Одштампајте ову страницу
уторак, 10 август 2021 14:05

Р Е Ш Е Њ Е о именовању директора ЈКП „Рашка“ у Рашки

Написао
Оцените овај чланак
(0 Гласова)

На основу члана 24. став 3. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС'', бр. 15/16 и 88/19) и члана 40. став 1. тачка 12) Статута општине Рашка (''Сл. гласник општине Рашка'', број 197/18), Скупштина општине Рашка, на предлог Општинске управе Рашка, а на основу спроведеног јавног конкурса, на седници одржаној 10. августа 2021. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о именовању директора ЈКП „Рашка“ у Рашки

I
РАДОМИР ЈАЋОВИЋ, дипломирани економиста из Супња, именује се за директора Јавног комуналног предузећа ''Рашка'' у Рашки на мандатни период од 4 (четири) године.

II
Именовани кандидат дужан је да ступи на функцију у року од осам дана од дана објављивања решења о именовању у „Службеном гласнику Републике Србије”.

III
Ово Решење о именовању директора је коначно и ступа на снагу даном доношења.

IV
Ово Решење са образложењем објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”, „Службеном гласнику општине Рашка'' и на интернет страници Општине Рашка.

V
Решење доставити именованом, Јавном комуналном предузећу ''Рашка'' у Рашки, и надлежним службама.

Образложење
Скупштина општине Рашка је расписала јавни конкурс за избор директора Јавног комуналног предузећа „Рашка“ из Рашке који је објављен у „Сл. гласник РС“ број 63/2021, „Сл. гласнику општине Рашка“ број 233/21, сајту ОУ и Вечерњим новостима дана 26.06.2021. године.
На конкурс је пристигла једна пријава, која је била потпуна и благовремена, поступајући по чл. 40 ст. 1., Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 15/2016 и 88/2019), сачињена је листа од једног кандидата Јаћовић Радомира.
Након извршених тестирања у складу са Уредбом о мерилима за именовање директора јавног предузећа („Сл. гласник РС“, бр. 65/2016), комисија је поступајући по чл. 41 Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 15/2016 и 88/2019), саставила следећу ранг листу:
1. РАДОМИР ЈАЋОВИЋ, дипломирани економиста, из Рашке, ул. Николе Тесле бр.15, просечна оцена 2,97 од могуће максималне оцене 3.
Општинска управа Рашка је, у складу са чланом 41. став 3. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС'', бр. 15/16), на основу достављеног записника са ранг листом припремила предлог решења о именовању директора.
Имајући у виду напред наведено, Скупштина општине Рашка је донела решење као у диспозитиву.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАШКА
I Број: 06-IХ-12/2021-8
Дана: 10. августа 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мирјана Скорић

Прочитано 724 пута

Најновије од Општинска управа Рашка