email: info@raska.org.rs | Тел: 036/736-244 | Адреса: Ибарска бр.2,36350 Рашка

A- A A+
  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • slider6.jpg
  • slider7.jpg
  • slider8.jpg
Веб сајт:: http://www.raska.gov.rs

На основу члана 43 став 1 тачка 3 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 88/10 и 38/15), члана 11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13) и члана 30 Правилника о критеријумима, начину и другим питањима од значаја за спровођење мера активне политике запошљавања („Сл. гласник РС“, бр. 102/15) Акционог плана запошљавања општине Рашка за 2016 и Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма и мера активне политике запошљавања у 2016. години број 1208-101-3-2016 од 16.05.2016. године   

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ И ОПШТИНА РАШКА

Расписују

ЈАВНИ ПОЗИВ

ПОСЛОДАВЦИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА ИЗ КАТЕГОРИЈЕ ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ НА НОВООТВОРЕНИМ РАДНИМ МЕСТИМА У 2016. ГОДИНИ

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

 

Субвенција за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих на новоотвореним радним местима одобрава се послодавцима који припадају приватном сектору, у једнократном износу, ради запошљавања незапослених који се воде на евиденцији Националне службе за запошљавање (у даљем тексту: Национална служба). 

 

Незапослена лица из категорије теже запошљивих на која се ова субвенција примењује су: 

     • млади до 30 година 

     • старији од 50 година 

     • незапослена лица која су пријављена на евиденцију Националне службе по 

         основу вишка 

     • припадници ромске националности 

     • особе са инвалидитетом и 

     • радно способни корисници новчане социјалне помоћи. 

 

Висина субвенције је одређена степеном развијености општине према месту запошљавања лица, а у складу са важећом уредбом Владе Републике Србије, и износи: 

      • 250.000,00 динара по лицу, односно 300.000,00 динара за особе са 

          инвалидитетом и радно способне кориснике новчане социјалне помоћи, у    

          четвртој групи општина и девастираним општинама. 

 

Право на субвенцију за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих не могу остварити: 

     • државни органи, организације и други директни и индиректни корисници 

         буџетских средстава; 

      • послодавци код којих се број запослених смањивао за претходна три месеца, 

          осим у случају природног одлива запослених (остваривање права на пензију, 

          смрт запосленог и отказ од стране запосленог); 

     • послодавци који су користили субвенцију по јавном позиву за иста лица у току 

         претходнe 3 годинe, рачунајући од дана одобравања средстава; 

     • послодавци који обављају делатност која се налази на списку делатности који    

         је сaставни део јавног позива. 

 

Јавни позив за доделу субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих на новоотвореним радним местима представља основ за доделу de minimis државне помоћи. 

 

II ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА

 

Услови

Право на доделу субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих послодавац може остварити под условом да: 

     • припада приватном сектору (предузетници и правна лица код којих је удео 

         приватног капитала у власничкој структури 100%); 

     • запошљава незапослене са евиденције Националне службе-Испостава Рашка, 

         из напред наведених категорија, на неодређено време, са пуним радним  

         временом; 

     •  поднесе уредно попуњен захтев са бизнис планом на прописаном обрасцу;                       

     •  регистрован је најмање три месеца пре датума подношења захтева; 

     •  седиште послодавца или организационе јединице се налази на подручју 

          Општине Рашка;

     • измирио је обавезе на основу пореза и доприноса за обавезно социјално 

         осигурање, у последња три месеца која претходе месецу у коме је поднет 

         захтев и има најмање једног запосленог (под запосленим лицем, у складу са 

         законом, подразумева се свако лице пријављено на обавезно социјално 

         осигурање); 

     • последњих шест месеци није био дуже од 30 дана непрекидно евидентиран у 

         регистру дужника принудне наплате НБС; 

     • испунио је раније уговорне обавезе и измирио сва дуговања према 

         Националној служби, осим за обавезе чија је реализација у току, уколико исте 

         редовно измирује; 

     • не запошљава лица која су у периоду од три месеца пре подношења захтева 

         за доделу субвенције била у радном односу код тог послодавца, односно код 

         послодавца који је оснивач или повезано лице са послодавцем подносиоцем 

         захтева. 

 

Документација за подношење захтева: 

• захтев са бизнис планом на прописаном обрасцу; 

• фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, уколико подносилац захтева није регистрован у АПР, односно одлука надлежног органа о образовању организационих делова; 

• извод из појединачне пореске пријаве о обрачунатим порезима и доприносима(ППП ПД), штампан из електронске базе података Пореске управе (ЕБП-ПУРС), оверен од стране послодавца, за пријаве поднете у 3 месеца која претходе месецу у коме је поднет захтев; 

• извод из банке као доказ да су уплаћени порез и доприноси за обавезно социјално осигурање, за пријаве поднете у 3 месеца која претходе месецу у коме је поднет захтев; 

• уколико је подносилац захтева предузетник који паушално измирује пореске обавезе, доставља уверење Пореске управе о измиреним обавезама на име доприноса за обавезно социјално осигурање до месеца који претходи подношењу захтева; 

• обавештење подносиоца захтева о раније примљеној државној помоћи мале  

вредности, на прописаном обрасцу Националне службе; 

• уколико је дошло до смањења броја запослених услед природног одлива,потребно је доставити одговарајући доказ. 

Национална служба задржава право да тражи и друге доказе релевантне за одлучивање о захтеву подносиоца. 

 

Начин подношења захтева 

Захтев са бизнис планом подноси се у два примерка, надлежној организационој јединици Национaлне службе -Филијали Краљево или Испостави Рашка, непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу који се може добити у свакој организационој јединици Национaлне службе или преузети на сајту www.nsz.gov.rs. 

 

III ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

 

Одлука о одобравању субвенције послодавцу за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих доноси се на основу бодовне листе, а након провере и бодовања поднетог захтева послодавца .

Национална служба врши проверу поднетих захтева, односно проверу испуњености услова Јавног позива и приложене документације. 

 

Бодовање поднетих захтева са бизнис планом 

 

Приликом бодовања захтева са бизнис плaном узимају се у обзир следећи критеријуми: 

 

БОДОВНА ЛИСТА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА ИЗ КАТЕГОРИЈЕ ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ

Критеријуми Број бодова 

 

1.Врста делатности послодавца Производња, производно занатство, здравствене и интелектуалне услуге 15

Услужно занатство, остале услужне делатности и грађевинарство8

Хотели, ресторани и остале услуге5

Остало0

2.Дужина обављања делатности Једна година и више 10

До једне године5

3. Претходно коришћена средства по основу доделе субвенције за отварање нових радних места 

Проценат запослених лица* Више од 51% запослених лица 15

Запослено до 50% лица 10

Није било запослених 0

Послодавац који није раније користио средства Националне службе**

20

4. Број запослених код послодавца за претходна 3 месеца Пораст броја запослених из месеца у месец

15

МАКСИМАЛАН БРОЈ БОДОВА 60 

 

 

*Елемент „Проценат запослених лица“ односи се на доделу субвенције за отварање нових радних места по јавним позивима из 2012-2014. године, које је организовала и финансирала делимично или у целости Национална служба, а подразумева однос броја лица која су у периоду од 6 месеци након завршетка реализације уговорне обавезе по основу доделе субвенције за отварање нових радних места засновала радни однос код истог или другог послодавца и броја лица која су била запослена по истом основу код подносиоца захтева. Наведени подаци ће се проверавати у информационом систему Националне службе. 

** Елемент „Послодавац који није раније користио средства Националне службе“ односи се на доделу субвенције за отварање нових радних места по јавним позивима из 2010-2016. године, које је организовала и  финансирала делимично или у целости Национална служба). Наведени подаци провераваће се у информационом систему Националне службе. 

Уколико постоји већи број захтева са истим бројем бодова, предност ће се дати захтевима који имају више бодова по појединачним критеријумима, и то следећим редоследом: проценат запослених лица, пораст броја запослених, дужина обављања и врста делатности послодавца. 

 

Одлука о одобравању субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих 

Одлука о одобравању субвенције послодавцу за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих доноси се на основу бодовне листе, а након провере и бодовања поднетог захтева послодавца, у року до 30 дана од дана подношења захтева. 

Одлуку о одобравању субвенције послодавцу којима се стварају услови за запошљавање до 19 незапослених доноси директор филијале Националне службе Краљево по овлашћењу директора Националне службе уз предходно прибављено мишљење Локалног савета за запошљавање општине Рашка.

Одлуку о одобравању субвенције послодавцу којима се стварају услови за запошљавање 20 и више незапослених доноси директор Националне службе, уз претходну сагласност Управног одбора. 

Национална служба задржава право да приликом одлучивања по поднетом захтеву изврши смањење предвиђеног броја лица из захтева са бизнис планом. 

Број новозапослених за које се тражи субвенција у односу на број запослених може да буде највише 5:1. 

IV ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА

 

Директор филијале Краљево по овлашћењу директора Националне службе ,председник општине Рашка и подносилац захтева у року до 45 дана од дана доношења одлуке о одобравању субвенције закључују уговор којим се уређују међусобна права и обавезе и на основу кога се врши исплата субвенције. 

Сви уговори морају бити закључени у току календарске године у којој је донета одлука. 

 

Документација за закључивање уговора: 

 

     • доказ о заснивању радног односа на неодређено време, са пуним радним 

         временом, за лица која се запошљавају (копија уговора о раду и потврде о 

         извршеној пријави на обавезно социјално осигурање); датум заснивања 

         радног односа мора да буде након донете одлуке о одобравању субвенције; 

     • доказ да је лице пријављено на евиденцију Националне службе по основу 

         вишка, односно изјава лица о припадности ромској националности, односно 

         доказ надлежног центра за социјални рад којим се потврђује да је лице које се 

         запошљава корисник новчане социјалне помоћи; 

     • средства обезбеђења уговорних обавеза; 

     • потврда о пријему захтева за регистрацију менице (за правно лице); 

     • фотокопија картона депонованих потписа код пословне банке, за текући рачун 

         на који ће бити пренета одобрена средства по основу субвенције; 

     • фотокопија/очитана лична карта одговорног лица корисника 

         средстава/жиранта и 

      • други докази у зависности од статуса жиранта. 

 

У циљу закључивања уговора подносилац захтева је у обавези да достави и одговарајућа средства обезбеђења уговорних обавеза, која могу бити: 

 

1. За предузетника: 

     • за одобрена средства у износу до 1.000.000,00 динара - две истоветне бланко 

         трасиране менице корисника средстава са два жиранта и меничним 

         овлашћењима; 

     • за одобрена средства у износу од 1.000.001,00 динара и више - гаранција 

         банке у вредности одобрених средстaва са роком важења од 18 месеци од 

         дана издавања и једна бланко трасирана меница са једним жирантом и  

         меничним овлашћењем. 

 

2. ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ: 

     • за одобрена средства у износу до 1.000.000,00 динара - две истоветне бланко 

         соло менице са меничним овлашћењима; 

     • за одобрена средства у износу од 1.000.001,00 динара и више -гаранција 

         банке у вредности одобрених средстaва са роком важења од 18 месеци од 

         дана издавања и једна бланко соло меница са меничним овлашћењем. 

 

Жирант може бити свако пословно способно физичко лице које има редовна месечна примања на име зараде или пензије, као и физичко лице које самостално обавља делатност (предузетник), односно лице које самостално обавља делатност у складу са посебним законом (нпр. aдвокат, нотар, приватни извршитељ и сл.). 

 

V ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА

 

Послодавац - корисник субвенције дужан је да: 

 

     • заснује радни однос на неодређено време са пуним радним временом са 

 незапосленим лицима за која остварује право на субвенцију, при чему Национална служба прати реализацију уговорне обавезе 12 месеци; у случају престанка радног односа са лицем за које је оствaрено право, послодавац је у обавези да у року од 30 дана од дана престанка радног односа заснује радни однос на неодређено време са пуним радним временом са другим 

незапосленим са евиденције Националне службе из категорије теже запошљивих, одређене висином субвенције, а у складу са Јавним позивом, и да то лице задржи у радном односу најмање до истека уговором предвиђеног рока увећаног за период у коме је извршена замена; 

     • измирује обавезе по основу пореза и доприноса за обавезно социјално   

        осигурање, у складу са законом; 

     • обавља делатност у периоду реализације уговорне обавезе на територији 

         општине истог степена развијености као и општина на којој је остварио право 

         на субвенцију; 

     • омогући Националној служби праћење реализације уговорне обавезе; 

     • достави Националној служби доказe о реализацији уговорне обавезе; 

     • обавести Националну службу о свим променама које су од значаја за 

реализацију уговора, у року од 8 дана од дана настанка промене. 

 

У случају неиспуњења или делимичног испуњења обавеза из уговора, корисник субвенције је у обавези да врати цео или сразмерни износ исплаћених средстава увећан за законску затезну камату. 

 

VI ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

 

Информације о делатностима које не могу бити субвенционисане и табела са приказом развијености општина у Републици Србији, као и све додатне информације могу се добити у свакој организационој јединици Национaлне службе, путем Позивног центра Национaлне службе: 0800-300-301 и на сајту Националне службе - www.nsz.gov.rs.

Јавни позив је отворен од дана објављивања до утрошка расположивих средстава, а најкасније до 30.11.2016. године.

 

среда, 01 јун 2016 10:22

Делегација ЕУ у Рашки

Бенедикт: Рашка међу науспешнијима у коришћењу новца

Заменик шефа делегације ЕУ у Србији Оскар Бенедикт посетио је јуче Рашку и поручио да је то једна од најуспешнијих општина у Србији у коришћењу евопских средстава, као и да се ту уз помоћ ЕУ реализују квалитетни пројекти. Бенедикт је посетио Рашку заједно са 17 чланова амбасада земаља ЕУ у Београду. 

Шефа делегације ЕУ у Београду И представнике амбасада европских земаља најпре је примио председник општине Рашка Игњат Ракитић, који их је упознао са пројектима реализованим из средстава ЕУ и плановима развоја општине Рашка. Представници амбасада су у разговору са председником општине показали интересовање за планове везане  за заштиту животне средине, финансирање културе И развој туризма. 

Након тога гости из Београда И председник општине Рашка обишли су Удружење за помоћ лицима са посебним потребама, које је добијало средства из програма Европски Прогрес, али И оних који су му претходили. Обраћајући се новинарима Оскар Бенедикт је рекао:

"ЕУ И Влада Швајцарске су до сада финансирали различите пројекте у Рашки, који су утицали на стварање бољег економског амбијента, подизање животног стандарда грађана, поштовање принципа родне равноправности. Радионица у којој су ангажоване особе са инвалидитетом пример је успешно реализованог пројекта. Веома смо задовољни сто се већ дуго, кроз радно ангажовање, помаже особама са инвалидитетом да воде нормалан начин живота", рекао је Бенедикт новинарима.

Како је истакао, један од квалитетних пројеката у Рашкој је и пројекат за изградњу постројења за третман опадних вода, које ће пречишћавати воду и тако допринети заштити природе, унапређењу туризма и локалном економском развоју.

"Поносни смо што је ЕУ у томе учествовали и што настављамо да помажемо општини  Рашка", додао је Бенедикт.

Председник општине Рашка Игњат Ракитић се захвалио шефу делегације ЕУ И представницима амбасада  на посети Рашки И изразио наду да ће добра сарадња бити настављена.

"Настојаћемо да одрадимо што више квалитетних пројеката који ће утицати на подизање животног стандарда грађана. Планови за развој општине Рашка постоје, тако да ћемо тражити  средства и помоћ за њихову реализацију. Захвалан сам чланицама ЕУ И Влади Швајцарске на досадашњој сарадњи кроз коју смо урадили бројну планску документацију, завршили објекат дечјег вртића, обезбедили средства за предузетнице, започели пројекат за изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода, помогли невладином сектору И финансирали пројекте који брину о друштвено осетљивим групама. Велики број реализованих пројеката даје ми наду да подршка  неће изостати ни у наредном периоду“, рекао је Ракитић.

ЕУ и Влада Швајцарксе су кроз различите развојне програме подржале спровођење више од 50 пројекта у општини Рашка. За то је издвојено преко 1,3 милиона евра. 

Поштовани суграђани и суграђанке, позивамо вас на дебату о улози локалних заједница и цивилног друштва у процесу преговора с циљем отварања преговарачких поглавља с Европском унијом. Главна гошћа дебате биће директорка Канцеларије за европске интеграције, г-ђа Ксенија Миленковић, уз још два члана српског преговарачког тима.

Дебата ће бити одржана у уторак, 24. маја, у хотелу "Престиж", у Рашки. Догађај је заказан за 13 часова и трајаће до 16 часова. Свим учесницима и учесницама дебате је обезбеђен ручак по завршетку радног дела.

Због важности догађаја, до петка, 20. маја, до 15 часова, потврдите ваше присуство позивом на број 065/50-40-836 или на мејл: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

Др. онколог Алесандровић Душица из Краљева обавила је палпаторне прегледе  у шест термина и то:

-12.03.2016.године   прегледала 59 жена

-19.03.2016.године прегледала 61 жену 

-02.04.2016.године пргледала 72 жене

-09.04.2016.године прегледала 67 жена

-16.04.2016.године прегледала 66 жена 

-14.05.2016.године прегледано је 56 жена 

 У шест термина прегледано је укупно 381 жена

По месту пребивалишта :

-Рашка .....................................................................296 жена

-Баљевац....................................................................41 жена 

-Остало сеоско подручје ............................................44 жена

По старосној доби:

-од 1930 до 1940 годишта прегледане  6 жене

-од 1940 до 1950 годишта прегледане 35 жене

-од 1950 до 1960 годишта прегледане 92 жене

-од 1960 до 1970 годишта прегледано 96 жена

-од 1970 до 1980 годишта прегледане 93 жене

-од 1980 до 1990 годишта прегледана 53 жене

-од 1990 до 2000 годишта прегледано 6 девојака 

-прегледанo je  и 7 мушкарца

-обављено је 43 малигних контрола

Резултати прегледа:

-на мамографски преглед упућене су   72 жене од којих је 10 дијагностика

-на ултразвучни преглед упућено  је 85 жена 

-установљена су 3 малигнитета дојке, 1 малигнитет штитне жлезде и 2 меланома (младеж)

У извештајном периоду већ су обављене три операције карцинома дојке.

На основу изнетих података може се констатовати да је палпаторни преглед дојке у потпуности оправдао ангажовање докторке онколога и да је спроведена акција Комисије за родну равноправност била од изузетног значаја за превенцију лечења болести дојке.

Председница Комисије за родну равноправност

Добрила Филиповић

уторак, 10 мај 2016 12:46

“ТРКА МИРА” У РАШКИ 17.МАЈА

“Трка мира”, којом се промовише мир, склад, пријатељство и разумијевање међу људима у Рашку стиже  17. маја.

Трка Peace Run је глобална спортска манифестација посвећена миру, складу и пријатељству међу људима. Њена траса пролази кроз све земље Европе и кроз већину земаља на свим континентима. Интернационални тим тркача носи упаљену бакљу као симбол људске тежње за лепшим и срећнијим светом. Бакља се преноси из руке у руку на траси која је неколико пута дужа од обима земаљске кугле. Трка Пеаце Рун дотиче животе и срца милиона људи широм наше планете. До сада су протрчали кроз преко 150 земаља света. Дуж трасе, у свим местима кроз које пролазе, придружују им се мештани, деца, локални спортисти, уметници, грађани… Тако бакља, прелазећи из руке у руку, повезује све људе у њиховој тежњи за бољим и срећнијим светом у коме ће владати мир, љубав, склад и јединство.

Укупна дужина трасе је дужа од обима земљине кугле и износи више од 60.000 km! Европски огранак Трке започео је свој дуг пут од преко 25.000 km у Порту (Португалија) 24.02.2016.  На свом путу проћи ће кроз свих 49 европских земаља, а  завршница је у Риму, 08.10.2016.

Trka Peace Run, која је била позната и као World Harmony Run од 2005. до 2012. године, јесте глобална штафетна трка у којој сви учесници промовишу мир, пријатељство и хармонију међу људима, предајући упаљену бакљу из руке у руку.

Интернационални тимови тркача прелазе многе границе и на тај начин повезују школе, установе, организације и људе свих професија. 

Peace Run, трка коју је основао Шри Чинмој 1987. године, обухватио је до сада преко 10 милиона људи из више од 150 земаља света. Тако нпр. интернационални тим у Европи сваке друге године повезује све европске земље на јединственој траси дугој 24.000 km. 

Званични представник за јавност Трке на светском нивоу је олимпијска легенда Карл Луис. Многе поyнате личности су пружиле подршку овој иницијативи, укључујући Нелсона Манделу, Михаила Горбачова, Мајку Терезу…

У Трци Мира кроз Србију ове године учествоваће међународна екипа од 15-так тркача као и тркачи из наше земље. Дуж трасе ће се прикључивати и локални спортисти и грађани. Екипа ће се задржавати у местима проласка ради посете општинама, школама, локалним спортским клубовима…

Интернационални тим тркача ће 16. маја ући у нашу земљу из правца Црне Горе и на свом путу ће проћи кроз 12 Општина: Нови Пазар, Рашку, Краљево, Врњачку Бању, Трстеник, Крушевац, Рибарску Бању, Ниш, Црвену Реку, Белу Паланку, Пирот и Димитровград. На граничном прелазу Градина интернационални тим Трке Мира ће у петак 20. маја 2016. напустити Србију и прећи у Бугарску настављајући своју мисију.

“Трка мира” у Рашку стиже 17.маја. Централни програм одржава се градском тргу  и почиње у 10:30.

 Учеснике манифестације дочекаће представници Спортског савеза, деца из спортских клубова, волонтери Канцеларије за младе, чланови културно-уметничких друштава,  грађани општине Рашка. Присутне ће поздравити представници “Трке мира” и председник општине Рашка Игњат Ракитић, након чега ће бити приређен пригодан  програм.     

 

Само они који сањају о миру,

Који воле мир и који служе мир

Могу да промене свет!

- Шри Чинмој, оснивач трке 

 

Општинска управа Рашка, у сарадњи са Пољопривредном саветодавном и стручном службом из Краљева, врши узимање просечних узорака земље за агрохемијска испитивања. Узорци ће се узимати у   Рашки 20.05 2016 у Удружењу пчелара у Ибарској улици у трајању од 1000  до 1400 . Право на највише десет узорака имају сва регистрована газдинства. Са собом обавезно понети структуру биљне производње и потврду о активном статусу газдинства које се предају. Анализа је бесплатна.

Ближа обавештења могу се добити у канцеларији број 17 Општинске управе Рашка код Зорана Сташевића.