email: info@raska.org.rs | Тел: 036/736-244 | Адреса: Ибарска бр.2,36350 Рашка

A- A A+
  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • slider6.jpg
  • slider7.jpg
  • slider8.jpg
Веб сајт:: http://www.raska.gov.rs

Општинска управа општине Рашка, Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, на основу чл.45а. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, бр.72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 54/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон и 09/20) и чл.36. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл.гласник РС“, бр.32/19),


ОГЛАШАВА


ИЗЛАГАЊЕ НА ЈАВНИ УВИД


УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ
за изградњу објекта у зони хотела
на кат. парц. бр. 209/1 КО Копаоник


Јавни увид трајаће 7 дана, од 12.06.2020. год. закључно са 18.06.2020.год. Материјал за јавни увид, биће изложен, сваког радног дана, од 8.00 до 13.00 часова, у згради Општинске управе Рашка, у Одсеку за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине (канцеларија бр. 2).

Заинтересованим правним и физичким лицима која врше увид у изложени материјал за јавни увид, Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, пружиће све потребне информације и стручну помоћ, у вези са појединим решењима и евентуалним давањем примедби и сугестија. Овлашћено лице за давање обавештења је Бранко Костић, дипл.инж.арх. - шеф Одсека за урбанизам.

Обавештавају се и позивају органи, организације и јавна предузећа, који су овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката, да доставе мишљења на изложени материјал за јавни увид.

Примедбе и сугестије на изложени материјал, могу се доставити током трајања јавног увида у писаном облику, Општинској управи општине Рашка, Одсеку за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, 36350 Рашка, ул. Предрага Вилимоновића бр. 1, лично на писарници или поштом, закључно са 18.06.2020. год.

По завршеном јавном увиду, Општинска управа општине Рашка, Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, припрема извештај о обављеном јавном увиду, који усваја Комисија за планове општине Рашка.

 

Општинска управа општине Рашка, Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, на основу чл.45а. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, бр.72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 54/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон и 09/20) и чл.36. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл.гласник РС“, бр.32/19),


ОГЛАШАВА


ИЗЛАГАЊЕ НА ЈАВНИ УВИД


УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ
за реконструкцију и доградњу објекта
на кат. парц. бр. 445 КО Рашка


Јавни увид трајаће 7 дана, од 12.06.2020. год. закључно са 18.06.2020.год. Материјал за јавни увид, биће изложен, сваког радног дана, од 8.00 до 13.00 часова, у згради Општинске управе Рашка, у Одсеку за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине (канцеларија бр. 2).

Заинтересованим правним и физичким лицима која врше увид у изложени материјал за јавни увид, Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, пружиће све потребне информације и стручну помоћ, у вези са појединим решењима и евентуалним давањем примедби и сугестија. Овлашћено лице за давање обавештења је Бранко Костић, дипл.инж.арх. - шеф Одсека за урбанизам.

Обавештавају се и позивају органи, организације и јавна предузећа, који су овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката, да доставе мишљења на изложени материјал за јавни увид.

Примедбе и сугестије на изложени материјал, могу се доставити током трајања јавног увида у писаном облику, Општинској управи општине Рашка, Одсеку за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, 36350 Рашка, ул. Предрага Вилимоновића бр. 1, лично на писарници или поштом, закључно са 18.06.2020. год.

По завршеном јавном увиду, Општинска управа општине Рашка, Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, припрема извештај о обављеном јавном увиду, који усваја Комисија за планове општине Рашка.

 

На основу члана 3. став 1. и члана 5. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења („Службени гласник РС”, бр. 16/2018), члана 55. Статута општине Рашка ("Службени гласник општине Рашка" бр. 197/2018) и члана 13. Правилника о критеријумима и поступку доделе средстава из буџета општине Рашка за дотације невладиним организацијама за спровођење пројеката од јавног интереса ("Службени гласник општине Рашка" бр. 208/2020) на предлог конкурсне комисије за спровођење поступка доделе бесповратних финансијских средстава из буџета, председник Општине Рашка је 10. јуна 2020. године, донео

О Д Л У К E

о одабиру програма/пројеката у области културе, друштвене бриге о деци, заштити животне средине, туризма, унапређења капацитета којима се из буџета општине Рашка додељују средства за финансирање пројеката удружења

Одлуке и коначне ранг листе можете погледати и преузети на линку: https://drive.google.com/drive/folders/1NfIel-kGeWkOya9PPgeYO9s8eebRPnDr?usp=sharing

На основу члана 59. Статута општине Рашка („Службени гласник општине Рашка'' бр. 197/18), члана 6. став 1. Правилника о условима за доделу једнократне новчане помоћи привредницима и предузетницима са територије општине Рашка и Одлуке о помоћи општине Рашка привредницима и предузетницима са територије општине Рашка III бр. 06-IV-79/2020-3 од 29.04.2020. године, на предлог Комисије а по Јавном позиву бр. III бр. 06-IV-79/2020-4.2 од 07.05.2020. године, дана 05. јуна 2020. године, доноси

ОДЛУКУ
о додели једнократне новчане помоћи привредницима и предузетницима
са територије општине Рашка – I циклус

I
Из дела буџета општине Рашка за 2020. годину („Одлука о првом ребалансу буџета општине Рашка за 2020. годину („Сл. гласник општине Рашка'' бр. 208/20)) намењеног текућим субвенцијама приватним предузећима - програмска активност 0014 - управљање у ванредним ситуацијама, извршити исплату једнократне новчане помоћи следећим привредницима и предузетницима:
- I циклус

Р.бр.

                           Подносилац захтева

Износ/дин.

1.

Козметички студио VELVET SKIN Рашка

50.000,00

2.

ТУР Happy Mici Рашка

50.000,00

3.

Фитнес клуб Корак по корак 993 Рашка

50.000,00

4.

Ординација Др Распоповић Рашка

50.000,00

5.

Фризерски салон Афродита Рашка

50.000,00

6.

СЗР Јоцо Рашка

50.000,00

7.

Фризерски салон Душица Симоновић Рашка

50.000,00

8.

СТР Бака Робна пијаца Рашка

50.000,00

9.

Фризерски салон Fashion Hair studio Рашка

50.000,00

10.

Козметички салон Студио лепоте 995 Рашка

50.000,00

11.

Дечија играоница Бамби 3101Рашка

50.000,00

12.

СУР Талични Том Рашка

50.000,00

13.

Угоститељска радња Воденица 985 Рашка

50.000,00

14.

Угоститељска радња Rivera Club Рашка

50.000,00

15.

СУР Орион 969 Рашка

50.000,00

16.

СЗР Фризерски салон Тренди Рашка

50.000,00

17.

СЗР Фризерски салон Олимп Рашка

50.000,00

18.

Угоститељска радња City Pub Kop Рашка

50.000,00

19.

Мушки фризерски салон Bigi Баљевац

50.000,00

20.

Цвећара VIVA VERDE Рашка

50.000,00

21.

Стоматолошка ординација Стома Рашка

50.000,00

22.

Спалети ДОО Рашка

50.000,00

23.

СУР Бахус Јошаничка Бања

50.000,00

24.

Фризерски салон СЗР Соња-96 Јошаничка Бања

50.000,00

25.

Фризерски салон Дав Рашка

50.000,00

26.

Фризерски салон Кетрин Рашка

50.000,00

27.

Dental esthetic pro Рашка

50.000,00

28.

Козметички салон Јелисавета ЈЈЈ Рашка

50.000,00

29.

СУТЗР Ројал Рашка

50.000,00

30.

Стоматолошка ординација My dent 2013 Рашка

50.000,00

31.

УР Код Чубура Баљевац

50.000,00

32.

УР Марина колиба 2020 Рашка

50.000,00

33.

УТР Европа Рашка

50.000,00

34.

СЗР Фризерски салон Ћирковић Рашка

50.000,00

35.

СЗР Фризерски салон Јасмин-1 Рашка

50.000,00

36.

Балон Симпет Рашка

50.000,00

37.

СУР Стара Чаршија Рашка

50.000,00

38.

Козметички салон Марија Дидовић Рашка

50.000,00

39.

Фитнес клуб Спарта Рашка

50.000,00

40.

Женски фризерски салон Сузана Чешљарац Рашка

50.000,00

41.

Лабораторија за зубну технику Зини Рашка

50.000,00

42.

Козметички салон Ана Ранђеловић-Јовановић Баљевац

50.000,00

43.

Фризерски салон Драгана Зечевић Рашка

50.000,00

44.

ТУР Два брата Баљевац

50.000,00

45.

УР City pub Ras Рашка

50.000,00

46.

Фризерски салон Вили 948 Рашка

50.000,00

47.

Џале транс Рашка

50.000,00

48.

M&М Mountain Resort доо Рашка -Биљановац

50.000,00

49.

Фризерски салон Нађа Рашка

50.000,00

50.

Фризерски салон Сајка Рашка

50.000,00

51.

Боеми ДОО Рашка

50.000,00

52.

Конак –Лукс 2006 Рашка

50.000,00

53.

Фризерски салон Мира

50.000,00

54.

Адвокат Здравковић Александар Рашка

50.000,00

55.

СУР Поштар Рашка

50.000,00

56.

Козметички салон Qeen 88 Рашка

50.000,00

57.

Фризерски салон Марија Дугалић Баљевац

50.000,00

58.

УР Драган Булатовић Баљевац

50.000,00

59.

Дечија играоница Ћиро БЛВ Рашка

50.000,00

60.

УР Крчма Огњиште Рашка

50.000,00

61.

УР Петица 1972 Рашка

50.000,00

62.

Адвокат Милоје Цветић Рашка

50.000,00

63.

Туристичка агенција Коп турист Рашка

50.000,00

64.

СУТР Парк Јошаничка Бања

50.000,00

65.

УР Лола 0811 Јошаничка Бања

50.000,00

66.

Прерада рибе Дејан Радисављевић Рашка

50.000,00

67.

ПРУЗР Ас ВМВ Баљевац

50.000,00

68.

УР Теа 2017 Рашка

50.000,00

69.

СЗР Ната Робна пијаца Рашка

50.000,00

70.

СТКР Станко трејд Рашка

50.000,00

71.

ТР Биофит 2018 Рашка

50.000,00

72.

СЗТУР Бутик меса Саковић Рашка

50.000,00

73.

ТЗР Месара Саковић Рашка

50.000,00

74.

СЗР Studio Happy Рашка

50.000,00

75.

УР Вучја стаза Копаоник

50.000,00

76.

ТР Стеки 792 Робна пијаца Рашка

50.000,00

77.

УР РК Кнез Рашка

50.000,00

78.

ЗТР Перце 3012 Рашка

50.000,00

79.

УР Дубока два 2019 Копаоник

50.000,00

80.

УР Бобан Марковић Рашка

50.000,00

81.

Dental studio Vulićević Рашка

50.000,00

82.

Фризерски салон МИС Брвеник

50.000,00

83.

Фризерски салон Милениум Рашка

50.000,00

84.

Фризерски салон Шарм Баљевац

50.000,00

85.

Адвокат Александар Васиљевић Рашка

50.000,00

86.

УР Код Жера Рашка

50.000,00

87.

Дуга 1 С Кетеринг Рашка

50.000,00

88.

Фризерски салон Наташа Рашковић Рашка

50.000,00

89.

УР Лазарев одмор Копаоник

50.000,00

90.

УР Лазарев одмор 1414 Копаоник

50.000,00

91.

Адвокатска канцеларија Перовић Рашка

50.000,00

92.

УР Цуревац Рашка

50.000,00

93.

Стоматолошка ординација Ana Dental 036 Рашка

50.000,00

94.

УР Живица Ковачевић Рашка

50.000,00

95.

Фризерски салон Cutmandu Рашка

50.000,00

96.

СЗР Лепота Рашка

50.000,00

97.

Адвокат Радојица Трајковић Рашка

50.000,00

98.

Козметички салон Кристал 009 Рашка

50.000,00

99.

СЗТР Мира Казновиће

50.000,00

100.

Мујен доо Копаоник

50.000,00

101.

Мujen lux welness & spa Копаоник

50.000,00

102.

УР Последњи боем 2104 Рашка

50.000,00

103.

Туристичка агенција Петра травел Рашка

50.000,00

104.

УР Ивана Гркајац Пискања

50.000,00

105.

СУР Тиха ноћ Рашка

50.000,00

106.

Адвокат Зоран Јаковљевић Рашка

50.000,00

107.

Бутик цвећа 036 Рашка

50.000,00

108.

УР Спорт 2017 Баљевац

50.000,00

109.

Туристичка агенција Тик Турист Копаоник

50.000,00

110.

УР BELLA VISTA KOP Копаоник

50.000,00

111.

Ски брвнара Мали Караман Копаоник

50.000,00

112.

АУТР Rooms Рашка

50.000,00

113.

Фризерски салон Среле 986 Рашка

50.000,00

114.

Фризерски салон СЗР Јасмин 2 Рашка

50.000,00

115.

Dawn club Рашка

50.000,00

116.

Фризерски салон Very in Рашка

50.000,00

117.

Адвокат Милибор Несторовић Рашка

50.000,00

118.

Адвокат Медаревић Драгица Рашка

50.000,00

119.

СУР Задужбина Рашка

50.000,00

120.

СУР Чајетинска долина Копаоник

50.000,00

121.

Фризерски салон Ана Вукашиновић Рашка

50.000,00

122.

Dental Health 036 Рашка

50.000,00

123.

Fitness Club Sistem Рашка

50.000,00

124.

Стоматолошка ординација Тодоровић Рашка

50.000,00

125.

ППОПК Микан 969 Рашка

50.000,00

126.

Бели меда Коп 2019 Копаоник

50.000,00

127.

УР Марков конак СЛН Брвеник

50.000,00

128.

Јога студио Тратака Рашка

50.000,00

129.

Фризерски салон Дејан Миљковић Рашка

50.000,00

130.

Фитнес клуб Форма Рашка

50.000,00

131.

Ресторан Бернард Коп Копаоник

50.000,00

132.

УР Хани-Бани Копаоник

50.000,00

133.

Фризерски салон Јована Срећковић Рашка

50.000,00

134.

Боди билдинг клуб Челик Рашка

50.000,00

135.

Монте порт доо Рашка

50.000,00

136.

Ресторан Милмари Копаоник

50.000,00

137.

Jollykop Travel доо Копаоник

50.000,00

138.

Аутопревозник и услуге смештаја Светислав Вуковић Милатковиће

50.000,00

139.

УР Ас-990 Биљановац

50.000,00

140.

СТР Дејан Робна пијаца Рашка

50.000,00

141.

УР Мрвица 995 Копаоник

50.000,00

142.

Адвокат Милош Младеновић Рашка

50.000,00

143.

Адвокат Ђорђе Танасковић Рашка

50.000,00

144.

Адвокат Оливера Бабић Рашка

50.000,00

145.

УР Happy Рашка

50.000,00

146.

Туристичка агенција Euroholiday 2017 доо Рашка

50.000,00

147.

Фризерски салон Круна чардака Копаоник

50.000,00

148.

Кафе бар Треф Баљевац

50.000,00

149.

УР Веселинка Граховац Рашка

50.000,00

150.

Фризерски салон СЗР Ана Рашка

50.000,00

151.

Фризерски салон Чупко Рашка

50.000,00

152.

УР Боем 2018 Рашка

50.000,00

153.

Фризерски салон Бојана Баљевац

50.000,00

154.

Винарија Мећава доо Копаоник

50.000,00

155.

Мушки фризер Горан Вугделија

50.000,00

156.

Blueberry caffe Копаоник

50.000,00

157.

СУР Комита Копаоник

50.000,00

158.

The Pub 021 Копаоник

50.000,00

159.

Цветна бајка 037 Рашка

50.000,00

УКУПНО  7.950.000,00

 Р.бр.

                           Подносилац захтева

Износ/дин.

1.

Угоститељска радња Романса 007 Рашка

150.000,00

2.

Угоститељска радња Пасаж Рашка

150.000,00

3.

СУР Кафе бар Рамона Рашка

150.000,00

4.

СУЗР Етно Долче Вита Рашка

150.000,00

5.

УР Way-KNP Рашка

150.000,00

6.

ППУ Веразо ДОО Рашка

150.000,00

7.

Бурегџијска радња Рашка

150.000,00

8.

УР Душанов конак 1990 Рашка

150.000,00

9.

УТР Јагњило 1986 Рашка

150.000,00

10.

УР Fast food 080 Рашка

150.000,00

11.

СУТР Вележ Јошаничка Бања

150.000,00

12.

УР Чакмара Рашка

150.000,00

13.

Кетеринг Томовићи 2018 Рашка

150.000,00

14.

УР Антерија 2006 Јошаничка Бања

150.000,00

15.

УР Арена РА Рашка

150.000,00

16.

СУР Бреза Варево

150.000,00

17.

СУР Бреза 2 Рашка

150.000,00

18.

Аутопревозник Живковић Владан Рашка

150.000,00

19.

Маркет ресторан Триангле Коп Рашка

150.000,00

20.

УР Излог 983 Рашка

150.000,00

21.

УР Спорт кафе 980 Копаоник

150.000,00

22.

СП Нецо сигнал ДОО Рашка

150.000,00

23.

Караван ДОО Рашка

150.000,00

24.

УР Караван 123 Рашка

150.000,00

25.

Маглич 2016 доо Копаоник

150.000,00

26.

УТР Код Макса Рашка

150.000,00

27.

УР Чакмара Рашка

150.000,00

28.

УР La Toscana Рашка

150.000,00

29.

УР Стари путник Јошаничка Бања

150.000,00

30.

УР Chalet coffee & restaurant Копаоник

150.000,00

31.

УР Вила Траг Копаоник

150.000,00

32.

ЗТУР Извор Рашка

150.000,00

33.

УР Ада бистро Баљевац

150.000,00

УКУПНО 4.950.000,00

Р.бр.

                           Подносилац захтева

Износ/дин.

1.

СЗТУР Грађевинар Рашка

300.000,00

2.

КАВИМ а.д. Рашка

300.000,00

3.

УР Рио Коп 2020 Копаоник

300.000,00

4.

СТУР Ало Ало Копаоник

300.000,00

5.

ЈАТ апартмани ДОО Копаоник

300.000,00

6.

Путник Копаоник доо Копаоник

300.000,00

7.

Кафе Вавилон 2020 Рашка

300.000,00

8.

Zoned expo доо Копаоник

300.000,00

9.

Хотел Сребрна лисица Копаоник

300.000,00

10.

Хотел Краљеви чардаци Копаоник

300.000,00

УКУПНО 3.000.000,00

II
Средства уплатити на текуће рачуне привредника и предузетника из става I ове Одлуке.

III
О спровођењу ове Одлуке стараће се Одсек за буџет и финансије Општинске управе у Рашки и Комисија за спровођење Одлуке о помоћи општине Рашка привредницима и предузетницима са територије општине Рашка.

IV
Ову Одлуку објавити на Огласној табли Општинске управа Рашка и званичној интернет страници општине Рашка.

V
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАШКА
III Број: 06-IV-81/2020-5
Дана 05. јуна 2020. године

81. СЕДНИЦA ЧЕТВРТОГ САЗИВА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА ће се одржати 05. јуна 2020. године (петак) у Сали Општинске управе Рашка (ул. Предрага Вилимоновића бр. 1) са почетком у 10,00 часова.
За ову седницу предложен је следећи

ДНЕВНИ РЕД
- РАЗМАТРАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 80. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА;
1. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ ДУЖНОСТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Игњат Ракитић, председник општине;
2. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ПОСТАВЉЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Игњат Ракитић, председник општине;
3. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ ЈЕДНОКРАТНЕ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ ПРИВРЕДНИЦИМА И ПРЕДУЗЕТНИЦИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ РАШКА – I ЦИКЛУС;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Загорка Шумарац, председник Комисије за спровођење Одлуке о помоћи општине Рашка привредницима и предузетницима са територије општине Рашка;
4. ТЕКУЋА ПИТАЊА.

50. СЕДНИЦA ОСМОГ ОДБОРНИЧКОГ САЗИВА СО-е РАШКА ће се одржати 04. јуна 2020. године (четвртак) у Сали Скупштине општине Рашка са почетком у 8,00 часова.
За ову седницу предложен је следећи

Д Н Е В Н И Р Е Д
- УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 49. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАШКА;
1. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКA ДУЖНОСТИ СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Мирјана Скорић, председник Скупштине општине;
2. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ПОСТАВЉЕЊУ СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Мирјана Скорић, председник Скупштине општине;
3. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА И ИНИЦИЈАТИВЕ.

На основу чл. 13. Правилника о начину, мерилима и критеријумима финансирања и суфинансирања пројеката удружења од јавног интереса средствима из буџета општине Рашка Комисија за спровођење поступка доделе бесповратних финансијских средстава  из буџета општине Рашка, заседала је 29.05.2020. године и усвојила:
ПРЕЛИМИНАРНЕ РАНГ ЛИСТЕ ЗА ПРОЈЕКТЕ УДРУЖЕЊА
КОЈА СУ УЧЕСТВОВАЛА НА  КОНКУРСИМА РАСПИСАНИМ  28.02.2020.ГОДИНЕ
  УДРУЖЕЊЕ НАЗИВ ПРОЈЕКТА ДОДЕЉ. СРЕДСТВА Бод. Комис КОМНЕТАР (ОБРАЗЛОЖЕЊЕ)
  ЈАВНИ КОНКУРС У ОБЛАСТИ "КУЛТУРЕ"
1 Културно уметничко друштво "Брвеница" Meђународни фестивал Брвеница – пева и игра 100.000,00 65,50 Ревидирани предлог пројекта се усваја у целости
2 Ансамбл народних игара и песама „Фрула“  “У ИСТОМ КОЛУ” 0,00 х Пројекат није разматран  на основу  чл. 9. Пословника о раду Комисије. Тражена документација и неки подаци у пројектној документацији нису комплетни. 
3 Српска православна црквена општина Никољачка Христос Васкрсе, радости моја! 0,00 x Пројекат није разматран  на основу  чл. 9. Пословника о раду Комисије и није у складу са одлуком Општинског већа III Број: 06-IV-80/2020-20 од 20. маја 2020. године 
4 КУД "Јошаничка Бања"            „Културно наслеђе Јошаничке Бање“  201.500,00 76,25 Ревидирани предлог пројекта се усваја у целости
5 Културно уметничко друштво "Рашка" Очување културе и традиције  169.120,00 71,50 Ревидирани предлог пројекта се усваја у целости
6 Центар за алтернативну културу Обележавање 30 године рада рок групе РУЉА 120.000,00 68,50 Ревидирани предлог пројекта се усваја у целости
7 Етно уметнички клуб "Черењски" „МОСТОВИ КУЛТУРНЕ И УМЕТНИЧКЕ САРАДЊЕ“  122.000,00 65,75 Предложени ревидирани предлог пројекта је позитивно оцењен и делимично одобрен за финансирање
8 Рефлексија Интерфејс 80.200,00 64,50 Ревидирани предлог пројекта се усваја у целости
9 КУД  "Рудар" Баљевац ФЕСТИВАЛИ ФОЛКЛОРА“ ВИДОВДАН“ И „ СУСРЕТИ ВЕТЕРАНА“ 90.000,00 64,00 Ревидирани предлог пројекта се усваја у целости
  1.070.000   882.820,00    
  ЈАВНИ КОНКУРС У ОБЛАСТИ "ДРУШТВЕНЕ БРИГЕ О ОСЕТЉИВИМ ГРУПАМА"
10 Дечји савез општине Рашка “ДЕТЕ ЈЕ ДЕТЕ, ДА ГА ВОЛИТЕ И РАЗУМЕТЕ“ 518.200,00 72,00 Предложени ревидирани предлог пројекта је позитивно оцењен и делимично одобрен за финансирање
11 Удружење особа са инвалидитетом "Срна" „Интеграција особа са ивалидитетом“ 99.000,00 73,75 Ревидирани предлог пројекта се усваја у целости
12 Удружење "БеННем" огранак Рашка „Дела а не речи“ 57.000,00 63,75 Предложени ревидирани предлог пројекта је позитивно оцењен и делимично одобрен за финансирање
13 Удружење пензионера општине Рашка Побољшање услова рада у пензионерском клубу Рашка  90.200,00 65,75 Предложени ревидирани предлог пројекта је позитивно оцењен и делимично одобрен за финансирање
14 Друштво за борбу против шећерне болести "Рашка" Породица и дијабетес! 100.650,00 71,75 Ревидирани предлог пројекта се усваја у целости
15 Актив Жена Јошаничка Бања „Оснаживање жена Јошаничке Бање“ 93.250,00 67,50 Предложени ревидирани предлог пројекта је позитивно оцењен и делимично одобрен за финансирање
16 Месна организација жена Рашка ,,Лепа реч злата вреди“ 0,00 x Пројекат није разматран  на основу  чл. 9. Пословника о раду Комисије и није у складу са одлуком Општинског већа III Број: 06-IV-80/2020-20 од 20. маја 2020. године
17 Међуопштинска организација савеза слепих Србије Нови Пазар „Препознајте бели штап“ 35.080,00 64,25 Предложени ревидирани предлог пројекта је позитивно оцењен и делимично одобрен за финансирање
18 Удружење цивилних инвалида рата Нови Пазар „Оснажимо њихове преостале способности“ 33.000,00 62,50 Предложени ревидирани предлог пројекта је позитивно оцењен и делимично одобрен за финансирање
19 Удружење глувих и наглувих Нови Пазар „ Глас тишине „ 35.000,00 64,25 Предложени ревидирани предлог пројекта је позитивно оцењен и делимично одобрен за финансирање
20 Друштво за церебралну парализу Нови Пазар „ Процес социјализације особа са церебралном парализом у општини Рашка“ 38.350,00 64,75 Предложени предлог пројекта је позитивно оцењен и делимично одобрен за финансирање
  1.240.000   1.099.730,00    
  ЈАВНИ КОНКУРС У ОБЛАСТИ "ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ОЧУВАЊА ПРИРОДЕ"
21 Удружење „Зелена љубљв“ ЕКО ВЕСТ ЗА ВИШУ СВЕСТ 0,00 x Пројекат није разматран  на основу  чл. 9. Пословника о раду Комисије и није у складу са одлуком Општинског већа III Број: 06-IV-80/2020-20 од 20. маја 2020. године
22 Гљиварско друштво "Копаоник" Едукација становништва општине Рашка о значају гљива(заштита, употреба у исхрани, лековитост) 114.120,00 70,50 Предложени ревидирани предлог пројекта је позитивно оцењен и делимично одобрен за финансирање
23 Миколошко гљиварски савез Србије Улога гљива у очувању природе и заштите животне средине на територији општине Рашка 0,00 59,75 На основу члана 13. става 3. Правилника о начину, критеријумима и поступку доделе средстава из буџета општине Рашка за   подстицање пројеката од јавног интереса које реализују удружења, пројекат није предмет избора за доделу средстава 
24 Удружење љубитеља природе «Градина» - Рашка “Буди неко – буди еко“ 114.900,00 72,75 Предложени ревидирани предлог пројекта је позитивно оцењен и делимично одобрен за финансирање
  230.000   229.020,00    
  ЈАВНИ КОНКУРС У ОБЛАСТИ "ТУРИЗМА"
25 Етно уметнички клуб "Черењски" „11 САЈАМ ЗДРАВЕ ХРАНЕ, СТАРИХ ЗАНАТА И НАРОДНЕ КУЛТУРЕ“ 0,00 59,75 На основу члана 13. става 3. Правилника о начину, критеријумима и поступку доделе средстава из буџета општине Рашка за   подстицање пројеката од јавног интереса које реализују удружења, пројекат није предмет избора за доделу средстава 
26 Манастир Светих Благовести Градац „Оно што сте учинили једном од моје мале браће, учинили сте мени.“ (Мт, 25;40) 50.000,00 78,50 Ревидирани предлог пројекта се усваја у целости
  50.000   50.000,00    
  ЈАВНИ КОНКУРС У ОБЛАСТИ "ПОЉОПРИВРЕДЕ"
27 Удружење пчелара "Рашка" ,,ВОСАК КАО ЛЕК“ 115.038,00 75,00 Ревидирани предлог пројекта се усваја у целости
28 Удружење произвођача ракије Баљевац „ 9. Ракијада“ 0,00 58,50 На основу члана 13. става 3. Правилника о начину, критеријумима и поступку доделе средстава из буџета општине Рашка за   подстицање пројеката од јавног интереса које реализују удружења, пројекат није предмет избора за доделу средстава 
29 Друштво пчелара Баљевац ЗЛАТНА ПЧЕЛА-ПЧРЛАРЕЊЕ БЕЗ ГРАНИЦА 83.800,00 65,25 Предложени предлог пројекта је позитивно оцењен и делимично одобрен за финансирање
  200.000   198.838,00    
  ЈАВНИ КОНКУРС У ОБЛАСТИ "УНАПРЕЂЕЊА КАПАЦИТЕТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА "
30 Омладински едукативни клуб Синергија Удружења грађана у служби младих  0,00 x Пројекат није разматран  на основу  чл. 9. Пословника о раду Комисије и није у складу са одлуком Општинског већа III Број: 06-IV-80/2020-20 од 20. маја 2020. године
31 Клуб ликовних уметника "Рашка школа" „Развој ликовне уметности у Рашки“ 50.000,00 70,50 Ревидирани предлог пројекта се усваја у целости
  50.000   50.000,00    

На основу члана 44, Став 1, Тачка 6., Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС”, број 129/07, 83/2014 – др. Закон 47/2018), члана 55. Статута Општине Рашка (“Службени гласник Општине Рашка бр. 197”), а у вези са реализацијом пројекта “Покрени се!” и уговором о реализацији пројекта закљученим с Канцеларијом Уједињених нација за пројектне услуге (Грант-108), од 8. августа 2019. године, председник Општине Рашка, на основу Одлуке о критеријумима избора кандидата/кандидаткиња бр. 45/2020., од 25.2.2020. године и претходно достављеног мишљења Комисије за избор кандидата/киња, доноси:

ОДЛУКУ

О избору кандидата/киња за једномесечну обуку за Word Press администратора:

1. Ана Ковачевић
2. Игњат Чоловић
3. Јасмина Радоичић
4. Иван Јекић
5. Нина Неранџић
6. Лазар Точиловац
7. Николина Грбовић
8. Немања Вучковић
9. Василија Марсенић
10. Павле Миленковић
11. Теодора Милосављевић
12. Исидора Мартаћ
13. Матија Петровић
14. Алекса Вујанац

 

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр.
62/06, 65/08 – др. закон, 41/09, 112/15, 80/17 и 95/18– др. закон), Правилника о условима и поступку
давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини („Сл. гласник РС“
бр.16/2017, 111/2017, 18/2019, 45/2019, 3/2020 и 25/2020) и члана Члан одлуке 1 и 2 Одлуке о
одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у
државној својини («Службени гласник општине РАШКА» број 168), Председник општине РАШКА
је дана ______________ године, донео
ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
У ОПШТИНИ РАШКА
и расписује
О Г Л А С
ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У
У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У
ОПШТИНИ РАШКА

I
- Предмет јавног надметања -
Расписује се оглас за прикупљање писаних понуда у првом кругу за давање у закуп и на
коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини РАШКА
2. Увид у документацију: графички преглед катастарских парцела по катастарским општинама
и списак парцела по формираним јавним надметањима (комплексима), која су предмет издавања у
закуп и на коришћење, може се извршити у згради општине РАШКА, у канцеларији бр 17 сваког
радног дана од 10 до 14 часова.
Контакт особа Зоран Сташевић, тел. 062/454-850.
3. Земљиште из овог огласа даје се у виђеном стању.

Опширније на линку : https://drive.google.com/file/d/1Ln9SLhQZduayUa0b_k1v8CMaEj2ptDmg/view?usp=sharing

Епидемиолошка ситуација на територији општине Рашка је повољна. У последњих 8 дана није забележен ниједан случај инфекције корона вирусом. Завод за јавно здравље Краљево саопштио је да је 26. и 27.маја маја у Ковид амбуланти Дома здравља Рашка тестирано 14 особа. Сви налази су били негативни.
Број пацијената који су потпуно излечени порастао је на 44, док 13 чека друго тестирање. На хоспиталном лечењу су 2 пацијента.
Прва 2 случаја обољевања од Ковида 19 у Рашки потврђена су 25.марта. Последња особа која је била позитивна на корона вирус евидентирана је 20.маја. Током епидемије вирус је лабораторијски потврђен код 59 лица са територије општине Рашка. У Ковид амбуланти Дома здравља Рашка од 13.априла до данас тестирано је 278 особа.

28.05.2020.године

Комисија за развој пољопривреде у општини Рашка на основу Одлуке о буџету општине Рашка за 2020. годину и Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Рашка за 2020. годину а по претходно прибављеној сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде број 320-40-2260/2020-09 од 27.04.2020. године, на седници одржаној 18. маја 2020. године, расписује

КОНКУРС
За доделу подстицајних средстава по Програму подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за 2020. годину

Општи услови конкурса за све подстицаје:
-Да је комерцијално породично пољопривредно газдинство или правно лице са територије општине Рашка са активним статусом регистровано код Управе за трезор, филијала Нови Пазар, експозитура Рашка, у складу са Правилником о упису у регистар пољопривредног газдинства („Службени гласник РС“ бр. 17/2013);
- Да један исти корисник може остварити подстицаје само по једном основу из Програма и само једном може конкурисати ( осигурање не улази у ову ставку);
- Да су поред општих услова из Програма испунили и посебне услове конкурса;
- Да је предмет инвестиције реализован после 01. новембра 2019. године;
- Корисници који се нису домаћински понашали према подстицајним мерама, кредитима и другим врстама помоћи које је општина Рашка давала у протеклом периоду, тј. корисници који нису измирили дуговања према општини Рашка немају право да конкуришу.

Опширније на линку: https://drive.google.com/file/d/1QYkJmOUa_kSElKLtAMRlBUvzNtBowJTu/view?usp=sharing

Епидемиолошка ситуација на територији општине Рашка је мирна. У петак, 22.маја, у Ковид амбуланти Дома здравља Рашка узети су узорци од 12 лица код којих је постојала сумња на присуство вируса корона. Сви тестови су били негативни. Последњи случај обољевања од Ковида 19 у Рашки је забележен је 20.маја.
Од почетка епидемије нови вирус потврђен је код 59 особа. Излечених пацијента је 37. На кућном лечењу се налази 9 лица која су са једним негативним тестом отпуштена из болница и чекају друго тестирање. Према важећим протоклима, пацијент се са болничког лечења отпушта са једним негативним тестом, а друго тестирање се обавља по истеку 14 дана кућне изолације. У ковид амбуланти Дома здравља Рашка од 13.априла данас тестирано је 246 особа.


25.05.2020.године

Нема новоинфицираних вирусом корона на територији општине Рашка. Јуче је тестирано 6 особа и сви налази су били негативни. Од почетк епидемије од Ковида 19 оболело је 59 лица. 31 особа је излечена, док се 15 пацијената који су из болница отпуштени са једним негативним тестом налази у кућној изолацији и чека друго тестирање. Тек када други тест буде негативан, сматраће се потпуно излеченим. Од 13. априла у Ковид амбуланти Дома здравља Рашка тестиране су 234 особе са симптомима који су упућивали на могуће присуство новог вируса.


22.05.2020.године

49. СЕДНИЦA ОСМОГ ОДБОРНИЧКОГ САЗИВА СО-е РАШКА
ће се одржати 26. маја 2020. године (уторак) у Сали Дома културе у Рашки са почетком у 10,00 часова.
За ову седницу предложем је следећи
Д Н Е В Н И Р Е Д
- УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 48. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАШКА;
1. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОПШТИНСКОГ ПРАВОБРАНИЛАШТВА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2019. ГОДИНУ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈA О РАДУ ОПШТИНСКОГ ПРАВОБРАНИЛАШТВА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2019. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Горица Гајевић, општински правобранилац;
2. ПРОГРАМ И ПЛАНА РАДА ОПШТИНСКОГ ПРАВОБРАНИЛАШТВА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2020. ГОДИНУ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ И ПЛАН РАДА ОПШТИНСКОГ ПРАВОБРАНИЛАШТВА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2020. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Горица Гајевић, општински правобранилац;
3. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ И ИЗВРШЕЊУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП ПУТЕВИ РАШКА ЗА 2019. ГОДИНУ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ И ИЗВРШЕЊУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП ПУТЕВИ РАШКА ЗА 2019. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Дарко Милићевић, директор ЈКП Путеви Рашка;
4. ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „РАШКА“ ЗА 2019. ГОДИНУ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „РАШКА“ ЗА 2019. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Радомир Јаћовић, директор ЈКП „Рашка“;
5. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ „РАШКА“ ЗА 2019. ГОДИНУ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈA О РАДУ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ „РАШКА“ ЗА 2019. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Раденко Цветић, директор ТО „Рашка“;
6. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ, ОБРАЗОВАЊЕ И ИНФОРМИСАЊЕ „ГРАДАЦ“ ЗА 2019. ГОДИНУ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈA О РАДУ ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ, ОБРАЗОВАЊЕ И ИНФОРМИСАЊЕ „ГРАДАЦ“ ЗА 2019. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Дејан Котурановић, директор ЦКОИ „Градац“;
7. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЈАВНЕ УСТАНОВЕ „СПОРТСКИ ЦЕНТАР“ РАШКА ЗА 2019. ГОДИНУ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈA О РАДУ ЈАВНЕ УСТАНОВЕ „СПОРТСКИ ЦЕНТАР“ РАШКА ЗА 2019. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Лазар Пауновић, директор ЈУ „Спортски центар“ Рашка;
8. ГОДИШЊИ ПРОГРАМ МЕРА И РАДОВА НА СМАЊЕЊУ РИЗИКА ОД ПОПЛАВА ЗА ВОДЕ II РЕДА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2020. ГОДИНУ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА МЕРА И РАДОВА НА СМАЊЕЊУ РИЗИКА ОД ПОПЛАВА ЗА ВОДЕ II РЕДА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2020. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Зоран Сташевић, саветник за послове пољопривреде и водопривреде;
9. ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА ЗА ВОДОТОКЕ II РЕДА ЗА ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2020. ГОДИНУ И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ОПЕРАТИВНОГ ПЛАНА ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА ЗА ВОДОТОКЕ II РЕДА ЗА ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2020. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Зоран Сташевић, саветник за послове пољопривреде и водопривреде;
10. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОПШТИНСКОМ ВЕЋУ ОПШТИНЕ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Слободан Ристовић, секретар СО;
11. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ УРБАНИСТИЧКИХ ЗОНА И БЛОКОВА ЗA ОДРЖАВАЊE И УНАПРЕЂИВАЊЕ СВОЈСТАВА ЗГРАДЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Слободан Ристовић, секретар СО;
12. РАЗМАТРАЊЕ ЗАХТЕВА ПУ „ВЕСЕЛО ДЕТИЊСТВО“ ЗА ОСЛОБАЂАЊЕ ПЛАЋАЊА РЕЗЕРВАЦИЈЕ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Слободан Ристовић, секретар СО;
13. РАЗМАТРАЊЕ ОДЛУКЕ СКУПШТИНЕ РЕГИОНАЛНОГ ЦЕНТРА ЗА УПРАВЉАЊЕ КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ „РЕГИОН КРАЉЕВО” О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА РЕГИОНАЛНОГ ЦЕНТРА СА ПРЕДЛОГОМ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Слободан Ристовић, секретар СО;
14. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ЕКСТЕРНОЈ РЕВИЗИЈИ ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2019. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Миладија Миливојевић, шеф Одсека за финансије, буџет и ЛПА;
15. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ АБ СТУБА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, начелник Општинске управе Рашка;
16. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА САНАЦИЈИ ОБЈЕКТА СПЦ, ЦРКВА СВ. ПЕТКЕ У КРАВИЋУ, КОЈА СЕ НАЛАЗИ НА КАТАСТАРСКОЈ ПАРЦЕЛИ БР. 1021 КО КРАВИЋЕ, КОЈА СЕ НАЛАЗИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, начелник Општинске управе Рашка;
17. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА САНАЦИЈИ ОБЈЕКТА СПЦ, ЦРКВА СВ. ПРОРОКА ИЛИЈЕ У ИВАЊУ, КОЈА СЕ НАЛАЗИ НА КАТАСТАРСКОЈ ПАРЦЕЛИ БР. 1648 КО БОРОВИЋЕ, КОЈА СЕ НАЛАЗИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, начелник Општинске управе Рашка;
18. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОТУЂЕЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Анђелка Маринковић, председник комисије за отуђење непокретности;
19. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, председник комисије за прибављање непокретности у јавну својину непосредном погодбом;
20. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ОТУЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Владан Станишић, председник комисије за располагање грађевинским земљиштем;
21. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА И ИНИЦИЈАТИВЕ.

 

На основу Одлуке о проглашењу ванредног стања (“Сл. гласник РС”, бр. 29/2020), Одлуке о проглашењу болести COVID 19 изазване вирусом SARS-CoV-2 заразном болешћу (“Сл. гласник РС”, бр. 23/2020-3, 24/2020-3, 27/2020-13, 28/2020-3, 30/2020-3, 32/2020-3, 35/2020-18, 37/2020-3, 38/2020-17, 39/2020-4, 43/2020-4, 45/2020-3, 48/2020-4, 49/2020-3, 59/2020-3, 60/2020-263), Одлуке Општинског већа III Број: 06-IV-76/2020-1 о привременој обустави извршење појединих расхода и издатака свим корисницима средстава буџета општине Рашка и Одлуке о укидању ванредног стања (“Сл. гласник РС”, бр. 65/2020), Општинско веће општине Рашка на седници одржаној дана 20. маја 2020. године, доноси

ОДЛУКУ
о процедури измена предлога пројеката удружења на основу јавних конкурса расписаних 28.02.2020.г. за доделу средстава из буџета Општине Рашка за подстицање пројеката или недостајућег дела средстава за финансирање пројеката од јавног интереса које реализују удружења за 2020. годину

Члан 1.
Овом одлуком ближе се уређују услови и критеријуми за измену предлога пројеката удружења која су на расписани конкурс, у законском року, доставила своје предлоге пројеката закључно са 13. мартом 2020. године.

Члан 2.
Како би Комисија извршила бодовање и рангирање пројектних предлога, у складу са новонасталим условима, удружења су у обавези да доставе следећу ревидирану документацију:
1) Ревидиран образац предлога пројекта;
а) Ревидирани образац не сме садржати предлоге нових пројектних активности.
б) Уколико је могуће, првобитно планиране активности , али искључиво у истоветном облику, које су биле планиране до 1. јуна 2020. могу се уврстити у ревидирани предлог пројекта и реализовати у неком новом термину закључно до 10.12.2020. и приказати у тачки 15. План активности и трајање. У супротном, нпр. обележавање неког значајног датума који је прошао, манифестације која није одржана из познатих разлога, као и друге активности које је немогуће организовати у новом термину, не могу се уврстити у ревидирани образац предлога пројекта.
в) сви трошкови који су првобитно били планирани као путовања на активности и манифестације у земљи и иностранству неће бити прихватљиви.
г) прихватљиве су само активности које се одржавају на територији општине Рашка у складу са мерама Владе Србије које су на снази све док траје опасност од ширења заразе болести covid 19. Одговорност за последице не придржавања ових мера сносиће удружење које је организатор конкретне активности
д) Уколико се ради о планирању учешћа на активностима и манифестацијама које организује Општина Рашка претходно проверити да ли ће исте бити организоване.
2) Ревидиран образац буџета пројекта;
а) Називи ставки у ревидираном буџету морају бити идентични са називима и редним бројевима као у првобитном предлогу буџета. Ревидиране ставке не могу бити приказане у већем новчаном износу него у првобитном предлогу буџета. Ставке које из објективних разлога неће бити финансиране у ревидираном буџету, приказују се под истим редним бројевима као у првобитном предлогу буџета, само се ти називи прецртавају и уписује се вредност 0,00дин. као трошак финансиран од стране Општине Рашка.
б) Дозвољено је у ревидираном буџету рашчлањавање постојећих ставки буџета на подставке како би се прецизније објаснио њихов садржај (нпр. 2.1. се може разложити на 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3.... с тим да нпр. износ наведених подставки не може прећи укупан износ основне ставке 2.1.) Ревидиране ставке морају бити истог редног броја и назива као у првобитном предлогу буџета.
в) Свака ставка и подставка ревидираног буџета мора садржати: јединицу, број јединице и бруто цену по јединици уколико то није био случај у првобитном предлогу буџета.
3) Ревидиран образац наративног буџета пројекта; ПОСЕБНО ВАЖНО:
а) Наративни образац ревидираног буџета мора имати истоветне бројеве и називе као и ревидиране буџетске ставке и уз то детаљан опис (посебно назив активности, број учесника, датум реализације и друге неопходне информације) и спецификацију трошкова (неопходне количине (никако паушалне процене), цене засноване на тржишним информацијама и сл.)
4) Свако одступање од наведених упутстава значиће аутоматску дисквалификацију предлога пројекта из процеса бодовања и рангирања.

Члан 3.
Рок за достављање ревидираних предлога пројеката је 7 дана од дана објављивања ове одлуке.
Ревидирани предлози пројеката се достављају на адресу: Општинска управа Рашка – Услужни центар, Предрага Вилимоновића бр. 1, 36350 Рашка.
Уколико удружење у назначеном року не достави тражену документацију сматраће се да је одустало од предлога пројекта.

Члан 4.
Начин преноса финансијских средстава, за одобрене ревидиране предлоге пројеката, ближе ће се дефинисати уговором између даваоца и корисника средстава.

Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се на огласној табли Општинске управе и интернет страници Општине Рашка.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАШКА
III Број: 06-IV-80/2020-20
Дана: 20. маја 2020. године

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ РАШКА
Игњат Ракитић

 

О б р а з л о ж е њ е

Председник Општине Рашка је 28.02.2020. расписао 6 јавних конкурса за доделу средстава из буџета Општине Рашка за подстицање пројеката или недостајућег дела средстава за финансирање пројеката од јавног интереса које реализују удружења за 2020. годину. На конкурс је у законском року, до 13.03.2020. пристигао 31 пројекат.
Дана 15.03.2020. проглашено је ванредног стања које је трајало до 06.05.2020.
У предлозима пројеката удружења многе активности су биле планиране за април и мај. Такође неке од планираних активности, које тек треба да се реализују, нису у складу са мерама и препорукама Владе Србије које су на снази све док траје опасност од ширења заразе болести covid 19.
Поступајући по важећим одлукама, упутствима и препорукама, све у циљу да се предлози пројеката удружења усагласе са насталом ситуацијом, и удружењима омогући рационалнија, ефикаснија и безбеднија реализација планираних активности, предлажем Општинском већу да донесе одлуку о процедури делимичних измена достављених предлога пројеката удружења.


Зоран Симовић, члан Општинског већа