Веб сајт:: http://www.raska.gov.rs
понедељак, 05 децембар 2016 10:12

СО Узиво

На основу члана 18. став 2, Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Сл. гласник РС“ бр.68/2015), члана 4, 5 и 6 Уредбе о интерном конкурсу („Сл. гласник РС“, бр 17/2016) и Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе општине Рашка за 2015. годину бр. I Број: 06-VII-36/16-6, („Сл.гласник општине Рашка“ бр.154/2016) и Правилника о организацији и систематизацији послова ЈКП „Рашка“ бр. 101 од дана 16.01.2014. године  ВД Директора ЈКП „Рашка“ објављује следећи 

И Н Т Е Р Н И   К О Н К У РС

ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА

I

ЈКП Рашка, ул. Душанова бр.2а,Рашка, расписује интерни  конкурс за попуну радног  места  –  Пословођа грађевинске групе, на неодређено време.

За радно место – Пословођа грађевинске групе  прописани су следећи услови: ССС, ВШС - грађевинске струке, - 3 године радног искуства. 

Опис послова: организација послова у групи уз кординацију са директором и руководиоцем Р.Ј. за остале делатности. Оперативни део – извођење уз израду понуда за грађевинске и занатске радове. Евиденција доласка и одласка радника на посао. Требовање материјала за групу уз претходну израду наруџбенице за набавку материјала. Израда грађевинксе књиге и ситуације за изведене радове. Врши остале послове из свог домена по налогу непосредног руководиоца

Место рада  за наведено  радно место је седиште послодавца, односно територија општине Рашка на којој послодавац обавља своју делатност.                                             

II

Право да учествују на интерном конкурсу имају запослени на неодређено време у систему локалне самоуправе општине Рашка, јавним службама, јавним предузећима, правним лицима основаним од стране  тих предузећа, привредним друштвима и другим организацијама чије се зараде финансирају из буџета јединице локалне самоуправе општине Рашка.

III

Приликом конкурисања прилажу се следећи докази о испуњености прописаних услова за рад на радном месту Пословођа грађевинске групе: оверена фотокопија дипломе о завршеној школи, потврда о радном искуству, оверена фотокопија Потврде о поднетој пријави на обавезно социјално осигурање од стране послодавца код кога је у радном односу на неодређено време у неком од организационих облика из тачке III,  и потврда да је урадном односу на неодређено време у неком од организационих облика из тачке III.

IV

У изборном поступку проверава се: спремност кандидата за обављање радних задатака које захтева радно место, кроз усмени разговор.

V

Рок за подношење пријава на интерни конкурс је 15 дана од  дана објављивања огласа на огласној табли у седишту општине Рашка. Рок почиње да тече од 01.12.2016. године и истиче 15.12.2016.године.

Интерни конкурс је објављен 30.11.2016.године.

Лице задужено за давање информација о интерном конкурсу – Срђан Пузовић дипл.правник, бр. телефона - 736-622.

Адреса на коју се подноси пријава за интерни конкурс: ЈКП „Рашка“, ул. Душанова 2а, Рашка, са назнаком: „ за интерни конкурс“ у затвореној коверти.

VI

Усмени разговор са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашено радно место, биће обављен  у службеним просторијама ЈКП Рашка, ул. Душанова бр.2а, Рашка, почев од 16.12.2016.године, о чему ће кандидати бити благовремено обавештени.

 

Напомене:

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или овереној фотокопији, биће одбачене.

Интерни конкурс спроводи Конкурсна комисија образована Решењем ЈКП Рашка, бр.  ___ од 30.11.2016.године.

   

ВД  Директора 

Радомир Јаћовић

 

Решење можете погледати и преузети О В Д Е!

12. СЕДНИЦА ОСМОГ ОДБОРНИЧКОГ САЗИВА СО-е РАШКА ће се одржати 05. децембра 2016. године (понедељак) у сали СО Рашка у Рашки са почетком у 10,00 часова.

За ову седницу предложен је следећи дневни ред:

- УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 11. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАШКА;

1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДРУГОМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2016. ГОДИНУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Миладија Миливојевић, шеф Одсека за финансије, буџет и ЛПА.

2. ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПУТЕВИ РАШКА ЗА 2017. ГОДИНУ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПУТЕВИ РАШКА ЗА 2017. ГОДИНУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Дарко Милићевић, директор ЈКП Путеви Рашка.

3. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ НА КОРИШЋЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, начелник Општинске управе.

4. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О МАКСИМАЛНОМ БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ У СИСТЕМУ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2015. ГОДИНУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Слободан Ристовић, секретар Скупштине општине.

5. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О СПРОВОЂЕЊУ СТАТУСНЕ ПРОМЕНЕ – ИЗДВАЈАЊЕ УЗ ОСНИВАЊЕ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Слободан Ристовић, секретар Скупштине општине.

6. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ ПОКРЕТНИХ СТВАРИ НА КОРИШЋЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Слободан Ристовић, секретар Скупштине општине.

7. ПРОТОКОЛ О САРАДЊИ ГРАДОВА И ОПШТИНА У СЛИВУ ЗАПАДНЕ МОРАВЕ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О УСПОСТАВЉАЊУ САРАДЊЕ ОПШТИНЕ РАШКА СА ГРАДОВИМА И ОПШТИНАМА У СЛИВУ ЗАПАДНЕ МОРАВЕ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Слободан Ристовић, секретар Скупштине општине.

8. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ДОПРИНОСА ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Слободан Ристовић, секретар Скупштине општине.

9. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СУВО РУДИШТЕ НА КОПАОНИКУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, начелник Општинске управе.

10. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ КОРИДОРА ИНФРАСТРУКТУРНОГ ОБЈЕКТА – ЖЕЛЕЗНИЧКА ПРУГА РАШКА – НОВИ ПАЗАР, ДЕОНИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАШКА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, начелник Општинске управе.

11. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА O ОТУЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ И ТО КАТ. ПАРЦЕЛЕ БР. 5/6 КО КОПАОНИК, ПОВРШИНЕ 225 М2, ЛИЦУ MANUELA JOHNSTONE ИЗ МАТАРУШКЕ БАЊЕ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Владан Станишић, председник Комисије за отуђење или давање у закуп неизграђеног грађевинског земљишта.

12. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА И ИНИЦИЈАТИВЕ. 

 Материјал можете погледати и преузети О В Д Е!

уторак, 29 новембар 2016 12:11

И Н Т Е Р Н И К О Н К У Р С

РЕПУБЛИКА СРБИЈА                                      

ОПШТИНА РАШКА 

ОПШТИНСКА УПРАВА 

Број: 112-2069/16 

Дана: 29.11.2016. године 

Рашка 

 

На основу члана 18. став 3. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору (''Сл. гласник РС'', број 68/15), Уредбе о интерном конкурсу (''Сл.гласник РС'', број 17/2016), члана 23. Одлуке о Општинској управи општине Рашка (''Сл.глас. општине Рашка'', број 168/16 од 31.10.2016.) и Решења о попуњавању радног места путем интерног конкурса у Општинској управи општине Рашка број 112-259/16 од 28.11.2016. године, начелник Општинске управе општине Рашка, расписује

 

И Н Т Е Р Н И   К О Н К У Р С

објављен 29.11.2016. године

 

За пријем у радни однос на неодређено време, петнаест извршиоца, у  Општинској управи  општине Рашка: 

1. Радно место: 

 ПОСЛОВИ ЗА ПРИЈЕМ ПОДНЕСАКА И ЕКСПЕДИЦИЈА  ПОШТЕ

 Место рада: 

Општинска управа општине РАШКА, ул. Предрага Вилимоновића бр. 1 

 

 Услови за рад на радном месту: 

 

Поред општих услова, прописаних чланом 6. Закона о радним односима у државним органима (''Службени гласник РС'', број 48/91, 66/91,49/99... и 23/13) кандидат треба да испуњава и следеће посебне услове: 

-Стечено  средње образовање у четворогодишњем трајању  гимназија или средња стручна спрема друштвеног или техничког смера. 

-1 (једна) година радног искуства 

- Положен стручни испит за рад у органима државне управе 

 

2. Радно место: 

ОПЕРАТЕР ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ 

 Место рада: 

Општинска управа општине РАШКА, ул. Предрага Вилимоновића бр. 1 

 

 

 Услови за рад на радном месту: 

Поред општих услова, прописаних чланом 6. Закона о радним односима у државним органима (''Службени гласник РС'', број 48/91, 66/91,49/99... и 23/13) кандидат треба да испуњава и следеће посебне услове: 

-Стечено  средње образовање у четворогодишњем трајању  гимназија или средња стручна спрема друштвеног или техничког смера. 

- 1 (једна) година радног искуства 

- Познавање рада на рачунару

- Положен стручни испит за рад у органима државне управе 

 

3. Радно место: 

 ИМОВИНСКО ПРАВНИ ПОСЛОВИ

 Место рада: 

Општинска управа општине РАШКА, ул. Предрага Вилимоновића бр. 1 

 

Услови за рад на радном месту: 

Поред општих услова, прописаних чланом 6. Закона о радним односима у државним органима (''Службени гласник РС'', број 48/91, 66/91,49/99... и 23/13) кандидат треба да испуњава и следеће посебне услове: 

- Стечено  високо образовање из области друштвено –хуманитарних наука  на основним академским студијама у обиму од 240 ЕСБ,мастер  академским студијама , специјалистичким академским студијама,специјалистичким струковним студијама ,односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године  или специјалистичким студијама на факултету-правни факултет 

- 1 (једна) година радног искуства 

- Познавање рада на рачунару

- Положен стручни испит за рад у органима државне управе 

 

4. Радно место: 

ГРАЂЕВИНСКИ ИНСПЕКТОР 

 Место рада: 

Општинска управа општине РАШКА, ул. Предрага Вилимоновића бр. 1

 

 Услови за рад на радном месту: 

Поред општих услова, прописаних чланом 6. Закона о радним односима у државним органима (''Службени гласник РС'', број 48/91, 66/91,49/99... и 23/13) кандидат треба да испуњава и следеће посебне услове: 

-Стечено  високо образовање из области техничких –технолошких наука  на основним академским студијама у обиму од 240 ЕСБ, мастер  академским студијама , специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама , односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године  или специјалистичким студијама на факултету-архитектонски или грађевински факултет  

- 1 (једна) година радног искуства 

- Познавање рада на рачунару

- Положен стручни испит за рад у органима државне управе 

 

 

 

 

5. Радно место: 

ИНСПЕКТОР ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 Место рада: 

Општинска управа општине РАШКА, ул. Предрага Вилимоновића бр. 1

 

 Услови за рад на радном месту: 

Поред општих услова, прописаних чланом 6. Закона о радним односима у државним органима (''Службени гласник РС'', број 48/91, 66/91,49/99... и 23/13) кандидат треба да испуњава и следеће посебне услове: 

-Стечено  високо образовање из области техничких –технолошких или друштвено- хуманитарним  наукама,  на основним академским студијама у обиму од 240 ЕСБ, мастер  академским студијама , специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама , односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године  или специјалистичким студијама на факултету -архитектонски.  

- 1 (једна) година радног искуства 

- Познавање рада на рачунару

- Положен стручни испит за рад у органима државне управе 

 

6. Радно место: 

ПОСЛОВИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ПРАЋЕЊА КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА  ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  

 Место рада: 

Општинска управа општине РАШКА, ул. Предрага Вилимоновића бр. 1 

 

Услови за рад на радном месту: 

Поред општих услова, прописаних чланом 6. Закона о радним односима у државним органима (''Службени гласник РС'', број 48/91, 66/91,49/99... и 23/13) кандидат треба да испуњава и следеће посебне услове: 

-Стечено  високо образовање из области техничких –технолошких наука  на основним академским студијама у обиму од 240 ЕСБ, мастер  академским студијама , специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама , односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године  или специјалистичким студијама на факултету- машински, металушки.  

- 3 (три) године радног искуства 

- Познавање рада на рачунару

- Положен стручни испит за рад у органима државне управе 

 

7. Радно место: 

КОНТИСТА БУЏЕТА И ТРЕЗОРА 

 Место рада: 

Општинска управа општине РАШКА, ул. Предрага Вилимоновића бр. 1 

 

 Услови за рад на радном месту: 

Поред општих услова, прописаних чланом 6. Закона о радним односима у државним органима (''Службени гласник РС'', број 48/91, 66/91,49/99... и 23/13) кандидат треба да испуњава и следеће посебне услове: 

-Стечено  високо образовање из области друштвено- хуманистичких наука    на основним академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ, основним струковним студијама односно на студијама  у трајању до 4 године. 

- 1 (једна) година радног искуства 

- Познавање рада на рачунару

- Положен стручни испит за рад у органима државне управе 

 

8. Радно место: 

ПОСЛОВИ ОБРАЧУНА ПЛАТА И НАКНАДА 

 Место рада: 

Општинска управа општине РАШКА, ул. Предрага Вилимоновића бр. 1 

 

 Услови за рад на радном месту: 

Поред општих услова, прописаних чланом 6. Закона о радним односима у државним органима (''Службени гласник РС'', број 48/91, 66/91,49/99... и 23/13) кандидат треба да испуњава и следеће посебне услове: 

-Стечено  средње образовање у четворогодишњем трајању , гимназија или средња економска школа 

- 1 (једна) година радног искуства 

- Познавање рада на рачунару

- Положен стручни испит за рад у органима државне управе 

 

9. Радно место: 

ПОСЛОВИ БЛАГАЈНИКА И ИЗВРШИОЦА ФИНАНСИЈСКО МАТЕРЈАЛНИХ ТРОШКОВА 

 Место рада: 

Општинска управа општине РАШКА, ул. Предрага Вилимоновића бр. 1 

 

Услови за рад на радном месту: 

Поред општих услова, прописаних чланом 6. Закона о радним односима у државним органима (''Службени гласник РС'', број 48/91, 66/91,49/99... и 23/13) кандидат треба да испуњава и следеће посебне услове: 

-Стечено   средње образовање у четворогодишњем трајању , гимназија или средња економска школа 

- 1 (једна) година радног искуства 

- Познавање рада на рачунару

- Положен стручни испит за рад у органима државне управе 

 

10. Радно место: 

ПОСЛОВИ КОНТИСТЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА И ЕВИДЕНЦИЈА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА 

Место рада: 

Општинска управа општине РАШКА, ул. Предрага Вилимоновића бр. 1 

 

Услови за рад на радном месту: 

Поред општих услова, прописаних чланом 6. Закона о радним односима у државним органима (''Службени гласник РС'', број 48/91, 66/91,49/99... и 23/13) кандидат треба да испуњава и следеће посебне услове: 

- Стечено  високо образовање из области друштвено- хуманитарних наука   на основним академским студијама у обиму од 240 ЕСБ, мастер  академским студијама , специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама , односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године ,економски факултет.

- 1 (једна) година радног искуства 

- Познавање рада на рачунару

- Положен стручни испит за рад у органима државне управе 

 

11. Радно место: 

ПОСЛОВИ БУЏЕТА 

 Место рада: 

Општинска управа општине РАШКА, ул. Предрага Вилимоновића бр. 1 

 

 Услови за рад на радном месту: 

Поред општих услова, прописаних чланом 6. Закона о радним односима у државним органима (''Службени гласник РС'', број 48/91, 66/91,49/99... и 23/13) кандидат треба да испуњава и следеће посебне услове: 

- Стечено  високо образовање из области друштвено- хуманитарних наука   на основним академским студијама у обиму од 240 ЕСБ, мастер  академским студијама , специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама , односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године ,економски факултет.

 

- 1 (једна) година радног искуства 

- Познавање рада на рачунару

- Положен стручни испит за рад у органима државне управе 

 

12. Радно место: 

ПОСЛОВИ ОБРАЗОВАЊА И КУЛТУРЕ 

 Место рада: 

Општинска управа општине РАШКА, ул. Предрага Вилимоновића бр. 1 

 

 Услови за рад на радном месту: 

Поред општих услова, прописаних чланом 6. Закона о радним односима у државним органима (''Службени гласник РС'', број 48/91, 66/91,49/99... и 23/13) кандидат треба да испуњава и следеће посебне услове: 

- Стечено  високо образовање из области друштвено- хуманитарних наука   на основним академским студијама у обиму од 240 ЕСБ, мастер  академским студијама , специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама , односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године , правни, педагошки, дефектолошки факултет.

- 1 (једна) година радног искуства 

- Познавање рада на рачунару

- Положен стручни испит за рад у органима државне управе 

 

13. Радно место: 

ПОСЛОВИ ПРИЈЕМА И ОБРАДЕ ПОДНЕСАКА У ОБЛАСТИ ДРУШТВЕНЕ БРИГЕ О ДЕЦИ ,ОБРАЗОВАЊА ,КУЛТУРЕ И СПОРТА 

 Место рада: 

Општинска управа општине РАШКА, ул. Предрага Вилимоновића бр. 1 

 

 Услови за рад на радном месту: 

Поред општих услова, прописаних чланом 6. Закона о радним односима у државним органима (''Службени гласник РС'', број 48/91, 66/91,49/99... и 23/13) кандидат треба да испуњава и следеће посебне услове: 

- Стечено  средње  образовање у четворогодишем трајању  -гимназија или средња економска школа

- 1 (једна) година радног искуства 

- Познавање рада на рачунару

- Положен стручни испит за рад у органима државне управе 

 

 

14. Радно место: 

ПОСЛОВИ САРАДНИКА ЗА ЛОКАЛНО ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 

 Место рада: 

Општинска управа општине РАШКА, ул. Предрага Вилимоновића бр. 1

 

 Услови за рад на радном месту: 

Поред општих услова, прописаних чланом 6. Закона о радним односима у државним органима (''Службени гласник РС'', број 48/91, 66/91,49/99... и 23/13) кандидат треба да испуњава и следеће посебне услове: 

- Стечено  високо образовање из области техничко – технолошкихи хуманитарних  наука   на основним академским студијама у обиму од 240 ЕСБ, мастер  академским студијама , специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама , односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године , или специјалистичким студијама на факултету.

- 1 (једна) година радног искуства 

- Познавање рада на рачунару

- Положен стручни испит за рад у органима државне управе

 

15. Радно место: 

ПОСЛОВИ ПОЉОПРИВРЕДЕ И ВОДОПРИВРЕДЕ 

 Место рада: 

Општинска управа општине РАШКА, ул. Предрага Вилимоновића бр. 1 

 

 Услови за рад на радном месту: 

Поред општих услова, прописаних чланом 6. Закона о радним односима у државним органима (''Службени гласник РС'', број 48/91, 66/91,49/99... и 23/13) кандидат треба да испуњава и следеће посебне услове: 

- Стечено  високо образовање из области техничко-технолошких наука   на основним академским студијама у обиму од 240 ЕСБ, мастер  академским студијама , специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама , односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године ,пољопривредни факултет  или  факултет геологије.

- 1 (једна) година радног искуства 

- Познавање рада на рачунару

- Положен стручни испит за рад у органима државне управе 

 

16. Докази о испуњавању општих и посебних услова  за сва радна места (1-15) у оригиналу или овереној фотокопији и то: 

 

- диплому о стеченој стручној спреми; 

- уверење о држављанству  

- извод из матичне књиге рођених; 

- уверење Полицијске управе да кандидат није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу (прибавља управа) послова у државном органу(прибавља управа) .

- доказ да је у радном односу на неодређено време у систему локалне самоуправе (решење, уговор о раду или други документ); 

- доказ о положеном државном стручном испиту. 

 

 

17. Рок за подношење пријава: 

 

Пријаве се подносе у року од 15 (петнаест) дана од дана објављивања Конкурса на огласној табли општине Рашка 

 

18. Лице задужено за давање обавештења о Интерном конкурсу: 

 

Начелник Општинске управе општине Рашка – Спасоје Андић, 036 734-430  или  Шефу одсека Чомагић Мирославу на тел. бр. 036  733-946

 

19. Адреса на коју се пријаве подносе: 

 

Пријаве се подносе начелнику Општинске управе општине Рашка, на адресу: Општинска управа општине Рашка , ул. Предрага Вилимоновића бр.1 , 36350 Рашка, са назнаком ''Пријава на интерни конкурс за радно место: ''               ''. 

 

НАПОМЕНЕ: 

Непотпуне, неблаговремене и недопуштене пријаве биће одбачене. 

Положен државни стручни испит је услов за рад на свим радним местима. Међутим, како је самим Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору уређено да се интерни конкурс врши само међу запосленима на неодређено време у систему локалне самоуправе у који улазе и организационе јединице код којих не постоји обавеза полагања државног стручног испита, а обзиром на члан 16. Закона о забрани дискриминације (''Сл.гласник РС'', број 22/09) који забрањује дискриминацију у области рада која обухвата између осталог, право на рад кандидатима који су конкурисали без приложеног доказа о положеном испиту, пријава ће, уколико испуњавају остале услове, бити прихваћена уз обавезу која ће бити прописана појединачним актом, да у датом року да  положе државни стручни испит што ће уједно бити услов за даљи рад, у складу са одредбама Закона о државној управи (''Сл.гласник РС'', бр. 79/05, 101,07,95/10 и 99/14). 

Интерни конкурс објављен је на званичној интернет страници општине Рашка и огласној табли Општинске управе општине Рашка.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

Спасоје Андрић, дипл. правник

 

уторак, 29 новембар 2016 11:11

ОДРЖАНА 14.СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Чланови Општинског већа усвојили су данас Предлог одлуке о другом ребалансу буџета општине Рашка. Ребаланс је уследио након измена унетих у  Закона о буџетском систему које, између осталог, прописују да ЈП више не могу бити индиректни корисници буџета.  

Како стоји у образложењу ребаланса, буџет општине Рашка смањен је за око 62 милиона динара у односу на иницијални. Највеће смањење прихода бележи се код накнада за комунално опремање и то за 37 милиона динара, док је најзначајније повећање прихода код пореза на имовину и то за 19 милиона динара.

Општинско веће усвојило је Програм пословања ЈКП „Путеви“ Рашка за 2017.годину. Након регистрације у АПР, израде Статута, систематизације радних места и других докумената неопходних за функционисање, „Путеви“ су, у складу са препорукама надлежних министарстава,  сачинили и програм рада. Ово предузеће бавиће се одржавањем путева, паркинга, зеленила, расвете и атмосферске канализације. Планирани укупан приход предузећа за 2017.годину је 99.500.000,00 динара. Планирани расходи у 2017.години су 85.700.000,00 динара. „Путеви“ излазе на тржиште и на њихово пословање утицаће тржишни услови.

На седници је прихваћена и Одлука о давању непокретности на коришћење којом општина Рашка преноси на коришћење и управљање део новоизграђеног објекта на Копаонику ТСО и Предшколској установи „Весело детињство“. 

Чланови Већа прихватили су предлог да се спроведе подела ТСО „Рашка“ на Установу за спорт и Установу за туризам.

Општинско веће је усвојило и Иницијативу за заједничко учешће градова и општина у сливу Западне Мораве у изради Протокола о сарадњи, а све у циљу смањивања ризика и брзог опоравка после евентуалних непогода. 

Данас је усвојен и извештај о раду Комисије за социјална питања. Одобрено је 11 захтева за исплату једнократне социјалне помоћи. Укупан износ одобрених средства је 265.000,00.

Чланови Већа прихватили су и Решење о куповини месечних карата ученицима и студентима. Одобрене су 74 карте за средњошколце, 12 за студенте и 20 за осетљиве групе. 28 захтева је одбијено. 

О већини донетих одлука коначну реч даће одборници СО Рашка на наредној седници.

НАЛЕД, у оквиру пројекта „Подршка имплементацији система за електронско издавање грађевинских дозвола у локалним самоуправама које учествују у програму Европског ПРОГРЕС-а“ подржаног од стране Европске уније, Владе Швајцарске и Владе Републике Србије а преко програма Европски ПРОГРЕС, организује инфо дан за подносиоце захтева за електронске дозволе за градњу.

Инфо дан је намењен грађевинским инжењерима, архитектама, пројектантима и осталим подносиоцима захтева за дозволе за грађење кроз Централну евиденцију обједињених процедура (ЦЕОП). Инфо дан учесницима  даје прилику да одговоре на дилеме у вези са форматом и садржајем техничке документације која се прилаже уз захтеве, као и да са тренерима прођу кроз практични део подношења захтева у ЦЕОП систему. 

Инфо дан се одржава у Новом Пазару, у четвртак 08.12.2016. у Регионалном центру за професионално усавршавање запослених у образовању, Комплекс језеро, 37. санџачке дивизије (Центар се налази иза хотела Врбак у приземљу солитера), са почетком од 11:00 h.

У прилогу Вам достављамо агенду. 

Молимо Вас да се пријавите за инфо дан путем сајта Инжењерске коморе или путем мејла Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. 

Напомена: Присуствовање инфо дану је бесплатно.

Инжењерска комора Србије бодоваће присуствовање инфо дану са 5 поена за чланове ИКС-а.

 

 

Агенду можете погледати и преузети О В Д Е!

14. СЕДНИЦА ЧЕТВРТОГ САЗИВА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА ће се одржати 29. новембра 2016. године (уторак) у Сали Општинске управе Рашка (ул. П. Вилимоновића 1, на I. спрату) са почетком у 08,00 часова.

За ову седницу предложен је следећи дневни ред:

- УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 13. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА;

1. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О СПРОВОЂЕЊУ СТАТУСНЕ ПРОМЕНЕ – ИЗДВАЈАЊЕ УЗ ОСНИВАЊЕ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Слободан Ристовић, секретар Скупштине општине.

2. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ ПОКРЕТНИХ СТВАРИ НА КОРИШЋЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Слободан Ристовић, секретар Скупштине општине.

3. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ НА КОРИШЋЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Слободан Ристовић, секретар Скупштине општине.

4. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Слободан Ристовић, секретар Скупштине општине.

5. РАЗМАТРАЊЕ ПРОТОКОЛA О САРАДЊИ ГРАДОВА И ОПШТИНА У СЛИВУ ЗАПАДНЕ МОРАВЕ И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УСПОСТАВЉАЊУ САРАДЊЕ ОПШТИНЕ РАШКА СА ГРАДОВИМА И ОПШТИНАМА У СЛИВУ ЗАПАДНЕ МОРАВЕ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Слободан Ристовић, секретар Скупштине општине.

6. РАЗМАТРАЊЕ ЗАКЉУЧАКА КОМИСИЈЕ ЗА СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА ГРАЂАНА ОПШТИНЕ РАШКА ОД 18. НОВЕМБРА 2016. ГОДИНЕ И ДОНОШЕЊЕ ОДГОВАРАЈУЋЕГ РЕШЕЊА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Владан Чоловић, члан Општинског већа и председник Комисије.

7. ТЕКУЋА ПИТАЊА.

11. СЕДНИЦА ОСМОГ ОДБОРНИЧКОГ САЗИВА СО-е РАШКА ће се одржати 25. новембра 2016. године (петак) у сали СО Рашка у Рашки са почетком у 10,00 часова.

За ову седницу предложен је следећи дневни ред:

- УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА ДЕСЕТЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАШКА;

1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О  ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Драгиша Павловић, шеф Службе за локалну пореску администрацију.

2. РАЗМАТРАЊЕ СТАТУТА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПУТЕВИ РАШКА СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПУТЕВИ РАШКА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Дарко Милићевић, директор ЈКП Путеви Рашка.

3. РАЗМАТРАЊЕ ЦЕНОВНИКА УСЛУГА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПУТЕВИ РАШКА СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ЦЕНОВНИК УСЛУГА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПУТЕВИ РАШКА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Дарко Милићевић, директор ЈКП Путеви Рашка.

4. РАЗМАТРАЊЕ СТАТУТА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „РАШКА“ РАШКА СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „РАШКА“ РАШКА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Радомир Јаћовић, вд директора ЈКП „Рашка“.

5. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Слободан Ристовић, секретар Скупштине општине.

6. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ФОРМИРАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРИБАВЉАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Слободан Ристовић, секретар Скупштине општине.

7. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА ТУРИСТИЧКО-СПОРТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ "РАШКА" – РАШКА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Иван Милићевић, председник комисије за административна питања.

8. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА САВЕТА ЗА ЗДРАВЉЕ ОПШТИНЕ РАШКА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Иван Милићевић, председник комисије за административна питања.

9. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ОДРЕЂИВАЊУ ДЕЛЕГАЦИЈЕ ЗА ПОЛАГАЊЕ ВЕНАЦА НА СПОМЕН ОБЕЛЕЖЈА, А ПОВОДОМ ДАНА ОСЛОБОЂЕЊА ОПШТИНЕ РАШКА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Иван Милићевић, председник комисије за административна питања.

10. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ЈОШАНИЧКА БАЊА“ У ЈОШАНИЧКОЈ БАЊИ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Иван Милићевић, председник комисије за административна питања.

11. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ГИМНАЗИЈЕ У РАШКИ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Иван Милићевић, председник комисије за административна питања.

12. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА O ОТУЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ И ТО КАТ. ПАРЦЕЛЕ БР. 5/6 КО КОПАОНИК, ПОВРШИНЕ 225м2 МАНУЕЛИ ЏОНСТОН ИЗ МАТАРУШКЕ БАЊЕ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Владан Станишић, председник Комисије за отуђење или давање у закуп неизграђеног грађевинског земљишта.

13. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА O ОТУЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ И ТО КАТ. ПАРЦЕЛЕ БР. 39/32 КО РАШКА, ПОВРШИНЕ 119м2, ДРАГИЦИ БИОРАЦ ИЗ РАШКЕ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Владан Станишић, председник Комисије за отуђење или давање у закуп неизграђеног грађевинског земљишта.

14. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА И ИНИЦИЈАТИВЕ.

Материјал и дневни ред можете погледати и преузети О В Д Е!

четвртак, 17 новембар 2016 12:42

ОДРЖАНА 13.СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

На седници Општинског већа, одржаној  15.новембра, усвојена је  Одлука о локалним комуналним таксама којом се утврђују  висна, рокови и начин плаћања комуналне таксе. Правни основ за доношење Одлуке о локалним комуналним таксама је Закон о финансирању локлане самоуправе. 

Чланови Већа усвојили су и Решење о утврђивању просечне цене квадратног  метра непокретности по зонама на територији општине Рашка. Цена се формира на бази оствареног промета у одређеној зони у периоду од 1.јануара до 30.септембра. Рашка је подељена на 7 зона: 1.КОПАОНИК(ТЦ), 2.КОПАОНИК(ЛИСИНА-ЧАЈЕТИНА-ТРЕСКА), 3.ГОЛИЈА, 4.РАШКА – ЦЕНТРАР, 5. НОВО НАСЕЉЕ, СУПЊЕ, БРВЕНИК, МИСЛОПОЉЕ, БАЉЕВАЦ, ЈОШАНИЧКА БАЊА, 6.ЗОНА СЕОСКИХ НАСЕЉА, 7.ЗОНА ВАН СЕОСКИХ И ГРАДСКИХ НАСЕЉА

Општинско веће је прихватило Статут ЈКП „Путеви“ Рашка, као и Правилник о систематизацији и организацији радних места у ЈКП „Путеви“. Сви ови поступци произилазе из новог Закона о јавним предузећима и део су процеса реорганизације некадашње Дирекције за урбанизам и изградњу. „Путеви“ Рашка ће се бавити одржавањем путне инфраструктуре, зелених површина, јавне расвете и управљаће паркинг-сервисом. Систематизовано је 30 радних места са 40-ак извршилаца, не рачунајући сезонске раднике. 

На седници је усвојен и Статут ЈКП „Рашка“ . Како је у току припајање ЈП „Стан“ ЈКП „Рашка“, комунално предузеће било је у обавези да прилагоди основна акта делатностима које је до сада обавњало предузеће „Стан“. 

Чланови Већа су дали своју сагласност и на Правилник о изменама и допунама правилника о унутрашњој систематизацији и организацији радних места у Општинској управи Рашка. Правни основ за доношење овог Правилника је члан 59.Закона о локалној самоуправи и члан 78.Статута општине Рашка. Имајући у виду да од 1.децембра један део надлежности и послова индиректних корисника буџета прелази у надлежност Општинске управе, приступило се доношењу оваквог Правилника. 

Општинско веће је прихватило и Одлуку о приступању прибављања непокретности у јавну својину непосредном погодбом. Ради се о працелама у Власову које су неопходне за проширење градског гробља. 

На седници је усвојен Извештај о чишћењу корита Трнавске реке и прихваћено Решење о формирању Комисије за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини. Поред тога, оформљена је и Комисија за доделу стипендија ученицима и студентима на терет буџета општине Рашка. 

Коначну реч о већини усвојених одлука даће одборници СО Рашка на наредној седници.