email: info@raska.org.rs | Тел: 036/736-244 | Адреса: Ибарска бр.2,36350 Рашка

A- A A+
  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • slider6.jpg
  • slider7.jpg
  • slider8.jpg
Веб сајт:: http://www.raska.gov.rs

На основу члана 7. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда и Одлуке о условима и начину издавања у закуп непокретности у јавној својини број 463-1654/17-1 од 18.08.2017. године, Општинска управа општине Рашка, расписује
О Г Л А С
за прикупљање писмених понуда за издавање у закуп
пословног простора

У закуп се издаје следећи пословни простор:
1. Пословни простор у оквиру Нове техничке базе на Копаонику (некадашњи магацини Генекса).
- Простор се састоји од 4 (четири) просторије на спрату, појединачних површина 60 m2. Укупна површина пословног простора износи 240 m2.
Пословни простор се издаје као јединствена целина и не може се појединачно издавати. Може се адаптирати у смештајне капацитете. Издаје се на период од 1 до 3 године, а почетна цена закупа износи 2 еура/ m2.

2. Пословни простор у улици Ратка Луковића 27А у Рашки, укупне површине 35 m2 . Простор се издаје на период од 1 до 5 године, почетна цена закупа 4 еура/ m2.

3. Пословни простор у улици Ратка Луковића 27Ц у Рашки, укупне површине 32 m2 .
Простор се издаје на период од 1 до 5 године, почетна цена закупа 4 еура/ m2.

Пословне просторије могу се користити за обављање пословне делатности
Све почетне цене су у динарској противвредности, без ПДВ-а.
Пословни простори издају се у закуп јавним оглашавањем у поступку прикупљања понуда у писаној форми.
Право подношења понуде имају физичка лица, правна лица и предузетници. који уплате депозит у висини од 10.000,00 динара.
Депозит се уплаћује на рачун 840-745151843-03, буџет општине Рашка, позив на број 97/ 31-087, сврха уплате: Уплата депозита, а доказ о извршеној уплати доставља се уз писмену понуду. Понуђачу чија понуда није прихваћена, депозит се враћа у року од 10 дана од дана доношења одлуке о давању у закуп пословног простора најповољнијем понуђачу. Понуђачу чија је понуда прихваћена, износ депозита урачунава се у закупнину. Понуђач чија је понуда прихваћена губи право на повраћај депозита, ако у року од 8 (осам) дана од дана пријема позива закуподавца, одустане од закупа пословног простора или не закључи уговор о закупу пословног простора.
- Понуде се достављају на адресу: Општинска управа општине Рашка, Улица Ибарска број 2,
Рашка, у затвореним ковертама са видљивом назнаком „за јавни оглас“.
- Уз понуду доставити:
а) физичка лица – име и презиме, ЈМБГ, адресу, фотокопију личне карте и контакт телефон.
б) предузетници – име и презиме предузетника, ЈМБГ и адресу, као и извод из регистра АПР-а,
в) правна лица - пословно име и седиште, извод из регистра АПР-а , податке о лицу овлашћеном за заступање.
Понуда за пословни простор мора да садржи:
- доказ о уплати депозита,
- назнаку пословног простора за који се понуда подноси,
- делатност која ће се обављати ,
- износ понуђене месечне закупнине по m2
- време трајања закупа,
- изјаву да ће се просторије прихватити у виђеном стању.
Рок за достављање понуда је 8 дана од дана објављивања јавног огласа.
Прикупљене понуде ће прегледати комисија, првог радног дана након истека рока за достављање понуда, односно дана: 29.08.2017. године у сали Општинске управе Рашка, са почетком у 10 часова, када ће се одабрати најповољније, након чега ће сви понуђачи бити обавештени писаним путем.
Критеријум за избор најповољније понуде је највиша понуђена месечна цена закупа по m2.
Уколико на оглас пристигне једна понуда , иста ће се узети у разматрање.
Некомплетне и неблаговремене понуде се неће разматрати.
За све информације јавити се лично у згради ТПЦ-а, трећи спрат, Улица Немањина број 1 или на телефоне: 036/736-100.


У Рашки, 18.08.2017. год.

 

 

 

На основу Уговора између Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије и Општине Рашка, бр.9-9/658, од 22.05.2017. године, а у складу са Правилником о условима и критеријумима за доделу помоћи у грађевинском материјалу за интерно расељена лица на територији општине Рашка, од 10.08. 2017. године, Комисија за избор корисника, дана 10.08.2017. године, расписује
ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ДОДЕЛЕ ПОМОЋИ У ГРАЂЕВИНСКОМ МАТЕРИЈАЛУ ПОРОДИЦАМА ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА ЗА ПОБОЉШАЊЕ УСЛОВА СТАНОВАЊА
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАШКА

I
Право на Помоћ могу да остваре породице интерно расељених лица на територији општине Рашка. Потребно је да подносилац захтева и чланови његовог породичног домаћинства испуњавају следеће услове:
1. да су евидентирани као интерно расељена лица и/или поседују легитимацију интерно расељеног лица (обавезно за Подносиоца пријаве);
2. да Подносилац пријаве и чланови његовог породичног домаћинства наведени у пријави који су евидентирани као интерно расељена лица имају пријављено пребивалиште/боравиште на територији Општине/Рашка;
3. да Подносилац пријаве на јавни позив има у својини 1/1 или у сусвојини, или заједничкој имовини, са неким од чланова породичног домаћинства који је наведен у пријави, непокретност која је уписана у катастру непокретности без терета као:
- непокретност која је преузета из земљишних књига или
- непокретност изграђена пре доношења прописа о изградњи или
- непокретност изграђена са грађевинском дозволом за коју је издата употребна дозвола или
- непокретност уписана по Закону о озакоњењу објеката или
- непокретност изграђена са одобрењем за градњу или
- непокретност изграђена без одобрења за градњу, односно као непокретност изграђена са одобрењем за градњу за коју није издата употребна дозвола, а иста се налази у поступку легализације, односно озакоњења који још није завршен, а да је на земљишту на коме се налази предметна непокретност дозвољена индивидуална стамбена градња.
Поступак легализације, односно озакоњења из става 1. тачке 3) овог члана мора бити завршен најкасније до доношења Одлуке о решавању стамбених потреба интерно расељених лица са листом корисника рангираних према реду првенства на основу испуњености услова и броја освојених бодова (у даљем тексту: Одлука).
4. да непокретност из тачке 3. овог члана не испуњава основне услове становања, а да ће се уградњом додељеног грађевинског материјала непокретност оспособити за употребу и становање;
5. да Подносилац и чланови његовог породичног домаћинства нису отуђили, поклонили или заменили непокретност на Косову и Метохији, а којом би могли да реше или су решили своје стамбене потребе;
6. да Подносилац пријаве и чланови његовог породичног домаћинства не поседују непокретност у Републици Србији ван Косова и Метохије или у другој држави, а којом би могли да реше своје стамбене потребе, осим непокретности из тачке 3. овог члана;
7. да Подносилац пријаве и чланови његовог породичног домаћинства не могу да користе непокретност коју поседују на Косову и Метохији;
8. да немају приходе којима би могли да побољшају услове становања;
9. да Подносилац пријаве и чланови његовог породичног домаћинства нису корисници другог програма за побољшање услова становања или повратка, којим би могли да реше или су решили своје стамбене потребе;
10. да се непокретност из тачке 3. овог члана налази на територији општине Рашка;

II
Помоћ је бесповратна и одобрава се за куповину грађевинског материјала неопходног за обезбеђивање и побољшање основних услова становања, при чему максимална вредност једног пакета грађевинског материјала, износи РСД 550.000,00 (петстотинапедесетхиљададинара), а минимална вредност једног пакета грађевинског материјала износи РСД 200.000,00 (двестотинехиљададинара) по породичном домаћинству Корисника.

III
Поступак за доделу помоћи спроводи Комисија, на основу поднетог захтева и документације.
Проверу захтева и документације на терену врши Комсија.
Уколико се појави нови и важни елементи везани за претходно обрађен захтев, Комсија задржава право на поновно разматрање захтева.

IV
Захтев за доделу грађевинског материјала мора да садржи пуно име и презиме подносиоца захтева , адресу становања и контакт телефон.
Уз захтев за доделу ПОМОЋИ, који се подноси препорученом поштом Повереништву за избеглице и миграције општине Рашка ( са назнаком: за Комисију за избор корисника, за доделу средстава намењених стварању и побољшању услова становања), подносилац је дужан да достави следеће доказе:

1) Уредно попуњен и потписан образац пријаве;
2) Фотокопију легитимације интерно расељеног лица (НАПОМЕНА: обавезно за Подносиоца
пријаве, а за остале чланове породичног домаћинства уколико су евидентирани као интерно расељено лице);
3) Фотокопију личне карте за све чланове породичног домаћинства са 16 и више година
(очитане уколико је у питању биометријска лична карта са чипом);
4) Изјаву оверену код надлежног органа да Подносилац пријаве и чланови његовог породичног
домаћинства немају у својини непокретност у Републици Србији ван Косова и Метохије или у другој држави, а кој ом могу да реше своје стамбено питање, осим предметне непокретности којом конкуришу за Помоћ; да не могу да користе непокретност коју поседују на Косову и Метохији, да нису заменили, обновили или отуђили непокретност на територији Косова и Метохије, а којом су могли да реше своје стамбено питање; да нису корисници другог програма за побољшање услова становања или повратка којим би могли да реше или су решили своје стамбено питање;
5) Доказ о стамбеној ситуацији Подносиоца пријаве и чланова његовог породичног домаћинства:
- за домаћинство које станује у изнајмљеном простору без основних хигијенско- санитарних услова - изјава оверена у органу управе или суду;
6) Доказ о приходима:
- Потврда о незапослености из Националне службе за запошљавање за незапослене чланове породичног домаћинства регистроване у Националној служби за запошљавање; у случају да се ради о незапосленом члану породичног домаћинства који није регистрован код Националне службе за запошљавање, изјава оверена код надлежног органа којом се потврђује да је подносилац незапослен и да нема приходе;
- Уверење о исплаћеној накнади из Националне службе за запошљавање;
- Потврда послодавца о висини примања у месецу који претходи месецу подношења пријаве на јавни позив - за запослене чланове породичног домаћинства или изјава оверена код надлежног органа да Подносилац пријаве, односно члан његовог породичног домаћинства остварује одређене повремене приходе;
- Чек од пензије за месец који претходи месецу подношења пријаве на јавни позив или уколико лице не остваруј е приход по основу пензије - потврда надлежне службе или изјава оверена код надлежног органа да лице не остварује примања по основу пензије у Републици Србији и/или другој држави;
7) За чланове породичног домаћинства узраста 15 до 26 година - доказ о школовању, уколико
ови чланови породичног домаћинства нису на школовању - доказе наведене у тачки 6) овог става (докази о приходима);
8) Доказ за породично домаћинство са дететом са инвалидитетом или сметњама у развоју –
Решење Комисије за категоризацију деце или мишљење интер-ресорне комисије за децу са телесним инвалидитетом или сметњама у развоју;
9) Доказ о смањењу или губитку радне способности или телесном оштећењу - Решење о
смањењу или губитку радне способности или телесном оштећењу за члана породице са инвалидитетом;
10) Доказ о постојању болести од већег социо-медицинског значаја (малигна обољења,
бронхијална и срчана астма, тешка опструктивна обољења плућа, активна туберкулоза, инфаркт срца, декомпензована срчана обољења, трансплантација срца, цереброваскуларни инсулт, епилепсија, теже душевне болести, прогресивне нервномишићне болести, парезе и парализе, хемофилија, инсулин зависни дијабетес, хроничне бубрежне инсуфицијенције на дијализама, системске аутоимуне болести, остеомијелитиси, ХИВ инфекције и сл.);
Напомена: доказ о постојању болести не старији од годину дана
11) За једнородитељску породицу прилаже се:
- потврда о смрти брачног друга;
- решење надлежног суда о проглашењу несталог лица за умрло;
- извод из матичне књиге рођених за децу без утврђеног очинства;
- пресуда о разводу брака или доказ о поверавању малолетног детета или деце (уколико у
пресуди о разводу брака није одлучено о поверавању детета, или уколико се ради о ванбрачним партнерима чија је заједница престала да траје), а уз оба доказа потребно је приложити изјаву подносиоца оверену код надлежног органа да се подносилац непосредно брине о детету и да самостално обезбеђује средства за издржавање, да други родитељ не учествује или недовољно учествује у тим трошковима, а да, у међувремену, подносилац није засновао брачну или ванбрачну заједницу;
12) Потврду надлежног органа/организације за члана породичног домаћинства који је
настрадао или нестао у сукобима на просторима бивше Социјалистичке Федеративне Републике Југославије;
13) Доказ о власништву/сувласништву/заједничкој имовини над предметном непокретношћу –
лист непокретности не старији од шест месеци у коме је Подносилац пријаве уписан као носилац права својине/сусвојине/заједничке имовине над предметном непокретношћу, а предметна непокретност уписана без терета и то као:
- непокретност која је преузета из земљишних књига или
- непокретност изграђена пре доношења прописа о изградњи или
- непокретност изграђена са грађевинском дозволом за коју је изадата употребна дозвола или
- непокретност уписана по Закону о озакоњењу објеката
14) Дозволу за градњу или уколико је непокретност уписана као непокретност изграђена без
одобрења за градњу, односно као непокретност за коју није издата употребна дозвола потребно је доставити потврду надлежног органа о поднетом захтеву за легализацију односно озакоњење и уверење надлежног органа да се земљиште, на коме је изграђен објекат, налази у подручју предвиђеном за индивидуалну стамбену градњу (важећа информација о локацији).
Поступак легализације, односно озакоњења из става 1. тачке 14) овог члана мора бити завршен најкасније до доношења Одлуке.

Првенство се остварује највећим бројем бодова на листи реда првенства.
Ако две, или више породица имају исти број бодова, предност има породица која због зравственог проблема има хроничне болести члана породице (малигна обољења, инсулин зависни дијабетес и хронична бубрежна инсуфицијенција на дијализи) не може обезбедити услове за егзстенцију.
V
На основу одлуке Комисије и коначне листе, општина Рашка и корисник Помоћи закључују Уговор у писаној форми, којим се регулишу међусобна права и обавезе потписника уговора, као и рок у коме је корисник Помоћи обавезан да преузету Помоћ не сме отуђити или уништити најмање две године.
Право и обавезу контроле наменског и рационалног коришћења додељене Помоћи има
општина Рашка .

ЈАВНИ ПОЗИВ ЈЕ ОТВОРЕН ОД 11. АВГУСТА ДО 31. АВГУСТА 2017. ГОДИНЕ

VI
Рок за подношење захтева је 31.08.2017. године.
Пријаве на јавни позив са свом траженом документацијом, подносе се у затвореној коверти преко писарнице Општинске управе општине Рашка, лично или поштом на адресу:
- Општинска управа општине Рашка, Комсија за избор корисника, за доделу средстава намењених стварању и побољшању услова становања интерно расељених лица на територији општине Рашка , Улица Ибарска број 2, Рашка.
Потребну документацију можете преузети О В Д Е!

Ha основу члана 22. став 3. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник Републике Србије", бр. 126/2014) доносим следеће
РЕШЕЊЕ I
Именује се Комисија за оцењивање пројеката у области јавног информисања пo II јавном позиву за суфинансирање пројекат из буџета општине Рашка, ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања у медијима за 2017.годину, у саставу:
1. Марина Лазовић, испред општине Рашка;
2. Славољуб Савић, испред ЦК „Сава Дечанац" и РТВ „Мир" Лепосавић и
3. Анел Грбовић, новинар из Новог Пазара.

II
За секретара Комисије именује се Мирјана Вујанац из општинске управе Рашка.

III

Задатак Комисије je да изврши оцену приспелих пројеката пo II јавном позиву за суфинансирање пројеката из буџета СО Рашка ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања у медијима за 2017.годину и доносиоцу решења предложи одлуку о расподели средстава са образложењима.

IV

Комисија на својој првој седници бира председника Комисије.


V
Решење доставити именованима и архиви.

НАЧЕЛНИК
Спасоје Андрић

На основу члана 8. Одлуке о установљењу јавних признања и награда општине Рашка („Службени гласник општине Рашка“ бр. 165/16), а поводом 17. септембра Дана општине Рашка, Комисија за одликовања и друга друштвена признања дана 02. августа 2017. године, упућује

ЈАВНИ ПОЗИВ
за достављање иницијатива и предлога за доделу јавних
признања и награда општине Рашка

I
Сходно Одлуци о установљењу признања и награда општине Рашка позивају се сва заинтересована лица да дају своје писане иницијативе и предлоге за доделу јавних признања и награда општине Рашка.

II
Иницијативу и предлоге за доделу јавних признања и награда општине Рашка могу дати правна лица са седиштем на подручју општине Рашка (предузећа, установе, удружења, невладине организације месне заједнице и друга правна лица), председник општине, радна тела Скупштине, oдборничке групе и одборници који немају формиране одборничке групе, као и групе од најмање 30 грађана који имају пребивалиште на територији општине Рашка.

III
Јавна признања и награде општине Рашка могу се додељивати правним лицима, невладиним и хуманитарним организацијама и удружењима као и појединцима за постигнуте изузетне резултате, заслуге и допринос у развоју друштвених и привредних односа, науке, образовања, културе, уметности, спорта и других облика стваралаштва.

IV
Добитник јавног признања и награде може бити правно или физичко лице чије се седиште, односно пребивалиште налази на територији општине Рашка, као и онима који имају седиште, односно пребивалиште ван територије општине или у иностранству, ако су њихова достигнућа и стваралаштво везани за општину Рашка или ако су дали посебан допринос друштвеном и привредном развоју општине Рашка.

V
Јавна признања и награде које се додељују су: Звање почасног грађанина општине Рашка, Рашка повеља, Захвалница и Новчана награда.
Скупштина општине у једној години може доделити једну Рашку повељу, највише пет Захвалница и највише три новчане награде.

VI
Сви предлози се достављају у писаној форми са образложењем Комисији за одликовања и друга друштвена признања Скупштине општине Рашка до петка 01. септембра 2017. године на писарници услужног центра Општинске управе општине Рашка (шалтер бр. 1) који се налази у Рашки у ул. Предрага Вилимоновића бр. 1 са назнаком „Предлог за доделу јавних признања и награда“.

На 25. седници Општинског већа усвојен је Извештај о извршењу одлуке о буџету општине Рашка за период од 01.01 до 30. јуна 2017.године.
Чланови Већа су размотрили и једногласно усвојили предлог Одлуке о изменама и допунама одлуке о условима држања домаћих и егзотичних животиња на подручју општине Рашка, а који се, између осталог односи и на прописивање места и начина извођења кућних љубимаца, као и на обавезу надлежног органа јединице локалне самоуправе да изради и спроведе програм контроле и смањења популације напуштених паса и мачака. Надзор над применом ове одлуке врши општинска комунална инспекција.
Усвојена је и Одлука о изменама и допунама одлуке о комуналној инспекцији, а као правни основ за овакве измене и допуне је Закон о прекршајима, Закон о комуналним делатностима, као и Статут општине Рашка.
Чланови Општинског већа су усвојили и одлуку о изменама и допунама Одлуке о локацији за депоновање грађевиснког отпада, која се највише односи на казнене одредбе одређене у фиксном износу,тако да је новчана казна у износу од 150.000,оо динара прописана за привредна друштва, предузћа и друга правна лица, док за одговорна лица у истим казна је прописна у износу од 25.000,оо динара,за прекршај предузетника новчана казна износи од 75.000,оо динара ,а за физичко лице казна износи од 25.000,оо динара. Усвојена је и Одлука о изменама и допунама Одлуке о постављању монтажних обејката привременог карактера на површиама јавне намене.
Општинско веће је једногласно усвојило и одлуку о изменама и допунама Одлуке о оглашавању на територију општине Рашка, као и изменма и допунама Одлуке о радном времену угоститељских, трговинских и занатских објеката на територији општине Рашка, за шта су прописане казнене одредбе у новчаном износу и од 20.000,оо -100.000,оо динара, зависно од починиоца прекршаја.
Размотрена је и усвојена Одлука о изменама и допунама одлуке о водоводу и канализацији, која се такође односи на казнене одредебе, као и Одлука о изменама и допунама одлуке о мерама за заштиту од буке, којом су пердвиђене казнене мере у новчаном износу и то: 150.000,оо динара казна је прописана за привредна друштва, предузћа и друга правна лица, док за одговорна лица у истим је прописна казна у износу од 25.000,оо динара, а казна за предузетнике као починиоце прекршаја износи 75.000,оо динара, док за физичка лице износе до 25.000,оо динара.
Једногласно је усвојен Предлог правилника о организацији и систематизацији радних места у општинској управи општине Рашка , на основу Закона о запосленима у аутономној покрајни и јединицама локалне самоуправе.
Општинско веће је размотрило и усвојили предлог Одлуке о додели субвенција за обављање нерентабилних линија у приградском превозу путника на територији општине Рашка у 2017.години, а на основу претходно размотреног Записника Комисије за праћење правилног коришћења субвенција за обављање нерентабилних линија у приградском превозу, од 25.07.2017.године, на основу којег је прихваћена понуда „Кавим – Рашка“ А.Д- Рашка.
Размотрен је и усвојен Годишњи план спортског савеза општине Рашка са финансијским планом Спортског савеза општине Рашка за 2017.годину, којим је планирано подстицање и стварање услова за унапређење спорта за све категорије становништва; организовање спортских такмичења, потстицање спортког развоја талентованих спортиста и унапређење стручног рада са њима. Програм обухвата праћење и финансирање целокупних активности спортских организација у општини Рашка, чланица Спортског савеза, којих има укупно 16 који су уједно и чланови територијалних Гранских савеза.
Чланови Већа су усвојили предлог Одлуке о финансирању пројеката удружења грађана. По другом јавном позиву биће финансирано 6 пројеката.
Општинско веће је размотрило и закључак Комисије за социјална питања. Од пристигла 33 захтева, одобрено је 25. Укупан износ одобрених средстава је 170.000,оо одинара.

25. СЕДНИЦА ЧЕТВРТОГ САЗИВА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА ће се одржати 28. јула 2017. године (петак) у Сали Општинске управе Рашка (ул. П. Вилимоновића 1, на I. спрату) са почетком у 10,00 часова.
За ову седницу предложен је следећи дневни ред:
- РАЗМАТРАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 24. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА;
1. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ РАШКА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ЈУН 2017. ГОДИНЕ И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ РАШКА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ЈУН 2017. ГОДИНЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Миладија Миливојевић, шеф одсека за финансије, буџет и ЛПА;
2. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О УСЛОВИМА ЗА ДРЖАЊЕ И ЗАШТИТУ ДОМАЋИХ И ЕГЗОТИЧНИХ ЖИВОТИЊА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Радиша Раденковић, референт за стамбено-комуналне послове;
3. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О КОМУНАЛНОЈ ИНСПЕКЦИЈИ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Радиша Раденковић, референт за стамбено-комуналне послове;
4. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ЛОКЦИЈИ ЗА ДЕПОНОВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ОТПАДА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Радиша Раденковић, референт за стамбено-комуналне послове;
5. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ПОСТАВЉАЊУ МАЊИХ МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА ПРИВРЕМЕНОГ КАРАКТЕРА НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Радиша Раденковић, референт за стамбено-комуналне послове;
6. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОГЛАШАВАУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАШКА
ИЗВЕСТИЛАЦ: Радиша Раденковић, референт за стамбено-комуналне послове;
7. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О РАДНОМ ВРЕМЕНУ УГОСТИТЕЉСКИХ, ТРГОВИНСКИХ И ЗАНАТСКИХ ОБЈЕКАТАНА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Радиша Раденковић, референт за стамбено-комуналне послове;
8. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ВОДОВОДУ И КАНАЛИЗАЦИЈИ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Радиша Раденковић, референт за стамбено-комуналне послове;
9. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О МЕРАМА ЗА ЗАШТИТУ ОД БУКЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Радиша Раденковић, референт за стамбено-комуналне послове;
10. ПРЕДЛОГ ПРАВИЛНИКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, начелник Општинске управе Рашка;
11. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА КОЈИМ СЕ ОДОБРАВА ОДЛАГАЊЕ – РЕПРОГРАМ ДУГА НА ИМЕ ДОПРИНОСА ЗА УРЕЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА И ЗАКУПНИНА ОД ЗАКУПА ИЗДАТИХ НЕПОКРЕТНОСТИ И ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, начелник Општинске управе Рашка;
12. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈА ЗА ОБАВЉАЊЕ НЕРЕНТАБИЛНИХ ЛИНИЈА У ПРИГРАДСКОМ ПРЕВОЗУ ПУТНИКА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАШКА У 2017. ГОДИНИ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, начелник Општинске управе Рашка;
13. РАЗМАТРАЊЕ ЗАХТЕВА ОШ „СУТЈЕСКА“ ЗА ИСПЛАТУ НАДОКНАДЕ ПЕРОНАЛНИМ АСИСТЕНТИМА У ОШ „ СУТЈЕСКА“ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, начелник Општинске управе Рашка;
14. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТВА ИЗ ТЕКУЋЕ РЕЗЕРВЕ ЗА 2017. ГОДИНУ
ИЗВЕСТИЛАЦ: Миладија Миливојевић, шеф одсека за финансије, буџет и ЛПА;
15. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ КОД ПУ „ВЕСЕЛО ДЕТИЊСТВО“ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Миладија Миливојевић, шеф одсека за финансије, буџет и ЛПА;
16. ГОДИШЊИ ПРОГРАМ СПОРТСКОГ САВЕЗА ОПШТИНЕ РАШКА СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ СПОРТСКОГ САВЕЗА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2017. ГОДИНУ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Зоран Николић, председник Спортског савеза општине Рашка;
17. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОДАБИРУ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКТА КОЈИМА СЕ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ РАШКА ДОДЕЉУЈУ СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ УДРУЖЕЊА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Зоран Симовић, члан Општинског већа и председник Комисије;
18. РАЗМАТРАЊЕ ЗАКЉУЧКА И ЗАПИСНИКА КОМИСИЈЕ ЗА СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА ГРАЂАНА ОПШТИНЕ РАШКА ОД 17.07.2017. ГОДИНЕ СА ПРЕДЛОГОМ РЕШЕЊА О ДОДЕЛИ ЈЕДНОКРАТНЕ СОЦИЈАНЕ ПОМОЋИ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Владан Чоловић, члан Општинског већа и председник Комисије;
19. РАЗМАТРАЊЕ ЖАЛБЕ НА РЕШЕЊЕ КОМУНАЛНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ БР. 355-751/17 ОД 05.04.2017. ГОДИНЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Бранко Мијајловић, комунални инспектор;
20. ТЕКУЋА ПИТАЊА;

Општинска управа општине Рашка, Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, на основу чл.45а. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, бр.72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 54/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14 и 145/14) и чл.36. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл.гласник РС“, бр.64/15),
ОГЛАШАВА

ИЗЛАГАЊЕ НА РАНИ ЈАВНИ УВИД

УСКЛАЂИВАЊА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ЗА НАСЕЉЕНО МЕСТО РАШКА

Рани јавни увид трајаће 15 дана, од 21.07.2017.год. закључно са 04.08.2017.год. Материјал за рани јавни увид, биће изложен, сваког радног дана, од 8.00 до 13.00 часова, у згради Општинске управе Рашка, у свечаној сали Општине Рашка и Одсеку за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине (канцеларија бр. 2.

Заинтересованим правним и физичким лицима која врше увид у изложени материјал за рани јавни увид, Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, пружиће све потребне информације и стручну помоћ, у вези са појединим решењима и евентуалним давањем примедби и сугестија. Овлашћено лице за давање обавештења је Бранко Костић, дипл.инж.арх. - шеф Одсека за урбанизам.

Обавештавају се и позивају органи, организације и јавна предузећа, који су овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката, да доставе мишљења на изложени материјал за рани јавни увид.

Примедбе и сугестије на изложени материјал, могу се доставити током трајања раног јавног увида у писаном облику, Општинској управи општине Рашка, Одсеку за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, 36350 Рашка, ул. Предрага Вилимоновића бр. 1, лично на писарници или поштом, закључно са 04.08.2017.год.

По завршеном раном јавном увиду, Општинска управа општине Рашка, Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, припрема извештај о обављеном раном јавном увиду, који усваја Комисија за планове општине Рашка.

Учешће: У пројекту је учествовало 38 грађана/ки, 4 учесника из града Калтанисета (Италија), 6 учесника из општина Трудовец и Разлог - НВО “Браинсторминг” (Бугарска), 4 учесника из Хелпа села (Словачка), 5 учесника из Општине Јонава (Литванија), 5 учесника из Града Даугавпилса (Летонија), 3 учесника из Општине Храстник – “Младински центар Храстник” (Словенија), 3 учесника из Општине Фаркадона (Грчка) и 8 учесника из Општине Рашка (Србија).
Локација/датуми: Догађај је одржан на Копаонику и Рашки (Општина Рашка), Србија, од 26.05.2017. до 01.06.2017.
Кратак опис:
Дан 26/05/2017 био је посвећен добродошлици свих међународних учесника - на аеродрому, на аутобуској станици и у хотелу "Милмари ресорт", на Копаонику.
Дан 27/5/2017. био је посвећен представљању свих актера пројекта кроз ППТ презентације и представљања компаративних пракси у омладинској политици. Прва активност, тог дана, била је поздравни говор председника Општине Рашка, г-дина Игњата Ракитића, који је говорио о важности пројекта. Одмах затим, одржана је конференције за новинаре. У вечерњим сатима у хотелу је одржано интеркултурално вече. Учесници из свих земаља били су у својим националним ношњама, а сви су представљали своје градове/општине и земље и националну храну и пиће.
Дан 28/05/2017 био је посвећен представљању програма ЕУ које је реализовао Град Даугавпилс. Тог дана, пројектна група је учествовала на Фестивалу Краљица Јелена Анжујска, у селу Градац, а група је била укључена је у специфичне радионице - цртање, припремање хране. Имали смо касније ручак у етно село Градачка Бања где су домаћини представили свој рад. У вечерњим сатима имали смо забаву за караоке.
Дан 29/05/2017 био је посвећен посети две домаће фирме и презентацијама истих. Пре тога, ујутру, имали смо дебату о животу и раду у сеоским срединама/градовима. Такође смо посетили локални Центар за културу, образовање и информисање (локална галерија и музеј) где је група чула више о култури и историји Рашке. После тога, учесници су имали спортске активности у хотелу. У вечерњим часовима смо обишли локалне манастире, Стару Павлицу и Нову Павлицу, у селу Павлица, а након тога смо имали радну вечеру у етно кући "Топлина душе" у истом селу.
Дан 30/05/2017 био је посвећен одржавању дебате о будућности Европе и активном укључивању свих нас и представљању програма Европа за грађане од стране Српске канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом. Касније, на Семетешком језеру, учесници из Рашке одржали су презентацију о културном туризму, а власник угоститељског објекта представио је свој рад и планове. Имали смо и слободно време на језеру. У вечерњим часовима смо посетили Културни центар Рашка на којем је локални ансамбл "Фрула" представила националне песме и плесове Србије и Бугарске.
Дан 31.05.2017. био је посвећен, пре свега, посети Туристичком центру Копаоник – одржана је презентација у Канцеларији Националног парка Копаоник, посећен је инфо центар Туристичке организације Рашке где су учесници куповали сувенире и коришћени су забавни садржаји ЈП Скијалишта Србија. Имали смо и слободно време на Копаонику. Послеподне смо посетили још један туристички центар, Јошаничку Бању, где смо имали организован ручак и презентацију Јошаничке Бање и локалне хероине, Милунке Савић, вођене од стране ангажованог туристичког водича. Такође смо користили садржај термалног купатила које је под управом Туристичке организације Рашке. Увече смо разговарали о областима потенцијалне сарадње у будућности и то су подручја - пројектна сарадња, омладинске размене, аплицирање за ЕВС, културна сарадња на свим нивоима, друштвено-економска сарадња укључујући фирме из свих градова/општина. Касније смо имали слободно време у Рашки.
Дан 01.06.2017 био је посвећен одласку свих међународних учесника.

финални извештај на енглеском јеѕику можете погледати О В Д Е!

Општинска управа општине Рашка, Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, на основу чл.45а. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, бр.72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 54/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14 и 145/14) и чл.36. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл.гласник РС“, бр.64/15),

ОГЛАШАВА ИЗЛАГАЊЕ НА ЈАВНИ УВИД

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ МАЛЕ ХИДРО ЕЛЕКТРАНЕ РАШКА НА РЕЦИ РАШКА

Јвни увид трајаће 7 дана, од 11.07.2017.год. закључно са 17.07.2017.год. Материјал за јавни увид, биће изложен, сваког радног дана, од 8.00 до 13.00 часова, у згради Општинске управе Рашка, у свечаној сали Општине Рашка и Одсеку за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине (канцеларија бр. 2).

Заинтересованим правним и физичким лицима која врше увид у изложени материјал за јавни увид, Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, пружиће све потребне информације и стручну помоћ, у вези са појединим решењима и евентуалним давањем примедби и сугестија. Овлашћено лице за давање обавештења је Бранко Костић, дипл.инж.арх. - шеф Одсека за урбанизам.

Обавештавају се и позивају органи, организације и јавна предузећа, који су овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката, да доставе мишљења на изложени материјал за јавни увид.

Примедбе и сугестије на изложени материјал, могу се доставити током трајања јавног увида у писаном облику, Општинској управи општине Рашка, Одсеку за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, 36350 Рашка, ул. Предрага Вилимоновића бр. 1, лично на писарници или поштом, закључно са 17.07.2017.год.

По завршеном јавном увиду, Општинска управа општине Рашка, Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, припрема извештај о обављеном јавном увиду, који усваја Комисија за планове општине Рашка.

 

На основу чл. 13. Правилника о начину, мерилима и критеријумима финансирања и суфинансирања пројеката удружења од јавног интереса средствима из буџета општине Рашка и Јавног конкурса за доделу дотација удружењима  у општини Рашка, објављеног 13.06.2017. године, Комисија за спровођење поступка доделе бесповратних финансијских средстава  из буџета општине Рашка за 2017. годину, заседала је 04.07.2017. године и усвојила следећу:

РАНГ ЛИСТУ

УЧЕСНИКА КОНКУРСА ОД  13.06.2017.ГОДИНЕ

 

 

 

НАЗИВ УДРУЖЕЊА

ПРОЈЕКАТ

БОДОВИ

ОДОБРЕНИ ИЗНОС

1

Удружење пчелара Рашка

"Пчелињак центрифуга знања"

69,33

42,870.00

2

Друштво за борбу против шећерне болести

"Доктор на селу"

66,67

51,570.00

3

Друштво пчелара Баљевац

"Пчеларство без граница"

63,00

82,000.00

4

Општински ватрогасни савез

"Пожар спречи - сачувај шуму деци"

62,33

194,000.00

5

Удружњење ветерана ФК „Бане“ - Рашка

"Здрав живот и рекреација у средњем и старијем животном добу"

61,67

53,200.00

 

6

 

Дечји савез општине Рашка

"Еко играње; Уз игру чувамо природу"

60,00

30,900.00

 

 Укупно

 

454,540.00

 

 

Број пристиглих захтева – 6. Одобрено у потпуности – 5. Делимично одобрено – 1.

Рок жалбе је три  дана од дана објављивања  на огласној табли и/или на званичној страници општине Рашка.