email: info@raska.org.rs | Тел: 036/736-244 | Адреса: Ибарска бр.2,36350 Рашка

A- A A+
  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • slider6.jpg
  • slider7.jpg
  • slider8.jpg
Веб сајт:: http://www.raska.gov.rs

Општинска управа општине Рашка, Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, на основу чл.45а. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, бр.72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 54/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон и 09/20) и чл.36. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл.гласник РС“, бр.32/19),

ОГЛАШАВА
ИЗЛАГАЊЕ НА ЈАВНИ УВИД


УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ ВИКЕНД КУЋА
НА КАТ. ПАРЦЕЛАМА БР. 589 И 590 КО КОПАОНИК

Јавни увид трајаће 7 дана, од 10.06.2022. год. закључно са 16.06.2022.год. Материјал за јавни увид, биће изложен, сваког радног дана, од 8.00 до 13.00 часова, у згради Општинске управе Рашка, у Одсеку за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине (канцеларија бр. 2).

Заинтересованим правним и физичким лицима која врше увид у изложени материјал за јавни увид, Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, пружиће све потребне информације и стручну помоћ, у вези са појединим решењима и евентуалним давањем примедби и сугестија.

Обавештавају се и позивају органи, организације и јавна предузећа, који су овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката, да доставе мишљења на изложени материјал за јавни увид.

Примедбе и сугестије на изложени материјал, могу се доставити током трајања јавног увида у писаном облику, Општинској управи општине Рашка, Одсеку за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, 36350 Рашка, ул. Предрага Вилимоновића бр. 1, лично на писарници или поштом, закључно са 16.06.2022. год.

По завршеном јавном увиду, Општинска управа општине Рашка, Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, припрема извештај о обављеном јавном увиду, који усваја Комисија за планове општине Рашка.

На основу члана 59. Статута општине Рашка („Сл. гласник општине Рашка“ бр.197/18) и члана 15. Правилника о суфинансирању мера енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова, број 06-V-41/2022-6 од 12.04.2022. године, Општинско веће општине Рашка, на седници одржаној дана 08. јуна 2022. године, доноси


ОДЛУКУ
о расписивању Јавног конкурса за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације стамбених објеката на територији општине Рашка

 

1. Расписује се Јавни конкурс за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације стамбених објеката на територији општине Рашка за 2022. годину.

2. Избор привредних субјеката спровешће Комисија за реализацију мера енергетске санације, на основу јавног конкурса из тачке 1. ове одлуке.

3. Усваја се текст Јавног конкурса за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације стамбених објеката на територији општине Рашка за 2022. годину. годину који се налази у прилогу ове одлуке и њен је саставни део.

4. Јавни конкурс из ове одлуке објавиће се на званичној интернет страници општине Рашка.


ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАШКА
III Број: 06-V-46/2022-1
Дана: 08. јуна 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ РАШКА
Игњат Ракитић

среда, 08 јун 2022 13:00

Прелиминарна ранг листа

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ПО ПРОГРАМУ
ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ
И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ЗА 2022. ГОДИНУ
320-767/2022 ПРЕСЕК ЈУН

Листу можете погледати и преузети у прилогу.

Поводом почетка активности на реализацији пројекта изградње Регионалног центра за управљање отпадом, Општинска управа Рашка организоваће наредне недеље зборове грађана у Милатковићу и Рашки.
Скуп у Милатковићу биће одржан у уторак, 7. јуна, у 18 сати, у Дому културе, док ће у Рашки представљање свих детаља везаних за Регионални центар за управљње отпадом бити одржано у среду, 8. јуна, у 15 сати, у сали биоскопа.
Општина Рашка ће у наредном периоду за заинтересоване грађане организовати обилазак постојећих центара за управљање отпадом на територији Србије.

На основу Одлуке Општинског веће општине Рашка о расписивању Јавног конкурса за учешће домаћинстава у спровођењу мере енергетске санације путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије број 06-V-45/2022-1 од 02. јуна 2022. године и Правилника о суфинансирању енергетске санације породичних кућа путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе, број 06-V-30/2021-11 од 15. новембра 2021. године, општина Рашка, дана 02. јуна 2022. године,

расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
за суфинансирање уградње соларних панела за производњу електричне енергије на породичним кућама на територији општине Рашка за 2022. годину

I. ПРЕДМЕТ

Предмет финансирања обухвата следеће:

- набавку соларних панела снаге која није већа од одобрене снаге мерног места (погледати пример рачуна где је обележена одобрена снага мерног места - Прилог 6 ), снаге до и једнако 6 kW
- набавку инвертера, пратећих носача панела, двосмерног мерног уређаја за мерење предате и примљене електричне енергије и остале неопходне инсталације за производњу електричне енергије и прикључење на дистрибутивни систем у складу са Прилогом 4 из Јавног позива;
- уградњу соларних панела, инвертера пратећих носача панела, двосмерног мерног уређаја за мерење предате и примљене електричне енергије и остале неопходне инсталације за производњу електричне енергије и прикључење на дистрибутивни систем у складу са Прилогом 4 из Јавног позива;
- израду неопходне техничке документације, извештаја извођача радова о уградњи соларних панела, инвертора и пратеће инсталације за производњу електричне енергије, као и извештаја о уградњи мерног места који је у складу са законом и прописима дистрибутера неопходан приликом прикључења на дистрибутивни систем у складу са Прилогом 4 из Јавног позива.

II КОРИСНИЦИ СРЕДСТАВА

Корисници бесповратних средстава су домаћинства изузев:

1) домаћинстава која су у претходном периоду користила средства Општине Рашка за сличне активности и иста оправдали и
2) домаћинстава која су у претходне две године после достављања Решења о додели бесповратних средстава за сличне активности одустали од спровођења активности

III УСЛОВИ ПРИЈАВЕ НА КОНКУРС

Право учешћа на конкурсу имају домаћинства која испуњавају следеће услове:

1) да је подносилац пријаве:
(1) власник објекта за који подноси пријаву и да је подносилац пријаве власник или носилац права над бројилом, или
(2) уколико подносилац пријаве није власник објекта за који се подноси пријава, неопходно је да има пријаву боравка на адреси објекта за који подноси пријаву и уз пријаву да поднесе писану сагласност власника објекта оверену од стране јавног бележника да се за објекат може поднети пријава;
2) да је прикључен на дистрибутивну мрежу електричне енергије и да је на последњем рачуну за потрошњу електричне енергије регистрована потрошња од минимум 30 kWh.;

Опширније у прилогу

Од 23. до 26. маја на територији општине Рашка регистровано је 5 новооболелих од ковида 19. Резултат је достављен за 88 обрађених узорака. У 4. таласу епидемије позитиван тест на вирус корона добило је 4.149 грађана.
Лекари Ковид амбуланте Дома зравља Рашка обавили су у претходна 4 дана 78 прегледа – 66 првих и 12 контролних. Тестирано је 67 пацијената. До сада је у Дому здравља урађено 22.810 пи-си-ар и антигенских тестова.


18. СЕДНИЦА ДЕВЕТОГ ОДБОРНИЧКОГ САЗИВА СО-е РАШКА ће се одржати 30. маја 2022. године (понедељак) у Сали Дома културе у Рашки са почетком у 10,00 часова.
За ову седницу предложен је следећи
Д Н Е В Н И Р Е Д
- УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 17. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАШКА;
1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРВОМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2022. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Миладија Миливојевић, шеф Одсека за финансије, буџет и ЛПА;
2. ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ЗА 2022. ГОДИНУ (ПРВЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ);
ИЗВЕСТИЛАЦ: Лазар Мандић, шеф Одсека за инвестиције и грађевинско земљиште;
3. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. ДО 31.03.2022. ГОДИНЕ (ПРВО ТРОМЕСЕЧЈЕ) СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Иван Милићевић, представник ЈКП Путеви Рашка и Радомир Јаћовић, директор ЈКП „Рашка“;
4. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД РАШКА ЗА 2021. ГОДИНУ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Андријана Трикош, директор Центра за социјални рад;
5. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УСПОСТАВЉАЊУ МЕЂУОПШТИНСКЕ САРАДЊЕ У ОБЛАСТИ УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ ОПШТИНЕ РАШКА, ГРАДА НОВОГ ПАЗАРА И ОПШТИНЕ ТУТИН;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Даница Павловић, помоћник председника општине;
6. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА И ПОКРЕТАЊЕ ПОСТУПКА О ОСНИВАЊУ РЕГИОНАЛНОГ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА КАО ДРУШТВА КАПИТАЛА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Даница Павловић, помоћник председника општине;
7. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2021. ГОДИНУ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Слободан Ристовић, секретар штаба и начелник Општинске управе;
8. РАЗМАТРАЊЕ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2022. ГОДИНУ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА МЕРА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Слободан Ристовић, секретар штаба и начелник Општинске управе;
9. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ОТУЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ И ПРИБАВЉАЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНУ СВОЈИНУ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ ПУТЕМ РАЗМЕНЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Слободан Ристовић, начелник Општинске управе;
10. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ФОРМИРАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ОТУЂЕЊЕ И ПРИБАВЉАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ ПУТЕМ РАЗМЕНЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Слободан Ристовић, начелник Општинске управе;
11. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ РАШКА ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ ,,ВЕСЕЛО ДЕТИЊСТВО“ ИЗ РАШКЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за послове евиденције јавне имовине;
12. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРИБАВЉАЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНУ СВОЈИНУ УЗ НАКНАДУ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ РАДИ ИЗГРАДЊЕ УЛИЦЕ У НАСЕЉУ СУПЊЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за послове евиденције јавне имовине;
13. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ РАДИ ПРОШИРЕЊА ГРОБЉА У НАСЕЉУ СУПЊЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за послове евиденције јавне имовине;
14. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ФОРМИРАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРИСТУПАЊЕ ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ РАДИ ПРОШИРЕЊА ГРОБЉА У НАСЕЉУ СУПЊЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за послове евиденције јавне имовине;
15. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ, У ЈАВНУ СВОЈИНУ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ РАДИ ПРОШИРЕЊА ГРОБЉА У НАСЕЉУ ВЛАСОВО;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за послове евиденције јавне имовине;
16. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ФОРМИРАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРИСТУПАЊЕ ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ РАДИ ПРОШИРЕЊА ГРОБЉА У НАСЕЉУ ВЛАСОВО;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за послове евиденције јавне имовине;
17. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ, У ЈАВНУ СВОЈИНУ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ РАДИ ПРОШИРЕЊА ГРОБЉА У НАСЕЉУ БАЉЕВАЦ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за послове евиденције јавне имовине;
18. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ФОРМИРАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРИСТУПАЊЕ ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ РАДИ ПРОШИРЕЊА ГРОБЉА У НАСЕЉУ БАЉЕВАЦ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за послове евиденције јавне имовине;
19. РАЗМАТРАЊЕ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2022. ГОДИНУ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Зоран Сташевић, саветник за послове пољопривреде и водопривреде;
20. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СУВО РУДИШТЕ НА КОПАОНИКУ (СКРАЋЕНИ ПОСТУПАК УСЛЕД ТЕХНИЧКЕ ГРЕШКЕ);
ИЗВЕСТИЛАЦ: Бранко Костић, председник комисије за планове и шеф Одсека за урбанизам, стамбено комуналне послове и заштиту животне средине;
21. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СУВО РУДИШТЕ НА КОПАОНИКУ (СКРАЋЕНИ ПОСТУПАК УСЛЕД ТЕХНИЧКЕ ГРЕШКЕ);
ИЗВЕСТИЛАЦ: Бранко Костић, председник комисије за планове и шеф Одсека за урбанизам, стамбено комуналне послове и заштиту животне средине;
22. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ДЕЛА ПДР-А СУВО РУДИШТЕ НА КОПАОНИКУ УСЛЕД ТЕХНИЧКЕ ГРЕШКЕ (ЗА КАТАСТАРСКУ ПАРЦЕЛУ БРОЈ 1504/114 КО КОПАОНИК);
ИЗВЕСТИЛАЦ: Бранко Костић, председник комисије за планове и шеф Одсека за урбанизам, стамбено комуналне послове и заштиту животне средине;
23. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ОТУЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ ЈУГОСЛАВУ МИЛИЋЕВИЋУ ИЗ РАШКЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, председник комисије за располагање грађевинским земљиштем;
24. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ОТУЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ МИЛАНУ ПЕТРОВИЋУ ИЗ РАШКЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, председник комисије за располагање грађевинским земљиштем;
25. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „РАШКА“ ИЗ РАШКЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Јелена Пузовић, председник Комисије за административна питања;
26. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА И ИНИЦИЈАТИВЕ.

 

Општинско веће је усвојило Нацрт одлуке о завршном рачуну буџета општине Рашка за 2021. годину. Укупни приходи са пренетим неутрошеним средствима износе 1.612.746.00 динара, док су расходи остварени у износу од 1.426.016.000 динара. Остварење прихода у односу на плнан је 93,4%. Утврђени суфицит од 27 милиона динара биће употребљен за реализацију пројеката као што су „Радимо и градимо за инклузивну Рашку“, односно за изградњу станова за осетљиве и маргинализоване групе, за рад породичног саветовалишта, програм Дечје недеље и активности ТО Рашка.

Веће је усвојило Одлуку о првом ребалансу буџета општине Рашка за 2022. годину, којом се буџет увећава за 175 милиона динара и износи 1.943.146.000 динара. Ребаланс је урађен како би била обезбеђена додатна средстава за реализацију започетих пројеката, обезбеђивање огрева за школе, набавку уџбеника за основце, усклађивања плата са одлуком Владе Републике Србије, повећање издвајања за превоз.

На седници су усвојене измене и допуне Програма уређења грађевинског земљишта. Укупан износ опредељених средстава од скоро 500 милиона динара остаје исти, али је због усклађивања пројектне документације и повећања цена на тржишту урађена прерасподела буџета. Изјашњавање о предлогу ЈКП „Рашка“ за повећање цена комуналних услуга, одложено је, уз закључак да се упркос поскупљењу енергената, репроматеријала, хемикалија и других параметара који утичу на формирање цене услуга, уради детаљна анализа свих трошкова. Поред тога, у закључку усвојеном на седници Општинског већа, нашао се и предлог за увођење тзв „блок тарифе“ која подразумева различите цене воде у зависности од нивоа потрошње, као и дефинисање заштићене категорије потрошача уз израду социјалних карата.

Чланови Већа усвојили су Одлуку о успостављању међуопштинске сарадње у области управљања отпадом између општине Рашка, града Новог Пазара и општине Тутин.

Веће је усвојило Годишњи извештај о раду Комисије за развој пољопривреде. У 2021. години за програме развоја пољопривреде било је опредељено 20.800.000 динара. За подстицаје је конкурисало 297 газдинстава, а новац је добило 296. Укупно је исплаћено 19.857.182 динара. На седници је усвојена Одлука о приступању изради Плана јавног здравља општине Рашка за наредних 5 година.

23. 05. 2022. године


У протеклих 7 дана на територији општине Рашка регистровано је 5 случајева заразе вирусом корона. Анализирана су 134 узорка. У 4. таласу епидемије, од ковида 19 оболеле су 4.144 особе.
Лекари Ковид амбуланте Дома здравља Рашка обавили су од 16. до 22. маја 110 прегледа – 84 прва и 26 контролних. Тестирано је 85 пацијената. До сада је у Дому здравља урађен 22.731 пи-си-ар и антигенски тест.
Прву дозу вакцине против коронавируса примило је 9.358 грађана Рашке, односно 47,26% пунолетних становника наше општине. Ревакцинисано је 8.629 лица или 43,59% старијих од 18 година. Трећу дозу вакцине примило је 4.507 особа. У Рашки су вакцинисана 11.122 становника северног дела Косова.

 

44. СЕДНИЦA ПЕТОГ САЗИВА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА ће се одржати 23. маја 2022. године (понедељак) у Сали Општинске управе Рашка (ул. П. Вилимоновића бр. 1) са почетком у 10,00 часова.
За ову седницу предложен је следећи

ДНЕВНИ РЕД
- РАЗМАТРАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 43. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА;
1. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2021. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Миладија Миливојевић, шеф одсека за финансије, буџет и ЛПА;
2. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О РАСПОРЕДУ ОСТВАРЕНОГ СУФИЦИТА ЗА ПРЕНОС У НАРЕДНУ ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Миладија Миливојевић, шеф одсека за финансије, буџет и ЛПА;
3. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ПРВОМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2022. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Миладија Миливојевић, шеф Одсека за финансије, буџет и ЛПА;
4. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОГРАМА УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ЗА 2022. ГОДИНУ (ПРВЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ);
ИЗВЕСТИЛАЦ: Лазар Мандић, шеф Одсека за инвестиције и грађевинско земљиште;
5. РАЗМАТРАЊЕ ОДЛУКE НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП „РАШКА“ БР. 307 ОД 11. МАЈА 2022. ГОДИНЕ О ИЗМЕНИ ЦЕНОВНИКА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „РАШКА“, ЗА ВОДУ, КАНАЛИЗАЦИЈУ И ИЗНОШЕЊЕ СМЕЋА И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Радомир Јаћовић, директор ЈКП „Рашка“;
6. РАЗМАТРАЊЕ ЦЕНОВНИКA УСЛУГА И РАДОВА КОЈЕ ОБАВЉА ИСКЉУЧИВО ЈКП „РАШКА“ – ГРАДСКА ГРОБЉА ВЛАСОВО, СУПЊЕ И БАЉЕВАЦ БР. 310 ОД 16. МАЈА 2022. ГОДИНЕ КОЈИ ЈЕ ДОНЕО НАДЗОРНИ ОДБОР ЈКП „РАШКА“ И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Радомир Јаћовић, директор ЈКП „Рашка“;
7. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УСПОСТАВЉАЊУ МЕЂУОПШТИНСКЕ САРАДЊЕ У ОБЛАСТИ УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ ОПШТИНЕ РАШКА, ГРАДА НОВОГ ПАЗАРА И ОПШТИНЕ ТУТИН;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Даница Павловић, помоћник председника општине;
8. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА И ПОКРЕТАЊЕ ПОСТУПКА О ОСНИВАЊУ РЕГИОНАЛНОГ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА КАО ДРУШТВА КАПИТАЛА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Даница Павловић, помоћник председника општине;
9. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ОТУЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ И ПРИБАВЉАЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНУ СВОЈИНУ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ ПУТЕМ РАЗМЕНЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Слободан Ристовић, начелник Општинске управе;
10. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ФОРМИРАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ОТУЂЕЊЕ И ПРИБАВЉАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ ПУТЕМ РАЗМЕНЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Слободан Ристовић, начелник Општинске управе;
11. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ РАШКА ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ ,,ВЕСЕЛО ДЕТИЊСТВО“ ИЗ РАШКЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за послове евиденције јавне имовине;
12. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ПРИБАВЉАЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНУ СВОЈИНУ УЗ НАКНАДУ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ РАДИ ИЗГРАДЊЕ УЛИЦЕ У НАСЕЉУ СУПЊЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за послове евиденције јавне имовине;
13. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ, У ЈАВНУ СВОЈИНУ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ РАДИ ПРОШИРЕЊА ГРОБЉА У НАСЕЉУ СУПЊЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за послове евиденције јавне имовине;
14. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ФОРМИРАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРИСТУПАЊЕ ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ РАДИ ПРОШИРЕЊА ГРОБЉА У НАСЕЉУ СУПЊЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за послове евиденције јавне имовине;
15. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ, У ЈАВНУ СВОЈИНУ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ РАДИ ПРОШИРЕЊА ГРОБЉА У НАСЕЉУ ВЛАСОВО;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за послове евиденције јавне имовине;
16. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ФОРМИРАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРИСТУПАЊЕ ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ РАДИ ПРОШИРЕЊА ГРОБЉА У НАСЕЉУ ВЛАСОВО;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за послове евиденције јавне имовине;
17. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ, У ЈАВНУ СВОЈИНУ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ РАДИ ПРОШИРЕЊА ГРОБЉА У НАСЕЉУ БАЉЕВАЦ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за послове евиденције јавне имовине;
18. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ФОРМИРАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРИСТУПАЊЕ ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ РАДИ ПРОШИРЕЊА ГРОБЉА У НАСЕЉУ БАЉЕВАЦ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за послове евиденције јавне имовине;
19. ПРЕДЛОГ ПРАВИЛНИКА О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О ПОСТУПKУ И НАЧИНУ РЕШАВАЊА ЗАХТЕВА ГРАЂАНА ЗА НАKНАДУ ШТЕТЕ НАСТАЛЕ УСЛЕД НАПАДА НАПУШТЕНИХ ЖИВОТИЊА ИЛИ ШТЕТЕ KОЈУ ПРОУЗРОKУЈУ НАПУШТЕНЕ ЖИВОТИЊЕ III БРОЈ: 06-IV-55/19-8 ОД 14. ЈАНУАРА 2019. ГОДИНЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Милена Савић, председник комисије за решавање захтева грађана за накнаду штете настале услед напада напуштених животиња;
20. РАЗМАТРАЊЕ ГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ ЗА 2021. ГОДИНУ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Милена Савић, председник комисије за развој пољопривреде;
21. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ФИНАНСИЈСКОЈ ПОМОЋИ ПРОТИВГРАДНИМ СТРЕЛЦИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2022. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Милена Савић, председник комисије за развој пољопривреде;
22. ПРЕДЛОГ ПРАВИЛНИКА О КРИТЕРИЈУМИМА И УСЛОВИМА ДОДЕЛЕ ЈЕДНОКРАТНЕ ПОМОЋИ ЗБОГ ШТЕТЕ НАСТАЛЕ У СЛУЧАЈУ ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ, ЕЛЕМЕНТАРНЕ НЕПОГОДЕ И ДРУГИХ НЕСРЕЋА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Милена Савић, председник комисије за елементарне непогоде и друге несреће;
23. РАЗМАТРАЊЕ ПРИГОВОРA ВЛАДАНА ЧИНГЕЛИЋА, УПРАВНИКА СТАМБЕНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ У БАЉЕВЦУ, УЛ. ПРЕДРАГА ВИЛИМОНОВИЋА БР.18, ИЗЈАВЉЕНОГ НА РЕШЕЊЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА III БР. 06-V-30/2021-18 ОД 15.11.2021. ГОДИНЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Милена Савић, председник комисије за елементарне непогоде и друге несреће;
24. РАЗМАТРАЊЕ ПРИГОВОРА СЛАВКА МАРИНКОВИЋА, АУТО СЕРВИС КУЋАНЕ, ОПШТИНА РАШКА БР.18, III БР.217-1395/21-1 ОД 18.02.2022. ГОДИНЕ, ИЗЈАВЉЕНОГ НА ЗАКЉУЧАК КОМИСИЈЕ ЗА ЕЛЕМЕНТАРНЕ НЕПОГОДЕ И ДРУГЕ НЕСРЕЋЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАШКА III БР. 217-1395/21-1 ОД 16.11.2021. ГОДИНЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Милена Савић, председник комисије за елементарне непогоде и друге несреће;
25. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ,,ПЛАНА ЈАВНОГ ЗДРАВЉА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА ПЕРИОД 2022 – 2027. ГОДИНЕ“ И ФОРМИРАЊУ РАДНЕ ГРУПЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Срђан Васиљевић, представник Општинске управе Рашка;
26. РАЗМАТРАЊЕ ЗАХТЕВА УДРУЖЕЊА ПЕНЗИОНЕРА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА УСТУПАЊЕ ПОКРЕТНЕ СТВАРИ НА КОРИШЋЕЊЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Слободан Ристовић, начелник Општинске управе;
27. РАЗМАТРАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 12. СЕДНИЦЕ КОМИСИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ НАГРАДА И ЈЕДНОКРАТНИХ НОВЧАНИХ НАКНАДА НАДАРЕНИМ УЧЕНИЦИМА И СТУДЕНТИМА ОД 18. МАЈА 2022. ГОДИНЕ СА ПРЕДЛОГОМ РЕШЕЊА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Зоран Симовић, члан Општинског већа и председник комисије;
28. РАЗМАТРАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 17. СЕДНИЦЕ КОМИСИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ ГРАЂАНИМА ОПШТИНЕ РАШКА У ЛЕЧЕЊУ СТЕРИЛИТЕТА И ПОБОЉШАЊУ СТОПЕ ФЕРТИЛИТЕТА КОЈА ЈЕ ОДРЖАНА 10. МАЈА 2022. ГОДИНЕ СА ПРЕДЛОГОМ РЕШЕЊА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Илија Лазаревски, члан Општинског већа и председник комисије;
29. РАЗМАТРАЊЕ ЗАХТЕВА МЕШТАНА СЕЛА ЈАБЛАНОВИК ЗА ПОМОЋ У РАШЧИШЋАВАЊУ ШУТА КОЈИ ЈЕ НАСТАО У ЕЛЕМЕНТАРНОЈ НЕПОГОДИ – ПОЖАРУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Предраг Зечевић, члан Општинског већа;
30. ТЕКУЋА ПИТАЊА.

 

На основу члана 17. Правилника о условима и мерилима за избор и откуп/куповину два стамбена објеката намењена социјалном становању и начину рада Комисије за избор и откуп/куповину два стамбена објеката намењена социјалном становању Број: 06-V-32/2021-21 од 08. децембра 2021. године, Комисија за спровођење конкурса за избор и откуп/куповину два стамбена објеката намењена социјалном становању, именована Решењем председника општине Рашка III број: 365/2021 oд 20. децембра 2021.године (у даљем тексту: Комисија), дана 18. маја 2022. године, расписује поновљени

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ИЗБОРА И ОТКУПА/КУПОВИНЕ ДВА СТАМБЕНА ОБЈЕКАТА НАМЕЊЕНА СОЦИЈАЛНОМ СТАНОВАЊУ

I
Расписује се Јавни позив за спровођење избора и откупа/куповине два стамбена објеката намењена социјалном становању (У даљем тексту: Јавни позив).

II
Број стамбених објеката намењених социјалном становању који се откупљују/купују је два и налазе се на територији општине Рашка.

Средства за откуп/куповину стамбених објеката намењених социјалном становању обезбеђена су из донаторских средстава Програма EU SHAI и буџета општине Рашка у укупном износу од 2.770.936,00 динара и словима двамилионаседамстотинаседамдесетхиљададеветстотинатридесетшестдинара, а којим новчаним износом су обухваћени и трошкови извођења неопходних радова на поправкама стамбених објеката и унапређењу услова становања.

Оквирна нето површина стамбених објеката који се откупљују/купују исказана је у следећој табели:

Стамбени објекти :

структура објекта

површина* (м²)

Објекат бр.1

двособан

30 до 48

Објекат бр.2.

четворособан

60 до 86


Напомена: Оквирна нето површина стамбених обеката који се откупљују/купују за социјално становање, иако исказана на начин као у табели, зависиће најпре од понуда које буду достављене од стране продаваца, те ће се с тим у вези, а уз претходну испуњеност свих других прописаних услова, бити превасходно разматрати стамбени објекти који најприближније одговарају структури станова из табеле, односно чије су површине најприближније површинама израженим у табели, с тим да укупна вредност за оба објекта износи 2.770.93,00 динара.
Појединачне вредности стамбених објеката 1 и 2 нису дефинисане овим позивом, јер ће се на основу приспелих понуда за продају стамбених објеката, појединачна максимална вредност накнадно дефинисати од стране ангажованог овлашћеног проценитеља, односно лиценцираног лица које ће сачинити извештај у којем ће, између осталог, стајати тренутни услови за становање у предметним стамбеним објектима у складу са законским прописима и нормативима, степен завршености стамбеног објекта, односно чињеница да ли је стамбени објекат погодан за становање и одмах усељив или је потребно извршити мање/веће радове како би био погодан за становање, што ће директно утицати и на процену вредности предметних стамбених објекта.

Општина Рашка врши плаћање свих роба, услуга и радова намењених решавању стамбених потреба корисника пакета донаторске помоћи, као и трошкове тржишне процене вредности непокретности, таксе за укњижење и друге трошкове везане за стицање права својине.
У складу са чл. 31. став 1. тачка 13. Закона о порезу на имовину, општина Рашка изузета је од плаћања пореза на пренос апсолутних права.

ОПШИРНИЈЕ У ПРИЛОГУ

На основу члана 43 став 1 тачка 4 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 38/15, 113/17 – др. закон, 113/17 и
49/21), члана 30 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13), Акционог плана за период од 2021. до 2023. годинe за спровођење Стратегије запошљавања у Републици Србији за период од 2021. до 2026. године („Сл. гласник РС“, бр. 30/21) и чл. 42 и 129 Правилника о критеријумима, начину и другим питањима од значаја за спровођење мера активне политике запошљавања („Сл. гласник РС“, бр. 102/15, 5/17 и 9/18), Одлуке о о учешћу у финансирању програма или мера активне политике запошљавања предвиђених локалним планским документом у области запошљавања у 2022.години коју је донео министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања бр. 401-00-00631/2022-24 од 30.марта
2022.године, а у складу са локалним планским документорм у области запошљавања општине Рашка за период 2021-2023.година и Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији мера активне политике запошљавања за 2022.годину број 1208-
101- 2/2022 од 15.04.2022. године, дана 16.05. 2022. године

 

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ И ОПШТИНА РАШКА Расписују

ЈАВНИ ПОЗИВ
НЕЗАПОСЛЕНИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У
2022. ГОДИНИ

 

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Субвенција за самозапошљавање (у даљем тексту: субвенција) намењена је незапосленима који се воде на евиденцији Националне службе за запошљавање (у даљем тексту: Национална служба) и имају завршену обуку за развој предузетништва.

Субвенција се додељује у једнократном износу од 300.000, 00 динара, односно 330.000,
00 динара за незапослене особе са инвалидитетом, ради оснивања радње, задруге или другог облика предузетништва, као и оснивања привредног друштва, уколико оснивач заснива у њему радни однос.

Незапослени који оствари право на субвенцију у обавези је да обавља регистровану делатност и по том основу измирује доприносе за обавезно социјално осигурање најмање
12 месеци, почев од дана отпочињања обављања делатности.

Право на субвенцију може се остварити и удруживањем више незапослених, оснивањем привредног друштва ради самозапошљавања. Уколико се више незапослених удружи, у складу са законом, свако лице појединачно подноси захтев за самозапошљавање и остваривање права на субвенцију од 300.000, 00 динара, односно 330.000, 00 динара у случају када су подносиоци захтева особе са инвалидитетом.

Пре укључивања у меру Национална служба врши проверу испуњености законских и услова овог јавног позива за незапослено лице.

Средства додељена по основу субвенције су de minimis државна помоћ.

II УСЛОВИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА

Право на доделу субвенције незапослено лице може да оствари под условом да је:

- пријављено на евиденцију незапослених Националне службе- Филијале Краљево-
Испостава Рашка,

- завршило обуку за развој предузетништва по плану и програму обуке у организацији
Националне службе или друге одговарајуће организације,

- испунило раније обавезе и измирило сва дуговања према Националној служби и

- у дозвољеном оквиру опредељеног износа за de minimis државну помоћ у текућој фискалној и претходне две фискалне године, у складу са прописима за доделу државне помоћи.

 

Право на субвенцију незапослено лице не може да оствари:

- за обављање делатности које се не финансирају, према списку делатности који је саставни део јавног позива;

- за обављање послова/делатности за које је решењем о инвалидности или решењем о процени радне способности и могућности запослења или одржања запослења утврђено да особа са инвалидитетом не може да их обавља;

- за оснивање удружења и

- ако је већ користило субвенцију за самозапошљавање која је делом или у целости финансирана средствима Националне службе.

У току трајања Јавног позива незапослено лице може само једном поднети захтев за доделу субвенције за самозапошљавање.

ОПШИРНИЈЕ У ПРИЛОГУ

На основу члана 43 став 1 тачка 3 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 38/15, 113/17, 113/17 – др. закон и
49/2021), члана 11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13), Акционог плана за период од 2021. до 2023. годинe, за спровођење Стратегије запошљавања у Републици Србији за период од 2021. до 2026. године („Сл. гласник РС“, бр. 30/21) и чл. 30, 35 и 129 Правилника о критеријумима, начину и другим питањима од значаја за спровођење мера активне политике запошљавања („Сл. гласник РС“, бр. 102/15, 5/17 и 9/18), Одлуке о измени одлуке о учешћу у финансирању програма или мера активне политике запошљавања предвиђених локалним планским документом у области запошљавања у 2022. години коју је донео министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања бр. 401-00-00631/2022-24 од
30.03.2022. године, а у складу са локалним планским докуметом у области запошљавања општине Рашка за период 2021-2023. година и Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера АПЗ за 2022.годину број 1208-101- 2/2022 од
15.04.2022. године, дана 16.05.2022. годинe


НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ И ОПШТИНА РАШКА Расписују
ЈАВНИ ПОЗИВ
ПОСЛОДАВЦИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА ИЗ КАТЕГОРИЈЕ ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ У 2022. ГОДИНИ

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Субвенција за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих (у даљем тексту: субвенција) одобрава се послодавцима који припадају приватном сектору, у једнократном износу, ради запошљавања незапослених који се воде на евиденцији Националне службе за запошљавање (у даљем тексту: Национална служба).


Категорије теже запошљивих на којe се ова субвенција односи су:
 Лица без основног занимања,
 Лица без завршене средње школе,
 Лица старости преко 50 година,
 Дугорочно незапослена лица који се налазе на евиденцији незапослених дуже од 12 месеци;
 Жене,посебно дугорочно незапослене
 млади до 30 година старости – а послебно младе жене,млади без завршеног средњег образовања,као и млади без радног искуства,
 особе са инвалидитетом;
 Роми;
 Корисници новчане социјалне помоћи ,
 Лица у статусу вишка запослених,
 Самохрани родитељи,
 Суприужници из породице у којој су оба родитеља незапослена и
 Родитељи деце са сметњама у развоју


Пре укључивања у меру Национална служба врши проверу испуњености законских и услова овог јавног позива за незапослено лице.


Висина субвенције је одређена степеном развијености јединице локалне самоуправе (у даљем тексту: ЈЛС) према месту рада лица, а у складу са важећом уредбом Владе Републике Србије, и за општину Рашка износи:
• 250.000,00 динара по лицу, односно 300.000,00 динара за особе са инвалидитетом, радно способне кориснике новчане социјалне помоћи, младе у домском смештају, хранитељским породицама и старатељским породицама и жртве породичног насиља, у четвртој групи ЈЛС и девастираним подручјима.


Средства додељена по основу субвенције су de minimis државна помоћ.

ОПШИРНИЈЕ У ПРИЛОГУ

На основу члана 43 став 1 тачка 5 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености
(„Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 38/15, 113/17 – др. Закон, 113/17 и 49/21), члана 11 став 1 тачка
3 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13), Акционог плана за период од 2021. до 2023. године за спровођење Стратегије запошљавања у Републици Србији за перид од 2021. до 2026. године („Сл. гласник РС“, бр. 30/21) и чланова 60, 104 и 129 Правилника о критеријумима, начину и другим питањима од значаја за спровођење мера активне политике запошљавања („Сл. гласник РС“, бр. 102/15, 5/17 и 9/18), Одлуке о о учешћу у финансирању програма или мера активне политике запошљавања предвиђених локалним планским документом у области запошљавања у 2022.години коју је донео министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања бр. 401-00-00631/2022-24 од 30.марта
2022.године, а у складу са локалним планским документорм у области запошљавања општине Рашка за период 2021-2023.година и Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији мера активне политике запошљавања за 2022.годину број 1208-101 - 2/2022 од
15.04.2022.године дана 16.05.2022. године

 

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ И ОПШТИНА РАШКА Расписују

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ МЕРЕ СТРУЧНЕ ПРАКСЕ У 2022. ГОДИНИ

 

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Мера стручна пракса (у даљем тексту: мера) подразумева стручно оспособљавање незапосленог за самосталан рад у струци за коју је стеченo одговарајуће образовање, ради обављања приправничког стажа, односно стицања услова за полагање стручног испита, када је то законом, односно правилником предвиђено као посебан услов за самосталан рад у струци.


Мера се реализује без заснивања радног односа.


У меру се укључују незапослена лица која се први пут стручно оспособљавају у струци за коју су стекла одређену врсту и ниво квалификација или која су се стручно оспособљавала краће од времена потребног за полагање приправничког или стручног испита, за преостали период потребан за стицање услова за полагање приправничког или стручног испита.


Приоритет за укључивање у меру имају особе са инвалидитетом и Роми.
Мера се спроводи у складу са законом, односно у складу са актом о организацији и систематизацији послова код послодавца. Уколико се мера спроводи у складу са законом, Национална служба за запошљавање (у даљем тексту: Национална служба) може да финансира меру у дужини прописаној законом, а најдуже 12 месеци. Када се мера спроводи у складу са актом о организацији и систематизацији послова, Национална служба меру финансира у трајању:
- до 6 месеци за лица са трећим и четвртим нивоом квалификација,
- до 9 месеци за лица са шестим нивоом квалификација и/или 180 ЕСПБ,
- до 12 месеци за лица са најмање шестим нивоом квалификација и 240 ЕСПБ.


Tоком трајања мере Национална служба за запошљавање:
1. ангажованим лицима на име новчане помоћи и трошкова превоза исплаћује средства у укупном месечном износу од:
- 22.000,00 динара за лица са трећим и четвртим нивоом квалификација,
- 24.000,00 динара за лица са шестим нивоом квалификација и/или 180 ЕСПБ,
- 27.000,00 динара за лица са најмање шестим нивоом квалификација и 240 ЕСПБ;
2. врши обрачун и уплату доприноса за случај повреде на раду и професионалне болести, у складу са законом.

ОПШИРНИЈЕ У ПРИЛОГУ

На основу члана 43 став 1 тачка 7 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 38/15, 113/17 – др. закон, 113/17 и 49/2021), члана 11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13), Акционог плана за период од 2021. до 2023. годинe за спровођење Стратегије запошљавања у Републици Србији за период од 2021. до 2026. године („Сл. гласник РС“, бр. 30/21) и чл. 94 и 129 Правилника о критеријумима, начину и другим питањима од значаја за спровођење мера активне политике запошљавања („Сл. гласник РС“, бр. 102/15, 5/17 и
9/18), Одлуке о измени одлуке о учешћу у финансирању програма или мера активне политике запошљавања предвиђених локалним планским документом у области запошљавања у
2022.години коју је донео министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања бр. 401-00-
00631/2022-24 од 30.03.2022. године, а у складу са локалним планским докуметом у области запошљавања општине Рашка за период 2021-2023.година и Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера АПЗ за 2022.годину број 1208-101- 2/2022 од
15.04.2022. године, дана 16.05. 2022. годинe

 

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ И ОПШТИНА РАШКА Расписују
ЈАВНИ КОНКУРС


ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА У 2022. ГОДИНИ

 

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ


Јавни радови на којима се радно ангажују незапослена лица из категорије теже запошљивих и незапослени у стању социјалне потребе, реализују се у циљу очувања и унапређења радних способности незапослених, као и остваривања одређеног друштвеног интереса. Јавни рад спроводи послодавац - извођач јавног рада, кога одређује Национална служба за запошљавање (у даљем тексту: Национална служба) на основу јавног конкурса.


Јавни радови се организују на подручју оних јединица локалне самоуправе, које према степену развијености утврђеном у складу са посебним прописом Владе припадају:
1. трећој групи (у распону од 60% до 80% републичког просека) и
2. четвртој групи (степен развијености испод 60% републичког просека) и девастираним подручјима (степен развијености испод 50% републичког просека).


Послодавац – извођач јавног рада може организовати спровођење јавних радова уколико укључи незапослена лица из следећих категорија:
1. радно способни корисници новчане социјалне помоћи,
2. Роми,
3. лица без завршене средње школе,
4. лица која посао траже дуже од 18 месеци,
5. особе са инвалидитетом.

 


Приоритет за укључивање у меру имају лица из наведених категорија која се први пут ангажују на јавним радовима.


Пре укључивања у меру, Национална служба врши проверу испуњености законских и услова овог јавног конкурса за незапослено лице.


На јавним радовима се радно ангажује најмање 5 (пет) незапослених лица.


Максимална дужина трајања јавног рада је четири месеца, у складу са расположивим финансијским средствима.


Уговором о привременим и повременим пословима утврдиће се број радних дана за свако лице укључено у јавни рад.


Јавни радови се могу спроводити у областима:
- социјалне заштите и хуманитарног рада,
- одржавања и обнављања јавне инфраструктуре,
- одржавања и заштите животне средине и природе.


Средства намењена за организовање спровођења јавних радова користе се за:


 исплату накнаде за обављен посао лицима ангажованим на јавним радовима по основу уговора о привременим и повременим пословима, у висини до 22.000,00 динара по лицу, на месечном нивоу за пун фонд радних часова, односно сразмерно времену радног ангажовања на месечном нивоу, увећану за припадајући порез и доприносе за обавезно социјално осигурање; наведена накнада обухвата и трошкове доласка и одласка са рада;


 накнаду трошкова спровођења јавних радова послодавцу, у свим областима, једнократно, у висини од:
o 1.000,00 динара по лицу за јавне радове који трају месец дана,
o 1.500,00 динара по лицу за јавне радове који трају два месеца,
o 2.000,00 динара по лицу за јавне радове који трају три и четири месеца;


 накнаду трошкова обуке: у зависности од врсте и сложености послова које обухвата јавни рад, у току првог месеца спровођења јавних радова може се организовати обука, по
интерном програму послодавца или програму образовне установе, односно за лица ангажована код послодавца – пружаоца услуга социјалне заштите, у складу са законом; по завршетку обуке лицу се издаје интерна потврда о стеченим компетенцијама или јавно призната исправа уколико је обуку реализовао јавно признати организатор активности образовања одраслих; послодавцу – извођачу јавног рада, односно образовној установи, исплаћују се средства у једнократном износу од 1.000,00 динара по ангажованом лицу које је завршило обуку и којем је издата потврда о стеченим компетенцијама; накнада трошкова обуке не може бити исплаћена за лица која су у претходном периоду већ завршила предвиђену обуку; Национална служба процењује оправданост потребе за
обуком, уколико исто није регулисано законом.

ОПШИРНИЈЕ У ПРИЛОГУ