email: info@raska.org.rs | Тел: 036/736-244 | Адреса: Ибарска бр.2,36350 Рашка

A- A A+
  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • slider6.jpg
  • slider7.jpg
  • slider8.jpg
Веб сајт:: http://www.raska.gov.rs

На основу члана 8. Одлуке о установљењу јавних признања и награда општине Рашка („Службени гласник општине Рашка“ бр. 165/16), а поводом 17. септембра Дана општине Рашка, Комисија за одликовања и друга друштвена признања дана 02. августа 2017. године, упућује

ЈАВНИ ПОЗИВ
за достављање иницијатива и предлога за доделу јавних
признања и награда општине Рашка

I
Сходно Одлуци о установљењу признања и награда општине Рашка позивају се сва заинтересована лица да дају своје писане иницијативе и предлоге за доделу јавних признања и награда општине Рашка.

II
Иницијативу и предлоге за доделу јавних признања и награда општине Рашка могу дати правна лица са седиштем на подручју општине Рашка (предузећа, установе, удружења, невладине организације месне заједнице и друга правна лица), председник општине, радна тела Скупштине, oдборничке групе и одборници који немају формиране одборничке групе, као и групе од најмање 30 грађана који имају пребивалиште на територији општине Рашка.

III
Јавна признања и награде општине Рашка могу се додељивати правним лицима, невладиним и хуманитарним организацијама и удружењима као и појединцима за постигнуте изузетне резултате, заслуге и допринос у развоју друштвених и привредних односа, науке, образовања, културе, уметности, спорта и других облика стваралаштва.

IV
Добитник јавног признања и награде може бити правно или физичко лице чије се седиште, односно пребивалиште налази на територији општине Рашка, као и онима који имају седиште, односно пребивалиште ван територије општине или у иностранству, ако су њихова достигнућа и стваралаштво везани за општину Рашка или ако су дали посебан допринос друштвеном и привредном развоју општине Рашка.

V
Јавна признања и награде које се додељују су: Звање почасног грађанина општине Рашка, Рашка повеља, Захвалница и Новчана награда.
Скупштина општине у једној години може доделити једну Рашку повељу, највише пет Захвалница и највише три новчане награде.

VI
Сви предлози се достављају у писаној форми са образложењем Комисији за одликовања и друга друштвена признања Скупштине општине Рашка до петка 01. септембра 2017. године на писарници услужног центра Општинске управе општине Рашка (шалтер бр. 1) који се налази у Рашки у ул. Предрага Вилимоновића бр. 1 са назнаком „Предлог за доделу јавних признања и награда“.

На 25. седници Општинског већа усвојен је Извештај о извршењу одлуке о буџету општине Рашка за период од 01.01 до 30. јуна 2017.године.
Чланови Већа су размотрили и једногласно усвојили предлог Одлуке о изменама и допунама одлуке о условима држања домаћих и егзотичних животиња на подручју општине Рашка, а који се, између осталог односи и на прописивање места и начина извођења кућних љубимаца, као и на обавезу надлежног органа јединице локалне самоуправе да изради и спроведе програм контроле и смањења популације напуштених паса и мачака. Надзор над применом ове одлуке врши општинска комунална инспекција.
Усвојена је и Одлука о изменама и допунама одлуке о комуналној инспекцији, а као правни основ за овакве измене и допуне је Закон о прекршајима, Закон о комуналним делатностима, као и Статут општине Рашка.
Чланови Општинског већа су усвојили и одлуку о изменама и допунама Одлуке о локацији за депоновање грађевиснког отпада, која се највише односи на казнене одредбе одређене у фиксном износу,тако да је новчана казна у износу од 150.000,оо динара прописана за привредна друштва, предузћа и друга правна лица, док за одговорна лица у истим казна је прописна у износу од 25.000,оо динара,за прекршај предузетника новчана казна износи од 75.000,оо динара ,а за физичко лице казна износи од 25.000,оо динара. Усвојена је и Одлука о изменама и допунама Одлуке о постављању монтажних обејката привременог карактера на површиама јавне намене.
Општинско веће је једногласно усвојило и одлуку о изменама и допунама Одлуке о оглашавању на територију општине Рашка, као и изменма и допунама Одлуке о радном времену угоститељских, трговинских и занатских објеката на територији општине Рашка, за шта су прописане казнене одредбе у новчаном износу и од 20.000,оо -100.000,оо динара, зависно од починиоца прекршаја.
Размотрена је и усвојена Одлука о изменама и допунама одлуке о водоводу и канализацији, која се такође односи на казнене одредебе, као и Одлука о изменама и допунама одлуке о мерама за заштиту од буке, којом су пердвиђене казнене мере у новчаном износу и то: 150.000,оо динара казна је прописана за привредна друштва, предузћа и друга правна лица, док за одговорна лица у истим је прописна казна у износу од 25.000,оо динара, а казна за предузетнике као починиоце прекршаја износи 75.000,оо динара, док за физичка лице износе до 25.000,оо динара.
Једногласно је усвојен Предлог правилника о организацији и систематизацији радних места у општинској управи општине Рашка , на основу Закона о запосленима у аутономној покрајни и јединицама локалне самоуправе.
Општинско веће је размотрило и усвојили предлог Одлуке о додели субвенција за обављање нерентабилних линија у приградском превозу путника на територији општине Рашка у 2017.години, а на основу претходно размотреног Записника Комисије за праћење правилног коришћења субвенција за обављање нерентабилних линија у приградском превозу, од 25.07.2017.године, на основу којег је прихваћена понуда „Кавим – Рашка“ А.Д- Рашка.
Размотрен је и усвојен Годишњи план спортског савеза општине Рашка са финансијским планом Спортског савеза општине Рашка за 2017.годину, којим је планирано подстицање и стварање услова за унапређење спорта за све категорије становништва; организовање спортских такмичења, потстицање спортког развоја талентованих спортиста и унапређење стручног рада са њима. Програм обухвата праћење и финансирање целокупних активности спортских организација у општини Рашка, чланица Спортског савеза, којих има укупно 16 који су уједно и чланови територијалних Гранских савеза.
Чланови Већа су усвојили предлог Одлуке о финансирању пројеката удружења грађана. По другом јавном позиву биће финансирано 6 пројеката.
Општинско веће је размотрило и закључак Комисије за социјална питања. Од пристигла 33 захтева, одобрено је 25. Укупан износ одобрених средстава је 170.000,оо одинара.

25. СЕДНИЦА ЧЕТВРТОГ САЗИВА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА ће се одржати 28. јула 2017. године (петак) у Сали Општинске управе Рашка (ул. П. Вилимоновића 1, на I. спрату) са почетком у 10,00 часова.
За ову седницу предложен је следећи дневни ред:
- РАЗМАТРАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 24. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА;
1. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ РАШКА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ЈУН 2017. ГОДИНЕ И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ РАШКА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ЈУН 2017. ГОДИНЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Миладија Миливојевић, шеф одсека за финансије, буџет и ЛПА;
2. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О УСЛОВИМА ЗА ДРЖАЊЕ И ЗАШТИТУ ДОМАЋИХ И ЕГЗОТИЧНИХ ЖИВОТИЊА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Радиша Раденковић, референт за стамбено-комуналне послове;
3. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О КОМУНАЛНОЈ ИНСПЕКЦИЈИ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Радиша Раденковић, референт за стамбено-комуналне послове;
4. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ЛОКЦИЈИ ЗА ДЕПОНОВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ОТПАДА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Радиша Раденковић, референт за стамбено-комуналне послове;
5. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ПОСТАВЉАЊУ МАЊИХ МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА ПРИВРЕМЕНОГ КАРАКТЕРА НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Радиша Раденковић, референт за стамбено-комуналне послове;
6. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОГЛАШАВАУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАШКА
ИЗВЕСТИЛАЦ: Радиша Раденковић, референт за стамбено-комуналне послове;
7. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О РАДНОМ ВРЕМЕНУ УГОСТИТЕЉСКИХ, ТРГОВИНСКИХ И ЗАНАТСКИХ ОБЈЕКАТАНА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Радиша Раденковић, референт за стамбено-комуналне послове;
8. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ВОДОВОДУ И КАНАЛИЗАЦИЈИ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Радиша Раденковић, референт за стамбено-комуналне послове;
9. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О МЕРАМА ЗА ЗАШТИТУ ОД БУКЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Радиша Раденковић, референт за стамбено-комуналне послове;
10. ПРЕДЛОГ ПРАВИЛНИКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, начелник Општинске управе Рашка;
11. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА КОЈИМ СЕ ОДОБРАВА ОДЛАГАЊЕ – РЕПРОГРАМ ДУГА НА ИМЕ ДОПРИНОСА ЗА УРЕЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА И ЗАКУПНИНА ОД ЗАКУПА ИЗДАТИХ НЕПОКРЕТНОСТИ И ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, начелник Општинске управе Рашка;
12. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈА ЗА ОБАВЉАЊЕ НЕРЕНТАБИЛНИХ ЛИНИЈА У ПРИГРАДСКОМ ПРЕВОЗУ ПУТНИКА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАШКА У 2017. ГОДИНИ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, начелник Општинске управе Рашка;
13. РАЗМАТРАЊЕ ЗАХТЕВА ОШ „СУТЈЕСКА“ ЗА ИСПЛАТУ НАДОКНАДЕ ПЕРОНАЛНИМ АСИСТЕНТИМА У ОШ „ СУТЈЕСКА“ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, начелник Општинске управе Рашка;
14. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТВА ИЗ ТЕКУЋЕ РЕЗЕРВЕ ЗА 2017. ГОДИНУ
ИЗВЕСТИЛАЦ: Миладија Миливојевић, шеф одсека за финансије, буџет и ЛПА;
15. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ КОД ПУ „ВЕСЕЛО ДЕТИЊСТВО“ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Миладија Миливојевић, шеф одсека за финансије, буџет и ЛПА;
16. ГОДИШЊИ ПРОГРАМ СПОРТСКОГ САВЕЗА ОПШТИНЕ РАШКА СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ СПОРТСКОГ САВЕЗА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2017. ГОДИНУ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Зоран Николић, председник Спортског савеза општине Рашка;
17. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОДАБИРУ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКТА КОЈИМА СЕ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ РАШКА ДОДЕЉУЈУ СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ УДРУЖЕЊА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Зоран Симовић, члан Општинског већа и председник Комисије;
18. РАЗМАТРАЊЕ ЗАКЉУЧКА И ЗАПИСНИКА КОМИСИЈЕ ЗА СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА ГРАЂАНА ОПШТИНЕ РАШКА ОД 17.07.2017. ГОДИНЕ СА ПРЕДЛОГОМ РЕШЕЊА О ДОДЕЛИ ЈЕДНОКРАТНЕ СОЦИЈАНЕ ПОМОЋИ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Владан Чоловић, члан Општинског већа и председник Комисије;
19. РАЗМАТРАЊЕ ЖАЛБЕ НА РЕШЕЊЕ КОМУНАЛНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ БР. 355-751/17 ОД 05.04.2017. ГОДИНЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Бранко Мијајловић, комунални инспектор;
20. ТЕКУЋА ПИТАЊА;

Општинска управа општине Рашка, Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, на основу чл.45а. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, бр.72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 54/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14 и 145/14) и чл.36. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл.гласник РС“, бр.64/15),
ОГЛАШАВА

ИЗЛАГАЊЕ НА РАНИ ЈАВНИ УВИД

УСКЛАЂИВАЊА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ЗА НАСЕЉЕНО МЕСТО РАШКА

Рани јавни увид трајаће 15 дана, од 21.07.2017.год. закључно са 04.08.2017.год. Материјал за рани јавни увид, биће изложен, сваког радног дана, од 8.00 до 13.00 часова, у згради Општинске управе Рашка, у свечаној сали Општине Рашка и Одсеку за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине (канцеларија бр. 2.

Заинтересованим правним и физичким лицима која врше увид у изложени материјал за рани јавни увид, Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, пружиће све потребне информације и стручну помоћ, у вези са појединим решењима и евентуалним давањем примедби и сугестија. Овлашћено лице за давање обавештења је Бранко Костић, дипл.инж.арх. - шеф Одсека за урбанизам.

Обавештавају се и позивају органи, организације и јавна предузећа, који су овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката, да доставе мишљења на изложени материјал за рани јавни увид.

Примедбе и сугестије на изложени материјал, могу се доставити током трајања раног јавног увида у писаном облику, Општинској управи општине Рашка, Одсеку за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, 36350 Рашка, ул. Предрага Вилимоновића бр. 1, лично на писарници или поштом, закључно са 04.08.2017.год.

По завршеном раном јавном увиду, Општинска управа општине Рашка, Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, припрема извештај о обављеном раном јавном увиду, који усваја Комисија за планове општине Рашка.

Учешће: У пројекту је учествовало 38 грађана/ки, 4 учесника из града Калтанисета (Италија), 6 учесника из општина Трудовец и Разлог - НВО “Браинсторминг” (Бугарска), 4 учесника из Хелпа села (Словачка), 5 учесника из Општине Јонава (Литванија), 5 учесника из Града Даугавпилса (Летонија), 3 учесника из Општине Храстник – “Младински центар Храстник” (Словенија), 3 учесника из Општине Фаркадона (Грчка) и 8 учесника из Општине Рашка (Србија).
Локација/датуми: Догађај је одржан на Копаонику и Рашки (Општина Рашка), Србија, од 26.05.2017. до 01.06.2017.
Кратак опис:
Дан 26/05/2017 био је посвећен добродошлици свих међународних учесника - на аеродрому, на аутобуској станици и у хотелу "Милмари ресорт", на Копаонику.
Дан 27/5/2017. био је посвећен представљању свих актера пројекта кроз ППТ презентације и представљања компаративних пракси у омладинској политици. Прва активност, тог дана, била је поздравни говор председника Општине Рашка, г-дина Игњата Ракитића, који је говорио о важности пројекта. Одмах затим, одржана је конференције за новинаре. У вечерњим сатима у хотелу је одржано интеркултурално вече. Учесници из свих земаља били су у својим националним ношњама, а сви су представљали своје градове/општине и земље и националну храну и пиће.
Дан 28/05/2017 био је посвећен представљању програма ЕУ које је реализовао Град Даугавпилс. Тог дана, пројектна група је учествовала на Фестивалу Краљица Јелена Анжујска, у селу Градац, а група је била укључена је у специфичне радионице - цртање, припремање хране. Имали смо касније ручак у етно село Градачка Бања где су домаћини представили свој рад. У вечерњим сатима имали смо забаву за караоке.
Дан 29/05/2017 био је посвећен посети две домаће фирме и презентацијама истих. Пре тога, ујутру, имали смо дебату о животу и раду у сеоским срединама/градовима. Такође смо посетили локални Центар за културу, образовање и информисање (локална галерија и музеј) где је група чула више о култури и историји Рашке. После тога, учесници су имали спортске активности у хотелу. У вечерњим часовима смо обишли локалне манастире, Стару Павлицу и Нову Павлицу, у селу Павлица, а након тога смо имали радну вечеру у етно кући "Топлина душе" у истом селу.
Дан 30/05/2017 био је посвећен одржавању дебате о будућности Европе и активном укључивању свих нас и представљању програма Европа за грађане од стране Српске канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом. Касније, на Семетешком језеру, учесници из Рашке одржали су презентацију о културном туризму, а власник угоститељског објекта представио је свој рад и планове. Имали смо и слободно време на језеру. У вечерњим часовима смо посетили Културни центар Рашка на којем је локални ансамбл "Фрула" представила националне песме и плесове Србије и Бугарске.
Дан 31.05.2017. био је посвећен, пре свега, посети Туристичком центру Копаоник – одржана је презентација у Канцеларији Националног парка Копаоник, посећен је инфо центар Туристичке организације Рашке где су учесници куповали сувенире и коришћени су забавни садржаји ЈП Скијалишта Србија. Имали смо и слободно време на Копаонику. Послеподне смо посетили још један туристички центар, Јошаничку Бању, где смо имали организован ручак и презентацију Јошаничке Бање и локалне хероине, Милунке Савић, вођене од стране ангажованог туристичког водича. Такође смо користили садржај термалног купатила које је под управом Туристичке организације Рашке. Увече смо разговарали о областима потенцијалне сарадње у будућности и то су подручја - пројектна сарадња, омладинске размене, аплицирање за ЕВС, културна сарадња на свим нивоима, друштвено-економска сарадња укључујући фирме из свих градова/општина. Касније смо имали слободно време у Рашки.
Дан 01.06.2017 био је посвећен одласку свих међународних учесника.

финални извештај на енглеском јеѕику можете погледати О В Д Е!

Општинска управа општине Рашка, Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, на основу чл.45а. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, бр.72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 54/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14 и 145/14) и чл.36. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл.гласник РС“, бр.64/15),

ОГЛАШАВА ИЗЛАГАЊЕ НА ЈАВНИ УВИД

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ МАЛЕ ХИДРО ЕЛЕКТРАНЕ РАШКА НА РЕЦИ РАШКА

Јвни увид трајаће 7 дана, од 11.07.2017.год. закључно са 17.07.2017.год. Материјал за јавни увид, биће изложен, сваког радног дана, од 8.00 до 13.00 часова, у згради Општинске управе Рашка, у свечаној сали Општине Рашка и Одсеку за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине (канцеларија бр. 2).

Заинтересованим правним и физичким лицима која врше увид у изложени материјал за јавни увид, Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, пружиће све потребне информације и стручну помоћ, у вези са појединим решењима и евентуалним давањем примедби и сугестија. Овлашћено лице за давање обавештења је Бранко Костић, дипл.инж.арх. - шеф Одсека за урбанизам.

Обавештавају се и позивају органи, организације и јавна предузећа, који су овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката, да доставе мишљења на изложени материјал за јавни увид.

Примедбе и сугестије на изложени материјал, могу се доставити током трајања јавног увида у писаном облику, Општинској управи општине Рашка, Одсеку за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, 36350 Рашка, ул. Предрага Вилимоновића бр. 1, лично на писарници или поштом, закључно са 17.07.2017.год.

По завршеном јавном увиду, Општинска управа општине Рашка, Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, припрема извештај о обављеном јавном увиду, који усваја Комисија за планове општине Рашка.

 

На основу чл. 13. Правилника о начину, мерилима и критеријумима финансирања и суфинансирања пројеката удружења од јавног интереса средствима из буџета општине Рашка и Јавног конкурса за доделу дотација удружењима  у општини Рашка, објављеног 13.06.2017. године, Комисија за спровођење поступка доделе бесповратних финансијских средстава  из буџета општине Рашка за 2017. годину, заседала је 04.07.2017. године и усвојила следећу:

РАНГ ЛИСТУ

УЧЕСНИКА КОНКУРСА ОД  13.06.2017.ГОДИНЕ

 

 

 

НАЗИВ УДРУЖЕЊА

ПРОЈЕКАТ

БОДОВИ

ОДОБРЕНИ ИЗНОС

1

Удружење пчелара Рашка

"Пчелињак центрифуга знања"

69,33

42,870.00

2

Друштво за борбу против шећерне болести

"Доктор на селу"

66,67

51,570.00

3

Друштво пчелара Баљевац

"Пчеларство без граница"

63,00

82,000.00

4

Општински ватрогасни савез

"Пожар спречи - сачувај шуму деци"

62,33

194,000.00

5

Удружњење ветерана ФК „Бане“ - Рашка

"Здрав живот и рекреација у средњем и старијем животном добу"

61,67

53,200.00

 

6

 

Дечји савез општине Рашка

"Еко играње; Уз игру чувамо природу"

60,00

30,900.00

 

 Укупно

 

454,540.00

 

 

Број пристиглих захтева – 6. Одобрено у потпуности – 5. Делимично одобрено – 1.

Рок жалбе је три  дана од дана објављивања  на огласној табли и/или на званичној страници општине Рашка.

На основу члана 24. став 3. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС'', бр. 15/16) и члана 17. и 39. став 1. тачка 10. Статута општине Рашка („Службени гласник општине Рашка'', бр. 91/2008, 103/10, 130/13, 140/14, 144/14 и 155/16), Скупштина општине Рашка, на предлог Општинске управе Рашка, а на основу спроведеног јавног конкурса, на седници одржаној 07. јула 2017. године, донела је


Р Е Ш Е Њ Е о именовању директора ЈКП „Рашка“ у Рашки


I
РАДОМИР ЈАЋОВИЋ, дипломирани економиста из Супња, именује се за директора Јавног комуналног предузећа ''Рашка'' у Рашки на мандатни период од 4 (четири) године.

II
Именовањем за директора именованом престаје функција вршиоца дужности директора овог предузећа.

III
Именовани кандидат дужан је да ступи на функцију у року од осам дана од дана објављивања решења о именовању у „Службеном гласнику Републике Србије”.

IV
Ово Решење о именовању директора је коначно и ступа на снагу даном доношења.

V
Ово Решење са образложењем објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”, „Службеном гласнику општине Рашка'' и на интернет страници Општине Рашка.

VI
Решење доставити именованом, Јавном комуналном предузећу ''Рашка'' у Рашки, и надлежним службама.

Образложење
Скупштина општине Рашка је објавила јавни конкурс за избор директора Јавног комуналног предузећа „Рашка“ Рашка у „Сл. гласнику Републике Србије“ бр. 17/2017 од 06. марта 2017. године, „Сл. гласнику општине Рашка број 174/17“, и у дневном листу „Данас“.
На конкурс је пристигло три пријаве од којих је Комисија за спровођење јавног конкурса за избор директора јавних предузећа чији је оснивач општина Рашка једну одбацила закључком као непотпуну а две преостале пријаве су прихваћене као потпуне и благовремене.
У складу са законом састављен је списак кандидата: Славица Томић и Радомир Јаћовић међу којима је спроведен изборни поступак.
Како је кандидат Славица Томић одустала од изборног поступка, тачније није се одазвала на позиву за тестирање, комисија је није ни могла оценити, па је тестирање извршено са само једним кандидатом Јаћовић Радомиром.
Након спроведеног тестирања комисија је саставила следећу ранг листу за именовање за директора Јавног комуналног предузећа „Рашка“ а све према мерилима прописаним Уредбом о мерилима за именовање директора јавног предузећа („Сл. гласник РС“, број 65/2016):
1. РАДОМИР ЈАЋОВИЋ, дипломирани економиста, из Супња, ул. Николе Тесле бр.15, општина Рашка, просечна оцена 2,94 од могуће максималне оцене 3.
Општинска управа Рашка је, у складу са чланом 41. став 3. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС'', бр. 15/16), на основу достављеног записника са ранг листом припремила предлог решења о именовању директора.
Имајући у виду напред наведено, Скупштина општине Рашка је донела решење као у диспозитиву.

У складу са Одлуком Општинског већа општине Рашка од 30. маја 2017. године, Општина Рашка расписује
Други Ј А В Н И К О Н К У Р С 
за достављање понуда за доделу субвенција за обављање нерентабилних линија у приградском превозу путника на територији општине Рашка у 2017. години

I. Јавни конкурс за достављање понуда за доделу субвенција за обављање нерентабилних линија у приградском превозу путника на територији општине Рашка у 2017. години (у даљем тексту: Јавни конкурс) расписује се за превознике регистроване за превоз путника у друмском саобраћају, ради подношења понуда за услугу јавног линијског приградског превоза путника на нерентабилним линијама, које ће бити суфинансиране од стране Општине Рашка.

II. Опис предмета Јавног конкурса:
- Општина Рашка субвенционише трошкове услуге јавног линијског приградског превоза путника на нерентабилним линијама које су предмет овог конкурса;
- субвенција за ову услугу предвиђена је за период од 12 месеци;
- наведени износ ће се плаћати у једнаким месечним ратама, за време трајања пружања услуге;
- субвенција се даје по оствареним километрима на линијама које су предмет субвенције;
- максимални износ субвенције по пређеном километру на одређеној линији приградског превоза може да износи 41,31 дин/км;
- у случају повећања – смањења цена горива (евродизела) више од 3% на месечном нивоу, месечна субвенција за одржавање линија на релацијама из табеле се плаћа у одговарајућем износу који је сразмеран повећању – смањењу цена горива;
- у следећој табели су дати подаци, према регистрованим редовима вожње код органа општинске управе надлежног за послове саобраћаја, о процењеном броју километара за субвенцију на релацијама:

 

 

 

 

Ред. бр.

 

 

 

 

Релација

Растојање  на линији

(у једном смеру) км

Број   полазака, односно повратака  за субвенцију на линији, по једном смеру

Процењени број километара за субвенционисање на линији,  месечно (за 22 радна дана)

у оба смера 

км

 

 

 

Напомена:

радним даном

суботом

1.

Рашка- Кравиће-Гњилица

7/10

2

2

776

превоз радним даном до Гњилице (7км) и суботом до Кравића (10км)

 

2.

Рашка-Радошиће-Кижевак

10

3

2

 

1.480

превоз радним даном и суботом

3.

Рашка-Крушевица-Биниће

32

3

2

3.812

превоз радним даном до Крушевице и  суботом до Бинића

4.

Рашка-Милатковиће

8

3

2

 

1.184

превоз радним даном и суботом

5.

Рашка-Кути

25

0

2

400

превоз само суботом

6.

Рашка-Трнава

11

3

0

1.452

превоз радним даном

7.

Рашка-Петрово Поље

20

2

0

 

1.760

превоз радним даном

 

8.

Раковац-Још. Бања-Ковачи

12

 

2

0

 

1.056

 

превоз радним даном

9.

Рашка-Шипачина

18

0

2

288

превоз суботом

10.

Рашка-Рвати

6

1

1

624

превоз радним и суботом

 УКУПНО  МЕСЕЧНО КИЛОМЕТАРА ЗА СУБВЕНЦИЈУ

12.832

 

 

 

III. Услови за доделу субвенција превознику-правном лицу:
- превозник мора да поседује регистрован ред вожње за обављање приградске линије за коју конкурише за доделу субвенције;
- превозник мора да поседује важеће решење министарства Републике Србије надлежног за послове саобраћаја о испуњености услова за отпочињање и обављање јавног линијског превоза путника за регистрациони период, односно лиценцу за линијски превоз путника;
- превозник мора да поседује доказ да је обезбедио коришћење Аутобуске станице Рашка о обављању превоза на линији, односно друге локације-стајалишта за пријем/отпрему путника у складу са прописима;
- услуга превоза треба да се врши у континуитету, радним данима и суботом; поласци недељом и празницима нису планирани.

IV. Пре закључења уговора изабрани понуђач ће бити у обавези да достави расписивачу Јавног конкурса коначан регистрован ред вожње и гаранцију за добро извршење посла (бланко сопствену меницу), са меничним овлашћењем у вредности 10% од износа за субвенцију одређеног у тачки II Јавног конкурса, доказ о регистрацији менице и копију картона депонованих потписа код пословне банке.

V. Понуде потписане и оверене од стране овлашћеног лица, са пратећим документима, подносе се на адресу Општинска управа Рашка, ул. Ибарска бр. 2, 36350 Рашка, путем поште или непосредно на писарницу, у затвореним ковертама са назнаком „Понуда за услугу превоза путника’’ и са назначеним називом превозника на полеђини затворене коверте.

VI. Понуде које не буду сачињене у складу са овим Јавним конкурсом неће бити прихваћене.

VII. Рок за достављање понуда је до 22. јула 2017. године до 14 часова без обзира на начин достављања; рок за избор најповољније понуде ће бити 10 (десет) дана од дана истека рока за достављање понуда.

VIII. Јавни конкурс ће бити објављен на интернет страници Општине Рашка www.raska.gov.rs.

На основу чланова 17. и 19. Закона о јавном информисању и медијима ( „Службени гласник РС“ бр.83/14,58/15), члана 8. Одлуке о буџету општине Рашка за 2017.годину, и члана 4. и 8. Правилника о суфинасирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник РС бр.8/17) Начелник општинске управе, управе Рашка, дана 03.јула2017.године расписује

II К О Н К У Р С
ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ РАШКА РАДИ ОСТВАРИВАЊА ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА У МЕДИЈИМА ЗА 2017.годину

1. ПРЕДМЕТ КОНКУРСА
Предмет овог јавног конкурса је суфинансирање пројеката из буџета општине Рашка ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Рашка путем медија о збивањима на локалном нивоу, односно раду органа општине Рашка као локалне самоуправе везано за пројектну тематику, о актуелностима у образовању, здравству, култури, спорту, туризму, пољопривреди, привреди, предузетништву, о људским правима, верским правима, заштити животне средине, заштити деце и омладине и уметничком стваралаштву.
Конкурс за суфинасирање пројеката ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања се расписује за пројекте производње медијских садржаја.
Конкурс се расписује за спровођење пројеката у периоду од 01.јула до 31.децембра 2017.године.
Укупан износ средстава намењен за суфинасирање пројеката ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања у медијима износи 10.000.000,00 динара.
Најмањи износ средстава из буџета општине Рашка који се може одобрити по једном пројекту је 50.000,00 динара, а највећи износ средстава из буџета општине Рашка који се може одобрити по једном пројекту је 6.000.000,00 динара, уз услов да максимални износ средстава који се може доделити по једном пројекту износи 80% од укупне вредности пројекта.


2. ПРАВО УЧЕШЋА НА КОНКУРСУ
Право учешћа на конкурсу има:
1. Издавач медија чији је медиј уписан у Регистар медија, који се води у Агенцији за привредне регистре.
2. Правно лице, односно предузетник, који се бави производњом медијских садржаја и који има доказ да ће суфинансирани медијски садржај бити реализован путем медија који је уписан у регистар медија.
Право учешћа немају издавачи медија који се финансирају из јавних прихода.
Право учешћа на конкурсу немају лица која су у претходном периоду добила средства намењена пројектном суфинансирању, а нису у уговором предвиђеном року и прописаној форми поднела наративни и финансијски извештај и лица за која се утврди да су средства ненаменски трошила.
Ако је учесник конкурса издавач више медија, може на конкурсу учествовати са једним пројектом за сваки медиј.

3. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА
Основни критеријум за оцењивање пројекта:
- мера у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања
- мера пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским стандардима
Посебни критеријуми за оцењивање пројекта:
- значај пројекта са становишта остваривања јавног интереса у области јавног информисања,остваривање намене конкурса, усклађеност пројекта са реалним проблемима, усклађеност пројекта са реалним проблемима потребама и приоритетима циљних група
- усклађеност планираних активности са циљевима, очекиваним резултатима и потребама циљних група
- степен утицаја пројекта на квалитет информисања циљне групе
- мерљивост индикатора који омугућавају праћење пројекта
- разрађеност и изводљивост плана реализације пројекта
- степен организационих способности предлагача пројекта и неопходних кадровских и техничких предуслова за реализацију пројекта
- прецизност и разрађеност буџета пројекта који показује усклађеност предвиђених трошкова са пројектним активностима
- економска оправданост предлога буџета у односу на циљ и пројектне активности
Посебно се оцењује:
- да ли су учеснику конкурса изречене од стране државних органа, регулаторних тела или саморегулације у последњих годину дана због кршења професионалних и етничких стандарда (податке прибавља стручна служба)
- доказ о томе да су после изречених мера предузете активности које гарантују да се сличан случај неће поновити
Ближи критеријуми за оцењивање пројекта:
- пројекат, у смислу овог конкурса, треба да подразумева заокружену програмску целину, или део целине (жанровска или временска) којом се доприноси остваривању јавног интереса
- реализација пројеката на територији општине Рашка и могућност да се реализацијом пројекта допринесе да шансе сваког становника општине Рашка, на правовремену и тачну информацију буду једнаке
- усмеравање мадијског стваралаштва и остваривање права на информисање у свим областима јавног живота
- традиција пословања подносиоца пројекта, већа и лакша доступност аудиторијуму, мултимедијалност, економична дистрибуција садржаја, лакша исправка и допуна информација
- бржа и боља интеракција са корисницима

4. ПРИЈАВА НА КОНКУРС
Пријава на конкурс се подноси на обрасцу „Пријава за пројектно суфинансирање из области јавног информисања“ који је објављен у Правилнику о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања ( „Службени гласник РС“ 16/16 и 8/17)
Уз наведену пријаву, подносилац пројекта дужан је да обавезно приложи и
1. Предлог пројекта (образац 1)
2. Табелу буџет пројекта 1
3. Потврда НБС да нема евидентиране основе и налог у принудној наплати (да нема блокиран рачун)
4. Доказ о регистрацији (фотокопија АПР-а)
5. Решење о преском идентификационом броју (фотокопија ПИБ-а)
6. Доказ о поседовањ фреквенције, дозвола за емитовање програма од регулаторног тела
7. Доказ о упису у регистар медија ( за издавча медија)
8. Изјаву о располагању одговарјућим техничким и кадровски капацитетима
9. Доказ да ће суфинансирани медијски садржај бити реализован путем медија који је уписан у регистар медија за правно лице односно предузетника који се бави производњом медијских садржаја
10. Наративни извештај о реализованим уговорима са општином Рашка у претходним годинима (ако је таквих уговора било)
11.Потписану изјаву учесника на конкурсу да ли је учесник за исти пројекат додељена државна помоћ у текућој фискалној години и по ком основу
Јавни позив се објављује на званичној интрнет страници општине Рашка www.raska.gov.rs и у дневном листу „Данас“.
Јавни позив за достављање пројеката отворен је од 04.јула до 19.јула 2017.године
Пријава на конкурс се подноси Комисији за оцењивање пројеката у области јавног информисања ( у даљем тексту: Комисија) непосредно на писарници Општинске управе Рашка или путем поште на адресу: Општинска управа Рашка, Предрага Вилимоновића број 1, 36350 Рашка, у затвореној коверти, насловљено са „Пријава по II конкурсу за суфинансирање пројекта ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања у медијима за 2017.годину“
Неблаговремене пријаве неће се разматрати.
Учесник конкурса који је поднео непотпуну односно непрецизну пријаву или документацију, обавештава се да недостатак отклони у одређеном року.
У случају непоштовања накнадно одређеног рока, пријава се неће разматрати.

5. ОДЛУКА О ИЗБОРУ ПРОЈЕКТА
У складу са чланом 25. Закона о јавном информисању и медијима и чланом 24. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања, одлуку о избору пројеката у области јавног информисања који се суфинансирају из буџета општине Рашка доноси Начелник општинске управе, а на основу образложеног предлога Комисије и то најкасније у року од 90 дана од дана закључивања конкурса.
Образложени предлог Комисије потписују сви чланови Комисије
Одлука о избору пројекта биће објављена на званичној интернет страници општине Рашка и достављена сваком учеснику конкурса. Наведена одлука се доноси у форми решења са образложењем. Решење је коначно и притив њега се може покренути управни спор.
Након доношења решења општинска управа закључује уговор о суфинансирању пројеката из области јавног информисања.

6. КОМИСИЈА ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА
Оцену пројекта врши стручна комисија која ће бити састављена од 3 (три) члана.
Чланове Комисије именије Начелник општинске управе од којих је већина из реда независних стручњака за медије и медијских радника који нису у сукобу интереса и не објављају јавну функцију.
Чланови комисије могу се именовати на позив новинарских и медијских удружења, уколико такав предлог постоји и уколико предложена лица испуњавају услове у складу са Законом и Правилником.
Комисија на првој седници бира председника комисије
О раду комисије води се записник
Састав Комисије се објављује на званичној интернет страници Општине Рашка www.raska.gov.rs
Позивамо новинарска и медијска удружења, као и медијске стручњаке заинтересоване за рад у Комисији да доставе предлог за чланове комисије.
Рок за достављање предлога за чланове Комисије, исти је као и рок за подношење пријава на конкурс.
7. ОБАВЕЗА ИЗВЕШТАВАЊА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА
У складу са одредбама потписаног уговора о суфинансирању пројеката у области јавног информисања, учесник конкурса који је добио буџетска средства у обавези је да достави наративни и финансијски извештај о утрошку тих средстава на Обрасцу 2 са спецификацијом утрошениох средстава по уговору прописан Правилником о суфинансирања пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања. Уз наративни извештај достављају се и емитовани програми односно прилози у електронском облику као и да достави извештај емитованим прилозима, текстовима на сајту.

Конкурсну документацију можете преузети ОВДЕ!