email: info@raska.org.rs | Тел: 036/736-244 | Адреса: Ибарска бр.2,36350 Рашка

A- A A+
  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • slider6.jpg
  • slider7.jpg
  • slider8.jpg
понедељак, 18 април 2022 08:14

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ДЕЛА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ Суво Рудиште на Копаонику (на територији општине Рашка)

Написао
Оцените овај чланак
(0 Гласова)

 

 

Општинска управа општине Рашка, Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, на основу чл.50. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, бр.72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 54/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон и 09/20) и чл.54. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл.гласник РС“, бр.64/15) и Извештаја Комисије за планове општине Рашка бр. 06-VII-14/17-8-96 од 30.03.2022. године,

 

 

ОГЛАШАВА

 

ЈАВНИ УВИД

(по скраћеном поступку)

 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ДЕЛА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

Суво Рудиште на Копаонику

 (на територији општине Рашка)

 

Јавни увид трајаће 15 дана, од 18.04.2022. закључно са 02.05.2022.год. Нацрт планског документа биће изложен, сваког радног дана, од 8.00 до 14.00 часова, у згради Општинске управе Рашка, у свечаној сали Општине Рашка и Одсеку за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине (канцеларија бр. 2).

Исправка се односи на усаглашавање прилога из графичке документације који носи наслов „СПРОВОЂЕЊЕ“ и нумерисан је као „Лист број: 7“, са дефиницијама које су дате под насловом „9. СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ“ на 72. старни текстуалног дела наведене планске документације“. Предмет исправке у наведеном графичком прилогу „Лист број 7“ односи се на спровођење у зони која је у планској документацији дефинисана као „ПОДЦЕЛИНА 1.2“

Заинтересованим правним и физичким лицима која врше увид у изложени материјал, Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, пружиће све потребне информације и стручну помоћ, у вези са појединим решењима и евентуалним давањем примедби и сугестија. Овлашћено лице за давање обавештења је Бранко Костић, дипл.инж.арх. - шеф Одсека за урбанизам.

 

Примедбе и сугестије на изложени материјал, могу се доставити током трајања понављања јавног увида у писаном облику, Општинској управи општине Рашка, Одсеку за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, 36350 Рашка, ул. Предрага Вилимоновића бр. 1, лично на писарници или поштом, закључно са 19.06.2018.

 

По завршеном јавном увиду, одржаће се јавна седница Комисије за планове 04.05.2022. у у свечаној сали Општине Рашка, у 10 часова. Јавној седници могу присуствовати сва правна и физичка лица која су поднела примедбе у току јавног увида.

 

 

 

Прочитано 2614 пута