email: info@raska.org.rs | Тел: 036/736-244 | Адреса: Ибарска бр.2,36350 Рашка

A- A A+
  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • slider6.jpg
  • slider7.jpg
  • slider8.jpg
Веб сајт:: http://www.raska.gov.rs

Општинска управа општине Рашка, Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, на основу чл.45а. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, бр.72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 54/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон и 09/20) и чл.36. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл.гласник РС“, бр.32/19),


ОГЛАШАВА


ИЗЛАГАЊЕ НА ЈАВНИ УВИД


УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ
за реконструкцију и доградњу објекта
на кат. парц. бр. 445 КО Рашка


Јавни увид трајаће 7 дана, од 12.06.2020. год. закључно са 18.06.2020.год. Материјал за јавни увид, биће изложен, сваког радног дана, од 8.00 до 13.00 часова, у згради Општинске управе Рашка, у Одсеку за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине (канцеларија бр. 2).

Заинтересованим правним и физичким лицима која врше увид у изложени материјал за јавни увид, Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, пружиће све потребне информације и стручну помоћ, у вези са појединим решењима и евентуалним давањем примедби и сугестија. Овлашћено лице за давање обавештења је Бранко Костић, дипл.инж.арх. - шеф Одсека за урбанизам.

Обавештавају се и позивају органи, организације и јавна предузећа, који су овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката, да доставе мишљења на изложени материјал за јавни увид.

Примедбе и сугестије на изложени материјал, могу се доставити током трајања јавног увида у писаном облику, Општинској управи општине Рашка, Одсеку за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, 36350 Рашка, ул. Предрага Вилимоновића бр. 1, лично на писарници или поштом, закључно са 18.06.2020. год.

По завршеном јавном увиду, Општинска управа општине Рашка, Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, припрема извештај о обављеном јавном увиду, који усваја Комисија за планове општине Рашка.

 

На основу члана 3. став 1. и члана 5. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења („Службени гласник РС”, бр. 16/2018), члана 55. Статута општине Рашка ("Службени гласник општине Рашка" бр. 197/2018) и члана 13. Правилника о критеријумима и поступку доделе средстава из буџета општине Рашка за дотације невладиним организацијама за спровођење пројеката од јавног интереса ("Службени гласник општине Рашка" бр. 208/2020) на предлог конкурсне комисије за спровођење поступка доделе бесповратних финансијских средстава из буџета, председник Општине Рашка је 10. јуна 2020. године, донео

О Д Л У К E

о одабиру програма/пројеката у области културе, друштвене бриге о деци, заштити животне средине, туризма, унапређења капацитета којима се из буџета општине Рашка додељују средства за финансирање пројеката удружења

Одлуке и коначне ранг листе можете погледати и преузети на линку: https://drive.google.com/drive/folders/1NfIel-kGeWkOya9PPgeYO9s8eebRPnDr?usp=sharing

На основу члана 59. Статута општине Рашка („Службени гласник општине Рашка'' бр. 197/18), члана 6. став 1. Правилника о условима за доделу једнократне новчане помоћи привредницима и предузетницима са територије општине Рашка и Одлуке о помоћи општине Рашка привредницима и предузетницима са територије општине Рашка III бр. 06-IV-79/2020-3 од 29.04.2020. године, на предлог Комисије а по Јавном позиву бр. III бр. 06-IV-79/2020-4.2 од 07.05.2020. године, дана 05. јуна 2020. године, доноси

ОДЛУКУ
о додели једнократне новчане помоћи привредницима и предузетницима
са територије општине Рашка – I циклус

I
Из дела буџета општине Рашка за 2020. годину („Одлука о првом ребалансу буџета општине Рашка за 2020. годину („Сл. гласник општине Рашка'' бр. 208/20)) намењеног текућим субвенцијама приватним предузећима - програмска активност 0014 - управљање у ванредним ситуацијама, извршити исплату једнократне новчане помоћи следећим привредницима и предузетницима:
- I циклус

Р.бр.

                           Подносилац захтева

Износ/дин.

1.

Козметички студио VELVET SKIN Рашка

50.000,00

2.

ТУР Happy Mici Рашка

50.000,00

3.

Фитнес клуб Корак по корак 993 Рашка

50.000,00

4.

Ординација Др Распоповић Рашка

50.000,00

5.

Фризерски салон Афродита Рашка

50.000,00

6.

СЗР Јоцо Рашка

50.000,00

7.

Фризерски салон Душица Симоновић Рашка

50.000,00

8.

СТР Бака Робна пијаца Рашка

50.000,00

9.

Фризерски салон Fashion Hair studio Рашка

50.000,00

10.

Козметички салон Студио лепоте 995 Рашка

50.000,00

11.

Дечија играоница Бамби 3101Рашка

50.000,00

12.

СУР Талични Том Рашка

50.000,00

13.

Угоститељска радња Воденица 985 Рашка

50.000,00

14.

Угоститељска радња Rivera Club Рашка

50.000,00

15.

СУР Орион 969 Рашка

50.000,00

16.

СЗР Фризерски салон Тренди Рашка

50.000,00

17.

СЗР Фризерски салон Олимп Рашка

50.000,00

18.

Угоститељска радња City Pub Kop Рашка

50.000,00

19.

Мушки фризерски салон Bigi Баљевац

50.000,00

20.

Цвећара VIVA VERDE Рашка

50.000,00

21.

Стоматолошка ординација Стома Рашка

50.000,00

22.

Спалети ДОО Рашка

50.000,00

23.

СУР Бахус Јошаничка Бања

50.000,00

24.

Фризерски салон СЗР Соња-96 Јошаничка Бања

50.000,00

25.

Фризерски салон Дав Рашка

50.000,00

26.

Фризерски салон Кетрин Рашка

50.000,00

27.

Dental esthetic pro Рашка

50.000,00

28.

Козметички салон Јелисавета ЈЈЈ Рашка

50.000,00

29.

СУТЗР Ројал Рашка

50.000,00

30.

Стоматолошка ординација My dent 2013 Рашка

50.000,00

31.

УР Код Чубура Баљевац

50.000,00

32.

УР Марина колиба 2020 Рашка

50.000,00

33.

УТР Европа Рашка

50.000,00

34.

СЗР Фризерски салон Ћирковић Рашка

50.000,00

35.

СЗР Фризерски салон Јасмин-1 Рашка

50.000,00

36.

Балон Симпет Рашка

50.000,00

37.

СУР Стара Чаршија Рашка

50.000,00

38.

Козметички салон Марија Дидовић Рашка

50.000,00

39.

Фитнес клуб Спарта Рашка

50.000,00

40.

Женски фризерски салон Сузана Чешљарац Рашка

50.000,00

41.

Лабораторија за зубну технику Зини Рашка

50.000,00

42.

Козметички салон Ана Ранђеловић-Јовановић Баљевац

50.000,00

43.

Фризерски салон Драгана Зечевић Рашка

50.000,00

44.

ТУР Два брата Баљевац

50.000,00

45.

УР City pub Ras Рашка

50.000,00

46.

Фризерски салон Вили 948 Рашка

50.000,00

47.

Џале транс Рашка

50.000,00

48.

M&М Mountain Resort доо Рашка -Биљановац

50.000,00

49.

Фризерски салон Нађа Рашка

50.000,00

50.

Фризерски салон Сајка Рашка

50.000,00

51.

Боеми ДОО Рашка

50.000,00

52.

Конак –Лукс 2006 Рашка

50.000,00

53.

Фризерски салон Мира

50.000,00

54.

Адвокат Здравковић Александар Рашка

50.000,00

55.

СУР Поштар Рашка

50.000,00

56.

Козметички салон Qeen 88 Рашка

50.000,00

57.

Фризерски салон Марија Дугалић Баљевац

50.000,00

58.

УР Драган Булатовић Баљевац

50.000,00

59.

Дечија играоница Ћиро БЛВ Рашка

50.000,00

60.

УР Крчма Огњиште Рашка

50.000,00

61.

УР Петица 1972 Рашка

50.000,00

62.

Адвокат Милоје Цветић Рашка

50.000,00

63.

Туристичка агенција Коп турист Рашка

50.000,00

64.

СУТР Парк Јошаничка Бања

50.000,00

65.

УР Лола 0811 Јошаничка Бања

50.000,00

66.

Прерада рибе Дејан Радисављевић Рашка

50.000,00

67.

ПРУЗР Ас ВМВ Баљевац

50.000,00

68.

УР Теа 2017 Рашка

50.000,00

69.

СЗР Ната Робна пијаца Рашка

50.000,00

70.

СТКР Станко трејд Рашка

50.000,00

71.

ТР Биофит 2018 Рашка

50.000,00

72.

СЗТУР Бутик меса Саковић Рашка

50.000,00

73.

ТЗР Месара Саковић Рашка

50.000,00

74.

СЗР Studio Happy Рашка

50.000,00

75.

УР Вучја стаза Копаоник

50.000,00

76.

ТР Стеки 792 Робна пијаца Рашка

50.000,00

77.

УР РК Кнез Рашка

50.000,00

78.

ЗТР Перце 3012 Рашка

50.000,00

79.

УР Дубока два 2019 Копаоник

50.000,00

80.

УР Бобан Марковић Рашка

50.000,00

81.

Dental studio Vulićević Рашка

50.000,00

82.

Фризерски салон МИС Брвеник

50.000,00

83.

Фризерски салон Милениум Рашка

50.000,00

84.

Фризерски салон Шарм Баљевац

50.000,00

85.

Адвокат Александар Васиљевић Рашка

50.000,00

86.

УР Код Жера Рашка

50.000,00

87.

Дуга 1 С Кетеринг Рашка

50.000,00

88.

Фризерски салон Наташа Рашковић Рашка

50.000,00

89.

УР Лазарев одмор Копаоник

50.000,00

90.

УР Лазарев одмор 1414 Копаоник

50.000,00

91.

Адвокатска канцеларија Перовић Рашка

50.000,00

92.

УР Цуревац Рашка

50.000,00

93.

Стоматолошка ординација Ana Dental 036 Рашка

50.000,00

94.

УР Живица Ковачевић Рашка

50.000,00

95.

Фризерски салон Cutmandu Рашка

50.000,00

96.

СЗР Лепота Рашка

50.000,00

97.

Адвокат Радојица Трајковић Рашка

50.000,00

98.

Козметички салон Кристал 009 Рашка

50.000,00

99.

СЗТР Мира Казновиће

50.000,00

100.

Мујен доо Копаоник

50.000,00

101.

Мujen lux welness & spa Копаоник

50.000,00

102.

УР Последњи боем 2104 Рашка

50.000,00

103.

Туристичка агенција Петра травел Рашка

50.000,00

104.

УР Ивана Гркајац Пискања

50.000,00

105.

СУР Тиха ноћ Рашка

50.000,00

106.

Адвокат Зоран Јаковљевић Рашка

50.000,00

107.

Бутик цвећа 036 Рашка

50.000,00

108.

УР Спорт 2017 Баљевац

50.000,00

109.

Туристичка агенција Тик Турист Копаоник

50.000,00

110.

УР BELLA VISTA KOP Копаоник

50.000,00

111.

Ски брвнара Мали Караман Копаоник

50.000,00

112.

АУТР Rooms Рашка

50.000,00

113.

Фризерски салон Среле 986 Рашка

50.000,00

114.

Фризерски салон СЗР Јасмин 2 Рашка

50.000,00

115.

Dawn club Рашка

50.000,00

116.

Фризерски салон Very in Рашка

50.000,00

117.

Адвокат Милибор Несторовић Рашка

50.000,00

118.

Адвокат Медаревић Драгица Рашка

50.000,00

119.

СУР Задужбина Рашка

50.000,00

120.

СУР Чајетинска долина Копаоник

50.000,00

121.

Фризерски салон Ана Вукашиновић Рашка

50.000,00

122.

Dental Health 036 Рашка

50.000,00

123.

Fitness Club Sistem Рашка

50.000,00

124.

Стоматолошка ординација Тодоровић Рашка

50.000,00

125.

ППОПК Микан 969 Рашка

50.000,00

126.

Бели меда Коп 2019 Копаоник

50.000,00

127.

УР Марков конак СЛН Брвеник

50.000,00

128.

Јога студио Тратака Рашка

50.000,00

129.

Фризерски салон Дејан Миљковић Рашка

50.000,00

130.

Фитнес клуб Форма Рашка

50.000,00

131.

Ресторан Бернард Коп Копаоник

50.000,00

132.

УР Хани-Бани Копаоник

50.000,00

133.

Фризерски салон Јована Срећковић Рашка

50.000,00

134.

Боди билдинг клуб Челик Рашка

50.000,00

135.

Монте порт доо Рашка

50.000,00

136.

Ресторан Милмари Копаоник

50.000,00

137.

Jollykop Travel доо Копаоник

50.000,00

138.

Аутопревозник и услуге смештаја Светислав Вуковић Милатковиће

50.000,00

139.

УР Ас-990 Биљановац

50.000,00

140.

СТР Дејан Робна пијаца Рашка

50.000,00

141.

УР Мрвица 995 Копаоник

50.000,00

142.

Адвокат Милош Младеновић Рашка

50.000,00

143.

Адвокат Ђорђе Танасковић Рашка

50.000,00

144.

Адвокат Оливера Бабић Рашка

50.000,00

145.

УР Happy Рашка

50.000,00

146.

Туристичка агенција Euroholiday 2017 доо Рашка

50.000,00

147.

Фризерски салон Круна чардака Копаоник

50.000,00

148.

Кафе бар Треф Баљевац

50.000,00

149.

УР Веселинка Граховац Рашка

50.000,00

150.

Фризерски салон СЗР Ана Рашка

50.000,00

151.

Фризерски салон Чупко Рашка

50.000,00

152.

УР Боем 2018 Рашка

50.000,00

153.

Фризерски салон Бојана Баљевац

50.000,00

154.

Винарија Мећава доо Копаоник

50.000,00

155.

Мушки фризер Горан Вугделија

50.000,00

156.

Blueberry caffe Копаоник

50.000,00

157.

СУР Комита Копаоник

50.000,00

158.

The Pub 021 Копаоник

50.000,00

159.

Цветна бајка 037 Рашка

50.000,00

УКУПНО  7.950.000,00

 Р.бр.

                           Подносилац захтева

Износ/дин.

1.

Угоститељска радња Романса 007 Рашка

150.000,00

2.

Угоститељска радња Пасаж Рашка

150.000,00

3.

СУР Кафе бар Рамона Рашка

150.000,00

4.

СУЗР Етно Долче Вита Рашка

150.000,00

5.

УР Way-KNP Рашка

150.000,00

6.

ППУ Веразо ДОО Рашка

150.000,00

7.

Бурегџијска радња Рашка

150.000,00

8.

УР Душанов конак 1990 Рашка

150.000,00

9.

УТР Јагњило 1986 Рашка

150.000,00

10.

УР Fast food 080 Рашка

150.000,00

11.

СУТР Вележ Јошаничка Бања

150.000,00

12.

УР Чакмара Рашка

150.000,00

13.

Кетеринг Томовићи 2018 Рашка

150.000,00

14.

УР Антерија 2006 Јошаничка Бања

150.000,00

15.

УР Арена РА Рашка

150.000,00

16.

СУР Бреза Варево

150.000,00

17.

СУР Бреза 2 Рашка

150.000,00

18.

Аутопревозник Живковић Владан Рашка

150.000,00

19.

Маркет ресторан Триангле Коп Рашка

150.000,00

20.

УР Излог 983 Рашка

150.000,00

21.

УР Спорт кафе 980 Копаоник

150.000,00

22.

СП Нецо сигнал ДОО Рашка

150.000,00

23.

Караван ДОО Рашка

150.000,00

24.

УР Караван 123 Рашка

150.000,00

25.

Маглич 2016 доо Копаоник

150.000,00

26.

УТР Код Макса Рашка

150.000,00

27.

УР Чакмара Рашка

150.000,00

28.

УР La Toscana Рашка

150.000,00

29.

УР Стари путник Јошаничка Бања

150.000,00

30.

УР Chalet coffee & restaurant Копаоник

150.000,00

31.

УР Вила Траг Копаоник

150.000,00

32.

ЗТУР Извор Рашка

150.000,00

33.

УР Ада бистро Баљевац

150.000,00

УКУПНО 4.950.000,00

Р.бр.

                           Подносилац захтева

Износ/дин.

1.

СЗТУР Грађевинар Рашка

300.000,00

2.

КАВИМ а.д. Рашка

300.000,00

3.

УР Рио Коп 2020 Копаоник

300.000,00

4.

СТУР Ало Ало Копаоник

300.000,00

5.

ЈАТ апартмани ДОО Копаоник

300.000,00

6.

Путник Копаоник доо Копаоник

300.000,00

7.

Кафе Вавилон 2020 Рашка

300.000,00

8.

Zoned expo доо Копаоник

300.000,00

9.

Хотел Сребрна лисица Копаоник

300.000,00

10.

Хотел Краљеви чардаци Копаоник

300.000,00

УКУПНО 3.000.000,00

II
Средства уплатити на текуће рачуне привредника и предузетника из става I ове Одлуке.

III
О спровођењу ове Одлуке стараће се Одсек за буџет и финансије Општинске управе у Рашки и Комисија за спровођење Одлуке о помоћи општине Рашка привредницима и предузетницима са територије општине Рашка.

IV
Ову Одлуку објавити на Огласној табли Општинске управа Рашка и званичној интернет страници општине Рашка.

V
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАШКА
III Број: 06-IV-81/2020-5
Дана 05. јуна 2020. године

81. СЕДНИЦA ЧЕТВРТОГ САЗИВА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА ће се одржати 05. јуна 2020. године (петак) у Сали Општинске управе Рашка (ул. Предрага Вилимоновића бр. 1) са почетком у 10,00 часова.
За ову седницу предложен је следећи

ДНЕВНИ РЕД
- РАЗМАТРАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 80. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА;
1. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ ДУЖНОСТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Игњат Ракитић, председник општине;
2. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ПОСТАВЉЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Игњат Ракитић, председник општине;
3. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ ЈЕДНОКРАТНЕ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ ПРИВРЕДНИЦИМА И ПРЕДУЗЕТНИЦИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ РАШКА – I ЦИКЛУС;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Загорка Шумарац, председник Комисије за спровођење Одлуке о помоћи општине Рашка привредницима и предузетницима са територије општине Рашка;
4. ТЕКУЋА ПИТАЊА.

50. СЕДНИЦA ОСМОГ ОДБОРНИЧКОГ САЗИВА СО-е РАШКА ће се одржати 04. јуна 2020. године (четвртак) у Сали Скупштине општине Рашка са почетком у 8,00 часова.
За ову седницу предложен је следећи

Д Н Е В Н И Р Е Д
- УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 49. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАШКА;
1. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКA ДУЖНОСТИ СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Мирјана Скорић, председник Скупштине општине;
2. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ПОСТАВЉЕЊУ СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Мирјана Скорић, председник Скупштине општине;
3. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА И ИНИЦИЈАТИВЕ.

На основу чл. 13. Правилника о начину, мерилима и критеријумима финансирања и суфинансирања пројеката удружења од јавног интереса средствима из буџета општине Рашка Комисија за спровођење поступка доделе бесповратних финансијских средстава  из буџета општине Рашка, заседала је 29.05.2020. године и усвојила:
ПРЕЛИМИНАРНЕ РАНГ ЛИСТЕ ЗА ПРОЈЕКТЕ УДРУЖЕЊА
КОЈА СУ УЧЕСТВОВАЛА НА  КОНКУРСИМА РАСПИСАНИМ  28.02.2020.ГОДИНЕ
  УДРУЖЕЊЕ НАЗИВ ПРОЈЕКТА ДОДЕЉ. СРЕДСТВА Бод. Комис КОМНЕТАР (ОБРАЗЛОЖЕЊЕ)
  ЈАВНИ КОНКУРС У ОБЛАСТИ "КУЛТУРЕ"
1 Културно уметничко друштво "Брвеница" Meђународни фестивал Брвеница – пева и игра 100.000,00 65,50 Ревидирани предлог пројекта се усваја у целости
2 Ансамбл народних игара и песама „Фрула“  “У ИСТОМ КОЛУ” 0,00 х Пројекат није разматран  на основу  чл. 9. Пословника о раду Комисије. Тражена документација и неки подаци у пројектној документацији нису комплетни. 
3 Српска православна црквена општина Никољачка Христос Васкрсе, радости моја! 0,00 x Пројекат није разматран  на основу  чл. 9. Пословника о раду Комисије и није у складу са одлуком Општинског већа III Број: 06-IV-80/2020-20 од 20. маја 2020. године 
4 КУД "Јошаничка Бања"            „Културно наслеђе Јошаничке Бање“  201.500,00 76,25 Ревидирани предлог пројекта се усваја у целости
5 Културно уметничко друштво "Рашка" Очување културе и традиције  169.120,00 71,50 Ревидирани предлог пројекта се усваја у целости
6 Центар за алтернативну културу Обележавање 30 године рада рок групе РУЉА 120.000,00 68,50 Ревидирани предлог пројекта се усваја у целости
7 Етно уметнички клуб "Черењски" „МОСТОВИ КУЛТУРНЕ И УМЕТНИЧКЕ САРАДЊЕ“  122.000,00 65,75 Предложени ревидирани предлог пројекта је позитивно оцењен и делимично одобрен за финансирање
8 Рефлексија Интерфејс 80.200,00 64,50 Ревидирани предлог пројекта се усваја у целости
9 КУД  "Рудар" Баљевац ФЕСТИВАЛИ ФОЛКЛОРА“ ВИДОВДАН“ И „ СУСРЕТИ ВЕТЕРАНА“ 90.000,00 64,00 Ревидирани предлог пројекта се усваја у целости
  1.070.000   882.820,00    
  ЈАВНИ КОНКУРС У ОБЛАСТИ "ДРУШТВЕНЕ БРИГЕ О ОСЕТЉИВИМ ГРУПАМА"
10 Дечји савез општине Рашка “ДЕТЕ ЈЕ ДЕТЕ, ДА ГА ВОЛИТЕ И РАЗУМЕТЕ“ 518.200,00 72,00 Предложени ревидирани предлог пројекта је позитивно оцењен и делимично одобрен за финансирање
11 Удружење особа са инвалидитетом "Срна" „Интеграција особа са ивалидитетом“ 99.000,00 73,75 Ревидирани предлог пројекта се усваја у целости
12 Удружење "БеННем" огранак Рашка „Дела а не речи“ 57.000,00 63,75 Предложени ревидирани предлог пројекта је позитивно оцењен и делимично одобрен за финансирање
13 Удружење пензионера општине Рашка Побољшање услова рада у пензионерском клубу Рашка  90.200,00 65,75 Предложени ревидирани предлог пројекта је позитивно оцењен и делимично одобрен за финансирање
14 Друштво за борбу против шећерне болести "Рашка" Породица и дијабетес! 100.650,00 71,75 Ревидирани предлог пројекта се усваја у целости
15 Актив Жена Јошаничка Бања „Оснаживање жена Јошаничке Бање“ 93.250,00 67,50 Предложени ревидирани предлог пројекта је позитивно оцењен и делимично одобрен за финансирање
16 Месна организација жена Рашка ,,Лепа реч злата вреди“ 0,00 x Пројекат није разматран  на основу  чл. 9. Пословника о раду Комисије и није у складу са одлуком Општинског већа III Број: 06-IV-80/2020-20 од 20. маја 2020. године
17 Међуопштинска организација савеза слепих Србије Нови Пазар „Препознајте бели штап“ 35.080,00 64,25 Предложени ревидирани предлог пројекта је позитивно оцењен и делимично одобрен за финансирање
18 Удружење цивилних инвалида рата Нови Пазар „Оснажимо њихове преостале способности“ 33.000,00 62,50 Предложени ревидирани предлог пројекта је позитивно оцењен и делимично одобрен за финансирање
19 Удружење глувих и наглувих Нови Пазар „ Глас тишине „ 35.000,00 64,25 Предложени ревидирани предлог пројекта је позитивно оцењен и делимично одобрен за финансирање
20 Друштво за церебралну парализу Нови Пазар „ Процес социјализације особа са церебралном парализом у општини Рашка“ 38.350,00 64,75 Предложени предлог пројекта је позитивно оцењен и делимично одобрен за финансирање
  1.240.000   1.099.730,00    
  ЈАВНИ КОНКУРС У ОБЛАСТИ "ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ОЧУВАЊА ПРИРОДЕ"
21 Удружење „Зелена љубљв“ ЕКО ВЕСТ ЗА ВИШУ СВЕСТ 0,00 x Пројекат није разматран  на основу  чл. 9. Пословника о раду Комисије и није у складу са одлуком Општинског већа III Број: 06-IV-80/2020-20 од 20. маја 2020. године
22 Гљиварско друштво "Копаоник" Едукација становништва општине Рашка о значају гљива(заштита, употреба у исхрани, лековитост) 114.120,00 70,50 Предложени ревидирани предлог пројекта је позитивно оцењен и делимично одобрен за финансирање
23 Миколошко гљиварски савез Србије Улога гљива у очувању природе и заштите животне средине на територији општине Рашка 0,00 59,75 На основу члана 13. става 3. Правилника о начину, критеријумима и поступку доделе средстава из буџета општине Рашка за   подстицање пројеката од јавног интереса које реализују удружења, пројекат није предмет избора за доделу средстава 
24 Удружење љубитеља природе «Градина» - Рашка “Буди неко – буди еко“ 114.900,00 72,75 Предложени ревидирани предлог пројекта је позитивно оцењен и делимично одобрен за финансирање
  230.000   229.020,00    
  ЈАВНИ КОНКУРС У ОБЛАСТИ "ТУРИЗМА"
25 Етно уметнички клуб "Черењски" „11 САЈАМ ЗДРАВЕ ХРАНЕ, СТАРИХ ЗАНАТА И НАРОДНЕ КУЛТУРЕ“ 0,00 59,75 На основу члана 13. става 3. Правилника о начину, критеријумима и поступку доделе средстава из буџета општине Рашка за   подстицање пројеката од јавног интереса које реализују удружења, пројекат није предмет избора за доделу средстава 
26 Манастир Светих Благовести Градац „Оно што сте учинили једном од моје мале браће, учинили сте мени.“ (Мт, 25;40) 50.000,00 78,50 Ревидирани предлог пројекта се усваја у целости
  50.000   50.000,00    
  ЈАВНИ КОНКУРС У ОБЛАСТИ "ПОЉОПРИВРЕДЕ"
27 Удружење пчелара "Рашка" ,,ВОСАК КАО ЛЕК“ 115.038,00 75,00 Ревидирани предлог пројекта се усваја у целости
28 Удружење произвођача ракије Баљевац „ 9. Ракијада“ 0,00 58,50 На основу члана 13. става 3. Правилника о начину, критеријумима и поступку доделе средстава из буџета општине Рашка за   подстицање пројеката од јавног интереса које реализују удружења, пројекат није предмет избора за доделу средстава 
29 Друштво пчелара Баљевац ЗЛАТНА ПЧЕЛА-ПЧРЛАРЕЊЕ БЕЗ ГРАНИЦА 83.800,00 65,25 Предложени предлог пројекта је позитивно оцењен и делимично одобрен за финансирање
  200.000   198.838,00    
  ЈАВНИ КОНКУРС У ОБЛАСТИ "УНАПРЕЂЕЊА КАПАЦИТЕТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА "
30 Омладински едукативни клуб Синергија Удружења грађана у служби младих  0,00 x Пројекат није разматран  на основу  чл. 9. Пословника о раду Комисије и није у складу са одлуком Општинског већа III Број: 06-IV-80/2020-20 од 20. маја 2020. године
31 Клуб ликовних уметника "Рашка школа" „Развој ликовне уметности у Рашки“ 50.000,00 70,50 Ревидирани предлог пројекта се усваја у целости
  50.000   50.000,00    

На основу члана 44, Став 1, Тачка 6., Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС”, број 129/07, 83/2014 – др. Закон 47/2018), члана 55. Статута Општине Рашка (“Службени гласник Општине Рашка бр. 197”), а у вези са реализацијом пројекта “Покрени се!” и уговором о реализацији пројекта закљученим с Канцеларијом Уједињених нација за пројектне услуге (Грант-108), од 8. августа 2019. године, председник Општине Рашка, на основу Одлуке о критеријумима избора кандидата/кандидаткиња бр. 45/2020., од 25.2.2020. године и претходно достављеног мишљења Комисије за избор кандидата/киња, доноси:

ОДЛУКУ

О избору кандидата/киња за једномесечну обуку за Word Press администратора:

1. Ана Ковачевић
2. Игњат Чоловић
3. Јасмина Радоичић
4. Иван Јекић
5. Нина Неранџић
6. Лазар Точиловац
7. Николина Грбовић
8. Немања Вучковић
9. Василија Марсенић
10. Павле Миленковић
11. Теодора Милосављевић
12. Исидора Мартаћ
13. Матија Петровић
14. Алекса Вујанац

 

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр.
62/06, 65/08 – др. закон, 41/09, 112/15, 80/17 и 95/18– др. закон), Правилника о условима и поступку
давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини („Сл. гласник РС“
бр.16/2017, 111/2017, 18/2019, 45/2019, 3/2020 и 25/2020) и члана Члан одлуке 1 и 2 Одлуке о
одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у
државној својини («Службени гласник општине РАШКА» број 168), Председник општине РАШКА
је дана ______________ године, донео
ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
У ОПШТИНИ РАШКА
и расписује
О Г Л А С
ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У
У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У
ОПШТИНИ РАШКА

I
- Предмет јавног надметања -
Расписује се оглас за прикупљање писаних понуда у првом кругу за давање у закуп и на
коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини РАШКА
2. Увид у документацију: графички преглед катастарских парцела по катастарским општинама
и списак парцела по формираним јавним надметањима (комплексима), која су предмет издавања у
закуп и на коришћење, може се извршити у згради општине РАШКА, у канцеларији бр 17 сваког
радног дана од 10 до 14 часова.
Контакт особа Зоран Сташевић, тел. 062/454-850.
3. Земљиште из овог огласа даје се у виђеном стању.

Опширније на линку : https://drive.google.com/file/d/1Ln9SLhQZduayUa0b_k1v8CMaEj2ptDmg/view?usp=sharing

Епидемиолошка ситуација на територији општине Рашка је повољна. У последњих 8 дана није забележен ниједан случај инфекције корона вирусом. Завод за јавно здравље Краљево саопштио је да је 26. и 27.маја маја у Ковид амбуланти Дома здравља Рашка тестирано 14 особа. Сви налази су били негативни.
Број пацијената који су потпуно излечени порастао је на 44, док 13 чека друго тестирање. На хоспиталном лечењу су 2 пацијента.
Прва 2 случаја обољевања од Ковида 19 у Рашки потврђена су 25.марта. Последња особа која је била позитивна на корона вирус евидентирана је 20.маја. Током епидемије вирус је лабораторијски потврђен код 59 лица са територије општине Рашка. У Ковид амбуланти Дома здравља Рашка од 13.априла до данас тестирано је 278 особа.

28.05.2020.године

Комисија за развој пољопривреде у општини Рашка на основу Одлуке о буџету општине Рашка за 2020. годину и Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Рашка за 2020. годину а по претходно прибављеној сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде број 320-40-2260/2020-09 од 27.04.2020. године, на седници одржаној 18. маја 2020. године, расписује

КОНКУРС
За доделу подстицајних средстава по Програму подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за 2020. годину

Општи услови конкурса за све подстицаје:
-Да је комерцијално породично пољопривредно газдинство или правно лице са територије општине Рашка са активним статусом регистровано код Управе за трезор, филијала Нови Пазар, експозитура Рашка, у складу са Правилником о упису у регистар пољопривредног газдинства („Службени гласник РС“ бр. 17/2013);
- Да један исти корисник може остварити подстицаје само по једном основу из Програма и само једном може конкурисати ( осигурање не улази у ову ставку);
- Да су поред општих услова из Програма испунили и посебне услове конкурса;
- Да је предмет инвестиције реализован после 01. новембра 2019. године;
- Корисници који се нису домаћински понашали према подстицајним мерама, кредитима и другим врстама помоћи које је општина Рашка давала у протеклом периоду, тј. корисници који нису измирили дуговања према општини Рашка немају право да конкуришу.

Опширније на линку: https://drive.google.com/file/d/1QYkJmOUa_kSElKLtAMRlBUvzNtBowJTu/view?usp=sharing