email: info@raska.org.rs | Тел: 036/736-244 | Адреса: Ибарска бр.2,36350 Рашка

A- A A+
  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • slider6.jpg
  • slider7.jpg
  • slider8.jpg
Веб сајт:: http://www.raska.gov.rs

У складу са чланом 38. Закона о удружењима („Службени гласник РС”, бр. 51/09 и 99/11), чланом 5. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења („Службени гласник РС”, бр. 8/12) и Одлуком о буџету општине Рашка за 2016. годину,председник општине, расписује

 

КОНКУРС

за доделу дотација Удружењима грађана за финансирање или суфинансирање пројеката од јавног интереса у општини Рашка за 2016.годину

 

Пројекти од јавног интереса за локалну заједницу из области: социјалне заштите, борачко-инвалидске заштите, заштите лица са инвалидитетом, хуманитарних програма, друштвена брига о деци, задовољења потреба младих, културе,туризма, програма заштите људских права, екологије и заштите животне средине и друге пројекте којима се задовољавају јавне потребе.

На конкурсу може да учествује удружење:

• које је регистровано у складу са Законом о удружењима („Службени гласник РС”, бр. 51/09), чије је регистровано седиште на територији општине Рашка или на територији републике Србије, са тим да морају имати чланове са пребивалиштем на територији општине Рашка или да своје активности реализује на територији општине Рашка.

• к

Општина Рашка Општинска управа Начелнику Општинске управе 

Р a ш к a

Ha основу члана 24.став 1. Закона о јавном информисању и медијима и члана 19. став 1. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања Стручна комисија формирана за оцену пројеката поднетих на конкурс за суфинансирање пројеката из буџета општине Рашка ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања у електронским медијима за 201 б.годину je на својој другој седници одржаној дана 01.02.2016.године извршила увид и донела

ОЦЕНУ

Поднетих пројеката на следећи начин:

1. Комисија je разматрала сваки од поднетих пројеката појединачно, утврдила да

сваки од поднетих пројеката испуњава формалне и процедуралне услове за

разматрање и оцењивање, утврдила назив пројекта, висину укупних средстава,

висину средстава за које се аплицира код органа који je расписао јавни позив

( конкурс), утврдила садржину пројекта, време реализације пројекта и медиј преко кога ће предложени пројекат бити реализован.

2. После појединачног разматрања пројеката комисија je приступила оцењивању

поднетих пројеката збирно путем медија којим се предложени пројекат реализује и

утврдила да ће преко програма телевизије, бити емитовани пројекти:

Информисање на Санџак телевизији о збивањима на локалном нивоу, подносиоца Екран д.о.о. Нови Пазар

Остваривање јавног информисања и јавног интереса у медијима на територији општине Рашка подносиоца Тв Јединство медија тим доо Продукција и емитовање телевизијског програма ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања подносиоца Коперникус телевизије Рашка

Упоређујући сва три пројекта, на основу расположиве документације, Комисија je утврдила да сва три емитера емитују свој програм у другом мултиплексу у зони расподеле Копаоник, што значи да je доступност програма гледаоцима који примају сигнал земаљским путем истоветна. Комисија je утврдила да je пријем програма наведених телевизија путем основних пакета кабловских дистрибутера на подручју општине Рашка различит и да се програм Коперникус Телевизије Рашка емитује у основним пакетима свих кабловских оператера на подручју општине Рашка што није случај са остала два предлагача. Комисија je утврдила кадровске и техничке потенцијале наведене у обрасцу 1 пријава за пројекат и утврдила да подносилац Коперникус телевизија Рашка раполаже већим бројем кадрова као и бољу техничку опремљеност за извештавање са територије општине Рашка, чиме се повећава и шанса сваког становника на правовремену и тачну информацију.

Разматрајући заокружену програмску целину, оцењено je да поред информативних жанрова које нуде све три телевизије Коперникус Телевизија Рашка нуди и јутарњи програм уживо, емисију за децу, емисију посвећену спорту, ауторске емисију, емисију на Ромском језику, и директне преносе друштвених, спортских, културних и верских догађаја. Поред тога Коперникус Телевизија Рашка, понудила je да преко Коперникус Кебл Нетворка, путем размене прилога и програма, своје прилоге емитује у емисији Србија он лајн која се преко кабловских и земаљских капацитета КЦН 1 види у целој Србији. Комисија je ценила и остале критеријуме за учешће на конкурсу (став З.тачка 1. до 12).

Имајући у виду све напред наведено Комисија je оценила да je довољно суфинансирати један телевизијски програм и то програм Коперникус телевизије Рашка.

3. Комисија je утврдила да ће путем радија бити реализовани пројекти: Три у три подносиоца Бета Прес д.о.о.

Продукција и емитовање радио програма ради оставривања јавног информисања у области јавног информисања подносица Коперникус радио Рашка.

Комисија je на основу расположиве документације утврдила да програм Радио Рашке поседује локалну, a програм радија Сто Плус регионалну дозволу, те да je у и интересу јавног информисања да оба емитера добију средства. Ценећи све критеријуме Комисија je становишта да ће понуђеним пројектом коперникус Радио Рашка задовољити потребе на локалном нивоу, a да се у циљу интерса на ширем подручју, одређена средства одобре подносиоцу Бета прес д.о.о. и то сразмерно делу који се односи на општину Рашка.

4. Комисија утврдила да су подносиоци програма правна лица, односно предузетници

који се баве производњом медијских садржаја, a који су приложили доказ да ће

суфинасирани медијски садржај бити реализован путем медија:

Мосебо арт студио са пројектом Стани стани Ибар водо Етно уметнички клуб Черењски са пројектом Траг Рашког села СРЗТВР Петреса са пројектом Записи са извора- корени Ha основу расположиве документације комисија je утврдила да Мосебо продукција нуди две получасовне емисије и два текста на интернету . Прва тема емисија je информисања становништва о изградњи 10 хидроелектрана на Ибру, a друга анализа ефикасности акције издавања бесплатних ваучера. Имајући у виду да се ни једна од 10 планираних хидроелектрана на Ибру не гради на подручју општине Рашка ( no пројектима или идејним решењима све се граде на територији града Краљева), a да кампању издавања бесплатних ваучера води Министарсво туризма и у Рашки ТСО комисија je става да се подносиоцу овог пројекта не доделе средства. Разматрајући остала два пројекта независних продукција, ЕУК Черењски и СРЗТВР Петреса комисија je утврдила да се ради о сличним пројектима, али je утврдила да постоји велика несразмера у буџетима пројката. односно да je трошковник ЕУК Черењски no једној емисији дупло већи од трошковника СРЗТР Петреса.

Темама које оба пројекта третитају, a то су живот у селима општине Рашка и останак младих на селу, већ много пута раније бавила се локална телевизија, као и независни аутори који су своје медијске садржаје пласирали на програму Тв-е Рашка. Ценећи и чињеницу да у предложеним пројектима није било никаквог иновативног приступа обради теме, комисија je одлучила да ни једном понуђачу не одобри укупан тражени износ средстава.

5. Комисија je утврдила да je подносилац Дан Граф поднео пројекат под називом

Рашке духовне свечаности -данас и да je то једини пројекат чија ће се реализација

вршити путем штампаних медија.

Имајући у виду предњу чињеницу, као и значај манифестеције Рашке духовне свечаности за промоцију општине Рашка, a ценећи све критеријуме из јавног позива комисја je става да се подносиоцу одобри део средстава који се односи на реализацију пројекта март-јун до када су и обезбеђена средства, a за остали део пројекта подносилац може конкуристи накнадно. Обавеза je подносиоца да сходно одобреним средствима изврши ревизију пројкета.

6. Комисија je утврдила да je подносилац Зоран Николић, предузетник, поднео

пројекат под називом Богатство које се не користи и даје то једини пројекат који се

емитије преко интернет издања.

Имајући у виду предњу чињеницу, a ценеће све критеријуме из јавног позива комисија je става да се подносиоцу пројекта одобри део средства. уз обавезу ревизије пројекта.

 

Имајући у виду све напред наведено Комисија

 

ПРЕДЛАЖЕ

1. Да се средства за суфинансирање пројекта из буџета општине Рашка ради

остваривања јавног интереса у области јавног информисања у медијима за 2016 годину ( перид суфинасирања 01.01. до 30.06.2016.године доделе:

Подносиоцу пројекта Бета прес доо у износу од 280.000,00 РСД Подносиоцу пројекта Дан граф у износу од 160.000,00 РСД Подносиоцу пројекта ЕУК Черењски у износу од 90.000,00 РСД Подносиоцу пројекта Петреса у износу од 210.000,00 РСД Подносицу пројекта Коперникус ТВ Рашка у износу од 5.453.682,00 РСД Подносиоцу пројекта Коперникус Радио Рашка у износу од 3.541.416,00

РСД

Подносиоцу пројекта Зоран Николић предузетник у износу од 60.000.00 РСД

2. Обавеза je подносилаца пројеката да сходно одобреним средствима, оценом и предлогом стручне комисије изврше ревизију својих пројеката.

Оцену пројеката сматрајте и образложењем за поднети предлог.

У Рашки дана 01.02.201 б.године

Председник комисије

Мирјана Вујанац

Чланови комисије

Бошко Вељдвић

Славољуб Савић

Весна Вукашиновић

 

36. СЕДНИЦА СЕДМОГ ОДБОРНИЧКОГ САЗИВА СО-е РАШКА ће се одржати 29. јануара 2016. године (петак) у сали СО Рашка у Рашки са почетком у 10,00 часова.

За ову седницу предложен је следећи дневни ред:

- УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 35. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАШКА;

1. РАЗМАТРАЊЕ ИНИЦИЈАТИВЕ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ И ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ПРОМЕНЕ СТАТУТА ОПШТИНЕ РАШКА И ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗРАДУ ПРЕДЛОГА АКТА О ПРОМЕНИ СТАТУТА ОПШТИНЕ РАШКА;

ИЗВЕСТИЛАЦ:   Спасоје Андрић, начелник Општинске управе.

2. РАЗМАТРАЊЕ ПРОГРАМА РАЗВОЈА СПОРТА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА ПЕРИОД ОД 2015-2020. ГОДИНЕ И ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ПРОГРАМА РАЗВОЈА СПОРТА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА ПЕРИОД ОД 2015-2020. ГОДИНЕ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Мирко Пузовић, председник комисије за израду Програма развоја спорта на територији општине Рашка. 

3. РАЗМАТРАЊЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ – ПРОШИРЕЊЕ ГРОБЉА У ВЛАСОВУ И ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ O УСВАЈАЊУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ – ПРОШИРЕЊЕ ГРОБЉА У ВЛАСОВУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ:   Бранко Костић, шеф Одсека за урбанизам, стамбено комуналне послове и заштиту животне средине и председник Комисије за планове. 

4. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ГЕОГРАФСКОМ ИНФОРМАЦИОНОМ СИСТЕМУ ОПШТИНЕ РАШКА;

ИЗВЕСТИЛАЦ:   Спасоје Андрић, начелник Општинске управе. 

5. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ЗАБРАНИ ИЗВОЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА ЗА ВРЕМЕ ЗИМСКЕ ТУРИСТИЧКЕ СЕЗОНЕ НА ПОДРУЧЈУ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „ЛИСИНА – ЧАЈЕТИНА - ТРЕСКА”;

ИЗВЕСТИЛАЦ:   Спасоје Андрић, начелник Општинске управе. 

6. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА И ИНИЦИЈАТИВЕ.

 

РЕПУБЛИКА  СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВA, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

у складу са чланом 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник PC", бр. 72/09, 81/09 -исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 -УС, 98/13 - УС, 132/14 и 145/14), чланом 19. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник PC", бр. 135/04 и 88/10) и чл. 54-67. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник PC", број 64/15)

оглашава ЈАВНИ   УВИД

У

НАЦРТ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ НАЦИОНАЛНОГ ПАРКА КОПАОНИК

и

ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ НАЦИОНАЛНОГ ПАРКА КОПАОНИК HA ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

 

ЈАВНИ УВИД у Нацрт измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене Националног парка Копаоник (у даљем тексту: Нацрт просторног плана) и Извештај о стратешкој процени утицаја измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене Националног парка Копаоник на животну средину (у даљем тексту: Извештај о стратешкој процени утицаја) одржаће се од 25. јануара до 23. фебруара 2016. године у трајању од 30 дана, сваког радног дана у зградама општинских управа Брус, Рашка и Лепосавић, као и на интернет страници Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре http://www.mgsi.gov.rs.

Физичка и правна лица примедбе на Нацрт просторног плана и Извештај о стратешкој процени утицаја могу доставити у писаној форми општинској управи у току трајања јавног увида, закључно са 23. фебруаром 2016. године. Примедбе на Нацрт просторног плана и Извештај о стратешкој процени утицаја могу се доставити и директно Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Сектор за просторно гшанирање урбанизам и становање, Немањина 22-26, 11000 Београд.

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА планског документа биће одржана у среду 10. фебруара 2016. године са почетком у 12°°часова у згради општинске управе Брус, сала у поткровљу, Краља Петра I бр. 120.

ЈАВНА СЕДНИЦА КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНИ УВИД коју формира министарка грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре биће одржана no завршетку јавног увида, у понедељак 7. марта 2016. године, са почетком у 12°" часова у згради општинске управе Рашка, Предрага Вилимоновића

бр. 1. Физичка лица и представници правних лица који су у току трајања јавног увида поднели примедбе у писаном облику, могу присуствовати јавној седници и усмено образложити поднете примедбе. Обрађивач планског документа јавно износи свој став о свакој поднетој примедби.

 

62. СЕДНИЦА ТРЕЋЕГ САЗИВА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА ће се одржати 25. јануара 2016. године (понедељак) у Сали Општинске управе Рашка (ул. П. Вилимоновића 1, на I. спрату) са почетком у 09,00 часова.

За ову седницу предложен је следећи дневни ред:

1. УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 61. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА;

2. РАЗМАТРАЊЕ ИНИЦИЈАТИВЕ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ПРОМЕНЕ СТАТУТА ОПШТИНЕ РАШКА И ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗРАДУ ПРЕДЛОГА АКТА О ПРОМЕНИ СТАТУТА ОПШТИНЕ РАШКА;

ИЗВЕСТИЛАЦ:   Спасоје Андрић, начелник Општинске управе.

3. РАЗМАТРАЊЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ – ПРОШИРЕЊЕ ГРОБЉА У ВЛАСОВУ И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ O УСВАЈАЊУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ – ПРОШИРЕЊЕ ГРОБЉА У ВЛАСОВУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ:   Бранко Костић, шеф Одсека за урбанизам, стамбено комуналне послове и заштиту животне средине и председник Комисије за планове. 

4. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ O УСВАЈАЊУ ПРОГРАМА ПОСТАВЉАЊА ПРИВРЕМЕНИХ ОБЈЕКАТА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ РАШКА;

ИЗВЕСТИЛАЦ:   Бранко Костић, шеф Одсека за урбанизам, стамбено комуналне послове и заштиту животне средине и председник Комисије за планове. 

5. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ГЕОГРАФСКОМ ИНФОРМАЦИОНОМ СИСТЕМУ ОПШТИНЕ РАШКА;

ИЗВЕСТИЛАЦ:   Спасоје Андрић, начелник Општинске управе. 

6. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ЗАБРАНИ ИЗВОЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА ЗА ВРЕМЕ ЗИМСКЕ ТУРИСТИЧКЕ СЕЗОНЕ НА ПОДРУЧЈУ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „ЛИСИНА – ЧАЈЕТИНА - ТРЕСКА”;

ИЗВЕСТИЛАЦ:   Спасоје Андрић, начелник Општинске управе. 

7. ДОНОШЕЊЕ ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА  ЗА ФИНАНСИРАЊЕ УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАШКА У 2016. ГОДИНИ;

ИЗВЕСТИЛАЦ:   Игњат Ракитић, председник општине и председник Савета за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима. 

8. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ КАЛЕНДАРА АКТИВНОСТИ УЧЕШЋА ГРАЂАНА У БУЏЕТСКОМ ПРОЦЕСУ ЗА ИЗРАДУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ РАШКА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Миладија Миливојевић, шеф Одсека за буџет, финансије и ЛПА. 

9. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ ПО ПРОГРАМУ ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2015. ГОДИНУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Жељко Никић, члан Општинског већа и председник комисије. 

10. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ПРОГРАМА МЕРА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2016. ГОДИНУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Жељко Никић, члан Општинског већа и председник комисије. 

11. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАШКА ЗА ПЕРИОД 01.01. – 31.12.2015. ГОДИНЕ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, председник комисије за унапређење родне равноправности. 

12. РАЗМАТРАЊЕ ЗАПИСНИКА О РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА ГРАЂАНА ОПШТИНЕ РАШКА ОД 22. ЈАНУАРА 2016. ГОДИНЕ И ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ДОДЕЛИ ЈЕДНОКРАТНЕ СОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Андријана Миленковић, члан Општинског већа и председник комисије. 

13. ТЕКУЋА ПИТАЊА.

 

У складу са чланом 38. Закона о удружењима („Службени гласник РС”, бр. 51/09 и 99/11), чланом 5. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења („Службени гласник РС”, бр. 8/12) и Одлуком о буџету општине Рашка за 2016. годину,председник општинеРашка, расписује

КОНКУРС за доделу дотацијаKУД-овима за финансирање или суфинансирање пројеката од јавног интереса у општини Рашка за 2016.годину

 

Пројекти који су из области јавног интереса за локалну заједницу у области културе.

На конкурсу може да учествује КУД:

• које је регистровано у складу са Законом о удружењима („Службени гласник РС”, бр. 51/09), чије је регистровано седиште на територији општине Рашка;

• које је директно одговорно за припрему и извођење пројекта; 

• које је поднело годишњи извештај за претходну буџетску годину у складу са уговором о реализовању  пројекта, уколико је било носилац  пројекта претходне године, и ако су остварени очекивани резултати реализације пројекта, то јест оно које је поднело годишњи финансијски извештај Агенцији за привредне регистре; извештај о раду са финансијским показатељима за претходну годину (оригинал завршног рачуна за 2014.годину доставити комисији након одговора А.П.Р.)

• које није у поступку ликвидације, стечајном поступку или под привременом забраном обављања делатности; 

• које у последње две године правноснажном одлуком није кажњено за прекршај или привредни преступ везан за његову делатност; 

• које нема блокаду рачуна, пореске дугове или дугове према организацијама социјалног осигурања.

 

Укупан износ средстава планиран за финансирање и суфинансирање пројеката КУД из буџета општине Рашка у 2016. години износи 1.000.000,00 динара.

Средства се додељују за пројекте који ће се реализовати најкасније до23.децембра 2016. године.

КУД може поднети више пројеката.

 

Предлагач пројекта обавезан је да достави следећу документацију:

1. пријавни образац (који садржи образац за предлог пројекта и образац за буџет пројекта) – попунити јасно и прецизно, како би пријава могла да се процени на најбољи могући начин,пожељно на рачунару;

2. попуњен образац наративног буџета пројекта,

3. фотокопију решења о упису у Регистар у Агенцији за привредне делатности (АПР);

4. копију извештаја о стању рачуна подносиоца пријаве (биланс стања и биланс успеха за претходну годину са доказом да је извештај поднет Агенцији за привредне делатности);

5. фотокопију картона депонованих потписа и ОП образац;

6. копију Статута подносиоца пријаве;

7. потписане и оверене протоколе о сарадњи са свим наведеним партнерима на пројекту ако се пројекат тако реализује.

 

Оверена и одштампана пријава обавезне конкурсне документације, електронска верзија конкурсне документације и пожељна пратећа документација доставља се у затвореној коверти са назнаком„ЗА КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ ДОТАЦИЈEКУД-овима ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ СУФИНАНСИРАЊЕ ПРOЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОПШТИНИ РАШКА ЗА 2016. ГОДИНУ – НЕ ОТВАРАТИ“на пошти или писарници јединице локалне самоуправе на назначеној адреси. 

 

Пријава се шаље поштом или лично предаје на доле назначеној адреси:

ОПШТИНСКА УПРАВА РАШКА-УСЛУЖНИ ЦЕНТАР, ул. Предрага Вилимоновића бр.1, 36350 Рашка.

Конкурсна документација може се преузети са интернет странице општине Рашкаwww.raska.gov.rs.

 

За додатне информације можете се обратити на број телефона 062454969 Кузмановић Младен.

1. Рок за подношење пријаве и предлога пројекта на овај конкурс је 15 дана од дана објављивање јавног позива.

2. Листа вредновања и рангирања пријављених пројеката, коју утврђује конкурсна комисија, биће објављена на званичној интернет страници општине Рашкаили / и на огласној табли Општинске управе општине Рашкау року од30дана од дана истека рока за подношење пријава. 

На Листу вредновања и рангирања пријављених пројеката, учесници конкурса имају право приговора у року од 3 (три) дана од дана њеног објављивања.

Одлуку о приговору конкурсна комисија доноси у року од 8 (осам) дана од дана његовог пријема.

3. Одлука о избору пројеката којима се из буџета општине Рашка додељују средства за финансирање или суфинансирање пројеката удружења, Општинско већедоноси у року од 15 дана од дана утврђивања Листе вредновања и рангирања.

Одлука о избору пројеката који се финансирају из буџета општине Рашка се објављује на Огласној табли Општинске управе и на званичној интернет презентацији општине.

Пријаве пристигле након предвиђеног рока, пријаве које нису поднете од стране овлашћених лица, пријаве са непотпуном документацијом, поднете на не одговарајућем обрасцу или за намене супротне овом конкурсу, као и пријаве достављене путем факса или електронском поштом и непотписане пријаве, неће се разматрати. Непотпуни конкурсни материјал се неће оцењивати/бодовати.

Општина Рашка као давалац средстава задржава право да од учесника конкурса по потреби затражи додатну документацију и информације.

Пријаве и приложена документација се подносиоцима не враћају.

Конкурс се објављује на Огласној табли Општинске управе општине Рашка и на званичној интернет презентацији општине Рашка www.raska.gov.rs  и на РТВ Рашка.

 

На основу члана 138. Закона о спорту (Службени гласник РС бр. 24/11 и 99/11) и члана 4. Правилника о финансирању и суфинансирању активности у области спорта и физичке културе у oпштини Рашка, усвојеног од стране Општинског Већа дана 25.12.2015.год.  број 06-III-61/2015-5, Спортски савез oпштине Рашка  расписује 

ЈАВНИ КОНКУРС

за финансирање програма у области спорта из буџета општине Рашка 

за 2016. годину

 

Право на учешће на јавном конкурсу имају спортски клубови (такмичарски спортови) са територије општине Рашка који испуњавају услове за финансирање предвиђене Правилником, и то:

- да је клуб уредно регистрован у Регистру Агенције за привредне регистре,

- да се налази у Јединственој евиденцији удружења, друштава и савеза у области спорта Министарства омладине и спорта Републике Србије,

- да има седиште на територији oпштине Рашка,

- да је члан Спортског савеза oпштине Рашка,

- да је члан националног гранског Спортског савеза преко кога се остварује општи интерес у области спорта у Републици Србији ,

- да учествује у редовном систему такмичења у оквиру гранског савеза најмање три године ( осим ФК ,,Бане 1931“), 

- да приложи писану Изјаву о испуњености услова из члана 5. Правилника .

Потребна документација:

- фотокопија решења Агенције за привредне регистре Републике Србије, 

- ОП образац,

- попуњен образац Пријаве,

- потписана Изјава,

- копија потврде о чланству у националном гранском Спортском савезу, 

- копија потврде националног гранског Спортског савеза у којој лиги клуб тренутно наступа, уколико конкурише са екипним или појединачним резултатима о постигнутим резултатима у последњем такмичарском циклусу, као и од када се спортски клуб налази у систему такмичења ,

- копија књиге евиденције чланова спортског клуба,

- изјава заступника спортског клуба о висини месечне чланарине за 2016. годину и

- финансијски план за 2016. годину.

Пријаве на Јавни конкурс са комплетном документацијом достављају се у затвореној коверти препорученом пошиљком или лично на адресу Општинске управе Рашка, Предрага Вилимоновића бр. 1., у Услужном центру (шалтер 1). На коверти обавезно назначити пуно име и адресу пошиљаоца, навести за који Јавни конкурс се подноси пријава и ставити ознаку НЕ ОТВАРАТИ.

Након завршетка Јавног конкурса, Комисија за расподелу средстава у области спорта ће извршити бодовање свих спортских клубова и утврдити тачне износе средстава за спортске клубове. Предлог Комисије усваја Спортски савез општине Рашка, а верификује Општинско веће. 

Клубови који не оправдају средства добијена конкурсом у 2015. години, неће имати право на средства у 2016. години.

Јавни позив се објављује на званичном сајту општине Рашка www.raska.gov.rs Пријаве се подносе од  05.01.-20.01.2016. године.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Образац Пријаве за финансирање програма у области спорта из буџета Општине Рашка за 2016. годину и Изјаве о испуњавању услова из чл.5  Правилника о финансирању и суфинансирању активности у области спорта и физичке културе у општини Рашка може се преузети на званичном сајту општине Рашка  www.raska.gov.rs

Све додaтне информације се могу добити на телефон 064/ 82-44-288 (Зоран Николић), као и на е-mail Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Одлука о расподели биће објављена на огласној табли Општинске управе и на званичном сајту општине Рашка.

Право подношења жалбе је 7 (седам) дана од дана доношења одлуке Општинског већа општине Рашка. 

На основу члана 44, Став 1, Тачка 6., Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС”, број 129/07) члана 58 Статута Општине Рашка (“Службени гласник Општине Рашка”), а у вези са реализацијом пројекта “Стари нису сами!” и Уговором о реализацији пројекта закљученим са Министарством за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Републике Србије, број 396/15, од 10. децембра 2015. године, председник Општине Рашка, расписује: 

Ј А В Н И   П О З И В 

за избор кандидаткиња за обуку за пружање услуге ,,Помоћи у кући са елементима базичне неге”  на територији Општине Рашка.

Кандидаткиње за обуку за пружање услуге ,,Помоћи у кући са елементима базичне неге”  на територији Општине Рашка би требало да испуњавају следеће критеријуме:

1. Општи услови за пријем:

• Да су радно способне пунолетне особе, 

• Да имају пребивалиште на територији општине Рашка,

Посебни услови за пријем:

• Минимум основно образовање

• Да је кандидаткиња незапослено лице према евиденцији Националне службе за запошљавање Републике Србије, 

• Искуство у пружљњу услуге Помоћи у кући

• Припадност друштвено осетљивој групи

2. Потребна документација: 

• Доказ о пребивалишту (фотокопија старе или очитана нова лична карта)

• Доказ о стручној спреми (оверена копија дипломе/сведочанства)

• Потврда о незапослености са евиденције Националне службе за запошљавање Републике Србије – испостава Рашка

• Пријава  (бланко форма је доступна на писарници Општинске управе Рашка)

3. Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања критеријума на огласној табли општинске управе Општине Рашка/Националне службе за запошљавање - испостава Рашка и званичној web презентацији Општине Рашка - http://raska.gov.rs/.

Пријаве се подносе координатору пројекта “Стари нису сами!”, а преко писарнице Општинске управе Рашка, улица Предрага Вилимоновића 1, 36350 Рашка, са назнаком “Пријава за обуку за пружање услуге помоћи у кући са елементима базичне неге”.

4. Процесом избора кандидаткиња руководиће Тим за имплементацију пројекта. 

5. Додатне информације о програму обуке можете добити од координатора пројекта: Срђана Васиљевића, Општинска управа Рашка, Канцеларија број 17.

6. Коначна одлука о избору 20 кандидаткиња којe ће похађати обуку, биће донета у року од 8 (осам) дана од дана завршетка конкурса.

Председник Општине Рашка

Игњат Ракитић

 

Имплементација е-грађевинских дозволе

У Србији 4. јануара почиње издавање електронских грађевинских дозвола у свим локалним самоуправама, систем ће се налазити у Агенцији за привредне регистре и приступаће му се преко више сајтова.

Сви захтеви за добијање дозволе за градњу ће се подносити искључиво у електронској форми, а грађани ће захтеве моћи да подносе сами или посредством овлашћених пројектаната.

Систем ће се налазити у Агенцији за привредне регистре и приступаће му се преко сајтова АПР, Министарства грађевинарства и сајтова локалних самоуправа, као и на сајту www.gradjevinskedozvole.rs. 

На основу члана 17. и 19. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС“, бр.83/14), члана 8. Одлуке о буџету општине Рашка за 2016.годину, и члана 4. став 1. и члана 8. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник РС“, бр. 126/14), Начелник Општинске управе Рашка, дана 25.децембра 2016.године, расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ РАШКА РАДИ ОСТВАРИВАЊА ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА У МЕДИЈИМА ЗА 2016.ГОДИНУ

I. ПРЕДМЕТ КОНКУРСА

 

Предмет овог јавног конкурса је суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Рашка путем медија о збивањима на локалном нивоу, односно о раду органа Општине Рашка као локалне самоуправе, о актуелностима у образовању, здравству, култури, спорту, туризму, пољопривреди, привреди, предузетништву, о људским правима, верским правима, заштити животне средине, заштити деце и омладине и уметничком стваралаштву.

Конкурс за суфинансирање пројеката ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања се расписује за пројекте производње медијских садржаја.

Конкурс се расписује за спровођење пројекта, у периоду од 01. јануара до 30.јуна 2016.године.

Укупан износ средстава намењен за суфинансирање пројеката ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања у медијима износи 10.000.000,00 динара.

II.   ПРАВО УЧЕШЋА НА КОНКУРСУ

 

Право учешћа на конкурсу има:

 

1. Издавач медија који је уписан у Регистар медија; 

 

2. Правно лице односно предузетник који се бави производњом медијских садржаја и који приложи доказ да ће суфинансирани медијски садржај бити реализован путем медија.

 

Право учешћа немају издавачи који се финансирају из јавних прихода. Учесник конкурса може конкурисати само са једним пројектом на конкурсу. Ако је учесник издавач више медија, може учествовати са једним пројектом за сваки медиј.

 

Максимални износ који се може доделити по једном пројекту је 80% вредности пројекта.

 

III.КРИТЕРИЈУМИ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ

 

Основни критеријуми за оцењивање пројеката:

 

1. Мера у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања, а у складу са чланом 15. Закона о јавном информисању.

 

Посебни критеријуми за оцењивање пројеката:

 

1. Значај пројекта за јавни интерес грађана;

2. Обим и квалитет пређашње сарадње са Општином Рашка кроз медијско извештавање;

 

3. Пројекат, у смислу овог конкурса, треба да подразумева заокружену програмску целину или део целине (жанровска или временска), којом се доприноси остваривању јавног интереса;

 

4. Традиција пословања подносиоца пројекта и техничка и кадровска опремљеност на територији општине Рашка;

 

5. Реализација пројекта на територији општине Рашка;

 

6. Да се реализацијом пројекта допринесе да шансе сваког становника на правовремену и тачну информацију буду једнаке и увећане;

 

7. Усмерење медијског стваралаштва и остваривања права на информисање у свим областима јавног живота посебних, а нарочито заштићених група, као и поштовање професионалних и етичких медијских стандарда;

 

8. Мултимедијалност (могућност да се аудио, визуелни и текстуални садржаји обједине у једном медију, као и у једном садржају);

 

9. Већа и лакша доступност аудиторијуму;

 

10. Економична дистрибуција релеватних медијских садржаја;

 

11. Бржа и боља интеракција са корисницима;

 

12. Бржа и комплетнија дистрибуција-лакша исправка, допуна и објава нових информација.

 

IV.ПРИЈАВА НА КОНКУРС

 

Пријава на конкурс се подноси на обрасцу „Пријава за пројектно суфинансирање из области јавног информисања“, који је објављен у правилнику о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник Републике Србије“, бр. 126/14).

 

Уз наведену пријаву, подносилац пројекта је дужан да обавезно приложи и:

 

1. Предлог пројекта (Образац 1)

2. Буџет пројекта (у складу са Обрасцем 1, Табела бр. 1)

3. Доказ о регистрацији (фотокопија извода из АПР-а)

4. Решење о пореском идентификационом броју (фотокопија ПИБ-а)

5. доказ о поседовању фреквенције, дозвола за емитовање програма од регулаторног тела

6. Изјаву о располагању одговарајућим техничким и кадровским капацитетима (дневна присутност на терену, праћење терена)

7. Наративни извештај о реализованим уговорима са Општином рашка у предхоним годинама, са бројем и врстом реализованих медијских садржаја и

8. Доказ да ће суфинансирани медијски садржај бити реализован путем медија-за правно лице односно предузетника који се бави производњом медијских садржаја.

 

Јавни позив се објављује на званичној интернет страници општине Рашка www.raska.gov.rs, и у дневном листу „Данас“.

 

Јавни позив за достављање пројеката отворен је од 26.децембра 2015.године до 11.јануара 2016.године.

 

Пријаве на конкурс се подносе Комисији за оцењивање пројеката у области јавног информисања (у даљем тексту: Комисија), непосредно на писарници Општинске управе Рашка или путем поште – на адресу: Општинска управа Рашка, Предрага Вилимоновића 1, 36350 Рашка, у затвореној коверти, насловљено са „Пријава по Јавном позиву за суфинансирање пројеката ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања у електронским медијима за 2016.годину“.

 

Неблаговремене пријаве на конкурсу, Комисија неће разматрати.

 

Учесник конкурса који је поднео непотпуну односно непрецизну пријаву или документацију, обавештава се да недостатак отклони у одређеном року.

 

У случају непоштовања накнадно одређеног рока, пријава се неће ни разматрати.

 

V.ОДЛУКА О ИЗБОРУ ПРОЈЕКАТА

 

У складу са одредбама члана 25. Закона о јавном информисању и медијима и члана 24. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања, одлуку о избору пројеката у области јавног информисања, који се суфинансирају из буџета Рашка доноси начелник Општинске управе, а на основу образложеног предлога Комисије – и то најкасније у року од 90 дана од дана закључења конкурса.

 

Образложени предлог Комисије потписују сви чланови Комисије.

 

Одлука о избору пројеката биће објављена на званичној интернет страници Општине Рашка – www.raska.gоv.rs и достављена сваком учеснику конкурса. Наведена одлука се доноси у облику Решења, са образложењем. Решење је коначно и против њега се може покренути управни спор.

 

Након доношења Решења, Општинска управа закључује Уговор о суфинансирању пројеката из области јавног информисања.

 

VI.КОМИСИЈА ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА

 

Оцену пројекта врши стручна комисија, која ће бити састављена од 5 (пет) чланова.

 

Чланове Комисије именује начелник Општинске управе, од којих је већина из реда независних стручњака за медије и медијских радника, који нису у сукобу интереса и не обављају јавну функцију.

 

Чланови Комисије се могу именовати на предлог новинарских и медијских удружења, уколико такав предлог постоји и уколико предложена лица испуњавају услове у складу са Законом о јавном информисању и медијима и Правилником о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања.

 

 

Комисија на првој седници бира председника комисије.

 

О раду комисије води се записник.

 

Састав Комисије се објављује на званичној интернет страници Општине Рашка – www.raska.gov.rs.

 

Позивамо новинарска и медијска удружења , као и медијске стручњаке заинтересоване за рад у Комисији да доставе предлог за чланове Комисије. Рок за достављање предлога за чланове Комисије, исти је као и рок за подношење пријава на конкурс.

 

VII.ОБАВЕЗА ИЗВЕШТАВАЊА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКАТА

 

У складу са одредбама потписаног Уговора о суфинансирању пројеката из области јавног информисања, учесник конкурса који је добио буџетска средства је у обавези да достави наративни и финансијски извештај о утрошку тих средстава-на Обрасцу за извештај (Образац 2) прописан Правилником о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник Републике Србије“, бр.126/14), и то најкасније месец дана по истеку предвиђеног рока за реализацију пројекта.

 

Уз наративни извештај, достављају се и емитовани прилози у електронском облику, копије садржаја са портала. Уз наведене прилоге, учесник конкурса који је добио буџетска средства је дужан да достави извештај о емитованим прилозима, објављеним текстовима на сајту – који ће садржати за сваки прилог следеће информације:

 

1. редни број компакт диска (СD),

2. назив прилога/текста,

3. тема прилога/текста,

4. учесници прилога,

5. емисија у којој је прилог емитован.

 

 

ОПШТИНСКА УПРАВА РАШКА

Број: 345-1582/15-1

Дана,25.12.2015.год.

РАШКА