среда, 20 мај 2020 14:33

ОДЛУКA о процедури измена предлога пројеката удружења на основу јавних конкурса расписаних 28.02.2020.г. за доделу средстава из буџета Општине Рашка за подстицање пројеката или недостајућег дела средстава за финансирање пројеката од јавног интереса

Написао
Оцените овај чланак
(0 Гласова)

На основу Одлуке о проглашењу ванредног стања (“Сл. гласник РС”, бр. 29/2020), Одлуке о проглашењу болести COVID 19 изазване вирусом SARS-CoV-2 заразном болешћу (“Сл. гласник РС”, бр. 23/2020-3, 24/2020-3, 27/2020-13, 28/2020-3, 30/2020-3, 32/2020-3, 35/2020-18, 37/2020-3, 38/2020-17, 39/2020-4, 43/2020-4, 45/2020-3, 48/2020-4, 49/2020-3, 59/2020-3, 60/2020-263), Одлуке Општинског већа III Број: 06-IV-76/2020-1 о привременој обустави извршење појединих расхода и издатака свим корисницима средстава буџета општине Рашка и Одлуке о укидању ванредног стања (“Сл. гласник РС”, бр. 65/2020), Општинско веће општине Рашка на седници одржаној дана 20. маја 2020. године, доноси

ОДЛУКУ
о процедури измена предлога пројеката удружења на основу јавних конкурса расписаних 28.02.2020.г. за доделу средстава из буџета Општине Рашка за подстицање пројеката или недостајућег дела средстава за финансирање пројеката од јавног интереса које реализују удружења за 2020. годину

Члан 1.
Овом одлуком ближе се уређују услови и критеријуми за измену предлога пројеката удружења која су на расписани конкурс, у законском року, доставила своје предлоге пројеката закључно са 13. мартом 2020. године.

Члан 2.
Како би Комисија извршила бодовање и рангирање пројектних предлога, у складу са новонасталим условима, удружења су у обавези да доставе следећу ревидирану документацију:
1) Ревидиран образац предлога пројекта;
а) Ревидирани образац не сме садржати предлоге нових пројектних активности.
б) Уколико је могуће, првобитно планиране активности , али искључиво у истоветном облику, које су биле планиране до 1. јуна 2020. могу се уврстити у ревидирани предлог пројекта и реализовати у неком новом термину закључно до 10.12.2020. и приказати у тачки 15. План активности и трајање. У супротном, нпр. обележавање неког значајног датума који је прошао, манифестације која није одржана из познатих разлога, као и друге активности које је немогуће организовати у новом термину, не могу се уврстити у ревидирани образац предлога пројекта.
в) сви трошкови који су првобитно били планирани као путовања на активности и манифестације у земљи и иностранству неће бити прихватљиви.
г) прихватљиве су само активности које се одржавају на територији општине Рашка у складу са мерама Владе Србије које су на снази све док траје опасност од ширења заразе болести covid 19. Одговорност за последице не придржавања ових мера сносиће удружење које је организатор конкретне активности
д) Уколико се ради о планирању учешћа на активностима и манифестацијама које организује Општина Рашка претходно проверити да ли ће исте бити организоване.
2) Ревидиран образац буџета пројекта;
а) Називи ставки у ревидираном буџету морају бити идентични са називима и редним бројевима као у првобитном предлогу буџета. Ревидиране ставке не могу бити приказане у већем новчаном износу него у првобитном предлогу буџета. Ставке које из објективних разлога неће бити финансиране у ревидираном буџету, приказују се под истим редним бројевима као у првобитном предлогу буџета, само се ти називи прецртавају и уписује се вредност 0,00дин. као трошак финансиран од стране Општине Рашка.
б) Дозвољено је у ревидираном буџету рашчлањавање постојећих ставки буџета на подставке како би се прецизније објаснио њихов садржај (нпр. 2.1. се може разложити на 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3.... с тим да нпр. износ наведених подставки не може прећи укупан износ основне ставке 2.1.) Ревидиране ставке морају бити истог редног броја и назива као у првобитном предлогу буџета.
в) Свака ставка и подставка ревидираног буџета мора садржати: јединицу, број јединице и бруто цену по јединици уколико то није био случај у првобитном предлогу буџета.
3) Ревидиран образац наративног буџета пројекта; ПОСЕБНО ВАЖНО:
а) Наративни образац ревидираног буџета мора имати истоветне бројеве и називе као и ревидиране буџетске ставке и уз то детаљан опис (посебно назив активности, број учесника, датум реализације и друге неопходне информације) и спецификацију трошкова (неопходне количине (никако паушалне процене), цене засноване на тржишним информацијама и сл.)
4) Свако одступање од наведених упутстава значиће аутоматску дисквалификацију предлога пројекта из процеса бодовања и рангирања.

Члан 3.
Рок за достављање ревидираних предлога пројеката је 7 дана од дана објављивања ове одлуке.
Ревидирани предлози пројеката се достављају на адресу: Општинска управа Рашка – Услужни центар, Предрага Вилимоновића бр. 1, 36350 Рашка.
Уколико удружење у назначеном року не достави тражену документацију сматраће се да је одустало од предлога пројекта.

Члан 4.
Начин преноса финансијских средстава, за одобрене ревидиране предлоге пројеката, ближе ће се дефинисати уговором између даваоца и корисника средстава.

Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се на огласној табли Општинске управе и интернет страници Општине Рашка.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАШКА
III Број: 06-IV-80/2020-20
Дана: 20. маја 2020. године

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ РАШКА
Игњат Ракитић

 

О б р а з л о ж е њ е

Председник Општине Рашка је 28.02.2020. расписао 6 јавних конкурса за доделу средстава из буџета Општине Рашка за подстицање пројеката или недостајућег дела средстава за финансирање пројеката од јавног интереса које реализују удружења за 2020. годину. На конкурс је у законском року, до 13.03.2020. пристигао 31 пројекат.
Дана 15.03.2020. проглашено је ванредног стања које је трајало до 06.05.2020.
У предлозима пројеката удружења многе активности су биле планиране за април и мај. Такође неке од планираних активности, које тек треба да се реализују, нису у складу са мерама и препорукама Владе Србије које су на снази све док траје опасност од ширења заразе болести covid 19.
Поступајући по важећим одлукама, упутствима и препорукама, све у циљу да се предлози пројеката удружења усагласе са насталом ситуацијом, и удружењима омогући рационалнија, ефикаснија и безбеднија реализација планираних активности, предлажем Општинском већу да донесе одлуку о процедури делимичних измена достављених предлога пројеката удружења.


Зоран Симовић, члан Општинског већа

Прочитано 346 пута