email: info@raska.org.rs | Тел: 036/736-244 | Адреса: Ибарска бр.2,36350 Рашка

A- A A+
  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • slider6.jpg
  • slider7.jpg
  • slider8.jpg
уторак, 22 новембар 2022 18:32

Информација о спроведеном консултативном процесу у поступку израде нацрта Плана развоја Општине Рашка за период 2022 – 2029

Написао
Оцените овај чланак
(0 Гласова)

Поступак израде нацрта Плана развоја Општине Рашка за период 2022-2029 (у даљем тексту План развоја) спроведен је током 2021. и 2022. године.

Израда Плана развоја подржана је кроз пројекат „Платформа за одговорно управљање јавним финансијама“ који реализује Програм Уједињених нација за развој у Србији.

Главне фазе у поступку израде плана биле су:

1. Припремна фаза и организација процеса;

2. Преглед и оцена постојећег стања;

3. Дефинисање визије, односно жељеног стања;

4. Дефинисање приоритетних циљева;

5. Дефинисање мера;

6. Успостављање институционалног оквира за спровођење Плана развоја ЈЛС;

7. Усвајање плана развоја ЈЛС.

Током припремне фазе донета је Одлука о приступању изради документа, утврђен план активности на изради плана и именован је Тим за техничко управљање целокупним процесом израде плана (Решење о формирању координационог Тима донето 21.7.2021. године, бр. 123). У припремној фази је урађена анализа заинтересованих страна - идентификовани су најважнији актери и анализирани њихов утицај и значај, за области за које се план израђује. Циљ анализе заинтерсованих страна био је да се идентификују сви значајни локални, регионални и евентуално национални актери, које треба укључити у широк консултативни процес у поступку израде Плана развоја. Састанак – радионица за анализу заинтересованих страна одржана је, дана 27.05.2021. године. На основу анализе заинтересованих страна, а у циљу спровођења широког консултативног процеса са заинтересованим странама, успостављен је Форум Партнера и утврђени чланови тематских група, са циљем консултације при изради Плана развоја 10..

Формиране су три тематске радне групе на бази тзв „стубова одрживог развоја“, и то:

- радна група бр. 1 за области заштита животне средине, урбанизам и просторно планирање, саобраћај и енергетика, инфраструктура,

- радна група бр. 2 за области економског развоја, пољопривреде и тржишта рада, и

- радна група бр. 3 за области као што су образовање, култура, спорт, омладинска политика, социјална заштита и здравство.

Преглед и оцена постојећег стања је први практичан корак у процесу, и подразумевао је прикупљање и обраду података из примарних и секундарних извора. У оквиру овог корака, комбинацијом примарног (радионице са заинтересованим странама) и секундарног (прикупљањем података из званичне статистике) прикупљања података, за општину Рашка, урађене су следеће анализе: 1) Анализа економске и развојне политике и тржишта рада; 2) Анализа пољопривреде; 3) Анализа у области заштите животне средине; 4) Анализа у области социјалне и здравствене заштите; 5) Анализа у области културе; 6) Анализа у области саобраћаја и комуникације; 7) Анализа у области образовања. Такође, направљена је веза са Циљевима одрживог развоја (Агенда 2030), односно урађена је локализација циљева и индикатора циљева одрживог развоја, као и веза са преговарачким поглављима Европске уније.

Анализа постојећег стања завршена је израдом тзв. SWOT матрице, која је развијена на радионици на којој су учествовали чланови Општинског тима за израду Плана развоја. Радионица SWOT анализе одржана је дана 10.06.2021 године.

Након завршетка овог процеса кренуло се у следећи корак - дефинисање визије, приоритетних циљева и мера и то како кроз радионице тако и кроз консултације са тематским групама. Одржане су и уводне и завршне консултације са Форумом Партнера.

Уводни састанак Форума Партнера одржан је 05.08.2021 године. Састанку је присуствовало 28 учесника, представника, јавног, приватног и цивилног сектора. На њему је представљен процес израде Плана развоја и започете су консултације са заинтересованим странама у процесу израде.

Консултативни процес настављен је током, кроз састанке са тематским радним групама, који су одржани 07.10.2021. године. Са све три тематске радне групе заједнички су анализирани нацрт Визије, Приоритетних циљева и Мера, које је предложио општински тим.

Дефинисање предлога визије, приоритетних циљева и мера спроведено је кроз консултације са тематским радним групама и Форумом партнера. Састанци тематских радних група одржани су дана 16.12.2021. године.

Финалне консултације са Форумом партнера и грађанима, о Нацрту Плана развоја, спроведене су у оквиру јавне расправе септембра-новембра 2022. године.

Нацрт Плана развоја стављен на Јавну расправу резултат је рада Општинског координационог тима именованог за израду предлога Плана развоја и широког консултативног процеса заинтересованих страна у општини Рашка.

У Рашки, дана 2.11.2022.

 

 

 

Прочитано 1253 пута