email: info@raska.org.rs | Тел: 036/736-244 | Адреса: Ибарска бр.2,36350 Рашка

A- A A+
  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • slider6.jpg
  • slider7.jpg
  • slider8.jpg
Веб сајт:: http://www.raska.gov.rs
Општинска управа Рашка ове године организује посету Међународном пољопривредном сајму који се одржава у Паризу од 21 до 28 фебруара. Поводом тога позивају се заинтересовани пољопривредни произвођачи, који желе да посете ову манифестацију, да се пријаве у канцеларију број 17 општинске управе код Сташевић Зорана. Услов је да је кандидат има више од 18 година, да има регистровано пољопривредно газдинство или је уписан као члан пољопривредног газдинства и да поседује важећу путну исправу (пасош). Пријављивање траје до 21.01 2015. године. Општинска комисија Буџетског фонда за развој пољопривреде ће прегледати захтеве и саставити листу од 15 путника.

26. СЕДНИЦА СЕДМОГ ОДБОРНИЧКОГ САЗИВА СО-е РАШКА ће се одржати 22. децембра 2014. године (понедељак) у сали СО Рашка у Рашки са почетком у 10,00 часова.
За ову седницу предложен је следећи дневни ред:
 
УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 25. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАШКА;
1. ПРЕДЛОГ СТАТУТА О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ СТАТУТА ОПШТИНЕ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ:    Бојан Јовановић, председник Комисије за из­ра­ду предлога ак­та о про­ме­ни Ста­ту­та оп­шти­не Рашка.
2. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2015. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ:    Миладија Миливојевић, шеф Одсека за буџет и финансије. 
3. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ЕРОЗИОНОГ ПОДРУЧЈА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАШКА, УСЛОВА ЗА ЊЕГОВО КОРИШЋЕЊЕ И РАДОВА И МЕРА ЗА ЗАШТИТУ ОД ЕРОЗИЈА ЗА 2015. ГОДИНУ; 

ИЗВЕСТИЛАЦ:    Зоран Сташевић, самост. стручни сарадник за пољопривреду и водопривреду.
4. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ПОСТАВЉЕЊУ ОПШТИНСКОГ ПРАВОБРАНИОЦА ОПШТИНЕ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ:    Спасоје Андрић, начелник Општинске управе.
5. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О НАКНАДАМА ОДБОРНИКА, ЧЛАНОВА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА И ЧЛАНОВА РАДНИХ ТЕЛА У СКУПШТИНИ ОПШТИНЕ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ:    Вулић Пашајлић, председник Комисије за административна питања.
6. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ТУРИСТИЧКО СПОРТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ „РАШКА“ ИЗ РАШКЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ:    Вулић Пашајлић, председник Комисије за административна питања.
7. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ У ЗАКУП ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА И ТО КАТ. ПАРЦЕЛЕ БР. 133/20 КО РАШКА ИВАНУ ВЕСЕЛИНОВИЋУ ИЗ РАШКЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ:    Срђан Симовић, председник Комисије за отуђење или давање у закуп неизграђеног грађевинског земљишта.
8. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ОТУЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ И ТО КАТ. ПАРЦЕЛЕ БР. 130/119 КО РАШКА СРБОСЛАВУ ЛУКОВИЋУ ИЗ РАШКЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ:    Срђан Симовић, председник Комисије за отуђење или давање у закуп неизграђеног грађевинског земљишта.
9. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА И ИНИЦИЈАТИВЕ.

На основу члана 10. Правилника о условима и мерилима, поступку и начину рада Комисије  за  избор корисника за пружање помоћи за економско оснаживање расељених лица на територији Општине Рашка кроз доходовне активности, Комисија за избор корисника  ( у даљем тексту: Комисија),  расписује 
 
 
ЈАВНИ ПОЗИВ 
ЗА ДОДЕЛУ ПОМОЋИ ЗА ЕКОНОМСКО ОСНАЖИВАЊЕ ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА  НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАШКА  
 
ОГЛАШАВА СЕ додела помоћи за економско оснаживање интерно расељених лица на територији општине Рашка, кроз доходовне активности, коју обезбеђује Комесаријат за избеглице и миграције Републике Србије у сарадњи са општином Рашка.
Средства за помоћ за економско оснаживање интерно расељених лица  на територији Општине Рашка кроз доходовне активности обезбеђују се под следећим условима:
1 максимални износ помоћи по кориснику не може прећи износ од 200.000,00 динара;
2 средства којима Општина учествује у реализацији помоћи, биће употребљена за економско оснаживање интерно расељених лица на територији Општине Рашка кроз доходовне активности; 

3 изабрани корисник, пре потписивања уговора, оверава пред судом или органом управе писану изјаву, у присуству два сведока, да предметну покретност за економско оснаживање кроз доходовну активност не сме отуђити  у року од 5 година од дана потписивања уговора. 

Сви подносиоци захтева остварују Помоћ под условима, критеријумима и мерилима, а у поступку који су утврђени  Правилником о условима и мерилима, поступку и начину рада Комисије за доделу помоћи интерно расељеним лицима кроз доходовне активности.

Кориснику и члановима његовог породичног домаћинства може бити додељена Помоћ под следећим условима:
1) да су евидентирани као интерно расељена лица и поседују легитимацију интерно расељеног лица (обавезно за Подносиоца);
2) да живе на територији општине Рашка;
3) да нису укључени у неки други програм/пројекат стамбеног збрињавања или економског оснаживања кроз доходовне активности у текућој години
4) да имају радно способне чланове домаћинства и потребно знање и вештину за покретање, развој и унапређење доходовне активности на коју се односи Помоћ;
5) да је активност за коју је помоћ тражена од значаја за егзистенцију породице; 
6) да има предуслове за обављање делатности за коју тражи Помоћ:
- За пољоприведну делатност и сточарство да је влансик или закупац земљишта и/или помоћних објеката;
- За занатску или услужну делатност да је власник, сувласник или закупац простора у коме ће обављати делатност или поседује уговор о пословно-техничкој сарадњи са трећим лицем;
- За друге делатности у складу са делатношћу наведеној у пријави.

Уз захтев, који се подноси Општини, подносилац захтева је дужан да достави следеће доказе:
1 фотокопију легитимације интерно расељеног лица и личне карте за себе и чланове породичног домаћинства, биометријске морају бити очитане, а за малолетне чланове извод из матичне књиге рођених;
2. изјаву оверену у општинском органу управе или суду да он и чланови његовог породичног домаћинства нису укључени у неки други пројекат за трајно решавање стамбених потреба или неки од пројеката за економско оснивање породице;
3. изјаву оверену у општинском органу управе или суду да он и чланови његовог породичног домаћинства нису повратници из миграције у треће земље;
4. план и програм пословања за наведену активност;
5. уговор о закупу земљишта, изјаву о поседовању адекватних објеката за смештај стоке и саобраћајну дозволу за трактор;
6. потврду послодавца о радном односу и висини зараде, потврда Националне службе за запошљавање, одсечак од пензије или други одговарајући документ о висини примања подносиоца захтева и чланова његовог породичног домаћинства (за претходни месец или квартал или др.);
7. потврду надлежне образовне институције о редовном школовању;
8. решење Комисије за категоризацију деце или мишљење интерресорне комисије за децу која су инвалидна или са сметњама у развоју;
9. решење о смањењу или губитку радне способности и телесном оштећењу за члана породице које је инвалидно лице;
10. лекарски налази не старији од годину дана, за члана породице са обољењем од већег социјално-медицинског значаја;
11. за једнородитељску породицу прилаже се потврда о смрти брачног друга; решења надлежног суда о проглашењу несталог лица за умрло; извод из матичне књиге рођених деце без утврђеног очинства и решење о  разводу брака; у случају породичног домаћинства самохраног родитеља исти даје изјаву оверену у оптинском органу управе или суду да се непосредно брине о детету и да самостално обезбеђује средства за издржавање, да други родитељ не учествује или недовољно учествује у тим трошковима, а да, у међувремену, није засновао брачну или ванбрачну заједницу;
12.потврду надлежног органа/организације за члана породичног домаћинства који је настрадао или нестао у сукобима на просторима бивше Социјалистичке Федеративне Републике Југославије;
13. потврду повереника за избеглице о  смештају у колективном центру;
14. за регистровано сеоско газдинство – доказ о регистрацији.
Тражени докази подносе се у фотокопији, а оригинална документа се достављају  на увид приликом обраде захтева. По потреби, Комисија може тражити додатну документацију.
Уколико два или више подносилаца пријаве на јавни позив имају исти број бодова, предност има подносилац пријаве на јавни позив који :
има већи број малолетне деце;
већи број чланова породичног домаћинства преко 60 година старости;
има трудну жену у породичном домаћинству;
дуже бораве на подручју општине Рашка;
има мање приходе  по члану породичног домаћинства;
има болесног члана домаћинства или члана домаћинства који је жртва сексуалног/породичног насиља;
жена носилац домаћинства.
Изјаве из члана 5. овог Позива оверавају се у суду или општинској управи Рашка. Општинска управа Рашка неће наплаћивати таксу.
 
РОК  за подношење захтева са документацијом на Јавни позив је 30 дана од дана објављивања. 
Захтеви се могу преузети у Служби повереништва за избеглице општинске управе Рашка, сваког радног дана од 8,00-15,00 сати.
Неблаговремене и непотпуне захтеве Комисија неће разматрати.
Комисија задржава право на проверу документације и навода из поднетих захтева на терену.
Попуњен захтев са потребном документацијом подносиоци захтева предају у затвореној коверти на писарници општинске управе Рашка, са назнаком „Комисији за доделу помоћи за доходовну активност - Повереништву за избеглице- захтев за доделу помоћи"
Након разматрања приспелих захтева, Комисија доноси Одлуку о предлогу листе реда првенства, која се објављује на званичној интернет страници Општине и огласним таблама општинске управе Рашка.
На објављену Одлуку о предлогу листе реда првенства подносилац захтева може уложити приговор општинском Већу, у року од 8 дана од дана објављивања Одлуке о предлогу листе реда првенства.
Након одлучивања о приговорима, Комисија доноси Одлуку о коначној листи реда првенства, која се објављује на званичној интернет страници Општине и огласним таблама општинске управе Рашка.
На основу Одлуке Комисије о коначној листи реда првенства, Општина и корисник коме је додељена помоћ за економско оснаживање избеглица кроз доходовне активности закључују уговор у писаној форми, којим се регулишу међусобна права и обавезе потписника уговора, као и рок за извршење уговорних обавеза.
Право наменског располагања средствима за помоћ за економско оснаживање избеглица на територији општине Рашка има Општина.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
Општина Рашка
Kомисија за доделу помоћи 
Broj: 205-9/14-4
Дана 17.12.2014.год.
Р А Ш К А
На основу одлуке општине Рашка и Уговора о сарадњи број: 9-9/343 од 17. новембра 2014.год. на реализацији „Програма коришћења средстава за решавање стамбених потреба  интерно расељених лица“, у циљу пружања помоћи у грађевинском материјалу за обезбеђивање неопходних услова становања у започетој изградњи објекта за становање - завршетак градње или адаптацију постојећег стамбеног објекта за породице интерно расељених лица, Комисија за избор корисника на седници одржаној 17.12. 2014. године, објављује
 
Ј А В Н И   П О З И В
ЗА ДОДЕЛУ ПОМОЋИ У ГРАЂЕВИНСКОМ МАТЕРИЈАЛУ ПОРОДИЦАМА ИРЛ
 
 Оглашава се  додела помоћи у грађевинском материјалу породицама  интерно расељених лица на територији  општине Рашка, у максималном износу од 550.000.
Рок за подношење захтева је 30 дана од дана објављивања на огласној табли општине Рашка. 
Право на ПОМОЋ могу да остваре породице интерно расељених, лица смештене у неадекватном приватном смештају у општини  Рашка. 
Потребно је да подносилац захтева и чланови његовог породичног домаћинства испуњавају следеће услове: 
да је подносилац захтева евидентиран као интерно расељено лице; 
да су интерно расељено лице и чланови његове породице смештени у колективном центру/ неадекватном приватном смештају; 

да интерно расељено лице и чланови његове породице не поседују непокретност ван КиМ (места пребивалишта) или у другој држави, а којом могу да реше своје стамбено питање;
да нису обновили или отуђили непокретност на територији КиМ, а којом могу безбедно да реше своје стамбено питање;
да интерно расељено лице и чланови његове породице нису укључени у неки други пројекат за трајно решење стамбених потреба;
да интерно расељено лице и чланови његове породице нису повратници из миграције у треће земље;
да поседују  неусловни стамбени објекат или плац са започетом градњом и да је степен изградње такав да уз донацију могу да створе основне услове за живот;
да величина стамбеног објекта не превазилази основне потребе породичног домаћинства;
да поседује неопходну документацију (дозволе) или је у процесу легализације.
 
Изјаве дате у прилогу захтева, подносилац даје под пуном материјалном и кривичном одговорношћу. Ако се установи супротно од изјављеног, против подносиоца захтева ће се предузети одговарајуће мере у складу са законом, укључујући и промену одлуке Комисије о избору корисника.
Заинтересоване породице своје захтеве са потребном документацијом поднесе на писарницу општине Рашка. 
Захтеве поднете после рока утврђеног у огласу, Комисија ће одбацити као неблаговремене, односно непотпуне.
Комисија задржава право да у поступку разматрања изврши неопходне провере и затражи  додатну документацију.
У року од 15 дана од дана истека рока огласа Комисија је дужна да утврди предлог листе корисника помоћи и исту истакне на огласној табли општине, повереника за избеглице и на огласној табли у Месних канцеларија.
    За ближе информације о огласу можете се обратити  општинском поверенику за избеглице на тел. 036- 737-745 или лично  у канцеларији бр. 14, Општинске управе Рашка.

На основу Споразума о донацији између Банке за развој Савета Европе и Републике Србије, потписаног 9. септембра 2014. године, у вези са Регионалним стамбеним програмом - Потпројекат бр. 4 – монтажне куће,  члана 19. став 8. Закона о избеглицама („Службени гласник РС“, број 18/92, „Службени лист СРЈ“ број 42/02 - СУС и „Службени гласник РС“, број 30/10), члана 11. став 1. тачка 2) и члана 12. Правилника о условима и мерилима за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица доделом 30 монтажних кућа, поступку и начину рада Комисије за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица доделом 30 монтажних кућа (у даљем тексту: Правилник), Комисија за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица доделом 30 монтажних кућа, образована Решењем комесарав број 019-1715/6 од 11. децембра 2014. године (у даљем тексту: Комисија за избор корисника), дана 15. децембра 2014. године, објављује  

ЈАВНИ ПОЗИВ 

за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба доделом 30 монтажних кућа избеглицама који поседују земљиште на коме је дозвољена индивидуална стамбена градња на територији градова Крушевац, Пожаревац и Смедерево,  општина: Жабаљ, Ковин, Тител, Ћићевац, Љиг, Неготин, Горњи Милановац, Ивањица, Петровац, Топола, Сврљиг, Соко Бања, Куршумлија, Бабушница, Лајковац, Трстеник, Прибој, Мионица, Бачки Петровац, Деспотовац, Параћин, Рашка, Инђија, Кикинда, Шид и Чајетина

 
 I ПРЕДМЕТ ЈАВНОГ ПОЗИВА
 
Предмет овог јавног позива је додела 30 монтажних кућа за решавање стамбених потреба избеглица у оквиру Регионалног стамбеног програма - Потпројекат број 4 – монтажне куће на територији неке од следећих јединица локалне самоуправе: Крушевац, Пожаревац и Смедерево, Жабаљ, Ковин, Тител, Ћићевац, Љиг, Неготин, Горњи Милановац, Ивањица, Петровац, Топола, Сврљиг, Соко Бања, Куршумлија, Бабушница, Лајковац, Трстеник, Прибој, Мионица, Бачки Петровац, Деспотовац, Параћин, Рашка, Инђија, Кикинда, Шид и Чајетина
 
II   КОРИСНИЦИ
 
Помоћ за решавање стамбених потреба избеглица доделом монтажних кућа (у даљем тексту: Помоћ), може бити додељена избеглицама које су, услед догађаја из периода од 1991. године до 1995. године, стекле статус избеглице у Републици Србији, без обзира на њихов статус у време решавања стамбене потребе, и то:  
- избеглицама које живе у колективним центрима или неком другом виду колективног смештаја, формалног или неформалног и 
- угроженим избеглицама у приватном смештају и бившим носиоцима станарског права, а који су без трајног решења у земљи порекла или Републици Србији, а све према утврђеним критеријумима угрожености.
     
     
III  УСЛОВИ ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА ПОМОЋИ
 
За доделу Помоћи у оквиру овог јавног позива, Подносилац пријаве и чланови његовог породичног домаћинства морају да испуне следеће услове: 
1) да је Подносилац пријаве носилац права својине/коришћења на земљишту којим конкурише за помоћ, као и да је на истом дозвољена индивидуална стамбена градња;
2) да имају избеглички статус и поднет захтев за пријем у држављанство Републике Србије или да им је престао статус избеглице, стекли су држављанство Републике Србије и имају пријављено пребивалиште у Републици Србији (наведени услов односи се на Подносиоца пријаве и чланове његовог породичног домаћинства који су у статусу избеглице или су били у статусу избеглице);
3) да не могу да користе непокретност у држави свог претходног пребивалишта или у другој држави;
4) да од момента стицања избегличког статуса нису отуђили, поклонили или заменили непокретност у Републици Србији, држави порекла или у другој држави, а којом би могли да реше своје стамбене потребе;
5) да немају у својини непокретност у држави порекла, другој држави или Републици Србији, а којом би могли да реше своје стамбене потребе осим земљишта из тачке 1);
6) да немају приходе којима би могли да реше своје стамбене потребе;
7) да нису корисници другог програма стамбеног збрињавања у процесу интеграције у Републици Србији или програма стамбеног збрињавања/обнове у процесу повратка у државу порекла, којим би могли да реше или су решили своје стамбене потребе.
 
 
IV МЕРИЛА ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА
 
Ред првенства за доделу Помоћи утврђује се на основу броја бодова које Подносилац пријаве оствари, а према следећим мерилима:
1) Број чланова породичног домаћинства: по члану породичног домаћинства – 10 бодова. Максималан број бодова који се може добити на основу овог мерила износи – 50 бодова;
2) Породично домаћинство чији је члан настрадао или нестао у сукобима на просторима бивше Социјалистичке Федеративне Републике Југославије: по настрадалом или несталом члану – 20 бодова;
3) Број малолетне деце у породичном домаћинству:
3.1) породично домаћинство до двоје малолетне деце – 10 бодова;
3.2) породично домаћинство са троје или више малолетне деце – 20 бодова;
4) Број малолетне деце или деце на редовном школовању у једнородитељском породичном домаћинству:
4.1) домаћинство са једним дететом – 10 бодова;
4.2) домаћинство са двоје деце – 20 бодова;
4.3) домаћинство са троје или више деце – 30 бодова.
5) Породично домаћинство са дететом са инвалидитетом или сметњама у развоју: по породичном домаћинству – 20 бодова.
6) Стамбена ситуација Подносиоца пријаве и чланова његовог породичног домаћинства:
6.1) породично домаћинство смештено у колективном центру – 10 бодова;
6.2) породично домаћинство које станује у изнајмљеном простору без основних хигијенско-санитарних услова – 20 бодова;
7) Материјални положај породичног домаћинства:
7.1) породично домаћинство са приходима већим или у висини од 50% просечне месечне зараде без пореза и доприноса у привреди Републике Србије, по члану – 10 бодова;
7.2) породично домаћинство са приходима испод 50% просечне месечне зараде без пореза и доприноса у привреди Републике Србије, по члану – 20 бодова;
8) Смањење или губитак радне способности или телесно оштећење:
8.1) по основу смањења или губитка радне способности Подносиоца пријаве или члана његовог породичног домаћинства:
– ако постоји делимична радна способност – 10 бодова;
– ако постоји потпуни губитак радне способности – 20 бодова;
8.2) по основу телесног оштећења Подносиоца пријаве или члана његовог породичног домаћинства:
– за телесно оштећење 100% – 20 бодова;
– за телесно оштећење 90% – 15 бодова;
– за телесно оштећење 80% – 10 бодова.
    Ако код истог лица постоји смањење или губитак радне способности и телесно оштећење, Комисија за избор корисника приликом бодовања узима у обзир оно мерило на основу кога то лице добија више бодова;
9) Болести од већег социјално–медицинског значаја, у складу са прописима о здравственој заштити: Подносилац пријаве или члан његовог породичног домаћинства – 20 бодова.
    Ово мерило се примењује ако Подносилац пријаве или члан његовог породичног домаћинства нису бодовани по основу тачке 8) подтач. 8.1. и 8.2. овог става.
 
Уколико два или више Подносилаца пријаве имају исти број бодова, предност се даје Подносиоцу пријаве који:
1) има већи број малолетне деце;
2) већи број чланова породичног домаћинства;
3) има трудну жену у породичном домаћинству;
4) дуже борави на подручју јединице локалне самоуправе у оквиру које се конкурише за Помоћ;
5) има мање приходе по члану породичног домаћинства.
 
 
       V    ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
 
    Приликом пријаве на овај јавни позив, Подносилац пријаве, за себе и чланове свог породичног домаћинства, доставља следеће:
1) Попуњен образац пријаве (образац за пријављивање се може преузети у Комесаријату за избеглице и миграције, код повереника за избеглице јединице локалне самоуправе на коју се јавни позив односи и на интернет страни Комесаријата за избеглице и миграције www.kirs.gov.rs;
2) Фотокопију избегличке легитимације или решења о признавању или укидању односно престанку избегличког статуса - обавезно за Подносиоца пријаве и чланове породичног домаћинства који су били или су и даље у статусу избеглице;
3) Фотокопију личне карте за све чланове породичног домаћинства са 16 и више година, односно очитане личне карте уколико се ради о биометријској личној карти;
4) Фотокопију извода из матичне књиге рођених за лица млађа од 16 година;
5) Фотокопију уверења о држављанству или решења о пријему у држављанство Републике Србије или фотокопију доказа о поднетом захтеву за пријем у држављанство за све чланове породичног домаћииства (не односи се на лица са личном картом Републике Србије);
6) изјаву оверену у органу управе или суду да Подносилац пријаве и чланови његовог породичног домаћинства да не поседују непокретност у Републици Србији, а којом могу да реше своје стамбено питање, осим земљишта којим конкуришту за доделу Помоћи; да не поседују непокретност у држави порекла или другој држави, а којом могу да реше своје стамбено питање; да нису ушли у посед своје обновљене или неоштећене имовине у држави порекла, Републици Србији или у другој држави; да нису отуђили, поклонили или заменили имовину у држави порекла, Републици Србији или у другој држави, а којом су могли да реше своје стамбено питање; да нису укључени у неки други пројекат за трајно решавање стамбених потреба и да нису остварили трајно решење кроз пресељење у трећу земљу (изјава на прописаном обрасцу може се преузети у Комесаријату за избеглице и миграције, код поверника за избеглице јединице локалне самоуправе на коју се овај јавни позив односи или на интернет страни Комесаријата за избеглице и миграције www.kirs.gov.rs). Наводи из наведене оверене изјаве биће предмет додатне провере од стране Комисије за избор корисника;
7) Уверење из Одељења за локалну пореску администрацију да Подносилац пријаве и чланови његовог породичног домаћиства, укључујући и малолетне чланове породичног домаћинста, нису обвезници пореза на имовину;
8) Доказ о приходима:
− потврда послодавца о висини примања у месецу који претходи месецу подношења пријаве на јавни позив - за запослене чланове породичног домаћинства или изјава оверена у органу управе или суду да Подносилац пријаве, односно члан његовог породичног домаћинства остварује одређене повремене приходе; 
− чек од пензије за месец који претходи месецу објављивања јавног позива, односно потврда надлежне службе или у случају да Подносилац пријаве или члан његовог породичног домаћинства не оставарује приходе од пензије - изјава оверена у органу управе или суду да лице не остварује приходе на име пензије у Републици Србији нити земљи порекла;
− уверење о незапослености из Националне службе за запошљавање - за незапослене чланове породичног домаћинства који су регистровани код Националне службе за запошљавање; у случају незапосленог члана породичног домаћинства који није регистрован код Националне службе за запошљавање - изјава оверена у органу управе или суду да је лице незаполено и да нема примања;
9) Доказ за породично домаћинство чији је члан настрадао или нестао у сукобима на просторима бивше Социјалистичке Федеративне Републике Југославије;
10) За чланове породичног домаћинства узраста 15 до 26 година - доказ о школовању, уколико ови чланови породичног домаћинства нису на школовању - доказе наведене у тачки 8) овог става (докази о приходима);
11) Доказ за породично домаћинство са дететом са инвалидитетом или сметњама у развоју - решење Комисије за категоризацију деце или мишљење интерресорне комисије;
12) Доказ о стамбеној ситуацији Подносиоца пријаве и чланова породичног домаћиства:
за домаћинство смештено у колективном центру – потврда повереника за избеглице;
за домаћинство које станује у изнајмљеном простору без основних хигијенско-санитарних услова – изјава оверена у органу управе или суду о наведеној чињеници;
13) Доказ о смањењу или губитку радне способности или телесном оштећењу - решење надлежног органа;
14) Доказ о постојању болести од већег социо-медицинског значаја (малигна обољења, бронхијална и срчана астма, тешка опструктивна обољења плућа, активна  туберкулоза, инфаркт срца, декомпензована срчана обољења, трансплантација срца, цереброваскуларни инсулт, епилепсија, теже душевне болести, прогресивне нервномишићне болести, парезе и парализе, хемифилија, инсулин зависни дијабетес, хроничне бубрежне инсуфицијенције на дијализама, системске аутоимуне болести, остеомијелитиси, ХИВ инфекције и сл.) - лекарски налази не старији од годину дана, за оболелог члана;
15) За једнородитељску породицу прилаже се:
потврда о смрти брачног друга; 
решење надлежног суда о проглашењу несталог лица за умрло; 
извод из матичне књиге рођених деце без утврђеног очинства; 
пресуда о разводу брака и изјава подносиоца оверена у општинском органу управе или суду да се непосредно брине о детету и да самостално обезбеђује средства за издржавање, да други родитељ не учествује или недовољно учествује у тим трошковима, а да, у међувремену, подносилац није засновао брачну или ванбрачну заједницу;
16) Доказ о власништву/праву коришћења над земљиштем којим Подносилац пријаве конкурише за Помоћ (лист непокретности не старији од шест месеци и копија плана не старија од шест месеци);
17)  Информација о локацији за грађевинску парцелу којим Подносилац пријаве конкурише за Помоћ.
 
    Лица која у оквиру поступка доделе Помоћи буду на Коначној листи реда првенства биће у обавези да, у року од 45 дана од дана утврђивања Коначне листе реда првенства, доставе  Локацијску дозволу .
 
    Наведена документација се подноси у фотокопији, с тим да Комисија за избор корисника може од Подносиоца пријаве тражити оригинална документа на увид.
 
 
VI  ПОСТУПАК ДОДЕЛЕ ПОМОЋИ
 
    Лица заитересована за доделу Помоћи у оквиру овог јавног позива подносе пријаву на јавни позив, заједно са прописаном документацијом, Комисији за избор корисника, преко Комесаријата за избеглице и миграције, у року од 45 дана од дана објављивања овог јавног позива.
    Пријава, заједно са прописаном документацијом, се доставља писарници Комесаријата за избеглице и миграције или путем поште на адресу:
Комесаријат за избеглице и миграције
Улица Народних хероја број 4, 11070 Нови Београд, са напоменом: „За јавни позив: Регионални стамбени програм, Потпројекат број 4 - монтажне куће”.
 
    Рок за подношење пријаве са прописаном документацијом је  29. јануар 2015. године.
 
    Поступак за доделу Помоћи у првом степену води и све одлуке доноси Комисија за избор корисника, која по пријему пријава и прописане документације, утврђује њихову формалну исправност и испуњеност услова и врши бодовање према условима и мерилима наведеним у Јавном позиву и Правилнику.
    Пријаве и поднета документација подлежу провери у бази трајних решења Комесаријата за избеглице и миграције и провери података о стању имовине код надлежних институција у Републици Србији и земљи порекла, а преко Комесаријата за избеглице и миграције.
Након разматрања Пријава и поднете документације, провере података у бази трајних решења Комесаријата за избеглице и миграције и верификације података о стању имовине са надлежним институцијама у Републици Србији и земљи порекла, Комисија за избор корисника доноси Одлуку о решавању стамбених потреба избеглица са листом корисника рангираних према реду првенства на основу испуњености услова и броја освојених бодова (у даљем тексту: Одлука). 
Комисија за избор корисника, у средствима јавног информисања, објављује обавештење да ће Одлука бити објављена на огласним таблама јединица локалне самоуправе и месних заједница на које се Јавни позив односи, огласној табли Комесаријата за избеглице и миграције и на интернет страни Комесаријата за избеглице и миграције www.kirs.gov.rs. Одлука се доставља лицима на која се односи и препорученом поштом.
    Одлука се доставља лицима на која се Одлука односи, препорученом поштом, и против исте наведена лица могу уложити жалбу Комисији за решавање стамбених потреба избеглица Владе Републике Србије, у року од 15 (петнаест) дана од дана достављања Одлуке, преко Комисије за избор корисника.
По коначности Одлуке, Комисија за избор корисника, у складу са бројем монтажних кућа за које су одобрена средства кроз Регионални стамбени програм-Потпројекат број 2 – монтажне куће, утврђује Коначну листу реда првенства (у даљем тексту: Коначна листа) и у средствима јавног информисања објављује обавештење да ће Коначна листа реда првенства бити истакнута на огласним таблама јединица локалне самоуправе и месних заједница на које се Јавни позив односи, Комесаријата за избеглице и миграције и на интернет страни Комесаријата за избеглице и миграције.
    У складу са спроведеним поступком доделе Помоћи, лице које се налази на Коначној листи, као лице коме је додељена Помоћ, и Комесаријат за избеглице и миграције закључују уговор о додели Помоћи - монтажне куће.
Уговором о додели Помоћи - монтажне куће нарочито ће бити предвиђено да лице коме се додељује Помоћ не може дати у закуп, продати или на други начин отуђити додељену монтажну кућу, у року од 5 (пет) година од дана уписа права својине на своје име над додељеном монтажном кућом у јавни регистар о непокретностима и стварним правима на њима.
Помоћ која се додељује у оквиру овог јавног позива је бесповратна и одобрава у виду доделе монтажне куће по принципу „Кључ у руке”, у површини одређеној у складу са критеријумима и стандардима утврђеним у складу са Законом о избеглицама („Службени гласник РС”, број 18/92, „Службени лист СРЈ” број 42/02 - СУС и „Службени гласник РС”, број 30/10) и пратећим програмом донатора.

Обавештавају се сви заинтересовани грађани и корисници буџета општине Рашка, да ће јавна расправа нацрта Одлуке о буџету општине Рашка за 2015. годину, бити одржана у сали бившег Комитета, у среду 10. децембра у 10 часова. Нацрт Одлуке о буџету можете преузети О В Д Е

39. СЕДНИЦА ТРЕЋЕГ САЗИВА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА ће се одржати 10. децембра 2015. године (среда) у Сали Општинске управе Рашка (ул. П. Вилимоновића 1, на I. спрату) са почетком у 12,00 часова.
За ову седницу предложен је следећи дневни ред:
 
1. УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 38. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА;
2. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2015. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ:    Миладија Миливојевић, шеф Одсека за буџет и финансије.
3. РАЗМАТРАЊЕ ДРУГОГ ИЗМЕЊЕНОГ И ДОПУЊЕНОГ ПРОГРАМА РАДА И ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА РАДИО СТАНИЦА „РАДИО РАШКА“ СА ИЗМЕЊЕНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ЗА 2014. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ:    Ђорђе Гогић, директор ЈП Радио станица „Радио Рашка“.
4. РАЗМАТРАЊЕ НАЦРТА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП ДИРЕКЦИЈЕ ЗА УРБАНИЗАМ И ИЗГРАДЊУ У ОПШТИНИ РАШКА ЗА 2015. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ:    Дарко Милићевић, директор ЈП Дирекције за урбанизам и изградњу.
5. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ЕРОЗИОНОГ ПОДРУЧЈА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАШКА, УСЛОВА ЗА ЊЕГОВО КОРИШЋЕЊЕ И РАДОВИ И МЕРЕ ЗА ЗАШТИТУ ОД ЕРОЗИЈА ЗА 2015. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ:    Зоран Сташевић, самост. стручни сарадник за пољопривреду и водопривреду.
6. ДОНОШЕЊЕ ПРАВИЛНИКА О СЛУЖБЕНОЈ ЛЕГИТИМАЦИЈИ ИНСПЕКТОРА ТЕРЕНСКЕ КОНТРОЛЕ И ПОРЕСКОГ ИЗВРШИТЕЉА У СЛУЖБИ ЗА ЛОКАЛНУ ПОРЕСКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ:    Драгиша Павловић, шеф Службе локалне пореске администрације.
7. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ОДРЕЂИВАЊУ ЈАВНИХ ПАРКИРАЛИШТА, НА КОЈИМА СЕ ПЛАЋА НАКНАДА ЗА ПАРКИРАЊЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ:    Спасоје Андрић, начелник Општинске управе.
8. РАЗМАТРАЊЕ ЖАЛБЕ МИЛЕНА ЂОРОВИЋА ИЗЈАВЉЕНЕ НА РЕШЕЊЕ ОДСЕКА ЗА УРБАНИЗАМ, СТАМБЕНО КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ – КОМУНАЛНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ БР. 352-701/14 ОД 27.10.2014. ГОДИНЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ:    Бранко Мијајловић, комунални инспектор.
9. РАЗМАТРАЊЕ ЗАПИСНИКА О РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ ОПШТИНЕ РАШКА ОД 01.12.2014. ГОДИНЕ И ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПО КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА;
ИЗВЕСТИЛАЦ:    Жељко Никић, члан Општинског већа и председник комисије.
10. РАЗМАТРАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 13. И 14. СЕДНИЦЕ КОМИСИЈЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОСЛЕДИЦА ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА И ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА;
ИЗВЕСТИЛАЦ:    Милан Покимица, члан Општинског већа и председник комисије.
11. РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА КОМИСИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ ЗА ВАНТЕЛЕСНУ ОПЛОДЊУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ:    Иван Томовић, члан Општинског већа и председник комисије.
12. ДОНОШЕЊЕ ЗАКЉУЧКА О РЕПРОГРАМУ ПОТРАЖИВАЊА ЈКП „РАШКА“;
ИЗВЕСТИЛАЦ:    Спасоје Андрић, начелник Општинске управе.
13. РАЗМАТРАЊЕ ЗАПИСНИКА О РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА РАЗМАТРАЊЕ ПОДНЕТИХ ЗАХТЕВА ОД 08. ДЕЦЕМБРА 2014. ГОДИНЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ:    Андријана Миленковић, члан Општинског већа и председник Комисије за разматрање поднетих захтева.
14. ТЕКУЋА ПИТАЊА.

Поштовани председниче Скупштине, поштовано председништво, поштовани одборници, уважени гости, драги пријатељи, даме и господо.
Дозволите да вам, пре свега, пожелим искрену добродошлицу и пријатан боравак у Рашки и да вам се свима захвалим што сте својим присуством увеличали ову нашу свечаност.

Свестан сам тога да је у оваквим приликама говор најнезанимљивији део свечаности, али осећам обавезу да поднесем извештај скупштини и грађанима за предходни период.

Када сам планирао и писао извештај о раду, који ћу поднети на овој свечаности, имао сам благу трему, незадовољан, мислећи да смо мало урадили. Kaда сам завршио, схватио сам да немам због чега да будем незадовољан, јер смо за релативно кратко време, упркос тешким временима, успели да урадимо доста тога.

У предходних годину дана, а захваљујући добром планирању и свесни својих приоритета и потенцијала, као и добром сарадњом, са како републичким институцијама, другим општинама, међународним организацијама, тако и са општинским јавним предузећима и установама, успели смо да грађанима општине Рашка побољшамо квалитет живота. Чућете само неке од најбитнијих ствари које сматрам важним.

Туристичку понуду подигли смо на виши ниво организацијом бројних културних и туристичко-спортских манифестација у којима су учествовали гости из наше земље као и гости из преко 70 земаља света.  Организовано је европско првенство у параглајдингу, бициклистичка трка, улична трка, војна планинска трка, дани вргања и боровнице, вашар у Рашки, Рашке духовне свечаности, Дани краљице Јелене, Дан Заувек и још много тога. У тим приликама, нашу Рашку је посетио велики број истакнутих стваралаца. На овој позорници и градском тргу дружили су се са нама Душан Ковачевић, Милета Продановић, Пеца Поповић,Рамбо Амадеус, Бајага и инструктори и многи, многи други, а пре само две вечери, на овој бини нам је говорио један од највећих живих интелектуалаца у Србији проф.др. Владета Јеротић.

Само у овој години извршен је подстицај пољопривредне производње у износу од преко 10 милиона динара. Тако је у нашој општини повећан сточни фонд за преко стотину грла, извршена помоћ при изградњи више пластеника и омогућено да завидан број домаћинстава реши проблем наводњавања. Нашим субвенцијама помогли смо куповину машина за око 80 пољопривредника и вршили значајне подстицаје у садњи разних воћних култура.

У току грађевинске сезоне асфалтирано је преко  10, а поправљено и насуто преко 60км локалних путева. Изграђен је нови парк у Баљевцу, мост у Јошаничкој Бањи, извршена изградња нове расвете у многим месним заједницама. Урађене су две нове површине са мобилијаром за децу. Изграђено је игралиште за мале спортове у Настасићком пољу. Комплетно је реновиран и реконструисан Дом културе у Рашки и реконструисане и ревитализоване фасаде на згради општине и Дому културе у Баљевцу. Завршени су радови на реконструкцији црпне станице Брвеница, чиме се штеди преко 20 процената електричне енергије. Реконструисана је Млечна пијаца уз поштовање највиших стандарда. При крају смо израде пројектно-техничке и тендерске документације за Изградњу система за третман отпадних вода за општину Рашка, један од највреднијих пројеката те врсте у Србији , дониран од стране Делегације ЕУ и Републике Србије у вредности од око 7 милиона еура. Обновљен је возни парк у више јавних предузећа и установа у виду грађевинских машина и специјализованих возила. У централном делу Копаоника, коначно је уређено паркирање стављањем у функцију паркиг сервиса.

Настављена успешна сарадња са Европским Прогресом, који је у предходном периоду уложио преко 760 хиљада еура у развој општине. 
Завршене су и пуштене у функцију котларница и кухиња у дечијем вртићу, а уз помоћ Фондације Новака Ђоковића, у Биљановцу смо отворили Школицу живота. Започета је реализација Програма модернизације школа, из донација вредних 500 хиљада еура. За програм Стручне праксе, издвојили смо преко 8 милиона динара и ангажовали више од 40 младих волонтера.

Захваљујуци Канцеларији за младе, која је основана пре две године, успели смо да приближимо омладину локалној самоуправи, кроз разне едукативне активности, за шта смо и награђени од стране Министарства омладине и спорта, УСАИД-а и НАПОР-а, и добили признање да смо општина која улаже у младе и препознаје њихов потенцијал. 
Спроведен је пројекат помоћ у кући за старе и особе са инвалидитетом у вредности од око 1,7 милиона динара где се помоћ пружа за преко 50 корисника.
Реализован је пројекат Заштита репродуктивног здравља жене у којем је наш Дом здравља из донација ЕУ постао знатно опремљенији за успешну бригу о здрављу жене.
У општини је отворена и канцеларија за бесплатну правну помоћ.

Формиран је Пословни савет општине Рашка, који за циљ има да појача везе и унапреди сарадњу приватног сектора и локалне самоуправе, јер ћемо заједничким снагама правити стратегију економског препорода и представити Рашку као повољну инвестициону дестинацију.

Поред процеса дигитализације који је успешно завршен, наша телевизија је успела да испрати све ове догађаје и информише грађане на прави начин.
Све ово наведено, драги грађани и гости, је само један мали део онога што смо успели да урадимо.

На крају бих желео да нагласим да смо успели да оснажимо контакте са многим републичким институцијама и да се посебно захвалим свима вама који се несебично трудите и дајете све од себе, заједно са мном, да Рашка постане лепше место за живот.

Поштоване даме и господо, верујем да ћемо и у овим тешким временима, сви заједно, имати довољно снаге, енергије и ентузијазма, да нашу Рашку направимо онаквом какву је сви ми грађани Рашке заслужујемо.
 
ДРАГИ МОЈИ СУГРАЂАНИ СРЕЋАН ВАМ ДАН ОПШТИНЕ РАШКА!

25. СЕДНИЦА СЕДМОГ ОДБОРНИЧКОГ САЗИВА СО-е РАШКА ће се одржати 09. децембра 2014. године (уторак) у сали СО Рашка у Рашки са почетком у 10,00 часова.
За ову седницу предложен је следећи дневни ред:
УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 24. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАШКА;
1. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ПРОМЕНЕ СТАТУТА ОПШТИНЕ РАШКА И ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗ­РА­ДУ ПРЕДЛОГА АК­ТА О ПРО­МЕ­НИ СТА­ТУ­ТА ОПШТИНЕ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ:    Спасоје Андрић, начелник Општинске управе.
2. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗМЕНИ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ;
ИЗВЕСТИЛАЦ:    Спасоје Андрић, начелник Општинске управе.
3. РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА АДВОКАТСКЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ КАРЛОВИЋ О НАЧИНУ И УСЛОВИМА РАЗРЕШЕЊА ИМОВИНСКИХ ОДНОСА ИЗМЕЂУ ОПШТИНЕ РАШКА И ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ИНЖЕЊЕРИНГ И ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА „КОЛУБАРА“ И ДОНОШЕЊЕ:
ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ И ОТУЂЕЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ И 
РЕШЕЊА О ФОРМИРАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРИБАВЉАЊЕ И ОТУЂЕЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ;
ИЗВЕСТИЛАЦ:    Спасоје Андрић, начелник Општинске управе.
4. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА И ИНИЦИЈАТИВЕ.

Дана 12.12  2014. године у сали Дома културе у Јошаничкој Бањи и 15.12 2014 у сали СПС (бивши Комитет) у Рашки са почетком у 11 сати Општинска управа Рашка у сарадњи са Пољопривредном саветодавном и стручном службом Краљево организује едукацију пољопривредних произвођача у вези гајења  малине и кромпира.

Предавање ће одржати:
БРАНКО ГАЛОВИЋ дипл. инг. пољопривреде
МИРИЈАНА ОСТОЈИЋ дипл. инг. пољопривреде
ВЛАДИМИР КОСТИЋ дипл. инг. пољопривреде
ЗОРИЦА ЗДРАВКОВИЋ дипл. инг. пољопривреде
НЕНАД НЕШОВИЋ дипл. инг. пољопривреде и
МАРКО БОГОЈЕВИЋ дипл. инг. пољопривреде

Позивају се заинтересовани пољопривредни произвођачи да присуствују поменутом предавању.

Локална Канцеларија за младе Општине Рашка у оквиру пројекта „ЦРАМ – Програм радне праксе за младе у Ивањици, Новој Вароши и Рашки“ чији је носилац Удружење Активизам младих Ивањице, а донатор Министарство омладине и спорта Републике Србије који се реализује у сарадњи са локалним Канцеларијама за младе општина Ивањица, Нова Варош и Рашка, као и са Центром за радно ангажовање младих Књажевац, организује званично потписивање уговора између Центра за радно ангажовање младих и институција/организација/привредног сектора и практиканата у четвртак, 4.12.2014. године, у 17 часова, у Омладинском клубу Општине Рашка (Омладински центар бб).

Центар за радно ангажовање младих потписаће уговоре са представницима 29 институција, организација и привредног сектора из Ивањице и 50 практиканта. Уговори ће бити потписани на два месеца.

Програм радне праксе је организовани програм стажирања базиран на тројном уговорном односу између Центра за радно ангажовање младих, супервизора на локацији обављања праксе и практиканата.

Током овог програма практиканти раде и уче у високо стручном окружењу које је усмерено ка сталном усавршавању. Они прате пословање предузећа и институција и увиђају како се теоретско знање стечено у школи може применити на делу. Захваљујући тесној сарадњи са локалним послодавцима, Центар за радно ангажовање младих је у могућности да младима пружи избор радних места у бројним областима кроз програм радне праксе.

На основу члана 7. Правилника о условима и критеријумима за стипендирање и награђивање ученика и студената на терет средстава буџета општине Рашка од 31. октобра 2013. год. Комисија за доделу стипендија ученицима и студентима на терет средстава буџета општине Рашка, на седници одржаној 20. новембра 2014. године, донела је Одлуку да распише

 

К О Н К У Р С 

ЗА ДОДЕЛУ НАГРАДА И СТИПЕНДИЈА УЧЕНИЦИМА И СТУДЕНТИМА НА ТЕРЕТ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА ШКОЛСКУ 2014/2015 ГОДИНУ

 

I

Расписује се Конкурс за доделу награда и стипендија ученицима и студентима на терет средстава буџета општине Рашка за школску 2014/2015 годину и то:

А) НОВЧАНА НАГРАДА

1.Надареним и талентованим ученицима који су у одређеним областима постигли запажене резултате на Републичким такмичењима (освајањем од I до III места) може се доделити новчана награда у висини коју утврди Општинско веће.

Б) СТИПЕНДИЈЕ

1.Студентима I године, носиоцима дипломе "Вук Караџић", под условом да су уписали редовне студије (осим студената који су уписали Полицијску и Војну академију) и имају стално пребивалиште на подручју општине Рашка као и свршеним ученицима средњих школа који су у току школовања остварили просек 5,00 а школе им не издају диплому ,,Вук Караџић''.

2.Студентима II, III, IV, V, VI године студија свих факултета (осим војних и полицијских академија, апсолвената којима је престао редовни апсолвентски стаж и студената мастер специјалистичких и докторских студија) под условом да стално живе на подручју Општине Рашка а на основу следећих критеријума: 

-успех на студијама (просечна оцена 8,50 и више за све године студирања),

-да имају статус редовног студента,( буџетско финансирање) 

-да током студија нису обнављали годину,

-потписана изјава да нису корисници републичке стипендије,(потписује се на дан потписивања уговора)

-потписана изјава да нису у сталном радном односу, (потписује се на дан потписивања уговора).

       3. Кандидати из осетљивих друштвених група осим напред наведених                             докумената, подносе и документацију којом доказују  припадност осетљивој друштвеној групи и то:

-да су примаоци сталне социјалне помоћи – прилаже потврду из Центра за социјални рад

-студенти из једнородитељских породица – прилажу извод из матичне књиге умрлих за преминулог родитеља

-студенти припадници ромске националне мањине – доносе потврду Националног савета ромске националне мањине, односно Канцеларије за инклузију Рома

-студенти чији су родитељи нестали или су киднаповани на територији Косова и Метохије и на територији република бивше СФРЈ – доносе потврду одговарајућег удружења породица киднапованих и несталих лица

-избеглице и расељена лица – подносе важећу избегличку легитимацију, личну карту

-повратници по споразуму о реадмисији и депортовани студенти – подносе потврду из МУП-а

-студенти са инвалидитетом, студенти са хроничним болестима и студенти реконвалесценти (особа која је на путу потпуног оздрављења) подносе лекарско уверење издато од надлежне здравствене организације из места студирања

-студенти кандидати који нису рођени у Републици Србији – подносе и уверење о држављанству.

II

Уз пријаву на Конкурс сви заинтересовани подносе:

Студенти I године прилажу уверење да су уписани као редовни студенти и оверену фотокопију дипломе "Вук Караџић".

Уколико средња школа не додељује диплому ,,Вук Караџић'' студенти су обавезни да доставе сведочанства од сва четири разреда средње школе.

Студенти осталих година прилажу:

-уверење да су редовни студенти, (финансирање на терет буџета)

-уверење о просечној оцени  за све године студирања, 

-доказ о месту сталног пребивалишта и

-оверена фотокопија индекса (све попуњене стране).

 

III

Пријаве са документацијом се подносе Комисији за доделу стипендија ученицима и студентима на терет средстава буџета општине Рашка са назнаком ,,Пријава на конкурс за стипендије'' у року од 15 (петнаест) дана од дана објављивања огласа.

 

IV

Конкурс објавити 24. новембра 2014. године у средствима Јавног информисања и Огласној табли општине Рашка.

 

КОМИСИЈА ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА УЧЕНИЦИМА И СТУДЕНТИМА 

НА ТЕРЕТ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ОПШТИНЕ РАШКА

Број: Сл.

Дана 24. новембра 2014. године

 

у оквиру пројекта „ЦРАМ – Програм радне праксе за младе у Ивањици, Новој Вароши и Рашки“ чији је носилац Удружење Активизам младих Ивањице, а донатор Министарство омладине и спорта Републике Србије који се реализује у сарадњи са локалним Канцеларијама за младе општина Ивањица, Нова Варош и Рашка, као и са Центром за радно ангажовање младих Књажевац, локална Канцеларија за младе општине Рашка по истеку конкурса за пријаву практиканата, објављује резултате о попуњеним практикантским местима. 
 
Попуњена места за радну праксу:
 
1. Удружење особа са инвалидитетом „Срна“, профил: рад на обављању редовних административних послова, припреми манифестација и писању предлога пројеката, 2 практиканта.
2. Удружење за помоћ деци ометеној у развоју, профил: дипл. физиотерапеут, 1 практикант.
3. „GOMIS“, профил: рад на обављању послова у штампарији, 2 практиканта.
4. „Petra travel“, профил: туристичка школа (6. или 7. степен), 1 практикант.
5. „OkiMix“, профил: рад на обављању послова у штампарији,  1 практикант.
6. „Практика“, профил: кројач, 2 практиканта.
7. „ROCK CAFFE“, профил: конобар,шанкер, 2 практиканта.
8. Пројектантско-грађевинска радња „Изградња“, профил: дипл. архитекта/студент архитектуре, 1 практикант.
9. Млекара „ЉИН“, профил: дипл. прехрамбени технолог (6. или 7. степен), 2 практиканта.
10. СЗР „AROMA PUB“, профил: рад на паковању смокија, 2 практиканта.
11. Фризерски салон „Среле“, профил: фризер, 1 практикант.
12. Удружење грађана „СРЦ Копаоник“, профил: рад на изради топографских карата, 1 практикант.
13. „DB Komerc“, профил: административни радник, 1 практикант.
14. Основно јавно тужилаштво у Рашкој, профил: дипл. правник, 1 практикант.
15. Дечији вртић „Весело детињство“, профил: дипл. васпитач, студент васпитач и дипл. педагог, 3 практиканта.
16. ОШ „Сутјеска“, 1 практикант:
Помоћ у васпитно образовном раду (дипл.мастер биолог/еколог).
17. ОШ „Јосиф Панчић“, 1 практикант:
Помоћ у васпитно образовном раду (дипл. биолог/еколог/струковни биолог/еколог);
18. „Примат опрема“ профил: дипл. економиста/специјалиста струковни економиста, бравар, вариоц, 2 практиканта.
19. Дирекција за урбанизам и изградњу Рашка, профил: радник на паркинг сервису, 1 практикант.
20. Удружење грађана „Креативко“, профил: помоћ на пројекту “Здравље из нашег дворишта“ (facebook администратор, логистичка подршка и фотографисање пројектних активности), 1 практикант.
21. ЕУК „Черењски“, профил: плесни инструктор и костимограф, помоћ у организацији манифестација, 1 практикант.
22. „Милмари“ , профил: радник на рецепцији и у СПА центар, 3 практиканта.
23. „МИЛКОП“, профил: рад на паковању производа, чишћењу посуда, декларацији производа, 4 практиканта.
24. Дом здравља Рашка, профил:  доктор медицине, медицинска сестра, физиотерапеут (средња стручна спрема), 4 практиканта.
25. ЈП „Радио Рашка“, профил: новинар (средња стручна спрема), 1 практикант.
26. “Logos 036”, профил: графички дизајнер (средња стручна спрема), 1 практикант.
27. „Kodex“, профил: дипл. графички дизајнер, 1 практикант.
28. ЦКОИ „Градац“, профил: дипл. историчар уметности, административни радник,  3 практиканта.
29. ОШ „Рашка“, 3 практиканта:
 Помоћ у васпитно образовном раду (студент српског језика и књижевности, дипл. професор/мастер разредне наставе, проф. енглеског језика).
 
За све радне праксе уговор се склапа на два месеца.
 
Програм радне праксе траје три дана по четири сата у недељи или укупно 48 сати месечно. Практиканти за време проведено на пракси добијају финансијску надокнаду од 5.000,00 рсд на месечном нивоу. 
Програм радне праксе је организовани програм стажирања базиран на тројном уговорном односу између Центра за радно ангажовање младих, супервизора на локацији обављања праксе и практиканата. 
Док су у програму радне праксе, практиканти добијају осећај правог пословног живота током праксе која траје три дана и 12 сати у недељи или укупно 48 сати месечно, а коју обезбеђују јавне, приватне и цивилне организације. Током овог програма практиканти раде и уче у високо стручном окружењу које је усмерено ка сталном усавршавању. Они прате пословање предузећа и институција и увиђају како се теоретско знање стечено у школи може применити на делу. Захваљујући тесној сарадњи са локалним послодавцима, Центар за радно ангажовање младих је у могућности да младима пружи избор радних места у бројним областима кроз програм радне праксе. 
 
Центар за радно ангажовање младих је регионални лидер у иновативним решењима за радну интеграцију младе радне снаге и повезивања људских потенцијала са снагом пословања. Ми помажемо својим партнерима, клијентима и заједницама да убрзају своје пословање и развој, пружајући људе и услуге које повећавају квалитет, продуктивност и ефикасност њихове укупне радне снаге, укључујући регрутовање, обуку, процену и развој радне снаге, консалтинг, аутсорсинг и управљање каријером.
 
Кроз свакодневни сервисни рад, Центар за радно ангажовање младих повезује послодавце и незапослене, омогућава приступ најновијим информацијама о битним занимањима и могућностима даљег образовања, пружа услуге послодавцима који су заинтересовани за запошљавање младих.

На основу члана 8. Одлуке о установљавању јавних признања и награда Општине Рашка, (''Службени гласник општине Рашка'', бр. 108/ 2010) и члана 39. Статута општине Рашка (''Службени гласник  општине Рашка'', бр. 91/08, 103/10, 130/13 и 140/14), Скупштина општине Рашка, на предлог Комисије за одликовања и друга друштвена признања, на седници одржаној 18. новембра 2014. године, донела је
 
 
О  Д  Л  У  К  У
О ДОДЕЛИ ЈАВНИХ ПРИЗНАЊА И НАГРАДА 
ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2014. ГОДИНУ
 
Члан 1.
    НОВЕМБАРСКА НАГРАДА ОПШТИНЕ РАШКА, за 2014. годину, додељује се:
ЈП „СКИЈАЛИШТА СРБИЈЕ“, за изградњу туристичке инфраструктуре и супструктуре у туристичким центрима на територији општине Рашка.
 
Члан 2.
    Скупштина општине Рашка, поводом 27. новембра – Дана општине Рашка, додељује ЗАХВАЛНИЦУ ОПШТИНЕ РАШКА за 2014. годину:
 
Др ИВАНУ МЕДАРЕВИЋУ са Копаоника, лекару Дома здравља Рашка, за досадашњи изузетан и пожртвован рад на лечењу наших суграђана,
„ПРИМАТ ОПРЕМИ“ ДОО Баљевац, за успешан рад у протеклом периоду. 
ФК „РУДАР“ БАЉЕВАЦ, за 80. годишње успешно бављење спортом у нашем крају. 
 
Члан 3.
    Јавна признања из члана 1. и 2. ове Одлуке, уручиће се добитницима на свечаној седници Скупштине општине Рашка, која ће се одржати поводом Дана општине.
 
Члан 4.
    Одлуку објавити у ''Службеном гласнику општине Рашка''.
             
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАШКА
I Број: 06-VII-24/2014-3
Дана: 18. новембра 2014. године
 
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Миловановић др Бојан
 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА  РАШКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  РАШКА
Број: 06-VII-24/2014-12
Датум: 18. новембра 2014. године
Рашка
 
На основу чланова 25. и 29. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 119/12) и Одлуке о спровођењу јавног конкурса за именовање директора Јавног комуналног предузећа „Рашка“ број 06-VII-24/2014-11 од 18. новембра 2014. године, Скупштина општине Рашка, оглашава
 
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ИМЕНОВАЊЕ  ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „РАШКА“  РАШКА
 
I. Јавно предузеће:
 
Јавно  комунално предузеће „Рашка“ Душанова 2а
 
II. Функција за коју се врши избор:
 
Директор Јавног комуналног предузећа „Рашка“ Рашка.
 
III. Послови Директора и услови за именовање:
 
Послови директора:  представља и заступа јавно предузеће; организује и руководи процесом рада; води пословање јавног предузећа; одговара за законитост рада јавног предузећа; предлаже годишњи програм пословања и предузима мере за његово спровођење; предлаже финансијске извештаје; извршава одлуке надзорног одбора; врши друге послове одређене Законом, Оснивачким актом и Статутом јавног предузећа.
 
Услови за именовање:
да је учесник конкурса пунолетан пословно способан држављанин Републике Србије;  
да има најмање високо образовање стечено на основним студијама у трајању од  најмање 4 године из области права, економије или техничких наука;  
да има најмање 3 године радног искуства на руководећим пословима, или да има 3 године радног искуства у једној или више области делатности од општег интереса за чије обављање је и основано јавно предузеће  
да није осуђивано на условну или безусловну казну за кривична дела против привреде, правног саобраћаја или службене дужности, као и да му није изречена мера безбедности забране обављања претежне делатности јавног предузећа
 
Мандат директора и место рада: мандат директора траје 4 године, а место рада је Рашка.
 
IV. Рок за подношење пријава на јавни конкурс и садржина пријава:
 
Рок за подношење пријава је 15 дана. Рок  почиње да тече наредног дана од дана објављивања огласа у „Службеном гласнику Републике Србије“.
Пријава на конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, податке о образовању, податке о врсти и дужини радног искуства с кратким описом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве на конкурс и одговорности на тим пословима, податке о стручном усавршавању и податке о посебним областима знања.
 
V. Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс:
 
Уз пријаву на јавни конкурс, прилажу се:
Уверење о држављанству;
Извод из матичне књиге рођених;
Диплома о стручној спреми;
Исправе којима се доказује радно искуство у струци (потврде, решења и  други акти из којих се види на којим пословима и са којом стручном спремом је стечено радно искуство);
Радна књижица;
Доказ да лице није осуђивано;
Сви докази прилажу се у оригиналу или у фотокопији која је оверена у општини или у суду.
 
VI. Адреса на коју се подносе пријаве на јавни конкурс:
 
Општина Рашка, ул. Ибарска бр. 2, „За јавни конкурс – именовање Директора Јавног комуналног предузећа „Рашка“.
 
VII. Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу:
 
Спасоје Андрић, начелник Општинске управе, број телефона 036/736-244.
 
VIII. Напомене:
 
Пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини или у суду, као и непотпуне, не разумљиве и не благовремене пријаве биће одбачене.
Јавни конкурс спроводи Комисија за именовања коју је образовала Скупштина општине Рашка Изборни поступак може да се спроведе у више делова, уз организовање усменог разговора са кандидатима или на други одговарајући начин, о чему ће Комисија благовремено обавестити кандидате.
 
Овај оглас објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије“, дневном листу Политика, као и на званичној интернет презентацији општине Рашка.
 
Овај оглас је објављен у „Службеном гласнику Републике Србије“ бр. 127/14  који је објављен 21. новембра 2014. године.