email: info@raska.org.rs | Тел: 036/736-244 | Адреса: Ибарска бр.2,36350 Рашка

A- A A+
  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • slider6.jpg
  • slider7.jpg
  • slider8.jpg
Веб сајт:: http://www.raska.gov.rs

 

 

Општинска управа општине Рашка, Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, на основу чл.50. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, бр.72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 54/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон и 09/20) и чл.54. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл.гласник РС“, бр.64/15) и Извештаја Комисије за планове општине Рашка бр. 06-VII-14/17-8-96 од 30.03.2022. године,

 

 

ОГЛАШАВА

 

ЈАВНИ УВИД

(по скраћеном поступку)

 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ДЕЛА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

Суво Рудиште на Копаонику

 (на територији општине Рашка)

 

Јавни увид трајаће 15 дана, од 18.04.2022. закључно са 02.05.2022.год. Нацрт планског документа биће изложен, сваког радног дана, од 8.00 до 14.00 часова, у згради Општинске управе Рашка, у свечаној сали Општине Рашка и Одсеку за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине (канцеларија бр. 2).

Исправка се односи на усаглашавање прилога из графичке документације који носи наслов „СПРОВОЂЕЊЕ“ и нумерисан је као „Лист број: 7“, са дефиницијама које су дате под насловом „9. СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ“ на 72. старни текстуалног дела наведене планске документације“. Предмет исправке у наведеном графичком прилогу „Лист број 7“ односи се на спровођење у зони која је у планској документацији дефинисана као „ПОДЦЕЛИНА 1.2“

Заинтересованим правним и физичким лицима која врше увид у изложени материјал, Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, пружиће све потребне информације и стручну помоћ, у вези са појединим решењима и евентуалним давањем примедби и сугестија. Овлашћено лице за давање обавештења је Бранко Костић, дипл.инж.арх. - шеф Одсека за урбанизам.

 

Примедбе и сугестије на изложени материјал, могу се доставити током трајања понављања јавног увида у писаном облику, Општинској управи општине Рашка, Одсеку за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, 36350 Рашка, ул. Предрага Вилимоновића бр. 1, лично на писарници или поштом, закључно са 19.06.2018.

 

По завршеном јавном увиду, одржаће се јавна седница Комисије за планове 04.05.2022. у у свечаној сали Општине Рашка, у 10 часова. Јавној седници могу присуствовати сва правна и физичка лица која су поднела примедбе у току јавног увида.

 

 

 

Комисија за развој пољопривреде у општини Рашка на основу Одлуке о буџету општине Рашка за 2022. годину, Правилника о раду комисије за израду и праћење реализације Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Рашка („Службени гласник општине Рашка“ бр. 221 од 16. новембра 2020. године), Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Рашка за 2022. годину а по претходно прибављеној сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде број 320-00-02561/2022-09 од 16.03.2022. године и Одлуке Општинског већа општине Рашка o доношењу Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Рашка IIIброј: 06- V-41/22-4 од 12.04.2022. године, расписује

КОНКУРС
За доделу подстицајних средстава по Програму подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за 2022. годину

Корисници средстава остварују право на подстицаје под следећим општим условима конкурса за све подстицаје:

- да су уписани у одговарајући Регистар надлежног органа, које се налази у активном статусу,
- да је место пребивалишта или седишта на територији општине Рашка,
- да се газдинство односно парцеле налазе на територији општине Рашка,
- да корисник и добављач инвестиције не могу бити повезана лица ( носилац и чланови породичног пољопривредног газдинства, супружници, ванбрачни партнери, крвни сродници у породичној линији, крвни сродници у првој линији закључно са трећим степеном сродства, сродници по тазбини до другог степена сродства, усвојилац и усвојеник, лица између којих је извршен пренос управљачких права и лица која су повезана у смислу закона којим се уређује порез на добит правних лица),
- да нема евидентираних доспелих неизмирених дуговања према општини Рашка, из области пољопривреде, по основу раније остварених подстицаја, субвенција и кредита,
- да подносилац захтева својеручним потписом потпише изјаву која је у сатаву захтева, да за предметну инвестицију није и неће користити средства по основу других извора (министарство, фондови, донације),
- да регистрована пољопривредна газдинства у току календарске године могу конкурисати за субвенције само у оквиру једног сектора и само једном се може конкурисати ( осигурање не улази у ову ставку),
- да је предмет инвестиције реализован после 01. новембра 2021. године;
- да се средства наменски користе и не отуђују, нити дају другом лицу на коришћење, у периоду од 5 ( пет ) година, од дана добијања средстава;
- корисници који се нису домаћински понашали према подстицајним мерама, кредитима и другим врстама помоћи које је општина Рашка давала у протеклом периоду, тј. корисници који нису измирили дуговања према општини Рашка немају право да конкуришу,
- да су поред општих услова Програма испунили и специфичне услове конкурса.

Мере аграрне политике

1. Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава
2. Управљање ризицима
3. Економске активности у циљу подизања конкурентности у смислу додавања вредности кроз прераду као и на увођење и сертификација система безбедности и квалитета хране, органских производа и производа са ознаком географског порекла на газдинствима

Опширније у прилогу!

17. СЕДНИЦA ДЕВЕТОГ ОДБОРНИЧКОГ САЗИВА СО-е РАШКА ће се одржати 18. априла 2022. године (понедељак) у Сали Дома културе у Рашки са почетком у 10,00 часова.
За ову седницу предложен је следећи
Д Н Е В Н И Р Е Д
- УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 16. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАШКА;
1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОБЕЗБЕЂИВАЊУ УЏБЕНИКА ОСНОВНИМ ШКОЛАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Игњат Ракитић, председник општине;
2. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ РАШКА ЗА 2021. ГОДИНУ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Слободан Ристовић, начелник Општинске управе;
3. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈA О РАДУ ОПШТИНСКОГ ПРАВОБРАНИЛАШТВА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2021. ГОДИНУ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈA;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Горица Гајевић, општински правобранилац;
4. РАЗМАТРАЊЕ ПРОГРАМА И ПЛАНА РАДА ОПШТИНСКОГ ПРАВОБРАНИЛАШТВА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2022. ГОДИНУ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Горица Гајевић, општински правобранилац;
5. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ И ИЗВРШЕЊУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП ПУТЕВИ РАШКА ЗА 2021. ГОДИНУ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Дарко Милићевић, директор ЈКП „Путеви Рашка“;
6. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „РАШКА“ ЗА 2021. ГОДИНУ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Радомир Јаћовић, директор ЈКП „Рашка“;
7. РАЗМАТРАЊЕ ОДЛУКЕ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП „РАШКА“ БР. 293 ОД 31. ЈАНУАРА 2022. ГОДИНЕ О ДОПУНИ ЦЕНОВНИКА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „РАШКА“, ЗА ВОДУ, КАНАЛИЗАЦИЈУ И ИЗНОШЕЊЕ СМЕЋА БР. 6756 ОД 04. НОВЕМБРА 2019. ГОДИНЕ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Радомир Јаћовић, директор ЈКП „Рашка“;
8. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ „РАШКА“ ЗА 2021. ГОДИНУ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Раденко Цветић, директор ТО „Рашка“;
9. РАЗМАТРАЊЕ ПРОГРАМA РАДА СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ЗА 2022. ГОДИНУ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ РЕГИЈЕ КОПАОНИК СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Раденко Цветић, председник УО Туристичке организације регије Копаоник;
10. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ, ОБРАЗОВАЊЕ И ИНФОРМИСАЊЕ „ГРАДАЦ“ ЗА 2021. ГОДИНУ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Дејан Котурановић, директор ЦКОИ „Градац“;
11. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ЈАВНЕ УСТАНОВЕ „СПОРТСКИ ЦЕНТАР“ РАШКА ЗА 2021. ГОДИНУ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Лазар Пауновић, директор ЈУ „Спортски центар“ Рашка;
12. РАЗМАТРАЊЕ ГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ И ПОСЛОВАЊУ ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА КРАЉЕВО ЗА 2021. ГОДИНУ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАЈА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Мирјана Вујанац, члан Управног одбора Историјског архива Краљево;
13. РАЗМАТРАЊЕ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМ РАДА СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА КРАЉЕВО ЗА 2022. ГОДИНУ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ ПРОГРАМ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Мирјана Вујанац, члан Управног одбора Историјског архива Краљево;
14. РАЗМАТРАЊЕ ОПЕРАТИВНОГ ПЛАНА ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА ЗА ВОДОТОКЕ II РЕДА ЗА ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2022. ГОДИНУ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ОПЕРАТИВНОГ ПЛАНА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Зоран Сташевић, саветник за послове пољопривреде и водопривреде;
15. РАЗМАТРАЊЕ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА МЕРА И РАДОВА НА СМАЊЕЊУ РИЗИКА ОД ПОПЛАВА ЗА ВОДЕ II РЕДА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2022. ГОДИНУ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА МЕРА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Зоран Сташевић, саветник за послове пољопривреде и водопривреде;
16. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРИБАВЉАЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНУ СВОЈИНУ УЗ НАКНАДУ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за послове евиденције јавне имовине и председник комисије;
17. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ БЕЗ НАКНАДЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за послове евиденције јавне имовине и председник комисије;
18. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОТУЂЕЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ УЗ НАКНАДУ У КОРИСТ ГРАЂЕВИНСКОГ ПРЕДУЗЕЋА ,,YU KEOPS“ Д.О.О. КРАЉЕВО;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за послове евиденције јавне имовине;
19. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ РАШКА - ЛИФТ ЗА ПРЕВОЗ ЛИЦА ИЗГРАЂЕН УЗ ОБЈЕКАТ ДОМА ЗДРАВЉА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за послове евиденције јавне имовине;
20. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ОТУЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ БИСЕРКИ ГАЈТАНОВИЋ ИЗ БЕОЦА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, председник комисије за располагање грађевинским земљиштем;
21. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ОТУЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ ЗОРАНУ ТОМАНИЋУ ИЗ РАШКЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, председник комисије за располагање грађевинским земљиштем;
22. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ „СПОРТСКИ ЦЕНТАР“ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Јелена Пузовић, председник Комисије за административна питања;
23. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА И ИНИЦИЈАТИВЕ.

 

Општинско веће је усвојило извештај о раду ОУ Рашка у 2021. години. У ОУ Рашка запослена су 84 радника на неодређено време. Највећи број запослених, њих 48 има високу стручну спрему. Изворни и поверени послови у ОУ Рашка обављани су у складу са законима и прописима Републике Србије и локалним актима, а рад је организован у 5 одсека: Одсек за општу управу, управљање људским ресурсима, скупштинске и заједничке послове, Одсек за привреду и друштвене делатности, Одсек за финансије, буџет и пореске послове, Одсек за урбанизам, стамбено комуналне делатности и заштиту животне средине, Одсек за инвестиције и грађевинско земљиште и Кабинет председника као посебна организациона целина.Засебне организационе јединице у склопу Општинске управе су Општинско јавно правобранилаштво, Послови буџетске инспекције и Канцеларија за младе.

На седници ОВ усвојен је Правилник за суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа, станова и стамбених зграда. Mерe енергетске санације обухватају замену прозора и врата, термичку изолацију, набавку и уградњу котлова, уградњу нове мреже герејних тела, уградњу топлотних пумпи и уградњу соларних колектора. За спровођење овог програма Министарство рударства и енергетике и Општина Рашка издвојиће 23 милиона динара. Данас је усвојен и Правилник о суфинасирању мера енергетске санације породичних кућа и станова путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе и уградњу циркулационих пумпи. Министарство рударства и енергетике и Општина Рашка за суфинансирање ових мера определили су 7 милиона динара.
Већници су усвојили и Програм заштите и унапређење животне средине за 2022. годину. Овим прогамом дефинисано је више активности усмерених ка заштити природе, а обухватају санацију дивљих депонија, набавку контејнера, уређење зелених површина, едукације и годишњу акцију чишћења.

Општинско веће је усвојило Годишњи програм мера и радова на смањењу ризика од поплава за водотоке II реда и Оперативни план одбране од поплава за водотоке II реда.

Чланови Већа прихватили су Извештај Комисије за социјална питања. У протеклом периоду Комисији је упућено 30 захтева за доделу једнократне помоћи. Прихваћена су 22 захтева, 6 је одбијено, а у 2 предмета ће бити тражена допуна документације.


12. 04. 2022. године

Од 5. до 10. априла регистровано је 12 случајева заразе вирусом корона на територији општине Рашка. Обрађено је 149 тестова. Од почетка априла позитиван тест добило је 14 особа, док је у 4. таласу епидемије од ковида 19 оболело 4.096 лица.
У недељи за нама лекари Ковид амбуланте Дома здравља Рашка обавили су 188 прегледа – 117 првих и 71 контролни. Тестирано је 116 пацијената. Закључно са јучерашњим даном у Дому здравља је урађено 22.165 пи-си-ар и антигенских тестова.
Прву дозу вакцине против вируса корона до сада је примило 9.375 грађана општине Рашка или 47,25% пунолетних Рашчана. Ревакцинисана су 8.623 лица односно 43,55% старијих од 18 година. Трећу дозу вакцине примило је 4.487 особа. У Рашки је до 10. априла вакцинисано 11.119 житеља северног дела Косова.

На основу члана 47. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС'' број 129/07, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018) и члана 8. и 13. Пословника о раду Општинског већа општине Рашка,


41. СЕДНИЦA ПЕТОГ САЗИВА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА ће се одржати 12. априла 2022. године (уторак) у Сали Општинске управе Рашка (ул. П. Вилимоновића бр. 1) са почетком у 09,00 часова.
За ову седницу предложен је следећи

ДНЕВНИ РЕД
- РАЗМАТРАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 40. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА;
1. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ РАШКА ЗА 2021. ГОДИНУ И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Слободан Ристовић, начелник Општинске управе;
2. РАЗМАТРАЊЕ ОПЕРАТИВНОГ ПЛАНА ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА ЗА ВОДОТОКЕ II РЕДА ЗА ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2022. ГОДИНУ И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ОПЕРАТИВНОГ ПЛАНА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Зоран Сташевић, саветник за послове пољопривреде и водопривреде;
3. РАЗМАТРАЊЕ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА МЕРА И РАДОВА НА СМАЊЕЊУ РИЗИКА ОД ПОПЛАВА ЗА ВОДЕ II РЕДА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2022. ГОДИНУ И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА МЕРА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Зоран Сташевић, саветник за послове пољопривреде и водопривреде;
4. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ОТУЂЕЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ УЗ НАКНАДУ У КОРИСТ ГРАЂЕВИНСКОГ ПРЕДУЗЕЋА ,,YU KEOPS“ Д.О.О. КРАЉЕВО;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за послове евиденције јавне имовине;
5. ПРЕДЛОГ ПРАВИЛНИКА О СУФИНАНСИРАЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ ПОРОДИЧНИХ КУЋА, СТАНОВА И СТАМБЕНИХ ЗГРАДА КОЈЕ СЕ ОДНОСЕ НА УНАПРЕЂЕЊЕ ТЕРМИЧКОГ ОМОТАЧА, ТЕРМОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА И УГРАДЊЕ СОЛАРНИХ КОЛЕКТОРА ЗА ЦЕНТРАЛНУ ПРИПРЕМУ ПОТРОШНЕ ТОПЛЕ ВОДЕ ПО ЈАВНОМ ПОЗИВУ УПРАВЕ ЗА ПОДСТИЦАЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ЈП 1/22;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Зоран Симовић, члан Општинског већа;
6. ПРЕДЛОГ ПРАВИЛНИКА О СУФИНАНСИРАЊУ ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА ПУТЕМ УГРАДЊЕ СОЛАРНИХ ПАНЕЛА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА СОПСТВЕНЕ ПОТРЕБЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ ТЕРМОТЕХНИЧКОГ СИСТЕМА ПУТЕМ УГРАДЊЕ КАЛОРИМЕТАРА, ЦИРКУЛАЦИОНИХ ПУМПИ, ТЕРМОСТАТСКИХ ВЕНТИЛА И ДЕЛИТЕЉА ТОПЛОТЕ ПО ОСНОВУ ЈАВНОГ ПОЗИВАЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ СТАМБЕНИХ ЗГРАДА, ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА, ЈП1/22;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Зоран Симовић, члан Општинског већа;
7. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ ЈП1/22;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Зоран Симовић, члан Општинског већа;
8. РАЗМАТРАЊЕ ЗАКЉУЧКА И ЗАПИСНИКА СА 37. СЕДНИЦЕ КОМИСИЈЕ ЗА СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА ГРАЂАНА ОПШТИНЕ РАШКА СА ПРЕДЛОГОМ РЕШЕЊА О ДОДЕЛИ ЈЕДНОКРАТНЕ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Андријана Трикош, председник комисије;
9. РАЗМАТРАЊЕ ЗАХТЕВА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД РАШКА БРОЈ 561-619/2022 ОД 31. МАРТА 2022. ГОДИНЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Андријана Трикош, директор Центра за социјални рад Рашка;
10. ТЕКУЋА ПИТАЊА.


Република Србија
ОПШТИНА РАШКА
Општинска управа
Број: 401-93/22-3
Дана: 04.04.2022. год.
Р а ш к а

На основу члана 24. Закона о јавном информисању и медијима („Сл. гласник РС“, бр. 83/14, 58/2015 и 12/2016 – аутентично тумачење), члана 21. Правилника о суфинансирању пројеката за остваваривање јавног интереса у областијавног информисања („Сл. гласник РС“, бр. 16/2016 и 8/2017) и чланова 72. и 75. Статута општине Рашка („Сл. гласник општине Рашка“, бр. 197/2018), начелник Општинске управе општине Рашка, дана 04. априла 2021. године, доноси


Р Е Ш Е Њ Е
о именовању Стручне комисије за оцену пројеката у области
јавног информисања за 2022. годину

I
1. Образује се Стручна комисију за оцену пројеката у области јавног информисања за 2022. годину.

2. У Стручну комисију за оцену пројеката у области јавног информисања за 2022. годину (у даљем тексту: Комисија), именују се:

1) Петар Кочић из Новог Сада, новинар именован на предлог Савеза удружења „Асоцијација радио – телевизија Србије“,
2) Данијел Кулачин из Новог Сада, новинар именован на предлог Друштва новинара Војводине,
3) Драган Пејчић из Прокупља, новир радио станице Срце Прокупља-самостална пријава.

3. Комисија на првој седници бира председника, који координира рад Комисије и води седнице.

4. Задатак Комисије је да на основу расписаног Јавног конкурса за суфинансирање пројеката, изврши стручну оцену поднетих пројеката и сачини образложени предлог о расподели средстава из буџета општине Рашка за 2022. годину за суфинансирање пројеката, ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Рашка.

5. Након увида у пристиглу документацију, чланови Комисије даће писмену изјаву да нису у сукобу интереса и да не обављају јавну функцију.

6. Чланови Комисије имају право на једнократну накнаду за свој рад у нето износу од по 10.000,00 динара, а која ће бити исплаћена из буџета општине Рашка ек.класификација 423-услуге по уговору (хонорари чланова комисије).


II
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено на званичном сајту општине Рашка.


НАЧЕЛНИК
Слободан Ристовић, дипл.правник

На основу чл. 13. Правилника о начину, мерилима и критеријумима финансирања и суфинансирања пројеката удружења од јавног интереса средствима из буџета општине Рашка, Комисија за спровођење поступка доделе бесповратних финансијских средстава из буџета општине Рашка, заседала је 07.04.2022. године и усвојила:


ПРЕЛИМИНАРНЕ РАНГ ЛИСТЕ ПРОЈЕКАТА ОЦД
УЧЕСНИЦА КОНКУРСА РАСПИСАНОГ 18.02.2022.ГОДИНЕ

НАЗИВ УДРУЖЕЊА

ПРОЈЕКАТ

ПРОС. БОД.

ОДОБРЕНО

КОМЕНТАР

ОБЛАСТ КУЛТУРА

Манастир Светих Благовести Градац

Оживљени живопис

85.80

149,940.0

Пројекат се финансира у целости

СПЦО Трнава

Обележавање завршетка фрескописа у храму Успења Пресвете Богородице у Трнави

80.20

300,000.0

Пројекат се финансира у целости

Изворак

Од збирке до беседе

75.60

124,000.0

Пројекат се финансира у целости

КУД "Јошаничка Бања"

Очување националне традиције

73.80

249,000.0

Пројекат се делимично финансира. У наративном делу није образложена  структура трошкова  за набавку ношње, средстава за хигијену просторија а ставка "остали трошкови" није прецизирана .

Српска православна црквена општина Никољачка

Васкрс најрадоснији празник!

71.60

104,000.0

Пројекат се финансира у целости

Културно уметничко друштво "Брвеница"

Фестивал "Брвеница пева и игра"

71.40

225,000.0

Пројекат се делимично финансира. Трошкови канцеларијског материјала нису образложени па се стога не могу ни прихватити у наведеном износу. Комисија није  прихватила термин "секундарне циљне групе"  па   су неприхватљиви  трошкови путовања за промоцију пројекта у Македонији.

Центар за алтернативну културу

Промоција музичког албума рок групе De Sade

71.20

100,000.0

Пројекат се финансира у целости

СПЦО Рашка

Васкрс, највећи хришћански празник

71.00

100,000.0

Пројекат се делимично финансира. У наративном делу није образложена намена и структура трошкова и за набавку  мајица.

КУД  "Рудар" Баљевац

Летњи дани културе, традиције, фестивали фолклора "Видовдан" и "Сусрети ветерана"

70.60

240,000.0

Пројекат се делимично финансира. У наративном делу није образложена намена и структура трошкова и за набавку ношње и израду промо материјала.

Клуб ликовних уметника "Рашка школа"

Обојимо дечји свет

70.40

177,000.0

Пројекат се делимично финасира. У наративном буџету пројекта није јасно образложен  трошак  за материјал за осликавање зида у школи.

Етно уметнички клуб "Черењски"

Културни мозаик - култура у служби напретка локалне заједнице

67.40

195,000.0

Пројекат се делимично финасира. У наративном буџету пројекта нису образложени  трошкови  за израду видео прилога за медијску презентацију пројекта и организацију Дана клуба.

Културно уметничко друштво "Рашка"

Културно - уметничко стваралаштво Рашке и околине

67.00

220,000.0

Пројекат се делимично финансира. У наративном делу није образложена намена и структура трошкова и за набавку ношње и мајица.

Друштво српско - руског пријатељства "Душа"

Словенска душа

59.80

0.0

Предлог пројекта је вреднован са мање од 60 бодова

СПЦО Баљевац

Израда каменог пода у цркви под земљом

59.60

0.0

Предлог пројекта је вреднован са мање од 60 бодова

Манастир Светог Николе - Кончул

Саборовање о Владичин дану

0.00

0.0

Предлагач пројекта није испунио један од основних услова конкурса да предлог пројекта  буде   из области деловања црквених и верских заједница. По оцени комисије пројекат  спада у област Развој фолклора и различитих облика културног и уметничког стваралаштва

 

 

 

2,183,940.0

 

ОБЛАСТ ДРУШТВЕНА БРИГА О ОСЕТЉИВИМ ГРУПАМА

Удружење особа са инвалидитетом "Срна"

Мисли о свом здрављу

76.40

147,500.0

Пројекат се финансира у целости

Друштво за борбу против шећерне болести "Рашка"

Дијабетес после короне

76.20

184,270.0

Пројекат се делимично финансира. Трошак за људске ресурсе превазилази дозвољен износ.

Удружење пензионера општине Рашка

Живети усправно

72.40

300,000.0

Пројекат се финансира у целости

Удружење глувих и наглувих Нови Пазар

"Звуци тишине"

69.40

55,200.0

Пројекат се делимично финансира. Трошак за људске ресурсе превазилази дозвољен износ. Трошкови репрезентације нису специфицирани у наративном делу буџета.

Дечји савез општине Рашка

Друштвена брига о деци - брига за будућност

69.00

210,000.0

Пројекат се делимично финансира. За трошак промоције (мајице и качкети) у предлогу пројекта и наративном делу буџета није прецизирана сврсисходност и начин дистрибуције овог промо материјала. Текући трошкови пројекта, укључујући и непланиране трошкове, превазилазе дозвољени износ.

Међуопштинска организација савеза слепих Србије Нови Пазар

"Ми видимо рукама"

68.00

60,800.0

Пројекат се делимично финансира. Трошак за људске ресурсе превазилази дозвољен износ. Трошкови репрезентације нису специфицирани у наративном делу буџета.

Удружење  цивилних инвалида рата Нови Пазар

"Опомена за будуће генерације"

67.20

52,100.0

Пројекат се делимично финансира. Трошак за људске ресурсе превазилази дозвољен износ. Трошкови репрезентације нису специфицирани у наративном делу буџета.

Удружење "БеННем" огранак Рашка

За срећнији живот

63.60

126,400.0

Пројекат се делимично финансира. Трошак за публицитет и излет за чланове удружења нису неопходни за остваривање циља пројекта .

Актив Жена Јошаничка Бања            

Прослава Материца 2022

61.00

54,000.0

Пројекат се делимично финансира. Није достављен доказ да су средства за суфинансирање пројекта обезбеђена.

 

 

 

1,190,270.0

 

ОБЛАСТ ЗАШТИТА И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Гљиварско друштво "Копаоник"

Гљиве као храна и лек будућности

80.60

297,100.0

Пројекат се финансира у целости

 

 

 

297,100.0

 

ОБЛАСТ РУРАЛНИ РАЗВОЈ

Удружење грађана "ЕкоПлаН"

Сам свој газда

69.80

230,540.0

Пројекат се делимично финансира. Трошкови превоза за стручна лица за одржавање једнодневних радионица се дуплирају а трошкови преноћишта нису неопходни. Максимално дозвољени трошкови едукатора и промотивног спота су усклађени са новим буџетом пројекта.

Удружење пчелара "Рашка"

Сајам пчеларства Рашка 2022

69.00

249,400.0

Пројекат се делимично финансира.Трошкови публицитета морају бити у складу са максимално дозвољеним износом.

Удружење произвођача ракије Баљевац

10. Ракијада

67.80

135,000.0

Пројекат се делимично финансира. Трошак за стручни жири премашује максимално дозвољен износ.

Друштво пчелара Баљевац

Златна пчела - пчеларење без граница

65.20

185,000.0

Пројекат се делимично финансира. Топионик за восак је финасиран у прошлогодишњем пројекту и може се користити за наведене активности.

 

 

 

799,940.0

 


На прелиминарне ранг листе ОЦД учеснице конкурса имају право приговора Општинском већу у року од осам дана од дана њиховог објављивања на званичној интернет страници/огласној табли Општине Рашка.

У Рашки, 07.04.2022.г Комисија за спровођење поступка доделе бесповратних финансијских средстава из буџета општине Рашка

Од 28. марта до 4. априла регистровано је 11 случајева заразе вирусом корона на територији општине Рашка. Обрађено је 209 тестова. У 4. таласу епидемије од ковида 19 оболеле су 4.084 особе.
Лекари Ковид амбуланте Дома здравља Рашка обавили су од 28. марта до 4. априла 213 прегледа – 152 прва и 61 контролни. Тестирано је 148 пацијената. У Општој болници у Новом Пазару од ковида 19 лечи се 1 пацијент из Рашке.
Прву дозу вакцине против вируса корона закључно са 3. априлом примило је 9.357 становника општине Рашка или 47,25% старијих од 18 година. Ревакцинисано је 8.619 лица, односно 43,53% пунолетних Рашчана. Трећу дозу примила је 4.481 особа. У Рашки је вакцинисано 11.117 житеља северног дела Косова.

Општинска изборна комисија општине Рашка, за пријем пријава за гласање ван бирачког места на територији општине Рашка:

064/4220043.

065/5891313.

064/9770099.

  1. марта у Краљеву је одржан састанак представница локалних механизама за родну равноправност из Краљева, Рашке, Трстеника, Ћићевца и Александровца. Састанак је имао за циљ размену искустава и примера добре праксе, а као продукт снимљен је видео који има за циљ оснаживање жена на свим пољима.

 

Сви ученици основних школа са територије општине Рашка имаће од наредне школске године бесплатне уџбенике. Ова одлука је донета на данас одржаној седници Општинског већа. Средства за набавку уџбеника биће обезбеђена из буџета. На седници су усвојени извештаји о раду јавних предузећа и установа у 2021. години. Како се наводи у извештају ЈКП „Путеви“, планиране активности су у потпуности реализоване. Између осталог, предузеће је током прошле године било ангажовано на одржавању путева у свим месним заједницама. Паркинг служба је фактурисла 31.000.000,00 динара за услуге паркирања на Копаонику и у Рашки. Преко 37.000.000,00 динара уложено је у набавку нових машина. ЈКП „Рашка“ је током 2021. године из фабрике у Беоцима испоручило око 2.000.000 м3 воде за Рашку и скоро 700.000 м3 воде за Баљевац. У извештајима Завода за јавно здравље Краљево наводи се да је вода била бактериолошки и хемијски исправна. Са тероторије општине Рашка у протеклој години сакупљено је и одвезено на депонију у Раздољу више од 13.600 тона смећа. За време зимске сезоне екипе ЈКП „Рашка“ радиле су на Копаонику у две смене сваког дана. Туристичка организација „Рашка“ је спровела све планиране активности усмерене ка промоцији туристичких одредишта у општини Рашка. Продуцирани су рекламни филмови за Копаоник, а озбиљно се радило на промоцији Јошаничке Бање. Центар за културу „Градац“ обновио је књижни фонд са више од 1.000 наслова. Поред 44. броја часописа „Рашка“, објављено је још 9 књига. У галерији је приређено 12 изложби. Све културне манифестације су одржане. Поред редовних активности које се односе на одржавање спортских објеката, Спортски центар је и у прошлој години организовао ски-школу кроз коју је прошло око 1.000 полазника. Чланови ОВ усвојили су Извештај о раду у 2021. години и Програм рада за 2022. годину Општинског јавног правобранилаштва. Исказано у бројкама, Општинско правобранилаштво је у протеклој години поступало у 287 предмета. До 31. 12. 2021. године решено је 185 предмета, а 102 су пренета у ову годину. Већници су донели одлуку о расподели средстава спортским клубовима и тиме дали сагласност на предлог Спортског савеза за финансирање спорта у 2022. години. За рад 16 клубова опредељено је 13.900.000,00 динара, а за организацију такмичења и турнира 2.495.000,00 динара. На седници је усвојен Годишњи извештај о раду Комисије за утврђивање последица елементарних непогода. У протеклој години Комисија је добила 500 захтева, 483 су позитивно решена, а 17 је одбијено. Грађанима је за надокнаду штете исплаћено скоро 6 милиона динара. Чланови Општинског већа су на предлог Комисије за доделу новчане помоћи у лечењу стерилитета, одобрили исплату једнократне помоћи једном подносиоцу захтева.


28. 03. 2022. године

Од 22. до 27. марта регистровано је 17 нових случајева заразе вирусом корона на територији општине Рашка. Анализирано је 200 тестова. У 4. таласу епидемије од ковида 19 су оболела 4.073 лица.
Лекари Ковид амбуланте Дома здравља обавили су у протеклих 6 дана 216 прегледа – 163 прва и 53 контролна. Тестирано је 150 пацијената.
Прву дозу вакцине против грипа до сада је примило 9.356 становника општине Рашка или 47,25% старијих од 18 година. Ревакцинисано је 8.615 лица односно 43,50% пунолетних Рашчана. Трећу дозу вакцине примило је 4.475 особа. У Рашки је до сада вакцинисано 11.117 житеља северног дела Косова.

Сагласно оперативној политици Светске Банке (ОП 4.01)

Јавно предузеће „Путеви Србије“ позива на

ЈАВНЕ КОНСУЛТАЦИЈЕ


јавност, органе и организације заинтересоване за

ПЛАН УПРАВЉАЊА ЗАШТИТОМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И СОЦИЈАЛНИМ ПИТАЊИМА
за пројекат појачаног одржавања државног пута IB реда бр. 22 деоница:
УШЋЕ – РАШКА (КОСОВСКА МИТРОВИЦА)

Увид у предметни План управљања заштитом животне средине и социјалним питањима може се извршити:

• у просторијама ЈП „Путеви Србије“, сектор за инвестиције, Влајковићева 19а, Београд, први спрат, сваког радног дана од 11 до 13 часова у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.
• у просторијама Општине Рашка, улица Предрага Вилимоновића бр.1, Канцеларија бр. 4, 36350 Рашка сваког радног дана од 10 до 12 часова у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.
• на интернет страници општине Рашка: https://raska.gov.rs/
• на интернет страници Града Краљева: https://www.kraljevo.rs/
• на интернет страници ЈП „Путеви Србије“: www.putevi-srbije.rs

Примедбе и мишљења у вези са Планом управљања заштитом животне средине и социјалним питањима се подносе у писаном облику и достављају на адресу ЈП „Путеви Србије“, Сектор за инвестиције, Влајковићева 19а, Београд. Примедбе се могу доставити и електронском поштом на адресу Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Дана 08.04.2022. године, са почетком у 11:00 часова биће одржане јавне консултације и презентација предметног Плана у Свечаној сали на 1. спрату у општини Рашка, улица Предрага Вилимоновића бр. 1, 36350 Рашка.
За додатне информације обратити се на следећу адресу:

ЈП „Путеви Србије“
Сектор за инвестиције
Влајковићева 19а,
11000 Београд, Република Србија,
тел./факс +381 11 / 32 06 813
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

План можете погледати и преузети на линку: https://www.raska.ls.gov.rs/Dokumenta/

 

In accordance with the WB Operational Policies (OP 4.01)

Public Enterprise “Roads of Serbia” issues an invitation for

PUBLIC CONSULTATIONS


for the public, bodies and organizations interested in

ENVIRONMENTAL AND SOCIAL MANAGEMENT PLAN (ESMP)
for heavy maintenance (road rehabilitation- upgrading) of the State Road IB No. 22 section:
USCE – RASKA (KOSOVSKA MITROVICA)

Interested parties can get an insight into the ESMP document on following addresses:

o the premises of the PE “Roads of Serbia“, investment sector, 19a Vlajkovićeva St., Belgrade, on the first floor, on working days from 11:00 AM to 1:00 PM (local time), within 7 days in regards to the date of public announcement of this invitation.
o within the premises of the Municipality of Raska, Office No. 4, street Predraga Vilimonovica No. 1, 36350 the Municipality of Raska, on working days from 10:00 AM to 12:00 AM (local time), within 15 days from the date of publication of this invitation.
o on the web site of the Municipality of Raska: https://raska.gov.rs/
o on the web site of the City of Kraljevo: https://www.kraljevo.rs/
o on PE “Roads of Serbia“ web site: www.putevi-srbije.rs

Remarks and suggestions in regards to the ESMP document shall be submitted in written form to the PE “Roads of Serbia“, Sector for investments, 19a Vlajkovićeva St., Belgrade. Remarks can be also provided on following internet address: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
On April 8, 2022, at 11:00 PM (local time), public consultations and presentation of the subject ESMP document will be organized within the Coference Room of the Municipality of Raska, street Predraga Vilimonovica no. 1, 36350 the Municipality of Raska.
If you need any additional information, please contact:

PE “Roads of Serbia“
Sector for investments
19a Vlajkovićeva Street
11000 Belgrade, Serbia
tel./fax. +381 11 / 32 06 813
E-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

План можете погледати и преузети на линку: https://www.raska.ls.gov.rs/Dokumenta/