email: info@raska.org.rs | Тел: 036/736-244 | Адреса: Ибарска бр.2,36350 Рашка

A- A A+
  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • slider6.jpg
  • slider7.jpg
  • slider8.jpg
Веб сајт:: http://www.raska.gov.rs

Ha основу члана 1. Одлуке о проглашењу ванредног стања ("Службени гласник РС", бр. 29/20) и члана 139. став 1. Статута општине Рашка ("Службени гласник општине Рашка" број 197/18), Штаб за ванредне ситуације општине Рашка, дана 17. марта 2020. године, доноси следећи

ЗАКЉУЧАК
о ангажовању возила за потребе рада Волонтерског
центра општине Рашка

I
Обавезују се сва јавна предузећа и установе општине Рашка да своје возаче и путничка возила ставе на располагање Волонтерском центру у циљу бржег и квалитетнијег пружања помоћи најстаријим суграђанима (као што су доношење намирница и лекова на кућу и организовање лекарске помоћи).
Они се обавезују да се у најкраћем року јаве координатору Волонтерског центра Ивани Илић на телефон 064/81-60-989 ради договора о начину рада.

II
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења.

III
Закључак објавити на огласној табли општине Рашка, званичној интернет страници општине Рашка и у свим локалним медијима.


ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ РАШКА
Број: Сл.
Дана: 17. марта 2020. године


КОМАНДАНТ ШТАБА

Игњат Ракитић

Ha основу члана 1. Одлуке о проглашењу ванредног стања ("Службени гласник РС", бр. 29/20) и члана 139. став 1. Статута општине Рашка ("Службени гласник општине Рашка" број 197/18), Штаб за ванредне ситуације општине Рашка, дана 17. марта 2020. године, доноси следећи

ЗАКЉУЧАК
о ангажовању лица за потребе Волонтерског
центра општине Рашка

I
У циљу бржег и квалитетнијег пружања помоћи најстаријим суграђанима (као што су доношење намирница и лекова на кућу и организовање лекарске помоћи) за потребе рада Волонтерског центра ангажују се сви председници и чланови Савета месних заједница и шефови месних канцеларија са територије општине Рашка.
Они се обавезују да се у најкраћем року јаве координатору Волонтерског центра Ивани Илић на телефон 064/81-60-989 ради договора о начину рада.

II
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења.

III
Закључак објавити на огласној табли општине Рашка, званичној интернет страници општине Рашка и у свим локалним медијима.


ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ РАШКА
Број: Сл.
Дана: 17. марта 2020. године


КОМАНДАНТ ШТАБА

Игњат Ракитић

Општина Рашка и пројекат Платформа за одговорно управљање јавним финансијама су расписали јавни позив за све организације цивилног друштва (ОЦД) из Републике Србије, 9.3.2020. године.

Обавештавамо све заинтересоване представнике и представнице организација цивилног друштва да ће други и трећи дан тренинга за писање предлога пројекта бити накнадно одржани. О термину одржавања тренинга бићете накнадно обавештени.

Јавни позив за подношење предлога пројеката је продужен за 15 (петнаест) дана и трајаће до 24. априла 2020. године.

У Рашки, 17. марта 2020. године

координатор

Ђорђе Радоичић
Општинска управа Рашка

На основу члана 34. Закона о избору народних посланика („Службени гласник РС“, бр. 35/00, 57/03 – одлука УС, 72/03 – др. закон, 18/04, 85/05 – др. закон, 101/05 – др. закон, 104/09 – др. закон, 28/11 – одлука УС, 36/11 и 12/20), члана 15. став 2. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, број 129/2007, 34/2010-одлука УС, 54/2011 и 12/2020), члана 100. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/16 и 95/18 – аутентично тумачење) и члана 5. Уредбе о мерама за време ванредног стања („Службени гласник РС“, број 31/20),
Изборна комисија општине Рашка, на седници одржаној 16. марта 2020. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О ПРЕКИДУ СВИХ ИЗБОРНИХ РАДЊИ У СПРОВОЂЕЊУ ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАШКА, КОЈИ СУ РАСПИСАНИ ЗА 26. АПРИЛ 2020. ГОДИНЕ

1. Прекидају се све изборне радње у спровођењу избора за одборнике Скупштине општине Рашка, који су расписани за 26. април 2020. године, док важи Одлука о проглашењу ванредног стања („Службени гласник РС“, број 29/20).
2. Престају да теку сви рокови за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора из тачке 1. овог решења, утврђени Законом о локалним изборима („Службени гласник РС“, број 129/2007, 34/2010-одлука УС, 54/2011 и 12/2020), Законом о jединственом бирачком списку („Службени гласник РС“, бр. 104/09 и 99/11) и Упутством за спровођење избора за одборнике Скупштине општине Рашка расписаних за 26. април 2020. године бр. 013-7/2020-1 од 12. март 2020. године.
3. Нови рокови за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора за одборнике Скупштине општине Рашка биће утврђени у складу са временом наставка спровођења изборних радњи које ће бити установљено одлуком о престанку ванредног стања, када се за то стекну услови.
4. Све до сада предузете изборне радње у поступку спровођења избора из тачке 1. ове одлуке остају на правној снази.
5. Ово решење објавити у „Службеном гласнику општине Рашка“.

О б р а з л о ж е њ е
Одлуком о проглашењу ванредног стања, коју су 15. марта 2020. године донели заједно председник Републике, председник Народне скупштине и председник Владе, проглашено је ванредно стање на територији Републике Србије.
Влада је, на основу члана 200. став 6. Устава Републике Србије, уз супотпис председника Републике, 16. марта 2020. године донела Уредбу о мерама за време ванредног стања. Уредба је ступила на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“, 16. марта 2020. године.
Чланом 5. наведене уредбе прописано је да се њеним ступањем на снагу прекидају све изборне радње у спровођењу избора за народне посланике, посланике Скупштине Аутономне покрајине Војводине и одборнике скупштина општина и градова који су расписани за 26. април 2020. године и да ће време наставка спровођења изборних радњи бити установљено одлуком о престанку ванредног стања, када се за то стекну услови.
У складу са наведеним, Изборна комисија општине Рашка, као орган који спроводи поступак избора за одборнике Скупштине општине Рашка, доноси решење о прекиду изборних радњи, за време док траје ванредно стање, с тим да ће се изборни процес, укључујући и рокове за вршење изборних радњи, наставити у складу са одлуком о престанку ванредног стања, што ће бити уређено посебним актом Изборне комисије општине Рашка.

Упутство о правном средству: Против овог решења може се поднети приговор Изборној комисији општине Рашка у року од 24 часа од часа доношења Решења.

Број: 013-9/2020-1
У Рашки, 16. марта 2020. године

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ РАШКА
ПРЕДСЕДНИК
Мирко Шћеловић

У складу са одлуком Владе Републике Србије која се односи на забрану окупљања у затвореним просторијама због спречавања ширења вируса „COVID – 19“, Центар за културу Градац одлаже приказивање филмова у Биоскопу у Рашки, Баљевцу и Јошаничкој Бањи који су били заказани за 19, 20 и 21. март. Филмови ће бити приказани када се за то стекну услови.
Хвала на разумевању.
ЦК Градац

Ha основу члана 1. Одлуке о проглашењу ванредног стања ("Службени гласник РС", бр. 29/20) и члана 139. став 1. Статута општине Рашка ("Службени гласник општине Рашка" број 197/18), Штаб за ванредне ситуације општине Рашка, дана 16. марта 2020. године, доноси следећи

ЗАКЉУЧАК
о мерама за спречавање, сузбијање и гашење епидемије вируса
COVID-19 на територији општине Рашка

I
У циљу спречавања, сузбијања и гашења епидемије вируса COVID-19 на територији општине Рашка, у време трајања ванредног стања, утврђују се следеће мере:
- Наређује се начелнику Општинске управе и директорима јавних предузећа и установа да обезбеде довољну количину дезинфекционих средстава, средстава за хигијену и да преко својих службеника врше редовно дезинфиковање просторија и објеката Општинске управе и јавних предузећа и установа. Такође, потребно је обезбедити и поставити сунђере натопљене дезинфекционим средствима на сваком улазу, као и обезбедити рукохвате на вратима дезинфекционим средствима на одговарајући начин у Општинској управи, јавним предузећима и установама у којима због природе посла долази већи број људи.
- Наређује се Предшколској установи „Весело детињство“ да престане са даљим радом.
- Наређује се Центру за културу, образовање и информисање Градац да затвори за коришћење биоскопске сале у Рашки, Баљевцу и Јошаничкој Бањи.
- Наређује се Општинској управи Рашка да затвори дневни боравак за децу и одрасле са сметњама у развоју.
- Ограничава се радно време угоститељских објеката (ресторана, кафића, барова, спортских кладионица и осталих) и они ће моћи да буду отворени од 8 до 20 сати. У угоститељским објектима током радног времена у затвореним просторијама дозвољено је присуство највише педесет лица. Забрана окупљања за више од педесет лица односи се и на окупљања поводом свадби, крштења, рођендана, других прослава и традиционалних манифестација.
- Налаже се Инспекцијским службама општине Рашка да врше контролу спровођење наредбе за скраћење радног времена угоститељских објеката.
- Забрањује се рад свим спортским објектима, теретанама и играоницама.
- Налаже се начелнику Општинске управе и директорима јавних предузећа и установа да омогуће рад од куће тешким хроничним болесницима, лицима старијим од 60 година, као и осталим лицима чији се рад може обављати од куће.
- Налаже се ЈКП „Рашка“ да ограничи радно време пијаца у Рашки, Баљевцу и Копаонику од 08,00 до 15,00 часова сваког дана.
- Оснива се Волонтерски центар општине Рашка са циљем организовања и пружања помоћи најстаријим суграђанима као што је доношење намирница и лекова на кућу и организовање лекарске помоћи. Сви којима је помоћ потребна могу се јавити на телефон 064/81-60-989. За координатора рада Волонтерског центра општине Рашка именује се Ивана Илић, координатор канцеларије за младе.
- Налаже се председницима месних заједница и шефовима месних канцеларија да прате стање на терену и да о потреби достављања лекова хроничним болесницима и пензионерима обавештавају Волонтерски центар.
- Наређује се лицима која обављају делатност јавног превоза и ауто такси превозницима на територији општине Рашка да редовно дезинфикују своја возила.

II
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења.

III
Закључак објавити на огласној табли општине Рашка, званичној интернет страници општине Рашка и у свим локалним медијима.


ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ РАШКА
Број: Сл.
Дана: 16. марта 2020. године


КОМАНДАНТ ШТАБА

Игњат Ракитић

понедељак, 09 март 2020 13:10

ОБАВЕШТЕЊЕ

На основу члана 14, 15, и 21. Закона о јединственом бирачком списку („Службени гласник РС“, број 104/2009 и 99/2011) и Одлуке о расписивању локалних избора(„Службени гласник РС“, број 19/2020) који су расписани за 26. април 2020. године, Општинска управа Општине Рашка

ОБАВЕШТАВА

1. Грађане општине Рашка да је део бирачког списка за општину Рашка изложен на увид у згради Општинске управе општине Рашка, Предрага Вилимоновића број 1, канцеларија бр 14 на првом спрату.
Увид у бирачки списак грађани могу да изврше у периоду од 05.03.2020. године до 10.04.2020. године до 24,00 часа, када се бирачки списак закључује, сваког радног дана и суботом у периоду од 7,00 до 15,00 часова.
У овом периоду, грађани уз личну карту, могу Одељењу за општу управу општине Рашка, поднети захтев за доношење решења на којима се заснивају промене у бирачком списку.
2. Од проглашења изборних листа, право на увид и на подношење захтева за промену у бирачком списку има и подносилац изборне листе или лице које он овласти по истом поступку по коме то право имају и грађани. Уз захтев се прилажу овлашћење и потребни докази.
3. Малолетна лица која до 26.04.2020. године и на дан 26.04.2020. године стичу бирачко право могу код Одељења за општу управу општине Рашка извршити проверу података у бирачком списку.
4. Решења о променама у бирачком списку од момента закључења бирачког списка, односно од 10.04.2020. године, па све до 72 часа пре дана одржавања избора доноси Министарство државне управе и локалне самоуправе.

На основу члана 14. Став 1.и члана 15, и 21. Закона о јединственом бирачком списку („Службени гласник РС“, број 104/2009 и 99/2011), тачка 9. и 10. Упутства за спровођење Закона о јединственом бирачком списку („Службени гласник РС“, број 15/12 и 88/18) и Одлуке о расписивању избора за народне посланике („Службени гласник РС“, број 19/20) који су расписани за 26. април 2020. године, Општинска управа општине Рашка


ИЗЛАЖЕ НА УВИД ДЕО ЈЕДИНСТВЕНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА ЗА ПОДРУЧЈЕ
ОПШТИНЕ РАШКА

Део Јединственог бирачког списка за Општину Рашка изложен на увид у згради Општинске управе Рашка, Предрага Вилимоновића број 1, канцеларија бр.14 на првом спрату.
Увид у део јединственог бирачког списака врши се путем рачунарске опреме уношењем јединственог матичног броја грађана у циљу провере да ли је грађанин уписан у бирачки списак и да ли су уписани подаци тачни.
Захтеви за промене у делу Јединственог бирачког списка грађани са пребивалиштем , односно интерно расељена лица са боравиштем на територији општине Рашка могу поднети Општинској управи у времену од 05.03.2020. године до 10.04.2020. године до 24,00 часа, када се бирачки списак закључује, сваког радног дана и суботом у периоду од 7,00 до 15,00 часова.
Од проглашења изборне листе, право на увид и подношење захтева за промене у бирачком списку има и подносилац изборне листе или лице које он овласти , по истом поступку по коме то право имају и грађани. Уз захтев се прилажу овлашћења и потребни докази.
Грађани могу од расписивања избора за народне посланике Народне скупштине до најкасније пет дана пре дана закључења бирачког списка 04.04.2020.године поднети захтев да се у бирачки списак упише податак да ће на предстојећим изборима гласати по месту боравишта на територији општине Рашка (изабрано место гласања). Изабрано место гласања не може бити на територији јединице локалне самоуправе на којој бирач има пребивалиште, односно боравиште за интерно расељена лица .Овај податак не може се мењати до окончања изборног поступка.
У поступку вршења увида у бирачки списак лице овлашћено за ажурирање бирачког списка , лице за пружање техничке подршке општинске управе Рашка и овлашћено лице подносиоца изборне листе дужни су да поступају у скпаду са законом којим се уређује заштита података о личности.
Увид у јединствени бирачки списак може се извршити и електронским путем на званичној интернет страници Министарства државне управе и локалне самоуправе , www.mduls.gov.rs/registri/jedinstveni-biracki-spisak ,уношењем података о јединственом матичном броју грађана.

Ј А В Н И П О З И В
организацијама цивилног друштва за подношење кандидатуре за чланство у посебној радној комисији за избор предлога пројеката организација цивилног друштва на конкурсу Општине Рашка у партнерству с Програмом Уједињених нација за развој
У СКЛОПУ ПРОЈЕКТА „ПЛАТФОРМА ЗА ОДГОВОРНО УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈАМА“ (спроводи Програм Уједињених нација за развој (UNDP) у Србији, а финансира Влада Шведске (SIDA))
Пројекат Платформа за одговорно управљање јавним финансијама који спроводи Програм Уједињених нација за развој (УНДП) у Србији, а финансира Влада Шведске (СИДА), ради на јачању партнерства између јединица локалне самоуправе (ЈЛС) и цивилног друштва кроз изградњу транспарентнијег приступа финансирању организација цивилног друштва (ОЦД) из буџета ЈЛС, а у складу са локалним потребама. Пројекат такође доприноси спровођењу Циљева одрживог развоја из развојне Агенде за 2030.
Бач, Ниш, Рашка, Ваљево и Врњачка Бања изабрани су у оквиру јавног позива за јединице локалне самоуправе за учешће у наведеном двогодишњем пројекту. Одабране општине и градови ће, уз финансијску и стручно-саветодавну помоћ пројектног тима, јачати партнерство између локалних власти и цивилног друштва, на добробит грађана и локалних заједница. Пројекат подржава увођење и ширење транспарентног финансирања пројеката организација цивилног друштва (ОЦД) из буџета јединица локалне самоуправе, чиме се осигурава веће учешће грађана у процесима доношења одлука и унапређује пружање јавних услуга.
Посебна пажња биће посвећена пројектима који доприносе остваривању следећих циљева одрживог развоја: циљ бр. 1 (Окончати сиромаштво свуда и у свим облицима), циљ бр. 5 (Постићи родну равноправност и оснаживати све жене и девојчице) и циљ бр. 10 (Смањити неједнакост између и унутар држава).
Општини Рашка ће бити пружена подршка у развоју транспарентнијих механизама за расподелу средстава за финансирање пројеката ОЦД за које намене је обезбеђено 66.000 УСД донаторских средстава уз суфинансирање од стране Општине у износу од 19.800 УСД.
Општина Рашка да образује посебну радну комисију за избор предлога пројеката, у чији рад ће, поред представника локалне самоуправе и представника УНДП, бити укључени и представници цивилног друштва.
1. Циљ овог јавног позива је да се кроз јаван и транспарентан процес изврши избор представника једне организације цивилног друштва која ће својим активним учешћем допринети избору најквалитетнијих пројеката на расписаном конкурсу за организације цивилног друштва.
3. Право учешћа на јавном позиву имају удружења и друге организације цивилног друштва основане и регистроване сагласно позитивним прописима Републике Србије.
III КРИТЕРИЈУМИ
Оргaнизaциjе цивилнoг друштвa које се кандидују морају испуњавати следеће критеријуме:
1. да су уписaне у рeгистaр нajмaњe три године прe oбjaвљивaњa oвoг jaвнoг пoзивa;
2. да поседују пројектно искуство и експертизу у последње три године;
3. потребно је да поседују искуство у координацији, комуникацији и сарадњи с другим организацијама цивилног друштва, односно чланице су мреже или друге асоцијације организација цивилног друштва;
4. потребно је претходно искуство у раду радних група и других радних и саветодавних тела које формирају органи државне и покрајинске управе и лоаклне самоуправе управе, у последње три године.
ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ДОСТАВЉА
Oрганизације цивилног друштва дужне су да доставе следеће доказе:
• попуњен Пријавни формулар (Анекс 1 – Пријавни формулар);
• листу пројеката које је организација реализовала, у последње 3 (три) године (Анекс 2 – Образац о реализованим пројектима);
• потребно је доставити доказ о чланству у мрежи или другој асоцијацији организација цивилног друштва (уговор, меморандум о сарадњи, потврда мреже или друге асоцијације и сл.);
• потребно је доставити доказ о искуству у раду радних група и других радних и саветодавних тела које формирају органи јавне управе, у последње три године (списак радних тела са приложеним копијама решења/одлука о именовању,записника са сатанака, потврдама надлежног органа и сл.).
РОК И НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПРИЈАВЕ
Рoк зa пoднoшeњe пријава траје од 9.3.2020. године до 19.3.2020. године.
Заинтересоване организације цивилног друштва дужна су да своје пријаве доставе поштом у затвореној коверти на адресу:
Општина Рашка, Предрага Вилимоновића 1, на писарници
с нaпoмeнoм: „Кандидатура за чланство у посебној радној групи за избор предлога пројеката организација цивилног друштва на конкурсу Општине Рашка у партнерству с Програмом Уједињених нација за развој
У СКЛОПУ ПРОЈЕКТА ПЛАТФОРМА ЗА ОДГОВОРНО УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈАМА“
- „ЗА ЈАВНИ ПОЗИВ, НЕ ОТВАРАТИ“ -
ПОСТУПАК ИЗБОРА
За потребе припреме и спровођења поступка избора, као и самог јавног позива, формирана је Комисија за избор представника организација цивилног друштва за чланство у посебној радној групи за израду избор предлога пројеката на конкурсу У СКЛОПУ ПРОЈЕКТА ПЛАТФОРМА ЗА ОДГОВОРНО УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈАМА.
Формирана Комисија дужна је да у року од 7 (седам) дана од дана истека рока за подношење пријава донесе коначну Одлуку о избору представника организација цивилног друштва за чланство у посебној радној групи за избор предлога пројеката (у даљем тексту: коначна Одлука). Коначна Одлука, као и сам јавни позив, објавиће се на званичним интернет страницама Општине Рашка и доставити подносиоцима пријава на јавни позив електронским путем.
Евентуална питања око поступка подношења пријава могу се упутити на е-mail адресу Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. или телефоном на 036/736-435.
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Потребни обрасци, као и додатне информације за њихово попуњавање налазе се у оквиру следећих докумената:
1. Анекс 1 – Пријавни формулар
2. Анекс 1 – Образац о реализованим пројектима

Потребну документацију можете преузети ОВДЕ!

ОПШТИНА РАШКА, У ПАРТНЕРСТВУ СА ПРОГРАМОМ УЈЕДИЊЕНИХ НАЦИЈА ЗА РАЗВОЈ, РАСПИСУЈЕ:
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА
ЗА ПРЕДАЈУ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА
У СКЛОПУ ПРОЈЕКТА ПЛАТФОРМА ЗА ОДГОВОРНО УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈАМА

Општина Рашка и пројекат Платформа за одговорно управљање јавним финансијама позивају све организације цивилног друштва (ОЦД) из Републике Србије да доставе предлоге пројеката који су у складу са развојним циљевима Општине Рашка из следећих приоритетних области:

1. Култура
2. Друштвена брига о осетљивим групама
3. Заштита животне средине и очување природе
4. Унапређење капацитета удружења грађана

Износи средстава за одобрене пројекте ће бити од 5.000 до 25.000 долара.

Дужина трајања сваког пројекта може бити од 6 до 9 месеци. Изабране пројекте је потребно реализовати у периоду од септембра 2020. до јуна 2021. године.

УНДП задржава право да не додели сва расположива финансијска средства у случају да пројектни предлози не задовољавају задате критеријуме.

ПРАВО УЧЕШЋА:
Учешће у овом јавном конкурсу је отворено, на једнаким основама, за све регистроване ОЦД према Закону о удружењима, с тим што се пројекат мора реализовати на територији Општине Рашка.

Све заинтересоване организације цивилног друштва детаљне информације о условима за аплицирање и критеријумима за финансирање пројеката могу пронаћи у Смерницама за подносиоце пријава у оквиру јавног конкурса.

ПРЕУЗИМАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:
Документација за пријаву на јавни конкурс се може преузети од 9.3.2020. године слањем захтева са називом заинтересоване организације на имејл: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели., или лично преузимањем у Општини, Предрага Вилимоновића 1, 36350 Рашка (први спрат, канцеларија бр. 21). Све потребне информације и електронска верзија целог пакета пријавне документације може се наћи и на веб страници Општине www.raska.gov.rs.

Информативни састанак (инфо сесија) у вези с позивом потенцијалним апликантима за предају предлога пројеката биће одржан 12.3.2020. године, у 13h, у Омладинском клубу Општине Рашка, Омладински центар бб, Рашка. Потенцијални апликанти ће током састанка бити детаљније упознати са конкурсом, начином пријављивања, итд.

У току трајања јавног позива биће оргaнизовани тренинзи и менторска подршка који ће бити отворени и јавна, а датум и место ће бити објављени на сајту локалне самоуправе.

ПРЕДАЈА АПЛИКАЦИЈА:
Попуњена апликација (с комплетном захтеваном документацијом) мора се доставити у три (3) примерка у штампаном облику, уз један примерак додатне документације у штампаном облику и у једном примерку у електронском (на ЦД-у или УСБ-у), у једној затвореној коверти препорученом поштом или лично, током радних дана (понедељак – петак), у периоду од 7 до 15 сати, с назнаком за пројекат Платформа за одговорно управљање јавним финансијама, на адресу:

Општина Рашка
Улица Предрага Вилимоновића 1
36350


Рок за предају апликација је 9.4.2020. године у 15 сати. Апликације достављене након наведеног рока биће разматране једино у случају да поштански жиг указује на датум слања пре званичног истека рока.

Спољашња страна коверте мора садржати назив конкурса за предају предлога пројеката, пуно име и адресу апликанта, пуни назив пројекта и натпис „Не отварати пре званичног отварања.“

О примљеној пошиљци у општини ће се водити уредна евиденција и издавати потврде о пријему.

Сви апликанти који су предали предлоге пројеката, који су прихваћени или одбијени, биће обавештени у писаној форми о одлуци у вези са њиховим предлогом пројекта у року од 30 радних дана од дана затварања јавног конкурса. Резултати ће бити објављени на интернет страници Oпштине, као и на огласној табли Oпштине.

Потребну документацију можете да преузмете ОВДЕ!

На основучлана 60. Статута општине Рашка (,,Сл. гласник општине Рашка“, бр.197/2018) и члана 4., 5., 6., 7. и 8.Правилникао условима и критеријумима за стипендирање и награђивање ученика и студената на терет средстава буџета Општине Рашка(,,Сл. гласник Општине Рашка“, бр. 196/2018), и допуне Правилника од 02.децембра 2019.године, Општинско веће Општине Рашка, на предлог Комисије за стипендије, на седници одржаној 11.02. 2020.године, донело је следећу

 

О Д Л У К У

 

I

По конкурсу расписаном за доделу награда и стипендија ученицима и студентима на терет средстава буџета Општине Рашка, за школску 2019/2020.годину, додељује се:

А. НАГРАДЕ

Новчане награде ученицима који су у школској 2018/2019. години постигли запажене резултате на Републичким такмичењима и то:

Р.

Бр

Име и презиме

Наградаза освојено:

Новчана награда

1.

Лена Баловић

 

Бронзана медаља на Републичком такмичењу из Технике и Технологије

50.000,00

2.

Филип Радовић

 

Прво место на Републичком такмичењу из математике,  Зајечар

15.000,00

3.

Анастасија Радовановић

 

Прва награда за Етно певање на Београдском музичком фестивалу

5.000,00

4.

Милица Павловић

Прва награда за  Етно певање на Београдском музичком фестивалу

5.000,00

5.

Никола Урошевић

Прво место на Међународном такмичењу бармена, Лукавачки сајам туризма и екологије

5.000,00

6.

Мила Дугалић

 

Друга награда на Београдском интернационалном музичком фестивалу ,,Анђеоски глас“, Београд

5.000,00

 

Б. СТИПЕНДИЈЕ

Општинске стипендије, за период од 01. децембра 2019.године до 30. септембра 2020.године, (за десет месеци), следећим студентима:

 

Р. бр.

Име и презиме

Факултет

Год.

студ.

Просек

1.    

Невена Вељковић

Факултет организационих наука - Београд

1

5,00

2.       

Милица Кошанин

Саобраћајни факултет- Београд

1

5,00

3.       

Александра Сретеновић

Факултет медицинских наука-Крагујевац

1

5,00

4.       

Ђурђица Деспотовић

Електротехнички факултет - Београд

1

5,00

5.       

Братислав Лазић

Факултет организационих наука-Београд

1

5,00

6.       

Јана Пашајлић

Електротехнички факултет -Београд

1

5,00

7.       

Ђурђина Јаснић

Саобраћајни факултет-Београд

1

5,00

8.       

Јелица Новковић

Криминалистичко-полицијски универзитет-Београд

1

5,00

9.       

Зорица Радивојевић

Фармацеутски факултет- Београд

1

5,00

10.   

Нађа Никић

Електротехнички факултет - Београд

1

5,00

11.   

Лука Милићевић

Факултет медицинских наука-Крагујевац

1

5,00

12.   

Вања Веселиновић

Фармацеутски факултет - Београд

1

5,00

13.   

Неда Мареновић

Електротехнички факултет - Београд

1

5,00

14.   

Данило Чешљарац

Факултет политичких наука Београд

1

5,00

15.   

Марија Чеперковић

Економски факултет -Београд

1

5,00

16.   

Јана Никић

Факултет ликовних уметности- Београд

2

9,71

17.   

Јована Ђуровић

Факултет медицинсјких наука- Крагујевац

2

8,89

18.   

Катарина Радуловић

Учитељски факултет -Лепосавић

2

8,75

19.   

Ивона Јозовић

Криминалистичко-полицијски универзитет –Београд-Земун

2

8,75

20.   

Милица Шумарац

Висока текстилна струковна школа за дизајн, технологију и менаџмент-Београд

2

8,70

21.   

Данијела Бонџић

Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију-Београд

2

8,69

22.   

Немања Андрић

Економски факултет –Косовска Митровица

2

8,63

23.   

Немања Даничић

Технолошки факултет –Нови Сад

3

8,88

24.   

Маријана Мареновић

Филолошки факултет -Београд

3

8,60

25.   

Јован Медаровић

Факултет техничких наука-Чачак

3

8,52

26.   

Тијана Нићифоровић

Факултет организационих наука-Београд

3

8,50

27.   

Катарина Ђоровић

Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију-Београд

3

8,50

28.   

Нина Мартаћ

Факултет уметности-Звечан

4

9,13

29.   

Анђела Вујанац

Правни факултет -Београд

4

8,95

30.   

Урош Пантовић

Факултет техничких наука-Косовска Митровица

4

8,91

31.   

Мирољуб Јаснић

Државни универзитет Нови Пазар

4

8,91

32.   

Новица Радуловић

Шумарски факултет -Београд

4

8,90

33.   

Васкрсина Лазовић

Саобраћајни факултет -Београд

4

8,89

34.   

Марко Јездимировић

Факултет за хотелијерство и туризам-Врњачка Бања

4

8,79

35.   

Богдан Трикош

Факултет спорта и физичког васпитања-Београд

4

8,79

36.   

Филип Јоксимовић

Економски факултет -Крагујевац

4

8,71

37.   

Никола Вукомановић

Факултет спорта и физичког васпитања-Београд

4

8,58

38.   

Јелена Максимовић

Медицински  факултет -Београд

4

8,55

39.   

Александра Дугалић

Факултет медицинских наука -Крагујевац

4

8,53

40.   

Марко Деспотовић

Медицински факултет –Косовска Митровица

5

8,67

41.   

Невена Поповић

Факултет медицинских наука -Крагујевац

5

8,63

42.   

Анђела Вуковић

Медицински факултет -Београд

5

8,58

 

ДРУШТВЕНО

ОСЕТЉИВЕ ГРУПЕ

 

 

 

 

Име и презиме

Факултет

Год.

студ

Просек

1.       

Немања Лакићевић

Медицински факултет –Косовска Митровица

6

8,05

2.       

Јовица Пејић

Државни универзитет –Нови Пазар

3

8,13

3.       

Сузана Ђачић

Факултет техничких наука -Чачак

2

7,27

4.       

Весна Ристић

Висока економска школа струковних студија - Лепосавић

1

2,91

5.       

Андреа Вељовић

Природнио-математички факултет -Крагујевац

4

7,76

6.       

Исидора Баловић

Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију-Београд

4

6,88

7.       

Андреа Шаптовић

Економски факултет -Крагујевац

2

6,71

8.       

Марија Вељковић

Факултет медицинских наука -Крагујевац

1

4,52

9.       

Радослав Лазић

Факултет инжењерских наука-Крагујевац

2

6,44

10.   

Кристина Марковић

Факултет медицинских наука-Крагујевац

2

8,00

11.   

Ђурђина Марковић

Економски факултет -Крагујевац

4

7,20

12.   

Александра Мишовић

Факултет медицинских наука-Крагујевац

1

4,34

13.   

Марија Младеновић

Медицински факултет -Београд

5

7,83

14.   

Павле Баловић

Државни универзитет –Нови Пазар

1

3,79

 

II

Висину стипендије, одредиће председник Општине Рашка, полазећи од средстава планираних Одлуком о буџету Општине Рашка за 2019. и 2020. годину и укупног броја студената који се стипендирају.

Висина стипендије се одређује у износу од 7.000,00 динара (седамхиљададинара).

 

III

Уговор о међусобним правима и обавезама закључиће председник Општине Рашка са сваким корисником по коначности Одлуке о додели стипендија.

Уговор ће се потписивати у Општинској управи Рашка, уз обавезно подношење индекса на увид и то искључиво са корисником стипендије.

 

IV

            Следећи студенти су одбијени јер не испуњавају основне услове конкурса (мастер, просек оцена за све године студирања, године старости), за доделу награда и стипендија ученицима и студентима на терет средстава буџета Општине Рашка за школску 2019/2020.годину:

 

ОДБИЈЕНИ

Р.бр

Име и презиме

Факултет

Разлогзаодбијање

Год. студ.

Просек

1.

Софија Јовановић

Филолошки факултет -Београд

Самофинансирајућ

4

8,67

2.

Теодора Петровић

Факултет техничких наука-Нови Сад

Просек оцена

3

8,42

3.

Теодора Мирковић

Факултет за хотелијерство и туризам-Врњачка Бања

Просек оцена

1

4,98

4.

Софија Радосављевић

Факултет за хотелијерство и туризам-Врњачка Бања

Просек оцена

1

4,92

5.

Анђела Ђоровић

Факултет спорта и физичког васпитања-Београд

Обновљена година

3

7,83

6.

Радисав Коматина

Правни факултет –Косовска Митровица

Обновио годину

4

8,52

7.

Зорана Ђековић

Економски факултет -Крагујевац

Апсолвент у радном односу

4

8,58

8.

Владимир Диздаревић

Правни факултет -Београд

Награђиван за Дан Општине

1

5,00

9.

Катарина Здравковић

Природно-математички факултет -Крагујевац

Просек оцена

1

4,94

 

V

Незадовољни подносиоци захтева могу поднети Захтев за преиспитивање ове Одлуке Општинском већу Општине Рашка у року од 8 (осам) дана од дана објављивања ове Одлуке на огласној табли Општинске управе, односно од пријема ове Одлуке.

 

VI

Одлуку објавити на огласној табли Општинске управе општине Рашка и доставити одбијеним подносиоцима захтева.

Председница Народне скупштине Републике Србије је данас, 04. марта 2020. године расписала изборе за одборнике локалних самоуправа РС па самим тим и за одборнике Скупштине општине Рашка. Изборне радње почињу да теку од данас.
С` тим у вези, Изборна комисија општине Рашка, је на данашњој седници прописала обрасце за спровођење избора за одборнике Скупштине општине Рашка. Наведени обрасци се могу преузети у канцеларији Скупштинске службе општинске управе Рашка, сваког радног дана од 08,00 до 13,00 часова.

Потребну документацију можете преузети ОВДЕ!

Општина Рашка и пројекат Платформа за одговорно управљање јавним финансијама планирају расписивање јавног позива за све организације цивилног друштва (ОЦД) из Републике Србије, 9.3.2020. године.

Информативни састанак (инфо сесија) у вези с позивом потенцијалним апликантима за предају предлога пројеката биће одржан 12.3.2020. године, у 13h, у Омладинском клубу Општине Рашка (Омладински центар бб, Рашка). Потенцијални апликанти ће током састанка бити детаљније упознати са конкурсом, начином пријављивања, итд.

Рок за подношење пријава за присуство на информативном састанку је 7 (седам) дана од дана објављивања критеријума на званичној web презентацији Општине Рашка - http://raska.gov.rs/. Пријаве се подносе координатору пројекта за Општину Рашка, г-дину Ђорђу Радоичићу, на следећи e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели., с предметом мејла - Пријава на инфосесију, или лично у просторији Општинске управе Општине Рашка (Предрага Вилимоновића 1, канцеларија бр. 21), радним данима од 7-15 часова.

За пријаву је потребно доставити назив организације цивилног друштва, име и презиме представника/ица организације цивилног друштва, контакт телефон и е-mail.

На основу члана 44, Став 1, Тачка 6., Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС”, број 129/07, 83/2014 – др. Закон 47/2018), члана 55. Статута Општине Рашка (“Службени гласник Општине Рашка бр. 197”), а у вези са реализацијом пројекта “Платформа за одговорно управљање јавним финансијама” и Меморандумом о разумевању између Програма уједињених нација за развој и Општине Рашка, од 20. новембра 2019. године, председник Општине Рашка, доноси:

ОДЛУКУ

О критеријумима за избор кандидата/киња за тродневну обуку за Писање предлога пројеката:

1. Право на учешће имају представници и представнице организација цивилног друштва с територије Општине Рашка као и из других општина и градова с територије Републике Србије. На обуку се могу пријавити највише по 2 (два) представника/ице организације цивилног друштва који би требало да буду присутни током читаве обуке, у непроменљивом саставу.

Учешће на обуци је бесплатно.

2. Опис обуке: Реализацијом ове обуке желимо постићи да полазници/ице стекну знања и вештине неопходне за креирање пројектног предлога којим желе да остваре одређену друштвену промену. На обуци ће бити обрађене следеће теме: анализа проблема, анализа циљева, планиране активности, очекивани резултати, мониторинг и евалуација, и буџет пројекта. Стечене вештине су применљиве у јавном, приватном и у цивилном сектору. Планирано је учешће 24 полазника/ице.

3. Период реализације обуке: Обука ће бити одржана од 13-15.3.2020. године, у просторији Омладинског клуба Општине Рашка (Омладински центар бб). Обуку ће реализовати стручни консултанти/киње ангажоване од стране УНДП-а.

13.3.2020. године, од 11-17 часова, 14.3.2020. године, од 9-15 часова, 15.3.2020. године, од 10-16 часова.

4. Рок за подношење пријава је 7 (седам) дана од дана објављивања критеријума на огласној табли општинске управе Општине Рашка и на званичној web презентацији Општине Рашка - http://raska.gov.rs/. Пријаве се подносе координатору пројекта за Општину Рашка, г-дину Ђорђу Радоичићу, на следећи e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели., с предметом мејла - Пријава на обуку за Писање предлога пројеката, или лично у просторији Општинске управе Општине Рашка (Предрага Вилимоновића 1, канцеларија бр. 21), радним данима од 7-15 часова. За пријаву је потребно доставити назив организације цивилног друштва, име и презиме представника/ица организације цивилног друштва, контакт телефон и е-mail.

5. Приликом одабира кандидата/киња а у случају већег броја заинтересованих представника/ица организација цивилног друштва, изборна Комисија ће смањити број представника/ица организација и о томе обавестити исте е-mail-om. Процесом избора кандидата/киња руководиће Комисија за избор кандидата/киња сачињена од координатора пројекта, особе задужене за коориднацију активности с ОЦД (представника Општинске управе Рашка) и општинског већника задуженог за област сарадње с организацијама цивилног друштва.

6. Коначна одлука о избору до 24 кандидата/киње који/е ће похађати обуку, биће донета у року од 1 (једног) дана од дана завршетка конкурса. Одлука ће бити објављена на званичном website-у Општине Рашка https://raska.gov.rs/.

Општина Рашка и пројекат Платформа за одговорно управљање јавним финансијама планирају расписивање јавног позива за све организације цивилног друштва (ОЦД) из Републике Србије. Предлози пројеката морају бити у складу са развојним циљевима Општине Рашка из следећих приоритетних области:

1. Култура
2. Друштвена брига о осетљивим групама
3. Заштита животне средине и очување природе
4. Унапређење капацитета удружења грађана

Јавни позив ће бити расписан 9.3.2020. године, на вебсајту Општине Рашка – www.raska.gov.rs.

Информативни састанак (инфо сесија) у вези с позивом потенцијалним апликантима за предају предлога пројеката биће одржан 12.3.2020. године, у 13h, у Омладинском клубу Општине Рашка (Омладински центар бб, Рашка). Потенцијални апликанти ће током састанка бити детаљније упознати са конкурсом, начином пријављивања, итд.

У току трајања јавног позива биће оргaнизовани тренинзи и менторска подршка који ће бити отворени и јавна. Тренинг ће бити одржан од 13-15.3.2020. године, у Омладинском клубу Општине Рашка, и биће отворен за највише 24 (двадесетчетири) представника/ице удружења грађана. Свако удружење грађана ће моћи да пријави до 2 (два) представника/ице.