email: info@raska.org.rs | Тел: 036/736-244 | Адреса: Ибарска бр.2,36350 Рашка

A- A A+
  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • slider6.jpg
  • slider7.jpg
  • slider8.jpg
Веб сајт:: http://www.raska.gov.rs

На основу члана 43. став 1 тачка 7 и члана 59 и 60 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 , 88/10 и 38/15), члана 11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13), Правилника о критеријумима, начину и другим питањима од значаја за спровођење мера активне политике запошљавања (Сл. Гласник РС бр 102/15), Одлуке о учешћу у финансирању програма или мера активне политике запошљавања предвиђених локалним акционим планом запошљавања у 2017.години Министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања бр. 401-00-00367/2017-24 од 29.03.2017. године, а у складу са локални акционим планом запошљавања општине Рашка за 2017.годину и Споразумом о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера АПЗ за 2017.годину број 1208-101-2/2017 од 11.05.2017.године

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
ФИЛИЈАЛА КРАЉЕВО
и
ОПШТИНА РАШКА
Р а с п и с у ј у

ЈАВНИ ПОЗИВ
ПОСЛОДАВЦИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА ИЗ КАТЕГОРИЈЕ ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ НА НОВООТВОРЕНИМ РАДНИМ МЕСТИМА У 2017. ГОДИНИ

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Субвенција за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих на новоотвореним радним местима одобрава се послодавцима са седиштем на територији Општине Рашкакоји припадају приватном сектору,у једнократном износу, ради запошљавања незапосленихкоји се воде на евиденцији Националне службе за запошљавање-Филијала Краљево-Испостава Рашка (у даљем тексту: Национална служба).

Категорије теже запошљивих на којe се ова субвенција односи су:
• млади до 30 година старости
• старији од 50 година
• вишкови запослених
• Роми
• особе са инвалидитетом
• радно способни корисници новчане социјалне помоћи
• млади до 30 година старости са статусом деце палих бораца
• млади до 30 година старости који су имали/имају статус деце без родитељског старања
• жртве трговине људима и
• жртве породичног насиља.

Опширније на линку: https://drive.google.com/drive/folders/0B3Vj_QGornpXSUM5cHhFT3d5QjQ?usp=sharing

На основу члана 43. став 1 тачка 7 и члана 59 и 60 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 , 88/10 и 38/15), члана 11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13), Правилника о критеријумима, начину и другим питањима од значаја за спровођење мера активне политике запошљавања (Сл. Гласник РС бр 102/15), Одлуке о учешћу у финансирању програма или мера активне политике запошљавања предвиђених локалним акционим планом запошљавања у 2017.години Министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања бр. 401-00-00367/2017-24 од 29.03.2017. године, а у складу са локални акционим планом запошљавања општине Рашка за 2017.годину и Споразумом о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера АПЗ за 2017.годину број 1208-101-2/2017 од 11.05.2017.године

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
ФИЛИЈАЛА КРАЉЕВО
и
ОПШТИНА РАШКА

Р а с п и с у ј у
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА У 2017. ГОДИНИ

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Програм јавних радова намењен је радном ангажовању првенствено теже запошљивих незапослених лица и незапослених у стању социјалне потребе, ради очувања и унапређења радних способности незапослених, као и ради остваривања одређеног друштвеног интереса. Јавни рад спроводи послодавац - извођач јавног рада, кога одређује Национална служба за запошљавање (у даљем тексту: Национална служба) на основу прибављеног мишљења Локалног саветета за запошљавање(у даљем тексту: Локални савет ) и јавног конкурса.
Послодавац - извођач јавног рада може организовати спровођење јавних радова само уколико укључи у програм јавних радова незапослена лица из свих категорија теже запошљивих ,у складу са стањем и потребама локалног тржишта рада утврђеним ЛАПЗ.
Пре укључивања у програм Национална служба врши проверу испуњености законских и услова овог јавног конкурса за незапослено лице.
Максимална дужина трајања јавног рада је четири месеца, у складу са расположивим финансијским средствима.
Уговором о привременим и повременим пословима утврдиће се број радних дана за свако лицеукључено у јавнирад.

Јавни радови се могу спроводити у областима:
• социјалних и хуманитарних делатности,
• одржавања и обнављања јавне инфраструктуре,
• одржавања и заштите животне средине и природе.

Опширније на линку: https://drive.google.com/drive/folders/0B3Vj_QGornpXSFhMUUlZTDdMMHc?usp=sharing

 

На основу члана 7. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда ("Службеном гласнику РС", бр. 24/2012, 48/2015, 99/2015 и 42/2017), одлуке председника општине бр. 179 од 24.05.2017. године и решења бр. 180 од 24.05.2017. године, Комисија за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп земљишта на кат. парцели бр.198/1, КО Рашка објављује

ОГЛАС

о спровођењу поступка јавног надметања за давање у закуп
земљишта у јавној својини- простор испред градског базена у Рашки

Општина Рашка покреће поступак јавног надметања за давање у закуп земљишта у јавној својини општине Рашка које се налази на кат. парцели бр.198/1, КО Рашка- простор испред градског базена у Рашки, у периоду од 15.06.2017. године до 01.09.2017. године (летња сезона), и то:
1. Закуп земљишта за обављање угоститељске делатности-ресторан, летња башта на површини од 300 м² на бетонској подлози. На површини која се даје у закуп планирано је обављање угоститељске делатности са коришћењем затвореног шанка који ће закупац поставити уз претходно прибављену сагласност закуподавца на изглед и функционалност истог и постављање тенде или сунцобрана за покривање простора. Уговором, који ће након спроведеног јавног надметања, закључити закупац и закуподавац биће ближе одређени сви услови коришћења закупљеног простора. Почетна цена закупа износи 335.000,00 динара за сезону,
2. Закуп земљишта за постављање фрижидера за продају сладоледа, чија почетна цена износи 83.500,00 динара за сезону,
3. Закуп земљишта за постављање апарата за продају крофни, чија почетна цена износи 58.500,00 динара за сезону
4. Закуп земљишта за постављање апарата за продају кокица и кукуруза, чија почетна цена износи 16.600,00 динара за сезону.
За учешће у поступку јавног надметања, обавезно је полагање депозита у износу од 10% од почетне цене сезонске закупнине, а уплата се врши најкасније на дан спровођења јавног надметања, али пре почетка истог на текући рачун бр. 840-742152843-59 позив на бр. 97 46-087101609280 код Управе за трезор.
Пријава за учествовање у јавном надметању по овом огласу коју доставља заинтересовано лице обавезно садржи:
-за физичка лица: име и презиме, адресу, број личне карте, јединствени матични број грађана, број рачуна на који ће се извршити повраћај депозита,
-за предузетнике: име и презиме предузетника, адресу, број личне карте, јединствени број грађана, назив радње, матични број, копију решења о упису предузетника у регистар код надлежног органа, број рачуна на који ће се извршити повраћај депозита,
-за правна лица: назив и седиште, копију решења о упису правног лица у регистар код надлежног органа, број рачуна на који ће се извршити повраћај депозита, као и пуномоћје за лице које заступа подносиоца пријаве.
Уз пријаву на оглас, заинтересовани подносе доказ о уплати депозита.
У случају неуспеха на јавном надметању, депоновани износ се враћа учеснику најкасније у року од 10 дана од дана закључења уговора са учесником који је понудио највиши износ.
Заинтересовани могу поднети пријаве за учешће на јавном надметању на писарници Општинске управе у Услужном центру ул. Предрага Вилимоновића 1 најкасније до 02.06.2017. године до 09,00 сати.
Подносиоци неблаговремене или непотпуне пријаве не могу учествовати у поступку јавног надметања, а непотпуне или неблаговремене пријаве, односно понуде се одбацују.
Учеснику који је понудио највиши износ закупнине, положени депозит се не враћа и урачунава се у закупнину.
Плаћање закупнине за закуп предметне локације за обављање угоститељске делатности-ресторан, летња башта (тачка 1. овог огласа) се врши у две рате. Рок за плаћање прве рате у износу од 60% од постигнуте цене на јавном надметању у коју је урачунат и уплаћени депозит је одмах по закључењу уговора, најкасније до примопредаје земљишта, што ће се уредити уговором. Рок за плаћање друге рате у износу од 40% од постигнуте цене у поступку јавног надметања је 01.07.2017. године.
Плаћање закупнине за закуп предметне локације за постављање фрижидера за продају сладоледа, апарата за продају крофни и апарата за продају кокица и кукуруза ( тачка 2.,3. и 4. овог огласа) врши се у целости, одмах по закључењу уговора, а најкасније до момента примопредаје земљишта, што ће бити утврђено уговором.
Јавно надметање за давање у закуп земљишта из тачке 1. овог огласа спровешће се 02.06.2017. године у сали за састанке на првом спрату у просторијама Општинске управе општине Рашка ул. Предрага Вилимоновића 1, са почетком у 11:00 сати.
Јавно надметање за давање у закуп земљишта из тачке 2. овог огласа спровешће се 02.06.2017. године у сали за састанке на првом спрату у просторијама Општинске управе општине Рашка ул. Предрага Вилимоновића 1, са почетком у 11:30 сати.
Јавно надметање за давање у закуп земљишта из тачке 3. овог огласа спровешће се 02.06.2017. године у сали за састанке на првом спрату у просторијама Општинске управе општине Рашка ул. Предрага Вилимоновића 1, са почетком у 12:00 сати.
Јавно надметање за давање у закуп земљишта из тачке 4. овог огласа спровешће се 02.06.2017. године у сали за састанке на првом спрату у просторијама Општинске управе општине Рашка ул. Предрага Вилимоновића 1, са почетком у 12:30 сати.
Право учешћа на јавном надметању немају правна и физичка лица која имају неизмирене обавезе према ранијем закуподавцу-Туристичкој организацији Рашка по основу уговора о закупу наведене локације из претходних година.
Учесник који понуди највиши износ закупнине потписује изјаву о висини понуђене цене.
Са учесником надметања који понуди највиши износ закупнине закључиће се уговор о додели предмета закупа најкасније у року од 5 дана од дана одржавања јавног надметања.
Уколико учесник, који је понудио највиши износ закупнине не закључи уговор или не плати закупнину на начин како је то предвиђено, сматраће се да је одустао од закључења уговора те губи право на положени депозит, а закуподавац задржава право да уговор о закупу предметне непокретности раскине и закључи нов са следећим најбоље рангираним учесником.
Поступак јавног надметања сматра се успелим и у случају достављања једне исправне пријаве за учешће којом се подносилац пријаве региструје и присуствује јавном надметању и проглашава закупцем, ако прихвати почетну висину закупнине по којој се земљиште може дати у закуп.
Уколико је учесник који је понудио највиши износ закупнине физичко лице, исто је дужно да у року од 10 дана од дана закључења уговора достави доказ да је регистровало угоститељску делатност код закупа из тачке 1. огласа, односно трговинску делатност из тач 2., 3. и 4. овог огласа. Уколико лице из претходног става не достави доказ у наведеном року, сматраће се да је одустало од закључења уговора, а Општина Рашка задржава право да закључени уговор раскине и закључи уговор са следећим најбоље рангираним учесником, односно спроведе нов поступак јавног надметања уколико је на надметању учествовао или услове за учешће испунио само један учесник.
За све додатне информације, заинтересована лица могу се јавити на телефон 036/738-670 локал 14.

Општинска управа општине Рашка, Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, на основу чл.45а. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, бр.72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 54/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14 и 145/14) и чл.36. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл.гласник РС“, бр.64/15).


ОГЛАШАВА ИЗЛАГАЊЕ НА ЈАВНИ УВИД УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ МАЛЕ ХИДРО ЕЛЕКТРАНЕ ГАРИНЕ НА ГОБЕЉСКОЈ РЕЦИ

Jавни увид трајаће 7 дана, од 26.05.2017.год. закључно са 01.06.2017.год. Материјал за јавни увид, биће изложен, сваког радног дана, од 8.00 до 13.00 часова, у згради Општинске управе Рашка, у свечаној сали Општине Рашка и Одсеку за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине (канцеларија бр. 2).

Заинтересованим правним и физичким лицима која врше увид у изложени материјал за рани јавни увид, Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, пружиће све потребне информације и стручну помоћ, у вези са појединим решењима и евентуалним давањем примедби и сугестија. Овлашћено лице за давање обавештења је Бранко Костић, дипл.инж.арх. - шеф Одсека за урбанизам.

Обавештавају се и позивају органи, организације и јавна предузећа, који су овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката, да доставе мишљења на изложени материјал за јавни увид.

Примедбе и сугестије на изложени материјал, могу се доставити током трајања јавног увида у писаном облику, Општинској управи општине Рашка, Одсеку за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, 36350 Рашка, ул. Предрага Вилимоновића бр. 1, лично на писарници или поштом, закључно са 01.06.2017.год.

По завршеном јавном увиду, Општинска управа општине Рашка, Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, припрема извештај о обављеном јавном увиду, који усваја Комисија за планове општине Рашка.

Обука за писање бизнис плана ће бити одржана у Омладинском клубу, 23-24. маја, од 11-17h (термини за оба дана). Регионална развојна агенција за просторни и економски развој Рашког и Моравичког округа и Општина Рашка позивају све младе да присуствују обуци која ће их довести на корак до започињања сопственог бизниса.

ОБУКА ЗА ПОЧЕТНИКЕ У БИЗНИСУ

23 – 24.05.2017. са почетком у 11 h,
Омладински клуб, Омладински центар бб, Рашка

УТОРАК, 23.05.2017.
11:00 – 11:45 – Увод у предузетништво
11:45 – 12:00 – Пауза
12:00 – 13:00 – Особине и мотиви предузетника
13:00 – 13:15 – Пауза
13:15 – 14:45 – Увод у Бизнис план
14:45 – 15:00 – Пауза
15:00 – 17:00 – Радионица за израду бизнис плана

СРЕДА, 24.05.2017.
11:00 – 12:45 – Правна форма у пословању
12:45 – 13:00 – Пауза
13:00 – 14:00 – Рад и радни односи
14:00 – 14:15 – Пауза
14:15 – 15:30 – Економски аспекти предузетништва
15:30 – 16:45 – Извори финансирања
16:45 – 17:00 – Додела сертификата

 

Шеф II сектора операција Делегације ЕУ, Штефен Худолин и менаџер Европског Прогеса Грем Тиндал са сарадницима посетили су јуче Рашку. Током састанка са председником општине Рашка Игњатом Ракитићем , уприличеним у посластичарници „Пахуљица“ чија је власница добила подстицајна средства од Европског Прогреса намењена малим и средњим предузећима и подстицању предузетништва, разговоарало се о актуелним пројектима које реализује општина Рашка у сарадњи са Европским Прогресом.
Председник општине Рашка Игњат Ракитић је нагласио да се захваљујући финансијској подршци Владе Швајцарске, Европске уније и Владе Републике Србије, имплементирају пројекти попут увођења Географског информационог система, израде планова детаљне регулације пословних зона Баљевац, Власово, Супње, израде Студије изводљивости и планских докумената за Голију. Донатори су такође подржали примену електронског система за издавање грађевинскох дозвола, израду ПТД за зграду за социјално становање, мост у Рватима и грејање у спортској хали. Посебан допринос општини Рашка донатори су дали кроз подршку малим и средњим предузећима, истакао је Ракитић.
Штефен Худолин је рекао да је општина Рашка једна од најактивнјих у привлачењу донаторских средстава, о чему сведоче и пројекти који се реализују и који су у претходним годинама имплементирани. Он је нагласио да су ЕУ и Влада Швајцарске до сада у југоисточну и југозападну Србију само преко Европског Прогреса уложили 5,5 милиона евра у инфраструктурне пројекте. Донатори су преко Европског Прогреса подржали женско предузетништво са 357.000 евра и 45 жена је добило опрему за започињање властитог бизниса. Мећу њима је и 5 предузетница из Рашке.
Посебна тема разговора Худолина и Ракитића била је нови програм који ће наследити Европски Прогрес. Како је истакао Штефен Худолин, програм ће обухватити много већи број општина и фокусираће се на стварање добре пословне климе на локалу за привлачење инвестиција и на инфраструктурне пројекте.
Активности Европског ПРОГРЕСа, програма који доприноси одрживом развоју јужне и југозападне Србије, Европска унија и Влада Швајцарске подржава са укупно 24,46 милиона евра. Програм има за циљ да ојача локалну администрацију, створи повољније окружење за развој инфраструктуре и привреде као и побољшање спровођења политика у области социјалне инклузије. Активности на терену спроводи Канцеларија Уједињених нација за пројектне услуге (УНОПС).
Општине обухваћене програмом – Нови Пазар, Ивањица, Нова Варош, Прибој, Пријепоље, Рашка, Сјеница и Тутин на југозападу Србије, као и Прокупље, Блаце, Житорађа, Куршумлија, Лесковац, Бојник, Власотинце, Лебане, Медвеђа, Црна Трава, Врање, Босилеград, Бујановац, Владичин Хан, Прешево, Сурдулица, Трговиште, Брус, Алексинац, Гаџин Хан, Дољевац, Мерошина, Сврљиг, Бабушница, Бела Паланка и Књажевац на југоистоку земље.

Јавни конкурс за избор директора Јавног комуналног
предузећа Путеви Рашка из Рашке

На основу члана 36. став 3. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије”, број 15/16) и Одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног комуналног предузећа Путеви Рашка из Рашке, I Број: 06-VIII-16/2017-28 од 03. маја 2017. године,

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАШКА
објављује

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА ПУТЕВИ РАШКА ИЗ РАШКЕ

1. Подаци о Јавном предузећу: Јавно комунално предузеће Путеви Рашка из Рашке
- Седиште Јавног предузећа је у Рашки, улица Немањина број 1/II.
- претежна делатност Јавног предузећа је: 42.11 – Изградња путева и аутопутева.

2. Радно место: директор Јавног комуналног предузећа Путеви Рашка из Рашке
Послови директора: представља и заступа ЈКП Путеви Рашка, организује и руководи процесом рада, води пословање ЈКП Путеви Рашка, одговара за законитост рада ЈКП Путеви Рашка, за реализацију одлука и других аката Скупштине општине Рашка, председника општине и Општинског већа, предлаже дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП Путеви Рашка и одговоран је за њихово спровођење, предлаже годишњи, односно трогодишњи програм пословања ЈКП Путеви Рашка и одговоран је за његово спровођење, предлаже финансијске извештаје, предлаже доношење посебног програма коришћења средстава из буџета општине (субвенције, гаранције или коришћење других средстава), извршава одлуке Надзорног одбора, доноси акт о систематизацији, предлаже Надзорном одбору доношење одлука и других аката из делокруга директора, одлучује о појединачним правима, обавезама и одговорностима запослених у складу са законом, колективним уговором и Статутом предузећа, доноси план набавки за текућу годину, доноси одлуке у поступцима јавних набавки и набавки на које се не примењује закон о јавним набавкама, врши друге послове одређене законом, оснивачким актом и статутом јавног предузећа.

3. Услови за именовање:
1) да је пунолетно и пословно способно,
2) да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године, односно на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама или специјалистичким струковним студијама,
3) да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева високо образовање из подтачке 2 ове тачке,
4) да има најмање три године радног искуства на пословима који су повезани са пословима ЈКП Путеви Рашка,
5) да познаје област корпоративног управљања,
6) да има радно искуство у организовању рада и вођењу послова,
7) да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке,
8) да није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци,
9) да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују кривична дела, и то:
– обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи,
– обавезно психијатријско лечење на слободи,
– обавезно лечење наркомана,
– обавезно лечење алкохоличара,
– забрана вршења позива, делатности и дужности.

4. Место рада: Рашка.

5. Стручна оспособљеност, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку и начин њихове провере: познавање делокруга рада Јавног комуналног предузећа Путеви Рашка из Рашке; стручна оспособљеност за рад на месту директора и вештина комуникације - увидом у податке из пријаве и разговором; вештина аналитичког резоновања и логичког закључивања, организационе способности и стручне способности у вези са руковођењем – писано, путем стандардизованих тестова; знање једног светског језика, провераваће се усменим разговором или писаном провером; познавање рада на рачунару, провераваће се симулацијом, односно практичним радом на рачунару у програмима који се уобичајено користе у вршењу редовних послова директора јавног предузећа.

6. Рок за подношење пријава на јавни конкурс: рок за подношење пријава на јавни конкурс је 30 дана од дана објављивања јавног конкурса у „Службеном гласнику Републике Србије”. Рок почиње да тече наредног дана од дана објављивања јавног конкурса.
Именовање директора Јавног комуналног предузећа Путеви Рашка из Рашке врши се на период од четири године.

7. Пријава на конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, податке о образовању, податке о врсти и дужини радног искуства с кратким описом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве на конкурс и одговорности на тим пословима, податке о стручном усавршавању и податке о посебним областима знања.

8. Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс: извод из матичне књиге рођених; диплома о стручној спреми; исправе којима се доказује радно искуство у струци (потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство); оверена изјава у суду или општини да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке; уверење надлежног органа да лице није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци; уверење надлежног органа да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују кривична дела и то:
(1) обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи;
(2) обавезно психијатријско лечење на слободи;
(3) обавезно лечење наркомана;
(4) обавезно лечење алкохоличара;
(5) забрана вршења позива, делатности и дужности.
Сви докази прилажу се у оригиналу или у фотокопији која је оверена у општини или суду, односно код јавног бележника.
9. Адреса на коју се подносе пријаве на jaвни конкурс: Општина Рашка, Рашка, ул. Ибарска бр.2, са назнаком „За јавни конкурс – за именовање директора Јавног комуналног предузећа Путеви Рашка из Рашке.

10. Подаци о лицима за контакт: Лице задужено за давање обавештења о конкурсу: Мирко Шћеловић, контакт телефон: 036/736-671.
Општинска управа општине Рашка, поднете неотворене пријаве доставља Комисији за спровођење конкурса за избор директора, у року од три дана од дана истека рока за достављање пријава, на разматрање и даље поступање.

Напомена: Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, Комисија за спровођење конкурса за избор директора одбацује закључком против кога није допуштена посебна жалба.

Овај оглас је објављен у „Службеном гласнику Републике Србије” број 44/2017 од 09. маја 2017. године, „Службеном гласнику општине Рашка“ број 175/17, у дневном листу „Данас“ који се дистрибуира на целој територији Републике Србије и на званичној интернет страници Општине Рашка: www.raska.gov.rs.

18. СЕДНИЦА ОСМОГ ОДБОРНИЧКОГ САЗИВА СО-е РАШКА ће се одржати 12. маја 2017. године (петак) у сали СО Рашка у Рашки са почетком у 10,00 часова.
За ову седницу предложен је следећи дневни ред:

- УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 16. И 17. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАШКА;
1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ БЕЗ НАКНАДЕ РАДИ ИЗГРАДЊЕ ТУРИСТИЧКО ИНФОРМАТИВНОГ ЦЕНТРА У ЈОШАНИЧКОЈ БАЊИ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, начелник Општинске управе.
2. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ БЕЗ НАКНАДЕ У ЦИЉУ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ПАРКА У ЈОШАНИЧКОЈ БАЊИ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, начелник Општинске управе.
3. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ФОРМИРАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРИБАВЉАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ БЕЗ НАКНАДЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, начелник Општинске управе.
4. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА И ИНИЦИЈАТИВЕ.

Општинска управа општине Рашка, Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, на основу чл.45а. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, бр.72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 54/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14 и 145/14) и чл.36. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл.гласник РС“, бр.64/15),

ОГЛАШАВА ИЗЛАГАЊЕ НА ЈАВНИ УВИД
УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ МАЛЕ ХИДРО ЕЛЕКТРАНЕ ТОШОВИЋИ НА ПЛАНСКОЈ РЕЦИ

Јавни увид трајаће 7 дана, од 09.05.2017.год. закључно са 15.05.2017.год. Материјал за јавни увид, биће изложен, сваког радног дана, од 8.00 до 13.00 часова, у згради Општинске управе Рашка, у свечаној сали Општине Рашка и Одсеку за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине (канцеларија бр. 2).
Заинтересованим правним и физичким лицима која врше увид у изложени материјал за рани јавни увид, Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, пружиће све потребне информације и стручну помоћ, у вези са појединим решењима и евентуалним давањем примедби и сугестија. Овлашћено лице за давање обавештења је Бранко Костић, дипл.инж.арх. - шеф Одсека за урбанизам.
Обавештавају се и позивају органи, организације и јавна предузећа, који су овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката, да доставе мишљења на изложени материјал за јавни увид.
Примедбе и сугестије на изложени материјал, могу се доставити током трајања јавног увида у писаном облику, Општинској управи општине Рашка, Одсеку за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, 36350 Рашка, ул. Предрага Вилимоновића бр. 1, лично на писарници или поштом, закључно са 15.05.2017.год.
По завршеном јавном увиду, Општинска управа општине Рашка, Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, припрема извештај о обављеном јавном увиду, који усваја Комисија за планове општине Рашка.

На 16. седници осмог одборничког сазива Скупштине општине Рашка која је одржана 03.05.2017. године одборници су разматрали обиман дневни ред. Скупштина је донела Одлуку о потврђивању мандата одборнику Ивану Јоксимовићу са Изборне листе Двери -Демократска странка Србије Санда Рашковић Ивић - Бошко Обрадовић, као и одборнику Срећку Радуловићу-Муси са изборне листе Ивица Дачић-Социјалистичка партија Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС).
Такође, одборници су у наставку разматрали и усвојили извештаје о раду за 2016. годину Јавног комуналног предузећа „Рашка“, ЈП Дирекције за урбанизам и изградњу у општини Рашка, Општинског правобранилаштва општине Рашка са Планом рада за 2017. годину, затим Центра за културу, образовање и информисање„Градац“ Рашка, Дома здравља и Туристичко спортске организације Рашка.
Како би се успешно ставио у функцију издвојени објекат Предшколске установе „Весело детињство“ на Копаонику, донета је одлука о усвајању плана и програма васпитно образовног рада.
Услед измена Закона о буџетском систему Скупштина општине је донела одлуку о укидању Ватрогасног фонда општине Рашка, као и гашењу рачуна овог фонда.
У даљем раду, одборници су усвојили нову Одлуку о грађевинском земљишту како би се Закон о планирању и изградњи могао примењивати у пуном капацитету. Такође, са Законом о прекршајима је усклађена Одлука о уређењу насеља, а донета је и нова Одлука о ауто-такси превозу на територији општине Рашка. За новог управљача општинским путевима и улицама, изменама Одлуке о локалним и некатегорисаним путевима, одређено је Јавно комунално предузеће „Рашка“.
У циљу усклађивања рада и трансформацији Туристичко спортске организације Рашка одборници су дали коначну сагласност на статусну промену- издвајање уз оснивање јавне установе за спорт, све у складу са Планом поделе Установе за туризам и физичку културу општине Рашка – Туристичко-спортске организација „Рашка“. Уз ову одлуку донете су и пратеће одлуке и то Одлука о усклађивању оснивачког акта Туристичко спортске организације Рашка, Одлука о оснивању Јавне установе „Спортски центар“ Рашка и Одлука о давању на коришћење и управљање Спортске хале новооснованој установи „Спортски центар“.
Одборници су донели одлуку којом се Јавном комуналном предузећу ,,Рашка“ даје на коришћење и управљање припадајући простор азила за псе изграђен на катастарској парцели бр. 147 КО Рашка у површини од 228,53 м2 .
Скупштина општине Рашка је донела одлуку којом се даје сагласност за озакоњење објеката у власништву ромске популације, а који су изграђени на одређеним парцелама које су у јавној својини општине Рашка, затим Одлуку којом се приступа изради измени Плана детаљне регулације дела насеља Супње.
На седници је усвојен и Оперативни план одбране од поплава за воде другог реда на територији општине Рашка за 2017. годину, као и одлука о усвајању годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Рашка за 2017. годину.
Одборници су усвојили и одлуку о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног комуналног предузећа „Путеви Рашка“ из Рашке
На седници је донето још неколико аката као што су решење о разрешењу чланова управног и надзорног одбора Туристичко спортске организације Рашка, решење о именовању Лазара Пауновића, дипломираног менаџера за вршиоца дужности директора Јавне установе „Спортски центар“ Рашка, решење о именовању председника и чланова управних и надзорних одбора Туристичке организације Рашка и Јавне установе „Спортски центар“ Рашка, решење о именовању уметничког директора и организационог одбора Рашких духовних свечаности, решења о разрешењу и именовању чланова школског одбора у ОШ Јошаничка Бања и Машинској школи.
Имајући у виду процедуру за регистрацију свих статусних промена и пратећих аката који су у вези са трансформацијом Туристичко спортске организације Рашка, председница Скупштине општине Рашка Мирјана Скорић је заказала хитну 17. седницу која је одржана истог дана. На овој седници одборници су дали сагласност на Статут Туристичке организације Рашка и Статут Јавне установе „Спортски центар“.