email: info@raska.org.rs | Тел: 036/736-244 | Адреса: Ибарска бр.2,36350 Рашка

A- A A+
  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • slider6.jpg
  • slider7.jpg
  • slider8.jpg
Веб сајт:: http://www.raska.gov.rs

На основу Одлуке Општинског веће општине Рашка о расписивању Јавног конкурса за учешће домаћинстава у спровођењу мере енергетске санације уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе и унапређење термотехничког система путем уградње циркулационих пумпи III број: 06-V-23/2023-11 од 16. јуна 2023. године и Правилника о суфинансирању енергетске санације породичних кућа и станова путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе и унапређење термотехничког система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи , термостатских вентила и делитеља топлоте по основу јавног позива за суфинансирање програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова, број 06-V-41/2022-7, од 12. априла 2022. године, општина Рашка (у даљем тексту: Правилник)

расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
за суфинансирање уградње соларних панела за производњу електричне енергије на породичним кућама и унапређење термотехничког система путем уградње циркулационих пумпи, на територији општина Рашка за 2023. годину (ЈП 1/22)

I ПРЕДМЕТ

Предмет финансирања обухвата следеће:

1) набавку и уградњу соларних панела, инвертера и пратеће инсталације за породичне куће за производњу електричне енергије за сопствене потребе, уградње двосмерног мерног уређаја за мерење предате и примљене електричне енергије, и израде неопходне техничке документације и извештаја извођача радова на уградњи соларних панела и пратеће инсталације за производњу електричне енергије који су у складу са законом неопходни приликом прикључења на дистрибутивни систем. Снага соларних панела не може бити већа од одобрене снаге мерног места, која је наведена у рачуну за утрошену електричну енергију, а максимално до и једнако 6 kW и остале неопходне инсталације за производњу електричне енергије и прикључење на дистрибутивни систем у складу са Прилогом 4 из Јавног позива;
2) уградњу електронски регулисаних циркулационих пумпи за породичне куће,
Домаћинстава(за породичне куће и станове) не могу да конкуришу за више од једне мере енергетске ефикасности из овог одељка.
Укупно средства које општина заједно са средствима Управе за подстицање и унапређење енергетске ефикасности Републике Србије додељује путем овог конкурса износе за меру из одељка I. став 1. тачка 1) Јавног позива 5.000,000,00 динара а за мере из одељка I. став 1. тач 2) Јавног позива 2.000.000,00 динара.

II КОРИСНИЦИ СРЕДСТАВА

Корисници бесповратних средстава су домаћинства изузев:
1. власника посебних делова стамбено-пословног објеката који не служе за становање;
2. власника стамбених објеката који су у претходне две године после достављања Решења о додели бесповратних средстава за сличне активности одустали од спровођења активности.

III УСЛОВИ ПРИЈАВЕ НА КОНКУРС

Право учешћа на конкурсу имају домаћинства која испуњавају следеће услове:

1. да је подносилац пријаве:
1. власник објекта за који подноси пријаву и да је подносилац пријаве власник или носилац права над бројилом, или
2. уколико подносилац пријаве није власник објекта за који се подноси пријава, неопходно је да има пријаву боравка на адреси објекта за који подноси пријаву и уз пријаву да поднесе писану сагласност власника објекта оверену од стране јавног бележника да се за објекат може поднети пријава;
2. да је прикључен на дистрибутивну мрежу електричне енергије и да је на последњем рачуну за потрошњу електричне енергије регистрована потрошња од минимум 30 kWh.;
Уколико има више од једног власника породичне куће, потребно је доставити сагласност осталих власника приликом пријаве.
Уколико подносилац пријаве није власник породичне куће, потребно је доставити сагласност власника.

IV МАКСИМАЛНА ВИСИНА СРЕДСТАВА СУФИНАНСИРАЊА

Максимални износ средстава подстицаја који се додељује:
1) за меру из одељка I, тачка 1) која се односи на набавку и уградњу соларних панела , представља мањи износ од:
- 50% од вредности укупне инвестиције са ПДВ ом, а максимално 420.000 динара са ПДВ-ом, и;
- износа који се добија множењем снаге у kW соларних панела из достављене профактуре, са износом од 70.000 динара са ПДВ-ом;
2) за меру из одељка I, тачка 2) која се односи на уградњу електронски регулисаних циркулационих пумпи 50% од износа предрачуна за радове и опрему са ПДВ-ом, а максимално 15.000,00 динара са ПДВ-ом по циркулационој пумпи;

ОПШИРНИЈЕ У ПРИЛОГУ

Чланови Општинског већа усвојили су Одлуку о приступању изради Измена и допуна Плана детаљне регулације Суво Рудиште на Копаонику. Плански основ за израду Измена и допуна Плана је Просторни план подручја посебне намене Националног парка Копаоник. Носилац израде плана је Општинска управа Рашка. На седници ОВ усвојена је Одлука о прибављању непокретности у јавну својину и отуђењу земљишта из јавне својине непосредном погодбом путем размене. Овом одлуком Општина Рашка постаје власник некадашњег хотела „Престиж“, површине у основи 206 метара квадратних, као и парцеле на потезу Луг – бивше стовариште „Југопетрола“, укупне површине 4.880 метара квадратних са припадајућим објектима. Објекти и земљиште размењују се за грађевинску парцелу на Копаонику површине 1.189 метара квадратних.
Поменуте одлуке ће се наћи на дневном реду наредне седнице СО Рашка и одборници ће о њима дати коначну реч.
У наставку седнице, већници су усвојили Одлуку о спровођењу пописа непокретности физичких и правних лица на територији општине Рашка. Попис се ради како би базе података и евиденције значајне за утврђивање пораза на имовину биле ажуриране. Попис ће трајати од 1. јула до 30. новембра. Општинско веће је усвојлило Одлуку о расписивању Јавног конкурса за суфинансирање уградње соларних панела за производњу електричне енергије на породичним кућама и унапређење термотехничког система путем уградње циркулационих пумпи. За спровођење ове две мере Општина Рашка и Управа за подстицање и унапређење енергетске ефикасности издвојиће 7 милиона динара. Конкурс је отворен од 16. јуна до 6. јула. Веће је усвојило Решење Комисије за доделу финансијске помоћи за лечење стерилитета. У претходном периоду Комисији су достављена четири захтева за рефундирање трошкова лечења. Право на новчану помоћ остварила су два подносиоца захтева, док су два предмета одбачена јер нису у складу са Правилником. Веће је усвојило предлог Комисије за доделу награда и једнократних новчаних накнада надареним ученицима и студентима. Финансијску подршку од по 30.000,00 динара добиће 3 студенткиње. На седници Општинског већа усвојен је Закључак Комисије за социјална питања. Комисија је разматрала 24 захтева за доделу новчане помоћи. Позитивно су решена 22 предмета.

16. 06. 2023. године

Статистистички годишњак Општине Рашка је основна статистичка публикација Општинске управе Општине Рашка у којој се објављују званични статистички подаци. Ова публикација на свеобухватан и систематски начин пружа избор најважнијих података из свих области друштвеног и економског живота.

У обради података коришћени су јединствени методолошки поступци, тако да су подаци упоредиви са одговарајућим показатељима за Републику Србију. Овом публикацијом је обухваћено преко 1.000 података о Општини Рашка. У њој се налазе подаци и броју становника, економској, образовној структири, саобраћају, туризму, социјалној заштити, етничкој стурктури, буџету Општине итд.

Извештајне јединице попуњавају упитнике на основу евиденције и документације, а где је и потребно на основу процене.

Опредељење за овакву публикацију у којој се на једном месту налазе подаци из различитих области друштвеног и еко- номског развоја Општине, произилази из уважавања за ком- плексним увидом у стање и развој Општине.

Општинска управа Општине Рашка ће са захвалношћу примити све предлоге и сугестије за унапређивање квалитета садржаја Статистичког годишњака наше Општине, као и његовом прилагођавању потребама корисника.

21. СЕДНИЦA ШЕСТОГ САЗИВА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА ће се одржати 16. јуна 2023. године (петак) у Сали Општинске управе Рашка (ул. П. Вилимоновића бр. 1) са почетком у 10,00 часова.
За ову седницу предложен је следећи допуњени

ДНЕВНИ РЕД
- РАЗМАТРАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 20. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА;
1. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СУВО РУДИШТЕ НА КОПАОНИКУ (ЗА К. П. БР. 1504/114 КО КОПАОНИК, СКРАЋЕНИ ПОСТУПАК);
ИЗВЕСТИЛАЦ: Миљан Савић, председник Комисије за планове;
2. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О УСКЛАЂИВАЊУ ОСНИВАЧКОГ АКТА БР. 06-VIII-16/2017-19 ОД 3.5.2017. ГОДИНЕ И БР. 06-IX-7/2021-9 ОД 8.2.2021. ГОДИНЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Дејан Котурановић, директор Туристичке организације Рашка;
3. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ И ОТУЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ ПУТЕМ РАЗМЕНЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за послове евиденције јавне имовине и председник комисије;
4. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ПРИБАВЉАЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНУ СВОЈИНУ УЗ НАКНАДУ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ И ТО КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ БР. 84/1 КО СУПЊЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за послове евиденције јавне имовине и председник комисије;
5. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ПРИБАВЉАЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНУ СВОЈИНУ УЗ НАКНАДУ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ И ТО КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ БР. 82/25 КО СУПЊЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за послове евиденције јавне имовине и председник комисије;
6. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О СПРОВОЂЕЊУ ПОПИСА НЕПОКРЕТНОСТИ ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Слободан Ристовић, начелник Општинске управе Рашка;
7. РАЗМАТРАЊЕ ЗАПИСНИКА СА ПРВЕ СЕДНИЦЕ КОМИСИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ ГРАЂАНИМА ОПШТИНЕ РАШКА У ЛЕЧЕЊУ СТЕРИЛИТЕТА, ВТО И ПОБОЉШАЊУ СТОПЕ ФЕРТИЛИТЕТА КОЈА ЈЕ ОДРЖАНА 22. МАЈА 2023. ГОДИНЕ СА ПРЕДЛОГОМ РЕШЕЊА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Дарко Вулићевић, члан Општинског већа и председник комисије;
8. РАЗМАТРАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 15. СЕДНИЦЕ КОМИСИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ НАГРАДА И ЈЕДНОКРАТНИХ НОВЧАНИХ НАКНАДА НАДАРЕНИМ УЧЕНИЦИМА И СТУДЕНТИМА ОД 05. ЈУНА 2023. ГОДИНЕ СА ПРЕДЛОГОМ РЕШЕЊА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Зоран Симовић, члан Општинског већа и председник комисије;
9. ТЕКУЋА ПИТАЊА.

На основу члана 7. став 2. Правилника о условима и мерилима за избор и откуп/куповину једног стамбеног објекта намењен социјалном становању и начину рада Комисије за избор и откуп/куповину једног стамбеног објекта намењен социјалном становању,Комисија за спровођење поступка за избор и откуп/куповину једног стамбеног објекта намењен социјалном становању, на седници одржаној дана  12.06.2023. године, донела је Одлуку да распише

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ИЗБОРА И ОТКУПА/КУПОВИНЕ ЈЕДНОГ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА НАМЕЊЕНOM СОЦИЈАЛНОМ СТАНОВАЊУ 

I       

Расписује се Јавни позив за спровођење избора и откупа/куповине једног стамбеног објекта намењен социјалном становању (У даљем тексту: Јавни позив).

II

Број стамбеног објекта намењен социјалном становању који се откупљује/купује је један и налазе се на територији општине Рашка.

Средства за откуп/куповину објекта из става I овог члана обезбеђена су из донаторских средстава Програма EU SHAI и буџета општине Рашка и укупно износе 2.770,936 динара.

Оквирна нето површина стамбеног објекта који се откупљује/купује исказана је у следећој табели:

 

Стамбени објекти :

структура објекта

површина* (м²)

Објекат бр.1

двособан

до 48

 

Напомена: Оквирна нето површина стамбеног објекта који се откупљује/купује за социјално становање, иако исказана на начин као у табели, зависиће најпре од понуда које буду достављене од стране продаваца, те ће се с тим у вези, а уз претходну испуњеност свих других прописаних услова, бити превасходно разматрати стамбени објекти који најприближније одговарају структури станова из табеле, односно чије су површине најприближније површинама израженим у табели, с тим да укупна вредност за један објекат износи 2.770,936 динара.

Појединачна вредност стамбеног објекта 1 нису дефинисане овим Правилником, јер ће се на основу приспелих понуда за продају стамбеног објекта, појединачна максимална вредност накнадно дефинисати од стране ангажованог овлашћеног проценитеља, односно лиценцираног лица које ће сачинити извештај у којем ће, између осталог, стајати тренутни услови за становање у предметним стамбеним објектима у складу са законским прописима и нормативима, степен завршености стамбеног објекта, односно чињеница да ли је стамбени објекат погодан за становање и одмах усељив или је потребно извршити мање/веће радове како би био погодан за становање, што ће директно утицати и на процену вредности предметног стамбеног објекта.

Корисницима се не преносе средства за наведени пакет подршке, већ општина Рашка врши плаћање свих роба, услуга и радова који су предмет подршке, као и трошкове тржишне процене вредности непокретности, таксе за укњижење и друге трошкове везане за стицање права својине.

У складу са чл. 31. став 1. тачка 13. Закона о порезу на имовину, општина Рашка изузета је од плаћања пореза на пренос апсолутних права. 

ОПШИРНИЈЕ У ПРИЛОГУ

ЈАВНИ ПОЗИВ ПОСЛОДАВЦИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА ИЗ КАТЕГОРИЈЕ ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ У 2023. ГОДИНИ
На основу члана 43 став 1 тачка 3 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 38/15, 113/17, 113/17 – др. закон и 49/2021), члана 11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13), Акционог плана за период од 2021. до 2023. годинe, за спровођење Стратегије запошљавања у Републици Србији за период од 2021. до 2026. године („Сл. гласник РС“, бр. 30/21) и чл. 30, 35 и 129 Правилника о критеријумима, начину и другим питањима од значаја за спровођење мера активне политике запошљавања
(„Сл. гласник РС“, бр. 102/15, 5/17 и 9/18), Одлуке о измени одлуке о учешћу у финансирању програма или мера активне политике запошљавања предвиђених локалним планским документом у области запошљавања у 2022.години коју је донео министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања бр. 401-00-00631/2023-24 од 27.априла 2023. године, а у складу са локалним планским докуметом у области запошљавања општине Рашка за период 2021-2023.година и Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера АПЗ за 2023.годину број 1208-101- 2/2023 од 22.05.2023.године
дана 12.06.2023. годинe

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ И ОПШТИНА РАШКА
Расписују
ЈАВНИ ПОЗИВ
ПОСЛОДАВЦИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА ИЗ КАТЕГОРИЈЕ ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ У 2023. ГОДИНИ

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Субвенција за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих (у даљем тексту: субвенција) одобрава се послодавцима који припадају приватном сектору, у једнократном износу, ради запошљавања незапослених који се воде на евиденцији Националне службе за запошљавање (у даљем тексту: Национална служба).

Категорије теже запошљивих на којe се ова субвенција односи су:
 Лица без основног занимања,
 Лица без завршене средње школе,
 Лица старости преко 50 година,
 Дугорочно незапослена лица који се налазе на евиденцији незапослених дуже од 12 месеци;
 Жене,посебно дугорочно незапослене
 млади до 30 година старости – а послебно младе жене,млади без завршеног средњег образовања,као и млади без радног искуства,
 особе са инвалидитетом;
 Роми;
 Корисници новчане социјалне помоћи ,
 Лица у статусу вишка запослених,
 Самохрани родитељи,
 Суприужници из породице у којој су оба родитеља незапослена и
 Родитељи деце са сметњама у развоју

Пре укључивања у меру Национална служба врши проверу испуњености законских и услова овог јавног позива за незапослено лице.

Висина субвенције је одређена степеном развијености јединице локалне самоуправе (у даљем тексту: ЈЛС) према месту рада лица, а у складу са важећом уредбом Владе Републике Србије, и за општину Рашка износи:
• 250.000,00 динара по лицу, односно 300.000,00 динара за особе са инвалидитетом, радно способне кориснике новчане социјалне помоћи, младе у домском смештају, хранитељским породицама и старатељским породицама и жртве породичног насиља, у четвртој групи ЈЛС и девастираним подручјима.

Средства додељена по основу субвенције су de minimis државна помоћ.

ОПШИРНИЈЕ У ПРИЛОГУ

На основу члана 43 став 1 тачка 4 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 38/15, 113/17 – др. закон, 113/17 и 49/21), члана 30. Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13), Акционог плана за период од 2021. до 2023. годинe, за спровођење Стратегије запошљавања у Републици Србији за период од 2021. до 2026. године („Сл. гласник РС“, бр. 30/21) и чл. 42. и 129. Правилника о критеријумима, начину и другим питањима од значаја за спровођење мера активне политике запошљавања („Сл. гласник РС“, бр. 102/15, 5/17 и 9/18), Одлуке о о учешћу у финансирању програма или мера активне политике запошљавања предвиђених локалним планским документом у области запошљавања коју је донео министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања бр. 401-00-00631/2023-24 од 27.априла 2023.године, а у складу са Локалним планским документом у области запошљавања општине Рашка за период 2021.до 2023.година и Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији мера активне политике запошљавања за 2023.годину број 1208-101- 2/2023 од 22.05.2023.године дана 12.06.2023. године

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ И ОПШТИНА РАШКА
Расписују
ЈАВНИ ПОЗИВ
НЕЗАПОСЛЕНИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У
2023. ГОДИНИ

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Субвенција за самозапошљавање (у даљем тексту: субвенција) намењена је незапосленима који се воде на евиденцији Националне службе за запошљавање (у даљем тексту: Национална служба) и имају завршену обуку за развој предузетништва.
Субвенција се додељује у једнократном износу од 300.000,00 динара, односно 330.000,00 динара за незапослене особе са инвалидитетом, ради оснивања радње, задруге или другог облика предузетништва, као и оснивања привредног друштва, уколико оснивач заснива у њему радни однос, са седиштем на територији Општине Рашка.
Незапослени који оствари право на субвенцију у обавези је да обавља регистровану делатност и по том основу измирује доприносе за обавезно социјално осигурање најмање 12 месеци, почев од дана отпочињања обављања делатности.
Право на субвенцију може се остварити и удруживањем више незапослених, оснивањем привредног друштва ради самозапошљавања. Уколико се више незапослених удружи, у складу са законом, свако лице појединачно подноси захтев за самозапошљавање и остваривање права на субвенцију од 300.000,00 динара, односно 330.000,00 динара у случају када су подносиоци захтева особе са инвалидитетом.
Пре укључивања у меру Национална служба врши проверу испуњености законских и услова овог јавног позива за незапослено лице.
Средства додељена по основу субвенције су de minimis државна помоћ.

II УСЛОВИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА
Право на доделу субвенције незапослено лице може да оствари под условом да је:
- пријављено на евиденцију незапослених Националне службе- Филијале Краљево-Испостава Рашка,
- завршило обуку за развој предузетништва по плану и програму обуке у организацији Националне службе или друге одговарајуће организације,
- испунило раније обавезе и измирило сва дуговања према Националној служби,
- у дозвољеном оквиру опредељеног износа за de minimis државну помоћ у текућој фискалној и претходне две фискалне године, у складу са прописима за доделу државне помоћи.

Право на субвенцију незапослено лице не може да оствари:
- за обављање делатности које се не финансирају, према списку делатности који је саставни део јавног позива;
- за обављање послова/делатности за које је решењем о инвалидности или решењем о процени радне способности и могућности запослења или одржања запослења утврђено да особа са инвалидитетом не може да их обавља;
- за оснивање удружења и
- ако је већ користило субвенцију за самозапошљавање која је делом или у целости финансирана средствима Националне службе.
У току трајања Јавног позива незапослено лице може само једном поднети захтев за доделу субвенције за самозапошљавање.

ОПШИРНИЈЕ У ПРИЛОГУ

Општинска управа општине Рашка, Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, на основу чл.45а. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, бр.72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 54/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон, 09/20 и 52/21) и чл.36. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл.гласник РС“, бр.32/19),

ОГЛАШАВА

ИЗЛАГАЊЕ НА ЈАВНИ УВИД

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ
АРХИТЕКТОНСКО УРБАНИСТИЧКА РАЗРАДА ЛОКАЦИЈЕ
ОБЈЕКАТ ЗА СТАНОВАЊЕ И ПОСЛОВАЊЕ
к.п. 3727/1,3727/2, 3727/3 И 3727/8 КО КОПАОНИК

Јавни увид трајаће 7 дана, од 12.06.2023.год. закључно са 18.06.2023.год. Материјал за јавни увид, биће изложен, сваког радног дана, од 8.00 до 13.00 часова, у згради Општинске управе Рашка, у Одсеку за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине (канцеларија бр. 2).

Заинтересованим правним и физичким лицима која врше увид у изложени материјал за рани јавни увид, Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, пружиће све потребне информације и стручну помоћ, у вези са појединим решењима и евентуалним давањем примедби и сугестија.

Обавештавају се и позивају органи, организације и јавна предузећа, који су овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката, да доставе мишљења на изложени материјал за јавни увид.

Примедбе и сугестије на изложени материјал, могу се доставити током трајања јавног увида у писаном облику, Општинској управи општине Рашка, Одсеку за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, 36350 Рашка, ул. Предрага Вилимоновића бр. 1, лично на писарници или поштом, закључно са 18.06.2023.године.

По завршеном јавном увиду, Општинска управа општине Рашка, Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, припрема извештај о обављеном јавном увиду, који усваја Комисија за планове општине Рашка.

 

Општинска управа општине Рашка, Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, на основу чл.45а. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, бр.72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 54/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон, 09/20 и 52/21) и чл.36. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл.гласник РС“, бр.32/19),


ОГЛАШАВА

ИЗЛАГАЊЕ НА ЈАВНИ УВИД

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ
Са пројектом парцелације за изградњу објекта апарт-хотела на к.п. 3675/6 КО Копаоник

Јавни увид трајаће 7 дана, од 12.06.2023.год. закључно са 18.06.2023.год. Материјал за јавни увид, биће изложен, сваког радног дана, од 8.00 до 13.00 часова, у згради Општинске управе Рашка, у Одсеку за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине (канцеларија бр. 2).

Заинтересованим правним и физичким лицима која врше увид у изложени материјал за рани јавни увид, Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, пружиће све потребне информације и стручну помоћ, у вези са појединим решењима и евентуалним давањем примедби и сугестија.

Обавештавају се и позивају органи, организације и јавна предузећа, који су овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката, да доставе мишљења на изложени материјал за јавни увид.

Примедбе и сугестије на изложени материјал, могу се доставити током трајања јавног увида у писаном облику, Општинској управи општине Рашка, Одсеку за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, 36350 Рашка, ул. Предрага Вилимоновића бр. 1, лично на писарници или поштом, закључно са 18.06.2023.године.

По завршеном јавном увиду, Општинска управа општине Рашка, Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, припрема извештај о обављеном јавном увиду, који усваја Комисија за планове општине Рашка.

 

Општина Рашка је донела одлуку о продужетку рока за пријаву пројеката у оквиру  Јавног позива за финансирање пројеката од јавног интереса односно програма локалног партнерства - “Удружимо се”, у организацији Општине Рашка и швајцарске међународне организације “HELVETAS”. Разлог за продужетак рока јесте стварање могућности за већи број неформалних група које желе да иницирају позитивне промене у локалној заједници. Рок за пријаву пројеката је продужен до понедељка, 19. јуна 2023. године.

Општинска управа општине Рашка, Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, на основу чл.45а. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, бр.72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 54/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон, 09/20 и 52/21) и чл.36. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл.гласник РС“, бр.32/19),

ОГЛАШАВА

ИЗЛАГАЊЕ НА ЈАВНИ УВИД

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ
за изградњу апартмана на делу кп. број 3917 КО Копаоник

 

Јавни увид трајаће 7 дана, од 07.06.2023.год. закључно са 13.06.2023.год. Материјал за јавни увид, биће изложен, сваког радног дана, од 8.00 до 13.00 часова, у згради Општинске управе Рашка, у Одсеку за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине (канцеларија бр. 2).

Заинтересованим правним и физичким лицима која врше увид у изложени материјал за рани јавни увид, Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, пружиће све потребне информације и стручну помоћ, у вези са појединим решењима и евентуалним давањем примедби и сугестија.

Обавештавају се и позивају органи, организације и јавна предузећа, који су овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката, да доставе мишљења на изложени материјал за јавни увид.

Примедбе и сугестије на изложени материјал, могу се доставити током трајања јавног увида у писаном облику, Општинској управи општине Рашка, Одсеку за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, 36350 Рашка, ул. Предрага Вилимоновића бр. 1, лично на писарници или поштом, закључно са 13.06.2023.године.

По завршеном јавном увиду, Општинска управа општине Рашка, Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, припрема извештај о обављеном јавном увиду, који усваја Комисија за планове општине Рашка.

 

Општинско веће је на 20. седници 6.сазива усвојило Одлуку о завршном рачуну буџета Општине Рашка за 2022. годину. Укупни приходи и примања са пренетим неутрошеним средствима на крају 2022. године износили су 1.675.776.000 динара или 88,95% у односу на план. Расходи су реализовани у износу од 1.565.906.000 динара што је 83,11% од планираног. Остварен је фискални дефицит од 75.000.000 динара који је покривен  пренетим вишком средстава из претходне године.

Већници су усвојили Елаборат о мрежи јавних основних школа на територији општине Рашка. Циљ доношења овог документа је даље унапређење процеса образовања и васпитања, који би се одвијао у 4  матичне  школе и укупно 13 издвојених одељења. Предложена мрежа школа у потпуности задовољава како садашње тако и пројектоване потребе општине Рашка у области основног образовања и васпитања, нарочито ако се узме у обзир стратешки циљ општине да заустави миграцију са свог подручја, али и да буде атрактивна за миграторна кретања ка својој територији.

О овим одлукама изјасниће се одборници СО Рашка на наредној седници.    

На седници Општинског већа  усвојен је Годишњи извештај о раду Комисије за доделу подстицајних средстава за развој сеоског туризма. У 2022. години из општинског буџета издвојено је 8.000.000,00 динара за подршку сеоском туризму. На конкурс је достављено 15 предлога пројеката, а за реализацију је одобрено 12. Укупно је утрошено нешто више од 5,6 милиона динара.

Веће је донело Одлуку о избору директних корисника односно привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације породичних кућа путем уградње соларних панела. У наредном периоду биће рсписан конкурс за грађане.

Вечерњом службом и литијом која је окупила рашчане различитих генерација, обележавање Малог Спасовдана, заветног дана града Рашке, започело је 31. маја, уочи самог празника. Предвођени свештенством и монаштвом жичке и рашко-призренске епархије, грађани Рашке, припадници војске и полиције, деца из ПУ „Весело детињство“, ученици основних и средњих школа, чланови спортских клубова и Ансамбла „Фрула“, у молитвеном сабрању прошли су градским улицама.

На сам дан славе нашег града, 1. јуна, у Цркви Светог архангела Гаврила служена је литургија и обављено освећење и резање славског колача. Домаћин славе, као и претходних година, била је Општина Рашка.  

Заветни дан града Рашке, Мали Спасовдан, прославља се 47. дан по  Васкрсу. Претпоставља се да је обележавање Малог Спасовдана, почело одмах по подизању Цркве Светог архангела Гаврила, односно након 1874.године. Сачувани документи сведоче да се тога дана народ окупљао око цркве и после службе полазио у литију са црквеним заставама, крстовима и иконама.

На основу члана 59. Статута општине Рашка („Службени гласник општине Рашка“ бр. 197/18) и члана 20. став 8. Правилника о суфинансирању енергетске санације породичних кућа путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе,  број 06-V-41/2022-7, од 12. априла 2022. године, Општинско веће општине Рашка, на основу утврђене Коначне ранг листе директних корисника (привредних субјеката) за спровођење мера енергетске санације, породичних кућа путем уградње соларних панела, на седници одржаној 01. јуна 2023. године, доноси

 

 

ОДЛУКУ

о избору директних корисника у спровођењу мера енергетске санације

породичних кућа путем уградње соларних панела

 

 

I

            Овом Одлуком врши се избор директних корисника у спровођењу мера енергетске санације породичних кућа путем уградње соларних панела на основу спроведеног јавног позива за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације породичних кућа путем уградње соларних панела  на територији општине Рашка и утврђене Коначне ранг листе директних корисника (привредних субјеката) за спровођење мера енергетске санације.

 

  • ДИРЕКТНИ КОРИСНИЦИ (ПРИВРЕДНИ СУБЈЕКТИ) ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ ПОРОДИЧНИХ КУЋА ПУТЕМ УГРАДЊЕ СОЛАРНИХ ПАНЕЛА

 

            Назив привредног субјекта

Адреса

Бр. телефона

COOLSISTEM  BEOGRAD -VOŽDOVAC

Озренска 4, 10010 Београд

0114077057

HASTECH DOO

Јошанички кеј 94, 36300 Нови Пазар

0800400102

AZIMUT ELECTRIC DOO

Алексе Ненадовића 19, Врачар, 11000, Београд

0640127813

GРЕЕN WАТТ INNOVATIONS d.o.o. BEOGRAD - PALILULA

Панчевачки пут 86, 11210 Београд, Палилула

0116248275

NELKEN DOO, BEOGRAD, PALILULA

Гарсије Лорке 2Г-26, 11060, Београд

0621416505

ПАВИЗО ДОО, Поскурице- Крагујевац

Поскурице бб, 34219 Крагујевац

0698205304

ТЕЛЕФОН ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО

Угриновачки пут 22. део, број 52, 11283, Земун

0113169599

 

  • ДИРЕКТНИ КОРИСНИЦИ (ПРИВРЕДНИ СУБЈЕКТИ) ЗА УГРАДЊУ ЕЛЕКТРОНСКИ РЕГУЛИСАНЕ ЦИРКУЛАЦИОНЕ ПУМПЕ ЗА ПОРОДИЧНЕ КУЋЕ

 

Назив привредног субјекта

Адреса

Бр. телефона

COOLSISTEM  BEOGRAD -VOŽDOVAC

Озренска 4, 10010 Београд

0114077057

 

II

            Ову Одлуку објавити на огласној табли Општинске управе и званичној интернет страници Општине Рашка.

 

III

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.                          

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАШКА

III Број: 06-VI-20/2023-5

Дана: 01. јуна 2023. године

ПРЕДСЕДНИК

ОПШТИНЕ РАШКА

Немања Поповић

Р  Е  П  У  Б  Л  И  К  А      С  Р  Б  И  Ј  А

М И Н И С Т А Р С Т В О  Г Р А Ђ Е В И Н А Р С Т В А ,  С А О Б Р А Ћ А Ј А  И  И Н Ф Р А С Т Р У К Т У Р Е

у складу са чланом 45а Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 -

УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 -УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др. закон, 9/20 и 52/21)

 

 

о  г л  а ш а  в а

Р А Н И    Ј  А В  Н И    У В И  Д

 

п о в о д о м  и з р а д е

ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ КРАЉЕВО – РУДНИЦА

 

 

Одлука о изради Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора железничке пруге Краљево

– Рудница, објављена је у „Службеном гласнику РС”, број 144/22.

Рани јавни увид одржаће се у трајању од 15 дана, од 1. до 15. јуна 2023. године на званичним интернет страницама министарства надлежног за  послове  просторног планирања  (www.mgsi.gov.rs) и  јединица  локалне  самоуправе  у обухвату планског документа, односно интернет страници града Краљева и општине Рашка.

Министарство надлежно за послове просторног планирања, као носилац израде предметног просторног плана организује рани јавни увид у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој просторне целине, очекиваним ефектима планирања и др.

Правна  и  физичка  лица  могу  доставити  примедбе  и  сугестије  на  изложени  материјал  у  писаној  форми

Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре - Сектор за просторно планирање и урбанизам, Немањина

22-26, 11 000 Београд, у току трајања раног јавног увида, закључно са 15. јуном 2023. године.