Одштампајте ову страницу
четвртак, 12 август 2021 10:55

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА РАЗВОЈ СЕОСКОГ ТУРИЗМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2021. ГОДИНУ

Написао
Оцените овај чланак
(0 Гласова)

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014-др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018), члана 59. Статута општине Рашка и члана 17. Правилника о додели подстицајних средстава за развој сеоског туризма на територији општине Рашка („Сл. гласник општине Рашка“, број 225/21), Општинско веће општине Рашка, на предлог Комисије за развој сеоског туризма на територији општине Рашка а по Конкурсу за доделу подстицајних средстава, општинско веће на седници одржаној дана 11. августа 2021. године, донело је:

ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА РАЗВОЈ СЕОСКОГ ТУРИЗМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2021. ГОДИНУ

I
ОДОБРАВАЈУ СЕ подстицајна средства за развој сеоског туризма на територији општине Рашка за 2021. годину за 10 (десет) поднетих захтева на Конкурс за доделу подстицајних средстава за развој сеоског туризма на територији општине Рашка за 2021. годину, који се након оцењивања Комисије за спровођење конкурса за доделу подстицајних средстава за развој сеоског туризма налазе на ранг листи закључно са редним бројем 10, у укупном износу од 3.246.442,36 динара, следећим подносиоцима захтева/корисницима подстицаја:

Ред. број   Подносилац захтева     Број бодова     Укупан буџет плана      Средства која се потражују од општине         Одобрена средства општине
1. Мирослав Вељковић                        90               776.788,34                              400.000,00                                                  400.000,00
2. Раде Јовановић                               85               580.060,00                              400.000,00                                                  400.000,00
3. Зоран Кошанин                               70                398.827,00                             271.202,36                                                   271.202,36
4. Мирослав Марковић                        48                857.041,16                             400.000,00                                                  400.000,00
5. Ненад Остраћанин                          48                867.234,11                              375.240,00                                                  375.240,00
6. Даница Курандић                            45               565.856,96                              400.000,00                                                  400.000,00
7. Вукомир Вучковић                           45             1.471.759,00                             400.000,00                                                   400.000,00
8. Чедомир Росић                                45               185.000,00                              100.000,00                                                   100.000,00
9. Миљојка Дугалић                            44               176.900,00                               100.000,00                                                   100.000,00
10. Андрија Јевђић                              39               751.486,00                              400.000.00                                                   400.000.00
УКУПНО                                                              6.630.952,57                            3.246.442,36                                                3.246.442,36

II
ОДБИЈАЈУ СЕ захтеви за доделу подстицајних средстава за развој сеоског туризма поднети на конкурс који нису испунили формалне услове, и то захтеви следећих подносилаца:
1. Мутавџић Никола – Неисправан захтев,
2. Зоран Бекчић – Неисправан захтев,
3. Михајло Вуковић - Неисправан захтев,
4. Војо Ивановић – Неисправан захтев,
5. Миломир Јаснић - Неисправан захтев,
6. Саша Марковић – Неисправан захтев,
7. СТУР ТЕХНОТЕКСТИЛ – Неисправан захтев.


III
Општина Рашка ће са корисницима подстицаја који су остварили право на подстицај закључити уговор о одобравању подстицајних средстава, на основу кога ће се између осталог уредити да се одобрена наменска подстицајна средства преносе на текући рачун корисника подстицајних средстава, у складу са приливом средстава у буџету Општине, а најдуже 30 (тридесет) дана од дана закључења уговора.

IV
О извршењу ове Одлуке стараће се Општинска управа општине Рашка - Одсек за буџет, финансије и пореске послове.

V
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана доношења и објавиће се у „Службеном гласнику општине Рашка“.

О б р а з л о ж е њ е
Комисија за спровођење Конкурса за доделу подстицајних средстава за развој сеоског туризма на територији општине Рашка за 2021. годину, расписала је Конкурс 26.04.2021. године.
Овим конкурсом уређени су услови и начин коришћења и остваривања права на коришћење подстицајних средстава за развој сеоског туризма на територији општине Рашка за 2021. годину, као и максимални износи подстицаја по кориснику.
Укупан износ подстицајних средстава која се додељују реализацијом овог конкурса, а опредељена буџетом општине Рашка за 2021. годину, износи 4.000.000,00 динара.
Сврха доделе подстицајних средства је стварање услова за унапређење и развој сеоског туризма и обезбеђење квалитетних угоститељских услуга у домаћој радиности или сеоским туристичким домаћинствима на територији општине Рашка , а самим тим и унапређење руралне-економије и квалитета живота на сеоском подручју.
Рок за предају захтева за доделу подстицајних средстава је трајао од 26.04.2021.године до 28.06.2021. године.
За спровођење конкурса за доделу подстицајних средстава за развој сеоског туризма Председник општине образовао је Комисију за спровођење конкурса за доделу подстицајних средстава за развој сеоског туризма на територији општине Рашка (у даљем тексту: Комисија), Решењем, II број: 51/2021 од 05. Априла 2021. Године.
Дакле, задатак Комисије је да спроведе конкурс, разматра пријаве на конкурс, врши оцену поднетих захтева у складу са критеријумима утврђеним Правилником о додели подстицајних средстава за развој сеоског туризма на територији општине Рашка, утврђује ранг листу и даје предлог за доделу подстицајних средстава из буџета општине Рашка и исти упути Општинском већу општине Рашка на одлучивање.
На јавни конкурс за доделу подстицајних средстава за развој сеоског туризма на територији општине Рашка је пристигло укупно 17 захтева.
Десет захтева за доделу подстицајних средстава испуњавају формалне услове прописане одредбом члана 13. Правилника о додели подстицајних средстава за развој сеоског туризма на територији општине Рашка (Сл. лист општине Рашка“, број 225. Од 12.02.2021.г.).
Седам захтева за доделу подстицајних средстава не испуњавају формалне услове прописане одредбом чланова 7. и 13. Правилника о додели подстицајних средстава за развој сеоског туризма на територији општине Рашка (Сл. лист општине Рашка“, број 225. Од 12.02.2021.г.).
Комисија је, 30.07.2021.године израдила Предлог Одлуке о додели подстицајних средстава за развој сеоског туризма на територији општине Рашка за 2021. годину који садржи ранг листу, за захтеве који су испунили све услове и критеријуме дефинисане Правилником и Конкурсом, према укупном броју бодова, редоследом од подносиоца захтева са највећим бројем бодова, па до подносиоца захтева са најмањим бројем бодова.
Такође и листу захтева који нису усклађени са условима и захтевима дефинисаним Конкурсом и Правилником о додели подстицајних средстава за развој сеоског туризма на територији општине Рашка за 2021. годину, и то:
1. Мутавџић Никола – Неисправан захтев,
- катастарска парцела 271/2 КО Панојевиће на којој је планирана инвестиција није у власништву подносиоца захтева.
2. Зоран Бекчић – Неисправан захтев,
- захтев није у складу са чланом 2. Правилника (Подстицајна средства имају за циљ унапређење и развој сеоског туризма и обезбеђење квалитетних угоститељских услуга у сеоским туристичким домаћинствима или домаћој радиности на територији општине Рашка, а самим тим и унапређење руралне економије и квалитета живота на сеоском подручју.
- Такође радови који су извршени нису у складу са чланом 8. Правилника и условима конкурса.
3. Михајло Вуковић - Неисправан захтев,
- захтев није у складу са чланом 7. и 13. Правилника о додели подстицајних средстава (Подносилац није доставио сагласност оверену код надлежног органа, осталих сувласника земљишта, односно објекта за извођење радова на предметној инвестицији).
- тражи већи износ од максималног износа који се може одобрити,
- време завршетка инвестиције није у складу чланом 8. Правилника о додели подстицајних средстава.
4. Војо Ивановић – Неисправан захтев,
- захтев није у складу са чланом 7. и 13. Правилника о додели подстицајних средстава.
- Подносилац није доставио сагласност оверену код надлежног органа, осталих сувласника земљишта, односно објекта за извођење радова на предметној инвестицији.
5. Миломир Јаснић - Неисправан захтев,
- катастарска парцела 1410/2 КО Бела Стена на којој је планирана инвестиција није уписана у регистар пољопривредног газдинства БПГ 736872000795.
6. Саша Марковић – Неисправан захтев,
- захтев није у складу са чланом 7. и 13. Правилника о додели подстицајних средстава,
- Подносилац није доставио сагласност оверену код надлежног органа, осталих сувласника земљишта, односно објекта за извођење радова на предметној инвестицији.
7. СТУР ТЕХНОТЕКСТИЛ – Неисправан захтев,
- Захтев није у складу са чланом 7. и 13. Правилника о додели подстицајних средстава,
- Подносилац није доставио сагласност оверену код надлежног органа, осталих сувласника земљишта, односно објекта за извођење радова на предметној инвестицији,
- Нису предате све профактуре које су наведене у Обрасцу буџета пословног плана,
- Из предате документације не може се утврдити тачан износ укупног улагања:
- У обрасцу захтева стоји да су укупна улагања око 2.600.000,00'
- У пословном плану укупна улагања су 2.950.000,00
- У буџету пословног плана укупна улагања су 2.100.439,77
Предлог Одлуке о додели подстицајних средстава за развој сеоског туризма на територији општине Рашка за 2021. годину је достављен Општинском већу општине Рашка, на разматрање и одлучивање.
У складу са чланом 17. Правилника о додели подстицајних средстава за развој сеоског туризма на територији општине Рашка („Сл. лист општине Рашка“, број 225. Од 12.02.2021.г), a на основу Предлога Комисије, Општинско веће општине Рашка је донело Одлуку о додели подстицајних средстава за развој сеоског туризма на територији општине Рашка за 2021. годину.


ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАШКА
III Број: 06-V-23/2021-5
Дана, 11. августа 2021. године
ПРЕДСЕДНИКА
ОПШТИНЕ РАШКА
Игњат Ракитић

Прочитано 731 пута

Најновије од Општинска управа Рашка