email: info@raska.org.rs | Тел: 036/736-244 | Адреса: Ибарска бр.2,36350 Рашка

A- A A+
  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • slider6.jpg
  • slider7.jpg
  • slider8.jpg
Веб сајт:: http://www.raska.gov.rs

Седница ће се одржати 25. марта 2019. године (понедељак) у Сали Општинске управе Рашка (ул. Предрага Вилимоновића 1) са почетком у 10,00 часова.
За ову седницу предлажем следећи

ДНЕВНИ РЕД
- РАЗМАТРАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 56. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА;
1. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ НАЗИВА УЛИЦА И ТРГОВА У НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА У ОПШТИНИ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Слободан Ристовић, секретар СО;
2. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Слободан Ристовић, секретар СО;
3. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОРГАНИЗАЦИЈИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, начелник Општинске управе Рашка;
4. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О МРЕЖИ ЈАВНИХ ОСНОВНИХ ШКОЛА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Весна Курандић, самостални стручни сарадник Општинске управе Рашка;
5. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О МРЕЖИ ЈАВНИХ ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАШКA;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Весна Курандић, самостални стручни сарадник Општинске управе Рашка;
6. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈA О РАДУ ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ, ОБРАЗОВАЊЕ И ИНФОРМИСАЊЕ „ГРАДАЦ“ ЗА 2018. ГОДИНУ И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ O УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈA О РАДУ ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ, ОБРАЗОВАЊЕ И ИНФОРМИСАЊЕ „ГРАДАЦ“ ЗА 2018. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Дејан Котурановић, директор ЦКОИ „Градац“;
7. РАЗМАТРАЊЕ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2019. ГОДИНУ И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2019. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Жељко Никић, члан Општинског већа и председник Комисије за пољопривреду;
8. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О СПРОВОЂЕЊУ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ЗА ОПШТИНУ РАШКА ЗА 2018. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Жељко Никић, члан Општинског већа и председник Комисије за пољопривреду;
9. ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ЗА ОПШТИНА РАШКА 2019. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Жељко Никић, члан Општинског већа и председник Комисије за пољопривреду;
10. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА ЗА ОБАВЉАЊЕ НЕРЕНТАБИЛНИХ ЛИНИЈА У ПРИГРАДСКОМ ПРЕВОЗУ ПУТНИКА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАШКА У 2019. ГОДИНИ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, начелник Општинске управе Рашка;;
11. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ НА КОРИШЋЕЊЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, начелник Општинске управе Рашка;;
12. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ НАГРАДА И СТИПЕНДИЈА УЧЕНИЦИМА И СТУДЕНТИМА НА ТЕРЕТ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ОПШТИНЕ РАШКА, ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Вељко Раковић, члан Општинског већа и председник комисије;
13. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ОПШТИНЕ РАШКА НАМЕЊЕНИХ МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА ЗА 2019. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Лазар Мандић, шеф Одсека за за инвестиције и грађевинско земљиште;
14. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ОПШТИНЕ РАШКА НА ИМЕ ГОРИВА ЗА ПОТРЕБЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА ЗА 2019. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Лазар Мандић, шеф Одсека за за инвестиције и грађевинско земљиште;;
15. ПРЕДЛОГ ПРАВИЛНИКА О ОДОБРАВАЊУ И ФИНАНСИРАЊУ ПРОГРАМА КОЈИМА СЕ ЗАДОВОЉАВАЈУ ПОТРЕБЕ И ИНТЕРЕСИ ГРАЂАНА ИЗ ОБЛАСТИ СПОРТА, У ОПШТИНИ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Зоран Росић, члан Општинског већа;
16. РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ОРГАНИЗАЦИЈА У ОБЛАСТИ СПОРТА КОЈИМА СЕ ЗАДОВОЉАВАЈУ ПОТРЕБЕ И ИНТЕРЕСИ ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА У 2019. ГОДИНИ СПОРТСКОГ САВЕЗА ОПШТИНЕ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Зоран Росић, члан Општинског већа;
17. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ O ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА БУЏЕТА OПШТИНЕ РАШКА НАМЕЊЕНИХ СПОРТУ ЗА 2019. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Зоран Росић, члан Општинског већа;
18. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА 2018. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Зоран Симовић, члан Општинског већа и председник комисије;
19. ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ И УНАПРЕЂЕЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА 2019. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Зоран Симовић, члан Општинског већа и председник комисије;
20. РАЗМАТРАЊЕ ЖАЛБЕ ЕТНО УМЕТНИЧКОГ КЛУБА „ЧЕРЕЊСКИ“ НА РАНГ ЛИСТУ УЧЕСНИКА КОНКУРСА ОД 24.01.2019. ГОДИНЕ У ОБЛАСТИ КУЛТУРА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Зоран Симовић, члан Општинског већа и председник комисије;
21. РАЗМАТРАЊЕ ЖАЛБЕ ЕТНО УМЕТНИЧКОГ КЛУБА „ЧЕРЕЊСКИ“ НА РАНГ ЛИСТУ УЧЕСНИКА КОНКУРСА ОД 24.01.2019. ГОДИНЕ У ОБЛАСТИ ТУРИЗМА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Зоран Симовић, члан Општинског већа и председник комисије;
22. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПОТВРЂИВАЊУ РАНГ ЛИСТЕ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ:
- «ДРУШТВЕНА БРИГА О ОСЕТЉИВИМ ГРУПАМА»;
- «ПОЉОПРИВРЕДА»;
- «УНАПРЕЂЕЊЕ КАПАЦИТЕТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА»;
- «ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ОЧУВАЊЕ ПРИРОДЕ».
ИЗВЕСТИЛАЦ: Зоран Симовић, члан Општинског већа и председник комисије;
23. РАЗМАТРАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 11. СЕДНИЦЕ КОМИСИЈЕ ЗА СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА ГРАЂАНА ОПШТИНЕ РАШКА СА ПРЕДЛОГОМ РЕШЕЊА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Андријана Миленковић, члан Општинског већа и председник комисије;
24. РАЗМАТРАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 12. СЕДНИЦЕ КОМИСИЈЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОСЛЕДИЦА ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА СА ПРЕДЛОГОМ РЕШЕЊА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Милан Покимица, члан Општинског већа и председник комисије;
25. ТЕКУЋА ПИТАЊА;
Позивам Вас да присуствујете овој седници.
С поштовањем,
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ РАШКА
Игњат Ракитић

На основу члана 43. став 1 тачка 5 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености («Сл. гласник РС», број 36/2009, 88/2010 ,38/2015 и 113/17), и потписаног Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања између Националне службе за запошљавање и oпштине Рашка бр.1208-101-4/2019 од 04.03.2019.године , а у складу са Локалним акционим планом запошљавања општине Рашка за 2019. годину, усвојеном на седници Oппштинског већа општине Рашка дана 14.02.2019. године

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ И ОПШТИНА РАШКА
Расписују

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА УЧЕШЋЕ У ФИНАНСИРАЊУ ПРОГРАМА ОБУКЕ НА ЗАХТЕВ ПОСЛОДАВЦА У 2019. ГОДИНИ

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Програм обуке на захтев послодавца подразумева учешће у финансирању програма обуке ради стицања знања и вештина потребних за обављање послова на конкретном радном месту, уколико на евиденцији незапослених Националне службе за запошљавање (у даљем тексту: Национална служба) нема лица са потребним знањима и вештинама.
Програм обуке на захтев послодавца подразумева:
 реализацију обуке у трајању до 480 (у зависности од врсте, сложености послова и других елемената од значаја за трајање обуке), у складу са стандардима нивоа обука, или
 реализацију обуке за особе са инвалидитетом у складу са програмом обуке за коју је издато одобрење за спровођење мера и активности професионалне рехабилитације министарства надлежног за послове запошљавања и
 заснивање радног односа са лицима која су завршила обуку

За реализацију обуке Национална служба:
1. незапосленом полазнику исплаћује:
 месечну новчану помоћ у висини од 22.000,00 динарa за пун фонд часова;
 средства за трошкове превоза;
2. незапосленом полазнику - особи са инвалидитетом исплаћује:
 месечну новчану помоћ у висини од 22.000,00 утврђене у складу са прописима о раду, за пун фонд часова, ако се обука изводи у трајању од најмање 100 часова;
 средства за трошкове превоза;
 средства за трошкове превоза, и за пратиоца ако је потребан, у висини неопорезивог износа, у складу са законом.
3. врши обрачун и уплату доприноса за случај повреде на раду и професионалне болести за полазнике обуке, у складу са законом.
Средства намењена незапосленом полазнику Национална служба исплаћује на текући рачун полазника обуке на основу извештаја вршиоца обуке.
Новчана помоћ се не исплаћује полазнику обуке који је корисник новчане накнаде за случај незапослености.

II УСЛОВИ УЧЕШЋА
Право учешћа у реализацији програма обуке на захтев послодавца може остварити послодавац под условом:
 да припада приватном сектору (удео приватног капитала у власничкој структури 100%), односно да је предузеће за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом које послује са већинским државним капиталом;
 да је у дозвољеном оквиру опредељеног износа за de minimis државну помоћ у текућој фискалној години и претходне две фискалне године, у складу са Уредбом о правилима за доделу државне помоћи;
 да има план и програм обуке по коме ће се лице обучавати;
 да измирује обавезе по основу пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање у законским роковима;
 да у последњих шест месеци није био дуже од 30 дана непрекидно евидентиран у регистру дужника принудне наплате Народне банке Србије;
 да је измирио раније уговорне и друге обавезе према Националној служби, осим за обавезе чија је реализација у току, под условом да исте редовно измирује;
 да има кадровске капацитете за реализацију програма обуке, односно да обезбеди инструктора који:
• има минимум завршену средњу школу,
• запослен је или радно ангажован код подносиоца захтева са фондом радних сати који је једнак дневној динамици реализације обуке, односно запослен је или ангажован у образовној установи/организацији регистрованој за образовање одраслих, уколико се обука реализује у сарадњи са истом,
• има најмање 12 месеци радног искуства на пословима за које се лице обучава;
 послодавац има обавезу да обезбеди једног инструктора за једну образовну групум од највише 20 полазника;
 да има техничке, просторне и друге капацитете за реализацију програма обуке, односно да радни простор, техничка средства и опрема по функционалности одговарају величини образовне групе и у складу су са радним местом за које се лица обучавају, као и да обезбеди све услове у складу са прописима о безбедности и заштити на раду, односно уговор о реализацији обуке или њеног дела са одговарајућом образовном установом или организацијом регистрованом за образовање одраслих, уколико се обука реализује у сарадњи са истом.
 Да има седиште или пословну јединицу на територији општине Рашка .
За реализацију обуке за незапослене особе са инвалидитетом, послодавац мора да испуњава кадровске, техничке, просторне и друге капацитете за реализацију програма обуке у складу са одобрењем за спровођење мера и активности професионалне рехабилитације издатим од стране министарства надлежног за послове запошљавања.

III ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА
Документација за подношење захтева:
 захтев за учешће у програму на прописаном обрасцу ;
 фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, уколико подносилац захтева није регистрован у Агенцији за привредне регистре; уколико се делатност обавља изван седишта послодавца (издвојено место), односно у издвојеном организационом делу (огранак) - извод из регистра или одлука надлежног органа о образовању организационог дела;
 уколико подносилац захтева програм обуке реализује на локацији изван свог седишта, односно организационог дела, потребно је да достави доказ о локацији на којој се реализује програм (споразум о пословно-техничкој сарадњи, уговор о закупу простора и сл.);
 уверење Пореске управе о измиреним обавезама на име пореза и доприноса до месеца који претходи месецу у коме је поднет захтев - за послодавца који паушално измирује пореске обавезе;
 извод из појединачне пореске пријаве о обрачунатим порезима и доприносима, штампан из електронске базе података Пореске управе (ЕБП-ПУРС), потписан од стране послодавца, за последњи месец који је исплаћен, а у складу са законским роком;
 доказ о кадровским капацитетима за реализацију програма обуке, и то:
• доказ о запослењу или ангажовању инструктора за програм обуке код подносиоца захтева;
• уговор о ангажовању инструктора код подносиоца захтева, односно доказ о запослењу/ангажовању инструктора у образовној установи/организацији регистрованој за образовање одраслих уколико се обука реализује у сарадњи са истом,
• доказ о дужини радног искуства инструктора на пословима за које се лице обучава (уговор о раду, потврда послодавца о радном искуству и сл.);
 уговор са образовном установом или организацијом регистрованом за образовање одраслих, уколико се обука изводи у сарадњи са тим установама.

За реализацију обуке на захтев послодавца за незапослене особе са инвалидитетом, послодавац подноси и одобрење за спровођење мера и активности професионалне рехабилитације издато од стране министарства надлежног за послове запошљавања, са програмом обуке за коју је поднет захтев.
Национална служба задржава право да тражи и друге доказе релевантне за одлучивање о поднетом захтеву.
Начин подношења захтева
Захтев за учешће у програму подноси се надлежној организационој јединици Национaлне службе, према месту ангажовања лица или према седишту послодавца, непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу који се може добити у свакој организационој јединици Национaлне службе или преузети са сајта www.nsz.gov.rs .

IV ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ
Одлука о спровођењу програма обука на захтев послодавца доноси се на основу провере поднетог захтева за учешће у програму.
Провера поднетих захтева
Национална служба проверава усклађеност поднетог захтева и приложене документације са условима из Јавног позива, врши обраду захтева и списак са захтевима који испуњавају услове јавног позива доставља општини Рашка на одлучивање. Неблаговремени и непотпуни захтеви неће се узимати у разматрање.
Општина Рашка задржава право да приликом одлучивања по поднетом захтеву изврши корекцију броја лица, у складу са расположивим средствима.
Одлука о спровођењу програма
Одлуку о спровођењу програма обука на захтев послодавца , доноси председник општине Рашка, по претходно прибављеном мишљењу Локалног савета за запошљавање, на основу списка захтева који испуњавају услове Јавног позива достављених од стране Националне службе за запошљавање – Филијала Краљево - Испоставе Рашка.
У циљу провере испуњености услова из Јавног позива Национална служба ће извршити службени обилазак послодавца.
Динамика одлучивања
Одлука о одобравању средстава за програм обуке на захтев послодавца доноси се у року од 30 дана од дана подношења захтева. Изузетно, захтеви који испуњавају услове јавног позива, а по којима није позитивно одлучено у наведеном року, могу бити поново узети у разматрање уколико се за то стекну услови.

V ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА
Национална служба општина Рашка и послодавац у року од 30 дана од дана доношења одлуке о одобравању средстава закључују уговор којим уређују међусобна права и обавезе. Датум почетка обуке мора бити након датума закључивања уговора са послодавцем, а у току календарске године у којој је донета одлука. У случају да од датума доношења одлуке до краја календарске године у којој је донета одлука има мање од 45 дана, уговор између Националне службе ,општине Рашка и послодавца мора бити заључен до краја календарске године.
Документација за закључивање уговора са послодавцем
У циљу закључивања уговора послодавац је у обавези да достави одговарајућа средства обезбеђења уговорних обавеза, и то:
1. За предузетника:
 зa добро извршење посла - две истоветне бланко трасиране менице корисника средстава са два жиранта и меничним овлашћењима;

2. За правно лице:
 зa добро извршење посла – две истоветне бланко соло менице корисника средстава са меничним овлашћењима;

Уз достављена средства обезбеђења неопходно је приложити:
 потврду о пријему захтева за регистрацију меница (за правна лица);
 фотокопију картона депонованих потписа код пословне банке, за текући рачун на који ће бити пренета средства на име учешћа у финансирању трошкова обуке;

Након закључивања уговора са послодавцем, Национална служба, општина Рашка и полазник обуке закључују уговор којим се регулишу међусобна права и обавезе. Датум почетка обуке мора бити након датума закључивања уговора. У току трајања обуке полазник може задржати статус незапосленог лица или засновати радни однос са послодавцем.
Документација за закључивање уговора са незапосленим полазником обуке:
 фотокопија/очитана лична карта полазника,
 фотокопија картице текућег рачуна полазника.
Пре укључивања незапосленог у програм обуке, Национална служба врши проверу испуњености законских услова и услова дефинисаних Јавним позивом.

VI ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА
Послодавац је у обавези да током трајања обуке:
 обезбеди потребне кадровске, просторне, техничке и друге услове за реализацију програма обуке;
 сноси све трошкове кадровских, просторних, техничких и других средстава неопходних за неометану реализацију програма обуке;
 упозна полазника обуке са планом и програмом обуке и његовим обавезама;
 доставља редовно Националној служби извештаје о присутности полазника на обуци, најкасније до 05. у месецу за претходни месец, а на основу вођења евиденције о присутности полазника на обуци;
 обучи полазника за рад на пословима у складу са програмом обуке и закљученим уговором;
 изврши замену лица са другим незапосленим лицем са евиденције Националне службе, уколико полазник прекине обуку и уколико надлежна филијала и послодавац процене да се ново лице може обучити током преосталог периода трајања обуке;
 омогући општини Рашка контролу реализације уговорних обавеза;
 обавести Националну службу и општину Рашка о свим променама које су од значаја за реализацију уговора у року од 8 дана од дана настанка промене.
На основу образложеног захтева Националној служби, послодавац може да заснује радни однос са полазником и током трајања обуке.

Послодавац је у обавези да после завршетка обуке:
 изда полазнику обуке одговарајући сертификат - уверење о стеченим компетенцијама или му омогући стицање истог у надлежној институцији;
 по завршетку обуке достави Националној служби писани извештај о реализацији обуке и списак издатих сертификата;
 у року од 30 дана од дана завршетка обуке заснује радни однос са минимум 70 % полазника обуке на пословима за које је обучен;
 након заснивања радног односа са полазником обуке Националној служби достави уговор о раду;
 задржи лице у радном односу најкраће 3 месецa од датума заснивања радног односа након завршене обуке;
 заснује радни однос са другим незапосленим лицем са евиденције Националне службе, у року до 30 дана од дана престанка радног односа, за преостало време дефинисано уговором, продужено за период спроведене замене, у случају престанка радног односа лица по истеку периода обуке;
 омогући општини Рашка и Националној служби контролу реализације уговорних обавеза;
 обавести Националну службу и општину Рашка о свим променама које су од значаја за реализацију уговора у року од 8 дана од дана настанка промене.

VII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Информације о програму обуке могу се добити у Националној служби – Испостава Рашка и у Општинској управи општине Рашка, као и на сајту Националне службе за запошљавање www.nsz.gov.rs и општине Рашка www.raska.gov.rs
Јавни позив је отворен од дана објављивања на сајту Националне службе за запошљавање www.nsz.gov.rs и општине Рашка www.raska.gov.rs, до утрошка расположивих средстава издвојених за ову намену, а најкасније до 29.11.2019. године.

Захтев за учешћу у програму можете погледати и преузети на линку: https://drive.google.com/file/d/1urJMEvZYoe1WoIlm7Fq3K1kFyypbaB8u/view?usp=sharing

ПРАВИЛНИК
О НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА ОСНОВНЕ ПОДСТИЦАЈЕ У БИЉНОЈ ПРОИЗВОДЊИ И ОБРАСЦУ ЗАХТЕВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ТИХ ПОДСТИЦАЈА
("Сл. гласник РС", бр. 29/2013, 9/2016 и 44/2018 - др. закон)
Члан 1
Овим правилником ближе се прописује начин остваривања права на основне подстицаје (у даљем тексту: подстицаји), као и образац захтева за остваривање тих подстицаја.
Члан 2
Право на подстицаје остварује се подношењем захтева за остваривање права на подстицаје (у даљем тексту: захтев), Министарству финансија - Управи за трезор (у даљем тексту: Управа).
Захтев се подноси једанпут годишње, у два примерка од 1. марта до 30. априла текуће године, на Обрасцу - Захтев за остваривање права на основне подстицаје у биљној производњи у __________ години, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.
Члан 3*
Захтев садржи: податке о подносиоцу; податке о култури која је засејана, односно засађена (шифра, назив и површина) и збиру површина под културама наведеним у захтеву, а које су пријављене у Регистар пољопривредних газдинстава (у даљем тексту: Регистар); место и датум подношења захтева, потпис подносиоца захтева и печат (ако је подносилац захтева предузетник или правно лице).
Културе из става 1. овог члана су све културе наведене у Шифарнику биљне производње и других намена земљишних парцела који је саставни део правилника којим се уређује упис у Регистар пољопривредних газдинстава и обнова регистрације, осим природних ливада и пашњака у оквиру групе култура крмно биље.
Члан 4
Управа утврђује да ли су испуњени прописани услови за остваривање права на подстицаје, упоређује податке из захтева са подацима из Регистра, одобрава исплату и даје налог за пренос средстава на наменски рачун пољопривредног газдинства код пословне банке.
Члан 5
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Србије".
Самостални члан Правилника о изменама
Правилника о начину остваривања права на основне подстицаје у биљној производњи и обрасцу захтева за остваривање тих подстицаја
("Сл. гласник РС", бр. 9/2016)
Члан 4
Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Србије".

 

Правилник можете погледати и преузети на Линку: https://drive.google.com/file/d/1dWV-AN7Wnqd2voSLS8OjfdchVkxWRrp8/view?usp=sharing

Породична ски трка и дружење са Нином Мицић у оквиру „Олимпијског часа“

Олимпијски комитет Србије у сарадњи са МК ресортс, Скијалиштима Србије, Скијашким савезом Србије и општином Рашка организује „Олимпијску чаролију“ на Копаонику од 28.фебруара до 1.марта. Након прошлогодишњег успеха, и ове зиме ће бити организован низ различитих активности инспирисаних зимским спортовима, олимпизмом и играма на снегу.

Првог дана у четвртак 28.2. са почетком у 12 часова биће организована породична ски трка. За учешће у овој трци биће потребно формирати екипу коју чине два члана породице, старији и млађи: тата и ћерка, мама и син, деда и унк, тетка и братанац итд. За најуспешније су обезбеђене различите награде спонзора и партнера Олимпијског комитета Србије, а победници ће освојити продужени викенд у Хотелу Гранд на Копаонику.

Истог дана ће у интервалу од 18 до 20 часова у Хотелу Гранд, у сали Копаоник, бити организоване забавне и едукативне радионице на тему олимпизма.

Зимски олимпијски час одржаће се у петак 1. марта са почетком у 12 часова, а учесници ће имати прилку да упознају нашу најбољу сноубордерку и олимпијку Нину Мицић. Кроз низ различитих активности и радионица деца ће учити о олимпијским вредностима и историји Олимпијских игара и опробати се у различитим играма на снегу. Зимски олимпијски час ће се одиграти на платоу испред хотела Гранд.

 

На основу чл. 13. Правилника о начину, мерилима и критеријумима финансирања и суфинансирања пројеката удружења од јавног интереса средствима из буџета општине Рашка Комисија за спровођење поступка доделе бесповратних финансијских средстава  из буџета општине Рашка за 2019. годину, заседала је 25.02.2019. године и усвојила:

 

РАНГ ЛИСТУ

УЧЕСНИКА КОНКУРСА ОД 24.01.2019.ГОДИНЕ У ОБЛАСТИ

КУЛТУРА

НАЗИВ УДРУЖЕЊА

ПРОЈЕКАТ

Бодови

Одобрени

износ

Унапређење фолклора на територији општине Рашка

КУД "Јошаничка Бања"

Промоција и очување традиције и културне баштине наших предака

78.8

309,900.00

Културно уметничко друштво "Рашка"

Усавршавање чланова КУДа „Рашка“ путем семинара, турнеја, наступа и поставки нових кореографија

76.8

306,120.00

КУД "Рудар" Баљевац

Фестивал фолклора “Видовдан“ – година јубилеја

73.6

285,000.00

 Развој различитих облика културног и уметничког стваралаштва на територији општине Рашка  

Културно уметничко друштво "Брвеница"

Жубор Брвенице – промоција изворног стваралашта

75.4

166,500.00

Рефлексија

Уметничка епопеја

72.2

109,000.00

Центар за алтернативну културу

Афирмација младих рок бендова и рок музике

71.2

97,000.00

Етно уметнички клуб "Черењски"

Промоција етнолошких и уметничких вредности Рашке у години јубилеја

71.0

111,050.00

  Реализација културних програма црквених и верских заједница

Српска православна црквена општина Рашка

Трибине ,,Трагање за смислом”

78.6

120,000.00

Српска православна црквена општина Никољачка

Васкршњи дани у Супњу

66.2

49,000.00

РАНГ ЛИСТУ

УЧЕСНИКА КОНКУРСА ОД 24.01.2019.ГОДИНЕ У ОБЛАСТИ

ДРУШТВЕНА БРИГА О ОСЕТЉИВИМ ГРУПАМА

Друштвена брига о деци и младима

Дечји савез општине Рашка

Деца верују и чуда стварају

80.4

699,800.00

Хуманитарне активности и друштвена брига о болесним и старијим особама, особама са инвелидитетом и особама са посебним потребама

Удружење особа са инвалидитетом "Срна"

Креативност на делу

84.6

117,000.00

Друштво за борбу против шећерне болести "Рашка"

Смањимо број оболелих од шећерне болести!

78.8

141,900.00

Удружење пензионера општине Рашка

Побољшање услова рада у пензионерском клубу у Рашки

69.6

87,500.00

Удружење "БеННем" огранак Рашка

„Буди хуман, није тешко“

68.4

70,000.00

 Женска права и превенција свих облика насиља и дискриминације

Месна организација жена Рашка

Даровница МОЖ-а

68.4

85,600.00

Актив Жена Јошаничка Бања              

Промоција домаће радиности и прослава Материца

68.4

119,250.00

Глас мањине

Образовањем против дискриминације,насиља, малолетничких и дечијих бракова.

58.6

0.00

Реализација пројеката регионалних удружења која имају чланове са пребивалиштем на територији општине Рашка

Међуопштинска организација савеза слепих Србије Нови Пазар

Руке које виде

69.2

45,080.00

Удружење глувих и наглувих Нови Пазар

Говор руку је мој језик

66.4

45,000.00

Друштво за церебралну парализу Нови Пазар

Социјализација особа са церебралном парализом у општини Рашка

65.8

41,900.00

Међуопштинска организација цивилних инвалида рата Н.Пазар за општине Н.Пазар, Рашка, Сјеница и Тутин

Ми бринемо о њима

64.0

38,200.00

Удружење параплегичара Нови Пазар

Живимо усправно

50.6

0.00

РАНГ ЛИСТУ

УЧЕСНИКА КОНКУРСА ОД 24.01.2019.ГОДИНЕ У ОБЛАСТИ

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ОЧУВАЊЕ ПРИРОДЕ

Развој свести о значају очувања животне средине   уз синхронизовано деловање већег броја организација цивилног друштва

Еко клуб – Зелени путокази

Уклонимо дивље депоније!

83.3

165,850.00

Гљиварско друштво "Копаоник"

Едукативне изложбе гљива и едукација школске омладине на територији општине Рашка

75.3

95,000.00

Удружење љубитеља природе «Градина» - Рашка

Еколошки покрет за чистије Милатковиће

68.8

46,400.00

  РАНГ ЛИСТУ

УЧЕСНИКА КОНКУРСА ОД 24.01.2019.ГОДИНЕ У ОБЛАСТИ

ТУРИЗАМ

Промоција различитих облика туризма у руралним подручјима

Манастир Светих Благовести Градац

Од укуса до естетике

87.0

91,660.00

Етно уметнички клуб "Черењски"

10. сајам здраве хране, старих заната и народне културе

69.4

43,000.00

Удружење за неговање енглеског језика и књижевности - ЕНГЛЕСКИ КУТАК

Do you speak English? Now, I do!

Пројекат није бодован јер није у складу са условима конкурса

0.00

Ловачко удружење Рашка

Унапређење довођења ловаца туриста у ловиште Змовник

Пројекат није бодован јер конкурсни формулари нису квалитетно попуњени

0.00

    РАНГ ЛИСТУ

УЧЕСНИКА КОНКУРСА ОД 24.01.2019.ГОДИНЕ У ОБЛАСТИ

ПОЉОПРИВРЕДА

Развој пчеларства и промоција производње природних воћних ракија

Удружење пчелара "Рашка"

Превентивна здравствена заштита пчела - безбедна прерада воска

71.4

110,400.00

Друштво пчелара Баљевац

Златна пчела-пчеларство без граница

69.6

131,000.00

Удружење произвођача ракије Баљевац

Ракијада

68.6

88,000.00

  РАНГ ЛИСТУ

УЧЕСНИКА КОНКУРСА ОД 24.01.2019.ГОДИНЕ У ОБЛАСТИ

УНАПРЕЂЕЊЕ КАПАЦИТЕТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА

Подршка активностима удружења грађана којима се јачају капацитети удружења

Удружење психолога Нови Пазар

Психолошко саветовалиште за младе

72.4

70,500.00

Клуб ликовних уметника "Рашка школа"

Развој сликарства у Рашки

70.8

78,000.00

Кинолошко друштво „Ибар2017“- Баљевац

Организација националне изложбе, смотре и испита урођених особина паса VI и VII FCI групе

64.4

43,800.00

Омладински едукативни клуб Синергија

Унапређење положаја младих кроз каријерно вођење и олакшану запошљивост

52.6

0.00

 

 

РАШКА, 25.02.2019.ГОДИНЕ

 

КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ДОДЕЛЕ БЕСПОВРАТНИХ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ РАШКА

 

понедељак, 25 фебруар 2019 14:42

Јавно достављање Решење БР. 01 463-577-17

Општинска управа Рашка, Одсек за урбанизам, Имовински послови објављује Допунско решење БР. 01 463-577-17 од 25.02.2019. године, јер достављање на други начин није било могуће.

Преузмите документ БР. 01 463-577-17

У наставку кампање „Будућност Србије“ председник Србије Александар Вучић посетио је 22.фебруара Рашки округ где је посетио Врњачку бању, Краљево, Рашку и Тутин.
У Рашки се председник најпре сусрео са Србима са Косова и Метохије, а потом је свечано отворио текстилну фабрику у Драганићу. Фабрика је изграђена средствима Фондације Калифе Бин Заједа Ал Нахјана, а након спроведених процедура дата је на коришћење компанији Лус протект из Београда. У фабричком погону површине 11.500 метара, изграђеном по највишим стандардима, компанија Лус протект производиће заштитну и радну одећу, униформе, а биће постављена и линија за шивење кошуља.
Обраћајући се присутним званицама, запосленима у фабрици и привредницима из Рашке и околине, Вучић је нагласио да је фабрика у Драганићу прва већа инвестиција у општину Рашка након 30 година и изразио захвалност шеику Бин Заједу на пријатељству и подршци коју пружа Србији. Вучић је рекао да ће у фабрици у наредним годинама бити запослено више стотина радника и да то даје наду да ће се зауставити одлив становништва. Председник Србије је истакао да ће се радити на довођењу нових инвеститора у Рашку, а међу приоритетним задацима државе и локалне самоуправе наћи ће се изградња система за пречишћавање отпадних вода на Копаонику, реконструкција путне инфраструктуре и изградња моста у реону фабрике, као и путева неопходних за даљи развој туризма на Голији.
Председник општине Рашка Игњат Ракитић захвалио се председнику Вучићу, шеику Бин Заједу ал Нахјану, амбасадору УАР Мубараку Саиду ал Дахрију, директору РДИ Јовану Воркапићу, министрима у Влади РС и свима који су радили на довођењу инвеститора у Рашку и на реализацији читавог пројекта. Он је рекао да је отварање фабрике један од најзначајнијих датума у новијој историји Рашке и да га радује када види првих стотинак жена на радним местима. Председник је нагласио да су општина Рашка и НСЗ, током 2018.године определили 45 милиона динара за спровођење Локалног акционог плана запошљавања. 5 милиона динара било је усмерено за обуку на захтев послодавца. Захваљујући томе 97 особа са евиденције НСЗ завршило је или завршава обуку за рад у текстилној фабрици. Иако су миграције становништва један од највећих изазова са којима се Србија суочава, председник Ракитић је изразио наду да је оптина Рашка отварањем фабрике и најавама за нове инвестиције начинили први и најважнији корак ка спречавању одласка људи из Рашке. Председник општине Рашка пожелео је успех у раду директору Лус протекта Ђорђу Ђакеу и власнику компаније Сави Митровићу.
Свечаном отварању фабрике у Драганићу присуствовали су и министар финансија Синиша Мали, министар трговине, туризма и телекоминикација Расим Љајић, државни секретар у Министарству привреде Драган Стевановић, специјални саветник председника Републике Данило Цицмил и друге званице.

У оквиру пројекта „Унапређење доброг управљања н алокалном нивоу“ Министарство државне управе и СКГО доделили су 21.фебруара награде градовима и општинама који су у 2018.години највише допринели примени принципа добре управе. Општина Рашка је добила посебно признање јер је препозната као локална самоуправа која је иницијативом „Примени инклузију – промени живот“ објединила више различитих механизама који се тичу услуга социјалне заштите и социјалне инклузије на основу чега представља светао пример посвећености решавању проблема и изазова угрожених друштвених група, стварајући боље услове за живот свих грађана. Признање је у име општине Рашка примио заменик председника Ђорђе Гогић.

У оквиру Пројекта „Унапређење доброг управљања на локалном нивоу“ као дела ширег програма „Подршка Владе Швајцарске развоју општина кроз унапређење доброг управљања и социјалне укључености – Сњисс ПРО“, који реализује Канцеларија Уједињених нација за пројектне услуге (УНОПС), Министарство државне управе и локалне самоуправе (МДУЛС) и Стална конференција градова и општина (СКГО) доделили су награде и признања намењене градовима, општинама и градским општинама који су у 2018. години највише допринели развоју и примени принципа добре управе на својој територији.

Предрасуда је да се у Србији закони не примењују адекватно, а то доказују победници Националног такмичења за најбољу праксу у примени принципа добре управе, рекао је током скупа министар државне управе и локалне самоуправе Србије Бранко Ружић и додао да су "награде припале визионарима" који раде у локалним самоуправама.
"Држава је донела Закон о е-управи који је применила управа Новог Пазара и увела е-писарницу преко које грађани подносе представке", рекао је Ружић. Он је истакао да је Рума ефикасно спровела Закон о локалној самоуправи, градовима и општинама који прописује да се грађани консултују око тога где и шта градити новцем из буџета. Тим законом је, како је рекао, омогућено и да се локалне самоуправе удружују што су спровеле у пракси општине Власотинце и Бојник и градњом азила решиле проблем напуштених паса.
"Да су сви грађани пођеднако важни показала је београдска општина Врачар која реализује стратегију унапређења приступачности за особе са инвалидитетом", рекао је министар Ружић и истакао да је "задатак Министарства које води и Владе да створи управу по мери свих нас".

Амбасадор Швајцарске у Београду Филип Ге рекао је да та земља пружа Србији подршку у успостављању добре управе на локалном нивоу и да се сада показују резултати."Добра управа је предуслов за друштвено-економски развој, заснован на демократији и поштовању људских права", рекао је Ге и додао да је уверен да има доста локалних самоуправа које ће применити принципе доброг управљања.

Генерални секретар СКГО Ђорђе Станичић оценио је да је уложено доста труда и рада да се уз финансијску помоћ Швајцарске остваре добри резултати.
"Укључени смо у све процесе функционисања локалних самоуправа, од планирања до организовања обуке да би локална управа постала модеран сервис грађана", рекао је Станичић.

Шефица Канцеларије Уједињених нација за пројектне услуге УНОПС у Србији Микела Телатин рекла је да јој је драго што су заједнички напори уродили плодом и побољшали живот грађана, посебно маргинализованих група. „Ово такмичење које је успостављено уз подршку Владе Швајцарске треба да подстакне градове и општине да активно унапређују своје услуге које пружају грађанима. Зато је за нас важно да Министарство државне управе и локалне самоуправе настави са додељивањем ових награда.“

Овогодишњи добитници су:
- У области „Ефикасности и делотворности“, прву награду освојио је град Нови Пазар, док су посебна признања у тој области припала општини Инђија и граду Ужицу.
- У области „Транспарентности и учешћа јавности у раду локалне самоуправе“, прву награду освојила је општина Рума, док су посебна признања у тој области припала граду Пироту и општинама Велико Градиште и Нова Варош.
- У области „Одговорности и владавине права“, прву награду освојила је општина Власотинце.
- У области „Равноправности и одсуства дискриминације“, прву награду освојила је градска општина Врачар, док су посебна признања у тој области припала граду Панчеву и општинама Бечеј и Рашка.

среда, 20 фебруар 2019 14:42

Јавно достављање 01 463-577-17/1

Општинска управа Рашка, Одсек за урбанизам, Имовински послови објављује Допунско решење БР. 01 463-577-17/1 од 20.02.2019. године, јер достављање на други начин није било могуће.

Преузмите документ БР. 01 463-577-17/1

Општинско веће усвојило је Локални акциони план запошљавања за 2019.годину. За подстицање запошљавања и спровођење мера активне политике запошљавања општина Рашка ће издвојити 15 милиона динара, а очекује се да исто толико новца определи и НСЗ. Средства ће бити употребљена за обуку на захтев послодавца, субвенције за запошљавање теже запошљивих лица и за подршку самозапошљавању.
Чланови Већа усвојили су Програм развоја туризма Јошаниче Бање за период 2019-2029. Јошаничка Бања је туристички простор од приоритетног националног интереса. Развој Бање требало би усмерити на квалитетну понуду здравственог и велнес туризма, што ће уз изузетне карактеристике термалне воде омогућити трајно привлачење већег броја гостију и боље тржишно позиционирање. Оно на чему такоће треба радити јесте подстицање предузетништва и унапређење инфраструктуре.
На седници је усвојен предлог Комисије за социјална питања за доделу једнократне помоћи. Комисији је упућено 16 захтева. 12 захтева је позитивно решено, у 3 случаја се тражи допуна документације, док је 1 захтев одбијен као неоснован.
Општинско веће је усвојило и предлог Комисије за утврђивање последица елементарних непогода и других несрећа. Комисији су доствављена 4 захтева. Један је решен позитивно.
Веће је усвојило Записник са седнице Комисије за доделу новчане накнаде за образовање и усавршавање даровитих ученика и студената. Комисија је добила 5 захтева. 2 су решена позитивно.

Општинска управа општине Рашка, Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, на основу чл. 50 и 51, Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, бр.72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 54/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14,145/14 и 83/18) и чл. 54 – 67, Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл.гласник РС“, бр.64/15),
ОГЛАШАВА

ИЗЛАГАЊЕ НА ЈАВНИ УВИД

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ
ДЕЛА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
СУВО РУДИШТЕ НА КОПАОНИКУ
целина 1 и целина 2
(за кат. парцеле бр. 2/68, 2/69, 2/70, 2/71, 2/72, 2/73, 2/74, 2/75, 2/76,
2/77, 2/78, 2/79, 2/80, 2/81 и 2/82 КО Копаоник)

Jавни увид трајаће 30 дана, од 11.02.2019. год. закључно са 12.03.2019.год. Материјал за рани јавни увид, биће изложен, сваког радног дана, од 8.00 до 13.00 часова, у згради Општинске управе Рашка, у свечаној сали Општине Рашка и Одсеку за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине (канцеларија бр. 2), као и на интернет страни Општине Рашка (www.raska.org.rs).

Заинтересованим правним и физичким лицима која врше увид у изложени материјал за јавни увид, Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, пружиће све потребне информације и стручну помоћ, у вези са појединим решењима и евентуалним давањем примедби и сугестија. Овлашћено лице за давање обавештења је Бранко Костић, дипл.инж.арх. - шеф Одсека за урбанизам.

Обавештавају се и позивају органи, организације и јавна предузећа, који су овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката, да доставе мишљења на изложени материјал за јавни увид.

Примедбе и сугестије на изложени материјал, могу се доставити током трајања јавног увида у писаном облику, Општинској управи општине Рашка, Одсеку за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, 36350 Рашка, ул. Предрага Вилимоновића бр. 1, лично на писарници или поштом, закључно са 12.03.2019.год.

По завршеном јавном увиду, одржаће се јавна седница Комисије за планове 15.03.2019. год. у у свечаној сали Општине Рашка, у 12 часова. Јавној седници могу присуствовати сва правна и физичка лица која су поднела примедбе у току јавног увида.

 

Општинска управа општине Рашка, Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, на основу чл.45а. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, бр.72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 54/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14 и 83/18) и чл.36. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл.гласник РС“, бр.64/15),


ОГЛАШАВА


ИЗЛАГАЊЕ НА ЈАВНИ УВИД

 

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ
ЗА ИЗГРАДЊУ МХЕ ЦРНА ГЛАВА НА ПРАЈНИЧКОМ ПОТОКУ

Јавни увид трајаће 7 дана, од 07.02.2019. год. закључно са 13.02.2019.год. Материјал за јавни увид, биће изложен, сваког радног дана, од 8.00 до 13.00 часова, у згради Општинске управе Рашка, у Одсеку за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине (канцеларија бр. 2).

Заинтересованим правним и физичким лицима која врше увид у изложени материјал за јавни увид, Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, пружиће све потребне информације и стручну помоћ, у вези са појединим решењима и евентуалним давањем примедби и сугестија. Овлашћено лице за давање обавештења је Бранко Костић, дипл.инж.арх. - шеф Одсека за урбанизам.

Обавештавају се и позивају органи, организације и јавна предузећа, који су овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката, да доставе мишљења на изложени материјал за јавни увид.

Примедбе и сугестије на изложени материјал, могу се доставити током трајања јавног увида у писаном облику, Општинској управи општине Рашка, Одсеку за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, 36350 Рашка, ул. Предрага Вилимоновића бр. 1, лично на писарници или поштом, закључно са 13.02.2019. год.

По завршеном јавном увиду, Општинска управа општине Рашка, Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, припрема извештај о обављеном јавном увиду, који усваја Комисија за планове општине Рашка, која је донела одлуку о понављању јавног увида због техничке грешке у огласу од 21.01.2019. године.

  Општина Рашка, УСАИД Пројекат за одговорну власт и организација Транспарентност Србија упућују
ЈАВНИ ПОЗИВ
свим заинтересованим да се укључе у процес израде Локалног антикорупцијског плана за општину Рашка.
Позив се односи на појединце и представнике удружења који имају сугестије у вези са следећим областима из Модела Локалног антикорупцијског плана: област 1: Усвајање прописа у органима јединице локалне самоуправе област 2: Управљање сукобом интереса на локалном нивоу; област 3: Разоткривање корупције кроз заштиту узбуњивача и кроз управљање пријавама и представкама корисника услуга на рад службеника и органа ЈЛС; област 4: Однос између јединица локалне самоуправе и јавних служби, јавних предузећа и других организација које ЈЛС које ЈЛС оснива и делом или у потпуности финансира и контролише.
Седница Радног тела биће одржана у петак, 8. фебруара од 11.00 у сали Општинске управе Рашка, Предрага Вилимоновића 1, први спрат.
На антикорупцијском плану ради радна група коју чине представници градске управе и три представника удружења, односно појединаца који су се одазвали на јавни позив. Подршку изради ЛАП-а пружа организација Транспарентност Србија (чланица глобалне организације Транспаренцy Интернатионал), а у оквиру пројекта који је подржао УСАИД Пројекат за одговорну власт.
ЛАП се ради у складу са Моделом који је израдила Агенција за борбу против корупције. Израда подразумева учешће представника организација цивилног друштва или појединаца у радној групи, али и учешће представника свих заинтересованих страна. То значи да ће радна група на својим тематским седницама разматрати области из Модела, а појединци, који су стручни и заинтересовани за те области добиће прилику да се укључе у рад и изнесу своје предлоге.
Стога Транспарентност Србија позива да се укључите у рад. За додатне информације: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. или Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Модел Локалног антикорупцијског плана можете преузети са сајта ТС: http://www.transparentnost.org.rs/images/dokumenti_uz_vesti/Model-LAP-a.pdf

четвртак, 31 јануар 2019 21:59

Зимска школа пољопривреде

Општинска управа Рашка, у сарадњи са Пољопривредном саветодавном и стручном службом Kраљево, организује Зимску школу пољопривреде са следећим темама:

АЗИЈСКА ВОЋНА МУШИЦА (Drosophila suzukii) Бранко Галовић,ПССС Краљево
УПИС У РЕГИСТАР ПГ И ОБНОВА РЕГИСТРАЦИЈЕ, КАО И УСЛОВИ ЗА ПАСИВАН СТАТУС ПГ – 2019.
Ненад Нешовић, ПССС Краљево
ЈАЧАЊЕ КОНКУРЕНТНОСТИ КРОЗ ПОДИЗАЊЕ СТАНДАРДА У ПРИМАРНОЈ ПРОИЗВОДЊИ ВОЋА И ПОВРЋА
Ненад Нешовић, ПССС Краљево

ПРЕРАДА
Јелена Грбић, ПССС Краљево

ПРЕВЕНТИВА И ЗАШТИТА ПЧЕЛА ОД БОЛЕСТИ
Др Казимир Матовић, ВСИ Краљево

ЗАШТИТА ЈАГОДИЧАСТОГ ВОЋА
Марко Михајловић Chemical Agrоsava

ДИСКУСИЈА,

Школа ће се одржати 6. фебруара 2019. године у сали Скупштине општине Рашка (сала Комитета) са почетком у 1100. Ближа обавештења могу се добити у канцеларији број 17 Општинске управе Рашка, код Зорана Сташевића.

Конкурс за доделу дотација намењених за пројекте развоја туризма у 2019. години (удружења)
Објављено 22. јануара 2019.

Министарство трговине, туризма и телекомуникација расписује јавни конкурс за доделу дотација за финансирање пројеката развоја туризма у 2019. години.

Конкурсом су предвиђени подстицаји за пројекте промоције туристичких производа, туристичких дестинација и туристичких простора Србије и подстицање унапређења рецептивне туристичко-угоститељске понуде, унапређење и реализацију статистичких истраживања и методологије сателитских рачуна, као и пројекте едукације и тренинга у туризму.

Право на коришћење средстава имају непрофитне институције.

Приликом доделе средстава поштоваће се следећи критеријуми:
1) референце пројекта: област у којој се реализује пројекат, дужина трајања пројекта, укупан број лица потребан за реализацију пројекта;
2) испуњеност циљева, односно утицај на развој туристичких производа и туристичких простора, као и усклађеност са Стратегијом развоја туризма;
3) оцена сразмерности тражених средстава и очекиваних резултата;
4) одрживост пројекта;
5) обезбеђеност суфинансирања из других извора: сопствених прихода, буџета Републике Србије, аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе, фондова ЕУ, донација, легата, кредита и друго;
6) испуњеност уговорних обавеза за средства одобрена у ранијем периоду.

Информације о конкурсу и обрасци захтева за коришћење бесповратних средстава могу се преузети са интернет презентације Министарства трговине, туризма и телекомуникација mtt.gov.rs.

Захтев за коришћење субвенција и дотација подноси се Министарству трговине, туризма и телекомуникација, Сектор за туризам, Немањина бр. 22-26, Београд, искључиво путем поште или писарнице министарства.

Потребну документацију можете погледати и преузети на линку: http://mtt.gov.rs/vesti/konkurs-2/