email: info@raska.org.rs | Тел: 036/736-244 | Адреса: Ибарска бр.2,36350 Рашка

A- A A+
  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • slider6.jpg
  • slider7.jpg
  • slider8.jpg
среда, 31 мај 2023 14:44

Р А Н И Ј А В Н И У В И Д v п о в о д о м и з р а д е ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ КРАЉЕВО – РУДНИЦА

Написао
Оцените овај чланак
(0 Гласова)

Р  Е  П  У  Б  Л  И  К  А      С  Р  Б  И  Ј  А

М И Н И С Т А Р С Т В О  Г Р А Ђ Е В И Н А Р С Т В А ,  С А О Б Р А Ћ А Ј А  И  И Н Ф Р А С Т Р У К Т У Р Е

у складу са чланом 45а Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 -

УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 -УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др. закон, 9/20 и 52/21)

 

 

о  г л  а ш а  в а

Р А Н И    Ј  А В  Н И    У В И  Д

 

п о в о д о м  и з р а д е

ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ КРАЉЕВО – РУДНИЦА

 

 

Одлука о изради Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора железничке пруге Краљево

– Рудница, објављена је у „Службеном гласнику РС”, број 144/22.

Рани јавни увид одржаће се у трајању од 15 дана, од 1. до 15. јуна 2023. године на званичним интернет страницама министарства надлежног за  послове  просторног планирања  (www.mgsi.gov.rs) и  јединица  локалне  самоуправе  у обухвату планског документа, односно интернет страници града Краљева и општине Рашка.

Министарство надлежно за послове просторног планирања, као носилац израде предметног просторног плана организује рани јавни увид у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој просторне целине, очекиваним ефектима планирања и др.

Правна  и  физичка  лица  могу  доставити  примедбе  и  сугестије  на  изложени  материјал  у  писаној  форми

Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре - Сектор за просторно планирање и урбанизам, Немањина

22-26, 11 000 Београд, у току трајања раног јавног увида, закључно са 15. јуном 2023. године.

Прочитано 1141 пута Последњи пут измењено среда, 31 мај 2023 21:45