email: info@raska.org.rs | Тел: 036/736-244 | Адреса: Ибарска бр.2,36350 Рашка

A- A A+
  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • slider6.jpg
  • slider7.jpg
  • slider8.jpg
Веб сајт:: http://www.raska.gov.rs

На основу члана 7. Закона о озакоњењу објеката (''Службени гласник РС'', број 96/15) а на предлог Грађевинског инспектора управе општине Рашка, дана 21. децембра 2015. године, Начелнику Оопштинске управе Рашка  донеси следећи

П Р О Г Р А М

ПОПИСА И ЕВИДЕНЦИЈЕ  НЕЗАКОНИТО ИЗГРАЂЕНИХ ОБЈЕКАТА НА ТЕРИТОРИЈИ  ОПШТИНЕ РАШКА

I

Полазећи од  обавезе јединице локалне самоуправе, прописане Законом о озакоњењу објеката (''Службени гласник РС'', бр. 96/15), да у року од 12 месеци од ступања на снагу овог закона изврши попис бесправно  изграђених објеката, односно до 27. новембра 2016. године, а имајући у виду :

• да се коначан број незаконито изграђених објеката не може са сигурношћу утврдити, обзиром да се по закону пописују сви незаконито изграђени објекти или делови објеката (помоћни, главни, септичке јаме, бунари, цистерне за воду, комунална инфраструктура и др.), 

• да се на основу решења о рушењу незаконито изграђеног објекта које доноси грађевински инспектор по службеној дужности покреће поступак озакоњења, 

• површину територије општине Рашка и број становника,

потребно је извршити попис и евиденцију незаконито изграђених објеката.

 Програмом пописа и евиденције незаконито изграђених објеката  на територији општине Рашка (у даљем тексту: Програм)  одређују се зоне, односно целине   по којима ће се вршити попис и евиденција незаконито изграђених објеката, динамика вршења  пописа по зонама, метод рада, образовање комисија као помоћних радних тела за вршење пописа, састав  комисија, средства за рад комисија и Грађевинског инспектората и друга питања од значаја за  ефикасно вршење пописа.

II

Зоне за попис и евиденцију незаконито изграђених објеката

 

Овим Програмом одређују се зоне за попис и евиденцију незаконито изграђених објеката по месним заједницама образованим у складу са Одлуком о  месним  заједницама  , и границе територије општине Рашка.

Овим Програмом одређује се 11(једанаест) зона  у чијем саставу су месне заједнице одређене према следећем принципу:

Зоне од I-II  чине   месне заједнице у оквиру  Генералног плана Рашка 

Зоне од III-VII чине  месне заједнице у оквиру Генералног плана градских наљсеља Баљевца ,Јошаничке Бање ,Брвеникаи  и туристичког центра Копаоника.

Зоне од VII – XI чине преостале сеоске месне заједнице 

Списак зона  у Прилогу 1. је саставни  део овог Програма.

III

Попис незаконито изграђених  објеката врши се по зонама на обрасцу – појединачном пописном листу чија је  садржина прописана Правилником о садржини обрасца-појединачног пописног листа за евиндетирање незаконито изграђеног објекта ('' Службени гласник РС'', бр. 102/15).

Попис  сачињавају комисије увидом и пописом на лицу места или на основу  појединачних пописних  листа попуњених у месној заједници (за грађане који у моменту пописа нису затечени на адреси).

Појединачни пописни лист се сачињава за сваки објекат посебно и уводи у евиденциони лист . 

 

IV

Динамика спровођења пописа одређује по месецима у 2016. години, на следећи начин:

Зоне  I и II –јануар- фебруар,

Зона  III – март- април,

Зона  IV  - април -мај,

Зона  V    -  мај – јун,

Зона   VI -    јун-јул,

Зона VII  – август,   

Зона VIII – септембар, 

Зона IX - септембар-октобар,

Зона X - октобар-новембар,

Зона XI  –новембар- децембар .

V

Метод рада 

Пописом руководе грађевински   инспектори као координатори комисија које спроводе попис незаконито изграђених објеката.

Инспекцијске послове у оквиру општинске управе Рашка обавља запосленог један грађевински инспектор. Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у општинској управи Рашка систематизована су 2 (два)радна места, грађевинска инспектора. 

Очекивани обим посла  изискује попуњавање слободног радног места пријемом у радни однос још једног грађевинског инспектора.

Грађевински инспектор или лице које он овласти координира рад комисија које су му додељене. За обављање ових послова могуће је увести и рад у сменама, имајући у виду обавезе грађевинског инспектора.

Обуку спроводе координатори - грађевински инспектори и руководиоци комисија из општинске  управе. У обуку укључити и шефове МК и  секретаре МЗ у сарадњи са  управом за опште и заједничке  послове у погледу процедуре, документације, попуњавања пријавних листа , појединачниих пописних листа и динамике пописа.

Комисије пописују и евидентирају објекте по зонама - месним заједницама.

Попис се спроводи обиласком зоне ''од куће до куће'', а комисија  може и да одреди дан када се спроводи дежурство у месној заједници за пријем странака и пријаву објеката ради допуне података.

Распоред  пописа и динамика по месним заједницама  ће се редовно објављивати у штампаним и електронским медијима. 

По завршетку пописа у оквиру једне зоне, комисије прелазе и започињу попис у следећој зони, у складу са динамиком, а грађевински инспектор приступају доношењу решења о рушењу незаконито изграђених објеката у складу са роковима прописаним законом.

За израду решења потребно је ангажовати тим искусних правника, као помоћ грађевинским инспекторима, имајући у виду број решења о рушењу и време трајања пописа, као и обавезу координације рада комисија и обуке од стране инспектора.

Грађевински инспектори могу, у складу са резултатима пописа кроз метод рада, да прилагођавају распоред месних заједница у зонама и динамику спровођења пописа, уколико се покаже целисходнијом у односу на овај Програм и без измене овог Програма.

VI

Комисије за спровођење пописа

За обављање послова на попису и евидентирању незаконито изграђених објеката образоваће се комисије као помоћна радна тела.

За почетак  активности  грађевински инспектор координираће рад са 3 комисије.

 Комисију чини 6 чланова, подељених у 3 екипе по двоје.

Чланови комисије могу бити  запослени у општинској управи, као и запослени из следећих предузећа чији је оснивач општина Рашка и то: Јавно стамбено предузеће '' Стан'', ЈП '' Дирекција за урбанизам изградњу општине Рашка '',ЈП Комунално предузећ ,,Рашка'' и др.

Чланови комисије могу имати најмање средњу стручну спрему и одговарајућа знања из ове области.

Решење о образовању комисија доноси Председник општине Рашка на основу кога издаје овлашћење за сваког члана комисије.

Број комисија зависи од величине зоне, територије и броја незаконито изграђених објеката. Попис и евиденција у зонама од III до VII захтева већи број комисија, обзиром да се тада очекује пуна примена закона.

VII

Средства за рад комисија и Грађевинских  инспектората су следећа:

- Канцеларија за рад Грађевинских инспектората,

- посебан шалтер за пријем пријава у приземљу зграде опшринске управе,

- веза са Писарницом органа општине и обезбеђивање свакодневног достављања и слања поште,

- лице задужено за електронску обраду података, слање и објављивање докумената који се односе на попис и свакодневне администраивне послове,

- службена возила  за потребе комисија на терену,

- штампање образаца,

-канцеларијски материјал,

-опрема комисија- фотоапарати,  метри за мерење, план МЗ, сателитски снимак зоне, мобилни телефони, торбе за  документацију сваког члана и др.

VIII

Остала питања која се односе на  попис и евиденцију незаконито изграђених објеката,  решаваће се у току примене овог Програма и у складу са инструкцијама надлежног Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.

НАЧЕЛНИК 

ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

Спасоје Андрић

  

Прилог 1.

 

Зоне за  попис и евидентирање незаконито изграђених објеката

 

I зона - Месне заједнице

  1.Рашка

 

II зона- Месне заједнице

  1.Супње

  2.Варево

 

III зона- Месне заједнице

  1.Лисина –туистички центар Копаоник

 

IV зона- Месне заједнице

  1.Јошаничка Бања

 

V зона- Месне заједнице

  1.Баљевац

 

VI зона- Месне заједнице

  1.Брвеник

 

VII зона- Месне заједнице

  1.Лисина –Викенд насеље

 

VIII зона- Месне заједнице

  1.Рудница

  2.Казновиће

 

 IX зона- Месне заједнице

  1.Милатковиће

  2.Градац

  3.Радошиће

 

X зона- Месне заједнице

  1.Трнава

  2.Никољача

  3.Рвати

 

Xl зона- Месне заједнице

1.Биљановац

  2.Брвеница

  3.Ковачи

 

35. СЕДНИЦА СЕДМОГ ОДБОРНИЧКОГ САЗИВА СО-е РАШКА ће се одржати 21. децембра 2015. године (понедељак) у сали СО Рашка у Рашки са почетком у 10,00 часова.

За ову седницу предложен је следећи дневни ред:

УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 34. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАШКА;

1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ПРВОМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2015. ГОДИНУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Миладија Миливојевић, шеф Одсека за буџет, финансије и ЛПА.

2. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2016. ГОДИНУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Миладија Миливојевић, шеф Одсека за буџет, финансије и ЛПА.

3. ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈП ДИРЕКЦИЈЕ ЗА УРБАНИЗАМ И ИЗГРАДЊУ У ОПШТИНИ РАШКА ЗА 2016. ГОДИНУ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈП ДИРЕКЦИЈЕ ЗА УРБАНИЗАМ И ИЗГРАДЊУ У ОПШТИНИ РАШКА ЗА 2016. ГОДИНУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ:   Дарко Милићевић, директор ЈП Дирекције за урбанизам и изградњу.

4. ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „РАШКА“ ЗА 2016. ГОДИНУ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „РАШКА“ ЗА 2016. ГОДИНУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ:   Драган Каровић, директор ЈКП „Рашка“.

5. ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈП ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ „СТАН“ ЗА 2016. ГОДИНУ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈП ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ „СТАН“ ЗА 2016. ГОДИНУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Миломир Петровић, директор ЈП „Стан“ Рашка. 

6. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОТУЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Вулић Пашајлић, председник Комисије за прибављање и отуђење непокретности у јавну својину непосредном погодбом. 

7. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ЕРОЗИОНОГ ПОДРУЧЈА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАШКА, УСЛОВА ЗА ЊЕГОВО КОРИШЋЕЊЕ И РАДОВА И МЕРА ЗА ЗАШТИТУ ОД ЕРОЗИЈА ЗА 2016. ГОД.;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Зоран Сташевић, самостални стручни сарадник за послове пољопривреде и водопривреде Општинске управе.

8. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА И ИНИЦИЈАТИВЕ.

 

Јавна  расправа о Предлогу одлуке о буџету Општине Рашка за 2016.годину биће одржана 15.12.2015.године у Сали СО Рашка (зграда бившег комитета) у 13 сати. Позив за учешће на јавној расправи упућен је свим корисницима буџетских средстава, грађанима општине Рашка и медијима.

Предлог БУЏЕТА за 2016 годину можете погледати О В Д Е!

59. СЕДНИЦУ ТРЕЋЕГ САЗИВА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА ће се одржати 13. децембра 2015. године (недеља) у Сали Општинске управе Рашка (ул. П. Вилимоновића 1, на I. спрату) са почетком у 11,00 часова.

За ову седницу предложен је следећи дневни ред:

1. УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 58. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА;

2. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2016. ГОДИНУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Миладија Миливојевић, шеф Одсека за буџет, финансије и ЛПА.

3. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ РЕГИСТРА МИНИ ХИДРОЦЕНТРАЛА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ РАШКА;

ИЗВЕСТИЛАЦ:   Бранко Костић, шеф Одсека за урбанизам, стамбено комуналне послове и заштиту животне средине. 

4. РАЗМАТРАЊЕ ЗАПИСНИКА О РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА ГРАЂАНА ОПШТИНЕ РАШКА ОД 12. ДЕЦЕМБРА 2015. ГОДИНЕ И ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ДОДЕЛИ СОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Андријана Миленковић, члан Општинског већа и председник комисије. 

5. ТЕКУЋА ПИТАЊА.

 

У оквиру пројекта Европски Прогрес, који има за циљ да допринесе одрживом развоју југоистока и југозапада Србије, 34 општине из овог дела Србије потписале су Европску повељу о родној равноправности. Тим поводом  у београдском хотелу “Метропол“, 7 децембра је одржан скуп "Родна равноправност на локалном нивоу", на коме су председницима 34 локалне самоуправе уручене плакете о Европској повељи за родну равноправност. Међу потисницима повеље је И општина Рашка, а плакету је примио председник општине Игњат Ракитић. Европска повеља о родној равноправности на локалном нивоу представља корак ка остваривању националних И међународних обавеза у области равноправности полова И даје смернице за креирање И спровођење локалне политике усмерене ка постизању равноправности жена И мушкараца. Скуп је организовала Агенција Уједињених нација за родну равноправност и оснаживање жена (УН Wомен), уз финансијску подршку ЕУ и Владе Швајцарске кроз развојни програм Европски прогрес.

Учествујући на скупу “Родна равноправност на локалном нивоу”, потпредседница Владе Републике Србије и министарка грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Зорана Михајловић, која је и председница Координационог тела за родну равноправност, изјавила је да мањи проценат запослених жена у односу на мушкарце у Србији говори о томе да су жене и даље у неравноправном положају. Михајловић  је најавила да ће Координационо тело за родну равноправност прогласити 2016. за годину борбе против насиља над женама у Србији. Према њеним речима, буџет за 2016. годину биће родно сензитиван, при чему ће први пут у Србији постојати родно буџетирање. Она је напоменула да је припремљен и нови закон о родној равноправности, као и пратећа стратегија и акциони план, уз напомену да је у читав тај процес неопходно укључити и јединице локалне самоуправе.  

Представница "UN Women" Милана Рикановић оценила је да је Србија направила велики напредак у законодавном и стратешком оквиру у области равноправности жена и мушкараца. 

Менаџер Програма Европски прогрес УНОПС Грем Тиндал рекао је да "начела родне равноправности и доброг управљања представљају саставни део активности програма, који је фокусиран на јачање локалне управе, унапређивање локалне привреде, социјалну инклузију и подизање свести о значају европских интеграција".Тиндал је додао да је и данас и у будућности, право на равноправност мушкараца и жена кључ економског и друштвеног успеха, не само на европском и државном нивоу, већ и на нивоу региона, у градовима и у локалним заједницама.

 

Ha основу члана 25. став 1,2,3 и 4. Закона о јавном информисању и медијима ( Сл.гласник PC бр. 83/2014), члана 24 став 1. и члана 25.став 1. Правилника о суфинасирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања (Сл. гласнк PC бр. 126/2014) и оцене и образложеног предлога стручне комисије која je донета у складу са чланом 24. став 1. Закона о јавном информисању и медијима и члановима 19. став 1. и 24. став 2. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања, a после поступка спроведеног у складу са чланом 17. и 19. Закона о јавном информисању и медијима и члана 8. Одлуке о буџету општине Рашка за 2015.годину доносим следеће:

РЕШЕЊЕ

1. Средства за суфинансирање пројеката из буџета општине Рашка ради остваривања

јавног интереса у области јавног информисања за 2015.годину додељују се:

-„Коперникус Радио Теливизији Рашка" доо Рашка у износу од 2.464.000,00 РСД

-„Бета Прес" доо, пословна јединица радио „Сто Плус" у износу од 70.000,00 РСД

2. Саставни део овог решења су: записник стручне службе општинске управе, записници са прве и друге седнице стручне комисије и оцена поднетих пројеката и предлог стручне комисије за доделу средстава

3. Скенирано решење доставити сваком учеснику конкурса у електронској форми и објавити га на веб сајту општинске управе.

3. Решење ступа на снагу даном доношења.

4. Решење je коначно и против њега се може покренути управни спор.


Образложење

Начелник општинске управе Рашка je дана ЗО.октобра 2015.године расписао конкурс за суфинансирање пројеката из буџета општине Рашка ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања у електронским медијима за 2015.годину.

У остављеном року на конкурс су достављена четири пројекта, које je после прегледа од стране стручне службе општинске управе разматрала и оцењивала стручна комисија.

Прихватајући у потпуности оцену поднетих пројеката и предлог стручне комисије донео сам решење као у диспозитиву.

Начелник,

Спасоје Андрић

На основу члана 7. Правилника о условима и критеријумима за стипендирање и награђивање ученика и студената на терет средстава буџета општине Рашка од 31. октобра 2013. год. Комисија за доделу стипендија ученицима и студентима на терет средстава буџета општине Рашка, на седници одржаној 04. децембра 2015. године, донела је Одлуку да распише

К О Н К У Р С 

ЗА ДОДЕЛУ НАГРАДА И СТИПЕНДИЈА УЧЕНИЦИМА И СТУДЕНТИМА НА ТЕРЕТ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА ШКОЛСКУ 2015/2016 ГОДИНУ

I

Расписује се Конкурс за доделу награда и стипендија ученицима и студентима на терет средстава буџета општине Рашка за школску 2015/2016 годину и то:

А) НОВЧАНА НАГРАДА

1. Надареним и талентованим ученицима који су у одређеним областима постигли запажене резултате на Републичким такмичењима (освајањем од I до III места) може се доделити новчана награда у висини коју утврди Општинско веће.

Б) СТИПЕНДИЈЕ

1. Студентима I године, носиоцима дипломе "Вук Караџић", под условом да су уписали редовне студије (осим студената који су уписали Полицијску и Војну академију) и имају стално пребивалиште на подручју општине Рашка као и свршеним ученицима средњих школа који су у току школовања остварили просек 5,00 а школе им не издају диплому ,,Вук Караџић''.

2. Студентима II, III, IV, V, VI године студија свих факултета (осим војних и полицијских академија, апсолвената којима је престао редовни апсолвентски стаж и студената мастер специјалистичких и докторских студија) под условом да стално живе на подручју Општине Рашка а на основу следећих критеријума: 

- успех на студијама (просечна оцена 8,50 и више за све године студирања),

- да имају статус редовног студента,( буџетско финансирање) 

- да током студија нису обнављали годину,

- потписана изјава да нису корисници републичке стипендије,(потписује се на дан потписивања уговора)

- потписана изјава да нису у сталном радном односу, (потписује се на дан потписивања уговора).

       3. Кандидати из осетљивих друштвених група осим напред наведених                             докумената, подносе и документацију којом доказују  припадност осетљивој друштвеној групи и то:

- да су примаоци сталне социјалне помоћи – прилаже потврду из Центра за социјални рад

- студенти из једнородитељских породица – прилажу извод из матичне књиге умрлих за преминулог родитеља

- студенти припадници ромске националне мањине – доносе потврду Националног савета ромске националне мањине, односно Канцеларије за инклузију Рома

- студенти чији су родитељи нестали или су киднаповани на територији Косова и Метохије и на територији република бивше СФРЈ – доносе потврду одговарајућег удружења породица киднапованих и несталих лица

- избеглице и расељена лица – подносе важећу избегличку легитимацију, личну карту

- повратници по споразуму о реадмисији и депортовани студенти – подносе потврду из МУП-а

- студенти са инвалидитетом, студенти са хроничним болестима и студенти реконвалесценти (особа која је на путу потпуног оздрављења) подносе лекарско уверење издато од надлежне здравствене организације из места студирања

- студенти кандидати који нису рођени у Републици Србији – подносе и уверење о држављанству.

II

Уз пријаву на Конкурс сви заинтересовани подносе:

Студенти I године прилажу уверење да су уписани као редовни студенти и оверену фотокопију дипломе "Вук Караџић".

Уколико средња школа не додељује диплому ,,Вук Караџић'' студенти су обавезни да доставе сведочанства од сва четири разреда средње школе.

Студенти осталих година прилажу:

- уверење да су редовни студенти, (финансирање на терет буџета)

- уверење о просечној оцени  за све године студирања, 

- доказ о месту сталног пребивалишта и

- оверена фотокопија индекса (све попуњене стране).

III

Пријаве са документацијом се подносе Комисији за доделу стипендија ученицима и студентима на терет средстава буџета општине Рашка са назнаком ,,Пријава на конкурс за стипендије'' у року од 15 (петнаест) дана од дана објављивања огласа.

IV

Конкурс објавити 07. децембра 2015. године у средствима Јавног информисања и Огласној табли општине Рашка.

КОМИСИЈА ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА УЧЕНИЦИМА И СТУДЕНТИМА 

НА ТЕРЕТ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ОПШТИНЕ РАШКА

Број: Сл.

Дана 07. децембра 2015. године

 

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

Мирко Пузовић

 

Европски ПРОГРЕС почео је са одржавањем информативних сесија на југоистоку и југозападу Србије како би се земљорадничким задругама и пољопривредним удружењима приближили услови конкурса за доделу бесповратне помоћи која за циљ има јачање капацитета кроз обуке и студијска путовања у првој фази програма, а затим у другој фази следи наменска подршка за увођење иновација и ширење тржишта за оне који су показали највеће потенцијале током прве фазе подршке.

Информативне сесије биће одржане у организацији програма Европски ПРОГРЕС у периоду од 7. до 14. децембра 2015. године у у Врању (7. децембра), Лесковцу (7. децембра), Прокупљу (8. децембра), Алексинцу (8. децембра), Новом Пазару (9. децембра), Пријепољу (10. децембра), Ивањици (11. децембра), и Књажевцу (14. децембра).

Сесије су отворене за сва заинтересоване земљорадничке задруге И пољопривредна удружења из 34 програмске општине. Више о условима конкурса и одржавању сесија можете прочитати нa http://www.europeanprogres.org/konten/sr/346/Podrska-grupama-poljoprivrednih-proizvodaca/

На основу члана 146. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр.  72/2009, 81/2009, 24/2011 и 121/2012), члана 39. Статута општине Рашка ("Службени гласник општине Рашка", бр. 91/2008, 103/2010, 130/2013 и 140/2014), а у вези са одредбама Закона о оглашавању ("Службени гласник РС", бр. 79/05), Скупштина општине Рашка, на седници одржаној 18. новембра 2014. године, донела је

О Д Л У К У

О ОГЛАШАВАЊУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАШКА

I - ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

 

Предмет

Члан 1.

  Овом одлуком уређују се услови и начин постављања објеката и средстава за оглашавање и оглашавање на отвореном простору на територији општине Рашка (у даљем тексту: општина).

  Оглашавање у смислу ове одлуке је обавештавање преко посебно израђених објеката за оглашавање и других објеката и средстава, којим се препоручује производ, услуга и друга активност или даје друго обавештење или препорука са циљем да је прималац прихвати или користи.

Отворени простор

Члан 2.

  Отворени простор је јавна површина и друга површина са које се могу упућивати визуелне огласне поруке.

  Оглашавање на отвореном простору врши се на начин којим се обезбеђује сигурност пешака, моторних возила и других учесника у саобраћају, штите културно-историјски споменици и добра од општег интереса и чува и унапређује изглед општине.

II - ВРСТЕ ОГЛАШАВАЊА

Оглашавање као делатност

Члан 3.

  Оглашавање као делатност обављају правна лица и предузетници регистровани за вршење ове делатности (у даљем тексту: корисник места), за потребе других лица.

  Оглашавање из става 1. овог члана не може се обављати на објектима од јавног значаја (објекти које користе државни органи и органи општине Рашка, као и јавне службе чији је оснивач република или општина Рашка) и на њима припадајућим површинама.

Оглашавање за сопствене потребе

 

Члан 4.

  Оглашавање за сопствене потребе је истицање пословног имена и оглашавање које, у складу са овом одлуком, врши правно лице, предузетник и физичко лице, ради рекламирања сопствених производа, услуга и других активности или прикупљања понуда, обавештења и сл.

 

III - ОБЈЕКАТ И СРЕДСТВО ЗА ОГЛАШАВАЊЕ

 

Посебан објекат за оглашавање

 

Члан 5.

  Посебан објекат за оглашавање је наменски израђен објекат постављен на отвореном простору ради оглашавања и то: осветљен, просветљен или неосветљен самостојећи пано, стуб и други сличан објекат.

 

Објекат за слободно оглашавање

 

Члан 6.

  Објекат за слободно оглашавање је посебан објекат који користе грађани и друга заинтересована лица за оглашавање за сопствене потребе, који општина поставља у складу са потребама грађана са подручја те општине.

  О одржавању и чишћењу објекта за слободно оглашавање из става 1. овог члана стара се општина.

 

Стуб јавне расвете, нисконапонске и контактне мреже

 

Члан 7.

  Стубови јавне расвете, нисконапонске и контактне мреже могу се користити за постављање средства за оглашавање под условима и на начин предвиђен одредбама ове одлуке.

 

Стајалиште јавног линијског превоза

 

Члан 8.

  Елементи опреме стајалишта јавног линијског превоза путника могу се користити за оглашавање под условима и на начин утврђен посебном одлуком.

 

Остали објекти за оглашавање

 

Члан 9.

  Зграда, привремени монтажни објекат, ограда и подзид и друго могу се користити за постављање средства за оглашавање.

  Средство за оглашавање може се поставити на објекту који представља споменик културе или се налази у заштићеној просторној целини само изузетно и то уз сагласност установе за заштиту споменика културе.

  Површина ограде градилишта и заштитни прекривач грађевинске скеле могу се користити за оглашавање.

Средство за оглашавање може се поставити на објекту на подручју националног парка Копаоник, уз сагласност ЈП НП Копаоник дефинисану посебним уговором о пословно техничкој сарадњи и уз сагласност Завода за заштиту природе Србије који прописује Услове за постављање средстава за оглашавање.

 

Средства за оглашавање

 

Члан 10.

  За оглашавање се могу користити средства за оглашавање која се постављају на објекте из члана 7. и 9. ове одлуке, и то:

- пано, плакат, налепница;

- електронски дисплеј, светлећа слова, ласерски приказ;

- транспарент (платнени, пвц и сл.);

- огласна витрина;

- балон и

- друга средства која садрже огласну поруку. 

  Изузетно од става 1. овог члана, огласна витрина може се поставити на другој површини и као самостојећа.

  Као средство за оглашавање могу се користити и преносиви пано и летак.

 

Поступак и услови за постављање објекта и средства за оглашавање

 

Члан 11.

  Тип, величина, услови и поступак за постављање објеката за оглашавање из чл. 5. и 6. и средстава за оглашавање на објектима из чл. 7. и 9. ове одлуке на територији општине утврђују се правилником који доноси Општинско веће општине Рашка у који ће се за подручје националног парка Копаоник, уврстити већ постојећи типови објеката за оглашавање који су у складу са Условима издатих од Завода за заштиту природе Србије и имају уговорно одобрење ЈП НП Копаоник.

  Предлог акта из става 1. овог члана припрема ЈП Дирекција за урбанизам и изградњу у општини Рашка (у даљем тексту: Дирекција).

 

IV - ОГЛАШАВАЊЕ НА ЈАВНОЈ ПОВРШИНИ

 

Јавна површина

 

Члан 12.

  Јавна површина у смислу ове одлуке је улица и други општински пут и друга саобраћајна површина (паркинг простор, бициклистичка стаза и др.), трг и јавна зелена површина.

 

Начин оглашавања

 

Члан 13.

  Оглашавање на јавној површини врши се као делатност на објектима из чл. 5. и 7. ове одлуке и као слободно оглашавање на објектима из члана 6. ове одлуке.

  Изузетно од става 1. овог члана, оглашавање на јавној површини се може вршити путем паноа који носи физичко лице и дељењем летка из руке.

 

План места за постављање објеката, односно средстава за оглашавање

 

Члан 14.

  Место за постављање објеката за оглашавање из чл. 5. и 6. ове одлуке (појединачно или групација) одређује се планом места за постављање објеката за оглашавање на јавној површини (у даљем тексту: план).

 

  Планом се одређују и објекти, односно групација објеката из члана 7. и члана 9. ове одлуке на које се могу постављати средства за оглашавање.

  Планом се утврђује врста, тип објекта, односно средства за оглашавање и ближи услови за њихово постављање.

Планом се одређују места за постављање рекламних објеката на подручју националног парка Копаоник и уколико план обухвати места са рекламним објектима за које у тренутку доношења плана постоји уговорно одобрење од стране ЈП НП Копаоник и која су у складу са условима издатих од Завода за заштиту природе Србије, иста ће се изузети из јавног конкурса.

  План доноси Скупштина општине Рашка.

  План припрема Дирекција.

  Места за постављање објеката за слободно оглашавање на подручју месних заједница одређују се на предлог месне заједнице на чијем подручју се постављају.

  У поступку припреме плана из ст. 5. овог члана, Дирекција прибавља сагласност установе за заштиту споменика културе и субјекта који управља површином, односно објектом обухваћеним планом.

  Дирекција може израду плана поверити стручној организацији.

  План се доноси на период од 5 година.

 

Измена и допуна плана за постављање објеката

 

Члан 15.

  Измена и допуна плана врше се по потреби, по поступку предвиђеном за његово доношење.

  Измена и допуна плана врше се у случају када реализација намене дефинисане урбанистичким планом или измена режима саобраћаја утиче на број и распоред места одређених за постављање објеката за оглашавање.

  Измена и допуна плана важи до истека рока важења плана који се мења.

 

Јавни конкурс

 

Члан 16.

  Објекат, односно средство за оглашавање из чл. 5. и 7. ове одлуке на месту утврђеном планом поставља корисник места, који се одређује на основу јавног конкурса.

 

  Акт о условима и поступку спровођења јавног конкурса

 

Члан 17.

  Поступак, спровођење и садржина јавног конкурса, мерила за вредновање критеријума и друга питања везана за спровођење јавног конкурса на подручју општине Рашка ближе се уређују актом који доноси општинско веће.

  Акт из става 1. овог члана припрема Дирекција.

 

Учесник конкурса

 

Члан 18.

  Право учешћа у поступку прикупљања писаних понуда има правно лице, односно предузетник, под условом да је:

- регистрован за обављање ове врсте делатности;

 

- измирио доспеле обавезе према општини по основу вршења делатности оглашавања на територији града до дана објављивања огласа;

- уплатио депозит за учешће у јавном конкурсу у складу са актом из члана 21. ове одлуке и условима јавног конкурса.

 

Комисија за спровођење јавног конкурса

 

Члан 19.

  Јавни конкурс расписује и спроводи комисија коју образује Општинско веће.

  Број чланова и састав комисије, као и начин обављања стручних и административних послова за потребе комисије утврђују се актом о образовању комисије.

 

Критеријуми за утврђивање ранг-листе

 

Члан 20.

  Комисија из члана 18. става 1. ове одлуке утврђује ранг-листу на основу критеријума, који су дефинисани текстом конкурса.

  Критеријуми који морају бити саставни део текста конкурса су:

1. висина понуђене накнаде за постављање објеката, односно средстава за оглашавање,

2. дужина обављања делатности оглашавања на територији општине.

Комисија у конкурсу може предвидети и додатне критеријуме за утврђивање ранг-листе.

  По коначности ранг-листе комисија доноси одлуку о одређивању корисника места.

  Одлука садржи податке о кориснику, месту, односно пакету места за постављање објекта, односно средства и укупном износу понуђене накнаде.

  Одлуку о избору корисника места комисија доставља Дирекцији и Одсеку за урбанизам, стамбено комуналне послове и заштиту животне средине.

 

Накнада за постављање објекта, односно средства

 

Члан 21.

  Утврђени износ накнаде корисник места из члана 19. става 3. ове одлуке, дужан је да исплати једнократно у року од 15 дана од дана потписивања уговора.

 

Дозвола

 

Члан 22.

  Корисник места поставља објекат, односно средство за оглашавање из чл. 5. и 7. ове одлуке на основу дозволе коју издаје Одсек за урбанизам, стамбено комуналне послове и заштиту животне средине.

  Дозвола из става 1. овог члана издаје се у форми решења за период важења плана и садржи: податке о кориснику места, броју места, месту (појединачно или групација) и условима постављања и коришћења објекта, односно средства, врсти и димензијама објекта, односно средства које се поставља, рок за постављање објекта и време на које се издаје, податке о укупном износу накнаде за постављање објекта, односно средства. 

  Саставни део решења је техничка документација на коју су надлежна јавна предузећа, односно други надлежни привредни субјекти дали сагласност.

 

  Дозволу за оглашавање на начин утврђен у члану 13. ставу 2. ове одлуке издаје Одсек за урбанизам, стамбено комуналне послове и заштиту животне средине.

  Дозвола за оглашавање из става 4. овог члана садржи услове и време на које се издаје (трасу кретања, димензије паноа, места задржавања, односно стајања и време у коме се врши оглашавање).

  Одсек за урбанизам, стамбено комуналне послове и заштиту животне средине примерак коначног решења доставља Локалној пореској администрацији и општинској комуналној инспекцији.

 

Рок за постављање објекта за оглашавање

 

Члан 23.

  Корисник места дужан је да објекат, односно средство за оглашавање постави, по уплати прве рате накнаде за постављање објекта, односно средства, у року одређеном дозволом.

 

  Уколико корисник места не постави објекат, односно средство за оглашавање у року из става 1. овог члана, организациона јединица, односно субјект који је издао дозволу, доноси решење о престанку важења дозволе, за сва места, односно групацију у целини.

 

Престанак важења дозволе по захтеву корисника

 

Члан 24.

  Корисник места који намерава да престане са оглашавањем пре истека времена за које је дозвола издата, дужан је да о томе обавести Одсек за урбанизам, стамбено комуналне послове и заштиту животне средине.

  Одсек за урбанизам, стамбено комуналне послове и заштиту животне средине у року од 30 дана од дана пријема обавештења доноси решење о престанку важења дозволе из члана 22. ове одлуке, за сва места, и примерак коначног решења доставља Локалној пореској администрацији и општинској комуналној инспекцији.

 

Престанак важења дозволе због измене плана

 

Члан 25.

  У случају измене плана из члана 15. став 2. ове одлуке, услед које се укида место, Одсек за урбанизам, стамбено комуналне послове и заштиту животне средине дужан је да кориснику тог места понуди одговарајуће место у складу са планом, уколико такво место постоји.

  Одговарајуће место у смислу става 1. овог члана је место намењено за постављање истог типа и величине објекта, односно средства и налази се у истој зони у смислу одлуке којом се уређује плаћање локалне комуналне таксе.

  Ако корисник места прихвати понуђено место, надлежна орган доноси решење о томе и одређује рок у коме је корисник дужан да објекат, односно средство премести.

  Ако корисник места не прихвати понуђено место или одговарајуће место не постоји, Одсек за урбанизам, стамбено комуналне послове и заштиту животне средине доноси решење о престанку важења дозволе за то место.   

  Примерак решења се доставља Локалној пореској администрацији и општинској комуналној инспекцији.

 

  У случају из става 4. овог члана, преостали износ накнаде за постављање објекта, односно средства за оглашавање, умањује се сразмерно броју укинутих места.

  Трошкове уклањања, односно постављања објекта, односно средства за оглашавање у случајевима из става 3. овог члана сноси Одсек за урбанизам, стамбено комуналне послове и заштиту животне средине, према приложеном рачуну, а највише до износа накнаде коју за ту врсту услуге наплаћује субјект који управља површином, односно објектом.

 

Престанак важења дозволе због неплаћања таксе

 

Члан 26.

  Дозвола престаје да важи пре истека рока у случају када лице које врши оглашавање не плаћа локалну комуналну таксу у износу утврђеном решењем дуже од два месеца.

  У случају из ст. 1. овог члана, Одсек за урбанизам, стамбено комуналне послове и заштиту животне средине, на основу података које доставља Локална пореска администрација утврђује да је дозвола за сва места престала да важи и примерак решења доставља надлежној комуналној инспекцији и Локалној пореској администрацији.

 

V - ОГЛАШАВАЊЕ НА ДРУГИМ ПОВРШИНАМА

 

Друга површина

 

Члан 27.

  Друга површина у смислу ове одлуке је површина која није јавна, а видљива је са јавне површине и користи се за оглашавање постављањем објеката, односно средстава за оглашавање у складу са одредбама закона и ове одлуке.

 

Начин оглашавања

 

Члан 28.

  Оглашавање на другим површинама врши се за сопствене потребе и као делатност.

  Оглашавање на површинама из става 1. овог члана врши се само уз сагласност власника, односно корисника те површине.

 

Дозвола

 

Члан 29.

  Оглашавање на другим површинама врши се на основу дозволе коју на захтев заинтересованог лица издаје Одсек за урбанизам, стамбено комуналне послове и заштиту животне средине.

  Дозвола се издаје у форми решења и садржи нарочито: податке о лицу које врши оглашавање, месту и условима постављања, врсти и димензијама објекта, односно средства које се поставља и време на које се издаје.

  Уз захтев за издавање дозволе прилаже се техничка документација израђена у складу са актом из члана 11. ове одлуке.

  Техничка документација из става 4. овог члана чини саставни део решења.

 

  Одсек за урбанизам, стамбено комуналне послове и заштиту животне средине примерак коначног решења доставља Локалној пореској администрацији и општинској комуналној инспекцији.

 

VI - ОБАВЕЗЕ ЛИЦА КОЈЕ ВРШИ ОГЛАШАВАЊЕ

 

Члан 30.

  Корисник места, односно лице које оглашава за сопствене потребе дужно је да:

1. објекат, односно средство за оглашавање постави и оглашавање врши у складу са дозволом;

2. објекат, односно средство за оглашавање означи пословним, односно личним именом;

3. редовно одржава и стара се о уредном изгледу објекта и средства за оглашавање;

4. објекат, односно средство за оглашавање по престанку важења дозволе о свом трошку уклони, а коришћену површину локације врати у првобитно стање у року од седам дана;

5. објекат, односно средство привремено уклони када је неопходно због извођења неодложних радова на заштити и одржавању комуналних објеката или привремене измене режима саобраћаја, док те околности трају, о трошку општине.

  Поред обавеза из става 1. овог члана, корисник места дужан је да:

1. у периоду постављања декоративне расвете у општини, од 1. децембра до 15. фебруара, дозволи померање средства за оглашавање постављеног на објекту из члана 7. ове одлуке;

2. омогући општини да, уз накнаду, врши оглашавање манифестација и активности које организује или су од значаја за општину, а на основу захтева који се подноси најмање 30 дана пре почетка оглашавања.

  Лице коме је издата дозвола, права утврђена дозволом на основу одредаба ове одлуке не може пренети другом лицу.

 

VII - ЛОКАЛНА КОМУНАЛНА ТАКСА

 

Члан 31.

  За коришћење објеката и средстава за оглашавање плаћа се локална комунална такса у складу са посебном одлуком.

 

VIII - ЗАБРАНЕ

 

Члан 32.

  Забрањено је:

- лепити или на други начин причвршћивати плакат и другу штампану поруку, односно исписивати огласну поруку на спољашним површинама фасаде, излога, ограде, дрвећа и сл.;

- прљати и оштећивати објекат, односно средство за оглашавање,

- вршити звучно оглашавање на отвореном простору.

 

IX - НАДЗОР

 

Члан 33.

  Надзор над применом одредаба ове одлуке врши организациона јединица општинске управе надлежна за послове саобраћаја.

  Инспекцијски надзор над применом одредаба ове одлуке врши општинска комунална инспекција.

 

Члан 34.

  У вршењу инспекцијског надзора, комунални инспектор је овлашћен да:

1. нареди извршавање утврђених обавеза и предузимање мера за отклањање недостатака;

2. нареди отклањање последица које су учињене радњама или пропуштањем противно одредбама ове одлуке;

3. нареди уклањање објекта, односно средства за оглашавање,

4. предузме друге мере у складу са законом и прописима општине.

 

Објекат, односно средство за оглашавање уклања се:

 

1. када се објекат, односно средство за оглашавање за чије постављање се место утврђује планом, постави на место које није одређено планом;

2. када се објекат, односно средство за оглашавање постави или користи без дозволе;

3. када је објекат, односно средство за оглашавање постављено или се користи супротно условима утврђеним дозволом;

4. када се промени неки од услова утврђен дозволом, а лице које врши оглашавање се не прилагоди у остављеном року;

5. када објекат, односно средство користи неовлашћено лице,

6. када корисник места или лице које оглашава за сопствене потребе објекат, односно средство за оглашавање не доведе у исправно и уредно стање у року који решењем одреди комунални инспектор.

  Уклањање објекта и средства за оглашавање врши се о трошку корисника места, односно лица које врши оглашавање за сопствене потребе.

  Ако лице из става 3. овог члана не поступи по решењу комуналног инспектора и не уклони објекат, односно средство за оглашавање, решење ће се извршити преко другог лица, у складу са законом.

  Ако је решењем инспектора наложено уклањање плаката, а лице коме је мера наложена не поступи по решењу или је лице које је лепило плакат непознато, решење се може извршити преко субјекта коме је општина поверила одржавање чистоће.

  О уклањању објекта за оглашавање комунални инспектор обавештава надлежни орган који је издао дозволу.

  По пријему обавештења из става 6. овог члана, надлежни орган који је издао дозволу доноси решење о престанку важења дозволе.

 

X - КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

 

Члан 35.

  Новчаном казном од 5.000 до 500.000 динара казниће се за прекршај правно лице:

 

- ако објекат за оглашавање постави на месту које није утврђено планом (члан 14. став 1. и 2);

- ако објекат за оглашавање постави или користи без дозволе или супротно дозволи надлежне организационе јединице, односно другог субјекта у чијој је надлежности управљање, заштита и одржавање пута (чл. 22, 29. и 30. став 3),

- ако оглашавање из члана 13. став 2. ове одлуке врши без дозволе или супротно дозволи (члан 22. ст. 4. и 5);

- ако поступа супротно одредбама члана 30. ове одлуке. 

  За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном од 2.500 до 250.000 динара.

  За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у правном лицу и физичко лице новчаном казном од 250 до 25.000 динара.

 

Члан 36.

Новчаном казном од 10.000 динара казниће се за прекршај правно лице и предузетник ако поступи супротно забранама из члана 32. ове одлуке.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у правном лицу и физичко лице новчаном казном од 2.500 динара.

Новчану казну из ст. 1. и 2. овог члана наплаћује на лицу места комунални инспектор.

XI - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 37.

 Скупштина општине донеће план из члана 14. ове одлуке у року од 90 дана од дана ступања на снагу ове одлуке.

Члан 38.

 Општинско веће донеће акт из члана 11. ове одлуке у року од 60 дана од дана ступања на снагу ове одлуке.

 Општинско веће донеће акт из члана 17. ове одлуке у року од 60 дана од дана ступања на снагу ове одлуке.

Члан 39.

 Власник објекта за оглашавање из члана 5. ове одлуке, постављеног на јавној површини до дана ступања на снагу ове одлуке на основу прописа који су важили до дана ступања на снагу ове одлуке или по другом правном основу, на месту које планом не буде предвиђено за постављање објекта за оглашавање, дужан је да објекат уклони са јавне површине у року од седам дана од дана објављивања плана и да коришћену површину врати у пређашње стање о свом трошку.

Члан 40.

 Власник објекта за оглашавање из члана 5. ове одлуке, постављеног на јавној површини до дана ступања на снагу ове одлуке, на основу прописа који су важили до дана ступања на снагу ове одлуке или по другом правном основу, на месту које планом буде предвиђено за постављање објекта за оглашавање, дужан је да објекат уклони у року од три дана од дана коначности одлуке о избору другог корисника места и да коришћену површину врати у пређашње стање о свом трошку.

Члан 41.

Власник објекта, односно средства за оглашавање постављеног на другој површини до дана ступања на снагу ове одлуке на основу прописа који су важили до дана ступања на снагу ове одлуке или по другом правном основу, дужан је да захтев за издавање дозволе у складу са одредбама ове одлуке поднесе у року од 30 дана од дана ступања на снагу акта из члана 11. ове одлуке.

Ако власник објекта из става 1. овог члана не поднесе захтев у прописаном року, односно захтев буде одбијен, дужан је да објекат уклони и коришћену површину врати у пређашње стање о свом трошку.

Члан 42.

Власник средства за оглашавање постављеног на јавној површини до дана ступања на снагу ове одлуке, изузев на објекту из члана 7. ове одлуке, дужан је да средство за оглашавање уклони у року од седам дана од дана ступања на снагу ове одлуке и коришћену површину врати у пређашње стање о свом трошку.

Члан 43.

Власник средства за оглашавање постављеног на објекту из члана 7. ове одлуке до дана ступања на снагу ове одлуке, на основу прописа који су важили до дана ступања на снагу ове одлуке или по другом правном основу, на месту које планом не буде предвиђено за постављање средства за оглашавање, дужан је да средство уклони у року од седам дана од дана објављивања плана и да коришћену површину врати у пређашње стање о свом трошку.

Члан 44.

Власник средства за оглашавање постављеног на објекту из члана 7. ове одлуке до дана ступања на снагу ове одлуке, на основу прописа који су важили до дана ступања на снагу ове одлуке или по другом правном основу, на месту које планом буде предвиђено за постављање средства за оглашавање, дужан је да средство уклони у року од три дана од коначности одлуке о избору другог корисника места и да коришћену површину врати у пређашње стање о свом трошку.

Члан 45.

Лице које врши оглашавање за сопствене потребе на објекту, односно средству за оглашавање постављеном на јавној површини до дана ступања на снагу ове одлуке, дужно је да објекат, односно средство уклони у року од седам дана од дана ступања на снагу ове одлуке и да коришћену површину врати у пређашње стање о свом трошку.

Члан 46.

Ако власник објекта, односно средства за оглашавање из чл. 39-44. или лице из члана 45. ове одлуке, не уклони објекат, односно средство у складу са одредбама ове одлуке, комунални инспектор наложиће уклањање објекта, односно средстава на начин и по поступку предвиђеном у члану 34. ове одлуке.

Члан 47.

Захтеви за постављање објекта, односно средства за оглашавање који су поднети до ступања на снагу ове одлуке решаваће се по одредбама ове одлуке.

Члан 48.

Ступањем на снагу ове одлуке престају да важе Одлука о постављању билборда и рекламних паноа (бандерашица) на подручју општине Рашка ("Службени гласник општине Рашка", бр. 80/2006) и одредбе чл. 42-46, члан 62. став 2. Одлуке о постављању мањих монтажних објеката привременог карактера на површинама јавне намене ("Службени гласник општине Рашка", бр. 128/2012).

Члан 49.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику општине Рашка ". 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАШКА

I Број: 06-VII-24/2014-6

Дана 18. новембра 2014. године

 

ПРЕДСЕДНИК

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Миловановић др Бојан

 

На основу члана 3, став 1. и члана 5, став 1. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења („Службени гласник РС”, бр. 8/12), члана 61. Статута општине Рашка ("Службени гласник општине Рашка" бр. 91/08, 103/10, 130/13, 140/14 и 144/14) и члана 11. Правилника о критеријумима и поступку доделе средстава из буџета општине Рашка за дотације невладиним организацијама за спровођење пројеката од јавног интереса на предлог конкурсне комисије за спровођење поступка доделе бесповратних финансијских средстава из буџета, Општинско веће општине Рашка, на седници одржаној 03. децембра 2015. године, донело је 

О  Д  Л  У  К  У

о одабиру пројеката којима се из буџета општине  Рашка додељују средства за финансирање удружења 

                                                    Члан 1.

Овим Одлуком ближе се утврђује одабир пројеката којима се из буџета општине Рашка додељују средства за финансирање пројеката из области бриге о деци и хуманитарних програма по спроведеном јавном конкурсу који је за потребе општине Рашка расписала конкурсна комисија 03.11.2015. године за спровођење поступка доделе бесповратних финансијских средстава удружењима  из буџета општине Рашка.

Члан 2.

Средства буџета општине Рашка за 2015. годину, намењена дотацијама удружењима, додељују се, следећим удружењима, за спровођење следећих пројеката, у следећим износима: 

Ред. бр. Назив  удружења назив пројекта бр. бод. Износ у дин.

1. МОЖ  РАШКА „РЕЧ КОЈА ЗНАЧИ ВИШЕ ОД СВИХ ДАВАЊА“ 58 20.000

2. УДРУЖЕЊЕ „КРЕАТИВКО“ „ЗАНАТИ НАШЕГ КРАЈА“ 67 40.200

3. УДРУЖЕЊЕ ПЕНЗИОНЕРА РАШКА „ДОБРО ДЕЛО“ 53 10.000

4. ЦАК „ХУМАНИТАРНИ КОНЦЕРТ“ 61 25.000

5. ДЕЧЈИ САВЕЗ РАШКА „НАШ ДАН“ 78 74.800

УКУПНО                      170.000

 

Члан 3.

Средства која се одобре за реализацију пројеката јесу наменска средства и могу да се користе искључиво за реализацију конкретног пројекта и у складу са уговором који се закључује између председника општине Рашка и удружења.

Општинско веће општине Рашка прати реализацију пројекта и врши контролу његове реализације.

Удружење – корисник средстава, односно реализатор пројекта дужан је да овлашћеном лицу општине Рашка, у сваком моменту, омогући контролу реализације пројекта и увид у сву потребну документацију.

Ако се приликом контроле утврди ненаменско трошење средстава Општинско веће општине Рашка је дужно да раскине уговор и затражи повраћај пренетих средстава, односно да активира инструмент обезбеђења, а удружење је дужно да средства врати са законском каматом. 

Удружење је дужно да Општинском већу општине Рашка подноси извештај о реализацији пројекта.

Извештај се доставља квартално, осим у случају када пројекат не траје дуже од шест месеци и након реализације пројекта, а садржи, нарочито: податке о степену реализације пројекта и утрошеним средствима.

Члан 4.

За спровођењу ове Одлуке надлежан је Одсек за буџет и финансије Општинске управе у Рашки и именоване невладине организације.

Члан 5.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења. 

Члан 6.

Ову Одлуку доставити Одсеку за буџет и финансије и објавити на огласној табли Општинске управе Рашка.

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАШКА

III Број: 06-III-58/15-6

Дана, 03. децембра 2015. године

 

ПРЕДСЕДНИК

ОПШТИНЕ РАШКА

Игњат Ракитић