email: info@raska.org.rs | Тел: 036/736-244 | Адреса: Ибарска бр.2,36350 Рашка

A- A A+
  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • slider6.jpg
  • slider7.jpg
  • slider8.jpg
среда, 15 јун 2022 16:32

ЈАВНA ПРЕЗЕНТАЦИЈA УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ ПРИКЉУЧКА НА ДРЖАВНИ ПУТ ИИА РЕДА БР.198, КМ 32+039.50 У КО ПЛЕШИН, ОПШТИНА РАШКА

Написао
Оцените овај чланак
(0 Гласова)

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РАШКА
ОДСЕК ЗА УРБАНИЗАМ, СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА,
САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

На основу члана 63. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – Одлука УС, 50/13 – Одлука УС, 98/13 – Одлука УС, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019, 37/2019., 9/2020. и 52/21), и члана 9. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања (Службени гласник РС“, бр. 32/19)

ОГЛАШАВА

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА
ЗА ИЗГРАДЊУ ПРИКЉУЧКА НА ДРЖАВНИ ПУТ ИИА РЕДА БР.198,
КМ 32+039.50 У КО ПЛЕШИН, ОПШТИНА РАШКА

Јавна презентација урбанистичког пројекта за изградњу прикључка на државни пут ИИА реда бр.198, км 32+039.50 у КО Плешин, општина Рашка, који је израђен од стране ''ШИДПРОЈЕКТ'' Д.О.О. из Шида, улица Кнеза Милоша 2, 22240 Шид, инвеститора ЈППС, Београд, улица краља Александра 282, обавиће се од 20.06.2022.године до 27.06.2022. године, у згради општинске управе општине Рашка, Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне делатности и заштиту животне средине, као и на интернет старници општине Рашка (www.раска.рс).
Физичка и правна лица могу током презентације да изврше увид у Урбанистички пројекат, у згради општинске управе општине Рашка, Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне делатности и заштиту животне средине, 36350 Рашка, Ул. Предрага Вилимоновића бр.1, сваког радног дана од 7 до 15 часова (канцеларија бр. 2), као и да своје примедбе на планирано решење, у писаној форми, доставе Општинској управи општине Рашка, Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне делатности и заштиту животне средине, 36350 Рашка, Ул. Предрага Вилимоновића бр.1, у току трајања јавне презентације, закључно са 27.06.2022.год.
Овлашћено лице за давање обавештења о јавној презентацији је Бранко Костић, дипл.инж.арх.
(тел: 064/6413312).

 

Прочитано 639 пута