email: info@raska.org.rs | Тел: 036/736-244 | Адреса: Ибарска бр.2,36350 Рашка

A- A A+
  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • slider6.jpg
  • slider7.jpg
  • slider8.jpg
Веб сајт:: http://www.raska.gov.rs

У циљу подстицања грађана на очување животне околине и креативније уређење приватних екстеријера, Комисија за заштиту и унапређење животне средине организује наградну акцију „Најлепше двориште“. Рок за пријављивање је 4.5.2018.год. Пријављивње се може извршити на шалтеру Услужног центра или на телефон 064 8064889.

На основу члана 18. Закона о јавним службама („Сл. гласник РС“ бр. 42/91, 71/94, 79/05-др. закон, 81/05-испр. др. закона, 83/05-испр. др. закона и 83/14-др. закон), члана 19. Статута Јавне установе „Спортски центар“ Рашка и Одлуке о спровођењу јавног конкурса за именовање директора, број 75-2/18 од 17.04.2018. године,
УПРАВНИ ОДБОР
Оглашава
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА
ЈАВНЕ УСТАНОВЕ „СПОРТСКИ ЦЕНТАР“ РАШКА

Подаци о Установи: Јавна установа „Спортски центар“ Рашка, ул. Немањина 1/2, Рашка, матични број 17904060, ПИБ 110062325, претежна делатност 93.11-делатност спортских објеката.
Радно место: Директор Јавне установе „Спортски центар“ Рашка. Директора именује Скупштина општине Рашка на период од 4 (четири) године, на основу предлога Управног одбора Установе, а по спроведеном јавном конкурсу.
Место рада: Седиште Установе, ул. Немањина 1/2, Рашка.
Услови за именовање директора: Поред општих услова предвиђених Законом, лице које је кандидат за директора мора да испуњава и следеће посебне услове:
- да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године, односно на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама или специјалистичким струковним студијама из области спорта, правних или економских наука;
- најмање две године радног искуства;

-да достави предлог програма рада и развоја установе за период на који се именује.

Стручна оспособљеност, знања и вештине оцењују се у изборном поступку, увидом у доказе који су приложени уз пријаву кандидата и усменим разговором са кандидатима који испуњавају услове утврђене конкурсом.

Рок за подношење пријаве: Рок за подношење пријаве на јавни конкурс је 15 дана, а почиње да тече наредног дана од дана објављивања јавног конкурса у листу „Данас“.
Адреса на коју се подносе пријаве: Пријаве на јавни конкурс са неопходном документацијом и доказима о испуњености услова подносе се на адресу:
Јавна установа „Спортски центар“ Рашка, ул. Немањина 1/2, 36350 Рашка, са назнаком: ПРИЈАВА НА ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА-НЕ ОТВАРАТИ.
Пријава на јавни конкурс и докази који се прилажу уз пријаву:
Пријава на јавни конкурс садржи име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, податке о образовању, податке о радном искуства.
Уз пријаву на јавни конкурс кандидати за директорa дужни су да приложе:
- кратку биографију са подацима о досадашњем радном искуству,
- фотокопију личне карте,
- извод из матичне књиге рођених,
- уверење о држављанству,
- диплому или уверење о стручној спреми,
- потврде, уверења или друге исправе којима се доказује радно искуство,
- предлог програма рада и развоја установе за мандатни период од 4 године.
Докази се прилажу у оригиналу или овереној фотокопији, не старији од 6 (шест) месеци од дана објављивања огласа.
НАПОМЕНА: Пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или овереној фотокопији код надлежног органа, неблаговремене, неразумљиве пријаве биће одбачене Закључком Управног одбора, против кога није допуштена посебна жалба.
Јавни конкурс спроводи Управни одбор Установе.
Конкурс се објављује у листу „Данас“, званичној интернет презентацији ЈУ „Спортски центар“ Рашка, званичној интернет презентацији општине Рашка и на огласној табли Установе.
Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: Илија Роглић, 036/736-100, 066/022444.
Председник Управног одбора
Ненад Танасковић

 

30. СЕДНИЦА ОСМОГ ОДБОРНИЧКОГ САЗИВА СО-е РАШКА ће се одржати 16. априла 2018. године (понедељак) у сали СО Рашка у Рашки са почетком у 10,00 часова.
За ову седницу предложен је следећи

Д Н Е В Н И Р Е Д
- УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 29. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАШКА;
1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЗАКУП НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, вд начелника Општинске управе и председник комисије за давање непокретности у закуп непосредном погодбом;
2. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ЕКСТЕРНОЈ РЕВИЗИЈИ ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2017. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Миладија Миливојевић, шеф Одсека за финансије, буџет и ЛПА;
3. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА И ИНИЦИЈАТИВЕ.

Комисија за развој пољопривреде у општини Рашка на основу Одлуке о буџету општине Рашка за 2018. годину и Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Рашка за 2018. годину а по претходно прибављеној сагласности Министарства пољопривреде и заштите животне средине број 320-00-2071/2018-09 од 30.03.2018. године, на седници одржаној 11. априла 2018. године, расписује

КОНКУРС
За доделу подстицајних средстава по Програму подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за 2018. годину

Општи услови конкурса за све подстицаје:
-Да је комерцијално породично пољопривредно газдинство или правно лице са територије општине Рашка са активним статусом регистровано код Управе за трезор, филијала Нови Пазар, експозитура Рашка, у складу са Правилником о упису у регистар пољопривредног газдинства („Службени гласник РС“ бр. 17/2013);
- Да један исти корисник може остварити подстицаје само по једном основу из Програма и само једном може конкурисати ( осигурање не улази у ову ставку);
- Да су поред општих услова из Програма испунили и посебне услове конкурса;
- Да је предмет инвестиције реализован после 01. новембра 2017. године;
- Корисници који се нису домаћински понашали према подстицајним мерама, кредитима и другим врстама помоћи које је општина Рашка давала у протеклом периоду, тј. корисници који нису измирили дуговања према општини Рашка немају право да конкуришу.
Напомена: Комисија ће одбацити све захтеве по редоследу пристизања, осим првог, ако су оквиру исте кућне заједнице регистрована два или више газдинства.

Опширније на линку https://drive.google.com/open?id=18eliMFswwvMLNVJ9nB7R-6mC2ckCOFmM

29. СЕДНИЦА ОСМОГ ОДБОРНИЧКОГ САЗИВА СО-е РАШКА ће се одржати 13. априла 2018. године (петак) у сали СО Рашка у Рашки са почетком у 10,00 часова.
За ову седницу предложен је следећи Д Н Е В Н И Р Е Д
- УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 28. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАШКА;
1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ДАВАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЗАКУП НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Игњат Ракитић, председник општине;
2. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ФОРМИРАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Игњат Ракитић, председник општине;
3. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА И ИНИЦИЈАТИВЕ.

На основу члана 102. Закона о запосленима у аутономној покрајини и јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник РС“ број 21/16), Општинска управа општине Рашка, објављује

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Јавни конкурс за попуњавање радног места - Шеф одсека за инвестиције и грађевинско земљиште, број 112-2794/18-2 од 02.04.2018. године, оглашава се на огласној табли Општинске управе општине Рашка и на сајту општине Рашка www.raska.org.rs.

Обавештење о расписаном јавном конкурсу објавити у дневним новинама „Данас“.

Рок за подношење пријава на јавни конкурс је 15 (петнаест) дана од дана када је ово обавештење о јавном конкурсу оглашено у дневним новинама „Данас“.

 

Конкурс можете погледати и преузети О В Д Е!

четвртак, 29 март 2018 13:24

ПОДРШКА ПРИВАТНОМ СЕКТОРУ

Развојна агенција Србије (РАС) и Америчка агенција за међународни развој (УСАИД) обележиле су 28.марта завршетак четворогодишњег Пројекта за развој приватног сектора (ПСД), који је допринео развоју малих и средњих предузећа и предузетника јужне и југозападне Србије. Поред осталих званица скупу је присуствовао и председник општине Рашка Игњат Ракитић, као и представници компанија из наше општине које су користиле подршку ПСД програма.
Укупна вредност ПСД пројекта је четири милиона долара, а његов циљ био је јачање фирми из приватног сектора у 12 општина економски угрожених подручја јужне и југозападне Србије: Врање, Лесковац, Нови Пазар, Прешево, Бујановац, Медвеђа, Рашка, Сјеница, Тутин, Прибој, Пријепоље и Нова Варош.
“Партнерство РАС и УСАИД на овом пројекту довело је до значајног унапређења привреде неразвијених региона у Србији, до раста малих и средњих предузећа и њиховог умрежавања. Један од циљева РАС јесте равномерни развој Србије, а кроз овај пројекат омогућили смо фирмама из области агроиндустрије, модне, односно текстилне и индустрије одеће и обуће, као и лаке индустрије, да повећају свој извоз и продају, а што је најважније да креирају нова радна места”, рекао је Радош Газдић, в.д. директора РАС.
Азза Ел-Абд, директорка мисије УСАИД-а у Србији истакла је да су кроз партнерство РАС и УСАИД на ПСД пројекту обезбеђене услуге за 184 мала и средња предузећа и осам пословних удружења и кластера, у виду предузетничке обуке, индивидуалне обуке и менторства, пословних контаката са другим фирмама, доделе бесповратних средстава за куповину опреме као и могућности учешћа на међународним трговинским сајмовима.
“Ове активности су допринеле ширењу пословања и стварању 487 нових радних места као и 159 радних места на одређено време у 12 општина на југу и југозападу Србије,” рекла је директорка мисије УСАИД-а у Србији.
Државни секретар у Министарству привреде Драган Гргуревић захвалио је представницима УСАИД-а што су препознали значај развоја малих и средњих предузећа (МСП) на југу Србије и што су их, у сарадњи са РАС-ом, подржали.
“Имајући у виду да је Министарсто привреде већ неколико година уназад стратешки опредељено да пружа снажну подршку развоју сектора МСП, подржавамо и сваки вид партнерства и пројекте који за циљ имају афирмацију предузетништва у Србији”, рекао је Гргуревић.
Корисници пројекта били су: микро, мала и средња предузећа и предузетници, удружења и кластери, млади и жене, потенцијални предузетници и почетници у пословању.
На панел дискусији о резултатима пројекта, на којој су учествовали представници регионалних развојних агенција и корисници пројекта, је речено да су кроз пројекат: обезбеђене предузетничке обуке за 380 корисника, од којих је 180 било младих и жена; 71 мало и средње предузеће у власништву младих и жена добило је бесповратна средства за куповину опреме вредне више од 761.000 долара, што им је помогло да шире пословање и буду конкурентнији; 80 малих и средњих предузећа учествовало је на 16 међународних трговинских сајмова, што је довело до потписивања нових продајних уговора вредних око 670.000 долара; 82 мала и средња предузећа корисника пројекта усвојила су нове међународне стандарде, што је омогућило њиховим производима да изађу на нова тржишта.
Поред УСАИД, партнери на реализацији пројекта били су: акредитоване регионалне развојне агенције, које су надлежне за подручје градова и општина где се Пројекат реализује, и то: РРА „Златибор“ из Ужица, РРА „СЕДА“ из Новог Пазара, Центар за развој Јабланичког и Пчињског округа - ЦРЈПО из Лесковца, и Регионална агенција за просторни и економски развој Рашког и Моравичког округа из Краљева, којима су додељене захвалнице.
Међу почетницима у бизнису који су добили фнансијску подршку ПСД програма налази се 6 компанија из Рашке. То су “ЧАКИ ТЕРМОТИМ“, ГУД ФУД 036, ПР РАДЊА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ОСТАЛЕ ОДЕЋЕ, В-МЕТАЛ 983,ВСД-МИЛК И ТРГОПЛАСТ 036. Друге видове помоћи добило је још 12 предузетника из наше општине. О својим искуствима у сарадњи са ПСД програмом на скупу у Београду говорио је Марко Пантовић , један од власника фирме ГУД ФУД 036, који је истако да је захваљујући сарадњи са ПСД програмом успео да прошири обим производње, упосли више радника И повећа извозне потенцијале.

29.03.2018.ГОД.

28. СЕДНИЦА ОСМОГ ОДБОРНИЧКОГ САЗИВА СО-е РАШКА ће се одржати 03. априла 2018. године (уторак) у сали СО Рашка у Рашки са почетком у 10,00 часова.
За ову седницу предложен је следећи дневни ред:
- УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 27. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАШКА;
1. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ОПШТИНСКОГ ПРАВОБРАНИЛАШТВА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2017. ГОДИНУ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Горица Гајевић, општински правобранилац;
2. РАЗМАТРАЊЕ ПРОГРАМА И ПЛАНА РАДА ОПШТИНСКОГ ПРАВОБРАНИЛАШТВА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2018. ГОДИНУ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ И ПЛАН РАДА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Горица Гајевић, општински правобранилац;
3. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ И ИЗВРШЕЊУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП ПУТЕВИ РАШКА ЗА 2017. ГОДИНУ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Дарко Милићевић, директор ЈКП Путеви Рашка;
4. ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „РАШКА“ ЗА 2017. ГОДИНУ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Радомир Јаћовић, директор ЈКП „Рашка“;
5. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ „РАШКА“ ЗА 2017. ГОДИНУ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Раденко Цветић, директор Туристичке организације Рашка;
6. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ, ОБРАЗОВАЊЕ И ИНФОРМИСАЊЕ „ГРАДАЦ“ ЗА 2017. ГОДИНУ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Дејан Котурановић, директор ЦКОИ „Градац“;
7. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЈАВНЕ УСТАНОВЕ „СПОРТСКИ ЦЕНТАР“ РАШКА ЗА 2017. ГОДИНУ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Лазар Пауновић, вд директора ЈУ „Спортски Центар“;
8. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ЗА 2017. ГОДИНУ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Наташа Пејчиновић, вд директора Центра за социјални рад Рашка;
9. СТАТУТ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД РАШКА СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Наташа Пејчиновић, вд директора Центра за социјални рад Рашка;
10. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ НА КОРИШЋЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ ЦЕНТРУ ЗА КУЛТУРУ ОБРАЗОВАЊЕ И ИНФОРМИСАЊЕ ,,ГРАДАЦ“ ИЗ РАШКЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, в.д. начелника Општинске управе;
11. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ НА КОРИШЋЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ ,,ВЕСЕЛО ДЕТИЊСТВО“ ИЗ РАШКЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, в.д. начелника Општинске управе;
12. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА ИЗГРАДЊУ ЗДРАВСТВЕНЕ СТАНИЦЕ У НАСЕЉУ СУПЊЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, в.д. начелника Општинске управе;
13. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ФОРМИРАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРИБАВЉАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, в.д. начелника Општинске управе;
14. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ, БЕЗ НАКНАДЕ, РАДИ ПРОШИРЕЊА СЕОСКОГ ГРОБЉА У ШИПАЧИНИ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, в.д. начелника Општинске управе;
15. ПРЕДЛОГ ЗАКЉУЧКА О ДАВАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЗАКУП ЕКУМЕНСКОЈ ХУМАНИТАРНОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, в.д. начелника Општинске управе;
16. ПРЕДЛОГ ЗАКЉУЧКА О ДАВАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЗАКУП УДРУЖЕЊУ ЗА ПОМОЋ ЛИЦИМА СА ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, в.д. начелника Општинске управе;
17. РАЗМАТРАЊЕ ПЛАНА РАДА ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2018. ГОДИНУ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ПЛАНА РАДА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Миљан Премовић, начелник штаба;
18. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ФОРМИРАЊУ ЈЕДИНИЦЕ ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ ОПШТЕ НАМЕНЕ ЗА ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Миљан Премовић, начелник штаба;
19. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈA О РАДУ САВЕТА ЗА ЗДРАВЉЕ ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2017. ГОДИНУ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Ивана Алексић, председница Савета;
20. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ОТУЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ ДРАГИЦИ ТОДОРОВИЋ ИЗ РАШКЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Владан Станишић, председник комисије за располагање грађевинским земљиштем;
21. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ СЕКРЕТАРА КОМИСИЈЕ ЗА КООРДИНАЦИЈУ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА НАД ПОСЛОВИМА ИЗ ИЗВОРНЕ НАДЛЕЖНОСТИ ОПШТИНЕ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, в.д. начелника Општинске управе;
22. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА И ИНИЦИЈАТИВЕ.

 

39. СЕДНИЦА ЧЕТВРТОГ САЗИВА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА ће се одржати 22. марта 2018. године (четвртак) у Сали Општинске управе Рашка (ул. П. Вилимоновића 1, на I. спрату) са почетком у 10,00 часова.
За ову седницу предложен је следећи

ДНЕВНИ РЕД
- РАЗМАТРАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 38. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА;
1. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ОПШТИНСКОГ ПРАВОБРАНИЛАШТВА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2017. ГОДИНУ И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Горица Гајевић, општински правобранилац;
2. РАЗМАТРАЊЕ ПРОГРАМА И ПЛАНА РАДА ОПШТИНСКОГ ПРАВОБРАНИЛАШТВА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2018. ГОДИНУ И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ И ПЛАН РАДА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Горица Гајевић, општински правобранилац;
3. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ И ИЗВРШЕЊУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП ПУТЕВИ РАШКА ЗА 2017. ГОДИНУ И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Дарко Милићевић, директор ЈКП Путеви Рашка;
4. РАЗМАТРАЊЕ ПЛАНА РАДА ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2018. ГОДИНУ И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ПЛАНА РАДА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Миљан Премовић, начелник штаба;
5. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ФОРМИРАЊУ ЈЕДИНИЦЕ ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ ОПШТЕ НАМЕНЕ ЗА ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Миљан Премовић, начелник штаба;
6. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ НА КОРИШЋЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ ЦЕНТРУ ЗА КУЛТУРУ ОБРАЗОВАЊЕ И ИНФОРМИСАЊЕ ,,ГРАДАЦ“ ИЗ РАШКЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, в.д. начелника Општинске управе;
7. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА ИЗГРАДЊУ ЗДРАВСТВЕНЕ СТАНИЦЕ У НАСЕЉУ СУПЊЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, в.д. начелника Општинске управе;
8. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ФОРМИРАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРИБАВЉАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, в.д. начелника Општинске управе;
9. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ, БЕЗ НАКНАДЕ, РАДИ ПРОШИРЕЊА СЕОСКОГ ГРОБЉА У ШИПАЧИНИ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, в.д. начелника Општинске управе;
10. РАЗМАТРАЊЕ ОДЛУКЕ УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ „СПОРТСКИ ЦЕНТАР“ РАШКА О УТВРЂИВАЊУ ЦЕНА УСЛУГА У СПОРТСКОЈ ХАЛИ У БАЉЕВЦУ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Лазар Пауновић, вд директора ЈУ „Спортски центар“ Рашка;
11. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА ГРАЂАНА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2017. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Владан Чоловић, члан Општинског већа и председник Комисије;
12. РАЗМАТРАЊЕ ЗАКЉУЧКА И ЗАПИСНИКА КОМИСИЈЕ ЗА СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА ГРАЂАНА ОПШТИНЕ РАШКА ОД 13. МАРТА 2018. ГОДИНЕ СА ПРЕДЛОГОМ РЕШЕЊА О ДОДЕЛИ ЈЕДНОКРАТНЕ СОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Владан Чоловић, члан Општинског већа и председник Комисије;
13. РАЗМАТРАЊЕ ЖАЛБЕ НА РЕШЕЊЕ ОДСЕКА ЗА УРБАНИЗАМ, СТАМБЕНО КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ – КОМУНАЛНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ 03 БР. 355-238/18 ОД 19.02.2018. ГОДИНЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Јела Петровић, комунални инспектор;
14. ТЕКУЋА ПИТАЊА;

38. СЕДНИЦА ЧЕТВРТОГ САЗИВА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА ће се одржати 16. марта 2018. године (петак) у Сали Општинске управе Рашка (ул. П. Вилимоновића 1, на I. спрату) са почетком у 09,30 часова.
За ову седницу предложен је следећи

ДНЕВНИ РЕД
- РАЗМАТРАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 37. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА;
1. РАЗМАТРАЊЕ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА СПОРТСКОГ САВЕЗА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2018. ГОДИНУ СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ СПОРТСКОГ САВЕЗА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2018. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Зоран Николић, председник Спортског савеза општине Рашка;
2. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ O ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА БУЏЕТА OПШТИНЕ РАШКА НАМЕЊЕНИХ СПОРТУ ЗА 2018. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Зоран Николић, председник Спортског савеза општине Рашка;
3. ТЕКУЋА ПИТАЊА;

На основу члана 102. Закона о запосленима у аутономној покрајини и јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник РС“ број 21/16), Општинскo веће општине Рашка, објављује

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Јавни конкурс за попуњавање положаја Начелника Општинске управе општине Рашка, број 06-IV-36/2018-1 од 26.01.2018. године, оглашава се на огласној табли Општинске управе општине Рашка и на сајту општине Рашка www.raska.org.rs.

Обавештење о расписаном јавном конкурсу објавити у дневним новинама „Данас“.

Рок за подношење пријава на јавни конкурс је 15 (петнаест) дана од дана када је ово обавештење о јавном конкурсу оглашено у дневним новинама „Данас“.

Доставити:
- Дневним новинама „Данас“
- Конкурсној комисији
- архиви

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАШКА
III Број: 06-IV-36/2018-1
Дана:15.03.2018. године

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ РАШКА
Игњат Ракитић

ЈАВНИ КОНКУРС МОЖЕТЕ ПОГЛЕДАТИ ОВДЕ!

ИЗЈАВУ МОЖЕТЕ ПОГЛЕДАТИ И ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ!

Чланови Општинског већа усвојили су извештај о раду у 2017.години ЈКП „Рашка“. У документу стоји да је током протекле године произведено и дистрибуирано преко милион кубних метара воде за Рашку и више од 330 кубних метара за Баљевац. Хигијенски завод је прегледао 340 узорака воде и сви су били бактериолошки и хемијски исправни. У документу се констатује да се стално погоршава квалитет сирове воде у сливу реке Брвенице што изискује даља улагања у техничку опремљеност постројења за прераду воде. Губици на мрежи су велики и износе око 45 процената. Највећи инвестициони радови односе се на проширење водоводне мреже у Брвенику. Прошле године отворена је зоохигијенска служба.
Једногласно је усвојен Извештај о раду у 2017.години ЦК „Градац“. Књижни фонд је обновљен са више од 1.500 наслова, објављено је 12 књига међу којима је и 42.број часописа „Рашка“, у галерији је одржано 13 изложби. Центар је организовао низ манифестација попут Смотре рецитатора, „Дана краљице Јелене“ РДС, „Дана Милунке Савић“ и учествовао у програму „Музеји Србије – 10 дана од 10 до 10“. У 2017.години набављено је професионално озвучење.
Веће је усвојило извештај о раду ТО Рашка. Најзначајнија активност ТО одвијала се у Јошаничкој Бањи, где су захваљујући средствима Министарства туризма и општине Рашка започети радови на уређењу бањског парка који обухватају изградњу базена и блатног купатила, уређење пешачке стазе, постаљање дечјег мобилијара. Очекује се да радови буду завршени полвином године. ТО је учествовала на међународним сајмовима у Београду, Крагујевцу и Новом Саду и у промотивном каравану „Моја Србија“.
Чланови Општинског већа су усвојили и извештај о раду Спортског центра „Рашка“. У извештају се, између осталог, наводи да је градски базен инкасирао 3.191.670 динара, да је продато 14.280 дневних улазница. Клизалиште са синтетичким ледом ради од 25.децембра.Спортску халу користе клубови и школе и кроз тај објекат дневно прође између 1.200 и 1.500 особа. Спортски центар је преузео старање о спортској сали у Баљевцу.
На седници већа усвојен је и извештај о раду Центра за социјални рад.На евиденцији Центра у 2017.години било је 2.736 лица и њима је пружена нека услуга социјалне заштите. Право на новчану помоћ користило је 756 особа и 241 дете. Закон о социјалној заштити предвидео је да се из буџета локалне самоуправе финансирају помоћ у кући, дневни боравак, лични пратилац, привремени смештај у прихватилиште и једнократна помооћ. Из локалног буџета је издвојено више од 37 милиона динара за функционисање Центра за социјални рад. У оквиру Центра, као радна јединица, функционише дневни боравак, чије услуге је користило 20 особа.Од 2016.године се реализује услуга Лични пратилац и она је обезбеђена за 25 корисника. За једнократну помоћ поднета су 844 захтева, одобрено је 790 и исплаћено је укупно 7.198.000 динара.
Једногласно је усвојен и програм субвенционисања пољопривредних произвођача у 2018.години, за који је издвојено 20 милиона динара. Приоритет је пружање помоћи за формирање мини прерађивачких капацитета, што ће, како се очекује, поспешити запошљавање и самозапошљавање. Поред тога усвојен је и Извештај о спровођењу мера руралне политике у 2017.години. Кроз овај прогам финансирано је 569 пољопривредних произвођача, а за субвенције је издвојено нешто више од 20 милиона динара.
Чланови Општинског већа су усвојили предлог одлуке о стипендирању и награђивању студента и ученика. На општинске стипендије моћи ће да рачуна 66 академаца. За освојена прва три места на неком од републичких или међународних такмичења награђени су Стефан Курандић, Јанко пашајлић и Антонија Сретеновић.
Веће је подржало и одлуку о расподели средстава Месним заједницама. За реализовање планова 19 МЗ издвојено је 16 милона динара.
На седници је усвојен и Извештај Комисије за родну равноправност. Комисија је усвојила Локални економски план за родну равноправност 2017-2020. Током прошле године реализована је акција „Пријави насиље“, одржане су трибине на тему породичног насиља, спроведен програм „16 дана активизма против насиља над женама“, формирана је Женска одборничка мрежа.
Чланови Већа су усвојили годишњи извештај комисије за елементарне непогоде. У 2017.години комисији је поднето 130 захтева, од којих је 17 усвојено. Укупно је исплаћено 900.000 динара.
Општинско веће је прихватило Извештај комисије за социјална питања грађана. У протеклом периоду Комисији су достављена 22 захтева. Одобрено је 18.

На основу члана 3. став 1. и члана 5, став 1. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења („Службени гласник РС”, бр. 8/12), члана 61. Статута општине Рашка ("Службени гласник општине Рашка" бр. 91/08, 103/10, 130/13, 140/14, 144/14 и 155/16) и члана 11. Правилника о критеријумима и поступку доделе средстава из буџета општине Рашка за дотације невладиним организацијама за спровођење пројеката од јавног интереса, на предлог конкурсне комисије за спровођење поступка доделе бесповратних финансијских средстава из буџета, Општинско веће општине Рашка, на седници одржаној 12. марта 2017. године, донело је

О Д Л У К У
о одабиру програма/пројеката којима се из буџета општине
Рашка додељују средства за финансирање удружења

Члан 1.
Овим Одлуком ближе се утврђује одабир пројеката којима се из буџета општине Рашка додељују средства за финансирање по спроведеном јавном конкурсу који је за потребе општине Рашка расписала конкурсна комисија за спровођење поступка доделе бесповратних финансијских средстава удружењима из буџета општине Рашка за 2018. годину.

Члан 2.
Средства буџета општине Рашка за 2018. годину, намењена дотацијама удружењима, додељују се, следећим удружењима, за спровођење пројеката, у следећим износима:

НАЗИВ УДРУЖЕЊА ПРОЈЕКАТ Одобрени износ Бод.
1. Српска православна црквена општина Рашка Пројекат реконструкције крова храма Св. Архангела Гаврила 1,000,000.00 77.8
2. Дечји савез општине Рашка Наша деца, наша брига и срећа 700,000.00 76.8
3. Манастир Светих Благовести Градац Графичка представа архитектонских облика и орнаменталних форми манастира кроз језик симбола и декорација 183,200.00 76.6
4. Удружење особа са инвалидитетом "Срна" Разумећеш ме кад ме упознаш 133,000.00 73.0
5. Удружење за помоћ лицима са посебним потребама Рашка Социјална брига, социјализација и радно оспособљавање у циљу запошљавања ментално и физички недовољно развијених лица 260,000.00 73.0
6. Друштво за борбу против шећерне болести "Рашка" Обележавање међународног месеца борбе против шећерне болести 156,000.00 70.8
7. Црквена општина Баљевац Идејни пројекат обнове подземне цркве, село Паклење, Баљевац на Ибру 105,000.00 70.6
8. Еко клуб – Зелени путокази Буди еко активан 90,000.00 69.8
9. Удружење пчелара "Рашка" Храна и исхрана пчела 194,400.00 69.6
10. Гљиварско друштво "Копаоник" Едукативне изложбе гљива на територији општине Рашка 120,000.00 68.6
11. Радио клуб “Никола Тесла“ Набавка и употреба радио станица и опреме у хуманитар. акцијама и спортско рекреативним такмичењима на нивоу Опш. Рашка 234,000.00 66.0
12. "Спуст без Граница - Рашка" Рашка без граница – истражи и упознај 72,800.00 65.4
13. Месна организација жена Рашка Шареница МОЖ-а 60,000.00 65.2
14. Удружење грађана љубитеља планине Копаоник "СРЦ Копаоник" Развој летње туристичке понуде Копаоника и подкопаоничког краја кроз понуду активног одмора као стратешки важног правца туризма 49,668.00 65.0
15. Удружење "БеННем" огранак Рашка Њихов живот је и наша брига 100,000.00 64.0
16. Планинска заједница становника Парка природе Голија и резервата биосфере Голија - Студеница Израда катастра „дивљих“ депонија и могућности за њихову санацију у Парку природе „Голија“ и Резервату биосфере „Голија – Студеница“ 66,200.00 63.6
17. Актив Жена Јошаничка Бања Промоција и очување домаће радиности 69,750.00 63.2
18. Међуопштинска организација савеза слепих Србије Нови Пазар Будите моје светло у тами 35,000.00 62.6
19. Удружење пензионера општине Рашка Побољшање услова у пензионерским клубовима 80,400.00 62.2
20. Друштво за церебралну парализу Нови Пазар Учимо, вежбамо, активно живимо 35,000.00 62.2
21. Српска православна црквена општина Никољачка Уређење порте храма Св. Саве у Супњу 50,000.00 62.0
22. Удружење глувих и наглувих Нови Пазар Свет тишине 35,000.00 61.4
23. Удружење произвођача ракије Баљевац Ракијада 50,000.00 61.4
24. Удружење за неговање енглеског језика и књижевности - ЕНГЛЕСКИ КУТАК Шанса за језичко образовање незапослених и радно ангажованих лица у општини Рашка 50,000.00 61.4
25. Институт за сарадњу младих Развијмо свест за здравији свет! 75,000.00 60.8
26. Друштво пчелара Баљевац Пчеларство без граница 95,000.00 60.6
27. Међуопштинска организација цивилних инвалида рата Н. Пазар за општине Н. Пазар, Рашка, Сјеница и Тутин Они још постоје 35,000.00 60.0
28. Ловачко удружење Рашка Изградња високих, наткривених, изолационих чека за потребе ловног туризма, еколошке едукације и рекреације 0.00 59.2
29. Удружење ветерана ФК „Бане“ - Рашка Традиција, промоција спортских ветерана 0.00 58.0
30. Планинарско удружење „Јазавац“ Организација трке Ендуро Рашка 2018
Пројекат Планинарског удружења „Јазавац“ није био у складу са условима конкурса.
КУЛТУРА
НАЗИВ УДРУЖЕЊА ПРОЈЕКАТ Одобрени износ Бод.
1. Културно уметничко друштво "Рашка" Обележавање 20 година постојања и подизање квалитета рада кроз стручна усавршавања, припрему и постављање нових кореографија 386,000.00 71.2
2. Етно уметнички клуб "Черењски" Културом и традицијом у Европу 135,000.00 66.0
3. КУД "Јошаничка Бања" Игром и песмом за очување традиције
српског народа 158,900.00 65.2
4. Центар за алтернативну културу Афирмација младих рок бендова и рок музике 100,000.00 64.6
5. Ансамбл народних игара и песама "Фрула" Рашка Рашка у срцу 180,820.00 64.0
6. Културно уметничко друштво "Брвеница" Саборовање у општини Рашка – чување традиционалних и духовних вредности 75,000.00 63.8
7. Рефлексија Суматра 100,000.00 62.6
8. КУД "Рудар" Баљевац Фестивал фолклора „Видовдан“ 100,000.00 61.2
9. Клуб ликовних уметника "Рашка школа" Школа цртања и сликања 64,000.00 60.2

Члан 3.
Средства која се одобре за реализацију пројеката јесу наменска средства и могу да се користе искључиво за реализацију конкретног пројекта и у складу са уговором који се закључује између председника општине Рашка и удружења.
Општинско веће општине Рашка прати реализацију пројекта и врши контролу његове реализације.
Удружење – корисник средстава, односно реализатор пројекта дужан је да овлашћеном лицу општине Рашка, у сваком моменту, омогући контролу реализације пројекта и увид у сву потребну документацију.
Ако се приликом контроле утврди ненаменско трошење средстава Општинско веће општине Рашка је дужно да раскине уговор и затражи повраћај пренетих средстава, односно да активира инструмент обезбеђења, а удружење је дужно да средства врати са законском каматом.
Удружење је дужно да Општинском већу општине Рашка подноси извештај о реализацији пројекта.
Извештај се доставља квартално, осим у случају када пројекта не траје дуже од шест месеци и након реализације пројекта, а садржи, нарочито: податке о степену реализације пројекта и утрошеним средствима.

Члан 4.
За спровођењу ове Одлуке надлежан је Одсек за буџет и финансије Општинске управе у Рашки и именоване невладине организације.

Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Члан 6.
Ову Одлуку доставити Одсеку за буџет и финансије и објавити на огласној табли Општинске управе Рашка.

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАШКА
III Број: 06-VI-37/2018-21
Дана: 12. марта 2018. године.


ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ РАШКА
Игњат Ракитић

Због сезоне извођења пољопривредних радова, када мештани села општине Рашка на својим њивама и ливадама врше чишћење корова, трава и другог отпада, а затим спаљују сакупљени коров, тако да постоји реална опасност од проширења пожара на парцелама под шумама и на земљишту у непосредној близини шуме, а имајући у виду одредбе члана 47. Закона о шумама (Сл. гласник РС Бр. 30/10, 93/12 и 89/15),
1. „Да је забрањено паљење отворене ватре у шуми и на земљишту у непосредној близини шуме на удаљености мањој од 200 метара од руба шуме“, што је кажњиво по чл. 112 и 113. истог закона и то за:
• Правно лице новчаном казнoм од 100 000,00 до1.000.000,00 динара и
• Физико лице новчаном казном од 10.000,00 до 100.000,00 динара.
И члана 22. став 1. тачка 8. Закона о дивљачи и ловству (Сл.гл. РС, бр. 18/10).
2. „Забрањено је палити коров, стрњике, трстике, траве и друго растиње у ловиштима“ кажњиво по чл. 104. и 105. истог закона
• Правно лице новчаном казном 500 000,00 до 1 000 000,00 динара
• Физико лице новчаном казном од 5.000,00 до 30.000,00 динара.

ОВИМ ПУТЕМ СЕ УПОЗОРАВАЈУ

сви индивидуални пољопривредни произвођачи, као и сва остала физичка и правна лица да НЕ ПАЛЕ – ЛОЖЕ суву траву, коров и остали отпад на пољопривредним површинама која су близу шума, на мањој удаљености од 200 метара од руба шуме.


37. СЕДНИЦА ЧЕТВРТОГ САЗИВА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА ће се одржати 12. марта 2018. године (понедељак) у Сали Општинске управе Рашка (ул. П. Вилимоновића 1, на I. спрату) са почетком у 10,00 часова.
За ову седницу предложен је следећи

ДНЕВНИ РЕД
- РАЗМАТРАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 36. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА;
1. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „РАШКА“ ЗА 2017. ГОДИНУ И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Радомир Јаћовић, директор ЈКП „Рашка“;
2. РАЗМАТРАЊЕ ПРОГРАМA САКУПЉАЊА И ОДВОЖЕЊА КОМУНАЛНОГ ОТПАДА СА СЕОСКИХ ПОДРУЧЈА (МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ) У ТОКУ КАЛЕНДАРСКЕ 2018. ГОДИНЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Радомир Јаћовић, директор ЈКП „Рашка“;
3. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ, ОБРАЗОВАЊЕ И ИНФОРМИСАЊЕ „ГРАДАЦ“ ЗА 2017. ГОДИНУ И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Дејан Котурановић, директор ЦКОИ „Градац“;
4. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ „РАШКА“ ЗА 2017. ГОДИНУ И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Раденко Цветић, директор Туристичке организације Рашка;
5. РАЗМАТРАЊЕ ДАВАЊА САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ УПРАВНОГ ОДБОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ РАШКА
- О ЦЕНИ УСЛУГА СМЕШТАЈА ВИЛА „РАШКА“ КОПАОНИК,
- О ЦЕНИ УСЛУГА СМЕШТАЈА ВИЛА „РАС“ КОПАОНИК;
- О ПОПУСТУ НА РЕЗЕРВАЦИЈЕ СМЕШТАЈНИХ КАПАЦИТЕТА (САЈАМСКОМ ПОПУСТУ),
- О СНИЖЕЊУ ЦЕНА СМЕШТАЈА У СОБАМА БР. 4. И 5. У ОБЈЕКТУ СКИ ДОМ „РАШКА“.
ИЗВЕСТИЛАЦ: Раденко Цветић, директор Туристичке организације Рашка;
6. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ЈАВНЕ УСТАНОВЕ „СПОРТСКИ ЦЕНТАР“ РАШКА ЗА 2017. ГОДИНУ И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Лазар Пауновић, вд директора ЈУ „Спортски Центар“;
7. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ЗА 2017. ГОДИНУ И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Наташа Пејчиновић, вд директора Центра за социјални рад Рашка;
8. РАЗМАТРАЊЕ СТАТУТА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД РАШКА И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Наташа Пејчиновић, вд директора Центра за социјални рад Рашка;
9. РАЗМАТРАЊЕ ПРАВИЛНИКА O УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА И РАДНИХ ЗАДАТАКА У ЦЕНТРУ ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ОПШТИНЕ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Наташа Пејчиновић, вд директора Центра за социјални рад Рашка;
10. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ЗАКЉУЧКА О ДАВАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЗАКУП ЕКУМЕНСКОЈ ХУМАНИТАРНОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, в.д. начелника Општинске управе;
11. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ЗАКЉУЧКА О ДАВАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЗАКУП УДРУЖЕЊУ ЗА ПОМОЋ ЛИЦИМА СА ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, в.д. начелника Општинске управе;
12. ПРЕДЛОГ ПРАВИЛНИКА О КАТЕГОРИЈАМА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ КОЈЕ МОГУ ДА КОРИСТЕ ПОСЕБНО ОБЕЛЕЖЕНА ПАРКИНГ МЕСТА ЗА ВОЗИЛА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ НА ЈАВНИМ ПАРКИРАЛИШТИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, в.д. начелника Општинске управе;
13. ПРЕДЛОГ ПРАВИЛНИКА О ТРЕЋОЈ ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ, ОПШТИНСКОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ, СТРУЧНИМ СЛУЖБАМА И ПОСЕБНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОПШТИНЕ РАШКА, БР. 06-IV-25/2017-10. ОД 28.07.2017.Г.;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, в.д. начелника Општинске управе;
14. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2017. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Жељко Никић, члан Општинског већа и председник комисије;
15. РАЗМАТРАЊЕ ПРОГРАМА МЕРА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2018. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Жељко Никић, члан Општинског већа и председник комисије;
16. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ НАГРАДА И СТИПЕНДИЈА УЧЕНИЦИМА И СТУДЕНТИМА НА ТЕРЕТ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ОПШТИНЕ РАШКА, ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018 ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Вељко Раковић, члан Општинског већа;
17. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ОПШТИНЕ РАШКА НАМЕЊЕНИХ МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА ЗА 2018. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Лазар Мандић, помоћник председника општине и председник комисије;
18. РАЗМАТРАЊЕ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА СПОРТСКОГ САВЕЗА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2018. ГОДИНУ СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ СПОРТСКОГ САВЕЗА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2018. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Саша Милутиновић, члан Општинског већа;
19. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ O ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА БУЏЕТА OПШТИНЕ РАШКА НАМЕЊЕНИХ СПОРТУ ЗА 2018. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Саша Милутиновић, члан Општинског већа;
20. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОДАБИРУ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА КОЈИМА СЕ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ РАШКА ДОДЕЉУЈУ СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ УДРУЖЕЊА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Зоран Симовић, члан Општинског већа и председник комисије;
21. РАЗМАТРАЊЕ ЗАХТЕВА ЦРКВЕНЕ ОПШТИНЕ БАЉЕВАЦ ЗА ПРЕРАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА УНУТАР ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Зоран Симовић, члан Општинског већа и председник комисије;
22. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАШКА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. ДО 31.12.2017. ГОДИНЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, председник комисије;
23. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ ЗА 2018. ГОДИНУ У ИЗНОСУ OД 3.470.000,00 ДИНАРА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Милка Мијајловић, заменик шефа Одсека за буџет, финансије и ЛПА;
24. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ ЗА 2018. ГОДИНУ У ИЗНОСУ OД 5.000.000,00 ДИНАРА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Милка Мијајловић, заменик шефа Одсека за буџет, финансије и ЛПА;
25. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРОДУЖЕЊУ УГОВОРА О ЗАКУПУ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Стеван Бакрачевић, самостални саветник Општинске управе;
26. РАЗМАТРАЊЕ ЖАЛБЕ ИЗЈАВЉЕНЕ НА РЕШЕЊЕ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА ПОМОЋИ НАМЕЊЕНЕ ПОБОЉШАЊУ УСЛОВА СТАНОВАЊА ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА БР. 346-5 ОД 04.01.2018. ГОДИНЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Стеван Бакрачевић, самостални саветник Општинске управе;
27. РАЗМАТРАЊЕ ЖАЛБЕ ИЗЈАВЉЕНЕ НА РЕШЕЊЕ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ РАШКА – ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ БР. 04-433-2-19/61-1/2016 ОД 14.03.2016. ГОДИНЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Драгиша Павловић, шеф Службе за локалну пореску администрацију;
28. РАЗМАТРАЊЕ ГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОСЛЕДИЦА ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ЗА 2017. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Милан Покимица, члан Општинског већа и председник Комисије;
29. РАЗМАТРАЊЕ ЗАПИСНИКА СА ПРВЕ СЕДНИЦЕ КОМИСИЈЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОСЛЕДИЦА ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ОД 31. ЈАНУАРА 2018. ГОДИНЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Милан Покимица, члан Општинског већа и председник Комисије;
30. РАЗМАТРАЊЕ ЗАКЉУЧКА И ЗАПИСНИКА КОМИСИЈЕ ЗА СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА ГРАЂАНА ОПШТИНЕ РАШКА ОД 01. МАРТА 2018. ГОДИНЕ СА ПРЕДЛОГОМ РЕШЕЊА О ДОДЕЛИ ЈЕДНОКРАТНЕ СОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Владан Чоловић, члан Општинског већа и председник Комисије;
31. РАЗМАТРАЊЕ ЗАПИСНИКА СЕДНИЦЕ КОМИСИЈЕ ЗА ВАНТЕЛЕСНУ ОПЛОДЊУ СА ПРЕДЛОГОМ РЕШЕЊА О ФИНАНСИЈСКОЈ ПОМОЋИ ЗА ВАНТЕЛЕСНУ ОПЛОДЊУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Драган Вељовић, члан Општинског већа и председник комисије;
32. ТЕКУЋА ПИТАЊА;