email: info@raska.org.rs | Тел: 036/736-244 | Адреса: Ибарска бр.2,36350 Рашка

A- A A+
  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • slider6.jpg
  • slider7.jpg
  • slider8.jpg
Веб сајт:: http://www.raska.gov.rs

Општинско веће је усвојило нацрт Плана развоја општине Рашка за период 2022 - 2027. година. План је конциприран као дугорочни документ развојног планирања и садржи преглед и анализу постојећег стања, визију односно жељено стање, приоритетне циљеве развоја, као и преглед и кратак опис одговарајућих мера које се даље разрађују документима јавних политика и средњорочним планом. Средњорочним планом се операционализује План развоја и поставља основа за годишње извештавање о његовој имплементацији. Средњорочни план развоја директно ће се односити на програмски буџет на свим нивоима програмске структуре. Извештај о ефектима Плана развоја ЈЛС израђиваће се на трогодишњем нивоу.
Већници су усвојили Одлуку о трећем ребалансу буџета за 2022. годину. Укупно планирани приходи износе 1.886.850.320 динара и за 5,1% су мањи у односу на други ребаланс. Од тога, приходи из буџета су 1.618.883.831 динар, док приходи из других извора износе 261.666.489 динара. Дефицит од 131.725.990 биће покривен из вишка прихода пренетих из претходне године.
На седници су усвојене Измене и допуне Програма уређења грађеинског земљишта. Измене и допуне се врше ради усклађивања пројектне документације са важећим законима, као и са актуелним променама цена на тржишту. Укупан износ средстава опредељених за реализацију Програма уређивања грађевинског земљишта за 2022. годину износи 425.624.018,40 динара. Чланови Већа су усвојили и Програм уређивања грађевинског земљишта 2023. годину. Буџет за реализацију Програма износи 438.850.000,00 динара.
Данас је усвојена Одлука о локалним комуналним таксама са таксеном тарифом. Такса се наплаћује за истицање фирме на пословном простору, држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина и држање средстава за игру („забавне игре”). Када се ради о приходима буџета, финансијски ефекти огледају се у очекиваном повећању прихода по основу веће обухватности таксених обвезника као и ефикасности наплате ових такси. Учешће локалних комуналних такси у буџету
општине износи око 2%. Веће је усвојило Одлуку о локалним административним таксама. Висина такси је усклађена са растом цена на мало у периоду септембар 2021. године - септембар 2022. године, што према подацима Републичког завода за статистику износи 14%. Учешће општинске административне таксе у буџету општине Рашка износи испод 1% , тако да се ово повећање уклапа у пројекцију раста буџета од 8,1%.
Општинско веће је усвојило програме рада за 2023. годину јавних предузећа и установа. .
На седници је разматран извештај са седнице Комисије за социјална питања. У протеклом периоду Комисији је упућено 28 захтева, од којих је 19 одборено, 4 су одложена, а 5 је одбијено. Општинско веће је прихватило извештај Комисија за лечење стерилитета. Новчана помоћ одобрена је једном подносиоцу захтева.


5.12.2022. године

Министарка заштите животне средине Ирена Вујовић, присуствовала је данас  потписивању уговора о извођењу радова на реконструкцији и изградњи канализационе мреже у туристичком комплексу Суво Рудиште у општини Рашка на Копаонику.

Уговор са  извођачима радова потписао је Марко Благојевић, министар за јавна улагања у Влади Републике Србије.

  • Вујовић 2Инвестицијом вредном 170 милиона динара почиње решавање проблема недостајуће канализационе мреже у овом значајном туристичком комплексу. Као и за низ капиталних зелених пројеката, средства за реализацију овог изузетно важног пројеката обезбедила је Влада Републике Србије преко Министарства заштите животне средине и Министарства за јавна улагања. Уговором је дефинисано  да радови буду завршени у року од 730 календарских дана од  тренутка увођења у посао. Поред искорака ка унапређењу стандарда у заштити животне средине, инвестиција је значајна и за квалитетнији живот становника општине Рашка, као и за очување природних ресурса – рекла је Вујовић, подсећајући да ће у наредном периоду бити уложено 200 милиона евра широм Србије за изградњу недостајуће комуналне инфраструктуре и постројења за пречишћавање отпадних вода.

Потписивању уговора присуствовао је и Немања Поповић, председник Општине Рашка.

Министарство привреде у сарадњи са Развојном агенцијом Србије и уз подршку пројекта „Србија и ЕУ – Опрема за привреду“ који финансира Европска унија, додељује бесповратна средства микро и малим предузећима, предузетницима и задругама. Укупна бесповратна средства износе око 3,1 милијарду динара.

Министарство привреде обезбедило је износ од 1,9 милијарди динара, а Европска унија бесповратна средства и техничку подршку за спровођење пројекта у укупном износу од 11 милиона евра.

Програм спроводи Министарство привреде у сарадњи са Развојном агенцијом Србије и одабраним пословним банкама и лизинг компанијама: Банка Поштанска штедионица, Банка Интеса, ОТП Банка, НЛБ Комерцијална банка, Ерсте банка, Еуробанк Директна, Интеса Лизинг, Уникредит Лизинг.

Привредни субјекти који испуне услове Програма и којима банке, односно лизинг компаније укључене у реализацију Програма, условно одобре кредит односно финансирање могу остварити право на суфинансирање до 25 одсто од нето вредности опреме која се набавља. Учешће привредних субјеката износи 5 посто од укупне вредности опреме, док се остатак обезбеђује из кредита пословних банака или финансијског лизинга лизинг компанија укључених у спровођење овог Програма.

Пријаве за доделу бесповратних средстава, заједно са осталом документацијом и захтевом за кредит односно финансијски лизинг, предају се или достављају електронски у једној од експозитура/филијала пословних банака и лизинг компанија које учествују у реализацији овог програма.

Више информација можете видети на ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА

Поступак израде нацрта Плана развоја Општине Рашка за период 2022-2029 (у даљем тексту План развоја) спроведен је током 2021. и 2022. године.

Израда Плана развоја подржана је кроз пројекат „Платформа за одговорно управљање јавним финансијама“ који реализује Програм Уједињених нација за развој у Србији.

Главне фазе у поступку израде плана биле су:

1. Припремна фаза и организација процеса;

2. Преглед и оцена постојећег стања;

3. Дефинисање визије, односно жељеног стања;

4. Дефинисање приоритетних циљева;

5. Дефинисање мера;

6. Успостављање институционалног оквира за спровођење Плана развоја ЈЛС;

7. Усвајање плана развоја ЈЛС.

Током припремне фазе донета је Одлука о приступању изради документа, утврђен план активности на изради плана и именован је Тим за техничко управљање целокупним процесом израде плана (Решење о формирању координационог Тима донето 21.7.2021. године, бр. 123). У припремној фази је урађена анализа заинтересованих страна - идентификовани су најважнији актери и анализирани њихов утицај и значај, за области за које се план израђује. Циљ анализе заинтерсованих страна био је да се идентификују сви значајни локални, регионални и евентуално национални актери, које треба укључити у широк консултативни процес у поступку израде Плана развоја. Састанак – радионица за анализу заинтересованих страна одржана је, дана 27.05.2021. године. На основу анализе заинтересованих страна, а у циљу спровођења широког консултативног процеса са заинтересованим странама, успостављен је Форум Партнера и утврђени чланови тематских група, са циљем консултације при изради Плана развоја 10..

Формиране су три тематске радне групе на бази тзв „стубова одрживог развоја“, и то:

- радна група бр. 1 за области заштита животне средине, урбанизам и просторно планирање, саобраћај и енергетика, инфраструктура,

- радна група бр. 2 за области економског развоја, пољопривреде и тржишта рада, и

- радна група бр. 3 за области као што су образовање, култура, спорт, омладинска политика, социјална заштита и здравство.

Преглед и оцена постојећег стања је први практичан корак у процесу, и подразумевао је прикупљање и обраду података из примарних и секундарних извора. У оквиру овог корака, комбинацијом примарног (радионице са заинтересованим странама) и секундарног (прикупљањем података из званичне статистике) прикупљања података, за општину Рашка, урађене су следеће анализе: 1) Анализа економске и развојне политике и тржишта рада; 2) Анализа пољопривреде; 3) Анализа у области заштите животне средине; 4) Анализа у области социјалне и здравствене заштите; 5) Анализа у области културе; 6) Анализа у области саобраћаја и комуникације; 7) Анализа у области образовања. Такође, направљена је веза са Циљевима одрживог развоја (Агенда 2030), односно урађена је локализација циљева и индикатора циљева одрживог развоја, као и веза са преговарачким поглављима Европске уније.

Анализа постојећег стања завршена је израдом тзв. SWOT матрице, која је развијена на радионици на којој су учествовали чланови Општинског тима за израду Плана развоја. Радионица SWOT анализе одржана је дана 10.06.2021 године.

Након завршетка овог процеса кренуло се у следећи корак - дефинисање визије, приоритетних циљева и мера и то како кроз радионице тако и кроз консултације са тематским групама. Одржане су и уводне и завршне консултације са Форумом Партнера.

Уводни састанак Форума Партнера одржан је 05.08.2021 године. Састанку је присуствовало 28 учесника, представника, јавног, приватног и цивилног сектора. На њему је представљен процес израде Плана развоја и започете су консултације са заинтересованим странама у процесу израде.

Консултативни процес настављен је током, кроз састанке са тематским радним групама, који су одржани 07.10.2021. године. Са све три тематске радне групе заједнички су анализирани нацрт Визије, Приоритетних циљева и Мера, које је предложио општински тим.

Дефинисање предлога визије, приоритетних циљева и мера спроведено је кроз консултације са тематским радним групама и Форумом партнера. Састанци тематских радних група одржани су дана 16.12.2021. године.

Финалне консултације са Форумом партнера и грађанима, о Нацрту Плана развоја, спроведене су у оквиру јавне расправе септембра-новембра 2022. године.

Нацрт Плана развоја стављен на Јавну расправу резултат је рада Општинског координационог тима именованог за израду предлога Плана развоја и широког консултативног процеса заинтересованих страна у општини Рашка.

У Рашки, дана 2.11.2022.

 

 

 

понедељак, 21 новембар 2022 12:13

Распоред цистерни са пијаћом водом

Боеми до 12 часова

Рафаело до 14 часова

Кривина пре Пилца до 15 часова

Ђуровићи до 16 часова

Боеми до 18 часова

 

Крш до 10 часова

Кућане - Панојевице 12 до 15 часова

Локација по потреби до 18 часова

 

Продаваница Ново Насеље до 13 часова

Мислопоље до 15 часова

Продаваница Ново Насеље до 18 часова

 

Ha основу члана 39. став 1. тачка 5) Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама ("Службени гласник РС", бр. 87/18), члана 20. став 1. тачка 8. и члана 44. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 – др. закон 101/2016 – др. закон и 47/2018) и члана 55. став 1. тачка 15) Статута општине Рашка („Службени гласник Општине Рашка" бр. 197/18), председник општине Рашка, на предлог Штаба за ванредне ситуације општине Рашка бр. 82-49/2022 од 20.11.2022. године, дана 21. новембра 2022. године, доноси

ОДЛУКУ
о проглашењу ванредне ситуације за целу територију општине Рашка

1. Проглашава се ванредна ситуација на целој територији општине Рашка.

2. Ванредна ситуација се проглашава због елементарне непогоде поплаве изазване јаком кишом која је у дужем временском периоду погодила нашу општину и ради спровођења оперативних мера заштите и спасавања.

3. О спровођењу ове одлуке стараће се општински штаб за ванредне ситуације општине Рашка у складу са чланом 43. и чланом 44. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“, број 87/2018).

4. Ову одлуку доставити Окружном штабу за ванредне ситуације Рашког округа, Републичком штабу за ванредне ситуације - Сектору за ванредне ситуације, јавним предузећима, установама и другим учесницима у спровођењу мера заштите и спасавања

5. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

6. Одлуку објавити на огласној табли општине Рашка, званичној интернет страници општине Рашка и у свим локалним медијима.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Огромна количина падавина погодила је општину Рашка у периоду од 19. новембра до данас што је изазвало велике проблеме у животу и раду становништва. Урушени су путеви, мостови а поплављене су поједине куће и имања. Имајући у виду да не постоји могућност да се редовним ангажовањем општинских служби отклоне последице по људе и имовину, председник општине Рашка је, на предлог Општинског штаба за ванредне ситуације, у складу са чланом 39. став 1. тачка 5) Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама ("Службени гласник РС", бр. 87/18), донео Одлуку као у диспозитиву.


ОПШТИНА РАШКА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
II Број: 733/2022
Дана: 21. новембра 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ РАШКА
Немања Поповић

Због наглог пораста водостаја на Трнавској реци,  као и рекама Рашка и Ибар дошло је до изливања воде из корита ових река због чега су били угрожени становништво и објекти на овом делу територије општине Рашка, као и до појаве делимичних одрона на путу Брвеник-Kорлаће и Рашка-Kути-Одвраћеница.

Штаб за ванредне ситуације општине Рашка је у сарадњи са Сектором за ванредне ситуације МУП-а  и локалним јавним комуналним предузећима предузео одговарајуће мере на заштити становништва и угрожених објеката. По наређењу председника општине Рашка Немање Поповића, мобилисан је део јединице цивилне заштите општине Рашка. Извршена је евакуација једног старог лица из превентивних разлога, као и полагање џакова са песком на локацијама у Милатковићу, Баљевцу и Рашка. Штаб ће пратити даљи развој ситуације на терену и у складу са њом ће предузети одговарајуће мере.

Ситуација на терену је и даље тешка због наставка падавина које се очекују и током ноћи. У понедељак 21. новембра заказана је нова седница Штаба за ванредне ситуације општине Рашка.

Општинско веће општине Рашка позива све грађане, удружења, стручну јавност, као и друге заинтересоване стране, да се упознају са радним текстом Нацрта Одлуке о буџету општине Рашка за 2023.годину ( у даљем тексту: Нацрт одлуке ) и да дају предлоге, сугестије и коментаре.

Јавна расправа о Нацрту одлуке одржаће се од 18.11.2022.-27.11.2022..године.

Учесници у јавној расправи су представници органа Општине Рашка, грађани, удружења, стручна јавност, као и друге заинтересоване стране и грађани.

Предлози, сугестије, иницијативе и коментари достављају се Општинској управи општине Рашка - Одсеку за буџет и финансије, еmail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели., Општинска управа општине Рашка – Одсек за буџет и финансије, ул. Предрага Вилимоновића 2, 36350 Рашка, са напоменом: „За јавну расправу о Нацрту одлуке о буџету“, а лице задужено за давање информација и објашњења учесницима јавне расправе о предложеним решењима је Младија Миливојевиић тел. број 062450821 и Загорка Шумарац члан општнсог већа еmail:Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели., тел. 0648128057.

У оквиру спровођења јавне расправе биће одржан отворени састанак у форми округлог стола у 13 часова у сали бившег комитета 28.11.2022.год.

Заинтересовани за учешће на расправи одговоре на птања добиваће он-лајн путем, тј. препском до званичне презентације, а на дан расправе диретним учешћем.

По окончању јавне расправе, Општинско веће општине Рашка сачиниће извештај о спроведеној јавној расправи који садржи све изнете предлоге и сугестије, као и ставове, Одсеку за буџет и финансије о поднетим предлозима и сугестијама са образложењем за њихово прихватање, односно неприхватање.

Извештај о одржаној јавној расправи Општинско веће сачиниће у року од 3 дана од дана окончања јавне расправе и објавити на сајту Општине.

Обавештавају се сва заинтересована физичка и правна лица која испуњавају услове Уредбе о условима и начину спровођења субвенционисане доделе заштитних рамова за употребљавани трактор, да закључно са 30. новембром 2022. године поднесу захтев Агенцији за безбедност саобраћаја за субвенционисану доделу

Садржај позива за подношење захтева за субвенционисану доделу заштитног  рама за употребљавани трактор са информацијама о начину подношења, моделима трактора на које се субвенција односи,  роковима за подношење и потребној документацији можете преузети на линку:https://www.abs.gov.rs/ср/obavestenja/javni-poziv-za-podnosenje-zahteva-za-subvencionisanu-dodelu-zastitnog--rama-za-upotrebljavani-traktor

У октобру је зараза вирусом корона потврђена код 144 особе са територије општине Рашка. Од 1. до 9. новембра позитиван резултат теста добило је 14 лица.
Током протеклих 9 дана у Ковид амбуланти Дома здравља Рашка обављен је 191 преглед – 166 првих и 25 контролних. Тестирано је 160 пацијената. До сада је у Дому здравља Рашка урађено 26.848 пи-си-ар и антигенских тестова.

10. 11. 2022. године

У октобру је зараза вирусом корона потврђена код 144 особе са територије општине Рашка. Од 1. до 9. новембра позитиван резултат теста добило је 14 лица.
Током протеклих 9 дана у Ковид амбуланти Дома здравља Рашка обављен је 191 преглед – 166 првих и 25 контролних. Тестирано је 160 пацијената. До сада је у Дому здравља Рашка урађено 26.848 пи-си-ар и антигенских тестова.

10. 11. 2022. године

Чланови Општинског већа усвојили су Извештај о извршењу буџета Општине Рашка за период јануар – септембар 2022. године. Укупно остварени приходи без пренетих средстава износе 1.055.570.374 динара или 59,36% од укупног буџет, односно 80% у односу на планирани период. Расходи су реализовани у износу од 1.105.625.271 динар. Остварен је дефицит 50.054.897 динара, који је покривен из пренетих неутрошених средстава. Веће је прихватило Предлог одлуке о буџету за 2023. годину. Планирани буџет за наредну годину износи 1.768.167.521 динар и за 11% је мањи у односу на други ребаланс за текућу годину, а готово је истоветан са основном Одлуком о буџету за 2022. годину. Приходи из буџета износе 1.584.720.000 динара, док приходи из осталих извора износе 183.447.521 динар.

Општинско веће је на данашњој седници усвојило Решење о утврђивању просечне цене квадратног метра непокретности по зонама на територији општине Рашка. У односу на претходи период, цене су у просеку повећане за 6,5%, што је у складу са Законом о порезу на имовину. Највиша цена квадратног метра непокретности је у Туристичком центру Копаоник, док је најнижа у зонама изван сеоских и градских насеља. На основу овог акта утврђује се порез на имовину за 2023. годину.

На седници је усвојен и Записник о раду Комисије за додеу средстава за санацију штете настале услед елементарних непогода и других несрећа. Од 6 захтева за надокнаду штете који су у претходном периоду упућени Комисији, 3 су прихваћена, а 3 одбијена. Подносиоцима захтева укупно ће бити исплаћено 130.000 динара.

ТРЕЋA СЕДНИЦA ШЕСТОГ САЗИВА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА ће се одржати 31. октобра 2022. године (понедељак) у Сали Општинске управе Рашка (ул. П. Вилимоновића бр. 1) са почетком у 10,00 часова.

За ову седницу предложен је следећи ДНЕВНИ РЕД

- РАЗМАТРАЊЕ ЗАПИСНИКА СА ДРУГЕ СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА;
1. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ РАШКА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР-СЕПТЕМБАР 2022. ГОДИНЕ И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Миладија Миливојевић, шеф Одсека за финансије, буџет и ЛПА;
2. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2023. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Миладија Миливојевић, шеф Одсека за финансије, буџет и ЛПА;
3. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ПРИБАВЉАЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНУ СВОЈИНУ УЗ НАКНАДУ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ И ТО КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ БР. 293/31 КО СУПЊЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за послове евиденције јавне имовине и председник комисије;
4. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ПРИБАВЉАЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНУ СВОЈИНУ УЗ НАКНАДУ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ И ТО КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ БР. 305/1 КО СУПЊЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за послове евиденције јавне имовине и председник комисије;
5. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ПРИБАВЉАЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНУ СВОЈИНУ УЗ НАКНАДУ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ И ТО КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ БР. 303/7 КО СУПЊЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за послове евиденције јавне имовине и председник комисије;
6. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ПРИБАВЉАЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНУ СВОЈИНУ УЗ НАКНАДУ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ И ТО КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ БР. 293/1, 293/20, 293/21, 293/23 и 293/25 СВЕ У КО СУПЊЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за послове евиденције јавне имовине и председник комисије;
7. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ОТУЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ И ПРИБАВЉАЊУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНУ СВОЈИНУ БЕЗ НАКНАДЕ, ПУТЕМ РАЗМЕНЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за послове евиденције јавне имовине и председник комисије;
8. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ПРИБАВЉАЊУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНУ СВОЈИНУ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ И ТО КАТ. ПАРЦЕЛЕ 3756/3 И 3756/4 СЕ У КО ЈОШАНИЧКА БАЊА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за послове евиденције јавне имовине и председник комисије;
9. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ФОРМИРАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРИСТУПАЊЕ ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ, У ЈАВНУ СВОЈИНУ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ И ТО КАТ. ПАРЦЕЛЕ 3756/3 И 3756/4 СЕ У КО ЈОШАНИЧКА БАЊА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за послове евиденције јавне имовине и председник комисије;
10. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ПРИБАВЉАЊУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНУ СВОЈИНУ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ И ТО КАТ. ПАРЦЕЛЕ 3756/2 У КО ЈОШАНИЧКА БАЊА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за послове евиденције јавне имовине и председник комисије;
11. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ФОРМИРАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРИСТУПАЊЕ ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ, У ЈАВНУ СВОЈИНУ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ И ТО КАТ. ПАРЦЕЛЕ 3756/2 У КО ЈОШАНИЧКА БАЊА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за послове евиденције јавне имовине и председник комисије;
12. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНЕ ЦЕНЕ КВАДРАТНОГ МЕТРА НЕПОКРЕТНОСТИ ПО ЗОНАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Костантил Здравковић, шеф Службе ЛПА;
13. РАЗМАТРАЊЕ ЗАПИСНИКА СА ДРУГЕ СЕДНИЦЕ КОМИСИЈЕ ЗА ЕЛЕМЕНТАРНЕ НЕПОГОДЕ И ДРУГЕ НЕСРЕЋЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАШКА ОД 23. СЕПТЕМБРА 2022. ГОДИНЕ СА ПРЕДЛОГОМ РЕШЕЊА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Милена Савић, председник комисије за елементарне непогоде и друге несреће на територији општине Рашка;
14. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈЕ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ ВАШАРА У РАШКИ 2022. ГОДИНЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Далибор Радуловић, шеф службе за инспекцијске ослове и председник комисије;
15. ТЕКУЋА ПИТАЊА.

Општинска управа општине Рашка, Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, на основу чл.50. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, бр.72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 54/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон и 09/20) и чл.54. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл.гласник РС“, бр.64/15) и Извештаја Комисије за планове општине Рашка бр. 06-VII-14/17-8-104 од 30.09.2022. године,


ОГЛАШАВА

ЈАВНИ УВИД
(по скраћеном поступку)

Измене и допуне дела ПГР Лисина – Чајетина - Треска на Копаонику (Блок 3)

 

Јавни увид трајаће 15 дана, од 26.10.2022. закључно са 09.11.2022. год. Нацрт планског документа биће изложен, сваког радног дана, од 8.00 до 14.00 часова, у згради Општинске управе Рашка, у свечаној сали Општине Рашка и Одсеку за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине (канцеларија бр. 2).

Изменама и допунама Плана ће ближе разрадити текстуални део плана: предвиђа се на предметној парцели уместо планиране намене предвиђа се јавна намена док би се параметри остали непромењени.

Заинтересованим правним и физичким лицима која врше увид у изложени материјал, Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, пружиће све потребне информације и стручну помоћ, у вези са појединим решењима и евентуалним давањем примедби и сугестија. Овлашћено лице за давање обавештења је Бранко Костић, дипл.инж.арх.

Примедбе и сугестије на изложени материјал, могу се доставити током трајања понављања јавног увида у писаном облику, Општинској управи општине Рашка, Одсеку за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, 36350 Рашка, ул. Предрага Вилимоновића бр. 1, лично на писарници или поштом, закључно са 09.11.2022.

По завршеном јавном увиду, одржаће се јавна седница Комисије за планове 11.11.2022. у у свечаној сали Општине Рашка, у 10 часова. Јавној седници могу присуствовати сва правна и физичка лица која су поднела примедбе у току јавног увида.

 

Ово је друга година заредом како се у општини Рашка спроводе мере које имају за циљ унапређење енергетских карактеристика стамбених објеката, а самим тим и уштеду енергената и смањење трошкова за грејање.
Председник Општине Рашка Немања Поповић и 240 власника станова и породичних кућа потписали су уговоре о додели субвениција за унапређење енергетске ефикасности. За реализацију овог програма који обухвата замену столарије, уградњу котлова и инсталација за грејање, као и уградњу топлотних пумпи, Министарство рударства и енергетике и Општина Рашка издвојили су 28 милиона динара. Још 7 милиона динара опредељено је за постављање соларних панела.
Програмом енергетске санације у 2021. години било је обухваћено 208 домаћинстава.