email: info@raska.org.rs | Тел: 036/736-244 | Адреса: Ибарска бр.2,36350 Рашка

A- A A+
  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • slider6.jpg
  • slider7.jpg
  • slider8.jpg
Веб сајт:: http://www.raska.gov.rs

За пример: Експресно издају грађевинске дозволе
Рашка -- Локална самоуправа Рашке од почетка 2016. године до краја маја ове године решила је 546 захтева грађана и компанија за издавање грађевинских дозвола.
То је 95 одсто поднетих захтева, по чему је ова локална самоуправа при самом врху у Србији.

У том периоду општинској управи Рашке предато је укупно 576 захтева за издавање грађевинских дозвола од којих је само 30 још без одговора.

Од 546 решених захтева, за 464 је издата грађевинска дозвола, што је 85 одсто од обрађених захтева, док је на 82 одговорено негативно.

Висок проценат решених захтева за издавање грађевинских дозвола имају и Сјеница (93 одсто), Тутин (90 одст), као и Нови Пазар (89 одсто).

Од почетка прошле године локалној самоуправи Новог Пазара су поднета 543 захтева за издавање грађевинске дозволе, од којих је она обрадила 485. На 368 је одговорено позитивно, док је 117 одбијено.

Општине Сјеница и Тутин су имали знатно мање захтева. У Тутину је предато 195 захтева за дозволу од којих је 176 решено и то 158 издавањем, а 18 одбијањем дозволе.

Локална самоуправа Сјенице решила је 121 од 130 захтева. На 112 је одговорено позитивно, док је само девет захтева одбијено.

Локалне самоуправе у том делу Србије су најефикасније у издавању грађевинских дозвола јер им је за издавање тог документа потребно свега пет радних дана.

Брзина решавања захтева унапређена је за чак 37 одсто у последњих девет месеци захваљујући обуци коју су подржали Европски Прогрес, НАЛЕД и Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Србије.
ИЗВОР: БЕТА ПОНЕДЕЉАК, 12.06.2017. | 15:25

У складу са чланом 38. Закона о удружењима („Службени гласник РС”, бр. 51/09 и 99/11), чланом 5. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења („Службени гласник РС”, бр. 8/12) и Одлуком о буџету општине Рашка за 2017. годину, Председник општине, расписује:

КОНКУРС
за доделу дотација удружењима грађана за финансирање пројеката од јавног интереса у општини Рашка за 2017. годину

Пројекти од јавног интереса за локалну заједницу финансирају се из следећих области:
1. одрживог развоја и заштите животне средине,
2. унапређења здравља и рекреације
На конкурсу може да учествује удружење:
• које је регистровано у складу са Законом о удружењима („Службени гласник РС”, бр. 51/09), чије је регистровано седиште на територији општине Рашка или на територији републике Србије, са тим да морају имати чланове са пребивалиштем на територији општине Рашка или да своје активности реализује на територији општине Рашка;
• које је директно одговорно за припрему и извођење пројекта;
• које је поднело годишњи извештај за претходну буџетску годину у складу са уговором о реализовању пројекта, уколико је било носилац пројекта претходне године, и ако су остварени очекивани резултати реализације пројекта, то јест оно које је поднело годишњи финансијски извештај Агенцији за привредне регистре; извештај о раду са финансијским показатељима за претходну годину. (оригинал завршног рачуна за 2016. годину доставити комисији након одговора А.П.Р.)
• које није у поступку ликвидације, стечајном поступку или под привременом забраном обављања делатности;
• које у последње две године правноснажном одлуком није кажњено за прекршај или привредни преступ везан за његову делатност;
• које нема блокаду рачуна, пореске дугове или дугове према организацијама социјалног осигурања.
Овим конкурсом планирана средства за финансирање и суфинансирање пројеката удружења из буџета општине Рашка износе 500.000,00 динара.
Средства се додељују за пројекте који ће се реализовати најкасније до 20. децембра 2017. године.
Удружење може конкурисати само са једним предлогом пројекта.
Предлагач пројекта обавезан је да достави следећу документацију:
1. пријавни образац, образац за предлог пројекта и образац за буџет пројекта – попунити јасно и прецизно, како би пријава могла да се процени на најбољи могући начин,пожељно на рачунару;
2. попуњен образац наративног буџета пројекта,
3. фотокопију решења о упису у Регистар у Агенцији за привредне регистре (АПР);
4. копију извештаја о стању рачуна подносиоца пријаве (биланс стања и биланс успеха за претходну годину са доказом да је извештај поднет Агенцији за привредне регистре) или потписан и оверен извештај о раду са финансијским показатељима за претходну годину. (оригинал завршног рачуна за 2016. годину доставити Комисији након одговора АПРа);
5. фотокопију картона депонованих потписа и ОП образац;
6. копију Статута подносиоца пријаве
7. доказ о суфинансирању од партнерске или донаторске организације, ако се пројекат тако реализује;
8. потписане и оверене протоколе о сарадњи са свим наведеним партнерима на пројекту ако се пројекат тако реализује.
Оверена и одштампана пријава обавезне конкурсне документације, електронска верзија конкурсне документације и пратећа документација доставља се у затвореној коверти са назнаком „ЗА КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ ДОТАЦИЈА УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРOЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОПШТИНИ РАШКА ЗА 2017. ГОДИНУ – НЕ ОТВАРАТИ“ на пошти или писарници јединице локалне самоуправе на назначеној адреси.
Пријава се шаље поштом или лично предаје на доле назначеној адреси:
ОПШТИНСКА УПРАВА РАШКА-УСЛУЖНИ ЦЕНТАР, ул. Предрага Вилимоновића бр.1, 36350 Рашка.
Конкурсна документација може се преузети са интернет странице општине Рашка www.raska.gov.rs
За додатне информације можете се обратити на број телефона 064/8128693 Зоран Симовић , или на e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
1. Рок за подношење пријаве и предлога пројекта на овај конкурс је 15 дана од дана објављивање јавног позива, односно до 27. јуна 2017. године.
2. Листа вредновања и рангирања пријављених пројеката, коју утврђује конкурсна комисија, биће објављена на званичној интернет страници oпштине Рашка или / и на огласној табли Општинске управе општине Рашка у року од 15 дана од дана истека рока за подношење пријава.
На Листу вредновања и рангирања пријављених пројеката, учесници конкурса имају право приговора у року од 3 (три) дана од дана њеног објављивања.
Одлуку о приговору конкурсна комисија доноси у року од 8 (осам) дана од дана његовог пријема.
3. Одлука о избору пројеката којима се из буџета општине Рашка додељују средства за финансирање или суфинансирање пројеката удружења, Општинско веће доноси у року од 15 дана од дана утврђивања Листе вредновања и рангирања.
Одлука о избору пројеката који се финансирају из буџета општине Рашка се објављује на Огласној табли Општинске управе и на званичној интернет презентацији општине.
Пријаве пристигле након предвиђеног рока, пријаве које нису поднете од стране овлашћених лица, пријаве са непотпуном документацијом, поднете на неодговарајућем обрасцу или за намене супротне овом конкурсу, као и пријаве достављене путем факса или електронском поштом и непотписане пријаве, неће се разматрати. Непотпуни конкурсни материјал се неће оцењивати/бодовати.
Општина Рашка као давалац средстава задржава право да од учесника конкурса по потреби затражи додатну документацију и информације.
Пријаве и приложена документација се подносиоцима не враћају.
Конкурс се објављује на Огласној табли Општинске управе општине Рашка и на званичној интернет презентацији општине Рашка www.raska.gov.rs. Јавни позив ће бити објављен и у најмање једном локалном медију.

Конкурсну документацију можете преузети на линку: https://drive.google.com/drive/folders/0B3Vj_QGornpXa2dhNEpSd1k5WEE?usp=sharing

У оквиру подршке политикама родне равноправности и јачању улоге и видљивости жена у политици UN Women, агенција Уједињених нација за родну равноправност и оснаживање жена у Србији, је уз финансијску подршку Европске уније и Владе Швајцарске кроз програм Европски ПРОГРЕС, спровела низ активности на јачању капацитета одборница на југоистоку и југозападу Србије.
Европска унија и Влада Швајцарске су преко развојног програма Европски ПРОГРЕС подржале 18 пројеката које су у општинама на југоистоку и југозападу Србије спровели локални механизми за родну равноправност ради унапређења друштвеног и економског положаја жена.
Један од локалних механизама за родну равноправност је и Комисија за унапређење родне равноправности на територији општине Рашка која је урадила и спровела пројекат ,,Пријави насиље-сазнај коме да се обратиш“. У току реализације пројекта одржане су две трибине у Рашки и Јошаничкој Бањи, урађен и подељен пропагандни материјал са бројевима телефона за пријаву насиља на постерима, флајерима, привесцима, хемијским оловкама.
тел. за пријаву насиља:364-067 и 738-060
Обзиром на квалитет спроведеног пројекта локални механизам за родну равноправност, Комисија за родну равноправност општине Рашка, на свечаности у Београду добитник је плакете у виду Захвалнице за спровођење политике родне равноправности и унапређење друштвеног и економског положаја жена на локалном нивоу.

Др. онколог Алесандровић Душица из Краљева обавила је палпаторне прегледе у четири термина и то:
-29.04.2017.године прегледала 45 жена
-07.05.2017.године прегледала 45 жена
-21.05.2017.године пргледала 46 жена
-28.05.2017.године прегледала 42 жене

У четири термина прегледано је укупно 178 жена и обављена контрола за 36 жена и 4 мушкарца који имају дијагнозу обољење од малигне болести.Резултати прегледа:
-на мамографски преглед упућено је 30 жена
-на ултразвучни преглед упућено је 45 жена
-5 жена је упућено на операцију младежа
-од малигне болести установљене су две прогресије које су комплетно обрађене и упућене на конзилијум ради измене терапије
У извештајном периоду већ су обављене две операције карцинома дојке.

На основу изнетих података може се констатовати да је палпаторни преглед дојке у потпуности оправдао ангажовање докторке онколога и да је спроведена акција Комисије за родну равноправност била од изузетног значаја за превенцију лечења болести дојке.

уторак, 06 јун 2017 00:48

Project “UNITED”

Youth Office of the Municipality of Raska, with the support of the Europe for Citizens programme of the European Union, implemented a project of twinning of towns and municipalities in the period from 26th of May to 1st of June 2017th.
In the above mentioned period, participants had the opportunity to meet each other through presentations of towns /municipalities they represent. More about the places and countries from which the partners come, attendees could find out by asking questions. Considering that the Municipality of Raška - Youth Office Raška is the project leader, an important issue for the host was a youth policy. In one and a half hourly discussion,the participants represented youth policy practice in their seats and examples of good practice. Significant debates were related to the topic of cooperatives and rural development, and that is actually the greatest potential for further contacts and cooperation between the partners of the project.
With colleagues from Lithuania (Jonava), Latvia (Daugavpils), Bulgaria (BS Group), Slovenia (Mladinski center Hrastnik), Greece (Farkadona), Slovakia (Hel’pa village) and Italy (Caltanissetta), we visited Semeteš Lake, Kopaonik, Gradačka and Jošanička Spa, ethno village "Toplina duše" in Pavlica, with the aim of international networking, development of rural areas and promotion of cooperation in the field of tourism.
In their towns/municipalities, all the partners will present results of the project and the advantages and potentials of the Municipality of Raška, as well as of the other partners in the project.
This year in June, all the partners involved in the implementation of the United will sign a Memorandum on mutual cooperation and became twinned towns.

У складу са Одлуком Општинског већа општине Рашка од 30. маја 2017. године, Општина Рашка расписује
Ј А В Н И К О Н К У Р С
за достављање понуда за доделу субвенција за обављање нерентабилних линија у приградском превозу путника на територији општине Рашка у 2017. години

I. Јавни конкурс за достављање понуда за доделу субвенција за обављање нерентабилних линија у приградском превозу путника на територији општине Рашка у 2017. години (у даљем тексту: Јавни конкурс) расписује се за превознике регистроване за превоз путника у друмском саобраћају, ради подношења понуда за услугу јавног линијског приградског превоза путника на нерентабилним линијама, које ће бити суфинансиране од стране Општине Рашка.

II. Опис предмета Јавног конкурса:
- Општина Рашка субвенционише трошкове услуге јавног линијског приградског превоза путника на нерентабилним линијама које су предмет овог конкурса;
- субвенција за ову услугу предвиђена је за период од 12 месеци;
- наведени износ ће се плаћати у једнаким месечним ратама, за време трајања пружања услуге;
- субвенција се даје по оствареним километрима на линијама које су предмет субвенције;
- максимални износ субвенције по пређеном километру на одређеној линији приградског превоза може да износи 41,31 дин/км;
- у случају повећања – смањења цена горива (евродизела) више од 3% на месечном нивоу, месечна субвенција за одржавање линија на релацијама из табеле се плаћа у одговарајућем износу који је сразмеран повећању – смањењу цена горива;
- у следећој табели су дати подаци, према регистрованим редовима вожње код органа општинске управе надлежног за послове саобраћаја, о процењеном броју километара за субвенцију на релацијама:

 

 

 

 

Ред. бр.

 

 

 

 

Релација

Растојање  на линији

(у једном смеру) км

Број   полазака, односно повратака  за субвенцију на линији, по једном смеру

Процењени број километара за субвенционисање на линији,  месечно (за 22 радна дана)

у оба смера 

км

 

 

 

Напомена:

радним даном

суботом

1.

Рашка- Кравиће-Гњилица

7/10

2

2

776

превоз радним даном до Гњилице (7км) и суботом до Кравића (10км)

 

2.

Рашка-Радошиће-Кижевак

10

3

2

 

1.480

превоз радним даном и суботом

3.

Рашка-Крушевица-Биниће

32

3

2

3.812

превоз радним даном до Крушевице и  суботом до Бинића

4.

Рашка-Милатковиће

8

3

2

 

1.184

превоз радним даном и суботом

5.

Рашка-Кути

25

0

2

400

превоз само суботом

6.

Рашка-Трнава

11

3

0

1.452

превоз радним даном

7.

Рашка-Петрово Поље

20

2

0

 

1.760

превоз радним даном

 

8.

Раковац-Још. Бања-Ковачи

12

 

2

0

 

1.056

 

превоз радним даном

9.

Рашка-Шипачина

18

0

2

288

превоз суботом

10.

Рашка-Рвати

6

1

1

624

превоз радним и суботом

 УКУПНО  МЕСЕЧНО КИЛОМЕТАРА ЗА СУБВЕНЦИЈУ

12.832

 

 

 

III. Услови за доделу субвенција превознику-правном лицу:
- превозник мора да поседује регистрован ред вожње за обављање приградске линије за коју конкурише за доделу субвенције;
- превозник мора да поседује важеће решење министарства Републике Србије надлежног за послове саобраћаја о испуњености услова за отпочињање и обављање јавног линијског превоза путника за регистрациони период, односно лиценцу за линијски превоз путника;
- превозник мора да поседује доказ да је обезбедио коришћење Аутобуске станице Рашка о обављању превоза на линији, односно друге локације-стајалишта за пријем/отпрему путника у складу са прописима;
- услуга превоза треба да се врши у континуитету, радним данима и суботом; поласци недељом и празницима нису планирани.

IV. Пре закључења уговора изабрани понуђач ће бити у обавези да достави расписивачу Јавног конкурса коначан регистрован ред вожње и гаранцију за добро извршење посла (бланко сопствену меницу), са меничним овлашћењем у вредности 10% од износа за субвенцију одређеног у тачки II Јавног конкурса, доказ о регистрацији менице и копију картона депонованих потписа код пословне банке.

V. Понуде потписане и оверене од стране овлашћеног лица, са пратећим документима, подносе се на адресу Општинска управа Рашка, ул. Ибарска бр. 2, 36350 Рашка, путем поште или непосредно на писарницу, у затвореним ковертама са назнаком „Понуда за услугу превоза путника’’ и са назначеним називом превозника на полеђини затворене коверте.

VI. Понуде које не буду сачињене у складу са овим Јавним конкурсом неће бити прихваћене.

VII. Рок за достављање понуда је до 20. јуна 2017. године до 14 часова без обзира на начин достављања; рок за избор најповољније понуде ће бити 10 (десет) дана од дана истека рока за достављање понуда.

VIII. Јавни конкурс ће бити објављен на интернет страници Општине Рашка www.raska.gov.rs.

уторак, 06 јун 2017 14:37

ПРОСЛАВЉЕНА ГРАДСКА СЛАВА

ПРОСЛАВЉЕНА ГРАДСКА СЛАВА

Заветни дан града Рашке, Мали Спасовдан, ове године обележен је у два празнична дана по благослову Његовог преосвештенства владике жичког гопсодина Јустина.
Уочи Малог Спасовдана, 31.маја, служена је Вечерња молитва и организована литија коју је предводио владика жички господин Јустин, а у којој су учествовали председник општине Рашка Игњат Рактић са сарадницима, председница СО Рашка Мирјана Скорић која је овогодишњи домаћин славе, свештенство и монаштво жичке и рашко-призренске епархије, представници војске, полиције, градских предузећа и установа, предшколци вртића „Весело детињство“, ученици основних и средњих школа, деца из локалних спортских клубова и културно-уметничких друштава и многобројни грађани Рашке. Након литије, пригодним програмом уприличеним на градском тргу представили су се чланови КУД „Рашка“ и Ансамбла „Фрула“.
На Мали Спасовдан, 1.јуна, у Цркви светог архангела Гаврила служена је Света архијерејска литургија. Након надахнуте беседе, владика жички господин Јустин уручио је посебно признање – Грамату - председнику општине Рашка Игњату Ракитићу, сврставајући га тиме у ред великих добротвора Цркве. У присуству верника и званица пресечен је славски колач и благосиљано славско жито.
Током трпезе љубави, присутнима се обратио председник општине Рашка Игњат Ракитић, који се захвалио владици на указаној части и истакао да га велико црквено признање обавезује, али и да му је подстрек да настави да ради на успостављању још боље и плодотворније сарадње општине и СПЦ.
Мали Спасовдан обележава се у оквиру празника Вазнесења Господњег, а као заветни дан града Рашке прославља се дуже од једног века.
Аутор фотографија са литије и Свете архијерејске литургије је Светлана Дингарац.

19. СЕДНИЦА ОСМОГ ОДБОРНИЧКОГ САЗИВА СО-е РАШКА ће се одржати 06. јуна 2017. године (уторак) у сали СО Рашка у Рашки са почетком у 10,00 часова.
За ову седницу предложен је следећи дневни ред:

- УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 18. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАШКА;
1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2016. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Миладија Миливојевић, шеф Одсека за буџет, финансије и ЛПА.
2. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРВОМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2017. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Миладија Миливојевић, шеф Одсека за буџет, финансије и ЛПА.
3. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ РАШКА ЗА 2016. ГОДИНУ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ РАШКА ЗА 2016. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, начелник Општинске управе.
4. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ЗА 2016. ГОДИНУ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ЗА 2016. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Наташа Пејчиновић, директор Центра за социјални рад Рашка.
5. ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ РАШКА ЗА 2017. ГОДИНУ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ РАШКА ЗА 2017. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Раденко Цветић, директор Туристичке организације Рашка.
6. ПРОГРАМ РАДА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ „СПОРТСКИ ЦЕНТАР“ РАШКА ЗА 2017. ГОДИНУ ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ „СПОРТСКИ ЦЕНТАР“ РАШКА ЗА 2017. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Лазар Пауновић, вд директора Јавне установе „Спортски центар“ Рашка.
7. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О МАКСИМАЛНОМ БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ У СИСТЕМУ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2015. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Слободан Ристовић, секретар СО.
8. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ УСАГЛАШАВАЊА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА НАСЕЉЕНО МЕСТО РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Бранко Костић, председник Комисије за планове.
9. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ТУРИСТИЧКУ ЗОНУ КОПАОНИК – ТУРИСТИЧКО НАСЕЉЕ ЛИСИНА – ЧАЈЕТИНА – ТРЕСКА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Бранко Костић, председник Комисије за планове.
10. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ВИСИНЕ ЕКОНОМСКЕ ЦЕНЕ ПРОГРАМА ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА ПО ДЕТЕТУ ЗА КОМБИНОВАНУ ГРУПУ И ДОДАТНИ СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИ ПРОГРАМ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ "ВЕСЕЛО ДЕТИЊСТВО" РАШКА У ИЗДВОЈЕНОМ ОБЈЕКТУ НА КОПАОНИКУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Виолета Кнежевић, директор ПУ „Весело детињство“.
11. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОБЕЗБЕЂИВАЊУ ОБАВЉАЊА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ СНАБДЕВАЊА ВОДОМ ЗА ПИЋЕ У НАСЕЉУ БРВЕНИК;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Радомир Јаћовић, вд директора ЈКП „Рашка“.
12. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА И ИНИЦИЈАТИВЕ.

22. СЕДНИЦА ЧЕТВРТОГ САЗИВА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА ће се одржати 30. маја 2017. године (уторак) у Сали Општинске управе Рашка (ул. П. Вилимоновића 1, на I. спрату) са почетком у 10,00 часова.
За ову седницу предложен је следећи дневни ред:

- УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 21. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА;
1. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2016. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Миладија Миливојевић, шеф Одсека за буџет, финансије и ЛПА.
2. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ПРВОМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2017. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Миладија Миливојевић, шеф Одсека за буџет, финансије и ЛПА.
3. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ РАШКА ЗА 2016. ГОДИНУ И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ РАШКА ЗА 2016. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, начелник Општинске управе.
4. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ЗА 2016. ГОДИНУ И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ЗА 2016. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Наташа Пејчиновић, директор Центра за социјални рад Рашка.
5. РАЗМАТРАЊЕ ПЛАНА УСЛУГА ДОМА ЗДРАВЉА РАШКА ЗА 2017. ГОДИНУ И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН УСЛУГА ДОМА ЗДРАВЉА РАШКА ЗА 2017. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Др Верица Вујанац, вд директора Дома здравља Рашка.
6. РАЗМАТРАЊЕ ПЛАНА И ПРОГРАМ РАДА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ РАШКА ЗА 2017. ГОДИНУ И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ РАШКА ЗА 2017. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Раденко Цветић, директор Туристичке организације Рашка.
7. РАЗМАТРАЊЕ ЗАХТЕВА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ РАШКА ЗА ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА ЦЕНОВНИКЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Раденко Цветић, директор Туристичке организације Рашка.
8. РАЗМАТРАЊЕ ПРОГРАМА РАДА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ „СПОРТСКИ ЦЕНТАР“ РАШКА ЗА 2017. ГОДИНУ И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ „СПОРТСКИ ЦЕНТАР“ РАШКА ЗА 2017. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Лазар Пауновић, вд директора Јавне установе „Спортски центар“ Рашка.
9. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О МАКСИМАЛНОМ БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ У СИСТЕМУ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2015. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Слободан Ристовић, секретар СО.
10. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ УСАГЛАШАВАЊА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА НАСЕЉЕНО МЕСТО РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Бранко Костић, председник Комисије за планове.
11. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ТУРИСТИЧКУ ЗОНУ КОПАОНИК – ТУРИСТИЧКО НАСЕЉЕ ЛИСИНА – ЧАЈЕТИНА – ТРЕСКА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Бранко Костић, председник Комисије за планове.
12. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ВИСИНЕ ЕКОНОМСКЕ ЦЕНЕ ПРОГРАМА ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА ПО ДЕТЕТУ ЗА КОМБИНОВАНУ ГРУПУ И ДОДАТНИ СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИ ПРОГРАМ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ "ВЕСЕЛО ДЕТИЊСТВО" РАШКА У ИЗДВОЈЕНОМ ОБЈЕКТУ НА КОПАОНИКУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Виолета Кнежевић, директор ПУ „Весело детињство“.
13. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ОБЕЗБЕЂИВАЊУ ОБАВЉАЊА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ СНАБДЕВАЊА ВОДОМ ЗА ПИЋЕ У НАСЕЉУ БРВЕНИК;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Радомир Јаћовић, вд директора ЈКП „Рашка“.
14. ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ,,РАШКА“ РАШКА СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Радомир Јаћовић, вд директора ЈКП „Рашка“.
15. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ОПШТИНЕ РАШКА НАМЕЊЕНИХ МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА ЗА 2017. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Лазар Мандић, помоћник председника општине и председник Комисије за расподелу средстава буџета општине Рашка намењених Месним заједницама.
16. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА ЗА ОБАВЉАЊЕ НЕРЕНТАБИЛНИХ ЛИНИЈА У ПРИГРАДСКОМ ПРЕВОЗУ ПУТНИКА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАШКА У 2017. ГОДИНИ, А ПРЕМА ПРЕДЛОГУ НЕРЕНТАБИЛНИХ ЛИНИЈА ИЗ ЈАВНОГ КОНКУРСА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Мирко Премовић, саобраћајни инспектор Општине Рашка.
17. ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАШКА У 2017. ГОДИНИ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Мирко Премовић, саобраћајни инспектор Општине Рашка, члан Савета.
18. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА O ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРАЋЕЊЕ ПРАВИЛНОГ КОРИШЋЕЊА СУБВЕНЦИЈА ЗА ОБАВЉАЊЕ НЕРЕНТАБИЛНИХ ЛИНИЈА У ПРИГРАДСКОМ ПРЕВОЗУ ПУТНИКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, начелник Општинске управе.
19. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПО КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА, ПРЕСЕК 03. МАЈ 2017. ГОДИНЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Жељко Никић, члан Општинског већа и председник комисије.
20. РАЗМАТРАЊЕ ЗАХТЕВA ЈОВИЦЕ ЂУРЂИЋА ИЗ РАШКЕ ЗА ИЗМЕНУ И ДОПУНУ ПРОГРАМА ПРИВРЕМЕНИХ ОБЈЕКАТА СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ТРЕЋЕ ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСТАВЉАЊА МАЊИХ МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА ПРИВРЕМЕНОГ КАРАКТЕРА НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Бранко Костић, шеф Одсека за урбанизам, стамбено комуналне делатности и заштиту животне средине.
21. РАЗМАТРАЊЕ ЗАХТЕВA СКИЈАЛИШТА СРБИЈЕ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ РЕКВИЗИТА И ОПРЕМЕ ЗА ТЕРЕТАНУ НА ОТВОРЕНОМ У ТЦ КОПАОНИК СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ТЕРЕТАНЕ НА ОТВОРЕНОМ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Стеван Бакрачевић, самостални стручни сарадник Општинске управе.
22. РАЗМАТРАЊЕ ЗАХТЕВA СТР „AQVA – KOP’’ КОПАОНИК СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О ПРОДУЖЕЊУ УГОВОРА О ЗАКУПУ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Стеван Бакрачевић, самостални стручни сарадник Општинске управе.
23. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА ГРАЂАНА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2016. ГОДИНУ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Владан Чоловић, члан Општинског већа и председник комисије.
24. РАЗМАТРАЊЕ ЗАКЉУЧКА И ЗАПИСНИКА КОМИСИЈЕ ЗА СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА ГРАЂАНА ОПШТИНЕ РАШКА ОД 05. МАЈА 2017. ГОДИНЕ СА ПРЕДЛОГОМ РЕШЕЊА О ДОДЕЛИ ЈЕДНОКРАТНЕ СОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Владан Чоловић, члан Општинског већа и председник комисије.
25. РАЗМАТРАЊЕ ЗАПИСНИКА СА ТРЕЋЕ СЕДНИЦЕ КОМИСИЈЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОСЛЕДИЦА ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ОД 08. МАЈА 2017. ГОДИНЕ СА ПРЕДЛОГОМ РЕШЕЊА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Милан Покимица, члан Општинског већа и председник комисије.
26. РАЗМАТРАЊЕ ЗАПИСНИКА СА СЕДНИЦЕ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ФИНАНСИЈСКЕ ПОМОЋИ ВАНТЕЛЕСНЕ ОПЛОДЊЕ ОД 11. МАЈА 2017. ГОДИНЕ СА ПРЕДЛОГОМ РЕШЕЊА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Драган Вељовић, члан Општинског већа и председник комисије.

27. РАЗМАТРАЊЕ ЗАХТЕВA ДРУШТВА ЗА БОРБУ ПРОТИВ ШЕЋЕРНЕ БОЛЕСТИ, КУД БРВЕНИЦА И ЕТНО УМЕТНИЧКОГ КЛУБА ЧЕРЕЊСКИ ЗА ПРЕУСМЕРАВАЊЕ ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Зоран Симовић, члан Општинског већа и председник комисије.
28. РАЗМАТРАЊЕ ЗАХТЕВA ЗВЕЗДАНА СТОЈАНОВИЋА ИЗ НИША ЗА ПОВРАЋАЈ СРЕДСТАВА БР. 401-924/17 ОД 03.05.2017. ГОДИНЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, начелник Општинске управе.
29. ТЕКУЋА ПИТАЊА.

понедељак, 29 мај 2017 11:38

ГРАДСКА СЛАВА – МАЛИ СПАСОВДАН

Заветни дан града Рашке, Мали Спасовдан, обележава се 47. дан по парзнику Вазнесења Господњег традиционалним обичајем окупљања и литургијског сабрања који су установили наши преци. Ове године, програм обележавања градске славе биће уприличен у два дана.
У среду, 31.маја, у 18 сати, биће служена Вечерња литургија, након чега ће литија проћи централним улицама Рашке. Литију ће предводити Његово преосвештенство епископ жички господин Јустин са монаштвом и свештенством Епархије жичке и Епархије рашко-призрнсеке. На платоу испод цркве, у 19 сати, концерт ће одржати ансамбл „Фрула“ и КУД „Рашка“.
Света архијерејска литургија биће служена 1.јуна, у 9 сати. Након сечења славског колача, биће послужена трпеза љубави. Домаћин славе је председница СО Рашка Мирјана Скорић.
Прослава Малог Спасовдана, као заветног дана града Рашке, има традицију дугу више од једног века. Претпоставља се да је обележавање Малог Спасовдана, који се прославља у оквиру празника Вазнесења Господњег, почело одмах по подизању Цркве светог архангела Гаврила, односно након 1874.године. Сачувани документи сведоче да се тога дана народ окупљао око цркве и после службе полазио у литију са црквеним заставама, крстовима и иконама.

Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода, која укључује и изградњу колектора и делимичну реконструкцију постојећег канализационог система и цевовода сирове воде, почиње ове недеље. Истовремено ће се радити на три локације:у Брвеници, Драганићу и Рватима. Пројектом је предвиђено да се у области водозахвата у Брвеници гради водоводна мрежа, у Дрганићу, на деоници дугој 1.194 метра градиће се канализациона мрежа, док ће се изградња система за постављање главног колектора обухватити потез од Рвата према граду. Извођач радова је словеначка фирма РИКО са својим подизвођачима, док је надзор поверен комапнији ЕПТИСА. У РИКУ кажу да су уговором обавезани да се придржавају зоне која је пројектом дефинисана као област за извођење радова. Након обављеног посла, парцеле на којима су извођени радови, биће враћене у пређашње стање.
Пројекат финансирају Делегација ЕУ, Влада Републике Србије и општина Рашка.
Изградња система за прикупљање и прераду отпадних вода директно ће утицати на заштиту животне средине, подизање еколошких тсандарда, стварање бољих услова за живот, као и на запошљавање.

На основу члана 43. став 1 тачка 7 и члана 59 и 60 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 , 88/10 и 38/15), члана 11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13), Правилника о критеријумима, начину и другим питањима од значаја за спровођење мера активне политике запошљавања (Сл. Гласник РС бр 102/15), Одлуке о учешћу у финансирању програма или мера активне политике запошљавања предвиђених локалним акционим планом запошљавања у 2017.години Министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања бр. 401-00-00367/2017-24 од 29.03.2017. године, а у складу са локални акционим планом запошљавања општине Рашка за 2017.годину и Споразумом о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера АПЗ за 2017.годину број 1208-101-2/2017 од 11.05.2017.године

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
ФИЛИЈАЛА КРАЉЕВО
и
ОПШТИНА РАШКА
Р а с п и с у ј у
ЈАВНИ ПОЗИВ НЕЗАПОСЛЕНИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У 2017. ГОДИНИ

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Субвенција за самозапошљавање намењена је незапосленима који се воде на евиденцији Националне службе за запошљавање (у даљем тексту: Национална служба) и имају завршену обуку за започињање сопственог посла.
Субвенција за самозапошљавање додељује сеу једнократном износу од 180.000,00 динара, односно200.000,00 динара у случају самозапошљавања вишкова запослених или 220.000,00 динара за незапослене особе са инвалидитетом, ради оснивања радње, задруге или другог облика предузетништва, као и оснивања привредног друштва, уколико оснивач заснива у њему радни однос.
Незапослени који оствари право на субвенцију за самозапошљавање у обавези је да обавља регистровану делатност и измирује обавезе по основу доприноса за обавезно социјално осигурање најмање 12 месеци, почев од дана отпочињања обављања делатности.
Право на субвенцију може се остварити и удруживањем више незапослених, оснивањем привредног друштва ради самозапошљавања. Уколико се више незапослених удружи, у складу са законом, сваколице појединачно подноси захтев за самозапошљавање и остваривање права на субвенцију од 180.000,00 динара, односно 220.000,00 динара у случају када су подносиоци захтева особе са инвалидитетом.
У случају да се два и више лица из категорије вишкова запослених удружи ради оснивања привредног друштва, у складу са законом, уколико оснивачи заснивају у њему радни однос субвенција се одобрава у једнократном износу од 200.000,00 динара по кориснику, а уколико се у року од три месеца од дана уплате средстава доставе докази кумулативно о утрошку одобрене субвенције и најмање 20% износа средстава додељених по основу отпремнине, кориснику се може одобрити додатних 40.000,00 динара у складу са расположивим финансијским средствима за ову намену за 2017. годину.
Пре укључивања у програм Национална служба врши проверу испуњености законских и услова овог јавног позива за незапослено лице.
Средства додељена по основу субвенције за самозапошљавање су de minimis државна помоћ.

 Опширније на линку: https://drive.google.com/drive/folders/0B3Vj_QGornpXYlFZOGgyRVFDQzg?usp=sharing

На основу члана 43. став 1 тачка 7 и члана 59 и 60 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 , 88/10 и 38/15), члана 11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13), Правилника о критеријумима, начину и другим питањима од значаја за спровођење мера активне политике запошљавања (Сл. Гласник РС бр 102/15), Одлуке о учешћу у финансирању програма или мера активне политике запошљавања предвиђених локалним акционим планом запошљавања у 2017.години Министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања бр. 401-00-00367/2017-24 од 29.03.2017. године, а у складу са локални акционим планом запошљавања општине Рашка за 2017.годину и Споразумом о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера АПЗ за 2017.годину број 1208-101-2/2017 од 11.05.2017.године

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
ФИЛИЈАЛА КРАЉЕВО
и
ОПШТИНА РАШКА
Р а с п и с у ј у

ЈАВНИ ПОЗИВ
ПОСЛОДАВЦИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА ИЗ КАТЕГОРИЈЕ ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ НА НОВООТВОРЕНИМ РАДНИМ МЕСТИМА У 2017. ГОДИНИ

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Субвенција за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих на новоотвореним радним местима одобрава се послодавцима са седиштем на територији Општине Рашкакоји припадају приватном сектору,у једнократном износу, ради запошљавања незапосленихкоји се воде на евиденцији Националне службе за запошљавање-Филијала Краљево-Испостава Рашка (у даљем тексту: Национална служба).

Категорије теже запошљивих на којe се ова субвенција односи су:
• млади до 30 година старости
• старији од 50 година
• вишкови запослених
• Роми
• особе са инвалидитетом
• радно способни корисници новчане социјалне помоћи
• млади до 30 година старости са статусом деце палих бораца
• млади до 30 година старости који су имали/имају статус деце без родитељског старања
• жртве трговине људима и
• жртве породичног насиља.

Опширније на линку: https://drive.google.com/drive/folders/0B3Vj_QGornpXSUM5cHhFT3d5QjQ?usp=sharing

На основу члана 43. став 1 тачка 7 и члана 59 и 60 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 , 88/10 и 38/15), члана 11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13), Правилника о критеријумима, начину и другим питањима од значаја за спровођење мера активне политике запошљавања (Сл. Гласник РС бр 102/15), Одлуке о учешћу у финансирању програма или мера активне политике запошљавања предвиђених локалним акционим планом запошљавања у 2017.години Министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања бр. 401-00-00367/2017-24 од 29.03.2017. године, а у складу са локални акционим планом запошљавања општине Рашка за 2017.годину и Споразумом о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера АПЗ за 2017.годину број 1208-101-2/2017 од 11.05.2017.године

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
ФИЛИЈАЛА КРАЉЕВО
и
ОПШТИНА РАШКА

Р а с п и с у ј у
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА У 2017. ГОДИНИ

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Програм јавних радова намењен је радном ангажовању првенствено теже запошљивих незапослених лица и незапослених у стању социјалне потребе, ради очувања и унапређења радних способности незапослених, као и ради остваривања одређеног друштвеног интереса. Јавни рад спроводи послодавац - извођач јавног рада, кога одређује Национална служба за запошљавање (у даљем тексту: Национална служба) на основу прибављеног мишљења Локалног саветета за запошљавање(у даљем тексту: Локални савет ) и јавног конкурса.
Послодавац - извођач јавног рада може организовати спровођење јавних радова само уколико укључи у програм јавних радова незапослена лица из свих категорија теже запошљивих ,у складу са стањем и потребама локалног тржишта рада утврђеним ЛАПЗ.
Пре укључивања у програм Национална служба врши проверу испуњености законских и услова овог јавног конкурса за незапослено лице.
Максимална дужина трајања јавног рада је четири месеца, у складу са расположивим финансијским средствима.
Уговором о привременим и повременим пословима утврдиће се број радних дана за свако лицеукључено у јавнирад.

Јавни радови се могу спроводити у областима:
• социјалних и хуманитарних делатности,
• одржавања и обнављања јавне инфраструктуре,
• одржавања и заштите животне средине и природе.

Опширније на линку: https://drive.google.com/drive/folders/0B3Vj_QGornpXSFhMUUlZTDdMMHc?usp=sharing

 

На основу члана 7. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда ("Службеном гласнику РС", бр. 24/2012, 48/2015, 99/2015 и 42/2017), одлуке председника општине бр. 179 од 24.05.2017. године и решења бр. 180 од 24.05.2017. године, Комисија за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп земљишта на кат. парцели бр.198/1, КО Рашка објављује

ОГЛАС

о спровођењу поступка јавног надметања за давање у закуп
земљишта у јавној својини- простор испред градског базена у Рашки

Општина Рашка покреће поступак јавног надметања за давање у закуп земљишта у јавној својини општине Рашка које се налази на кат. парцели бр.198/1, КО Рашка- простор испред градског базена у Рашки, у периоду од 15.06.2017. године до 01.09.2017. године (летња сезона), и то:
1. Закуп земљишта за обављање угоститељске делатности-ресторан, летња башта на површини од 300 м² на бетонској подлози. На површини која се даје у закуп планирано је обављање угоститељске делатности са коришћењем затвореног шанка који ће закупац поставити уз претходно прибављену сагласност закуподавца на изглед и функционалност истог и постављање тенде или сунцобрана за покривање простора. Уговором, који ће након спроведеног јавног надметања, закључити закупац и закуподавац биће ближе одређени сви услови коришћења закупљеног простора. Почетна цена закупа износи 335.000,00 динара за сезону,
2. Закуп земљишта за постављање фрижидера за продају сладоледа, чија почетна цена износи 83.500,00 динара за сезону,
3. Закуп земљишта за постављање апарата за продају крофни, чија почетна цена износи 58.500,00 динара за сезону
4. Закуп земљишта за постављање апарата за продају кокица и кукуруза, чија почетна цена износи 16.600,00 динара за сезону.
За учешће у поступку јавног надметања, обавезно је полагање депозита у износу од 10% од почетне цене сезонске закупнине, а уплата се врши најкасније на дан спровођења јавног надметања, али пре почетка истог на текући рачун бр. 840-742152843-59 позив на бр. 97 46-087101609280 код Управе за трезор.
Пријава за учествовање у јавном надметању по овом огласу коју доставља заинтересовано лице обавезно садржи:
-за физичка лица: име и презиме, адресу, број личне карте, јединствени матични број грађана, број рачуна на који ће се извршити повраћај депозита,
-за предузетнике: име и презиме предузетника, адресу, број личне карте, јединствени број грађана, назив радње, матични број, копију решења о упису предузетника у регистар код надлежног органа, број рачуна на који ће се извршити повраћај депозита,
-за правна лица: назив и седиште, копију решења о упису правног лица у регистар код надлежног органа, број рачуна на који ће се извршити повраћај депозита, као и пуномоћје за лице које заступа подносиоца пријаве.
Уз пријаву на оглас, заинтересовани подносе доказ о уплати депозита.
У случају неуспеха на јавном надметању, депоновани износ се враћа учеснику најкасније у року од 10 дана од дана закључења уговора са учесником који је понудио највиши износ.
Заинтересовани могу поднети пријаве за учешће на јавном надметању на писарници Општинске управе у Услужном центру ул. Предрага Вилимоновића 1 најкасније до 02.06.2017. године до 09,00 сати.
Подносиоци неблаговремене или непотпуне пријаве не могу учествовати у поступку јавног надметања, а непотпуне или неблаговремене пријаве, односно понуде се одбацују.
Учеснику који је понудио највиши износ закупнине, положени депозит се не враћа и урачунава се у закупнину.
Плаћање закупнине за закуп предметне локације за обављање угоститељске делатности-ресторан, летња башта (тачка 1. овог огласа) се врши у две рате. Рок за плаћање прве рате у износу од 60% од постигнуте цене на јавном надметању у коју је урачунат и уплаћени депозит је одмах по закључењу уговора, најкасније до примопредаје земљишта, што ће се уредити уговором. Рок за плаћање друге рате у износу од 40% од постигнуте цене у поступку јавног надметања је 01.07.2017. године.
Плаћање закупнине за закуп предметне локације за постављање фрижидера за продају сладоледа, апарата за продају крофни и апарата за продају кокица и кукуруза ( тачка 2.,3. и 4. овог огласа) врши се у целости, одмах по закључењу уговора, а најкасније до момента примопредаје земљишта, што ће бити утврђено уговором.
Јавно надметање за давање у закуп земљишта из тачке 1. овог огласа спровешће се 02.06.2017. године у сали за састанке на првом спрату у просторијама Општинске управе општине Рашка ул. Предрага Вилимоновића 1, са почетком у 11:00 сати.
Јавно надметање за давање у закуп земљишта из тачке 2. овог огласа спровешће се 02.06.2017. године у сали за састанке на првом спрату у просторијама Општинске управе општине Рашка ул. Предрага Вилимоновића 1, са почетком у 11:30 сати.
Јавно надметање за давање у закуп земљишта из тачке 3. овог огласа спровешће се 02.06.2017. године у сали за састанке на првом спрату у просторијама Општинске управе општине Рашка ул. Предрага Вилимоновића 1, са почетком у 12:00 сати.
Јавно надметање за давање у закуп земљишта из тачке 4. овог огласа спровешће се 02.06.2017. године у сали за састанке на првом спрату у просторијама Општинске управе општине Рашка ул. Предрага Вилимоновића 1, са почетком у 12:30 сати.
Право учешћа на јавном надметању немају правна и физичка лица која имају неизмирене обавезе према ранијем закуподавцу-Туристичкој организацији Рашка по основу уговора о закупу наведене локације из претходних година.
Учесник који понуди највиши износ закупнине потписује изјаву о висини понуђене цене.
Са учесником надметања који понуди највиши износ закупнине закључиће се уговор о додели предмета закупа најкасније у року од 5 дана од дана одржавања јавног надметања.
Уколико учесник, који је понудио највиши износ закупнине не закључи уговор или не плати закупнину на начин како је то предвиђено, сматраће се да је одустао од закључења уговора те губи право на положени депозит, а закуподавац задржава право да уговор о закупу предметне непокретности раскине и закључи нов са следећим најбоље рангираним учесником.
Поступак јавног надметања сматра се успелим и у случају достављања једне исправне пријаве за учешће којом се подносилац пријаве региструје и присуствује јавном надметању и проглашава закупцем, ако прихвати почетну висину закупнине по којој се земљиште може дати у закуп.
Уколико је учесник који је понудио највиши износ закупнине физичко лице, исто је дужно да у року од 10 дана од дана закључења уговора достави доказ да је регистровало угоститељску делатност код закупа из тачке 1. огласа, односно трговинску делатност из тач 2., 3. и 4. овог огласа. Уколико лице из претходног става не достави доказ у наведеном року, сматраће се да је одустало од закључења уговора, а Општина Рашка задржава право да закључени уговор раскине и закључи уговор са следећим најбоље рангираним учесником, односно спроведе нов поступак јавног надметања уколико је на надметању учествовао или услове за учешће испунио само један учесник.
За све додатне информације, заинтересована лица могу се јавити на телефон 036/738-670 локал 14.