email: info@raska.org.rs | Тел: 036/736-244 | Адреса: Ибарска бр.2,36350 Рашка

A- A A+
  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • slider6.jpg
  • slider7.jpg
  • slider8.jpg
Веб сајт:: http://www.raska.gov.rs

У складу са одредбама Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник РС”, бр.72/09, 81/09, 64/10, 24/11,121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14)


ОПШТИНА РАШКА Излаже на РАНИ ЈАВНИ УВИД


Нацрт плана детаљне регулације зоне Баљевац са проширеним обухватом до леве обале реке Ибар


Време излагања плана током раног јавног увида је сваког радног дана од 8 – 13 часова у просторијама Општине Рашка у свечаној сали. 

Рани јавни увид ће бити спроведен у периоду од 01. 07. 2016. до 15. 07. 2016.

Заинтересованим лицим ће бити обезбеђена стручна помоћ при тумачењу изложених материјала.

За све информације можете се обратити у канцеларији бр. 2, у згради Општинске управе Рашка.

 

У складу са одредбама Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник РС”, бр.72/09, 81/09, 64/10, 24/11,121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14)


ОПШТИНА РАШКА Излаже на РАНИ ЈАВНИ УВИД


Нацрт плана детаљне регулације пословне зоне ЈУГ 2 у Супњу


Време излагања плана током раног јавног увида је сваког радног дана од 8 – 13 часова у просторијама Општине Рашка у свечаној сали. 

Рани јавни увид ће бити спроведен у периоду од 01. 07. 2016. до 15. 07. 2016.

Заинтересованим лицим ће бити обезбеђена стручна помоћ при тумачењу изложених материјала.

За све информације можете се обратити у канцеларији бр. 2, у згради Општинске управе Рашка.

 

На основу чланова 17. и 19. Закона о јавном информисању и медијима ( „Службени гласник РС“ бр.83/14) члана 8. Одлуке о буџету општине Рашка за 2016.годину, и члана 4. и 8. Правилника о суфинасирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник РС бр.16/16) Начелник општинске управе управе Рашка, дана 24.јуна 2016.године расписује

II ЈАВНИ  ПОЗИВ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ РАШКА РАДИ ОСТВАРИВАЊА ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА У МЕДИЈИМА ЗА 2016.годину

1. ПРЕДМЕТ КОНКУРСА

Предмет овог јавног конкурса је суфинансирање пројеката из буџета општине Рашка ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања  на територији општине Рашка путем медија о збивањима на локалном нивоу, односно раду органа општине Рашка као локалне самоуправе везано за пројектну тематику, о актуелностима  у образовању, здравству, култури, спорту, туризму, пољопривреди, привреди, предузетништву, о људским правима, верским правима, заштити животне средине, заштити деце и омладине и уметничком стваралаштву.

Конкурс за суфинасирање пројеката ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања се расписује за пројекте производње медијских садржаја.

Конкурс се расписује за спровођење пројеката у периоду од 01.јула до 31.децембра 2016.године.

Укупан износ преосталих средстава намењених за суфинасирање пројеката ради остваривања јавног интереса  у области јавног информисања у медијима износи 10.000.000,00 динара.

Најмањи износ средстава из буџета општине Рашка који се може одобрити по једном пројекту је 50.000,00 динара, а највећи износ средстава из буџета општине Рашка који се може одобрити по једном пројекту је 6.000.000,00 динара уз услов да максимални износ средстава који се може доделити  по једном пројекту износи 80% од укупне вредности пројекта.  

 

2. ПРАВО УЧЕШЋА НА КОНКУРСУ

Право учешћа на конкурсу има:

1. Издавач медија чији је медиј уписан у Регистар медија, који се води у Агенцији за привредне регистре.

2. Правно лице, односно предузетник, који се бави производњом медијских садржаја и који има доказ да ће суфинансирани медијски садржај бити реаллизован путем медија који је уписан у регистар медија.

Право учешћа немају издавачи медија који се финансирају из јавних прихода.

Право учешћа на конкурсу немају лица лица која су у претходном периоду добила средства намењена пројектном суфинансирању, а нису у говором предвиђеном року и прописаној форми поднела наративни и финансијски извештај и лица за која се утврди да су средства ненаменски трошила.

Ако је учесник конкурса издавач више медија, може на конкурсу учествовати са једним пројектом за сваки медиј.

 

3. КРИТЕРИЈУМИ ЗА  ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА

      Основни  критеријум за оцењивање пројекта:

- мера у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања

- мера пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским стандардима

Посебни критеријуми за оцењивање пројекта

- значај пројекта са становишта остваривања јавног интереса у области јавног информисања,остваривање намене конкурса, усклађеност пројекта са реалним проблемима, усклађен ост пројекта са реалним проблемима потребама и приоритетима циљних група

- усклађеност планираних активности са циљевима, очекиваним резултатима и потребама циљних група

- степен утицаја пројекта на квалитет информисања циљне групе

- мерљивост индикатора који омугучавају праћење пројекта

- разрађеност и изводљивост плана реализације пројекта

- степен организационих способности предлагача пројекта и неопходних кадровских и техничких предуслова за реализацију пројекта

- прецизност и разрађеност буџета пројекта који показује усклађеност предвиђених трошкова са пројектним активностима

- економска оправданост предлога буџета у односу на циљ и пројектне активности

Посебно се оцењује:

- да ли су учеснику конкурса изречене од стране од стране државних органа, регулаторних тела или саморегулације у последњих годину дана због кршења професионалних и етничких стандарда, 

- доказ о томе да се после изречених мера предузете активности које гарантују да се сличан случај неће поновити

Ближи критеријуми за оцењивање пројекта :

- пројекат, у смислу овог конкурса, треба да подразумева заокружену програмску целину, или део целине (жанровска или временска) којом се доприноси остваривању јавног интереса

- Реализација пројеката на територији општине Рашка и могућност да се реализацијом пројекта допринесе да шансе сваког становника општине Рашка, на правовремену и тачну информацију буду једнаке

- Усмеравање мадијског стваралаштва и остваривање права на информисање у свим областима јавног живота

- Традиција пословања подносиоца пројекта, већа и лакша доступност аудиторијуму, мултимедијалност, економична дистрибуција садржаја, лакша исправка и допуна информација и

- Бржа и боља интеракција са корисницима

 

4. ПРИЈАВА НА КОНКУРС

Пријава на конкурс се подноси на обрасцу „Пријава за пројектно суфинансирање из области јавног информисања“ који је објављен у Правилнику о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања ( „Службени гласник РС“ 16/16)

Уз наведену пријаву, подносилац пројекта дужан је да обавезно приложи и 

1. Предлог пројекта (образац 1)

2. Табелу за процену испуњености формалних услова (одштампати и одвојити од пријаве)

3. Табелу буџет пројекта 1

4. Доказ о регистрацији (фотокопија АПР-а)

5. Решење о преском идентификационом броју (фотокопија ПИБ-а)

6. Доказ о поседовању  фреквенције, дозвола за емитовање програма од регулаторног тела

7. Доказ о упису у регистар медија ( за издавча медија)

8. Изјаву о располагању одговарјућим техничким и кадровски капацитетима

9. Доказ да ће суфинансирани медијски садржај бити реализован путем медија који је уписан у регистар медија за правно лице односно предузетника који се бави производњом медијских садржаја

10. Наративни извештај о реализованим уговорима са општином Рашка у претходним годинима (ако је таквих уговора било)

Јавни позив се објављује на званичној интрнет страници општине Рашка www.raska.gov.rs и у дневном листу „Данас“.

Јавни позив за достављање пројеката отворен је од 24.јуна 2016.године до 14.јула 2016.године.

Пријава на конкурс се подноси  Комисији за оцењивање пројеката у области јавног информисања  ( у даљем тексту: Комисија) непосредно на писарници Општинске управе Рашка или путем поште на адресу: Општинска управа Рашка, Предрага Вилимоновића број 1, 36350 Рашка, у затвореној коверти, насловљено са:“ Пријава по Јавном позиву за суфинансирање пројекта ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања у медијима за 2016.годину“

Неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Учесник конкурса који је поднео непотпуну односно непрецизну пријаву или документацију, обавештава се да недостатак отклони у одређеном року.

У случају непоштовања накнадно одређеног рока, пријава се неће разматрати.

 

5. ОДЛУКА О ИЗБОРУ ПРОЈЕКТА

У складу са чланом 25. Закона о јавном информисању и медијима и чланом 24. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања, одлуку о избору пројеката у области јавног информисања који се суфинансирају из буџета општине Рашка доноси Начелник општинске управе, а на основу образложеног предлога Комисије и то најкасније у року од 90 дана од дана закључивања конкурса.

Образложени предлог Комисије потписују сви чланови Комисије

Одлука о избору пројекта биће објављена на званичној интенет страници општине Рашка и достављена сваком учеснику конкурса. Наведена одлука се доноси у форми решења са образложењем. Решење је коначно и притив њега се може покренути управни спор.

Након доношења решења општинска управа закључује уговор о суфинансирању пројеката из области јавног информисања.

 

6. КОМИСИЈА ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА

Оцену пројекта врши стручна комисија која че бити састављена од 3 (три) члана.

Чланове Комисије именије Начелник општинске управе од којих је већина из реда независних струшњака за медије и медијских радника који нису у сукобу интереса и не обављају јавну функцију.

Чланови комисије могу се именовати на позив новинарских и медијских удружења, уколико такав предлог постоји и уколико предложена лица испуњавају услове у складу са Законом и Правилником.

Комисија на првој седници бира председника комисије

О раду комисије води се записник

Састав Комисије се објављује на званичној интернет страници Општине Рашка www.raska.gov.rs

Позивамо новинарска и медијска удружења, као и медијске стручњаке заинтересоване за рад у Комисији да доставе предлог за чланове комисије.

Рок за достављање предлога за чланове Комисије, исти је као и рок за подношење пријава на конкурс.

7. ОБАВЕЗА ИЗВЕШТАВАЉА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА

У складу са одредбама потписаног уговора о суфинансирању пројеката у области јавног информисања, учесник конкурса који је добио буџетска средства у обавези је да достави наративни и финансијски извештај о утрошку тих средстава на Обрасцу 2 са спецификацијом утрошениох средстава по уговору  прописан Правилником о суфинансирања пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања. Уз наративни извештај достављају се и емитовани програми односно прилози у електронском облику као и да достави извештај емитованим прилозима, текстовима на сајту.

ОПШТИНСКА УПРАВА РАШКА

Број

Дана 24.06.2016.године

РАШКА                                                                                                     

НАЧЕЛНИК

Спасоје Андрић

 

Потребну документацију можете преузети О В Д Е!

среда, 22 јун 2016 07:44

Најлепше двориште

У циљу подстицања грађана на очување животне околине и креативније уређење приватних екстеријера, Комисија за заштиту и унапређење животне средине организује акцију „Најлепше двориште“. Рок за пријављивање је 30.6.2016.год. Пријављивње се може извршити  у канцеларији Општинске управе бр. 5 или на телефон 064 8064889.

Данас, 15. јуна 2016. године, је одржана  трећа седница осмог одборничког сазива  Скупштине општине Рашка, као наставак конституисања органа Скупштине општине Рашка.

На  седници су верификовани и потврђени  мандати новим одборницима са изборне листе „АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ –СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ“,  Драгану Миладиновићу  и Владану Вујовићу који су на ову дужност ступили након престанка мандата одборника Игњата Ракитића због избора за председника  општине Рашка, односно Ђорђа Гогића за заменика председника општине Рашка.

Такође, усвојена је Одлука  о завршном рачуну буџета општине Рашка за 2015. годину са позитивним мишљењем  екстерне ревизије.

У складу са Законом о локалним изборима именована је Изборна комисија општине Рашка у сталном саставу. За председника Изборне комисије изабран је Мирко Шћеловић, дипломирани правник из Беоца, а за заменика председника Марина Лазовић, дипломирани правник из Мислопоља.

Као што је предвиђено Статутом општине Рашка, а по предлогу одборничких група извршен је избор чланова сталних скупштинских радних тела и то:

 

1. Комисије за административна питања

2. Комисије за  одликовање и друга друштвена признања

3. Комисије за развој пољопривреде

4. Комисије за урбанизам, стамбено комуналне делатности и заштиту животне средине

5. Комисије за представке и притужбе

6. Комисије за нормативну делатност СО Рашка 

7. Комисије за буџет и финансије.

 

Због истека мандата на седници су именовани и нови чланови управног и надзорног одбора ДЗ Рашка и Центра за социјални рад као и чланова управног одбора Предшколске установе „Весело детињство“ Рашка.

У складу са Законом о основама система васпитања и образовања извршено је разрешење и именовање чланова школских одбора из редова локалне самоуправе и то за све основне и средње школе у општини Рашка.

На крају седнице именована је Комисија за отуђење или давање у закуп неизграђеног грађевинског земљишта.

ДРУГА СЕДНИЦА ЧЕТВРТОГ САЗИВА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА ће се одржати 17. јуна 2016. године (петак) у Сали Општинске управе Рашка (ул. П. Вилимоновића 1, на I. спрату) са почетком у 10,00 часова.

За ову седницу предложен је следећи дневни ред:

- УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА ПРВЕ СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА;

1. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА ЈП ДИРЕКЦИЈЕ ЗА УРБАНИЗАМ И ИЗГРАДЊУ О САНАЦИЈИ ПОСЛЕДИЦА ПОПЛАВА (ВРАЋАЊЕ ВОДОТОКОВА У ЊИХОВА ПРИРОДНА КОРИТА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Дарко Милићевић, директор ЈП Дирекције за урбанизам и изградњу.

2. РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА ПРВЕ ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСТАВЉАЊА МАЊИХ МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА ПРИВРЕМЕНОГ КАРАКТЕРА НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ РАШКА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Дарко Милићевић, директор ЈП Дирекције за урбанизам и изградњу.

3. РАЗМАТРАЊЕ ПРАВИЛНИКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА УНУТРАШЊЕМ УРЕЂЕЊУ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ РАШКА  БРОЈ 02-649/16-1 ОД 28. АПРИЛА 2016. ГОДИНЕ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, начелник Општинске управе.

4. РАЗМАТРАЊЕ ПРАВИЛНИКА О ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊЕМ УРЕЂЕЊУ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ РАШКА БРОЈ 02-649/16-2 ОД 09. ЈУНА 2016. ГОДИНЕ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, начелник Општинске управе.

5. РАЗМАТРАЊЕ ЗАХТЕВА ТСО „РАШКА“ ЗА САГЛАСНОСТ ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ СПОРАЗУМА О ВАНСУДСКОМ ПОРАВНАЊУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Раденко Цветић, директор ТСО „Рашка“.

6. РАЗМАТРАЊЕ ЗАПИСНИКА СА ЧЕТВРТЕ СЕДНИЦЕ КОМИСИЈЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ И ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПО КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Жељко Никић, председник Комисије за пољопривреду.

7. РАЗМАТРАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 21. СЕДНИЦЕ КОМИСИЈЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОСЛЕДИЦА ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Милан Покимица, председник Комисије за утврђивање последица елементарних непогода.

8. ТЕКУЋА ПИТАЊА.

Београд, 8. јун 2016. – Представници 46 локалних самоуправа са југоистока и југозапада Србије* предали су данас Акциони план за позиционирање Србије као земље извознице намештаја од масивног дрвета Развојној агенције Србије (РАС), која преузима водећу улогу у његовом представљању новој Влади Републике Србије.  Подршку изради Акционог плана који је представљен у Привредној комори Србије, пружиле су Европска унија и Влада Швајцарске преко развојног програма Европски ПРОГРЕС, и УСАИД Пројекат одрживог локалног развоја.

Акциони план садржи низ мера за повећање конкурентности домаћих произвођача и подстицање производње намештаја од масива, имајући у виду раст тражње на светском, а посебно на европском тржишту, са циљем да се отворе нова радна места и повећа извоз.

„Министарство привреде је спремно да подржи све активности које доприносе економском расту, као и расту БДПа и извоза, а акциони план који је данас представљен с једне стране може да буде у функцији консолидовања рада Јавног предузећа „Србија Шуме“, а с друге стране да помогне рад малих и средњих преузећа из дрвнопрерађивачког сектора“, рекао је Драган Стевановић, државни секретар у Министарству привреде Владе Србије.

Јеша Ерчић, директор сектора индустрије и пољопривреде у Привредној комори Србији (ПКС) потврдио је подршку ПКС оживљавању производње намештаја од масивног дрвета, а посебно је нагласио значај унапређења образовања у дрвном сектору. „Од наредне школске године у образовни систем биће уведен нови профил -оператер за израду намештаја, а настава ће бити организована као кооператвна са елементима дуалног образовања, а две техничке школе у Ужицу и Суботици ће се спроводоти овај програм“, рекао је Ерчић.

 „Европска унија и Влада Швајцарске, кроз активности Европског ПРОГРЕСа, пружају подршку повећању конкурентности локалних економија, а сарадња локалних самоуправа и приватног сектора уз подршку државних институција је предуслов за напредак“, рекао је Грем Тиндал, менаџер развојног програма Европски ПРОГРЕС и додао да иницијатива показује да су локалне самоуправе препознале свој дрвни потенцијал као предност и основу за економски раст. „Тако ће се створити могућност за отварање нових радних места, што је посебно важно ако знамо да је само једна петина људи из недовољно развијених општина, иначе богатим дрвним потенцијалом, запослена у дрвно-прерађивачком сектору. 

„У недовољно развијеним општинама у Србији налази се око 46% укупног шумског ресурса земље. Максимизирајући степен искоришћености ових ресурса кроз израду финалних производа највише вредности, који се могу пласирати на светско тржиште по вишим ценама, ми отварамо могућности за запошљавање и раст приватног сектора, уместо да се највреднији природни ресурс Србије поклања као сировина“, рекао је Милан Павловић, в.д. директора УСАИД/Србија.

Представљајући мере предложене у Акционом плану, проф. др Бранко Главоњић, професор Шумарског факултета Универзитета у Београду је рекао акциони план пружа смернице за унапређење интерних капацитета произвођача производа од дрвета са високом додатом вредношћу, као и низ мера за унапређење укупног пословног амбијента, као што су јачање производних капацитета кроз увођење технолошких унапређења, унапређење  образовног система и стручног оспособљавања у складу са потребама привреде и промовисање Србије као земље извознице намештаја од масивног дрвета.

Предајући Акциони план директору РАС-а Милошу Петровићу у име 46 локалних самоуправа, председник општине Тутин, Шемсудин Кучевић истакао је да су у припреми Акционог плана учествовали представници локалних власти, многобројни представници дрвнопрерађивачког сектора и надлежних државних институција, домаћи и међународни експерти. 

„Циљ подршке дрвној индустрији је подстицање њене извозне конкурентности, а очекује се да би успешно спровођење предвиђених мера могло да омогући отварање више хиљада нових радних места и повећа извоз на преко 500 милиона долара годишње“, истакао је в.д. директора Развојне агенције Србије, Милош Петровић.

Иницијативу оживљавања дрвне индустрије  покренули су УСАИД Пројекат одрживог локалног развоја и развојни програм Европски ПРОГРЕС, који финансирају Европска унија и Влада Швајцарске, у партнерству са Развојном агенцијом Србије и Привредном комором Србије.

*Локалне самоуправе које су подржале израду Акционог плана: Ариље, Бајина Башта, Бела Паланка, Бољевац, Бор, Брус, Чачак, Чајетина, Ћићевац, Црна Трава, Деспотовац, Димитровград, Гаџин Хан, Ивањица, Књажевац, Косјерић, Краљево, Крупањ, Крушевац, Кучево, Куршумлија, Лесковац, Љубовија, Лозница, Мајданпек, Мали Зворник, Ниш, Нова Варош, Нови Пазар, Пирот, Прибој, Пријепоље, Рашка, Ражањ, Сјеница, Сурдулица, Сврљиг, Трговиште, Трстеник, Тутин, Ужице, Владичин Хан, Врање, Врњачка Бања, Жагубица, Зајечар.

КОНТАКТ:   Марија Радуловић, сарадница за комуникације, Европски ПРОГРЕС, 063/861 4524, Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Данијела Шевер Радовановић, саветница за комуникације, УСАИД Пројекат одрживог локалног развоја, 063/291-462, Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.;

ТРЕЋА СЕДНИЦА ОСМОГ ОДБОРНИЧКОГ САЗИВА СО-е РАШКА ће се одржати 15. јуна 2016. године (среда) у сали СО Рашка у Рашки са почетком у 10,00 часова.

За ову седницу предложен је следећи дневни ред:

-   УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА ПРВЕ КОНСТИТУТИВНЕ И ДРУГЕ РАДНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАШКА;

1. ПОТВРЂИВАЊЕ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАШКА;

а) Избор чланова верификационог одбора,

б) Усвајање извештаја верификационог одбора и потврђивање мандата одборника,

в) Полагање заклетве изабраних одборника.

2. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2015. ГОДИНУ.

ИЗВЕСТИЛАЦ: Миладија Миливојевић, шеф Одсека за буџет, финансије и ЛПА.

3. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ РАШКА У СТАЛНОМ САСТАВУ.

ИЗВЕСТИЛАЦ: Слободан Ристовић, секретар Скупштине општине.

4. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИЗБОРУ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА АДМИНИСТРАТИВНА ПИТАЊА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАШКА.

ИЗВЕСТИЛАЦ: Слободан Ристовић, секретар Скупштине општине.

5. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИЗБОРУ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА ОДЛИКОВАЊА И ДРУГА ДРУШТВЕНА ПРИЗНАЊА.

ИЗВЕСТИЛАЦ: Иван Милићевић, председник Комисије за административна питања.

6. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИЗБОРУ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ И СЕЛА.

ИЗВЕСТИЛАЦ: Иван Милићевић, председник Комисије за административна питања.

7. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИЗБОРУ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА УРБАНИЗАМ, СТАМБЕНО КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ.

ИЗВЕСТИЛАЦ: Иван Милићевић, председник Комисије за административна питања.

8. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИЗБОРУ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА ПРЕДСТАВКЕ И ПРИТУЖБЕ.

ИЗВЕСТИЛАЦ: Иван Милићевић, председник Комисије за административна питања.

9. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИЗБОРУ ЧЛАНОВА КОМИСИЈА ЗА НОРМАТИВНУ ДЕЛАТНОСТ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАШКА.

ИЗВЕСТИЛАЦ: Иван Милићевић, председник Комисије за административна питања.

10. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИЗБОРУ ЧЛАНОВА КОМИСИЈА ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАШКА.

ИЗВЕСТИЛАЦ: Иван Милићевић, председник Комисије за административна питања.

11. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА ДОМА ЗДРАВЉА РАШКА.

ИЗВЕСТИЛАЦ: Иван Милићевић, председник Комисије за административна питања.

12. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД У ОПШТИНИ РАШКА.

ИЗВЕСТИЛАЦ: Иван Милићевић, председник Комисије за административна питања.

13. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ,,ВЕСЕЛО ДЕТИЊСТВО'' У РАШКИ.

ИЗВЕСТИЛАЦ: Иван Милићевић, председник Комисије за административна питања.

14. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „РАШКА“ ИЗ РАШКЕ.

ИЗВЕСТИЛАЦ: Иван Милићевић, председник Комисије за административна питања.

15. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „СУТЈЕСКА“ ИЗ СУПЊА.

ИЗВЕСТИЛАЦ: Иван Милићевић, председник Комисије за административна питања.

16. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''ЈОСИФ ПАНЧИЋ'' У БАЉЕВЦУ.

ИЗВЕСТИЛАЦ: Иван Милићевић, председник Комисије за административна питања.

17. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ЈОШАНИЧКА БАЊА“ ИЗ ЈОШАНИЧКЕ БАЊЕ.

ИЗВЕСТИЛАЦ: Иван Милићевић, председник Комисије за административна питања.

18. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ГИМНАЗИЈЕ У РАШКИ.

ИЗВЕСТИЛАЦ: Иван Милићевић, председник Комисије за административна питања.

19. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА МАШИНСКЕ ШКОЛЕ У РАШКИ.

ИЗВЕСТИЛАЦ: Иван Милићевић, председник Комисије за административна питања.

20. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА ОТУЂЕЊЕ ИЛИ ДАВАЊЕ У ЗАКУП НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА.

ИЗВЕСТИЛАЦ: Иван Милићевић, председник Комисије за административна питања.

21. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА И ИНИЦИЈАТИВЕ.

понедељак, 06 јун 2016 07:56

Европа за граданке и грађане

На позив градоначелника Храстника господина Мирана Јерича, председник општине Рашка Игњат Ракитић боравио је у званичној посети овом словеначком градићу, познатом по стакларској, хемијској, рударској индустрији и туризму. Позив за гостовање уследио је након што је коз пројекат „Европа за граданке и грађане“ иницирано обнављање пријатељских веза измедју два града, започето 1974.године потписивањем Повеље о братимљењу. Партнери на пројекту, Младински центер Храстник и Канцеларија за младе из Рашке, организовали су у оквиру пројекта посету тридесетак Рашчана Храстнику и осмислили занимљив програм. Свој боравак делегација из Рашке и њихови словеначки пријатељи искористили су за подсећање на нека стара и успостављање нових пријатељстава, као и за  и упознавање културних, туристичких, привредних и спортских особености Храстника и Рашке.

Градоначелник Храстника најпре је организовао пријем у згради општине за председника општине Игњата Ракитића, а затим су посетили градски музеј, стаклару, фабрику хемијске индустрије, присуствовали отварању фестивала РДЕЧИ РЕВИРЈИ и изложби фотографија у школи „Херој Рајко“, која је у време бивше Југославије била братска школа ОШ „Иво Лола Рибар“ из Рашке.

Током сусрета разговарало се о словеначком искуству у приступању ЕУ, могућностима и потенцијалима општина да користе европске фондове, заштити животне средине и могућој сарадњи на различитим пољима, као и о потписивању нове Повеље о братимљењу два града. Очекује се да делегација Храстника Рашку посети ове јесени. 

 

На основу члана 43 став 1 тачка 3 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 88/10 и 38/15), члана 11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13) и члана 30 Правилника о критеријумима, начину и другим питањима од значаја за спровођење мера активне политике запошљавања („Сл. гласник РС“, бр. 102/15) Акционог плана запошљавања општине Рашка за 2016 и Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма и мера активне политике запошљавања у 2016. години број 1208-101-3-2016 од 16.05.2016. године   

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ И ОПШТИНА РАШКА

Расписују

ЈАВНИ ПОЗИВ

ПОСЛОДАВЦИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА ИЗ КАТЕГОРИЈЕ ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ НА НОВООТВОРЕНИМ РАДНИМ МЕСТИМА У 2016. ГОДИНИ

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

 

Субвенција за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих на новоотвореним радним местима одобрава се послодавцима који припадају приватном сектору, у једнократном износу, ради запошљавања незапослених који се воде на евиденцији Националне службе за запошљавање (у даљем тексту: Национална служба). 

 

Незапослена лица из категорије теже запошљивих на која се ова субвенција примењује су: 

     • млади до 30 година 

     • старији од 50 година 

     • незапослена лица која су пријављена на евиденцију Националне службе по 

         основу вишка 

     • припадници ромске националности 

     • особе са инвалидитетом и 

     • радно способни корисници новчане социјалне помоћи. 

 

Висина субвенције је одређена степеном развијености општине према месту запошљавања лица, а у складу са важећом уредбом Владе Републике Србије, и износи: 

      • 250.000,00 динара по лицу, односно 300.000,00 динара за особе са 

          инвалидитетом и радно способне кориснике новчане социјалне помоћи, у    

          четвртој групи општина и девастираним општинама. 

 

Право на субвенцију за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих не могу остварити: 

     • државни органи, организације и други директни и индиректни корисници 

         буџетских средстава; 

      • послодавци код којих се број запослених смањивао за претходна три месеца, 

          осим у случају природног одлива запослених (остваривање права на пензију, 

          смрт запосленог и отказ од стране запосленог); 

     • послодавци који су користили субвенцију по јавном позиву за иста лица у току 

         претходнe 3 годинe, рачунајући од дана одобравања средстава; 

     • послодавци који обављају делатност која се налази на списку делатности који    

         је сaставни део јавног позива. 

 

Јавни позив за доделу субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих на новоотвореним радним местима представља основ за доделу de minimis државне помоћи. 

 

II ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА

 

Услови

Право на доделу субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих послодавац може остварити под условом да: 

     • припада приватном сектору (предузетници и правна лица код којих је удео 

         приватног капитала у власничкој структури 100%); 

     • запошљава незапослене са евиденције Националне службе-Испостава Рашка, 

         из напред наведених категорија, на неодређено време, са пуним радним  

         временом; 

     •  поднесе уредно попуњен захтев са бизнис планом на прописаном обрасцу;                       

     •  регистрован је најмање три месеца пре датума подношења захтева; 

     •  седиште послодавца или организационе јединице се налази на подручју 

          Општине Рашка;

     • измирио је обавезе на основу пореза и доприноса за обавезно социјално 

         осигурање, у последња три месеца која претходе месецу у коме је поднет 

         захтев и има најмање једног запосленог (под запосленим лицем, у складу са 

         законом, подразумева се свако лице пријављено на обавезно социјално 

         осигурање); 

     • последњих шест месеци није био дуже од 30 дана непрекидно евидентиран у 

         регистру дужника принудне наплате НБС; 

     • испунио је раније уговорне обавезе и измирио сва дуговања према 

         Националној служби, осим за обавезе чија је реализација у току, уколико исте 

         редовно измирује; 

     • не запошљава лица која су у периоду од три месеца пре подношења захтева 

         за доделу субвенције била у радном односу код тог послодавца, односно код 

         послодавца који је оснивач или повезано лице са послодавцем подносиоцем 

         захтева. 

 

Документација за подношење захтева: 

• захтев са бизнис планом на прописаном обрасцу; 

• фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, уколико подносилац захтева није регистрован у АПР, односно одлука надлежног органа о образовању организационих делова; 

• извод из појединачне пореске пријаве о обрачунатим порезима и доприносима(ППП ПД), штампан из електронске базе података Пореске управе (ЕБП-ПУРС), оверен од стране послодавца, за пријаве поднете у 3 месеца која претходе месецу у коме је поднет захтев; 

• извод из банке као доказ да су уплаћени порез и доприноси за обавезно социјално осигурање, за пријаве поднете у 3 месеца која претходе месецу у коме је поднет захтев; 

• уколико је подносилац захтева предузетник који паушално измирује пореске обавезе, доставља уверење Пореске управе о измиреним обавезама на име доприноса за обавезно социјално осигурање до месеца који претходи подношењу захтева; 

• обавештење подносиоца захтева о раније примљеној државној помоћи мале  

вредности, на прописаном обрасцу Националне службе; 

• уколико је дошло до смањења броја запослених услед природног одлива,потребно је доставити одговарајући доказ. 

Национална служба задржава право да тражи и друге доказе релевантне за одлучивање о захтеву подносиоца. 

 

Начин подношења захтева 

Захтев са бизнис планом подноси се у два примерка, надлежној организационој јединици Национaлне службе -Филијали Краљево или Испостави Рашка, непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу који се може добити у свакој организационој јединици Национaлне службе или преузети на сајту www.nsz.gov.rs. 

 

III ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

 

Одлука о одобравању субвенције послодавцу за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих доноси се на основу бодовне листе, а након провере и бодовања поднетог захтева послодавца .

Национална служба врши проверу поднетих захтева, односно проверу испуњености услова Јавног позива и приложене документације. 

 

Бодовање поднетих захтева са бизнис планом 

 

Приликом бодовања захтева са бизнис плaном узимају се у обзир следећи критеријуми: 

 

БОДОВНА ЛИСТА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА ИЗ КАТЕГОРИЈЕ ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ

Критеријуми Број бодова 

 

1.Врста делатности послодавца Производња, производно занатство, здравствене и интелектуалне услуге 15

Услужно занатство, остале услужне делатности и грађевинарство8

Хотели, ресторани и остале услуге5

Остало0

2.Дужина обављања делатности Једна година и више 10

До једне године5

3. Претходно коришћена средства по основу доделе субвенције за отварање нових радних места 

Проценат запослених лица* Више од 51% запослених лица 15

Запослено до 50% лица 10

Није било запослених 0

Послодавац који није раније користио средства Националне службе**

20

4. Број запослених код послодавца за претходна 3 месеца Пораст броја запослених из месеца у месец

15

МАКСИМАЛАН БРОЈ БОДОВА 60 

 

 

*Елемент „Проценат запослених лица“ односи се на доделу субвенције за отварање нових радних места по јавним позивима из 2012-2014. године, које је организовала и финансирала делимично или у целости Национална служба, а подразумева однос броја лица која су у периоду од 6 месеци након завршетка реализације уговорне обавезе по основу доделе субвенције за отварање нових радних места засновала радни однос код истог или другог послодавца и броја лица која су била запослена по истом основу код подносиоца захтева. Наведени подаци ће се проверавати у информационом систему Националне службе. 

** Елемент „Послодавац који није раније користио средства Националне службе“ односи се на доделу субвенције за отварање нових радних места по јавним позивима из 2010-2016. године, које је организовала и  финансирала делимично или у целости Национална служба). Наведени подаци провераваће се у информационом систему Националне службе. 

Уколико постоји већи број захтева са истим бројем бодова, предност ће се дати захтевима који имају више бодова по појединачним критеријумима, и то следећим редоследом: проценат запослених лица, пораст броја запослених, дужина обављања и врста делатности послодавца. 

 

Одлука о одобравању субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих 

Одлука о одобравању субвенције послодавцу за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих доноси се на основу бодовне листе, а након провере и бодовања поднетог захтева послодавца, у року до 30 дана од дана подношења захтева. 

Одлуку о одобравању субвенције послодавцу којима се стварају услови за запошљавање до 19 незапослених доноси директор филијале Националне службе Краљево по овлашћењу директора Националне службе уз предходно прибављено мишљење Локалног савета за запошљавање општине Рашка.

Одлуку о одобравању субвенције послодавцу којима се стварају услови за запошљавање 20 и више незапослених доноси директор Националне службе, уз претходну сагласност Управног одбора. 

Национална служба задржава право да приликом одлучивања по поднетом захтеву изврши смањење предвиђеног броја лица из захтева са бизнис планом. 

Број новозапослених за које се тражи субвенција у односу на број запослених може да буде највише 5:1. 

IV ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА

 

Директор филијале Краљево по овлашћењу директора Националне службе ,председник општине Рашка и подносилац захтева у року до 45 дана од дана доношења одлуке о одобравању субвенције закључују уговор којим се уређују међусобна права и обавезе и на основу кога се врши исплата субвенције. 

Сви уговори морају бити закључени у току календарске године у којој је донета одлука. 

 

Документација за закључивање уговора: 

 

     • доказ о заснивању радног односа на неодређено време, са пуним радним 

         временом, за лица која се запошљавају (копија уговора о раду и потврде о 

         извршеној пријави на обавезно социјално осигурање); датум заснивања 

         радног односа мора да буде након донете одлуке о одобравању субвенције; 

     • доказ да је лице пријављено на евиденцију Националне службе по основу 

         вишка, односно изјава лица о припадности ромској националности, односно 

         доказ надлежног центра за социјални рад којим се потврђује да је лице које се 

         запошљава корисник новчане социјалне помоћи; 

     • средства обезбеђења уговорних обавеза; 

     • потврда о пријему захтева за регистрацију менице (за правно лице); 

     • фотокопија картона депонованих потписа код пословне банке, за текући рачун 

         на који ће бити пренета одобрена средства по основу субвенције; 

     • фотокопија/очитана лична карта одговорног лица корисника 

         средстава/жиранта и 

      • други докази у зависности од статуса жиранта. 

 

У циљу закључивања уговора подносилац захтева је у обавези да достави и одговарајућа средства обезбеђења уговорних обавеза, која могу бити: 

 

1. За предузетника: 

     • за одобрена средства у износу до 1.000.000,00 динара - две истоветне бланко 

         трасиране менице корисника средстава са два жиранта и меничним 

         овлашћењима; 

     • за одобрена средства у износу од 1.000.001,00 динара и више - гаранција 

         банке у вредности одобрених средстaва са роком важења од 18 месеци од 

         дана издавања и једна бланко трасирана меница са једним жирантом и  

         меничним овлашћењем. 

 

2. ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ: 

     • за одобрена средства у износу до 1.000.000,00 динара - две истоветне бланко 

         соло менице са меничним овлашћењима; 

     • за одобрена средства у износу од 1.000.001,00 динара и више -гаранција 

         банке у вредности одобрених средстaва са роком важења од 18 месеци од 

         дана издавања и једна бланко соло меница са меничним овлашћењем. 

 

Жирант може бити свако пословно способно физичко лице које има редовна месечна примања на име зараде или пензије, као и физичко лице које самостално обавља делатност (предузетник), односно лице које самостално обавља делатност у складу са посебним законом (нпр. aдвокат, нотар, приватни извршитељ и сл.). 

 

V ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА

 

Послодавац - корисник субвенције дужан је да: 

 

     • заснује радни однос на неодређено време са пуним радним временом са 

 незапосленим лицима за која остварује право на субвенцију, при чему Национална служба прати реализацију уговорне обавезе 12 месеци; у случају престанка радног односа са лицем за које је оствaрено право, послодавац је у обавези да у року од 30 дана од дана престанка радног односа заснује радни однос на неодређено време са пуним радним временом са другим 

незапосленим са евиденције Националне службе из категорије теже запошљивих, одређене висином субвенције, а у складу са Јавним позивом, и да то лице задржи у радном односу најмање до истека уговором предвиђеног рока увећаног за период у коме је извршена замена; 

     • измирује обавезе по основу пореза и доприноса за обавезно социјално   

        осигурање, у складу са законом; 

     • обавља делатност у периоду реализације уговорне обавезе на територији 

         општине истог степена развијености као и општина на којој је остварио право 

         на субвенцију; 

     • омогући Националној служби праћење реализације уговорне обавезе; 

     • достави Националној служби доказe о реализацији уговорне обавезе; 

     • обавести Националну службу о свим променама које су од значаја за 

реализацију уговора, у року од 8 дана од дана настанка промене. 

 

У случају неиспуњења или делимичног испуњења обавеза из уговора, корисник субвенције је у обавези да врати цео или сразмерни износ исплаћених средстава увећан за законску затезну камату. 

 

VI ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

 

Информације о делатностима које не могу бити субвенционисане и табела са приказом развијености општина у Републици Србији, као и све додатне информације могу се добити у свакој организационој јединици Национaлне службе, путем Позивног центра Национaлне службе: 0800-300-301 и на сајту Националне службе - www.nsz.gov.rs.

Јавни позив је отворен од дана објављивања до утрошка расположивих средстава, а најкасније до 30.11.2016. године.

 

среда, 01 јун 2016 10:22

Делегација ЕУ у Рашки

Бенедикт: Рашка међу науспешнијима у коришћењу новца

Заменик шефа делегације ЕУ у Србији Оскар Бенедикт посетио је јуче Рашку и поручио да је то једна од најуспешнијих општина у Србији у коришћењу евопских средстава, као и да се ту уз помоћ ЕУ реализују квалитетни пројекти. Бенедикт је посетио Рашку заједно са 17 чланова амбасада земаља ЕУ у Београду. 

Шефа делегације ЕУ у Београду И представнике амбасада европских земаља најпре је примио председник општине Рашка Игњат Ракитић, који их је упознао са пројектима реализованим из средстава ЕУ и плановима развоја општине Рашка. Представници амбасада су у разговору са председником општине показали интересовање за планове везане  за заштиту животне средине, финансирање културе И развој туризма. 

Након тога гости из Београда И председник општине Рашка обишли су Удружење за помоћ лицима са посебним потребама, које је добијало средства из програма Европски Прогрес, али И оних који су му претходили. Обраћајући се новинарима Оскар Бенедикт је рекао:

"ЕУ И Влада Швајцарске су до сада финансирали различите пројекте у Рашки, који су утицали на стварање бољег економског амбијента, подизање животног стандарда грађана, поштовање принципа родне равноправности. Радионица у којој су ангажоване особе са инвалидитетом пример је успешно реализованог пројекта. Веома смо задовољни сто се већ дуго, кроз радно ангажовање, помаже особама са инвалидитетом да воде нормалан начин живота", рекао је Бенедикт новинарима.

Како је истакао, један од квалитетних пројеката у Рашкој је и пројекат за изградњу постројења за третман опадних вода, које ће пречишћавати воду и тако допринети заштити природе, унапређењу туризма и локалном економском развоју.

"Поносни смо што је ЕУ у томе учествовали и што настављамо да помажемо општини  Рашка", додао је Бенедикт.

Председник општине Рашка Игњат Ракитић се захвалио шефу делегације ЕУ И представницима амбасада  на посети Рашки И изразио наду да ће добра сарадња бити настављена.

"Настојаћемо да одрадимо што више квалитетних пројеката који ће утицати на подизање животног стандарда грађана. Планови за развој општине Рашка постоје, тако да ћемо тражити  средства и помоћ за њихову реализацију. Захвалан сам чланицама ЕУ И Влади Швајцарске на досадашњој сарадњи кроз коју смо урадили бројну планску документацију, завршили објекат дечјег вртића, обезбедили средства за предузетнице, започели пројекат за изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода, помогли невладином сектору И финансирали пројекте који брину о друштвено осетљивим групама. Велики број реализованих пројеката даје ми наду да подршка  неће изостати ни у наредном периоду“, рекао је Ракитић.

ЕУ и Влада Швајцарксе су кроз различите развојне програме подржале спровођење више од 50 пројекта у општини Рашка. За то је издвојено преко 1,3 милиона евра. 

Поштовани суграђани и суграђанке, позивамо вас на дебату о улози локалних заједница и цивилног друштва у процесу преговора с циљем отварања преговарачких поглавља с Европском унијом. Главна гошћа дебате биће директорка Канцеларије за европске интеграције, г-ђа Ксенија Миленковић, уз још два члана српског преговарачког тима.

Дебата ће бити одржана у уторак, 24. маја, у хотелу "Престиж", у Рашки. Догађај је заказан за 13 часова и трајаће до 16 часова. Свим учесницима и учесницама дебате је обезбеђен ручак по завршетку радног дела.

Због важности догађаја, до петка, 20. маја, до 15 часова, потврдите ваше присуство позивом на број 065/50-40-836 или на мејл: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

Др. онколог Алесандровић Душица из Краљева обавила је палпаторне прегледе  у шест термина и то:

-12.03.2016.године   прегледала 59 жена

-19.03.2016.године прегледала 61 жену 

-02.04.2016.године пргледала 72 жене

-09.04.2016.године прегледала 67 жена

-16.04.2016.године прегледала 66 жена 

-14.05.2016.године прегледано је 56 жена 

 У шест термина прегледано је укупно 381 жена

По месту пребивалишта :

-Рашка .....................................................................296 жена

-Баљевац....................................................................41 жена 

-Остало сеоско подручје ............................................44 жена

По старосној доби:

-од 1930 до 1940 годишта прегледане  6 жене

-од 1940 до 1950 годишта прегледане 35 жене

-од 1950 до 1960 годишта прегледане 92 жене

-од 1960 до 1970 годишта прегледано 96 жена

-од 1970 до 1980 годишта прегледане 93 жене

-од 1980 до 1990 годишта прегледана 53 жене

-од 1990 до 2000 годишта прегледано 6 девојака 

-прегледанo je  и 7 мушкарца

-обављено је 43 малигних контрола

Резултати прегледа:

-на мамографски преглед упућене су   72 жене од којих је 10 дијагностика

-на ултразвучни преглед упућено  је 85 жена 

-установљена су 3 малигнитета дојке, 1 малигнитет штитне жлезде и 2 меланома (младеж)

У извештајном периоду већ су обављене три операције карцинома дојке.

На основу изнетих података може се констатовати да је палпаторни преглед дојке у потпуности оправдао ангажовање докторке онколога и да је спроведена акција Комисије за родну равноправност била од изузетног значаја за превенцију лечења болести дојке.

Председница Комисије за родну равноправност

Добрила Филиповић

уторак, 10 мај 2016 12:46

“ТРКА МИРА” У РАШКИ 17.МАЈА

“Трка мира”, којом се промовише мир, склад, пријатељство и разумијевање међу људима у Рашку стиже  17. маја.

Трка Peace Run је глобална спортска манифестација посвећена миру, складу и пријатељству међу људима. Њена траса пролази кроз све земље Европе и кроз већину земаља на свим континентима. Интернационални тим тркача носи упаљену бакљу као симбол људске тежње за лепшим и срећнијим светом. Бакља се преноси из руке у руку на траси која је неколико пута дужа од обима земаљске кугле. Трка Пеаце Рун дотиче животе и срца милиона људи широм наше планете. До сада су протрчали кроз преко 150 земаља света. Дуж трасе, у свим местима кроз које пролазе, придружују им се мештани, деца, локални спортисти, уметници, грађани… Тако бакља, прелазећи из руке у руку, повезује све људе у њиховој тежњи за бољим и срећнијим светом у коме ће владати мир, љубав, склад и јединство.

Укупна дужина трасе је дужа од обима земљине кугле и износи више од 60.000 km! Европски огранак Трке започео је свој дуг пут од преко 25.000 km у Порту (Португалија) 24.02.2016.  На свом путу проћи ће кроз свих 49 европских земаља, а  завршница је у Риму, 08.10.2016.

Trka Peace Run, која је била позната и као World Harmony Run од 2005. до 2012. године, јесте глобална штафетна трка у којој сви учесници промовишу мир, пријатељство и хармонију међу људима, предајући упаљену бакљу из руке у руку.

Интернационални тимови тркача прелазе многе границе и на тај начин повезују школе, установе, организације и људе свих професија. 

Peace Run, трка коју је основао Шри Чинмој 1987. године, обухватио је до сада преко 10 милиона људи из више од 150 земаља света. Тако нпр. интернационални тим у Европи сваке друге године повезује све европске земље на јединственој траси дугој 24.000 km. 

Званични представник за јавност Трке на светском нивоу је олимпијска легенда Карл Луис. Многе поyнате личности су пружиле подршку овој иницијативи, укључујући Нелсона Манделу, Михаила Горбачова, Мајку Терезу…

У Трци Мира кроз Србију ове године учествоваће међународна екипа од 15-так тркача као и тркачи из наше земље. Дуж трасе ће се прикључивати и локални спортисти и грађани. Екипа ће се задржавати у местима проласка ради посете општинама, школама, локалним спортским клубовима…

Интернационални тим тркача ће 16. маја ући у нашу земљу из правца Црне Горе и на свом путу ће проћи кроз 12 Општина: Нови Пазар, Рашку, Краљево, Врњачку Бању, Трстеник, Крушевац, Рибарску Бању, Ниш, Црвену Реку, Белу Паланку, Пирот и Димитровград. На граничном прелазу Градина интернационални тим Трке Мира ће у петак 20. маја 2016. напустити Србију и прећи у Бугарску настављајући своју мисију.

“Трка мира” у Рашку стиже 17.маја. Централни програм одржава се градском тргу  и почиње у 10:30.

 Учеснике манифестације дочекаће представници Спортског савеза, деца из спортских клубова, волонтери Канцеларије за младе, чланови културно-уметничких друштава,  грађани општине Рашка. Присутне ће поздравити представници “Трке мира” и председник општине Рашка Игњат Ракитић, након чега ће бити приређен пригодан  програм.     

 

Само они који сањају о миру,

Који воле мир и који служе мир

Могу да промене свет!

- Шри Чинмој, оснивач трке 

 

Општинска управа Рашка, у сарадњи са Пољопривредном саветодавном и стручном службом из Краљева, врши узимање просечних узорака земље за агрохемијска испитивања. Узорци ће се узимати у   Рашки 20.05 2016 у Удружењу пчелара у Ибарској улици у трајању од 1000  до 1400 . Право на највише десет узорака имају сва регистрована газдинства. Са собом обавезно понети структуру биљне производње и потврду о активном статусу газдинства које се предају. Анализа је бесплатна.

Ближа обавештења могу се добити у канцеларији број 17 Општинске управе Рашка код Зорана Сташевића.