email: info@raska.org.rs | Тел: 036/736-244 | Адреса: Ибарска бр.2,36350 Рашка

A- A A+
  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • slider6.jpg
  • slider7.jpg
  • slider8.jpg
уторак, 18 октобар 2022 09:40

РЕШЕЊЕ о формирању Координационог тима за израду, спровођење, праћење и извештавање о спровођењу Средњорочног плана Општине Рашка

Написао
Оцените овај чланак
(0 Гласова)

На основу члана 44, став 1, тачка 5. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018), члана 55, став 1, тачка 9. Статута Општине Рашка („Службени гласник Републике Србије“, број 197/2018) и Одлуке о изради, спровођењу, праћењу и извештавању о спровођењу Средњорочног плана Општине Рашка (I Број: 06-IX-21/2022-11, од 7.10.2022. год.), председник Општине Рашка, дана 12.10.2022. године доноси

РЕШЕЊЕ
о формирању Координационог тима за израду, спровођење, праћење и извештавање о спровођењу Средњорочног плана Општине Рашка


I

Формира се Координациони тим за израду, спровођење, праћење и извештавање о спровођењу Средњорочног плана Општине Рашка, у саставу:

1. Немања Поповић, председник – председник Tима,
2. Илија Роглић, заменик председника - заменик председника Tима,
3. Ђорђе Радоичић, Служба за локални економски развој, Општинска управа Општине Рашка – координатор Tима,
4. Мирјана Скорић, председница Скупштине Општине Рашка,
5. Слободан Ристовић, начелник Општинске управе Општине Рашка,
6. Радомир Јаћовић, директор ЈКП „Рашка“,
7. Зоран Симовић, општински већник задужен за области заштите животне средине, образовања и удружења грађана,
8. Милка Бошњовић, општинска већница задужена за области спорта и омладине
9. Миладија Миливојевић, шефица Одсека за буџет, финансије и пореске послове
10. Луција Васиљевић, директорка Регионалне агенције за просторни и економски развој Рашког и Моравичког округа,
11. Златан Вукосављевић, председник Удружења за помоћ лицима са посебним потребама Рашка,
12. Дејан Котурановић, директор Центра за културу, образовање и информисање „Градац“,
13. Лазар Мандић, шеф Одсека за инвестиције и грађевинско земљиште, Општинска управа Општине Рашка,
14. Тијана Пајевић Ђорђевић, Служба за локални економски развој, Општинска управа Општине Рашка
15. Даница Павловић, Служба за локални економски развој, Општинска управа Општине Рашка
16. Срђан Васиљевић, Служба за локални економски развој, Општинска управа Општине Рашка
17. Милена Савић, Одсек за привреду и друштвене делатности – пољопривреда, Општинска управа Општине Рашка
18. Срдан Терзић, општински већник за област туризма,
19. Загорка Шумарац, општинска већница за области јавних финансија и буџета,
20. Бранко Костић, Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, Општинска управа Општине Рашка
21. Ивана Илић, Служба за локални економски развој, Општинска управа Општине Рашка

Координациони тим има улогу управљачке радне групе за процес средњорочног планирања у Општини Рашка. Поред тога, успостављају се и секторске радне групе које поступају у складу с одредбама и смерницама управљачке радне групе и одговорне су за средњорочно планирање у свом секторском делокругу.


II

Задаци Координационог тима су:

• координирање и надзирање процеса израде Средњорочног плана
• утврђивање обухвата секторских подгрупа и надзор над њиховим радом
• одлучивање о приоритетима локалне самоуправеу наредне три године у складу с расположивим ресурсима
• обезбеђивање благовремене укључености представника/ица свих релевантних организационих јединица органа Општине Рашка и осталих заинтересованих страна односно осигуравање несметаног прослеђивања информација од значаја за израду Средњорочног плана
• Осигуравање и заступање интереса Општине и пружање информација јавности у процесу израде Средњорочног плана
• разматрање и усвајање Средњорочног плана који је усаглашен са структуром и циљевима буџетских програма
• континуирано праћење и управљање спровођењем средњорочног плана током године

Координатор за израду Средњорочног плана у сарадњи с највишим руководством институције организује организује састанке секторских подгрупа, прикупља податке и и материјал за састанке од чланова/ица секторских подгрупа и обједињује га. Координира процесом праћења и извештавања о спровођењу средњорочног плана, размењује информације са кључним актерима у изради средњорочног плана и усклађује њихов рад. За потребе средњорочног планирања Координатор остварује непосредну и континуирану сарадњу с организационом јединицом надлежном за послове финансија у Општини Рашка.

Задаци Координационог тима и координатора реализују се у складу с обавезама Општине Рашка које проистичу из Закона о планском систему Републике Србије („Службени гласник Републике Србије“, број 30/2018) и Уредбе о методoлогији за израду средњорочних планова („Службени гласник Републике Србије“, број 8 од 8. фебруара 2019. године).

У изради првог средњорочног плана Општине Рашка за период 2023-2025., стручну подршку Координационом тиму пружиће Стална конференција градова и општина, сходно закљученом споразуму о сарадњи за спровођење пакета подршке за израду средњорочног плана у оквиру Програма Exchange 6.


III

Решење ступа на снагу даном доношења и објављује се на интернет страници Општине Рашка.


IV

Решење доставити председнику Тима, заменику председника Тима, координатору Тима, члановима/ама Тима и архиви.

Прочитано 1821 пута