email: info@raska.org.rs | Тел: 036/736-244 | Адреса: Ибарска бр.2,36350 Рашка

A- A A+
  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • slider6.jpg
  • slider7.jpg
  • slider8.jpg
Веб сајт:: http://www.raska.gov.rs

1.Чомагић Мирослав

2.Костић Бранко

3.Краговић Слободан

4.Ђуровић Небојша

5.Дикић Гојко

6.Здравковић Зорица

7.Мојовић Иван

8.Премовић Мирко

9.Радуловић Далибор

10.Радивојевић Љубиша

11.Мијајловић Бранко

12.Петровић Јела

13.Минић Ана

14.Здравковић Костантил

15.Росић Жупањац Мила

16.Белојица Јелена

17.Курандић Весна

18.Росић Боривоје

19.Сташевић Зоран

20.Петровић Миломир

21.Чорбић Горданаж

Решење можете погледати и преузети на линку: https://drive.google.com/file/d/1sVWfa97gBzyhhiBNskywZZXEX1puehsZ/view?usp=sharing

Чланом 25а Закона о финансијској подршци породици са децом ( „Сл.гласник РС“ , бр. 113/2017, 50/2018, 46/21-Одлука УС РС, 51/21- Одлука УС РС и 53/21-Одлука УС РС, 66/21 и 130/21 ) прописано је право на новчана средства за изградњу, учешће у куповини, односно куповину породично-стамбене зграде или стана по основу рођења детета може остварити мајка за дете рођено 1. јануара 2022. године и касније под условом да је држављанин Републике Србије и да има пребивалиште у Републици Србији.

Право из става 1. овог члана под условима утврђеним законом којим се уређују основе својинскоправних односа може остварити и мајка која је страни држављанин и има статус стално настањеног странца, ако је дете рођено на територији Републике Србије и/или је држављанин Републике Србије.

Изузетно, од ст. 1. и 2. овог члана, у случају смрти мајке детета, право може остварити отац детета.

Право из ст. 1. и 2. овог члана остварује мајка која непосредно брине о детету за које је поднела захтев, чија деца претходног реда рођења нису смештена у установу социјалне заштите, хранитељску, старатељску породицу или дата на усвојење, и која није потпуно лишена родитељског права у односу на децу претходног реда рођења.

Право из ст. 1. и 2. овог члана, изузетно, признаје се и уколико је дете претходног реда рођења смештено у установу због потребе континуиране здравствене заштите и неге, а по претходно прибављеној сагласности министарства надлежног за финансијску подршку породици са децом.

Право из ст. 1. и 2. овог члана може остварити мајка новорођеног детета под условом да први пут стиче у својину породично-стамбену зграду или стан на територији Републике Србије.
Захтев за остваривање права из ст. 1. и 2. овог члана подноси се преко надлежног органа јединице локалне самоуправе, у року од годину дана од дана рођења детета.

С тим у вези, Влада РС је донела Одлуку износу новчаних средстава за остваривање права на новчана средства за изградњу, учешће у куповини, односно куповину породично-стамбене зграде или стана по основу рођења детета у 2022 год.(„Сл.гласник РС“, 25/22) и Уредбу о ближим условима и начину остваривања права на новчана средства за изградњу, учешће у куповини, односно куповину породично-стамбене зграде или стана по основу рођења детета ( „Сл.гласник РС“, 25/22).

О праву из члана 25а овог закона одлучује Комисија за доделу новчаних средстава за изградњу, учешће у куповини, односно куповину породично-стамбене зграде или стана по основу рођења детета, чије чланове именује Влада РС. Председник Комисије је министар надлежан за социјална питања. Захтеви се подносе Општинској управи Рашка , непосредно или путем е-mail –a Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Преузми захтевe:

1. Образац за евидентирање документације уз захтев

2. Образац -НС мајка стан-1

3. Образац-НС отац стан-2

НАЗИВ ПОСТУПКА:
Захтев за промену намене пољопривредног земљишта и коришћење у непољопривредне сврхе
ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА:
Одсек за привреду и друштвене делатности
СВРХА:
Врши се промена намене пољопривредног земљишта у непољопривредно
ПРАВНИ ОСНОВ :
Овај поступак се спроводи на основу чл. 43., 44., 45. и 46. Закона о накнадама за коришћење јавних добара („Сл.гласник РС”, бр. 95/2018), чл. 2. тачка 1. Закона о пољопривредном земљишту („Сл. гласник РС“ бр. 62/06, 65/08 – др. закон, 41/09, 112/2015, 80/2017 и 95/2018 –др. закон ), члана 88. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ број 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – др. Закон и 9/2020) и чл.136. Закона о општем управном поступку („Сл. гласник РС”, бр. 18/2016 и 95/2018)
ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА:
Уз захтев за промену намене пољопривредног земљишта и коришћење у непољопривредне сврхе земљишта у коме странка наводи информације о парцели (број, K.О., улица/потес, површина, класа, култура) подноси и:
1. Доказ о уплати републичке административне таксе

Осталу документацију/податке о којима се води службена евиденција прибавља/врши увид првостепени орган, и то:

2. Препис поседовног листа
3. Копија плана парцеле
4. Извод из одговарајућег урбанистичког плана о намени катастарске парцеле
Странка може изричито да изјави да ће све или неке од наведених докумената о којима се води службена евиденција прибавити сама или да ће их доставити накнадно. Такође, странка изјављује да је сагласна да првостепени орган врши увид и прибави податке или документа неопходна за одлучивање.
ОПИС:
Поступак почиње обрадом предмета тј. провером захтева и поднетих прилога у предмету. Органи у складу са законом, врше увид, прибављају и обрађује податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, а који су неопходни за одлучивање, а сходно чл. 9. ст. 2. и 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“ број 18/2016 и 95/2018 –аутентично тумачење)то се чини без одуговлачења.
Евентуално, може доћи до примене члана 59. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“ број 18/16 и 95/2018 –аутентично тумачење), ако поднесак садржи неки формални недостатак који спречава поступање по поднеску или ако је неразумљив или непотпун, те орган обавештава подносиоца захтева на који начин да уреди поднесак и одређује подносиоцу рок у ком је дужан да недостатке отклони (рок који не може бити краћи од 8 дана), уз упозорење на правне последице ако не уреди поднесак у року, у ком случају ће се захтев сматрати неуредним и као такав одбацити.
Након тога утврђује се обавеза плаћања накнаде. Висине накнаде утврђује се слањем захтева Локалној пореској администрацији да утврди висину тржишне вредности предметног земљишта. По добијању процењене вредности предметног земљишта врши се обрачун висине накнаде и доноси решење
РОК ЗА РЕШАВАЊЕ: 30 ДАНА

Образац можете преузети на линку: https://drive.google.com/file/d/1VHk2-6JmgYPOA67BshOZfvBHnWKzu-BC/view?usp=sharing

НАЗИВ ПОСТУПКА:
Издавање уверења о остваривању права из области борачко инвалидске заштите
ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА:
Одсек за привреду и друштвене делатности
СВРХА:
Уверење се користи за потребе остваривања одређених права у РС
ПРАВНИ ОСНОВ :
Овај поступак се спроводи у складу са чланом 29. Закона о општем управном поступку,( „Службени гласник РС“, бр. 18/16, 95/18-аутентично тумачење) а у вези са Закона о правима бораца, војних инвалида, цивилних инвалида рата и чланова њихових породица ("Сл.гласник РС", 18/20)
ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА:
Уз захтев за признање права на породичну инвалиднину, подносилац захтева подноси:
1) Фотокопија личне карте или извод чиповане личне карте подносиоца захтева
ОПИС:
По пријему захтева запослени одмах , а најкасније у року од осам дана од дана прјема захтева издаје тражено уверење.
РОК ЗА РЕШАВАЊЕ: 8 ДАНА

Образац можете преузети на линку: https://drive.google.com/file/d/1RGU2AGo22aOYoaGAhW3rbRGRhrUcDzJR/view?usp=sharing

НАЗИВ ПОСТУПКА:
Повећање процента војног , односно цивилног инвалидитета
ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА:
Одсек за привреду и друштвене делатности
СВРХА:
Oдређивање новог/већег процента инвалидитета, на основу којег лице остварује веће принадлежности и већи обим борачко инвалидске заштите
ПРАВНИ ОСНОВ :
Овај поступак се спроводи на основу чл. 173.Закона о правима бораца, војних инвалида, цивилних инвалида рата и чланова њихових породица ("Сл.гласник РС", 18/20) и чл.2 Правилника о утврђивању процента инвалидитета војних инвалида и цивилних инвалида рата ( Сл.гласник РС", 3/21)
ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА:
Уз захтев за признање права на породичну инвалиднину, подносилац захтева подноси:
Медицинска документација не старија од 6 месеци
ОПИС:
По пријему предмета запослени одмах прегледа предмет и обавештава странку о евентуалним недостацима, потреби за допуном и року у коме допуну треба извршити. Рок за преглед предмета и обавештавање подносиоца о евентуалним недостацима је осам дана од дана пријема поднеска.Уколико подносилац захтева не изврши допуну у предвиђеном року , захтев се одбацује. Уколико је захтев комплетан, односно, након извршене допуне, предмет се упућује Посебној лекарској комисији која даје мишљење о вероватноћи да је наступила промена. Уколко је мишљење позитивно, предмет се упућује Првостепеној Лекарској комисији ради давања налаза и мишљења решава и доноси се решење.
РОК ЗА РЕШАВАЊЕ: 90-180 ДАНА

Образац можете преузети на линку: https://drive.google.com/file/d/1pX8gfRUF63drz7lk8pk3DlHl8579NlMG/view?usp=sharing

НАЗИВ ПОСТУПКА:
Накнада погребних трошкова у случају смрти борца, војног инвалида, цивилног инвалида рата , корисника породичне инвалиднине и корисника МНП
ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА:
Одсек за привреду и друштвене делатности
СВРХА:
Признавањем овог права лице које је сносило трошкове сахране има право на накнаду, у циљу материјалне заштите лица које је сносило трошкове
ПРАВНИ ОСНОВ :
Овај поступак се спроводи на основу чл.113. Закона о правима бораца, војних инвалида, цивилних инвалида рата и чланова њихових породица ("Сл.гласник РС", 18/20)
ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА:
Уз захтев за признање права на породичну инвалиднину, подносилац захтева подноси:
1) Фотокопија личне карте или извод чиповане личне карте подносиоца захтева
2) Оверена фотокопија рачуна погребних трошкова
3) Изјава два сведока, да је подносилац сносио трошкове сахране
4) Уверење Фонда ПИО , да исто право није остварено по другом правном основу
5) Текући рачун подносиоца захтева
Осталу документацију/податке о којима се води службена евиденција прибавља/врши увид првостепени орган, и то:
1) Извод из МКУ за лице на основу кога се остварује право

Странка може изричито да изјави да ће све или неке од наведених докумената о којима се води службена евиденција прибавити сама или да ће их доставити накнадно. Такође, странка изјављује да је сагласна да првостепени орган врши увид и прибави податке или документа неопходна за одлучивање.
ОПИС:
По пријему предмета запослени одмах прегледа предмет и обавештава странку о евентуалним недостацима, потреби за допуном и року у коме допуну треба извршити. Рок за преглед предмета и обавештавање подносиоца о евентуалним недостацима је осам дана од дана пријема поднеска.Уколико подносилац захтева не изврши допуну у предвиђеном року , захтев се одбацује. Уколико је захтев комплетан, односно, након извршене допуне, предмет се решава и доноси се решење.
РОК ЗА РЕШАВАЊЕ: 60 ДАНА

Образац можете преузети на линку: https://drive.google.com/file/d/1WT4cWTp1KIj5K59V23-XaDS7BF1J-WK2/view?usp=sharing

НАЗИВ ПОСТУПКА:
Породична инвалиднина после смрти ВИ, ЦИР I групе и палог борца
ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА:
Одсек за привреду и друштвене делатности
СВРХА:
Остваривање права на породичну инвалиднину у циљу побољшања материјалног положаја чланова породице
ПРАВНИ ОСНОВ :
Овај поступак се спроводи на основу чл. 32. и 40-50.Закона о правима бораца, војних инвалида, цивилних инвалида рата и чланова њихових породица ("Сл.гласник РС", 18/20)
ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА:
Уз захтев за признање права на породичну инвалиднину, подносилац захтева подноси:
1) Копију личне карте или извод чиповане личне карте,
2) Изјаву два сведока оверену код нотара, да брачни друг није засновао нову брачну или ванбрачну заједницу,
3) Уверење о околностима погибије лица по основу кога се тражи признање права на породичну инвалиднину,
4) Медицинску документацију за дете или удову који траже признање права на породичну инвалиднину по основу неспособности за привређивање.
Осталу документацију/податке о којима се води службена евиденција прибавља/врши увид првостепени орган, и то:
1) Извод из матичне књиге рођених за подносиоца захтева и чланове уже породице,
2) Извод из матичне књиге венчаних за брачног друга,
3) Извод из матичне књиге умрлих за лице по основу кога се остварује право,
4) Извод из матичне књиге рођених за лице по основу кога се остварује право,
5) Уверење о држављанству за подносиоца захтева и чланове уже породице,
6) Уверење из казнене евиденције за подносиоца захтева и чланове породице да нису осуђени правоснажном судском пресудом због учествовања у рату на страни окупатора или његових помагача, као и да нису осуђени правоснажном судском пресудом за ратне злочине,
7) Уверење Управе за традицију, стандард и ветеране Сектора за људске ресурсе Министарства одбране о околностима погибије лица по основу кога се остварује право,
8) Уверење МУП, ако је у питању припадник МУП,
9) Потврду о школовању и полагању испита за децу старију од 15 година.
Странка може изричито да изјави да ће све или неке од наведених докумената о којима се води службена евиденција прибавити сама или да ће их доставити накнадно. Такође, странка изјављује да је сагласна да првостепени орган врши увид и прибави податке или документа неопходна за одлучивање.
ОПИС:
По пријему предмета запослени одмах прегледа предмет и обавештава странку о евентуалним недостацима, потреби за допуном и року у коме допуну треба извршити. Рок за преглед предмета и обавештавање подносиоца о евентуалним недостацима је осам дана од дана пријема поднеска.Уколико подносилац захтева не изврши допуну у предвиђеном року , захтев се одбацује. Уколико је захтев комплетан, односно, након извршене допуне, предмет се решава и доноси се решење.
РОК ЗА РЕШАВАЊЕ: 60 ДАНА

Образац можете преузети на линку: https://drive.google.com/file/d/1pjDBBORMXrAdfruAGvl2-gdnFRkfumDH/view?usp=sharing

четвртак, 22 јул 2021 11:20

Додатак за негу

НАЗИВ ПОСТУПКА:
Додатак за негу ВИ, ЦИР и корисника МНП ВИ и ЦИР рата I групе; ВИ и ЦИР II, III и IV групе код којих постоји било које оштећење организма које је , заједно са утврђеним инвалидитетом по основу овог закона , једнако оштећењу организма војног инвалида I групе; корисник МНП које је то право остварио по основу признатог својства ВИ од V-X групе ЦИР од V-VII групе , корисника ПИ код кога постоји оштећење организма једнако оштећењу организма ВИ I групе и корисник права на МНП , које је остварио по основу признатог својства борца из чл. 5.тач.3и4 и чланови уже породице овог борца, након његове смрти код кога постоји оштећење организма једнако оштећењу организма ВИ I групе
ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА:
Одсек за привреду и друштвене делатности
СВРХА:
Признавањем овог права,наведена лица стичу право на додатак на негу у проценту прописаном Законом , у циљу материјалне заштите РВИ, МВИ и ЦИР и корисника МНП
ПРАВНИ ОСНОВ :
Овај поступак се спроводи на основу чл. 32. и 53-57.Закона о правима бораца, војних инвалида, цивилних инвалида рата и чланова њихових породица ("Сл.гласник РС", 18/20) и и чл. 2-5.Правилника о додатку за негу по Закону о правима бораца, војних инвалида, цивилних инвалида рата и чланова њихових породица (Сл.гласник РС", 161/20)
ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА:
Уз захтев за признање права на породичну инвалиднину, подносилац захтева подноси:
1) Копију личне карте или извод чиповане личне карте,
2) Медицинска документација не старија од 6 месеци
Осталу документацију/податке о којима се води службена евиденција прибавља/врши увид првостепени орган, и то:
1)Уверење Републичког Фонда ПИО да ли подносилац захтева остварује накнаду за туђу негу и помоћ
Странка може изричито да изјави да ће све или неке од наведених докумената о којима се води службена евиденција прибавити сама или да ће их доставити накнадно. Такође, странка изјављује да је сагласна да првостепени орган врши увид и прибави податке или документа неопходна за одлучивање.
ОПИС:
По пријему предмета запослени одмах прегледа предмет и обавештава странку о евентуалним недостацима, потреби за допуном и року у коме допуну треба извршити. Рок за преглед предмета и обавештавање подносиоца о евентуалним недостацима је осам дана од дана пријема поднеска.Уколико подносилац захтева не изврши допуну у предвиђеном року , захтев се одбацује. Уколико је захтев комплетан, односно, након извршене допуне, предмет се решава и доноси се решење.
РОК ЗА РЕШАВАЊЕ: 90-180 ДАНА

образац можете преузети на линку: https://drive.google.com/file/d/1qsChU-3Ru_rw9ab4-Z7b18Ktb53h9ybo/view?usp=sharing

НАЗИВ ПОСТУПКА:
Лична инвалиднина војног инвалида и цивилног инвалида рата
ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА:
Одсек за привреду и друштвене делатности
СВРХА:
Признавањем својства РВИ, МИ и ЦИР ова лица стичу право на личну инвалиднину у проценту прописаном Законом , у циљу материјалне заштите РВИ, МВИ и ЦИР
ПРАВНИ ОСНОВ :
Овај поступак се спроводи на основу чл. 32. и 34-39.Закона о правима бораца, војних инвалида, цивилних инвалида рата и чланова њихових породица ("Сл.гласник РС", 18/20) и чл.2 Правилника о утврђивању процента инвалидитета војних инвалида и цивилних инвалида рата ( Сл.гласник РС", 3/21)
ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА:
Уз захтев за признање права на породичну инвалиднину, подносилац захтева подноси:
1) Копију личне карте или извод чиповане личне карте,
2) Уверење о околностима задобијања оштећења организма
3) Медицинска документација из периода настанка оштећења организма и о лечењу до подношења захтева
4) Осталу документацију за сваки особен случај
Осталу документацију/податке о којима се води службена евиденција прибавља/врши увид првостепени орган, и то:
1) Извод из матичне књиге рођених
2) Уверење о држављанству
3) Уверење из казнене евиденције за подносиоца захтева да није осуђен правоснажном судском пресудом због учествовања у рату на страни окупатора или његових помагача, као и да није осуђен правоснажном судском пресудом за ратне злочине 4) Извод из матичне књиге рођених за лице по основу кога се остварује право,
5) Уверење Управе за традицију, стандард и ветеране Сектора за људске ресурсе Министарства одбране, о околностима рањавања или повређивања подносиоца захтева
6) Обавештење о отпуштању из војне формације (за ратног војног инвалида и мирнодопског војног инвалида)
7) Потврда о времену проведеном у војној формацији (за ратног војног инвалида и мирнодопског војног инвалида)
8) Уверење о околностима задобијања оштећења организма (за припаднике МУП-а)
9) Уверење Републичког фонда ПИО о томе да ли користи новчану накнаду за телесно оштећење
Странка може изричито да изјави да ће све или неке од наведених докумената о којима се води службена евиденција прибавити сама или да ће их доставити накнадно. Такође, странка изјављује да је сагласна да првостепени орган врши увид и прибави податке или документа неопходна за одлучивање.
ОПИС:
По пријему предмета запослени одмах прегледа предмет и обавештава странку о евентуалним недостацима, потреби за допуном и року у коме допуну треба извршити. Рок за преглед предмета и обавештавање подносиоца о евентуалним недостацима је осам дана од дана пријема поднеска.Уколико подносилац захтева не изврши допуну у предвиђеном року , захтев се одбацује. Уколико је захтев комплетан, односно, након извршене допуне, предмет се решава и доноси се решење.
РОК ЗА РЕШАВАЊЕ: 90-180 ДАНА

Образац можете преузети на линку: https://drive.google.com/file/d/18xE-xlQ957uglEByVrXY9YprECxsF3V3/view?usp=sharing

НАЗИВ ПОСТУПКА:
Инвалидски додатак РВИ који је навршио 65 година живота ( од I-IV групе инвалидитета)
ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА:
Одсек за привреду и друштвене делатности
СВРХА:
Признавање инвалидског додатка РВИ који је навршио 65 година живота , у циљу материјалне заштите РВИ.
ПРАВНИ ОСНОВ :
Овај поступак се спроводи на основу чл. 32. и 72-73.Закона о правима бораца, војних инвалида, цивилних инвалида рата и чланова њихових породица ("Сл.гласник РС", 18/20)
ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА:
Уз захтев за признање права на породичну инвалиднину, подносилац захтева подноси:
1) Копију личне карте или извод чиповане личне карте,
Осталу документацију/податке о којима се води службена евиденција прибавља/врши увид првостепени орган, и то:
1) Извод из матичне књиге рођених за подносоца захтева
2) Уверење Фонда ПИо да не обавља послове по основу уговора ван радног односа и не обавља послове по основу других уговора за које остварује накнаду
3) Уверење Фонда ПИО о висини пензије , ако је у пензији
4) Уверење Пореске управе да ли се задужује порезом по основу самосталне делатности
5) Уверење Агенције за привредне регистре да није предузетник, члан привредног друштва, члан задруге или друге профитабилне организације
6) Уверење Центра за социјални рад
Странка може изричито да изјави да ће све или неке од наведених докумената о којима се води службена евиденција прибавити сама или да ће их доставити накнадно. Такође, странка изјављује да је сагласна да првостепени орган врши увид и прибави податке или документа неопходна за одлучивање.
ОПИС:
По пријему предмета запослени одмах прегледа предмет и обавештава странку о евентуалним недостацима, потреби за допуном и року у коме допуну треба извршити. Рок за преглед предмета и обавештавање подносиоца о евентуалним недостацима је осам дана од дана пријема поднеска.Уколико подносилац захтева не изврши допуну у предвиђеном року , захтев се одбацује. Уколико је захтев комплетан, односно, након извршене допуне, предмет се решава и доноси се решење.
РОК ЗА РЕШАВАЊЕ: 60 ДАНА

Образац можете преузети на линку: https://drive.google.com/file/d/1e_nM7cOkkRH0dUyNR_UdzeV68T5oeOQo/view?usp=sharing

НАЗИВ ПОСТУПКА:
Једнократна помоћ у случају смрти корисника МНП
ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА:
Одсек за привреду и друштвене делатности
СВРХА:
Признавањем овог права наследници стичу право на једнократну помоћ иза смрти корисника МНП , а у циљу материјалне заштите породице умрлог
ПРАВНИ ОСНОВ :
Овај поступак се спроводи на основу чл.114.ст.2.Закона о правима бораца, војних инвалида, цивилних инвалида рата и чланова њихових породица ("Сл.гласник РС", 18/20)
ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА:
Уз захтев за признање права на породичну инвалиднину, подносилац захтева подноси:
1) Фотокопија личне карте или извод чиповане личне карте подносиоца захтева
2) Оставинско решење
3) Текући рачуни наследника
Осталу документацију/податке о којима се води службена евиденција прибавља/врши увид првостепени орган, и то:
1) Извод из матичне књиге умрлих
Странка може изричито да изјави да ће све или неке од наведених докумената о којима се води службена евиденција прибавити сама или да ће их доставити накнадно. Такође, странка изјављује да је сагласна да првостепени орган врши увид и прибави податке или документа неопходна за одлучивање.
ОПИС:
По пријему предмета запослени одмах прегледа предмет и обавештава странку о евентуалним недостацима, потреби за допуном и року у коме допуну треба извршити. Рок за преглед предмета и обавештавање подносиоца о евентуалним недостацима је осам дана од дана пријема поднеска.Уколико подносилац захтева не изврши допуну у предвиђеном року , захтев се одбацује. Уколико је захтев комплетан, односно, након извршене допуне, предмет се решава и доноси се решење.
РОК ЗА РЕШАВАЊЕ: 60 ДАНА

Образац можете преузети на линку: https://drive.google.com/file/d/1kQFYa9PJolER7DtAPb3N3gySHwKKmSSB/view?usp=sharing

НАЗИВ ПОСТУПКА:
Једнократна помоћ у случају смрти војног инвалида
ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА:
Одсек за привреду и друштвене делатности
СВРХА:
Признавањем овог права наследници стичу право на једнократну помоћ иза смрти војног инвалида , а у циљу материјалне заштите породице умрлог
ПРАВНИ ОСНОВ :
Овај поступак се спроводи на основу чл.114.ст.1.Закона о правима бораца, војних инвалида, цивилних инвалида рата и чланова њихових породица ("Сл.гласник РС", 18/20)
ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА:
Уз захтев за признање права на породичну инвалиднину, подносилац захтева подноси:
1) Фотокопија личне карте или извод чиповане личне карте подносиоца захтева
2) Оставинско решење
3) Текући рачуни наследника
Осталу документацију/податке о којима се води службена евиденција прибавља/врши увид првостепени орган, и то:
1) Извод из матичне књиге умрлих
Странка може изричито да изјави да ће све или неке од наведених докумената о којима се води службена евиденција прибавити сама или да ће их доставити накнадно. Такође, странка изјављује да је сагласна да првостепени орган врши увид и прибави податке или документа неопходна за одлучивање.
ОПИС:
По пријему предмета запослени одмах прегледа предмет и обавештава странку о евентуалним недостацима, потреби за допуном и року у коме допуну треба извршити. Рок за преглед предмета и обавештавање подносиоца о евентуалним недостацима је осам дана од дана пријема поднеска.Уколико подносилац захтева не изврши допуну у предвиђеном року , захтев се одбацује. Уколико је захтев комплетан, односно, након извршене допуне, предмет се решава и доноси се решење.
РОК ЗА РЕШАВАЊЕ: 60 ДАНА

Образац можете преузети на линку: https://drive.google.com/file/d/1tTzYtkz9zPHRjKAfvLrbqrIU_sd2Vqb0/view?usp=sharing

НАЗИВ ПОСТУПКА:
Иналидски додатак РВИ у радном односу
ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА:
Одсек за привреду и друштвене делатности
СВРХА:
Признавање права на инвалидски додатак РВИ у радном односу, у циљу материјалне заштите РВИ
ПРАВНИ ОСНОВ :
Овај поступак се спроводи на основу чл. 32. и 66-69.Закона о правима бораца, војних инвалида, цивилних инвалида рата и чланова њихових породица ("Сл.гласник РС", 18/20)
ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА:
Уз захтев за признање права на породичну инвалиднину, подносилац захтева подноси:
1) Копију личне карте или извод чиповане личне карте,
2) Уговор о раду
3) Потврда послодавца о висини месечне зараде остварене у претходном месецу
Осталу документацију/податке о којима се води службена евиденција прибавља/врши увид првостепени орган, и то:
1) Уверење Фонда ПИО
2) Уверење АПР
3) Уверење Националне службе за запошљавање
Странка може изричито да изјави да ће све или неке од наведених докумената о којима се води службена евиденција прибавити сама или да ће их доставити накнадно. Такође, странка изјављује да је сагласна да првостепени орган врши увид и прибави податке или документа неопходна за одлучивање.
ОПИС:
По пријему предмета запослени одмах прегледа предмет и обавештава странку о евентуалним недостацима, потреби за допуном и року у коме допуну треба извршити. Рок за преглед предмета и обавештавање подносиоца о евентуалним недостацима је осам дана од дана пријема поднеска.Уколико подносилац захтева не изврши допуну у предвиђеном року , захтев се одбацује. Уколико је захтев комплетан, односно, након извршене допуне, предмет се решава и доноси се решење.
РОК ЗА РЕШАВАЊЕ: 60 ДАНА

Образац можете преузети на линку: https://drive.google.com/file/d/1xPgqk1_aH1qPVdPa3wQh4ugYcM9SpF4c/view?usp=sharing

НАЗИВ ПОСТУПКА:
Инвалидски додатак незапосленог војног инвалида
ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА:
Одсек за привреду и друштвене делатности
СВРХА:
Признавање инвалидског додатка незапосленом ратном војном инвалиду, у циљу материјалне заштите РВИ.
ПРАВНИ ОСНОВ :
Овај поступак се спроводи на основу чл. 32. и 70-73.Закона о правима бораца, војних инвалида, цивилних инвалида рата и чланова њихових породица ("Сл.гласник РС", 18/20)
ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА:
Уз захтев за признање права на породичну инвалиднину, подносилац захтева подноси:
1) Копију личне карте или извод чиповане личне карте,
2) Уговор о престанку радног односа
Осталу документацију/податке о којима се води службена евиденција прибавља/врши увид првостепени орган, и то:
1) Уверење НСЗ о пријави и да није одбијао послове који су му обезбеђени посредством ове организације
2) Уверење НСЗ да не остварује новчану накнаду за време назапослености
3) Уверење НСЗ да као незапослено лице није остварио право на исплату једнократне новчане накнаде у случају самозапошљавања, односно субвенције за самозапошљавање.
4) Уверење Реп. фонда ПИО да ли је обвезник доприноса за ПИО запослених, пољопривредника или по другом основу,
5) Уверење РФо да ли је корисник пензије
6) Уверење Пореске управе да ли се задужује порезом по основу самосталне делатности
7) Уверење Агенције за привредне регистре
8) Уверење Центра за социјални рад

Странка може изричито да изјави да ће све или неке од наведених докумената о којима се води службена евиденција прибавити сама или да ће их доставити накнадно. Такође, странка изјављује да је сагласна да првостепени орган врши увид и прибави податке или документа неопходна за одлучивање.
ОПИС:
По пријему предмета запослени одмах прегледа предмет и обавештава странку о евентуалним недостацима, потреби за допуном и року у коме допуну треба извршити. Рок за преглед предмета и обавештавање подносиоца о евентуалним недостацима је осам дана од дана пријема поднеска.Уколико подносилац захтева не изврши допуну у предвиђеном року , захтев се одбацује. Уколико је захтев комплетан, односно, након извршене допуне, предмет се решава и доноси се решење.
РОК ЗА РЕШАВАЊЕ: 60 ДАНА

Образац можете преузети на линку: https://drive.google.com/file/d/1wrBrufxgodDDi2gOLsYJ7PUmKxGxsB7_/view?usp=sharing


КАТЕГОРИЗАЦИЈА УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКАТА ЗА
СМЕШТАЈ: КУЋЕ, АПАРТМАНИ, СОБЕ И СЕОСКА ТУРИСТИЧКА ДОМАЋИНСТВА

Ко покреће поступак и на који начин

Захтев за разврставање угоститељских објеката за смештај врсте кућа, апартман, соба и сеоско туристичко домаћинство у категорију подноси угоститељ у општинској управи, као надлежном органу, преко портала еТуриста.

Правни основ

Овај поступак се спроводи сагласно одредбама:
Закон о угоститељству("Сл. гласник РС", бр. 17/2019);
Закон о општем управном поступку("Сл. гласник РС", бр. 18/2016 и 95/2018 – аутентично тумачење);
Правилника о стандардима за категоризацију угоститељских објеката за смештај (,,Службени гласник РС“ број 83/16 и 30/17);
Правилника о условима и начину обављања угоститељскe делатности, начину пружања угоститељских услуга, разврставању угоститељских објеката и минимално техничким условима за уређење и опремање угоститељскихобјеката (,,Службени гласник РС“ број 48/12 и 58/16);
Правилника о минималним техничким и санитарно-хигијенским условима за пружање угоститељских услуга у домаћој радиности и у сеоском туристичком домаћинству ("Службени гласник РС", број 41/10 и 48/2012 – др. правилник) – ван снаге су стављене одредбе које се односе на минимално техничке услове за уређење и опремање угоститељских објеката у домаћој радиности и у сеоском туристичком домаћинству;
Уредбе о висини трошкова у поступку разврставања угоститељских објеката у категорије, у зависности од њихове врсте, подврсте и величине (,,Службени гласник РС“ број 69/2011).

Подношење захтева

Захтев за категоризацију подноси угоститељ.
Физичко лице као угоститељ мора бити власник или сувласник или члан породичног домаћинства власника. Чланом породичног домаћинства сматра се брачни друг, деца рођена у браку, ван брака или усвојена, браћа и сестре, родитељи брачних другова и унучад, а која лица са власником, односно сувласником станују у истом стану, односно стамбеном објекту.
Захтев се подноси за сваки објекат посебно (кућа, апартман, соба или сеоско туристичко домаћинство).

Прилози (докази) за одлучивање у поступку који доставља странка

Уз писани захтев за разврставање угоститељских објеката за смештај врсте кућа, апартман, соба и сеоско туристичко домаћинство странка – угоститељ прилаже:

1. Трошкови поступка категоризације
• Доказ о уплати републичке административне таксе:

На име РАТ за захтев и решење – износ од 870,00 дин. потребно је уплатити на рачун 840-742221843-57, мод. 97 , поз. на бр.31-087.
На име ОАТ: Износ од 760,00 - за решење потребно је уплатити на рачун 840-745151843-03, мод.97, поз. на број 31-087.
На име ОАТ: Износ од 100,00 - за налепницу потребно је уплатити на рачун 840-745151843-03, мод.97, поз. на број 31-087.

2. Оверене сагласности за физичко лице:
• Ако захтев подноси сувласник прилаже сагласност другог/других сувласника, која је оверена код јавног бележника;
• Ако захтев подноси члан породичног домаћинства (брачни друг, деца рођена у браку, ван брака или усвојена, браћа и сестре, родитељи брачних другова и унучад) прилаже сагласност власника,односно сувласника, која је оверена код јавног бележника.
Привредно друштво, друго правно лице или предузетник, као угоститељ не прилаже доказ о правном основу коришћења објекта.

3. Доказ о власништву над објектом за физичко лице:
• За укњижене објекте није потребно прилагати доказ о власништву/сувласништву и надлежни орган податке прибавља по службеној дужности;
• Уколико непокретност није укњижена прилаже се уговор о купопродаји или откупу непокретности, или уговор о поклону или решење о оставинској расправи и др. докази – оригинал или оверена фотокопија која не сме бити старији од шест месеци;
• Уколико је непокретност изграђена без грађевинске дозволе или има одступања од грађевиснке дозволе, односно уколико не поседује употребну дозволу, цениће се доказда је органу надлежном за легализацију поднет захтев за легализацију, које податке надлежни орган податке прибавља по службеној дужности;
• Физичко лице које у оквиру сеоског туристичког домаћинства пружа угоститељске услуге смештаја на отвореном мора бити власник, односно сувласник тог земљишта. Власништво над земљиштем се доказује на напред наведен начин, а прихватиће се и укњижено право коришћења.
Привредно друштво, друго правно лице или предузетник, као угоститељ не прилаже доказ о власништву над објектом.

4. Лекарско уверење, односно потврда од овлашћене здравствене установе за физичко лице:
• За физичко лице и члановe домаћинства, ако чланови домаћинства живе у објекту у којем се пружа услуга смештаја (у објектима домаће радиности), односно услуга смештаја, припремања и услуживања хране, пића и напитака (у објекту сеоског туристичког домаћинства) – прибавља се лекарско уверење о здравственој способности за обављање угоститељске делатности издато од овлашћене здравствене установе (Дом здравља - медицина рада) у складу са чланом 22. Правилника о минимално техничким и санитарно хигијенским условима за пружање услуга у домаћој радиности и у сеоском туристичком домаћинству;
• За физичко лице и чланови домаћинства, ако чланови домаћинства живе у објекту сеоског туристичког домаћинства у којем се пружа услуга смештаја, припремања и услуживања хране, пића и напитака – прибавља се потврда од овлашћене здравствене установе да физичко лице које пружа угоститељске услуге у којем се пружају услуге исхране и пића, нису евидентирани на клицоноштво и паразите, у складу са чланом 22. Правилника о минимално техничким и санитарно хигијенским условима за пружање услуга у домаћој радиности и у сеоском туристичком домаћинству.
У објекту домаће радиности физичко лице може да пружа само угоститељске услуге смештаја.
У објекту сеоског туристичког домаћинства физичко лице може да пружа угоститељске услуге смештаја, припремања и услуживања хране, пића и напитака.

5. Изјава о испуњености минимално техничких услова за уређење и опремање угоститељских објеката за смештај

6. Изјава о испуњености стандарда у категорије

7. Изјава о испуњености санитарно-хигијенских услова

Изјаве се попуњавају електронски, на порталу еТуриста.


Одлучивање у поступку

Испуњеност прописаних услова за одређивање категорије угоститељског увиђајем на лицу места проверава комисија за категоризацију угоститељског објекта коју образује надлежни орган јединица локалне самоуправе.
Овај поступак се спроводи у складу са чл. 18, 19, 20, 21, 22, 30, 31. и 32. Закона о угоститељству (у даљем тексту Закон); чл. 10., 11., 12., 13, 30, 31, 33. и 34. и подацима о стандардима из прилога 8/9/10/11 Правилника о стандардима за категоризацију угоститељских објеката за смештај; чланом 22 Правилника о условима и начину обављања угоститељских делатности, начину пружања угоститељских услуга, разврставању угоститељских објеката и минимално техничким условима за пружање услуга у домаћој радиности и у сеоском туристичком домаћинству (на снази су само одредбе у делу;Чланом 6. Уредбе о висини трошкова у поступку разврставања угоститељских објеката у категорије, у зависности од њихове врсте, подврсте и величине, као и члановима 103 и 136. став 1. Закона о општем управном поступку.

Чланом 2. Закона тач. 1), 4) и 12) дефинишу се појмови:
- индивидуални лежај је постеља или кревет који је намењен за коришћење једне особе;
- кућа, апартман и соба засебни објекти у којима се пружају угоститељске услуге у домаћој радиности;
- сеоско туристичко домаћинство је објекат или група објеката у којем се пружају услуге смештаја, припремања и услуживања хране, пића и напитака или само услуге смештаја, који се налази у руралном (сеоском) окружењу са елементима локалног обележја и наслеђа.

Чланом 18. ст. 3. и 4. Закона прописано је да се угоститељски објекти за смештај врсте кућа, апартман, соба и сеоско туристичко домаћинство категоришу се у складу са стандардима прописаним за поједине врсте тих објеката.
Угоститељ је дужан да пре отпочињања обављања угоститељске делатности у угоститељском објекту врсте кућа, апартман, соба и сеоско туристичко домаћинство прибави решење о категоризацији.

Чланом 20. ст. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, и 10. Закона прописано је да угоститељ подноси надлежном органу јединице локалне самоуправе захтев за одређивање категорије угоститељског објекта из члана 18. став 4. овог закона.
Захтев из става 1. овог члана угоститељ подноси за сваки објекат посебно (кућа, апартман, соба или сеоско туристичко домаћинство).
Испуњеност прописаних услова за одређивање категорије угоститељског објекта за смештај увиђајем на лицу места проверава комисија за категоризацију угоститељског објекта коју образује надлежни орган јединица локалне самоуправе.
Одређивање категорије угоститељског објекта врши се, решењем које доноси надлежни орган јединице локалне самоуправе и важи три године од дана достављања решења подносиоцу захтева.
Надлежни орган јединице локалне самоуправе решењем одлучује по поднетом захтеву појединачно за сваки објекат.
Решење о категоризацији садржи и податке о броју индивидуалних лежаја, односно врсти лежаја.
Решење о категоризацији садржи све релевантне податке из члана 32. овог закона.
Против решења о категоризацији може се у року од 15 дана од дана достављања решења изјавити жалба министру.
Послове категоризације надлежни орган јединице локалне самоуправе обавља као поверени посао.

Чланом 21. став 1. Закона прописано је да захтев за категоризацију мора да садржи истините податке.

Чланом 22. Закона прописано је да ако у року важења решења о категоризацији дође до промене угоститеља, нови угоститељ је дужан да пре почетка рада у том објекту прибави ново решење којим се објекат категорише.
Ако у року важења решења о категоризацији објекат престане да испуњава прописане стандарде за категорију која му је одређена угоститељ је дужан да поднесе захтев за одређивање категорије у нижу категорију.
На захтев угоститеља доноси се решење о промени категорије када објекат испуни прописане стандарде за вишу категорију.
Промена категорије угоститељског објекта за смештај врши се на начин и по поступку прописаном за одређивање категорије.

Чланом 23. став 1. Закона прописано је да решење којим се угоститељски објекат за смештај категорише престаје да важи:
1) истеком рока за који је донето;
2) доношењем решења о промени категорије;
3) губитком категорије;
4) на захтев угоститеља;
5) ако дође до промене угоститеља;
6) престанком привредног друштва, другог правног лица или предузетника, услед кога се то правно лице или предузетник брише из одговарајућег регистра.

 

Ближе информације можете добити на телефоне:

036-515-0-269 и 064-812-86-97