИ УВИД
УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ МАЛЕ ХИДРО ЕЛЕКТРАНЕ ПАВЛИЦА НА РЕЦИ ИБАР

Рани јавни увид трајаће 7 дана, од 28.04.2017.год. закључно са 04.05.2017.год. Материјал за рани јавни увид, биће изложен, сваког радног дана, од 8.00 до 13.00 часова, у згради Општинске управе Рашка, у свечаној сали Општине Рашка и Одсеку за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине (канцеларија бр. 2).
Заинтересованим правним и физичким лицима која врше увид у изложени материјал за рани јавни увид, Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, пружиће све потребне информације и стручну помоћ, у вези са појединим решењима и евентуалним давањем примедби и сугестија. Овлашћено лице за давање обавештења је Бранко Костић, дипл.инж.арх. - шеф Одсека за урбанизам.
Обавештавају се и позивају органи, организације и јавна предузећа, који су овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката, да доставе мишљења на изложени материјал за рани јавни увид.
Примедбе и сугестије на изложени материјал, могу се доставити током трајања јавног увида у писаном облику, Општинској управи општине Рашка, Одсеку за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, 36350 Рашка, ул. Предрага Вилимоновића бр. 1, лично на писарници или поштом, закључно са 04.05.2017.год.
По завршеном раном јавном увиду, Општинска управа општине Рашка, Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, припрема извештај о обављеном раном јавном увиду, који усваја Комисија за планове општине Рашка.

У партнерству са Владом Србије, Америчка агенцијом за међународну сарадњу уложила је преко 4,2 милиона долара у развој предузетништва у Србији, речено је на скупу „Пословни сусрети и мини сајам старт уп команија“, који је у организацији Развојне агенције Србије, Регионалне развојне агенције Санџака-СЕДА и Регионалне агенције за просторни и економски развој Рашког и Моравичког округа, организован у Новом Пазару 24. и 25.априла. Средства су пласирана у 184 предузећа кроз пројекат „Подршка развоју приватног сектора у јужној и југозападној Србији“.
По речима извршне директорке Развојне агенције Србије, Тамаре Јуренић, основни циљ пројекта је развој сектора малих и средњих предузећа и предузетништва, као и повћање продаје, унапређење извоза и креирање нових радних места у агробизнису, лакој и текстилној индустрији у 12 општина југозападне Србије.“Директну помоћ имала су 184 предузећа. Обучено је 318 корисника, међу којима је 190 жена и младих, 9 предузећа увело је међународне стандарде, а 15 је усвојило нове технологије.
„Бесповрата средства у вредности од 350.000 долара добило је 60 фирми, а у току је набавка опреме чија је вредност 220.000 долара за даљи развој 30 фирми“, нагласила је директорка канцеларије за демократски и економски развој УСАИД мисије у Србији, Лора Палмер Павловић.
Координаторка пројекта Ана Жегарац истакла је да је у претходних годину дана, уместо 60 планираних, кроз пројекат отворено 588 нових радних места.
Обраћајући се учесницима скупа председник општине Рашка Игњат Ракитић нагласио је да је кроз овај пројекат прошло 6 малих и средњих предузећа са територије општине Рашка.
„Подаци говре следеће: 6 новооснованих фирми, захваљујући добрим и одрживим бизнис плановима, добило је пакет помоћи од УСАИД-а, који је обухватао обуке и едукације, набавку опреме за рад и одласке на међународне сајмове. Рашка данас може да се похвали “Благом Копаоника” чији се прехрамбени производи могу наћи у великим хотелским ланцима, као и на тржиштима Канаде, Аустралије, Мексика, Катара, а део производног асортимана нашао је своје место и у новом концепту Мекдоналдс ресторана који ће промовисати здраву храну.
Помоћ није изостала ни када су у питању већ афирмисане и на тржишту позициониране компаније које су захваљујући техничкој пордшци УСАИД-а успеле да имплементирају нове стандарде и да одраде добре маркетиншке кампање у циљу представљања својих понуда, рекао је Ракитић. Председник општине је изразио наду да ће се програми подршке предузетницима од стране Владе Републике Србије и међународних донатора бити настављени.
На мини сајму предузетништва представило се свих шест компанија из Рашке које су добиле помоћ: ПЛАНИНСКО БЛАГО, В МЕТАЛ 983, ЧАКИ ТЕРМО ТИМ, ВСД МИЛК КОРЛАЋЕ, ТРГОПЛАСТ 036 И НАДЂА КОШАНИН-ПРЕДУЗЕТНИЧКА РАДЊА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ОДЕЋЕ.
Пројекат ,,Подршка развоју приватног сектора у јужној и југозападној Србији (“PSD”)’’се спроводи на територији јужне и југозападне Србије и то у градовима Врање, Лесковац и Нови Пазар и општинама Прешево, Бујановац, Медвеђа, Рашка, Сјеница, Тутин, Прибој, Пријепоље и Нова Варош. Циљ пројекта је јачање ММСПП у одабраним регионима путем ширег повезивања. Пројекат се бави унапређењем развоја микро, малих и средњих предузећа и предузетништва са циљем повећања продаје, унапређења извоза и креирања нових радних места.

Општинска управа Рашка, у сарадњи са Пољопривредном саветодавном и стручном службом из Краљева, врши узимање просечних узорака земље за агрохемијска испитивања. Узорци ће се узимати у Рашки 05.05 2016 у Удружењу пчелара у Ибарској улици у трајању од 1000 до 1400 . Право на највише десет узорака имају сва регистрована газдинства. Са собом обавезно понети структуру биљне производње и потврду о активном статусу газдинства које се предају. Анализа је бесплатна.
Ближа обавештења могу се добити у канцеларији број 17 Општинске управе Рашка код Зорана Сташевића.

16. СЕДНИЦА ОСМОГ ОДБОРНИЧКОГ САЗИВА СО-е РАШКА ће се одржати 03. маја 2017. године (среда) у сали СО Рашка у Рашки са почетком у 10,00 часова.

За ову седницу предложен је следећи дневни ред:

- УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 15. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАШКА;

1. ПОТВРЂИВАЊЕ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАШКА;

а) Избор чланова верификационог одбора,

б) Усвајање извештаја верификационог одбора и потврђивање мандата одборника,

в) Полагање заклетве изабраних одборника.

2. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „РАШКА“ ЗА 2016. ГОДИНУ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „РАШКА“ ЗА 2016. ГОДИНУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Радомир Јаћовић, вд директора ЈКП „Рашка“ Рашка.

3. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА УРБАНИЗАМ И ИЗГРАДЊУ У ОПШТИНИ РАШКА ЗА 2016. ГОДИНУ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА УРБАНИЗАМ И ИЗГРАДЊУ У ОПШТИНИ РАШКА ЗА 2016. ГОДИНУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Дарко Милићевић, директор ЈКП Путеви Рашка.

4. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈA О РАДУ ОПШТИНСКОГ ПРАВОБРАНИЛАШТВА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2016. ГОДИНУ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ОПШТИНСКОГ ПРАВОБРАНИЛАШТВА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2016. ГОДИНУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Горица Гајевић, општински правобранилац.

5. РАЗМАТРАЊЕ ПРОГРАМА И ПЛАНА РАДА ОПШТИНСКОГ ПРАВОБРАНИЛАШТВА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2017. ГОДИНУ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ И ПЛАН РАДА ОПШТИНСКОГ ПРАВОБРАНИЛАШТВА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2017. ГОДИНУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Горица Гајевић, општински правобранилац.

6. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ, ОБРАЗОВАЊЕ И ИНФОРМИСАЊЕ „ГРАДАЦ“ ЗА 2016. ГОДИНУ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ, ОБРАЗОВАЊЕ И ИНФОРМИСАЊЕ „ГРАДАЦ“ ЗА 2016. ГОДИНУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Дејан Котурановић, директор ЦКОИ „Градац“.

7. РАЗМАТРАЊЕ ПРОГРАМА РАДА ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ, ОБРАЗОВАЊЕ И ИНФОРМИСАЊЕ „ГРАДАЦ“ РАШКА ЗА 2017. ГОДИНУ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ, ОБРАЗОВАЊЕ И ИНФОРМИСАЊЕ „ГРАДАЦ“ РАШКА ЗА 2017. ГОДИНУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Дејан Котурановић, директор ЦКОИ „Градац“.

8. РАЗМАТРАЊЕ ПЛАНА И ПРОГРАМА ВАСПИТНО ОБРАЗОВНОГ РАДА У ИЗДВОЈЕНОМ ОБЈЕКТУ НА КОПАОНИКУ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ВЕСЕЛО ДЕТИЊСТВО“ РАШКА СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН И ПРОГРАМ ВАСПИТНО ОБРАЗОВНОГ РАДА У ИЗДВОЈЕНОМ ОБЈЕКТУ НА КОПАОНИКУ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ВЕСЕЛО ДЕТИЊСТВО“ РАШКА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Виолета Кнежевић, директор ПУ „Весело детињство“.

9. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ДОМА ЗДРАВЉА РАШКА У ПОСЛОВНОЈ 2016. ГОДИНИ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ДОМА ЗДРАВЉА РАШКА У ПОСЛОВНОЈ  2016. ГОДИНИ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Др Верица Вујанац, вд директора Дома здравља Рашка.

10. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ТУРИСТИЧКО СПОРТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ „РАШКА“ ЗА 2016. ГОДИНУ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ТУРИСТИЧКО СПОРТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ „РАШКА“ ЗА 2016. ГОДИНУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Раденко Цветић, директор ТСО „Рашка“.

11. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УКИДАЊУ ВАТРОГАСНОГ ФОНДА ОПШТИНЕ  РАШКА И ГАШЕЊУ ПОДРАЧУНА ВАТРОГАСНОГ ФОНДА ОПШТИНЕ РАШКА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Миладија Миливојевић, шеф Одсека за буџет, финансије и ЛПА.

12. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, начелник Општинске управе.

13. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О УРЕЂЕЊУ НАСЕЉА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, начелник Општинске управе.

14. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О АУТО-ТАКСИ ПРЕВОЗУ ПУТНИКА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАШКА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Радиша Раденковић, самостални стручни сарадник Општинске управе.

15. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ И НЕКАТЕГОРИСАНИМ ПУТЕВИМА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Слободан Ристовић, секретар Скупштине општине.

16. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О СТАТУСНОЈ ПРОМЕНИ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Слободан Ристовић, секретар Скупштине општине.

17. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УСКЛАЂИВАЊУ ОСНИВАЧКОГ АКТА ТУРИСТИЧКО СПОРТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ „РАШКА“;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Слободан Ристовић, секретар Скупштине општине.

18. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ЈАВНЕ УСТАНОВЕ „СПОРТСКИ ЦЕНТАР“ РАШКА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Слободан Ристовић, секретар Скупштине општине

19. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ СПОРТСКЕ ХАЛЕ У РАШКИ НА КОРИШЋЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, начелник Општинске управе.

20. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ НА КОРИШЋЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, начелник Општинске управе.

21. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА ОЗАКОЊЕЊЕ НА КАТ. ПАРЦЕЛАМА БР. 125/1, 233/8 и 239/1 КО РАШКА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, начелник Општинске управе.

22. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА НАСЕЉА СУПЊЕ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Бранко Костић, шеф Одсека за урбанизам, стамбено комуналне послове и заштиту животне средине.

23. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ БЕЗ НАКНАДЕ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Слободан Ристовић, секретар Скупштине општине.

24. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ОПЕРАТИВНОГ ПЛАНА ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА ЗА ВОДЕ II РЕДА ЗА ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2017. ГОДИНУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Зоран Сташевић, самостални стручни сарадник за пољопривреду и водопривреду.

25. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2017. ГОДИНУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Зоран Сташевић, самостални стручни сарадник за пољопривреду и водопривреду.

26. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПУТЕВИ РАШКА ИЗ РАШКЕ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Слободан Ристовић, секретар Скупштине општине.

27. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА ТУРИСТИЧКО-СПОРТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ "РАШКА" – РАШКА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Иван Милићевић, председник Комисије за административна питања.

28. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ „СПОРТСКИ ЦЕНТАР“ РАШКА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Иван Милићевић, председник Комисије за административна питања.

29. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ РАШКА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Иван Милићевић, председник Комисије за административна питања.

30. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ ''СПОРТСКИ ЦЕНТАР'' РАШКА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Иван Милићевић, председник Комисије за административна питања.

31. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ УМЕТНИЧКОГ ДИРЕКТОРА И ОРГАНИЗАЦИОНОГ ОДБОРА „РАШКИХ ДУХОВНИХ СВЕЧАНОСТИ“;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Иван Милићевић, председник Комисије за административна питања.

32. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА МАШИНСКЕ ШКОЛЕ У РАШКИ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Иван Милићевић, председник Комисије за административна питања.

33. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ЈОШАНИЧКА БАЊА'' У ЈОШАНИЧКОЈ БАЊИ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Иван Милићевић, председник Комисије за административна питања.

34. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА И ИНИЦИЈАТИВЕ.