email: info@raska.org.rs | Тел: 036/736-244 | Адреса: Ибарска бр.2,36350 Рашка

A- A A+
  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • slider6.jpg
  • slider7.jpg
  • slider8.jpg
Веб сајт:: http://www.raska.gov.rs

У складу са чланом 38. Закона о удружењима(„Службени гласник РС”, бр. 51/09 и 99/11), чланом 5. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења („Службени гласник РС”, бр. 8/12) и Одлуком о буџету општине Рашка за 2015. годину, председник општине, расписује:

 

КОНКУРС

за доделу дотација Удружењима грађана за финансирање или суфинансирање пројеката из области бриге о деци и хуманитарних програма општине Рашка за 2015.годину, из нерасподељених  средстава

 

Пројекти од јавног интереса за локалну заједницу из области: хуманитарних програма, друштвена брига о деци, и програма заштите људских права.

На конкурсу може да учествује удружење:

Ha основу члана 17. и 19. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник PC", бр. 83/14), члана 8. Одлуке о буџету општине Рашка за 2015. годину („Службени гласник општине Рашка",бр. 144/2014  и члана 4. став 1. и члана 8. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник PC", бр. 126/14), Начелник Општинске управе Рашка, дана 30. октобра 2015. године, расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ РАШКА РАДИ ОСТВАРИВАЉА ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА У ЕЛЕКТРОНСКИМ МЕДИЈИМА ЗА 2015. ГОДИНУ

I. ПРЕДМЕТ КОНКУРСА

Предмет овог јавног конкурса je суфинансирање пројеката за оставаривање јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Рашка путем електронских медија о збивањима на локалном нивоу, односно о раду органа Општине Рашка као локалне самоуправе, о актуелностима у образовању, здравству, култури, спорту, туризму, пољопривреди, привреди, предузетништву, о људским правима, верским правима, заштити животне средине, заштити деце и омладине и уметничком стваралаштву.

Конкурс за суфинансирање пројеката ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања се расписује за пројекте производње медијских садржаја.

Конкурс се расписује за спровођење пројекта, чија реализација на може бити дужа од три године.

Укупан износ средстава намењен за суфинансирање пројеката ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања у електронским медијима износи 2.534.000,00 динара.

II. ПРАВО УЧЕШЋА HA КОНКУРСУ

Право учешћа на конкурсу има:

1. Издавач медија који je уписан у Регистар медија;

2. Правно лице односно предузетник који се бави производњом медијских садржаја и који приложи доказ да ће суфинансирани медијски садржај бити реализован путем медија.

 

Право учешћа немају издавачи који се финансирају из јавних прихода. Учесник конкурса може конкурисати само са једним пројектом на конкурсу. Ако je учесник издавач више медија, може учествовати са једним пројектом за сваки медиј.

Максимални износ који се може доделити по једном пројекту je 80% вредности пројекта.

 

III. КРИТЕРИЈУМИ ЗА УЧЕШЋЕ HA КОНКУРСУ

Основни критеријуми за оцењивање пројеката:

1. Mepa у којој je предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања, a у складу са чланом 15. Закона о јавном информисању.

Посебни критеријуми за оцењивање пројеката:

1. Значај пројекта за јавни интерес грађана;

2. Обим и квалитет пређашње сарадње са Општином Рашка кроз медијско извештавање;

3. Пројекат, у смислу овог конкурса, треба да подразумева заокружену програмску целину или део целине (жанровска или временска), којом се доприноси остваривању јавног интереса;

4. Традиција пословања подносиоца пројекта и техничка и кадровска опремљеност на територији општине Рашка;

5. Реализација пројекта на територији општине Рашка;

6. Да се реализацијом пројекта допринесе да шансе сваког становника на правовремену и тачну информацију буду једнаке и увећане;

7. Усмерење медијског стваралаштва и остваривања права на информисање у свим областима јавног живота посебних, a нарочито заштићених група, као и поштовање професионалних и етичких медијских стандарда;

8. Мултимедијалност ( могућност да се аудио, визуелни и текстуални саджаји обједине у једном медију, као и у једном садржају);

9. Већа и лакша доступност аудиторијуму;

10. Економична дистрибуција релеватних медијских садржаја;

11. Бржа и боља интеракција са корисницима;

12. Бржа и комплетнија дистрибуција- лакша исправка, допуна и објава нових информација;

IV. ПРИЈАВА HA КОНКУРС

Пријава на конкурс се подноси на обрасцу „Пријава за пројектно суфинансирање из области јавног информисања", који je објављен у Правилнику о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник Републике Србије", бр. 126/14).

Уз наведену пријаву, подносилац пројекта je дужан да обавезно приложи и:

1. Предлог пројекта (Образац 1)

2. Буџет пројекта (у складу са Обрасцем 1, Табела бр. 1)

3. Доказ о регистрацији (фотокопија извода из АПР-а)

4. Решење о пореском идентификационом броју (фотокопија ПИБ-а)

5. Доказ о поседовању фреквенције , дозвола за емитовање програма од регулаторног тела

6. Изјаву о располагању одговарајућим техничким и кадровским капацитетима (дневна присутност на терену, праћење терена)

7. Наративни извештај о реализованим уговорима са Општином Рашка у претходним годинама, са бројем и врстом реализованих медијских садржаја и

8. Доказ да ће суфинансирани медијски садржај бити реализован путем медија - за правно лице односно предузетника који се бави производњом медијских садржаја.

Јавни позив се објављује на званичној интернет страници општине Рашка www.raska.gov.rs, и у недељном листу „Ибарске новости".

Јавни позив за достављање пројеката отворен je од 30. октобра 2015. године до 16. новембра 2015. године.

Пријаве на конкурс се подносе Комисији за оцењивање пројеката у области јавног информисања (у даљем тексту: Комисија), непосредно на писарници Општинске управе Рашка или путем поште- на адресу: Општинска управа Рашка, Предрага Вилимоновића 1, 36350 Рашка, у затвореној коверти, насловљено са „Пријава no Јавном позиву за суфинансирање пројеката ради остваривање јавног интереса у области јавног информисања у електронским медијима за 2015. годину".

Неблаговремене пријаве на конкурсу, Комисија неће разматрати.

Учесник   конкурса   који   je   поднео   непотпуну   односно   непрецизну   пријаву   или документацију, обавештава се да недостатак отклони у одређеном року.

У случају непоштовања накнадно одређеног рока, пријава се неће ни разматрати.

 

V. ОДЛУКА О ИЗБОРУ ПРОЈЕКАТА

У складу са одредбама члана 25. Закона о јавном информисању и медијима и члана 24. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања, одлуку о избору пројеката у области јавног информисања, који се суфинансирају из буџета Рашка доноси начелник Општинске управе, a на основу образложеног предлога Комисије - и то најкасније у року од 90 дана од дана закључења конкурса.

Образложени предлог Комисије потписују сви чланови Комисије.

Одлука о избору пројеката биће објављена на званичној интернет страници Општине Рашка- www.raska.gov.rs и достављена сваком учеснику конкурса. Наведена одлука се доноси у облику Решења, са образложењем. Решење je коначно и против њега се може покренути управни спор.

Након доношења Решења, Општинска управа закључује Уговор о суфинансирању пројеката из области јавног информисања.

 

VI. КОМИСИЈА ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ

   ИНФОРМИСАЊА

Оцену пројекта врши стручна комисија која ће бити састављена од 3 (три) члана.

Чланове Комисије именује начелник Општинске управе, од којих je већина из реда независних стручњака за медије и медијских радника, који нису у сукобу интереса и не обављају јавну функцију.

Чланови Комисије се могу именовати на предлог новинарских и медијских удружења, уколико такав предлог постоји и уколико предложена лица испуњавају услове у складу са Законом о јавном информисању и медијима и Правилником о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања.

Уколико је на расписани конкурс пристигло више од педесет пројектних пријава, конкурсна комисија мора имати пет чланова.

Комисија на првој седници бира председника комисије.

О раду комисије води се записник.

Састав Комисије се објављује на званичној иитернет страници Општине Рашка - www.raska.gov.rs.

Позивамо новинарска и медијска удружења, као и медијске стручњаке заинтересоване за рад у Комисији да доставе предлог за чланове Комисије. Рок за достављање предлога за чланове Комисије, исти je као и рок за подношење пријава на конкурс.

VII. ОБАВЕЗА ИЗВЕШТАВАЊА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА

У складу са одредбама потписаног Уговора о суфинансирању пројеката из области јавног информисања, учесник конкурса који je добио буџетска средства je у обавези да достави наративни и финансијски извештај о утрошку тих средстава- на Обрасцу за извештај (Образац 2) прописан Правилником о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник Републике Србије", бр. 126/14), и то најкасније месец дана no истеку предвиђеног рока за реализацију пројекта.

Уз наративни извештај, достављају се и емитовани прилози у електронском облику, копије садржаја са портала. Уз наведене прилоге, учесник конкурса који je добио буџетска средства je дужан да достави извештај о емитованим прилозима, објављеним текстовима на сајту - који ће садржати за сваки прилог следеће информације:

1. редни број компакт диска (CD),

2. назив прилога/ текста,

3. тема прилога/ текста,

4. учесници прилога,

5. емисија у којој je прилог емитован.

 

ОПШТИНСКА УПРАВА РАШКА

Број:345-1582/15.-

Дана, 30. октобра 2015.год.

РАШКА

 

НАЧЕЛНИК,

Спасоје Андрић

 

Комесаријат за избеглице и миграције у сарадњи са Општином Рашка,  дана 26.10.2015.год.расписује 

Ј А В Н И   П О З И В ЗА ДОДЕЛУ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ  НАЈУГРОШЕНИЈИМ ПОРОДИЦАМА ИЗБЕГЛИЦА И ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИМ ЛИЦИМА

Оглашава се  додела  новчане помоћи породицама  избеглица  и интерно расељеним лицима на  територији  општине  Рашка, у износу од 435.000.00 дин, а у максималном износу од 15.000,00 дин. по породици.

 Рок за подношење захтева је 10 дана од дана објављивања на огласној табли општине Рашка. 

Право на ПОМОЋ могу да остваре најугроженије породице избеглица и интерно расељена лица  Потребно је да подносилац захтева и чланови његовог породичног домаћинства испуњавају следеће услове:

1. избеглички статус/решење о престанку статусу, 

2. имају статус интерно расељеног лица,

3. да су смештени у колективном центру или неадекватном приватном смештају,

4. да имају држављанство Републике Србије или поднет захтев за пријем,

5. породице без прихода или су они минимални,

Заинтересоване породице своје захтеве са потребном документацијом поднесе на писарницу општине Рашка. Захтеве поднете после рока утврђеног у огласу, Комисија ће одбацити као неблаговремене, односно непотпуне.

Комисија задржава право да у поступку разматрања изврши неопходне провере и затражи  додатну документацију.

У року од 5 дана од дана истека рока огласа Комисија је дужна да на основу Правилника о додели новчане помоћи утврди предлог листе корисника помоћи и исту истакне на огласној табли општине, повереника за избеглице и на огласној табли у Месним канцеларија.

За ближе информације о огласу можете се обратити  општинском поверенику за избеглице на тел. 036- 737-745 или лично  у канцеларији бр. 14, Општинске управе Рашка

33. СЕДНИЦА СЕДМОГ ОДБОРНИЧКОГ САЗИВА СО-е РАШКА ће се одржати 02. новембра 2015. године (понедељак) у сали СО Рашка у Рашки са почетком у 10,00 часова.

За ову седницу предложен је следећи дневни ред:

- УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 32. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАШКА;

1. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ РАШКА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР – СЕПТЕМБАР 2015. ГОДИНЕ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ РАШКА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР – СЕПТЕМБАР 2015. ГОДИНЕ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Миладија Миливојевић, шеф Одсека за финансије, буџет и ЛПА.

2. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈЕ ЗА ПРИБАВЉАЊЕ И ОТУЂЕЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О ОТУЂЕЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Вулић Пашајлић, председник Комисије за прибављање и отуђење непокретности у јавну својину непосредном погодбом.

3. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ I БРОЈ: 06-VII-29/2015-5 ОД 2015-5 ОД 22. МАЈА 2015. ГОДИНЕ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, начелник Општинске управе.

4. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА КОРИШЋЕЊЕ НАЗИВА „РАШКА“;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, начелник Општинске управе.

5. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ РЕГИСТРА МИНИ ХИДРОЦЕНТРАЛА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ РАШКА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Бранко Костић, шеф Одсека за урбанизам, стамбено комуналне послове и заштиту животне средине.

6. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ОСТВАРИВАЊУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА РАДА ЗА РАДНУ 2014/15 ГОДИНУ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ВЕСЕЛО ДЕТИЊСТВО“ РАШКА СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О ОСТВАРИВАЊУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА РАДА ЗА РАДНУ 2014/15 ГОДИНУ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ВЕСЕЛО ДЕТИЊСТВО“ РАШКА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Јасна Петровић, директор ПУ „Весело детињство“.

7. РАЗМАТРАЊЕ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ЗА РАДНУ 2015/2016 ГОДИНУ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ВЕСЕЛО ДЕТИЊСТВО“ РАШКА СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ЗА РАДНУ 2015/2016 ГОДИНУ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ВЕСЕЛО ДЕТИЊСТВО“ РАШКА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Јасна Петровић, директор ПУ „Весело детињство“.

8. РАЗМАТРАЊЕ ЦЕНОВНИКА УСЛУГА ПРИКЉУЧЕЊА НА ВОДОВОДНУ И КАНАЛИЗАЦИОНУ МРЕЖУ ЈКП „РАШКА“ ИЗ РАШКЕ БРОЈ 4369 ОД 22.10.2015. ГОДИНЕ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ЦЕНОВНИК УСЛУГА ПРИКЉУЧЕЊА НА ВОДОВОДНУ И КАНАЛИЗАЦИОНУ МРЕЖУ ЈКП „РАШКА“ ИЗ РАШКЕ БРОЈ 4369 ОД 22.10.2015. ГОДИНЕ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Драган Каровић, директор ЈКП „Рашка“.

9. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Радиша Виријевић, председник Комисије за прибављање непокретности у јавну својину непосредном погодбом.

10. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ПОКРЕТАЊА ПОСТУПКА ОТУЂЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ, СТАНА, У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ, НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, начелник Општинске управе.

11. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ФОРМИРАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ОТУЂЕЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, начелник Општинске управе.

12. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНA УПРАВНОГ ОДБОРА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ,,ВЕСЕЛО ДЕТИЊСТВО'' У РАШКИ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Вулић Пашајлић, председник Комисије за административна питања.

13. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ОТУЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ И ТО КАТ. ПАРЦЕЛА 4/81 ПОВРШИНЕ 0,15 АРИ И КАТ. ПАРЦЕЛЕ 4/82 ПОВРШИНЕ 0,19 АРИ СВЕ У КО КОПАОНИК, ДРУШТВУ СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ „MK MOUNTAIN RESORT“;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Срђан Симовић, председник Комисије за отуђење или давање у закуп неизграђеног грађевинског земљишта.

14. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ОТУЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ И ТО КАТ. ПАРЦЕЛА 115/17 КО СУПЊЕ ПОВРШИНЕ 1,24 АРИ СЛАВИЦИ ТОМИЋ ИЗ РАШКЕ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Срђан Симовић, председник Комисије за отуђење или давање у закуп неизграђеног грађевинског земљишта.

15. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ОТУЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ И ТО КАТ. ПАРЦЕЛЕ БР. 2/54 КО КОПАОНИК, ПОВРШИНЕ 4,71 АРИ, „КМГ АРТ“, ДОО ИЗ БЕОГРАДА, ЧУКАРИЦА, УЛ. РАДНИЧКА БР. 35/АПАРТМАН III;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Срђан Симовић, председник Комисије за отуђење или давање у закуп неизграђеног грађевинског земљишта.

16. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА И ИНИЦИЈАТИВЕ.

Седница ће се одржати 28. октобра 2015. године (среда) у Сали Општинске управе Рашка (ул. П. Вилимоновића 1, на I. спрату) са почетком у 09,00 часова. За ову седницу предложен је следећи дневни ред:

1. УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 55. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА;

2. РАЗМАТРАЊЕ ЦЕНОВНИКА УСЛУГА ПРИКЉУЧЕЊА НА ВОДОВОДНУ И КАНАЛИЗАЦИОНУ МРЕЖУ ЈКП „РАШКА“ ИЗ РАШКЕ БРОЈ 4369 ОД 22.10.2015. ГОДИНЕ И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ЦЕНОВНИК УСЛУГА ПРИКЉУЧЕЊА НА ВОДОВОДНУ И КАНАЛИЗАЦИОНУ МРЕЖУ ЈКП „РАШКА“ ИЗ РАШКЕ БРОЈ 4369 ОД 22.10.2015. ГОДИНЕ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Драган Каровић, директор ЈКП „Рашка“.

3. РАЗМАТРАЊЕ ЗАХТЕВА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ЗА КУПОВИНУ АПАРАТА ЗА ФИЗИКАЛНУ МЕДИЦИНУ (МУЛТИФУНКЦИОНАЛНИ АПАРАТ ЗА ЕЛЕКТРО ТЕРАПИЈУ);

ИЗВЕСТИЛАЦ: Наташа Пејчиновић, директор Центра за социјални рад Рашка.

4. ТЕКУЋА ПИТАЊА.

 

Ј А В Н И   П О З И В за  учешће у Програму доделе бесповратних средстава за 2015. годину за јачање конкурентности и иновативностимикро, малих и средњих предузећа и предузетникаселектованиху другој пројектној години у оквиру Пројекта подршке развоју приватног сектора у јужној и југозападној Србији

Пројекат подршке развоју приватног сектора у јужној и југозападној Србији (даље: Пројекат) спроводе Сједињене Америчке Државе, преко Мисије Америчке агенције за међународни развој (USAID) у Србији, и Влада Републике Србије, преко Националне агенције за регионални развој (у даљем тексту: Национална агенција) и акредитованих регионалних развојних агенција из Ужица, Краљева, Лесковца и Новог Пазара. 

55. СЕДНИЦА ТРЕЋЕГ САЗИВА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА ће се одржати 23. октобра 2015. године (петак) у Сали Општинске управе Рашка (ул. П. Вилимоновића 1, на I. спрату) са почетком у 09,00 часова.За ову седницу предложен је следећи дневни ред:

1. УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 54. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА;

2. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ РАШКА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР – СЕПТЕМБАР 2015. ГОДИНЕ И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ РАШКА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР – СЕПТЕМБАР 2015. ГОДИНЕ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Миладија Миливојевић, шеф Одсека за финансије, буџет и ЛПА.

3. РАЗМАТРАЊЕ НАЦРТА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2016. ГОДИНУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Миладија Миливојевић, шеф Одсека за финансије, буџет и ЛПА.

4. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ОРГАНИЗАЦИЈИ И РАДУ ОРГАНА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА ВРЕМЕ РАТНОГ И ВАНРЕДНОГ СТАЊА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, начелник Општинске управе.

5. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ I БРОЈ: 06-VII-29/2015-5 ОД 2015-5 ОД 22. МАЈА 2015. ГОДИНЕ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, начелник Општинске управе.

6. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ПОКРЕТАЊА ПОСТУПКА ОТУЂЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ, СТАНА, У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ, НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, начелник Општинске управе.

7. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ФОРМИРАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ОТУЂЕЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, начелник Општинске управе.

8. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА КОРИШЋЕЊЕ НАЗИВА „РАШКА“;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, начелник Општинске управе.

9. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ РЕГИСТРА МИНИ ХИДРОЦЕНТРАЛА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ РАШКА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Бранко Костић, шеф Одсека за урб., стам. ком. послове и зашт. жив. средине.

10. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ТРЕЋЕГ ДОПУЊЕНОГ ПРОГРАМА ПОСТАВЉАЊА ПРИВРЕМЕНИХ ОБЈЕКАТА НА ПОДРУЧЈУ НАЦИОНАЛНОГ ПАРКА КОПАОНИК;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Бранко Костић, шеф Одсека за урб., стам. ком. послове и зашт. жив. средине.

11. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О ЧЕТВРТОЈ ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊЕМ УРЕЂЕЊУ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ РАШКА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, начелник Општинске управе.

12. РАЗМАТРАЊЕ ПОДНЕТОГ ЗАХТЕВА ЗА ОТПИС ДУГА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, начелник Општинске управе.

13. РАЗМАТРАЊЕ ЗАПИСНИКА О РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА ГРАЂАНА    ОПШТИНЕ РАШКА ОД 22. ОКТОБРА 2015. ГОДИНЕ И ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ДОДЕЛИ СОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Андријана Миленковић, члан Општинског већа и председник комисије. 

14. ТЕКУЋА ПИТАЊА.

Председник општине Рашка Игњат Ракитић учествивао је 15.октобра у Београду на окуглом столу  чије је тема била "Рударство као шанса за економски развој Србије”. Скуп је одржан у оквиру 11. Међународног сајма енергетике и 12. Међународног сајма заштите животне средине и природних ресурса, чији су покровитељи Министарство рударства и енергетике и Министарство пољопривреде. Подршку организацији сајмова дали су НАЛЕД и Привредна комора Србије.

Рударство доприноси бруто домаћем производу Србије са 2%, а могло би да постане једна од најзначајнијих привредних грана са уделом од пет процената. За то је неопходно да добијемо квалитетан закон о рударству који ће креирати стимулативан оквир за инвестиције у нове руднике, оцењено је у четвртак 15. октобра на округлом столу Рударство као шанса за економски развој Србије, који су организовали Београдски сајам и НАЛЕД.

Отварајући скуп, члан Извршног одбора НАЛЕД-а и директор компаније Цонтанго Дарко Вукобратовић  истакао је да НАЛЕД активно заговара унапређење регулаторног оквира који ће бити стимулативан за инвестиције у рударски сектор. Евидентно је да су рударство и енергетика сектори који могу да буду мотор развоја  у наредним годинама имајући у виду већ изражену заинтересованост великих светских компанија за отварање рудника.

- Заједно са амбасадом Канаде и представницима рударског сектора у Србији радили смо на анализи значаја рударства за економски развој земље и локалних самоуправа и у јавној расправи изнели низ предлога за стварање квалитетног законског оквира. Наша анализа показала је да имамо само 9 рудника метала и минерала и отварање 5 нових привукло би дугорочне инвестиције од 5 милијарди долара. То би значило отварање 1.000 директних и још 3.500 индиректних радних места у сектору у којем су зараде 2,5 пута веће од републиког просека. Посебно је значајна чињеница да су потенцијална налазишта смештена у најмање развијеним општинама Србије и отварање рудника представљало би велики подстицај развоју неразвијених региона – нагласио је Вукобратовић.

Како је рекао, НАЛЕД је прва организација у Србији која је, заједно са УСАИД-ом, израдила студију о приватизацији за потребе Светске банке у оквиру које је Рудник (у власништву компаније Цонтанго) идентификован као један од пет примера најбоље праксе у процесу приватизације. Успешан развој Рудника сигурно може да послужи као модел и за друге руднике у нашој земљи, што ће бити једна од тема у оквиру данашње панел дискусије, додао је Вукобратовић.

Амбасадор Канаде Филип Пинингтон изјавио је да постоји снажно присуство канадских компанија у Србији. Оне имају позитивна искуства и виде велики потенцијал због чега су веома заинтересоване за развој регулаторног оквира. Пинингтон је истакао да те компаније могу да помогну не само у изради квалитетних прописа већ и у области заштите животне средине која је веома важна у овом сектору. Канада је посебно обратила пажњу на друштвено одговорно пословање рударских компанија и развила код и стратегију понашања и рада у иностранству. Уведен је и омбудсман тако да канадске фирме и ван граница послују у складу са стандардима који важе у матичној земљи.

Прва секретарка амбасаде Аустралије Мелинда Рио нагласила је да та земља има мали, али растући интерес у региону југоисточне Европе и да ће он бити још већи како се буде развијао атрактиван регулаторни оквир за улагање. Она је подсетила да је рударству значајно допринело развоју Аустралије у последњих четврт века. Према њеним речима, искуство говори да за успех није довољно да је нека земља богата ресурсима. Потребна је снажна одлучност у Влади и индустрији да се ти ресурси искористе. Рио је навела и шест кључних фактора за успех – лакоћа пословања, доступност података о сировинама, постизање баланса између потреба развоја и заштите животне средине, модерна опрема, иновације и развој берзе сировина.

Главна тема округлог стола био је Нацрт закона о рударству и геолошким истраживањима. Државна секретарка Министарства рударства и енергетике Мирјана Филиповић очекује да ће тај пропис бити усвојен у парламенту до краја године.

- Желели смо да отклонимо све препреке ефикасном пословању. Никад се не трудимо да законе пишемо сами и зато смо хтели да чујемо све релевантне институције, стручну јавност и инвеститоре и спремни смо да усвојимо све конструктивне примедбе – рекла је Филиповић.

Као кључно унапређење она је истакла поједностављивање свих процедура за добијање дозвола за истраживање и експлоатацију јер, како је оценила, без привлачења инвестиција у рударство не може да дође до значајнијег покретања укупне привреде. Због тешке ситуације у којој се налази привреда, у нацрту се изашло у сусрет проблемима увођењем могућности одложеног плаћања накнада.

Панел дискусија отворена је кратким филмом о 10 година од приватизације рудника Рудник. Дарко Вукобратовић рекао је тим поводом да је жеља при уласку у процес приватизације била да се створи налазиште које ни по чему не заостаје за светским рудницима. Искуства су прикупљана од Руса, Американаца, Швеђана, Канађана, Јапанаца и Казахстанаца.

Одговарајући на питање да ли се слаже са оценом да ће нови закон убрзати издавање дозвола, директор компаније Терраголд Драган Милошевић рекао је да ће се то сигурно догодити. Као један од највећих помака навео је континуитет права који се даје инвеститорима при истраживањима. Помак је приметан и у делу који регулише неметаличне сировине, али се свакако највише очекује од улагања у метале где су инвестиције велике по обиму.

Председник Геолошко-рударске асоцијације Србије Ацо Илић нагласио је да је већина учесника у писању закона задовољна променама. Увођење појма рудног земљишта пуно ће значити за питање својинских односа, али оно што је замерка јесте изостављање руда олова и цинка са списка сировина од стратешког значаја за Србију.

- Важно је да закон буде добар и пружи сигурност компанијама. Оне улажу велики новац. Истраживања су дуг и тежак посао и носе ризик да не резултирају отварањем рудника. Државна предузећа немају новца за истраживања, а поготово за отварање рудника и то се нажалост неће дуго променити. Један рудник светске класе може да поправи БДП и за неколико процената, а више њих би у потпуности променило слику Србије – оценио је Илић.

Професор Рударско-геолошког факултета Зоран Глигорић сматра да је закон о рударству кровни документ којим држава стратешки представља свој приступ овом сектору. Неопходно је да пружи добру основу за доношење подзаконских аката ради прецизнијег дефинисања појединих области. Како је навео, неопходно је ангажовати и консултовати стручну јавност у припреми тих аката како би се уврстили сви савремени стандарди и да би заживео концепт одрживог развоја рударства на обострану корист друштва и инвеститора.

Председник општине Рашка Игњат Ракитић истакао је да би представници локалних самоуправа требало да буду посредници између државе и грађана и да користе поверење које имају да увере становнике зашто је развој рудника важан за њих. „Мислим да сви имамо добру намеру, а то је отварање што више радних места. Свим локалним самоуправама, а посебно неразвијеним, циљ је да задрже становништво и обезбеде економску егзистенцију“, рекао је Ракитић и додао да су туризам и рударство окоснице Стратегије развоја Рашке.

На скупу је оцењено да су општине са рудницима, попут Лајковца, Лазаревца, Бора и Костолца, средине са највећим просеком плата. Такође, локални буџети имају значајан прилив од накнада. С друге стране, велики проблем представља недостатак кадрова и ниже и више стручне спреме. Стање у рударству деведесетих довело је до смањења интересовања младих за овај сектор, укинути су смерови у школама и опао је број студената што ће представљати проблем у будућности.

Округли сто затворио је помоћник министра рударства Синиша Танацковић закључком да ће бити потребно још много времена да Србија добије закон који би прихватио све захтеве инвеститора, али да је и сада пуно урађено и да ће новим прописом бити унапређена регулатива у сектору рударства.

За сајмове Енергетика и Ецофаир (14-16. октобар) било је пријављено више од 150 излагача из 20 земаља. На програму сајмова били су тематски скупови и конференције о планираним инвестиционим пројектима у енергетици и екологији, унапређењу законске регулативе, регионалној сарадњи и размени искустава, као и могућностима за финансирање улагања у развој инфраструктуре, рециклажу, обновљиве изворе енергије и др.

У складу са одредбама Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник РС”, бр.72/09, 81/09, 64/10, 24/11,121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14)

ОПШТИНА РАШКА

Излаже на

Р А Н И   Ј А В Н И    У В И Д

Измене и допуне Просторног плана подручја посебне намене националног парка Копаоник

Време излагања плана током раног јавног увида је сваког радног дана од 8 – 13 часова у просторијама Општине Рашка у свечаној сали. 

Рани јавни увид ће бити спроведен у периоду од 15. 10. 2015. до 29. 10. 2015.

Заинтересованим лицим ће бити обезбеђена стручна помоћ при тумачењу изложених материјала.

За све информације можете се обратити у канцеларији бр. 2, у згради Општинске управе Рашка. 

 

Документацију можете преузети О В Д Е!

четвртак, 15 октобар 2015 07:25

Вашар у Рашки

Традиционални Вашар у Рашки, један је од најстаријих вашара у Србији. Први организовани вашар одржао се 1860. године. Сваке године, у време празника покрова пресвете Богородице, 14. октобра, Рашка је домаћин бројним трговцима али и гостима из различитих крајева Србије.У 19.веку држава је устновљавала вашаре, њихово трајање и врсте производа који се могу продавати, о трговинској размени водила је и прецизне статистикe. Опширније у прилогу РТВ Рашка.

извор: РТВ Рашка

четвртак, 08 октобар 2015 07:02

Кружни ток

За данас је планирано асфалтирање раскрснице улице Предрага Вилимоновића и Саватија Милошевића. Дирекција за изградњу у општини Рашка је инвеститор а радове изводи АД НОВИ ПАЗАР-ПУТ.

Доказ о уплати слати на факс број: 036-736-204. Уплаћивати искључиво уУПРАВИ ЗА ТРЕЗОР.

или за правна лица

На основу члана 61. Статута општине Рашка (,,Службени гласник општине Рашка'' број 91/08, 103/10, 130/13, 140/14 и 144/14), Општинско веће општине Рашка, на седници одржаној 05. октобра 2015. године, донело je

Р Е Ш Е Њ Е

О ОДРЕЂИВАЊУ ВИСИНЕ НАКНАДЕ ЗА ЗАПРЕМАЊЕ КОМУНАЛНИХ 

ПОВРШИНА У ДАНЕ ВАШАРА 2015. ГОДИНЕ

I

Овим решењем одређује се висина накнаде за запремање комуналних површина у дане вашара 2015. године 

1. Једно продајно место (микро локација) у улицама 

Душанова, Немањина, делу Милуна Ивановића, Ратка

Луковића, делу др Јовановића и Предрага Вилимоновића  ....   8.000,00 дин.

2. Једно продајно место (микро локација)  у улици др 

Јовановића (од раскрснице улице Предрага 

Вилимоновића  према Старој Стругари)               ...... 4.000,00 дин.

3. Једно продајно место (микро локација) у улици 

Саватија Милошевића   ...... 4.000,00 дин.

4. Локација за продају печења (са столовима за госте) ..........        10.000,00 дин.

5. Локација за продају печења (без столова за госте)

пљескавица, ћевапа и сл. .................................................................. 6.000,00 дин.

6. Локација за продају палачинки ................................................... 4.000,00 дин.

7. Остала продајна места  ……………………....................................... 2.000,00 дин.

8. Забавне игре (рингишпили, стони фудбал и слично) дневно: 

- у дане вашара .....................................           10.000,00 дин. 

- пре и после вашара ............................ 3.000,00 дин.

9. Место за постављање шатора у улици П. Вилимоновића……   20.000,00 дин.

НАПОМЕНА: На платоу испод цркве у Рашки за изложбену продају ракије и меда место се неће наплаћивати регистрованим пољопривредним произвођачима са територије општине Рашка.

II

Решење доставити надлежној служби и исто истаћи на огласној табли Општинске управе Рашка.

III

Решење ступа на снагу даном доношења.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАШКА

III Број: 06-III-54/2015-6

Дана: 05. октобра 2015. године.

 

ПРЕДСЕДНИК

ОПШТИНЕ РАШКА

Игњат Ракитић

На основу члана 61. Статута општине Рашка (,,Службени гласник општине Рашка'' број 91/08, 103/10, 130/13, 140/15 и 144/14),Општинско веће општине Рашка, на седници одржаној 05. октобра 2015. године, донело je

Р Е Ш Е Њ Е

I

У дане вашара 12,13.и14.октобра 2015.године дозвољава се привремено запремање комуналних и других јавних површина на подручју града Рашке, ради излагања и продаје робе, пружању угоститељских услуга, обављања ситних занатских услуга и постављање забавних игара на следећим површинама:

- На тротоарима и улицама Предрага Вилимоновића, Душанове, Немањине, Ратка Луковића, Др Јовановића, Милуна Ивановића и Саватија Милошевића, с тим што се у  улици Милуна Ивановића од улице Немањине до улице Предрага Вилимоновића (стари улаз у биоскоп) оставља простор за програмски садржај ТСО „Рашка“ и Центра за културу „ Градац“,

- Извршити обележавање продајних места(микро локација)у горе поменутим улицама,а оставити улазе у пословне просторије (трговинске и угоститељске радње и др.)само у ширини улазних врата,

- Постављање шатора и пружање угоститељских услуга на зеленој пијаци у оба нивоа и на горњем крају улице Ратка Луковића од улице Карађорђева до степеништа код цркве,

- На простору: тенис терена, платоa Мотела “Путник“, кошаркашком игралишту КК ,,Бане'' Рашка и рукометном игралишту код ОШ ,,Рашка'', могу се поставити забавне игре (рингишпили, флипери, стони фудбал и сл.)уз обавезно прибављање одобрења органа управе надлежног за комуналне послове.

- На платоу испод Цркве у Рашки за изложбену продају ракије и меда, домаћих регистрованих пољопривредних произвођача (тезге ће обезбедити ЈКП „Рашка“ или ТСО „Рашка“ за своје потребе).

II

Привремено запремање комуналних и других јавних површина се одобрава у периоду од 12.10.2015.године од 0700 сати до 14.10.2015.године до 2400 сати.

На местима где се продаје печење,роштиљ и слично обавезно у површини микро локације поставити подне облоге у циљу заштите јавних површина.

III

Сви корисници музике, разгласа и музичких апарата исте могу користити 12.,13. и 14. октобра 2015.године од 06.00 до 02.00 сати(следећег дана).

IV

Ценовник и висину накнаде за запремање комуналних и других јавних површина из овог решења утврђује Општинско веће општине Рашка и исти је саставни део овог решења.

V

Средства убрана по овом основу се уплаћују на жиро рачун буџета општине Рашка.

VI

Након доношења,ово Решење објавити на сајту Општине Рашка,као и све информације везане за вашар (цене микро локације, услове продаје,телефон за информације,почетак продаје места и др.).

VII

О спровођењу ове Одлуке стараће се Општинска управа Рашка - Одсек за урбанизам, стамбено комуналне послове и заштиту животне средине.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАШКА

IIIБрој: 06-III-54/2015-5

Дана: 05. октобра 2015. године.

 

ПРЕДСЕДНИК

ОПШТИНЕ РАШКА

Игњат Ракитић

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА, МИНИСТРАСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТУКТУРЕ

у складу са чланом 45а. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 -УС, 98/13 – УС, 132/14 и 145/14)

Оглашава РАНИ ЈАВНИ УВИД

поводом израде

ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ НАЦИОНАЛНОГ ПАРКА КОПАОНИК

Одлука о изради измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене Националног парка Копаоник објављена је у „Службеном гласнику РС”, бр. 32/15 и 81/15.

Рани јавни увид одржаће се у трајању од 15 дана, од 15. октобра до 29. октобра 2015. године на интернет страницама министарства надлежног за послове просторног планирања и јединица локалних самоуправа у обухвату измена и допуна планског документа, односно у зградама скупштина општина: Рашка, Брус и Лепосавић.

Министарство надлежно за послове просторног планирања, као носилац израде измена и допуна предметног просторног плана организује рани јавни увид у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој просторне целине, очекиваним ефектима планирања, и др.

Позивају се органи, организације и јавна предузећа који су овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката да дају мишљење у погледу услова и неопходног обима и степена процене утицаја на животну средину.

Правна и физичка лица могу доставити примедбе и сугестије у писаној форми Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре - Сектор за просторно планирање, урбанизам и становање, Краља Милутина 10а, 11000 Београд, у току трајања раног јавног увида, закључно са 29. октобром 2015. године. Примедбе и сугестије правних и физичких лица које евидентира носилац израде измена и допуна предметног просторног плана могу утицати на планска решења.