email: info@raska.org.rs | Тел: 036/736-244 | Адреса: Ибарска бр.2,36350 Рашка

A- A A+
  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • slider6.jpg
  • slider7.jpg
  • slider8.jpg
Веб сајт:: http://www.raska.gov.rs

На 21.седници Општинског већа усвојен je Предлог одлуке о ауто-такси превозу  путника на територији општине Рашка, којим су прописани ближи услови за обављање ауто-такси превоза. Тако у нашој општини тренутно има 30 такси превозника и 78 возила. 

Чланови Већа су усвојили предлог Одлуке о изменама и допунама одлуке о уређење насеља.  У складу са Законом о прекршајима, прописане су казнене мере дефинисане као казне затвора, новчане казне и рад у јавном инетерсу (од 20-40сати), док се новчана казна може прописати у фиксном износу  и то за физичка лице и одговорно лице у износу од 1.000,оо динара до 50.000,оо динара, за правна лица од 10.000,оо динара до 300.000,оо динара, и за предузетнике од 5.000,оо динара до 150.000,оо динара, а чији износ се дели на пола уколико  се уплата изврши у року од 8 дана.

Усвојен је и предлог Одлуке о грађевинском земљишту, којом је приказан начин располагања грађевинским  земљиштем у јавној својини општине Рашка, као и начин на који се може исто отуђити и то: на основу јавног конкурса ( лицитација и прикупљање понуда)  и непосредном погодбом. У свим наведеним случајевима цена не може бити мања од тржишне цене. 

Општинко веће је усвојило и Предлог Одлуке  о изради и изменама и допунама плана детаљне регулације  дела насеља Супње, чији циљ јесте  усаглашавање са Генералним планом  Рашка 2020.годину.

 Размотрен је и једногласно усвојен  план и програм  васпитно образовног рада у издвојеном објекту на Копаонику  Предшколске установе „Весело детињство“ и дата је сагласност на  план и програм  васпитно  образовног рада  у издвојеном објекту на Копаонику. Овим документом којом се обезбеђује синхронизована, рационална и ефикасна организована делатност свих ученика у раду у току ове године у објекту на Копаонику. Програм је предвиђен за узраст деце од 2,5- 6,5 година, који се спорводи у скалду са предшколским програмом и додатно специјализованим програмом.

 Чланови већа су размотрили и једногласно усвојили Извештај о раду Дома здравља Рашка за 2016.годину.

Општинско веће је усвојило и извештаја о раду  Туристичко-спортске организације „Рашка“ за 2016.годину. Такође је утврђен и од стране чланова већа једногласно усвојен предлог Одлуке о статусној промени ТСО „Рашка" којом је предвиђена подела ТСО „Рашка“. Одлука предвиђа измене и допуне  Оснивачког акта ТСО“Рашка“ у циљу  издвајања установе у области спорта под називом јавна установа „Спортски центар“ Рашка. Усвојена је  је и одлука о усклађивању оснивачког акта  у скалду са Законом о туризму и Законом о јавној својини , у циљу спровођења статусне промене, по коме ТСО „Рашка“ наставља да послује под називом Туристичка организација Рашка, која је организована као установа за туризам. 

 На данашној седници утврђен је и усвојен предлог Одлуке о измени одлуке о локалним и некатегорисаним путевима. 

Чланови Већа су усвојили  Предлог Одлуке о спорвођењу  јавног конкурса  за избор директора Јавног комуналног предузећа „ ПУТЕВИ РАШКА “из Рашке.  

Општинско веће је  размотрило и усвојио предлог Одлуке  оперативног плана одбране од поплава  за воде II реда  за територију општине Рашка за 2017.године која је предвиђена  за следеће водотоке: Брвеничка река, Рудничка река, Радошичка река, Трнавска река, Медаревски поток, Курићки поток , поток у селу Биорци, Белостенски поток и Кучански поток.

Размотрен је, утврђен и усвојен  предлог Одлуке годишњег програма  заштите, уређења  и коришћења пољопривредног земљишта  на територији оштине Рашка за 2017.годину којим се утврђује  врста и обим радова које треба извршити у периоду за који се програм доноси, динамика извођења истих, улагање средстава, а садржи  и податке о укупној површини по катастарским општинама пољопривредног земљишта  на територији општине Рашка, корисницима пољопривредног земљишта у државној својини, земљишту које није дато на коришћење, као и оном које се планира дати на коришћење. У складу са тим програмом чланови Већа су усвојили предлог Решења о образовању комисије за спорвођењње поступка  јавног надметања за давање у закуп  пољопривредног земљишта  у државној својини на територији општине Рашка, у циљу давање под закуп  без плаћање надокнаде .

Општинско веће је усвојило предлог Одлуке о приступању изради идејног пројекта  за изградњу објекта Дома здравља за специјалистичко консултивне услуге  са хоспиталним делом у насељу Супње. 

 Размотрен је и усвојен Правилник о расподели средстава буџета општине Рашка  намењених месним заједницима. 

Општинско веће је размотрило и закључак Комисије за социјална питања. Од пристиглих 16 захтева, одобрено је 7. Укупан износ одобрених средстава је 175.000,оодинара. 

Одобрена су  новчана средства за образовање и усавршавање и то за два поднета захтева у укупном износу од 60.000,оо динара

 Усвојен  је и Записник  Комисије за спровођење  поступка доделе бесповратних финасијских средстав  из буџета за удружења грађана.  

Чланови Већа су усвоји предлог Правилника о критеријумима и условима доделе једнократне помоћи због штета насталих у случају вандредне ситуације, елементарне непогоде и других несрећа.

Размотрен је усвојен  записник Комсије  за утврђивање последица елементарних  непогода од 06.04.2017.године, где је пристигло  12 захтева, од чега су усвојена три захтева и одобрен износ од 150.000,оо динара за санације насталих штета, два захтева по једногласности комије треба  проследити ЈКП ПУТЕВИ РАШКА , два пристигла захтева проследиће се  МЗ из којих су подносиоци, а четири захтева одбијена као неоснована .

 

10.04.2017.године  

ПРВА МРЕЖНА БРАНА У СРБИЈИ НА РЕЦИ РАШКИ

 

Мрежна брана за прикупљање амбалажног отпада на реци Рашки у Батњику, свечано ће бити потворена у уторак, 11.априла у 12 сати.

Инвестиција је вредна око 80.000 евра. Пројекат је урадила фирма СЕКОПАК, чији су партнери донирали средстава за изградњу бране. Реализацију пројекта подржали су и Министарство пољопривреде и заштите животне средине и општина Рашка. 

Свечаном отварању бране присуствоваће министар пољопривреде и заштите животне средине Бранислав Недимовић, амбасадор САД Мајкл Скат, амбасадор Канаде Филип Пенингтон, представници амбасаде Данске, руководство компаније СЕКОПАК и друге званице. Отварању бране претходиће састанак председника општине Рашка Игњата Ракитића са министром пољопривреде Браниславом Недимовићем и амбасадором САД Мајклом Скатом.

Са циљем да заштити реку Рашку и њено приобаље од даљег загађивања и девастације, општина Рашка је, у сарадњи са Министарством пољопривреде и заштите животне средине и компанијом СЕКОПАК и њеним партнерима, изградила прву мрежну брану у Србији. 

Овакав модел речне бране наменски је прилагођен постојећем терену. По свом дизајну и материјалима апсолутно не нарушава речни екосистем, флору и фауну. Састоји се из елемената израђених од висококвалитетног нерђајућег челика, и као такав применљив је у свим условима. Ширина реке је у овом делу око 20 м. С обзиром на поставку и потребни пад дужина бране је прилагодљива 35 - 40 м. Брана је закачена на два стуба који су фиксирани на обалама реке и имају самонивелацију зависно од нивоа висине речног тока. Плутајући  материјал, типа дрво растиње и слично, који није амбалажни отпад, може прећи преко бова јер су ротирајуће око своје осовине. Кош за прихват амбалажног отпада је 9x3m и потопљен је у корито реке.

Циљ је апсолутно спречавање загађења речног тока амбалажним отпадом, а на овај начин тај амбалажни отпад не само да неће моћи даље да се креће реком, већ ће бити сакупљан и рециклиран. 

 

На основу члана 47. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС'' број 129/07) и члана 8. Пословника о раду Општинског већа општине Рашка,

 

ЗАКАЗУЈЕМ

 

21. СЕДНИЦУ ЧЕТВРТОГ САЗИВА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА

Седница ће се одржати 10. априла 2017. године (понедељак) у Сали Општинске управе Рашка (ул. П. Вилимоновића 1, на I. спрату) са почетком у 10,00 часова.

За ову седницу предлажем следећи

ДНЕВНИ РЕД

- УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 20. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА;

1. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О АУТО-ТАКСИ ПРЕВОЗУ ПУТНИКА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАШКА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, начелник Општинске управе.

2. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О УРЕЂЕЊУ НАСЕЉА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, начелник Општинске управе.

3. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА НАСЕЉА СУПЊЕ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Бранко Костић, шеф Одсека за урбанизам, стамбено комуналне послове и заштиту животне средине.

4. РАЗМАТРАЊЕ ПЛАНА И ПРОГРАМА ВАСПИТНО ОБРАЗОВНОГ РАДА У ИЗДВОЈЕНОМ ОБЈЕКТУ НА КОПАОНИКУ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ВЕСЕЛО ДЕТИЊСТВО“ РАШКА И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН И ПРОГРАМ ВАСПИТНО ОБРАЗОВНОГ РАДА У ИЗДВОЈЕНОМ ОБЈЕКТУ НА КОПАОНИКУ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ВЕСЕЛО ДЕТИЊСТВО“ РАШКА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Виолета Кнежевић, директор ПУ „Весело детињство“.

5. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ТУРИСТИЧКО СПОРТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ „РАШКА“ ЗА 2016. ГОДИНУ И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ТУРИСТИЧКО СПОРТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ „РАШКА“ ЗА 2016. ГОДИНУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Раденко Цветић, директор ТСО „Рашка“.

6. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О СТАТУСНОЈ ПРОМЕНИ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Слободан Ристовић, секретар СО.

7. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УСКЛАЂИВАЊУ ОСНИВАЧКОГ АКТА ТУРИСТИЧКО СПОРТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ „РАШКА“;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Слободан Ристовић, секретар СО.

8. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ЈАВНЕ УСТАНОВЕ „СПОРТСКИ ЦЕНТАР“ РАШКА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Слободан Ристовић, секретар СО

9. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПУТЕВИ РАШКА ИЗ РАШКЕ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Слободан Ристовић, секретар СО

10. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ОПЕРАТИВНОГ ПЛАНА ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА ЗА ВОДЕ II РЕДА ЗА ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2017. ГОДИНУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Зоран Сташевић, самостални стручни сарадник за пољопривреду и водопривреду.

11. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2017. ГОДИНУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Зоран Сташевић, самостални стручни сарадник за пољопривреду и водопривреду.

12. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА ЗА ДАВАЊА У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАШКА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Зоран Сташевић, самостални стручни сарадник за пољопривреду и водопривреду.

13. РАЗМАТРАЊЕ ДОНОШЕЊА РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ЦЕНОВНИК (ТАРИФУ) ПРЕВОЗА „МОNТО-КОР" DОО У ГРАДСКОМ - ПРИГРАДСКОМ ПРЕВОЗУ ПУТНИКА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАШКА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Радиша Раденковић, самостални стручни сарадник Општинске управе.

14. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРИСТУПЊУ ИЗРАДИ ИДЕЈНОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКТА ДОМА ЗДРАВЉА  ЗА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО КОНСУЛТАТИВНЕ УСЛУГЕ СА ХОСПИТАЛНИМ ДЕЛОМ У НАСЕЉУ СУПЊЕ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, начелник Општинске управе.

15. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ ЗА 2017. ГОДИНУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Миладија Миливојевић, шеф Одсека за буџет, финансије и ЛПА.

16. РАЗМАТРАЊЕ ЖАЛБЕ ДРАГАНА МАКСИМОВИЋА И ДРАГАНА НАСТИЋА ИЗ БАЉЕВЦА ИЗЈАВЉЕНЕ НА РЕШЕЊЕ ОДСЕКА ЗА УРБАНИЗАМ, СТАМБЕНО КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - КОМУНАЛНА ИНСПЕКЦИЈА 03 БР. 355-66/17 ОД 27.02.2017. ГОДИНЕ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Јела Петровић, комунални инспектор.

17. РАЗМАТРАЊЕ ПРАВИЛНИКА О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ОПШТИНЕ РАШКА НАМЕЊЕНИХ МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Лазар Мандић, помоћник председника општине.

18. РАЗМАТРАЊЕ ЗАХТЕВА ГОРДАНЕ КОШАНИН И САВИЋ АЛЕКСАНДРА И ДОНОШЕЊЕ ОДГОВАРАЈУЋЕГ РЕШЕЊА O ДОДЕЛИ НОВЧАНЕ НАКНАДЕ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И УСАВРШАВАЊЕ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Вељко Раковић, члан Општинског већа.

19. РАЗМАТРАЊЕ ЗАКЉУЧКА И ЗАПИСНИКА КОМИСИЈЕ ЗА СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА ГРАЂАНА ОПШТИНЕ РАШКА ОД 31. МАРТА 2017. ГОДИНЕ И ДОНОШЕЊЕ ОДГОВАРАЈУЋЕГ РЕШЕЊА О ДОДЕЛИ ЈЕДНОКРАТНЕ СОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Владан Чоловић, члан Општинског већа и председник комисије.

20. РАЗМАТРАЊЕ ЗАПИСНИКА КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ДОДЕЛЕ БЕСПОВРАТНИХ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ЗА УДРУЖЕЊА ОД 28. МАРТА 2017. ГОДИНЕ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Зоран Симовић, члан Општинског већа и председник комисије.

21. ПРЕДЛОГ ПРАВИЛНИКА О КРИТЕРИЈУМИМА И УСЛОВИМА ДОДЕЛЕ ЈЕДНОКРАТНЕ ПОМОЋИ ЗБОГ ШТЕТЕ НАСТАЛЕ У СЛУЧАЈУ ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ, ЕЛЕМЕНТАРНЕ НЕПОГОДЕ И ДРУГИХ НЕСРЕЋА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Милан Покимица, члан Општинског већа и председник комисије.

22. РАЗМАТРАЊЕ ЗАПИСНИКА СА СЕДНИЦЕ КОМИСИЈЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОСЛЕДИЦА ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ОД 06. АПРИЛА 2017. ГОДИНЕ И ДОНОШЕЊЕ ОДГОВАРАЈУЋЕГ РЕШЕЊА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Милан Покимица, члан Општинског већа и председник комисије.

23. ТЕКУЋА ПИТАЊА.

Позивам Вас да присуствујете овој седници.

С поштовањем, 

 

ПРЕДСЕДНИК

ОПШТИНЕ РАШКА

Игњат Ракитић

 

Комисија за развој пољопривреде у општини Рашка на основу Одлуке о буџету општине Рашка за 2017. годину и Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Рашка за 2017. годину а по претходно прибављеној сагласности Министарства пољопривреде и заштите животне средине број 320-00-00960/2017-09 од 23.02.2017. године, на седници одржаној 03. априла 2017. године, расписује

КОНКУРС

За доделу подстицајних средстава по Програму подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за 2017. годину

Општи услови конкурса за све подстицаје:

-Да је комерцијално породично пољопривредно газдинство или правно лице са територије општине Рашка са активним статусом регистровано код Управе за трезор, филијала Нови Пазар, експозитура Рашка, у складу са Правилником о упису у регистар пољопривредног газдинства („Службени гласник РС“ бр. 17/2013);

- Да један исти корисник може остварити подстицаје само по једном основу из Програма;

- Да су поред општих услова из Програма испунили и посебне услове конкурса;

- Да је предмет инвестиције реализован после 01. новембра 2016. године;

- Корисници који се нису домаћински понашали према подстицајним мерама, кредитима и другим врстама помоћи које је општина Рашка давала у протеклом периоду, тј. корисници који нису измирили дуговања према општини Рашка немају право да конкуришу.

Напомена:  Комисија ће одбацити све захтеве по редоследу пристизања, осим првог, ако су оквиру исте кућне заједнице регистрована два или више газдинства.

ОПШИРНИЈЕ НА ЛИНКУ: https://drive.google.com/file/d/0B3Vj_QGornpXZXo0eXNBdXVrbjA/view?usp=sharing

четвртак, 06 април 2017 13:14

Трибина за пољопривреднике

Општинска управа Рашка, у сарадњи са Пољопривредном саветодавном и стручном службом Kраљево, организује трибину са следећим

Д Н Е В Н И М   Р Е Д О М

1.Правилник о подстицајима за инвестицеје у физику имовину пољопривредног газдинства за набавку новог трактора.

- Модератор: Ненад Нешовић, дипл.

2.Правилник о подстицајима програма за диверсификацију дохотка и унапређење   квалитета живота у руралним подручијима кроз подршку младим пољопривредницима.

- Модератор: Владимир Костић, дипл. инж.

3.Правилник о подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за изградњу и опремање објеката за унапређење примарне пољопривредне производње.

- Модератор: Јелена Грбић дипл. инж.

4.Правилник о подстицајима за инвестиције у прераду и маркетинг пољопривредних и прехрамбених  производа и производа рибарства за набавку опреме у сектору млека, меса , воћа, поврћа и грожђа

- Модератор: Бранко Галовић, дипл. инж.

 

 

Трибина ће се одржати 12. априла 2017. године у сали  Скупштине општине Рашка (сала Комитета) са почетком у 1200. Ближа обавештења могу се добити у канцеларији  број 17 Општинске управе Рашка, код Зорана Сташевића.

 

четвртак, 06 април 2017 13:12

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДНИКЕ

Република Србија

Општина Рашка

Општинска управа-Одсек за привреду и

друштвене делатности 

Абр. 322- 706/17

Дана: 04.04 2017.г.

Рашка

 

О Б А В Е Ш Т Њ Е

Због сезоне извођења пољопривредних радова, када мештани села општине Рашка на својим њивама и ливадама врше чишћење корова, трава и другог отпада, а затим  спаљују сакупљени коров, тако да постоји реална опасност од проширења пожара на парцелама под шумама и на земљишту у непосредној близини шуме, а имајући у виду одредбе  члана 47. Закона о шумама (Сл. гласник РС Бр. 30/10 и 89/15): „Да је забрањено паљење отворене ватре у шуми и на земљишту у непосредној близини шуме на удаљености мањој од 200 метара од руба шуме“, што је кажњиво по чл. 112 и 113. истог закона и то за:

• Правно лице новчаном казнoм од 100 000,00 до1.000.000,00 динара и

• Физико лице новчаном казном од 10.000,00 до 100.000,00 динара, ОВИМ ПУТЕМ СЕ

ПОЗОРАВАЈУ

сви индивидуални пољопривредни произвођачи, као и сва остала физичка и правна лица да НЕ ПАЛЕ – ЛОЖЕ суву траву, коров и остали отпад на пољопривредним површинама која су близу шума, на мањој удаљености од 200 метара од руба шуме.

 

Општинска управа општине Рашка, Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, на основу чл.45а. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, бр.72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 54/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14 и 145/14) и чл.36. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл.гласник РС“, бр.64/15),

ОГЛАШАВА

ИЗЛАГАЊЕ НА РАНИ ЈАВНИ УВИД 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ

ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

СУВО РУДИШТЕ НА КОПАОНИКУ

 

Рани јавни увид трајаће 15 дана, од 29.03.2017.год. закључно са 12.04.2017.год. Материјал за рани јавни увид, биће изложен, сваког радног дана, од 8.00 до 13.00 часова, у згради Општинске управе Рашка, у свечаној сали Општине Рашка и Одсеку за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине (канцеларија бр. 2), као и на интернет страни Општине Рашка (www.raska.org.rs). 

Заинтересованим правним и физичким лицима која врше увид у изложени материјал за рани јавни увид, Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, пружиће све потребне информације и стручну помоћ, у вези са појединим решењима и евентуалним давањем примедби и сугестија. Овлашћено лице за давање обавештења је Бранко Костић, дипл.инж.арх. - шеф Одсека за урбанизам.

Обавештавају се и позивају органи, организације и јавна предузећа, који су овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката, да доставе мишљења на изложени материјал за рани јавни увид. 

Примедбе и сугестије на изложени  материјал, могу се доставити током трајања раног јавног увида у писаном облику, Општинској управи општине Рашка, Одсеку за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, 36350 Рашка, ул. Предрага Вилимоновића бр. 1, лично на писарници или поштом, закључно са 12.04.2017.год.

 

По завршеном раном јавном увиду, Општинска управа општине Рашка, Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, припрема извештај о обављеном раном јавном увиду, који усваја Комисија за планове општине Рашка

 

Министар трговине, туризма и телекомуникација Расим Љајић отворио је у суботу, 25.марта, реновирано купатило у Јошаничкој Бањи. У реконструкцију бањског купатила уложено скоро 15 милиона динара. Највећи део средстава, око 10 милиона динара, обезбедило је Министарство туризма, док је у реализацији пројекта са око 5 милиона динара учествовала општина Рашка. Купатило сада располаже са 8 хидромасажних када, ђакузијем и туш кабинама. Унутар купатила налази се и базен са термоминералном водом димензија четири пута четири метра за 15 особа.

Отварање бањског купатила значи повратак Јошаничке бање на мапу здравственог туризма у Србији. У питању је иначе старо здање из 1935. године које је под заштитом државе као културно добро. 

Отварајући реконструисани објекат, министар Љајић је између осталог рекао: 

“Ретко ћете наћи у земљи, са пуно термалних извора, такве референце које имају овде у Јошаничкој бањи термални извори. Ми то морамо да искористимо. Ово је корак у том правцу, ја се надам да ће врло брзо бити реконструисано и старо купатило. Спремни смо да помогнемо додатно локалној самоуправи да уредимо старо купатило, и на овом простору направимо један мини комплекс за здравствени, њеллнесс и спа И рекреативни туризам.Надам се да ће бања бити нови центар здравственог и рекреативног туризма, не само у овом делу Србије већ у читавој земљи. Обично се у туризму каже да није важно шта имате, већ оно што имате да знате на најбољи начин да искористите", нагласио је Љајић. Како каже потенцијал за развој туризма постоји, јер на свега 24 километра од Јошаничке бање налази се Копаоник који годишње посети 120.000 људи, те да је "грех" део тих људи не довести у Јошаничку бању.Министар је подсетио да бања може да направи добру туристичку понуду, јер има пет термалних извора са температуром на извору близу 80 степени Целзијуса. Министар трговине и туризма Расим Љајић обелоданио је да је за улагање у Јошаничку бању заинтересован један инвеститор и да су у току преговори о улагањима у хотел с циљем повећања смештаних капацитета.

"Разговарали смо са једним инвеститором који је заинтересован да улаже у Јошаничку бању. Довешћемога почетком априла да видимо  постоји ли начин да он уложи новац да се уреди и опреми хотел", рекао је Љајић.

 

Заменик председника општине Рашка Ђорђе Гогић каже да је општина Рашка првенствено у туризму и пољопивреди препознала потенцијале развоја и да ће све своје капацитете искористити за унапређење ових привредних грана. “За нас који живимо у Рашки, Јошаничка Бања је посебно важна. Мислим да више немамо изговора да пропуштамо прилике и да стално заборављамо Бању. Мислим да смо кроз добро написане пројекте за које смо добили новац, показали да се клима мења и да желимо да Бања постане важна туристичка дестинација. Оно што нас очекује јесте партерно уређење приобаља реке Јошанице, што ће додатно допринети лепшем изгледу места. Поред тога, захваљујући разумевању Министарства туризма, биће уређен и парк који ће имати различите садржаје намењене посетиоцима”, истиче Гогић.

Директор Туристичке организације Рашка Раденко Цветић каже да се последњих година у развој туризма, као једне од најпрофитабилнијих грана привреде, доста улаже. Уређењем купатила, али и улагањем у инфраструктуру, очекује се да се Јошничка Бања боље позиционира на туристичком тржишту:

“Будите сигурни да ће отварање бањског купатила имати огроман ефекат на развој туризма у Јошаничкој бањи. Јошаничка бања има око 250 кревета. До сада је то било у одређеној мери попуњено наравно без икаквог организованог довођења туриста и без икаквих пратећих услуга. Започетим радовима стварамо услове за оживљавање приватног сектора, а самим тим и за повећање броја запослених. Сарадња са ресорним министарством је на изузетном нивоу и не могу а да не кажем да смо недавно добили око 15 милиона динара за уређење парка и изградњу базена. Све ово што је рекао министар уверава ме да смо на добром путу и да ћемо заједничким улагањима направити савремени спа цента који ће задовољити укусе и најпробирљивијих туриста“, наглашава Цветић. Боравећи у Јошаничкој Бањи министар Расим Љајић је рекао да би за привлачење што већег броја туриста најбоље било да Рашка заједно са Копаоником, Врњачком бањом, Краљевом, Брусом, Куршумлијом и Новим Пазаром оснује регионалну туристичку организацију.

 

понедељак, 27 март 2017 09:55

МИНИСТАР ОТВАРА БАЊСКО КУПАТИЛО

Министар трговине, туризма и телекомуникација у Влади Републике Србије Расим Љајић свечано ће сутра, 25.марта, у 10:30, отворити реновирано бањско купатило у Јошаничкој Бањи . 

Купатило саграђено  1935.године добило је нови изглед  захваљујући  средствима Министарства трговине, туризма и телекомуникација и општине Рашка.  Вредност инвестиције је око 15 милиона динара. 10 милиона динара обезбедило је  Министарство, док су око 5 милиона динара инвестирали општина и ТСО. Урађено  је комплетно реновирање ентеријера, што укључује нову водоводну, топлотну и електро мрежу, обнову базена и постављање 8 хидро-масажних када. Уз препоруку лекара, каде ће бити коришћене за физикалну терапију и лечење болести коштано-зглобног система, псоријазе и екцема, као и за друга медицински индикована обољења. Поред тога, бањско купатило ће се користити и у рекреативне сврхе. 

 Пре неколико  дана ТСО је од  Министарства трговине, туризма и телекомуникација добила додатних  15 милиона  за уређење парка са отвореним базеном. Још  6 милиона динара неопходних за завршетак читавог пројекта биће обезбеђено из буџета општине Рашка.

 Ново купатило у Јошаничкој Бањи је подигнуто 1935.године и представља непокретно културно добро као споменик културе. Купатило је приземна грађевина и као такво има симетричну основу, са централним делом и бочним крилима. Фасада  је равна и издужена, карактерише је  дубок кровни венац, атика са великим полукружним отворима. Кров је раван над централним делом, док су изнад бочних крила формиране плитке куполе.  Архитектура грађевине јасно одражава његову намену. Код обликовања фасада осећа се извесни утицај касне сецесије..

Ново купатило поред архитектонских поседује и историјске и балнеолошке вредности.

 

Јошаничка бања има 5 извора минералних вода, који се убрајају међу најтоплије у земљи. Главни извор даје 7 литара воде у секунди и температуре је 78 степени Целзијуса. Остали извори су укупног капацитета 30 литара у секунди. Воде Јошаничке бање припадају групи хипертерми, садрже натијум, калијум, калцијум, хидрокарбонате, сулфате и флуор. Могле би се успешно користити у балнеолошком третману код запаљенског, дегенеративног и екстраартикуларног реуматизма, неких врста стерилитета, кожних обољења и код свих секундарних обољења насталих после повреда и после оперативних стања. 

Вода Бање била је позната и њеним историјским становницима. Наиме, минералну воду користили су и Римљани, а пре њих вероватно и доисторијски становници овог подручја.

Прво стручно испитивање лековитости вода Јошаничке Бање вршено је 1834. године. Вода је испитивана на Бечком медицинском универзитету на захтев кнеза Милоша па је том приликом вода Јошаничке Бање изједначена са водама Рибарске и Брестовачке Бање.

Наредне 1835. године воду је испитао и барон Хердер, краљевско-саксонски управитељ рудокопа, и исто наставио поново 1846. године. Тих година у Јошаничкој Бањи су се лечили чланови породице кнеза Милоша.

У свом обиласку терена, Јосиф Панчић је посветио нешто више пажње Јошаничкој Бањи и о њој рекао следеће: „Да је најтоплија у Јевропи и нема себи друге до оне у Бруси и Малој Азији и још да се по медичкој редњи може мерити с водом у Гострону, само што је ова много топлија“.

Сем Хердара лековитост воде су још испитивали и лекар Куниберт, Шлезингер и Шанс 1882. године, сви из Беча. Лековитост воде су испитивали и наши лекари, др. Лека и Шчербаков.

Привредна комора Србије у сарадњи са Асоцијацијом града Шенџена за економску и културну сарадњу са земљама Централне и Источне Европе (Shenzhen Central and Eastern European Countries Economy and Culture Association – CEEEC www.szceeec.com), организује Недељу привреде, трговине и културе Србије у Шенџену у периоду од 26. до 28. марта. На позив привредне Коморе Србије на скупу ће учествовати и председник општине Рашка Игњат Ракитић. У сусретима са кинеским партнерима председник општине Рашка представиће потенцијале за улагања у пољопривреду, дрвну индустрију, обновљиве изворе енергије и туризам, као и могућности успостављања сарадње у области културе. У делегацији Србије биће представници Министарства економије, Министарства културе, Министарства трговине, туризма и телекомуникација, привредници, представници универзитета, института и других организација, који ће упознати кинеску страну са секторима са највећим потенцијалом као што су пољопривреда и прехрамбена индустрија, ИКТ,  енергетика, транспорт и трговина, туризам, а биће организована и изложба репрезентативних српских компанија и производа. Посебан део програма односи се на  Округли сто универзитета 1+16 на коме ће бити размењена мишљења око будућих изазова и могућности у развоју Новог пута свиле.  

Провинција Гуандонг у којој се налази град Шенџен представља најдинамичније економско подручје у НР Кини (БДП од 838,60 милијарди долара) са 105 милиона становника, док је Шенџен један од највећих иновативних и индустријских центара света у области електронике и телекомуникација. Заступљени су и други сектори, као што је машиноградња, индустрија грађевинског материјала, текстилна, хемијска индустрија и др. Према индустријској производњи, Шенџен се налази на другом месту у Кини, а уједно је и седиште најуспешнијих националних и међународних компанија (Huawei, ZTE, BYD, Tencent, Apple, Foxconn, и др.).

Кинески партнери сносе трошкове боравка у Кини свих чланова привредно-државне делегације, што укључује 3 ноћења, трансфер у локалу, организацију изложбе и представљање најбољих српских производа и компанија, као и организацију Б2Б сусрета.  

 

24.03.2017.год.

Навршава се 18 година од почетка НАТО агресије на тадашњу СРЈ.

Напади започети 24. марта, трајали су 11 недеља и према проценама различитих извора у њима је погинуло између 1.200 и 2.500 људи.

У бомбардовању које је трајало 78 дана, тешко су оштећени инфраструктура, привредни објекти, школе, здравствене установе, медијске куће, споменици културе. Напади на Југославију почели су 24. марта 1999. нешто пре 20.00 часова на основу наређења тадашњег генералног секретара НАТО-а Хавијера Солане, а југословенска влада исте ноћи прогласила је ратно стање.

Акција НАТО-а, коју су Влада СРЈ, али и бројни правни стручњаци назвали агресијом, уследила је после неуспешних преговора о решењу кризе на Косову у Рамбујеу и Паризу, фебруара и марта 1999. године.

О материјалној штети која је нанета Југославији током бомбардовања изнети су различити подаци. Тадашње власти у Београду процениле су штету на око сто милијарди долара и затражиле надокнаду од чланица НАТО-а, док је група економиста Г17 штету проценила на 29,6 милијарди долара.

Бомбардовање Југославије окончано је 10. јуна, усвајањем Резолуције 1244 Савета безбедности УН.

Дан раније, 9. јуна, представници Војске Југославије и НАТО-а потписали су у Куманову Војно-технички споразум којим је прецизирано повлачење снага ВЈ са Косова и улазак међународних војних трупа.

Јединице ВЈ повукле су се са Косова након доношења резолуције УН, а прве међународне трупе ушле су на територију Косова из Македоније већ 12. јуна 1999. године.

То је до тада била највећа операција Алијансе, а највише војника је дошло из Немачке, Француске, Италије и САД.

Према подацима УНХЦР-а, Косово је од доласка мировних снага напустило око 230.000 Срба и Рома, а вратило се око 800.000 избеглих Албанаца.

Током НАТО агресије живот је изгубило  60 припадника 37.МОТБ. Међу погинулим припадницима Војске Југославије и Министарства унутрашњих послова су и 32 житеља општине Рашка. 

Општина Рашка и Регионална aгенција за просторни и економски развој Рашког и Моравичког округа, организују презентацију програма државне помоћи намењену  постојећим и новим привредним субјектима. Општина Рашка позива све  заинтересоване привреднике ( предузетнике и мала и средња предузећа ) као и младе који планирају да започну свој бизнис, да присуствују презентацији која ће се одржати у петак , 24.03.2017. године у сали бившег Комитета у Рашки са почетком у 11 часова. Привредници ће бити информисани о доступним конкурсима за куповину опреме, куповину/ санацију и доградњу објеката, подршку извозу, подршку за куповину опреме за почетнике у бизнису. Поред тога привредницима ће бити омогућен директан контакт са представницом Регионалне aгенције која ће бити у могућности да заинтересованим привредницима пружи техничку помоћ приликом попуњавања и слања документације за конкурс. За све додатне информације, можете се обратити Тијани Пајевић Ђорђевић на телефон 036/736-281 или на е-маил: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

АГЕНДА

 

11:00-11:10 Програм подршке почетницима за започињање посла start -up

11:10-11:20 Програм подршке извозницима

11:20-11:30 Програм подршке развоју конкурентности

11:30-11:40 Програм подршке иновативним ММСП

11:40-11:50 Програм подршке економском развоју

11:50-12:00 Програм подстицања развоја предузетништва кроз развојне пројекте

12:00-12:30 Питања и одговори

ИЗВЕШТАЈ СА 20. СЕДНИЦЕ  ЧЕТВРТОГ САЗИВА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

 

На 20.седници Општинског већа усвојен je Извештаја  o пословању ЈКП „ Рашка“ за 2016.годину. Како стоји у извештају, постројење за прераду воде у Беоцима обезбеђивало је довољне количине воде за пиће и сви параметри исправности воде били су  у прописаним границама. Количина воде произведене и дистрибуиране у мрежу према Рашки у 2016.години износила је 992.457 м2, према Баљевцу 330.819м2 и према Копаонику 337.292м2, што је задовољило потребе корисника. Од стране  Хигијенског завода из Краљева испитано је 340 узорака, који су узтети са мреже у Рватима, Баљевцу и Јошаничкој Бањи, што сведочи о хемојској и бактериолошкој исправности воде .

Чланови Већа су усвојили Извештаја о раду ЈП Дирекција за урбанизам и изградњу  у општини Рашка за 2016.годину. Како стоји у извештају о програму пословања за 2016.годину, вршене су парцелације,  пејзажна уређења, санирани  путева на територији општине Рашка и то у дужини од 77 км, а за то је издвојено 127 милиона динара, редовно је одржавана јавна расвета за коју је утрошено 3.200.000,оодинара  и др.  Крајем године је извршена реорганизација  ЈП Дирекције за урбанизам и изградњу у складу са Законом  о јавним предузећима у ЈКП  „Путеви“ Рашка.

Општинко веће је усвојило и извештаја о раду Општинског правобранилаштва за 2016.године, као и Програм и план  рада Општинског  правобранилаштва за 2017.годину. На основу извештаја о раду, Општинско правобранилаштво је задатке и послове које су пред њега поставили Закон и Одлуке о правобранилаштву извршило у потпуности. Од укупних 308 предмета из различитих правних области,  решено је 215, док 93 предмета нису решена. 

Једногалсно је усвојен и предлог Одлуке о давању  непокретности на коришћење и управњање и то на кат. парцели 147 КО Рашка, на којој је општина Рашка као инвеститор изгрдила азил за псе у површини од 228,53м2, који се даје на коришћење и управљање ЈКП „Рашка“. Из напред наведног разлога  дата је и сагласност на измену и допуну сисетамтизације ЈКП „Рашка“, где је предвиђена систамтизација за два ветеринара и 4 хигијеничара. 

Чланови Већа су усвојили и предлог Одлуке о давању сагласности  за озакоњење на кат. парцела бр. 125/1 и 233/8 КО Рашка, а све у склопу пројекта „Побољшање услова живота Рома и Ромкиња и других маргинализованих група“  који спроводи Екуменска хуманитарна организација у партнерству са општином Рашка. 

Чланови Већа су размотрили и усвојили  Предлог Правилника  о условима и критеријумима за доделу новчане накнаде за образовање и усваршавање даровитих ученика и студената на терет буџета општине Рашка. Право на новчану надокнаду имају ученици основних, средњих школа, студенти основних, мастре,академских студија, специјалистичких струкованих, специјалистичких академских студија , студенти  докторских академских студија акредитованих високошколских установа.

Општинско веће је размотрило и закључак Комисије за социјална питања. Од пристигла 33 захтева, одобрено је 25. Укупан износ одобрених средстава је 320.000,оо одинара.

Размотрен је и  усвојен Извештај о раду Комисије за споровођење поступка бесповратних финасијских средстава из буџета општине Рашка за удружења грађана за период од 0.01 до 31.12.2016.године. Како стоји у извештају Комисија је радила у два сазива,а у претходној години било два конкурса, један за културу,а други сва остала удружења. По првом конкурсу финансирани су пројекти 6 удружења. На другом конкурсу је учествовало 35 удружења, а након селекције финансирани су програми 28 удружења грађана. 

  

17.03.2017.године  

На основу члана 47. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'' број 129/07) и члана 8. Пословника о раду Општинског већа општине Рашка,

 

ЗАКАЗУЈЕМ

20. СЕДНИЦУ ЧЕТВРТОГ САЗИВА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА

Седница ће се одржати 17. марта 2017. године (петак) у Сали Општинске управе Рашка (ул. П. Вилимоновића 1, на I. спрату) са почетком у 10,00 часова.

За ову седницу предлажем следећи

ДНЕВНИ РЕД

- УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 19. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА;

1. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „РАШКА“ ЗА 2016. ГОДИНУ И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „РАШКА“ ЗА 2016. ГОДИНУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Радомир Јаћовић, вд директора ЈКП „Рашка“ Рашка.

2. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА УРБАНИЗАМ И ИЗГРАДЊУ У ОПШТИНИ РАШКА ЗА 2016. ГОДИНУ И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА УРБАНИЗАМ И ИЗГРАДЊУ У ОПШТИНИ РАШКА ЗА 2016. ГОДИНУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Дарко Милићевић, директор ЈКП Путеви Рашка.

3. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈA О РАДУ ОПШТИНСКОГ ПРАВОБРАНИЛАШТВА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2016. ГОДИНУ И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ОПШТИНСКОГ ПРАВОБРАНИЛАШТВА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2016. ГОДИНУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Горица Гајевић, општински правобранилац.

4. РАЗМАТРАЊЕ ПРОГРАМА И ПЛАНА РАДА ОПШТИНСКОГ ПРАВОБРАНИЛАШТВА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2017. ГОДИНУ И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ И ПЛАН РАДА ОПШТИНСКОГ ПРАВОБРАНИЛАШТВА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2017. ГОДИНУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Горица Гајевић, општински правобранилац.

5. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ НА КОРИШЋЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, начелник Општинске управе.

6. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА ОЗАКОЊЕЊЕ НА КАТ. ПАРЦЕЛАМА БР. 125/1 И 233/8 КО РАШКА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, начелник Општинске управе.

7. ПРЕДЛОГ ПРАВИЛНИКА О УСЛОВИМА И КРИТЕРИЈУМИМА ЗА ДОДЕЛУ НОВЧАНЕ НАКНАДЕ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И УСАВРШАВАЊЕ ДАРОВИТИХ УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Вељко Раковић, члан Општинског већа општине Рашка.

8. РАЗМАТРАЊЕ ЗАКЉУЧКА И ЗАПИСНИКА КОМИСИЈЕ ЗА СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА ГРАЂАНА ОПШТИНЕ РАШКА ОД 09. МАРТА 2017. ГОДИНЕ СА ПРЕДЛОГОМ РЕШЕЊА О ДОДЕЛИ ЈЕДНОКРАТНЕ СОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Владан Чоловић, члан Општинског већа општине Рашка и председник комисије.

9. РАЗМАТРАЊЕ ПРИГОВОРА „МК МОUNTAIN RESORT“ КОПАОНИК И „KPI“ D.O.O. БЕОГРАД НА ИЗВЕШТАЈ ОДСЕКА ЗА УРБАНИЗАМ, СТАМБЕНО КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ОД 20.01.2017. ГОДИНЕ И ДОНОШЕЊЕ ОДГОВАРАЈУЋЕГ ЗАКЉУЧКА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Зорица Здравковић, самостални стручни сарадник са имовинске послове.

10. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈA О РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ДОДЕЛЕ БЕСПОВРАТНИХ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА УДРУЖЕЊА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. ДО 31.12.2016. ГОДИНЕ И ДОНОШЕЊЕ ОДГОВАРАЈУЋЕ ОДЛУКЕ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Зоран Симовић, члан Општинског већа и председник комисије.

11. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ ЗА 2017. ГОДИНУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Миладија Миливојевић, шеф Одсека за буџет, финансије и ЛПА.

12. ТЕКУЋА ПИТАЊА.

Позивам Вас да присуствујете овој седници.

С поштовањем, 

 

ПРЕДСЕДНИК

ОПШТИНЕ РАШКА

Игњат Ракитић

петак, 10 март 2017 14:36

Бирачки списак

Ha основу члана 14, 15, 16. и 21. Закона о јединственом бирачком списку („Службени гласник PC", број 104/2009 и 99/2011), Одлуке о расписивању избора за председника Републике Србије („Службени гласник" PC", број 15/2017) који су расписани за 02. април 2017. године, Оштинска управа Рашка

ОБАВЕШТАВА

1. Грађане општине Рашка да je део бирачког списка за општину Рашка

изложен на увид у згради Општинске  управе општине Рашка, Предрага Вилимоновића бр. 1,

канцеларија бр. 14 на првом спрату.

Увид у бирачки списак грађани могу да изврше у периоду од 03.03.2017. године до 17.03.2017. године до 24,00 часа, када се бирачки списак закључује, сваког радног дана и суботом у периоду од 7,00 до 15,00 часова.

У овом периоду, грађани уз личну карту, односно интерно расељена лица уз личну карту и картон о пријави боравка, могу Одељењу за општу управу Општинске управе општине Рашка, поднети захтев за доношење решења на којима се заснивају промене у бирачком списку.

2. Од проглашења кандидата за председника Републике Србије, право на увид

и на подношење захтева за промену у бирачком списку има политичка странка,

коалиција политичких странака и група грађана или лице које он овласти no истом

поступку no коме то право имају и грађани. Уз захтев се прилажу овлашћење и

потребни докази.

3. Грађани општине Рашка могу да Одељењу за општу управу општине Рашка, најкасније 5 дана пре закључења бирачког списка, тачније до

11.03.2017. године у 24,00 часа, поднети захтев да се у бирачки списак упише податак

да ће бирач на предстојећим изборима за председника Републике Србије гласати

према месту боравишта у земљи.

4. Бирачи који имају боравиште у иностранству могу Одељењу за Општу управу

општинске управе општине Рашка да, најкасније 5 дана пре закључења бирачког списка,

тачније до 11.03.2017. године у 24,00 часа, да поднесу захтев да се у бирачки списак

упише податак да ће бирач на предстојећим изборима за председника Републике

Србије гласати у иностранству.

5. Малолетна лица која до 02.04.2017. године и на дан 02.04.2017. године стичу

бирачко право могу код Одељења за општу управу Општинске управе општине Рашка

изврше проверу података у бирачком списку.

6. Решења о променама у бирачком списку од закључења бирачког списка,

односно од 17.03.2017. године, na све до 72 часа пре дана одржавања избора.до

29.марта 2017.године, доноси Министарство државне управе и локалне самоуправе.

Захтеви за промену у бирачком списку подносе се Министарству државне управе и локалне самоуправе непосредно или преко Општинске управе општине Рашка.

 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РАШКА Број: 208-435/2017, дана 06.03.2017. године.