email: info@raska.org.rs | Тел: 036/736-244 | Адреса: Ибарска бр.2,36350 Рашка

A- A A+
 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • slider6.jpg
 • slider7.jpg
 • slider8.jpg
Веб сајт:: http://www.raska.gov.rs

На основу члана 3. став 1. и члана 5. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења („Службени гласник РС”, бр. 16/2018), члана 55. Статута општине Рашка ("Службени гласник општине Рашка" бр. 197/2018) и члана 13. Правилника о критеријумима и поступку доделе средстава из буџета општине Рашка за дотације невладиним организацијама за спровођење пројеката од јавног интереса ("Службени гласник општине Рашка" бр. 199/2019) на предлог конкурсне комисије за спровођење поступка доделе бесповратних финансијских средстава из буџета, председник Општине Рашка је 26. марта 2019. године, донео


О Д Л У К У
о одабиру програма/пројеката у области «Пољопривреда»
којима се из буџета општине Рашка додељују средства за
финансирање пројеката удружења

Члан 1.
Овом Одлуком ближе се утврђује одабир пројеката удружења којима се из буџета општине Рашка додељују средства по спроведеном јавном конкурсу од 24.01.2019.г. који је за потребе општине Рашка расписао председник Општине Рашка на предлог конкурсне комисија за спровођење поступка доделе бесповратних финансијских средстава удружењима из буџета општине Рашка за 2019. годину.


Члан 2.
Средства буџета општине Рашка за 2019. годину додељују се следећим удружењима, за спровођење пројеката, у следећим износима:

НАЗИВ УДРУЖЕЊА

ПРОЈЕКАТ

Бодови

Одобрени

износ

Тематска област: Развој пчеларства и промоција производње природних воћних ракија

Удружење пчелара "Рашка"

Превентивна здравствена заштита пчела - безбедна прерада воска

71.4

110,400.00

Друштво пчелара Баљевац

Златна пчела-пчеларство без граница

69.6

131,000.00

Удружење произвођача ракије Баљевац

Ракијада

68.6

88,000.00


Члан 3.
Средства која се одобре за реализацију пројеката јесу наменска средства и могу да се користе искључиво за реализацију конкретног пројекта и у складу са уговором који се закључује између председника Општине Рашка и удружења.
Општинско веће општине Рашка прати реализацију пројекта и врши контролу његове реализације.
Удружење – корисник средстава, односно реализатор пројекта дужан је да овлашћеном лицу општине Рашка, у сваком моменту, омогући контролу реализације пројекта и увид у сву потребну документацију.
Ако се приликом контроле утврди ненаменско трошење средстава Општинско веће општине Рашка је дужно да раскине уговор и затражи повраћај пренетих средстава, односно да активира инструмент обезбеђења, а удружење је дужно да средства врати са законском каматом.
Удружење је дужно да Општинском већу општине Рашка подноси извештаје о реализацији пројекта.
Периодични извештај се доставља квартално, осим у случају када пројекат не траје дуже од шест месеци и тада се извештај доставља једном, на половини трајања пројекта.
Завршни наративни и финансијски извештај достављају се најкасније 10 дана по истеку трајања пројекта.

Члан 4.
За спровођењу ове Одлуке надлежан је Одсек за буџет, финансије и пореске послове Општинске управе у Рашки и именована удружења.

Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Члан 6.
Ову Одлуку доставити Одсеку за буџет, финансије и пореске послове и објавити на огласној табли Општинске управе Рашка и званичној интернет страници општине.


ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ РАШКА
II Број: 101/2019
Дана:26. марта 2019. године.


ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ РАШКА
Игњат Ракитић

На основу члана 3. став 1. и члана 5. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења („Службени гласник РС”, бр. 16/2018), члана 55. Статута општине Рашка ("Службени гласник општине Рашка" бр. 197/2018) и члана 13. Правилника о критеријумима и поступку доделе средстава из буџета општине Рашка за дотације невладиним организацијама за спровођење пројеката од јавног интереса ("Службени гласник општине Рашка" бр. 199/2019) на предлог конкурсне комисије за спровођење поступка доделе бесповратних финансијских средстава из буџета, председник Општине Рашка је 26. марта 2019. године, донео

О Д Л У К У
о одабиру програма/пројеката у области
«Унапређење капацитета удружења грађана»
којима се из буџета општине Рашка додељују средства за
финансирање пројеката удружења

Члан 1.
Овом Одлуком ближе се утврђује одабир пројеката удружења којима се из буџета општине Рашка додељују средства по спроведеном јавном конкурсу од 24.01.2019.г. који је за потребе општине Рашка расписао председник Општине Рашка на предлог конкурсне комисија за спровођење поступка доделе бесповратних финансијских средстава удружењима из буџета општине Рашка за 2019. годину.


Члан 2.
Средства буџета општине Рашка за 2019. годину додељују се следећим удружењима, за спровођење пројеката, у следећим износима:

НАЗИВ УДРУЖЕЊА

ПРОЈЕКАТ

Бодови

Одобрени

износ

Тематска област: Подршка активностима удружења грађана којима се јачају капацитети удружења

Удружење психолога Нови Пазар

Психолошко саветовалиште за младе

72.4

70,500.00

Клуб ликовних уметника "Рашка школа"

Развој сликарства у Рашки

70.8

78,000.00

Кинолошко друштво „Ибар2017“- Баљевац

Организација националне изложбе, смотре и испита урођених особина паса VI и VII FCI групе

64.4

43,800.00

Омладински едукативни клуб Синергија

Унапређење положаја младих кроз каријерно вођење и олакшану запошљивост

52.6

0.00


Члан 3.
Средства која се одобре за реализацију пројеката јесу наменска средства и могу да се користе искључиво за реализацију конкретног пројекта и у складу са уговором који се закључује између председника Општине Рашка и удружења.
Општинско веће општине Рашка прати реализацију пројекта и врши контролу његове реализације.
Удружење – корисник средстава, односно реализатор пројекта дужан је да овлашћеном лицу општине Рашка, у сваком моменту, омогући контролу реализације пројекта и увид у сву потребну документацију.
Ако се приликом контроле утврди ненаменско трошење средстава Општинско веће општине Рашка је дужно да раскине уговор и затражи повраћај пренетих средстава, односно да активира инструмент обезбеђења, а удружење је дужно да средства врати са законском каматом.
Удружење је дужно да Општинском већу општине Рашка подноси извештаје о реализацији пројекта.
Периодични извештај се доставља квартално, осим у случају када пројекат не траје дуже од шест месеци и тада се извештај доставља једном, на половини трајања пројекта.
Завршни наративни и финансијски извештај достављају се најкасније 10 дана по истеку трајања пројекта.

Члан 4.
За спровођењу ове Одлуке надлежан је Одсек за буџет, финансије и пореске послове Општинске управе у Рашки и именована удружења.

Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Члан 6.
Ову Одлуку доставити Одсеку за буџет, финансије и пореске послове и објавити на огласној табли Општинске управе Рашка и званичној интернет страници општине.


ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ РАШКА
II Број: 100/2019
Дана:26. марта 2019. године.


ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ РАШКА
Игњат Ракитић

На основу члана 3. став 1. и члана 5. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења („Службени гласник РС”, бр. 16/2018), члана 55. Статута општине Рашка ("Службени гласник општине Рашка" бр. 197/2018) и члана 13. Правилника о критеријумима и поступку доделе средстава из буџета општине Рашка за дотације невладиним организацијама за спровођење пројеката од јавног интереса ("Службени гласник општине Рашка" бр. 199/2019) на предлог конкурсне комисије за спровођење поступка доделе бесповратних финансијских средстава из буџета, председник Општине Рашка је 26. марта 2019. године, донео


О Д Л У К У
о одабиру програма/пројеката у области
«Заштита животне средине и очување природе»
којима се из буџета општине Рашка додељују средства за
финансирање пројеката удружења

Члан 1.
Овом Одлуком ближе се утврђује одабир пројеката удружења којима се из буџета општине Рашка додељују средства по спроведеном јавном конкурсу од 24.01.2019.г. који је за потребе општине Рашка расписао председник Општине Рашка на предлог конкурсне комисија за спровођење поступка доделе бесповратних финансијских средстава удружењима из буџета општине Рашка за 2019. годину.

Члан 2.
Средства буџета општине Рашка за 2019. годину додељују се следећим удружењима, за спровођење пројеката, у следећим износима:

НАЗИВ УДРУЖЕЊА

ПРОЈЕКАТ

Бодови

Одобрени

износ

Тематска област: Развој свести о значају очувања животне средине  уз синхронизовано деловање већег броја организација цивилног друштва

Еко клуб – Зелени путокази

Уклонимо дивље депоније!

83.3

165,850.00

Гљиварско друштво "Копаоник"

Едукативне изложбе гљива и едукација школске омладине на територији општине Рашка

75.3

95,000.00

Удружење љубитеља природе «Градина» - Рашка

Еколошки покрет за чистије Милатковиће

68.8

46,400.00

Члан 3.
Средства која се одобре за реализацију пројеката јесу наменска средства и могу да се користе искључиво за реализацију конкретног пројекта и у складу са уговором који се закључује између председника Општине Рашка и удружења.
Општинско веће општине Рашка прати реализацију пројекта и врши контролу његове реализације.
Удружење – корисник средстава, односно реализатор пројекта дужан је да овлашћеном лицу општине Рашка, у сваком моменту, омогући контролу реализације пројекта и увид у сву потребну документацију.
Ако се приликом контроле утврди ненаменско трошење средстава Општинско веће општине Рашка је дужно да раскине уговор и затражи повраћај пренетих средстава, односно да активира инструмент обезбеђења, а удружење је дужно да средства врати са законском каматом.
Удружење је дужно да Општинском већу општине Рашка подноси извештаје о реализацији пројекта.
Периодични извештај се доставља квартално, осим у случају када пројекат не траје дуже од шест месеци и тада се извештај доставља једном, на половини трајања пројекта.
Завршни наративни и финансијски извештај достављају се најкасније 10 дана по истеку трајања пројекта.

Члан 4.
За спровођењу ове Одлуке надлежан је Одсек за буџет, финансије и пореске послове Општинске управе у Рашки и именована удружења.

Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Члан 6.
Ову Одлуку доставити Одсеку за буџет, финансије и пореске послове и објавити на огласној табли Општинске управе Рашка и званичној интернет страници општине.


ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ РАШКА
II Број: 102/2019
Дана:26. марта 2019. године.


ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ РАШКА
Игњат Ракитић

На основу члана 47. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС'' број 129/07) и члана 8. Пословника о раду Општинског већа општине Рашка,

ЗАКАЗУЈЕМ


58. СЕДНИЦУ ЧЕТВРТОГ САЗИВА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА
Седница ће се одржати 04. априла 2019. године (четвртак) у Сали Општинске управе Рашка (ул. Предрага Вилимоновића 1) са почетком у 09,00 часова.
За ову седницу предлажем следећи

ДНЕВНИ РЕД
- РАЗМАТРАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 57. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА;
1. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О САХРАЊИВАЊУ И ГРОБЉИМА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Милица Николић, самостални стручни сарадник Општинске управе;
2. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ РАШКА ЗА 2018. ГОДИНУ И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ O УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ РАШКА ЗА 2018. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, начелник Општинске управе;
3. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ОПШТИНСКОГ ПРАВОБРАНИЛАШТВА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2018. ГОДИНУ И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ O УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ОПШТИНСКОГ ПРАВОБРАНИЛАШТВА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2018. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Горица Гајевић, општински правобранилац;
4. РАЗМАТРАЊЕ ПРОГРАМА И ПЛАНА РАДА ОПШТИНСКОГ ПРАВОБРАНИЛАШТВА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2019. ГОДИНУ И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ И ПЛАН РАДА ОПШТИНСКОГ ПРАВОБРАНИЛАШТВА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2019. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Горица Гајевић, општински правобранилац;
5. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ И ИЗВРШЕЊУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП ПУТЕВИ РАШКА ЗА 2018. ГОДИНУ И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ O УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ И ИЗВРШЕЊУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП ПУТЕВИ РАШКА ЗА 2018. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Дарко Милићевић, директор ЈКП Путеви Рашка;
6. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „РАШКА“ ЗА 2018. ГОДИНУ И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ O УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „РАШКА“ ЗА 2018. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Радомир Јаћовић, директор ЈКП „Рашка“;
7. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ „РАШКА“ ЗА 2018. ГОДИНУ И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ O УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ „РАШКА“ ЗА 2018. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Раденко Цветић, директор ТО Рашка;
8. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ЈАВНЕ УСТАНОВЕ „СПОРТСКИ ЦЕНТАР“ РАШКА ЗА 2018. ГОДИНУ И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ O УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ЈАВНЕ УСТАНОВЕ „СПОРТСКИ ЦЕНТАР“ РАШКА ЗА 2018. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Лазар Пауновић, директор ЈУ Спортски центар Рашка;
9. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА ЗА ПЕРИОД 01.01 – 31.12.2018. ГОДИНЕ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА ЗА ПЕРИОД 01.01 – 31.12.2018. ГОДИНЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Данијела Матовић, председник Комисије;
10. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ НА КОРИШЋЕЊЕ ЕКУМЕНСКОЈ ХУМАНИТАРНОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, начелник Општинске управе;
11. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ НА КОРИШЋЕЊЕ УДРУЖЕЊУ ЗА ПОМОЋ ЛИЦИМА СА ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, начелник Општинске управе;
12. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОДРЕЂИВАЊУ СУБЈЕКАТА ОД ПОСЕБНОГ ЗНАЧАЈА ЗА ЗАШТИТУ И СПАСАВАЊЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Миљан Премовић, начелник Општинског штаба за ванредне ситуације;
13. ТЕКУЋА ПИТАЊА;
Позивам Вас да присуствујете овој седници.

С поштовањем,
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ РАШКА
Игњат Ракитић

Комисија за развој пољопривреде у општини Рашка на основу Одлуке о буџету општине Рашка за 2019. годину и Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Рашка за 2019. годину а по претходно прибављеној сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде број 320-00-1696/2019-09 од 05.03.2019. године, на седници одржаној 28. марта 2019. године, расписује

КОНКУРС

За доделу подстицајних средстава по Програму подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за 2019. годину

Општи услови конкурса за све подстицаје:

              -Да је комерцијално породично пољопривредно газдинство или правно лице са територије општине Рашка са активним статусом регистровано код Управе за трезор, филијала Нови Пазар, експозитура Рашка, у складу са Правилником о упису у регистар пољопривредног газдинства („Службени гласник РС“ бр. 17/2013);

 • Да један исти корисник може остварити подстицаје само по једном основу из Програма и само једном може конкурисати ( осигурање не улази у ову ставку);
 • Да су поред општих услова из Програма испунили и посебне услове конкурса;
 • Да је предмет инвестиције реализован после 01. новембра године;
 • Корисници који се нису домаћински понашали према подстицајним мерама, кредитима и другим врстама помоћи које је општина Рашка давала у протеклом периоду, тј. корисници који нису измирили дуговања према општини Рашка немају право да конкуришу.

Опширније на линку: https://drive.google.com/file/d/1mOJN_imklaqsREZhtsH6IC08MYQd25LG/view?usp=sharing

Општинска управа општине Рашка, Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, на основу чл.45а. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, бр.72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 54/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14 и 83/18) и чл.36. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл.гласник РС“, бр.64/15),


ОГЛАШАВА


ИЗЛАГАЊЕ НА ЈАВНИ УВИД

 

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ
ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКТА АПАРТМАНСКОГ ТИПА
НА КАТ. ПАРЦЕЛАМА БР. 718/1, 718/4, 718/5, 718/6, 718/12 И 717
КО КОПАОНИК

Јавни увид трајаће 7 дана, од 27.03.2019.год. закључно са 02.04.2019.год. Материјал за јавни увид, биће изложен, сваког радног дана, од 8.00 до 13.00 часова, у згради Општинске управе Рашка, у свечаној сали Општине Рашка и Одсеку за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине (канцеларија бр. 2).

Заинтересованим правним и физичким лицима која врше увид у изложени материјал за јавни увид, Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, пружиће све потребне информације и стручну помоћ, у вези са појединим решењима и евентуалним давањем примедби и сугестија. Овлашћено лице за давање обавештења је Бранко Костић, дипл.инж.арх. - шеф Одсека за урбанизам.

Обавештавају се и позивају органи, организације и јавна предузећа, који су овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката, да доставе мишљења на изложени материјал за јавни увид.

Примедбе и сугестије на изложени материјал, могу се доставити током трајања јавног увида у писаном облику, Општинској управи општине Рашка, Одсеку за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, 36350 Рашка, ул. Предрага Вилимоновића бр. 1, лично на писарници или поштом, закључно са 02.04.2019.год.

По завршеном јавном увиду, Општинска управа општине Рашка, Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, припрема извештај о обављеном јавном увиду, који усваја Комисија за планове општине Рашка.

У складу са Одлуком Општинског већа општине Рашка од 25. марта 2019.године, Општина Рашка, расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
за достављање понуда за доделу субвенција за обављање нерентабилних линија у приградском превозу путника на територији општине Рашка у 2019.години

I. Јавни конкурс за достављање понуда за доделу субвенција за обављање нерентабилних линија у приградском превозу путника на територији општине Рашка у 2019.години (у даљем тексту: Јавни конкурс) расписује се за превознике регистроване за превоз путника у друмском саобраћају, ради подношења понуда за услугу јавног линијског приградског превоза путника на нерентабилним линијама, које ће бити суфинансиране од стране општине Рашка.

II. Опис предмета Јавног конкурса:
- Општина Рашка субвенционише трошкове услуге јавног линијског приградског превоза путника на нерентабилним линијама које су предмет овог конкурса;
- субвенција за ову услугу предвиђена је за период од 12 месеци;
- наведени износ ће се плаћати у једнаким месечним ратама, за време трајања пружања услуге;
- субвенција се даје по оствареним километрима на линијама које су предмет субвенције;
- максимални износ субвенције по пређеном километру на одређеној линији приградског превоза може да износи 41,31 дин/км;
- у случају повећања-смањења цена горива (евродизела) више од 5% на месечном нивоу, месечна субвенција за одржавање линија на релацијама из табеле се плаћа у одговарајућем износу који је сразмеран повећању-смањењу цена горива;
- у следећој табели су дати подаци, према регистрованим редовима вожње код органа општинске управе надлежног за послове саобраћаја, о процењеном броју километара за субвенцију на релацијама:

 

Ред.бр.


Релација

Растојање на линији
(у једном смеру)
км Број полазака, односно повратака за субвенцију на линији, по једном смеру
радним даном суботом Процењени број километара за субвенионисање на линији, месечно (за 22 радна дана)

у оба смера
км


Напомена
1. Рашка-Рвати 6 2 552 превоз радним даном
2. Рашка-Радошиће-Кижевак 10 3 1.380 превоз радним даном
3. Рашка-Крушевица 25 3 3.450 превоз радним даном
4. Рашка-Милатковиће 8 2 736 превоз радним даном
5. Рашка-Петрово Поље-Кути 25 2 400 превоз само суботом
6. Рашка-Трнава 11 1 506 превоз радним даном
7. Рашка-Петрово Поље-Кути 25 2 2.300 превоз радним даном
8. Још. Бања-Дрење 6 2 552 превоз радним даном
9. Рашка-Шипачина 18 2 1.656 превоз радним даном
10. Рашка-Шипачина 18 1 144 превоз само суботом

УКУПНО МЕСЕЧНО КИЛОМЕТАРА ЗА 11.676
СУБВЕНЦИЈУ

III. Услови за доделу субвенција превознику-правном лицу:
- превозник мора да поседује регистрован ред вожње за обављање приградске линије за коју конкурише за доделу субвенције;
- превозник мора да поседује важеће решење министарства републике Србије надлежног за послове саобраћаја о испуњености услова за отпочињање и обављање јавног линијског превоза путника за регистрациони период, односно лиценцу за линијски превоз путника;
- превозник мора да поседује доказ да је обезбедио коришћење Аутобуске станице Рашка о обављању превоза на линији, односно друге локације –стајалишта за пријем/отпрему путника у складу са прописима;
- услуга превоза треба да се врши у континуитету, радним данима и суботом;
- поласци недељом и празницима нису планирани.

IV. Пре закључења уговора изабрани понуђач ће бити у обавези да достави расписивачу Јавног конкурса коначан регистрован ред вожње и гаранцију за добро извршење посла (бланко сопствену меницу), са меничним овлашћењем у вредности 10% од износа за субвенцију одређеног у тачки II Јавног конкурса, доказ о регистрацији менице и копију картона депонованих потписа код пословне банке.

V. Понуде потписане и оверене од стране овлашћеног лица, са пратећим документима, подносе се на адресу Општинска управа Рашка, ул. Ибарска бр.2, 36350 Рашка, путем поште или непосредно на писарницу, у затвореним ковертама са назнаком „Понуда за услугу превоза путника“ и са назначеним називом превозника на полеђини затворене коверте.

VI. Понуде које не буду сачињене у складу са овим Јавним конкурсом неће бити прихваћене.

VII. Рок за достављање понуда је до 11. априла 2019. године до 14 часова без обзира на начин достављања;

- Рок за избор најповољније понуде ће бити 10(десет) дана од дана истека рока за достављање понуда.

VIII. Јавни конкурс ће бити објављен на интернет страници Општине Рашка www.raska.gov.rs

 

НАЧЕЛНИК
Општинске управе
Спасоје Андрић

понедељак, 25 март 2019 13:50

ОДРЖАНА 57.СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Општинско веће је, уз одређене измене и сугестије, усвојило Одлуку о утврђивању назива улица и тргова. Након расписаног конкурса за достављање иницијатива за називе улица, Комисија је у складу са Елаборатом о уличном систему који је урадиo РГЗ и на основу препорука Министарства државне управе, сачинила коначни предлог. Чланови Већа су предложили да се одустане од давања имена платоу испод цркве и да се грађанима упути посебан позив за изјашњавање и давање предлога како за назив платоа, тако и за назив градског трга. Такође, предложено је и да се преименовање улица Тодора Милићевића и Милуна Ивановића из техничких и практичних разлога одложи за касније.
Веће је усвојило Одлуку о Месним заједницама на територији општине Рашка. Овај документ донет је како би се извршило усклађивање општинских аката са изменама и допунама Закона о локланој самоуправи и то у делу који се односи на месну самоуправу. Најважније промене у односу на досадашња решења налазе се у систему избора за чланове Савета МЗ који ће се убудуће спроводити непосредним и тајним гласањем. У оквиру ових измена налазе се и одредбе о органима који спроводе изборе за чланове Савета МЗ и одредбе о кандидовању, спровођењу избора и утврђивању изборних резултата.
Чланови Већа усвојили су Одлуку о измени и допуни Одлуке о организацији Општинске управе Рашка. Овим изменама у Одсеку за инвестиције образује се Служба за инспекцијске послове, док ће Општински услужни центар убудуће функционисати као део Службе за људске ресурсе.
Већници су усвојили Одлуку о мрежи основних школа и предшколских установа на територији општине Рашка којом се утврђује број и просторни распоред основних школа. На територији општине Рашка постоје 4 основне школе са издвојеним одељењима и једна предшколска установа која такође има своја издвојена одељења.
На седници Већа усвојен је Извештај о раду ЦК „Градац“ у 2018.години. Центар за културу је у претходној години у оквиру библиотечке делатности набавио око хиљаду наслова, у оквиру музејске делатности опремљена је родна кућа Милунке Савић у Копривници, а завршавају се и радови на уређењу спомен-комплекса у Јошаничкој Бањи. У издању ЦК „Градац“ објављено је 7 књига, а у градској галерији одржано је 14 изложби. ЦК „Градац“ богатији је за још један легат, тако да од прошле године уз легат Милорада Милошевића Бревинца, Центар поседује и легат професора Радослава Павловића.Традиционалне културне манифестације одржане су у складу са планом и програмом.
Општинско веће прихватило је Извештај о реализацији програма подршке пољопривреди за 2018.годину, као и Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за 2019.годину. Укупан буџет за субвенционисање регистровних газдинстава износи 20 милиона динара.
Чланови Већа усвојили су одлуку о додели награда и стипендија ученицима и студнтима за 2019.годину. Награде у новчаном једнократном износу од 10, односно 5.000,00 динара добиће 4 ученика, а општинске стипедије добиће 47 студената, као и 14 студената из друштвено осетљивих група. Општинске стипедије се повећавају на 7.000 динара.
Општинско веће је усвојило Правилник о финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана из области спорта, као и Одлуку о расподели средстава буџета општине Рашка намењених спорту. Укупни буџет за спорт износи 15 милиона динара, а на финансијску подршку моћи ће да рачуна 16 клубова.
Данас је усвојен и Извештај о раду Комисије за заштиту животне средине у 2018.години. За спровођење различитих еколошких програма комисије је у претходној години потрошила нешто више од милион и двеста хиљада динара. На седници је усвојен и Програм заштите и унапређења животне средине за 2019.годину који обухвата активности попут уклањања дивљих депонија, изношење кабастог смећа, набавку контејнера, одржавање зелених површина, организовање наградних еколошких акција и организовање велике акције чишћења. Буџет комије је 1.550.000.
Већници су усвојили Одлуку о финансирању програма удружења грађана. На 6 конкурса пристигло је 36 предлога пројеката. У складу са правилима одлучивања, на Већу је донета одлука о суфинансирању програма из 4 области – друштвена брига о деци, хуманитарне активности, женска права и превенција насиља и дискриминације и реализација пројекатарегионалних удружења која имају чланове са пребивалиштем на територији општине Рашка.
Општинско веће је усвојило записник о раду Комисије за социјална питања. Комисији су упућена 22 захтева. 16 захтева је прихвћено, од 5 подносилаца ће се захтевати допуна документације, док је један захтев одбијен као неоснован.
Чланови већа су усвојили и записник о раду Комисије за утврђивање последица елементарних непогода и других несрећа. Комисији су упућена 4 захтева. Три су одбијена као неоснована, док ће једна породица моћи да рачуна на помоћ за санацију последица пожара.

 
25.03.2019.године

Седница ће се одржати 25. марта 2019. године (понедељак) у Сали Општинске управе Рашка (ул. Предрага Вилимоновића 1) са почетком у 10,00 часова.
За ову седницу предлажем следећи

ДНЕВНИ РЕД
- РАЗМАТРАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 56. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА;
1. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ НАЗИВА УЛИЦА И ТРГОВА У НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА У ОПШТИНИ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Слободан Ристовић, секретар СО;
2. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Слободан Ристовић, секретар СО;
3. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОРГАНИЗАЦИЈИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, начелник Општинске управе Рашка;
4. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О МРЕЖИ ЈАВНИХ ОСНОВНИХ ШКОЛА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Весна Курандић, самостални стручни сарадник Општинске управе Рашка;
5. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О МРЕЖИ ЈАВНИХ ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАШКA;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Весна Курандић, самостални стручни сарадник Општинске управе Рашка;
6. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈA О РАДУ ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ, ОБРАЗОВАЊЕ И ИНФОРМИСАЊЕ „ГРАДАЦ“ ЗА 2018. ГОДИНУ И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ O УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈA О РАДУ ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ, ОБРАЗОВАЊЕ И ИНФОРМИСАЊЕ „ГРАДАЦ“ ЗА 2018. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Дејан Котурановић, директор ЦКОИ „Градац“;
7. РАЗМАТРАЊЕ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2019. ГОДИНУ И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2019. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Жељко Никић, члан Општинског већа и председник Комисије за пољопривреду;
8. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О СПРОВОЂЕЊУ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ЗА ОПШТИНУ РАШКА ЗА 2018. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Жељко Никић, члан Општинског већа и председник Комисије за пољопривреду;
9. ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ЗА ОПШТИНА РАШКА 2019. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Жељко Никић, члан Општинског већа и председник Комисије за пољопривреду;
10. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА ЗА ОБАВЉАЊЕ НЕРЕНТАБИЛНИХ ЛИНИЈА У ПРИГРАДСКОМ ПРЕВОЗУ ПУТНИКА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАШКА У 2019. ГОДИНИ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, начелник Општинске управе Рашка;;
11. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ НА КОРИШЋЕЊЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, начелник Општинске управе Рашка;;
12. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ НАГРАДА И СТИПЕНДИЈА УЧЕНИЦИМА И СТУДЕНТИМА НА ТЕРЕТ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ОПШТИНЕ РАШКА, ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Вељко Раковић, члан Општинског већа и председник комисије;
13. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ОПШТИНЕ РАШКА НАМЕЊЕНИХ МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА ЗА 2019. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Лазар Мандић, шеф Одсека за за инвестиције и грађевинско земљиште;
14. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ОПШТИНЕ РАШКА НА ИМЕ ГОРИВА ЗА ПОТРЕБЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА ЗА 2019. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Лазар Мандић, шеф Одсека за за инвестиције и грађевинско земљиште;;
15. ПРЕДЛОГ ПРАВИЛНИКА О ОДОБРАВАЊУ И ФИНАНСИРАЊУ ПРОГРАМА КОЈИМА СЕ ЗАДОВОЉАВАЈУ ПОТРЕБЕ И ИНТЕРЕСИ ГРАЂАНА ИЗ ОБЛАСТИ СПОРТА, У ОПШТИНИ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Зоран Росић, члан Општинског већа;
16. РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ОРГАНИЗАЦИЈА У ОБЛАСТИ СПОРТА КОЈИМА СЕ ЗАДОВОЉАВАЈУ ПОТРЕБЕ И ИНТЕРЕСИ ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА У 2019. ГОДИНИ СПОРТСКОГ САВЕЗА ОПШТИНЕ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Зоран Росић, члан Општинског већа;
17. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ O ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА БУЏЕТА OПШТИНЕ РАШКА НАМЕЊЕНИХ СПОРТУ ЗА 2019. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Зоран Росић, члан Општинског већа;
18. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА 2018. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Зоран Симовић, члан Општинског већа и председник комисије;
19. ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ И УНАПРЕЂЕЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА 2019. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Зоран Симовић, члан Општинског већа и председник комисије;
20. РАЗМАТРАЊЕ ЖАЛБЕ ЕТНО УМЕТНИЧКОГ КЛУБА „ЧЕРЕЊСКИ“ НА РАНГ ЛИСТУ УЧЕСНИКА КОНКУРСА ОД 24.01.2019. ГОДИНЕ У ОБЛАСТИ КУЛТУРА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Зоран Симовић, члан Општинског већа и председник комисије;
21. РАЗМАТРАЊЕ ЖАЛБЕ ЕТНО УМЕТНИЧКОГ КЛУБА „ЧЕРЕЊСКИ“ НА РАНГ ЛИСТУ УЧЕСНИКА КОНКУРСА ОД 24.01.2019. ГОДИНЕ У ОБЛАСТИ ТУРИЗМА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Зоран Симовић, члан Општинског већа и председник комисије;
22. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПОТВРЂИВАЊУ РАНГ ЛИСТЕ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ:
- «ДРУШТВЕНА БРИГА О ОСЕТЉИВИМ ГРУПАМА»;
- «ПОЉОПРИВРЕДА»;
- «УНАПРЕЂЕЊЕ КАПАЦИТЕТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА»;
- «ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ОЧУВАЊЕ ПРИРОДЕ».
ИЗВЕСТИЛАЦ: Зоран Симовић, члан Општинског већа и председник комисије;
23. РАЗМАТРАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 11. СЕДНИЦЕ КОМИСИЈЕ ЗА СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА ГРАЂАНА ОПШТИНЕ РАШКА СА ПРЕДЛОГОМ РЕШЕЊА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Андријана Миленковић, члан Општинског већа и председник комисије;
24. РАЗМАТРАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 12. СЕДНИЦЕ КОМИСИЈЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОСЛЕДИЦА ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА СА ПРЕДЛОГОМ РЕШЕЊА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Милан Покимица, члан Општинског већа и председник комисије;
25. ТЕКУЋА ПИТАЊА;
Позивам Вас да присуствујете овој седници.
С поштовањем,
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ РАШКА
Игњат Ракитић

На основу члана 43. став 1 тачка 5 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености («Сл. гласник РС», број 36/2009, 88/2010 ,38/2015 и 113/17), и потписаног Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања између Националне службе за запошљавање и oпштине Рашка бр.1208-101-4/2019 од 04.03.2019.године , а у складу са Локалним акционим планом запошљавања општине Рашка за 2019. годину, усвојеном на седници Oппштинског већа општине Рашка дана 14.02.2019. године

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ И ОПШТИНА РАШКА
Расписују

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА УЧЕШЋЕ У ФИНАНСИРАЊУ ПРОГРАМА ОБУКЕ НА ЗАХТЕВ ПОСЛОДАВЦА У 2019. ГОДИНИ

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Програм обуке на захтев послодавца подразумева учешће у финансирању програма обуке ради стицања знања и вештина потребних за обављање послова на конкретном радном месту, уколико на евиденцији незапослених Националне службе за запошљавање (у даљем тексту: Национална служба) нема лица са потребним знањима и вештинама.
Програм обуке на захтев послодавца подразумева:
 реализацију обуке у трајању до 480 (у зависности од врсте, сложености послова и других елемената од значаја за трајање обуке), у складу са стандардима нивоа обука, или
 реализацију обуке за особе са инвалидитетом у складу са програмом обуке за коју је издато одобрење за спровођење мера и активности професионалне рехабилитације министарства надлежног за послове запошљавања и
 заснивање радног односа са лицима која су завршила обуку

За реализацију обуке Национална служба:
1. незапосленом полазнику исплаћује:
 месечну новчану помоћ у висини од 22.000,00 динарa за пун фонд часова;
 средства за трошкове превоза;
2. незапосленом полазнику - особи са инвалидитетом исплаћује:
 месечну новчану помоћ у висини од 22.000,00 утврђене у складу са прописима о раду, за пун фонд часова, ако се обука изводи у трајању од најмање 100 часова;
 средства за трошкове превоза;
 средства за трошкове превоза, и за пратиоца ако је потребан, у висини неопорезивог износа, у складу са законом.
3. врши обрачун и уплату доприноса за случај повреде на раду и професионалне болести за полазнике обуке, у складу са законом.
Средства намењена незапосленом полазнику Национална служба исплаћује на текући рачун полазника обуке на основу извештаја вршиоца обуке.
Новчана помоћ се не исплаћује полазнику обуке који је корисник новчане накнаде за случај незапослености.

II УСЛОВИ УЧЕШЋА
Право учешћа у реализацији програма обуке на захтев послодавца може остварити послодавац под условом:
 да припада приватном сектору (удео приватног капитала у власничкој структури 100%), односно да је предузеће за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом које послује са већинским државним капиталом;
 да је у дозвољеном оквиру опредељеног износа за de minimis државну помоћ у текућој фискалној години и претходне две фискалне године, у складу са Уредбом о правилима за доделу државне помоћи;
 да има план и програм обуке по коме ће се лице обучавати;
 да измирује обавезе по основу пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање у законским роковима;
 да у последњих шест месеци није био дуже од 30 дана непрекидно евидентиран у регистру дужника принудне наплате Народне банке Србије;
 да је измирио раније уговорне и друге обавезе према Националној служби, осим за обавезе чија је реализација у току, под условом да исте редовно измирује;
 да има кадровске капацитете за реализацију програма обуке, односно да обезбеди инструктора који:
• има минимум завршену средњу школу,
• запослен је или радно ангажован код подносиоца захтева са фондом радних сати који је једнак дневној динамици реализације обуке, односно запослен је или ангажован у образовној установи/организацији регистрованој за образовање одраслих, уколико се обука реализује у сарадњи са истом,
• има најмање 12 месеци радног искуства на пословима за које се лице обучава;
 послодавац има обавезу да обезбеди једног инструктора за једну образовну групум од највише 20 полазника;
 да има техничке, просторне и друге капацитете за реализацију програма обуке, односно да радни простор, техничка средства и опрема по функционалности одговарају величини образовне групе и у складу су са радним местом за које се лица обучавају, као и да обезбеди све услове у складу са прописима о безбедности и заштити на раду, односно уговор о реализацији обуке или њеног дела са одговарајућом образовном установом или организацијом регистрованом за образовање одраслих, уколико се обука реализује у сарадњи са истом.
 Да има седиште или пословну јединицу на територији општине Рашка .
За реализацију обуке за незапослене особе са инвалидитетом, послодавац мора да испуњава кадровске, техничке, просторне и друге капацитете за реализацију програма обуке у складу са одобрењем за спровођење мера и активности професионалне рехабилитације издатим од стране министарства надлежног за послове запошљавања.

III ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА
Документација за подношење захтева:
 захтев за учешће у програму на прописаном обрасцу ;
 фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, уколико подносилац захтева није регистрован у Агенцији за привредне регистре; уколико се делатност обавља изван седишта послодавца (издвојено место), односно у издвојеном организационом делу (огранак) - извод из регистра или одлука надлежног органа о образовању организационог дела;
 уколико подносилац захтева програм обуке реализује на локацији изван свог седишта, односно организационог дела, потребно је да достави доказ о локацији на којој се реализује програм (споразум о пословно-техничкој сарадњи, уговор о закупу простора и сл.);
 уверење Пореске управе о измиреним обавезама на име пореза и доприноса до месеца који претходи месецу у коме је поднет захтев - за послодавца који паушално измирује пореске обавезе;
 извод из појединачне пореске пријаве о обрачунатим порезима и доприносима, штампан из електронске базе података Пореске управе (ЕБП-ПУРС), потписан од стране послодавца, за последњи месец који је исплаћен, а у складу са законским роком;
 доказ о кадровским капацитетима за реализацију програма обуке, и то:
• доказ о запослењу или ангажовању инструктора за програм обуке код подносиоца захтева;
• уговор о ангажовању инструктора код подносиоца захтева, односно доказ о запослењу/ангажовању инструктора у образовној установи/организацији регистрованој за образовање одраслих уколико се обука реализује у сарадњи са истом,
• доказ о дужини радног искуства инструктора на пословима за које се лице обучава (уговор о раду, потврда послодавца о радном искуству и сл.);
 уговор са образовном установом или организацијом регистрованом за образовање одраслих, уколико се обука изводи у сарадњи са тим установама.

За реализацију обуке на захтев послодавца за незапослене особе са инвалидитетом, послодавац подноси и одобрење за спровођење мера и активности професионалне рехабилитације издато од стране министарства надлежног за послове запошљавања, са програмом обуке за коју је поднет захтев.
Национална служба задржава право да тражи и друге доказе релевантне за одлучивање о поднетом захтеву.
Начин подношења захтева
Захтев за учешће у програму подноси се надлежној организационој јединици Национaлне службе, према месту ангажовања лица или према седишту послодавца, непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу који се може добити у свакој организационој јединици Национaлне службе или преузети са сајта www.nsz.gov.rs .

IV ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ
Одлука о спровођењу програма обука на захтев послодавца доноси се на основу провере поднетог захтева за учешће у програму.
Провера поднетих захтева
Национална служба проверава усклађеност поднетог захтева и приложене документације са условима из Јавног позива, врши обраду захтева и списак са захтевима који испуњавају услове јавног позива доставља општини Рашка на одлучивање. Неблаговремени и непотпуни захтеви неће се узимати у разматрање.
Општина Рашка задржава право да приликом одлучивања по поднетом захтеву изврши корекцију броја лица, у складу са расположивим средствима.
Одлука о спровођењу програма
Одлуку о спровођењу програма обука на захтев послодавца , доноси председник општине Рашка, по претходно прибављеном мишљењу Локалног савета за запошљавање, на основу списка захтева који испуњавају услове Јавног позива достављених од стране Националне службе за запошљавање – Филијала Краљево - Испоставе Рашка.
У циљу провере испуњености услова из Јавног позива Национална служба ће извршити службени обилазак послодавца.
Динамика одлучивања
Одлука о одобравању средстава за програм обуке на захтев послодавца доноси се у року од 30 дана од дана подношења захтева. Изузетно, захтеви који испуњавају услове јавног позива, а по којима није позитивно одлучено у наведеном року, могу бити поново узети у разматрање уколико се за то стекну услови.

V ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА
Национална служба општина Рашка и послодавац у року од 30 дана од дана доношења одлуке о одобравању средстава закључују уговор којим уређују међусобна права и обавезе. Датум почетка обуке мора бити након датума закључивања уговора са послодавцем, а у току календарске године у којој је донета одлука. У случају да од датума доношења одлуке до краја календарске године у којој је донета одлука има мање од 45 дана, уговор између Националне службе ,општине Рашка и послодавца мора бити заључен до краја календарске године.
Документација за закључивање уговора са послодавцем
У циљу закључивања уговора послодавац је у обавези да достави одговарајућа средства обезбеђења уговорних обавеза, и то:
1. За предузетника:
 зa добро извршење посла - две истоветне бланко трасиране менице корисника средстава са два жиранта и меничним овлашћењима;

2. За правно лице:
 зa добро извршење посла – две истоветне бланко соло менице корисника средстава са меничним овлашћењима;

Уз достављена средства обезбеђења неопходно је приложити:
 потврду о пријему захтева за регистрацију меница (за правна лица);
 фотокопију картона депонованих потписа код пословне банке, за текући рачун на који ће бити пренета средства на име учешћа у финансирању трошкова обуке;

Након закључивања уговора са послодавцем, Национална служба, општина Рашка и полазник обуке закључују уговор којим се регулишу међусобна права и обавезе. Датум почетка обуке мора бити након датума закључивања уговора. У току трајања обуке полазник може задржати статус незапосленог лица или засновати радни однос са послодавцем.
Документација за закључивање уговора са незапосленим полазником обуке:
 фотокопија/очитана лична карта полазника,
 фотокопија картице текућег рачуна полазника.
Пре укључивања незапосленог у програм обуке, Национална служба врши проверу испуњености законских услова и услова дефинисаних Јавним позивом.

VI ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА
Послодавац је у обавези да током трајања обуке:
 обезбеди потребне кадровске, просторне, техничке и друге услове за реализацију програма обуке;
 сноси све трошкове кадровских, просторних, техничких и других средстава неопходних за неометану реализацију програма обуке;
 упозна полазника обуке са планом и програмом обуке и његовим обавезама;
 доставља редовно Националној служби извештаје о присутности полазника на обуци, најкасније до 05. у месецу за претходни месец, а на основу вођења евиденције о присутности полазника на обуци;
 обучи полазника за рад на пословима у складу са програмом обуке и закљученим уговором;
 изврши замену лица са другим незапосленим лицем са евиденције Националне службе, уколико полазник прекине обуку и уколико надлежна филијала и послодавац процене да се ново лице може обучити током преосталог периода трајања обуке;
 омогући општини Рашка контролу реализације уговорних обавеза;
 обавести Националну службу и општину Рашка о свим променама које су од значаја за реализацију уговора у року од 8 дана од дана настанка промене.
На основу образложеног захтева Националној служби, послодавац може да заснује радни однос са полазником и током трајања обуке.

Послодавац је у обавези да после завршетка обуке:
 изда полазнику обуке одговарајући сертификат - уверење о стеченим компетенцијама или му омогући стицање истог у надлежној институцији;
 по завршетку обуке достави Националној служби писани извештај о реализацији обуке и списак издатих сертификата;
 у року од 30 дана од дана завршетка обуке заснује радни однос са минимум 70 % полазника обуке на пословима за које је обучен;
 након заснивања радног односа са полазником обуке Националној служби достави уговор о раду;
 задржи лице у радном односу најкраће 3 месецa од датума заснивања радног односа након завршене обуке;
 заснује радни однос са другим незапосленим лицем са евиденције Националне службе, у року до 30 дана од дана престанка радног односа, за преостало време дефинисано уговором, продужено за период спроведене замене, у случају престанка радног односа лица по истеку периода обуке;
 омогући општини Рашка и Националној служби контролу реализације уговорних обавеза;
 обавести Националну службу и општину Рашка о свим променама које су од значаја за реализацију уговора у року од 8 дана од дана настанка промене.

VII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Информације о програму обуке могу се добити у Националној служби – Испостава Рашка и у Општинској управи општине Рашка, као и на сајту Националне службе за запошљавање www.nsz.gov.rs и општине Рашка www.raska.gov.rs
Јавни позив је отворен од дана објављивања на сајту Националне службе за запошљавање www.nsz.gov.rs и општине Рашка www.raska.gov.rs, до утрошка расположивих средстава издвојених за ову намену, а најкасније до 29.11.2019. године.

Захтев за учешћу у програму можете погледати и преузети на линку: https://drive.google.com/file/d/1urJMEvZYoe1WoIlm7Fq3K1kFyypbaB8u/view?usp=sharing

ПРАВИЛНИК
О НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА ОСНОВНЕ ПОДСТИЦАЈЕ У БИЉНОЈ ПРОИЗВОДЊИ И ОБРАСЦУ ЗАХТЕВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ТИХ ПОДСТИЦАЈА
("Сл. гласник РС", бр. 29/2013, 9/2016 и 44/2018 - др. закон)
Члан 1
Овим правилником ближе се прописује начин остваривања права на основне подстицаје (у даљем тексту: подстицаји), као и образац захтева за остваривање тих подстицаја.
Члан 2
Право на подстицаје остварује се подношењем захтева за остваривање права на подстицаје (у даљем тексту: захтев), Министарству финансија - Управи за трезор (у даљем тексту: Управа).
Захтев се подноси једанпут годишње, у два примерка од 1. марта до 30. априла текуће године, на Обрасцу - Захтев за остваривање права на основне подстицаје у биљној производњи у __________ години, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.
Члан 3*
Захтев садржи: податке о подносиоцу; податке о култури која је засејана, односно засађена (шифра, назив и површина) и збиру површина под културама наведеним у захтеву, а које су пријављене у Регистар пољопривредних газдинстава (у даљем тексту: Регистар); место и датум подношења захтева, потпис подносиоца захтева и печат (ако је подносилац захтева предузетник или правно лице).
Културе из става 1. овог члана су све културе наведене у Шифарнику биљне производње и других намена земљишних парцела који је саставни део правилника којим се уређује упис у Регистар пољопривредних газдинстава и обнова регистрације, осим природних ливада и пашњака у оквиру групе култура крмно биље.
Члан 4
Управа утврђује да ли су испуњени прописани услови за остваривање права на подстицаје, упоређује податке из захтева са подацима из Регистра, одобрава исплату и даје налог за пренос средстава на наменски рачун пољопривредног газдинства код пословне банке.
Члан 5
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Србије".
Самостални члан Правилника о изменама
Правилника о начину остваривања права на основне подстицаје у биљној производњи и обрасцу захтева за остваривање тих подстицаја
("Сл. гласник РС", бр. 9/2016)
Члан 4
Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Србије".

 

Правилник можете погледати и преузети на Линку: https://drive.google.com/file/d/1dWV-AN7Wnqd2voSLS8OjfdchVkxWRrp8/view?usp=sharing

Породична ски трка и дружење са Нином Мицић у оквиру „Олимпијског часа“

Олимпијски комитет Србије у сарадњи са МК ресортс, Скијалиштима Србије, Скијашким савезом Србије и општином Рашка организује „Олимпијску чаролију“ на Копаонику од 28.фебруара до 1.марта. Након прошлогодишњег успеха, и ове зиме ће бити организован низ различитих активности инспирисаних зимским спортовима, олимпизмом и играма на снегу.

Првог дана у четвртак 28.2. са почетком у 12 часова биће организована породична ски трка. За учешће у овој трци биће потребно формирати екипу коју чине два члана породице, старији и млађи: тата и ћерка, мама и син, деда и унк, тетка и братанац итд. За најуспешније су обезбеђене различите награде спонзора и партнера Олимпијског комитета Србије, а победници ће освојити продужени викенд у Хотелу Гранд на Копаонику.

Истог дана ће у интервалу од 18 до 20 часова у Хотелу Гранд, у сали Копаоник, бити организоване забавне и едукативне радионице на тему олимпизма.

Зимски олимпијски час одржаће се у петак 1. марта са почетком у 12 часова, а учесници ће имати прилку да упознају нашу најбољу сноубордерку и олимпијку Нину Мицић. Кроз низ различитих активности и радионица деца ће учити о олимпијским вредностима и историји Олимпијских игара и опробати се у различитим играма на снегу. Зимски олимпијски час ће се одиграти на платоу испред хотела Гранд.

 

На основу чл. 13. Правилника о начину, мерилима и критеријумима финансирања и суфинансирања пројеката удружења од јавног интереса средствима из буџета општине Рашка Комисија за спровођење поступка доделе бесповратних финансијских средстава  из буџета општине Рашка за 2019. годину, заседала је 25.02.2019. године и усвојила:

 

РАНГ ЛИСТУ

УЧЕСНИКА КОНКУРСА ОД 24.01.2019.ГОДИНЕ У ОБЛАСТИ

КУЛТУРА

НАЗИВ УДРУЖЕЊА

ПРОЈЕКАТ

Бодови

Одобрени

износ

Унапређење фолклора на територији општине Рашка

КУД "Јошаничка Бања"

Промоција и очување традиције и културне баштине наших предака

78.8

309,900.00

Културно уметничко друштво "Рашка"

Усавршавање чланова КУДа „Рашка“ путем семинара, турнеја, наступа и поставки нових кореографија

76.8

306,120.00

КУД "Рудар" Баљевац

Фестивал фолклора “Видовдан“ – година јубилеја

73.6

285,000.00

 Развој различитих облика културног и уметничког стваралаштва на територији општине Рашка  

Културно уметничко друштво "Брвеница"

Жубор Брвенице – промоција изворног стваралашта

75.4

166,500.00

Рефлексија

Уметничка епопеја

72.2

109,000.00

Центар за алтернативну културу

Афирмација младих рок бендова и рок музике

71.2

97,000.00

Етно уметнички клуб "Черењски"

Промоција етнолошких и уметничких вредности Рашке у години јубилеја

71.0

111,050.00

  Реализација културних програма црквених и верских заједница

Српска православна црквена општина Рашка

Трибине ,,Трагање за смислом”

78.6

120,000.00

Српска православна црквена општина Никољачка

Васкршњи дани у Супњу

66.2

49,000.00

РАНГ ЛИСТУ

УЧЕСНИКА КОНКУРСА ОД 24.01.2019.ГОДИНЕ У ОБЛАСТИ

ДРУШТВЕНА БРИГА О ОСЕТЉИВИМ ГРУПАМА

Друштвена брига о деци и младима

Дечји савез општине Рашка

Деца верују и чуда стварају

80.4

699,800.00

Хуманитарне активности и друштвена брига о болесним и старијим особама, особама са инвелидитетом и особама са посебним потребама

Удружење особа са инвалидитетом "Срна"

Креативност на делу

84.6

117,000.00

Друштво за борбу против шећерне болести "Рашка"

Смањимо број оболелих од шећерне болести!

78.8

141,900.00

Удружење пензионера општине Рашка

Побољшање услова рада у пензионерском клубу у Рашки

69.6

87,500.00

Удружење "БеННем" огранак Рашка

„Буди хуман, није тешко“

68.4

70,000.00

 Женска права и превенција свих облика насиља и дискриминације

Месна организација жена Рашка

Даровница МОЖ-а

68.4

85,600.00

Актив Жена Јошаничка Бања              

Промоција домаће радиности и прослава Материца

68.4

119,250.00

Глас мањине

Образовањем против дискриминације,насиља, малолетничких и дечијих бракова.

58.6

0.00

Реализација пројеката регионалних удружења која имају чланове са пребивалиштем на територији општине Рашка

Међуопштинска организација савеза слепих Србије Нови Пазар

Руке које виде

69.2

45,080.00

Удружење глувих и наглувих Нови Пазар

Говор руку је мој језик

66.4

45,000.00

Друштво за церебралну парализу Нови Пазар

Социјализација особа са церебралном парализом у општини Рашка

65.8

41,900.00

Међуопштинска организација цивилних инвалида рата Н.Пазар за општине Н.Пазар, Рашка, Сјеница и Тутин

Ми бринемо о њима

64.0

38,200.00

Удружење параплегичара Нови Пазар

Живимо усправно

50.6

0.00

РАНГ ЛИСТУ

УЧЕСНИКА КОНКУРСА ОД 24.01.2019.ГОДИНЕ У ОБЛАСТИ

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ОЧУВАЊЕ ПРИРОДЕ

Развој свести о значају очувања животне средине   уз синхронизовано деловање већег броја организација цивилног друштва

Еко клуб – Зелени путокази

Уклонимо дивље депоније!

83.3

165,850.00

Гљиварско друштво "Копаоник"

Едукативне изложбе гљива и едукација школске омладине на територији општине Рашка

75.3

95,000.00

Удружење љубитеља природе «Градина» - Рашка

Еколошки покрет за чистије Милатковиће

68.8

46,400.00

  РАНГ ЛИСТУ

УЧЕСНИКА КОНКУРСА ОД 24.01.2019.ГОДИНЕ У ОБЛАСТИ

ТУРИЗАМ

Промоција различитих облика туризма у руралним подручјима

Манастир Светих Благовести Градац

Од укуса до естетике

87.0

91,660.00

Етно уметнички клуб "Черењски"

10. сајам здраве хране, старих заната и народне културе

69.4

43,000.00

Удружење за неговање енглеског језика и књижевности - ЕНГЛЕСКИ КУТАК

Do you speak English? Now, I do!

Пројекат није бодован јер није у складу са условима конкурса

0.00

Ловачко удружење Рашка

Унапређење довођења ловаца туриста у ловиште Змовник

Пројекат није бодован јер конкурсни формулари нису квалитетно попуњени

0.00

    РАНГ ЛИСТУ

УЧЕСНИКА КОНКУРСА ОД 24.01.2019.ГОДИНЕ У ОБЛАСТИ

ПОЉОПРИВРЕДА

Развој пчеларства и промоција производње природних воћних ракија

Удружење пчелара "Рашка"

Превентивна здравствена заштита пчела - безбедна прерада воска

71.4

110,400.00

Друштво пчелара Баљевац

Златна пчела-пчеларство без граница

69.6

131,000.00

Удружење произвођача ракије Баљевац

Ракијада

68.6

88,000.00

  РАНГ ЛИСТУ

УЧЕСНИКА КОНКУРСА ОД 24.01.2019.ГОДИНЕ У ОБЛАСТИ

УНАПРЕЂЕЊЕ КАПАЦИТЕТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА

Подршка активностима удружења грађана којима се јачају капацитети удружења

Удружење психолога Нови Пазар

Психолошко саветовалиште за младе

72.4

70,500.00

Клуб ликовних уметника "Рашка школа"

Развој сликарства у Рашки

70.8

78,000.00

Кинолошко друштво „Ибар2017“- Баљевац

Организација националне изложбе, смотре и испита урођених особина паса VI и VII FCI групе

64.4

43,800.00

Омладински едукативни клуб Синергија

Унапређење положаја младих кроз каријерно вођење и олакшану запошљивост

52.6

0.00

 

 

РАШКА, 25.02.2019.ГОДИНЕ

 

КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ДОДЕЛЕ БЕСПОВРАТНИХ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ РАШКА

 

понедељак, 25 фебруар 2019 14:42

Јавно достављање Решење БР. 01 463-577-17

Општинска управа Рашка, Одсек за урбанизам, Имовински послови објављује Допунско решење БР. 01 463-577-17 од 25.02.2019. године, јер достављање на други начин није било могуће.

Преузмите документ БР. 01 463-577-17

У наставку кампање „Будућност Србије“ председник Србије Александар Вучић посетио је 22.фебруара Рашки округ где је посетио Врњачку бању, Краљево, Рашку и Тутин.
У Рашки се председник најпре сусрео са Србима са Косова и Метохије, а потом је свечано отворио текстилну фабрику у Драганићу. Фабрика је изграђена средствима Фондације Калифе Бин Заједа Ал Нахјана, а након спроведених процедура дата је на коришћење компанији Лус протект из Београда. У фабричком погону површине 11.500 метара, изграђеном по највишим стандардима, компанија Лус протект производиће заштитну и радну одећу, униформе, а биће постављена и линија за шивење кошуља.
Обраћајући се присутним званицама, запосленима у фабрици и привредницима из Рашке и околине, Вучић је нагласио да је фабрика у Драганићу прва већа инвестиција у општину Рашка након 30 година и изразио захвалност шеику Бин Заједу на пријатељству и подршци коју пружа Србији. Вучић је рекао да ће у фабрици у наредним годинама бити запослено више стотина радника и да то даје наду да ће се зауставити одлив становништва. Председник Србије је истакао да ће се радити на довођењу нових инвеститора у Рашку, а међу приоритетним задацима државе и локалне самоуправе наћи ће се изградња система за пречишћавање отпадних вода на Копаонику, реконструкција путне инфраструктуре и изградња моста у реону фабрике, као и путева неопходних за даљи развој туризма на Голији.
Председник општине Рашка Игњат Ракитић захвалио се председнику Вучићу, шеику Бин Заједу ал Нахјану, амбасадору УАР Мубараку Саиду ал Дахрију, директору РДИ Јовану Воркапићу, министрима у Влади РС и свима који су радили на довођењу инвеститора у Рашку и на реализацији читавог пројекта. Он је рекао да је отварање фабрике један од најзначајнијих датума у новијој историји Рашке и да га радује када види првих стотинак жена на радним местима. Председник је нагласио да су општина Рашка и НСЗ, током 2018.године определили 45 милиона динара за спровођење Локалног акционог плана запошљавања. 5 милиона динара било је усмерено за обуку на захтев послодавца. Захваљујући томе 97 особа са евиденције НСЗ завршило је или завршава обуку за рад у текстилној фабрици. Иако су миграције становништва један од највећих изазова са којима се Србија суочава, председник Ракитић је изразио наду да је оптина Рашка отварањем фабрике и најавама за нове инвестиције начинили први и најважнији корак ка спречавању одласка људи из Рашке. Председник општине Рашка пожелео је успех у раду директору Лус протекта Ђорђу Ђакеу и власнику компаније Сави Митровићу.
Свечаном отварању фабрике у Драганићу присуствовали су и министар финансија Синиша Мали, министар трговине, туризма и телекоминикација Расим Љајић, државни секретар у Министарству привреде Драган Стевановић, специјални саветник председника Републике Данило Цицмил и друге званице.