email: info@raska.org.rs | Тел: 036/736-244 | Адреса: Ибарска бр.2,36350 Рашка

A- A A+
  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • slider6.jpg
  • slider7.jpg
  • slider8.jpg
Веб сајт:: http://www.raska.gov.rs

На основу члана 9., 20., 23., 26., 27., 28., 42., 46., 47., 48. и 53. Закона о планском систему Републике Србије („Службени гласник Републике Србије“, број 30/18), члана 21. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“ број 129/07, 83/14, 101/16 и 47/18) и члана 40. став 1. тачка 4) Статута општине Рашка („Службени гласник општине Рашка“, број 197/18), Скупштина општине Рашка, је на седници одржаној 07. октобра 2022. године, донела


О Д Л У К У
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ПОСТУПКУ ПРИПРЕМЕ И БЛИЖОЈ САДРЖИНИ ПЛАНА РАЗВОЈА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА ПЕРИОД ОД 2022. ГОДИНЕ ДО 2029. ГОДИНЕ


Члан 1.
Овом Одлуком мења се Одлука о поступку припреме и ближој садржини плана развоја општине Рашка за период од 2022. године до 2029. године („Службени гласник општине Рашка“, број 237/21).

Члан 2.
Мења се члан 10. став 3. Одлуке о поступку припреме и ближој садржини плана развоја општине Рашка за период од 2022. године до 2029. године тако да гласи:
„Рок за завршетак израде Плана је 28. децембар 2022. године.“.

Члан 3.
У свему осталом Одлука о поступку припреме и ближој садржини плана развоја општине Рашка за период од 2022. године до 2029. године („Службени гласник општине Рашка“, број 237/21) остаје на снази.

Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се на интернет страници општине Рашка и Службеном гласнику општине Рашка.


СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАШКА
I Број: 06-IХ-21/2022-13
Дана: 07. октобра 2022. године

Општинска управа општине Рашка, Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, на основу чл.45а. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, бр.72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 54/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон и 09/20) и чл.36. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл.гласник РС“, бр.32/19),

ОГЛАШАВА ИЗЛАГАЊЕ НА ЈАВНИ УВИД

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ЛОКАЛИТЕТ КОМПРЕСОРСКЕ СТАНИЦЕ ЗА ПУЊЕЊЕ МОТОРНИХ ВОЗИЛА КОМПРИМОВАНИМ ГАСОМ НА КАТ. ПАРЦЕЛИ БР. 3646/1 КО ВАРЕВО, РАШКА

Јавни увид трајаће 7 дана, од 06.10.2022. год. закључно са 12.10.2022.год. Материјал за јавни увид, биће изложен, сваког радног дана, од 8.00 до 13.00 часова, у згради Општинске управе Рашка, у Одсеку за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине (канцеларија бр. 2).

Заинтересованим правним и физичким лицима која врше увид у изложени материјал за јавни увид, Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, пружиће све потребне информације и стручну помоћ, у вези са појединим решењима и евентуалним давањем примедби и сугестија.

Обавештавају се и позивају органи, организације и јавна предузећа, који су овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката, да доставе мишљења на изложени материјал за јавни увид.

Примедбе и сугестије на изложени материјал, могу се доставити током трајања јавног увида у писаном облику, Општинској управи општине Рашка, Одсеку за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, 36350 Рашка, ул. Предрага Вилимоновића бр. 1, лично на писарници или поштом, закључно са 12.10.2022. год.

По завршеном јавном увиду, Општинска управа општине Рашка, Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, припрема извештај о обављеном јавном увиду, који усваја Комисија за планове општине Рашка.

На основу члана 59. Статута општине Рашка („Службени гласник општине Рашка“, број 197/2018), Општинско веће општине Рашка, на седници одржаној дана 30. септембра 2022. године, доноси

РЕШЕЊЕ
O ОДРЕЂИВАЊУ ВИСИНЕ НАКНАДЕ ЗА ЗАПРЕМАЊЕ КОМУНАЛНИХ
ПОВРШИНА У ДАНЕ ВАШАРА 2022. ГОДИНЕ

I
Овим решењем одређује се висина накнаде за запремање комуналних површина у дане вашара 2022. године и то:

1. Једно продајно место (микро локација) у улицама Немањина, делу Милуна Ивановића, Ратка Луковића, и Предрага Вилимоновића
6.000,00 дин.

2. Једно продајно место (микро локација) у улици Душанова, Др. Јовановића и Саватија Милошевића
4.000,00 дин.

3. Локација за продају печења (са столовима за госте) 10.000,00 дин.

4. Локација за продају печења (без столова за госте) пљескавица, ћевапа и сл.  6.000,00 дин.

5. Локација за продају палачинки 4.000,00 дин.

6. Остала продајна места 2.000,00 дин.

7. Забавне игре (рингишпили, стони фудбал и сл.) дневно:
- у дане вашара 10.000,00 дин.
- пре и после вашара 3.000,00 дин.

8. Место за постављање шатора 20.000,00 дин.
9. Место за постављање шатора на Зеленој пијаци ( један ниво) 60.000,00 дин.

НАПОМЕНА: У улици Милуна Ивановића за изложбену продају ракије и меда место се неће наплаћивати регистрованим пољопривредним произвођачима са територије општине Рашка.

II
Решење доставити надлежној служби и исто истаћи на огласној табли Општинске управе Рашка.

III
Решење ступа на снагу даном доношења.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАШКА
III Број: 06-V-56/2022-9
Дана: 30. септембра 2022. године

На основу члана 59. Статута општине Рашка („Службени гласник општине Рашка“, број 197/2018), Општинско веће општине Рашка, на седници одржаној дана 30. септембра 2022. године, године доноси следеће

РЕШЕЊЕ

I
У дане вашара 12., 13. и 14. октобра 2022. године дозвољава се привремено запремање комуналних и дугих јавних површина на подручју града Рашке ради излагања и продаје робе, пружању угоститељских услуга, обављање ситних занатских услуга и постављање забавних игара на следећим површинама:
- На тротоарима и улицама Предрага Вилимоновића, Душанове, Немањине (са леве стране поред парка), Ратка Луковића (са десне стране поред парка), део ул. Др. Јовановића (од ПС Рашка до поште), Милуна Ивановића (са леве стране поред парка) и Саватија Милошевића, с тим што се у улици Милуна Ивановића од улице Немањина до улице Предрага Вилимоновића (стари улаз у биоскоп) оставља простор за програмски садржај ТО „Рашка“ и Центра за културу „Градац“, неискоришћена места у овом делу улице даће се за изложбену продају ракије и меда, произвођачима из општине Рашка,
- Извршити обележавање продајних места (микро локација) у горе поменутим улицама, а оставити улазе у пословне просторије (трговинске и угоститељске радње и др.) само у ширини улазних врата,
- Постављање шатора и пружање угоститељских услуга на зеленој пијаци у оба нивоа, на горњем крају улице Ратка Луковића од Улице Карађорђева до степеништа код цркве, у улици Предрага Вилимоновића и у улици Немањина, испод банке „Intesa“,
- На простору: тенис терена, платоа Мотела „Путник“, кошаркашком игралишту КК „Бане“ Рашка и рукометном игралишту код ОШ „Рашка“, могу се поставити забавне игре (рингишпили, флипери, стони фудбал и сл.) уз обавезно прибављање одобрења органа управе надлежног за комуналне послове.

II
Привремено запремање комуналних и других јавних површина се одобрава у периоду од 12.10.2021. године од 07:00 сати до 14.10.2022. године до 24:00 сата.
На местима где се продаје печење, роштиљ и слично обавезно у површини микро локације поставити подне облоге у циљу заштите јавних површина.

III
Сви посетиоци и учесници вашара су у обавези да се током трајања манифестације придржавају свих противепидемиолошких мера прописаних од стране републичког Кризног штаба за сузбијање заразне болести COVID-19 .

IV
Ценовник и висину накнаде за запремање комуналних и других јавних површина из овог решења утврђује Општинско веће општине Рашка и исти је саставни део овог решења.

V
Средства убрана по овом основу се уплаћују на текући рачун буџета општине Рашка.

VI
Након доношења, ово Решење објавити на сајту Општине Рашка, као и све информације везане за вашар (цене микро локације, услове продаје, телефон за информације, почетак продаје места и др.).

VII
О спровођењу ове одлуке стараће се Општинска управа Рашка - Одсек за инвестиције и грађевинско земљиште.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАШКА
III Број: 06-V-56/2022-8
Дана: 30. септембра 2022. године

21. СЕДНИЦA ДЕВЕТОГ ОДБОРНИЧКОГ САЗИВА СО-е РАШКА ће се одржати 07. октобра 2022. године (петак) у Сали Дома културе у Рашки са почетком у 10,00 часова.
За ову седницу предложен је следећи

Д Н Е В Н И Р Е Д
- УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 20. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАШКА;
1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДРУГОМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2022. ГОДИНЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Миладија Миливојевић, шеф Одсека за буџет, финансије и ЛПА;
2. ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ЗА 2022. ГОДИНУ (ДРУГЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ);
ИЗВЕСТИЛАЦ: Лазар Мандић, шеф Одсека за инвестиције и грађевинско земљиште;
3. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ПРАВАЦА ПРУЖАЊА ДРЖАВНИХ ПУТЕВА КРОЗ НАСЕЉА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Душан Керовец, координатор Савета за безбедност и координацију саобраћаја на путевима општине Рашка;
4. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ОСТВАРИВАЊУ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ЗА РАДНУ 2021/2022. ГОДИНУ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ВЕСЕЛО ДЕТИЊСТВО“ РАШКА СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Виолета Кнежевић, директор ПУ „Весело детињство“ Рашка;
5. РАЗМАТРАЊЕ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ЗА РАДНУ 2022/2023. ГОДИНУ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ВЕСЕЛО ДЕТИЊСТВО“ РАШКА СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ ПЛАН;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Виолета Кнежевић, директор ПУ „Весело детињство“ Рашка;
6. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ЕКОНОМСКЕ ЦЕНЕ ПРОГРАМА ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ „ВЕСЕЛО ДЕТИЊСТВО“ РАШКА НА КОПАОНИКУ И ОБЕЗБЕЂИВАЊУ СРЕДСТАВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА У ИЗДВОЈЕНОМ ОДЕЉЕЊУ НА КОПАОНИКУ У БУЏЕТУ ОПШТИНЕ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Виолета Кнежевић, директор ПУ „Весело детињство“ Рашка;
7. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ЕКОНОМСКЕ ЦЕНЕ ПРОГРАМА ИГРАОНИЦА У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ „ВЕСЕЛО ДЕТИЊСТВО“ РАШКА НА КОПАОНИКУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Виолета Кнежевић, директор ПУ „Весело детињство“ Рашка;
8. РАЗМАТРАЊЕ ЦЕНОВНИКА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „РАШКА“, ЗА ВОДУ, КАНАЛИЗАЦИЈУ И ИЗНОШЕЊЕ СМЕЋА КОЈИ ЈЕ ДОНЕО НАДЗОРНИ ОДБОР ЈКП „РАШКА“ БР. 337 ОД 03. ОКТОБРА 2022. ГОДИНЕ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Радомир Јаћовић, директор ЈКП „Рашка“;
9. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ,,YU KEOPS“ DOO ИЗ КРАЉЕВА ЗА ПРОЛАЗАК КАБЛОВСКОГ ВОДА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Слободан Ристовић, начелник Општинске управе;
10. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ, СПРОВОЂЕЊУ, ПРАЋЕЊУ И ИЗВЕШТАВАЊУ О СПРОВОЂЕЊУ СРЕДЊОРОЧНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Загорка Шумарац, члан Општинског већа;
11. РАЗМАТРАЊЕ СТАТУТА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПУТЕВИ РАШКА СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Дарко Милићевић, директор ЈКП Путеви Рашка;
12. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ПОСТУПКУ ПРИПРЕМЕ И БЛИЖОЈ САДРЖИНИ ПЛАНА РАЗВОЈА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА ПЕРИОД ОД 2022. ГОДИНЕ ДО 2029. ГОДИНЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Стеван Бакрачевић, секретар СО;
13. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА УПОТРЕБУ ИМЕНА „РАШКА“ У НАЗИВУ СТРЕЉАЧКОГ КЛУБА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Стеван Бакрачевић, секретар СО;
14. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА И ИНИЦИЈАТИВЕ.

 

понедељак, 03 октобар 2022 07:59

ОДРЖАНА 56. СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Општинско веће је на седници одржаној 30. септембра усвојило Измене и допуне Програма уређења грађевинског земљишта за 2022. годину. Измене Плана су инициране ради усклађивања пројектне документације са важећим законима и прописима, као и актуелним променама цена на тржишту. Новину у Програму представља изградња дечјег игралишта у Супњу за шта је планирано oко 15 милиона динара. За све активности сврстане у Прогам уређења грађевинског земљишта ове године ће бити утрошено око 500 милиона динара.

Већници су усвојили Извештај о остваривању Годишњег програма рада за радну 2021/22 ПУ „Весело детињство“. Вртић има 904 полазника, који су распоређени у 37 васпитно – образовних група. У извештајном периоду већи инвестициони радови односили су се на реконструкцију котларнице у централној установи у Рашки и адаптацију и опремање 3 радне собе у издвојеном одељењу у Милатковићу. На седници је усвојен и Годишњи план рада ПУ „Весело детињство“ за радну 2022/2023. годину. Општинско веће је усвојило и Одлуку о економској цени боравка деце у издвојеном одељењу ПУ „Весело детињство“ на Копаонику. Утврђена економска цена на месечном нивоу је 27.993,00 динара. У складу са Одлуком, Општина Рашка ће у економској цени учествовати са 70%, што износи 19.595,00 динара, док ће остатак, односно 8.398,00 динара издвајати родитељи. Веће се сагласило и са предлогом економских цена за програм играоница у ПУ „Весело детињство“ на Копаонику. Сат времена боравка у играоници кошта нешто мање од 1.000,00 динара, два сата су око 2.000,00 динара, 3 сата 3.350,00 динара, док се 4. и сваки наредни сат плаћају по 500 динара. Ручак и ужина коштају 740,00 динара.

Чланови Општинског већа нису у потпуности усвојили Предлог одлуке о повећању цена комуналних услуга. Сагласност је дата да се подигну цене воде, канализације и одношења смећа у Рашки, док се за подизање цена на подручју Копаоника нису стекли услови. Домаћинства у Рашки кубни метар воде убудуће ће плаћати 53,90 динара, а привреда и установе 104,87 динара. Нова цена одржавања канализационе мреже за домаћинства износи 16,17 динара по кубном метру, а за привреду и установе 31,46 динара.

На седници ОВ донета је Одлука о привременом запремању комуналних и других јавних површина у дане вашара 12, 13. и 14. октобра, а утврђене су и цене закупа простора. Цене се крећу се од 2.000,00 до 10.000,00 динара за једно продајно место по дану. Цена за постављање шатор је 20.000,00 динара, а закуп простора за забавне игре 10.000,00 динара.

Веће је усвојило Предлог допуне Програма привременог постављања објеката на подручју НП Копаоник, чиме је омогућено ЈП „Скијалишта Србије“ да у наредној зимској сезони у Долини спортова постави типске кућице са ормарићима за одлагање скијашке опреме и личних ствари скијаша. На седници је усвојена и Одлука о измени и допуни Одлуке о организацији и систематизацији радних места у ОУ Рашка како би била побољшана ефикасност у раду служби и одсека у ОУ. У складу са одредбама Закона о планском систему Србије, на седници ОВ донета је Одлука о покретању поступка израде Средњорочног плана општине Рашка за период 2023 –2025. година. У изради Плана учествоваће корисници буџетских и других јавних средстава над чијим радом Општина врши надзор. Већници су усвојили предлог Комисије за социјална питања о расподели једнократне помоћи. Комисији је у претходном периоду достављено 56 захтева, 47 је одобрено, 6 одбијено, док ће се у 3 предмета тражити допуна документације.

30. 09. 2022. године

 

 

 

 

 

56. СЕДНИЦA ПЕТОГ САЗИВА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА ће се одржати 30.септембар 2022. године (петак) у Сали Општинске управе Рашка (ул. П. Вилимоновића бр. 1) са почетком у 10,00 часова.
За ову седницу предложен је следећи:

ДНЕВНИ РЕД
- РАЗМАТРАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 55. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА;
1. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОГРАМА УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ЗА 2022. ГОДИНУ (ДРУГЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ);
ИЗВЕСТИЛАЦ: Лазар Мандић, шеф Одсека за инвестиције и грађевинско земљиште;
2. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ОСТВАРИВАЊУ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ЗА РАДНУ 2021/2022. ГОДИНУ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ВЕСЕЛО ДЕТИЊСТВО“ РАШКА И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Виолета Кнежевић, директор ПУ „Весело детињство“ Рашка;
3. РАЗМАТРАЊЕ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ЗА РАДНУ 2022/2023. ГОДИНУ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ВЕСЕЛО ДЕТИЊСТВО“ РАШКА И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ ПЛАН;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Виолета Кнежевић, директор ПУ „Весело детињство“ Рашка;
4. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ЕКОНОМСКЕ ЦЕНЕ ПРОГРАМА ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ „ВЕСЕЛО ДЕТИЊСТВО“ РАШКА НА КОПАОНИКУ И ОБЕЗБЕЂИВАЊУ СРЕДСТАВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА У ИЗДВОЈЕНОМ ОДЕЉЕЊУ НА КОПАОНИКУ У БУЏЕТУ ОПШТИНЕ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Виолета Кнежевић, директор ПУ „Весело детињство“ Рашка;
5. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ЕКОНОМСКЕ ЦЕНЕ ПРОГРАМА ИГРАОНИЦА У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ „ВЕСЕЛО ДЕТИЊСТВО“ РАШКА НА КОПАОНИКУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Виолета Кнежевић, директор ПУ „Весело детињство“ Рашка;
6. РАЗМАТРАЊЕ ЦЕНОВНИКА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „РАШКА“, ЗА ВОДУ, КАНАЛИЗАЦИЈУ И ИЗНОШЕЊЕ СМЕЋА КОЈИ ЈЕ ДОНЕО НАДЗОРНИ ОДБОР ЈКП „РАШКА“ БР. 334 ОД 08. СЕПТЕМБРА 2022. ГОДИНЕ И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Радомир Јаћовић, директор ЈКП „Рашка“;
7. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ НА КОРИШЋЕЊЕ; ( ЗБОГ ОЗНАКЕ „СТРОГО ПОВЕРЉИВО“ МАТЕРИЈАЛ ЋЕ БИТИ ДОСТАВЉЕН НА СЕДНИЦИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА)
ИЗВЕСТИЛАЦ: Слободан Ристовић, начелник Општинске управе;
8. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА КОЈИМ СЕ У ДАНЕ ВАШАРА 12., 13. И 14. ОКТОБРА 2022. ГОДИНЕ ДОЗВОЉАВА ПРИВРЕМЕНО ЗАПРЕМАЊЕ КОМУНАЛНИХ И ДУГИХ ЈАВНИХ ПОВРШИНА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА РАШКЕ РАДИ ИЗЛАГАЊА И ПРОДАЈЕ РОБЕ, ПРУЖАЊУ УГОСТИТЕЉСКИХ УСЛУГА, ОБАВЉАЊЕ СИТНИХ ЗАНАТСКИХ УСЛУГА И ПОСТАВЉАЊЕ ЗАБАВНИХ ИГАРА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Далибор Радуловић, руководилац инспекцијске службе;
9. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА O ОДРЕЂИВАЊУ ВИСИНЕ НАКНАДЕ ЗА ЗАПРЕМАЊЕ КОМУНАЛНИХ ПОВРШИНА У ДАНЕ ВАШАРА 2022. ГОДИНЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Далибор Радуловић, руководилац инспекцијске службе;
10. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ АКТИВНОСТИ НА ОРГАНИЗАЦИЈИ ВАШАРА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Далибор Радуловић, руководилац инспекцијске службе;
11. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ШЕСТЕ ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСТАВЉАЊА МАЊИХ МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА ПРИВРЕМЕНОГ КАРАКТЕРА НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Бранко Костић, шеф Одсека за урбанизам и председник комисије за планове;
12. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ СЕДАМНАЕСТЕ ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСТАВЉАЊА ПРИВРЕМЕНИХ ОБЈЕКАТА НА ПОДРУЧЈУ НАЦИОНАЛНОГ ПАРКА КОПАОНИК;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Бранко Костић, шеф Одсека за урбанизам и председник комисије за планове;
13. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ,,YU KEOPS“ doo из КРАЉЕВА ЗА ПРОЛАЗАК КАБЛОВСКОГ ВОДА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Слободан Ристовић, начелник Општинске управе;
14. ПРЕДЛОГ ПРАВИЛНИКА О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ, ОПШТИНСКОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ, СТРУЧНИМ СЛУЖБАМА И ПОСЕБНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОПШТИНЕ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Слободан Ристовић, начелник Општинске управе;
15. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ, СПРОВОЂЕЊУ, ПРАЋЕЊУ И ИЗВЕШТАВАЊУ О СПРОВОЂЕЊУ СРЕДЊОРОЧНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Загорка Шумарац, члан Општинског већа;
16. РАЗМАТРАЊЕ ЗАКЉУЧКА СА 41. СЕДНИЦЕ КОМИСИЈЕ ЗА СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА ГРАЂАНА ОПШТИНЕ РАШКА КОЈА ЈЕ ОДРЖАНА 27. СЕПТЕМБРА 2022. ГОДИНЕ СА ПРЕДЛОГОМ РЕШЕЊА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Андријана Трикош, председник комисије за социјална питања;
17. ТЕКУЋА ПИТАЊА.

 

Инфо-центар Пописа становништва, домаћинстава и станова 2022. почео је са радом 15. септембра 2022. Позивом Инфо-центра, путем броја телефона 0800 444 005, грађанима ће се јављати оператери који ће давати потребне информације, као и одговоре на сва питања која се односе на Попис 2022.

Позиви ка Инфо-центру су бесплатни и доступни са територије целе Србије, из фиксне мреже Телекома Србије и мобилних мрежа.

Радно време Инфо-центра је од 8 до 20 часова – свакога дана.

Попис  становништва, домаћинстава и станова у Републици Србији спроводи се у периоду од 1. до 31. октобра 2022. године, у складу са Законом о попису становништва, домаћинстава и станова 2022. године („Службени гласник РС“, бр. 9/2020 и 35/2021).

 

Све информације о Попису 2022 доступне су и на веб-сајту Републичког завода за статистику www.stat.gov.rs  и на веб-сајту Пописа popis2022.stat.gov.rs 

 

Попис становништва, домаћинстава и станова у Републици Србији 2022. финансиран је средствима ЕУ и кофинансиран средствима Владе Републике Србије.

Ha основу члана 39. став 1. тачка 5) Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама ("Службени гласник РС", бр. 87/18) и члана 55. став 1. тачка 15) Статута општине Рашка („Службени гласник Општине Рашка" бр. 197/18), председник општине Рашка, на предлог Штаба за ванредне ситуације општине Рашка, дана 28. септембра 2022. године, доноси


ОДЛУКУ
о проглашењу ванредне ситуације

I
Проглашава се ванредна ситуација на делу територије општине Рашка, због елементарне непогоде – одрона огромне количине камења и земље са падине Настасићког брда на породичну кућу у ул. Карађорђева бр.29б у Трнавској реци-Месна заједница Рашка.

II
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

III
Одлуку објавити на огласној табли општине Рашка, званичној интернет страници општине Рашка и у свим локалним медијима.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
У раним јутарњим часовима 28. септембра 2022. године дошло је до обрушавања и одрона велике количине камења и земље са падине Настасићког брда на породичну кућу у ул. Карађорђева бр. 29б у Трнавској реци-Месна заједница Рашка чиме је дошло до угрожавања безбедности, живота и здравља становништва, као и имовине, на наведеној локацији.
Имајући у виду да не постоји могућност да се редовним ангажовањем општинских служби отклоне последице по људе и имовину, председник општине Рашка је, на предлог Општинског штаба за ванредне ситуације, у складу са чланом 39. став 1. тачка 5) Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама ("Службени гласник РС", бр. 87/18), донео Одлуку као у диспозитиву.


ОПШТИНА РАШКА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
II Број: 378/2022
Дана: 28. септембра 2022. године

На основу члана 14. став 1. тачка 2. Правилника о критеријумима и мерилима за избор корисника социјалног становања и активне инклузије од 22.10.2021.године, Комисија за спровођење поступка за избор корисника социјалног становања, на седници одржаној 26.09.2022. године, донела је Одлуку да објави

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА ЗА ДОДЕЛУ ПОМОЋИ ЗА РЕШАВАЊЕ СТАМБЕНИХ ПОТРЕБА КРОЗ КУПОВИНУ КУЋА, ОДНОСНО ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ НАМЕЊЕНИХ СОЦИЈАЛНОМ СТАНОВАЊУ, АДАПТАЦИЈУ И ПОПРАВКУ ИСТИХ И МЕРА ПОДРШКЕ АКТИВНЕ ИНКЛУЗИЈЕ


I

Објављује се Јавни позив за избор корисника за доделу помоћи за решавање стамбених потреба кроз куповину кућa, односно одговарајућих непокретности намењених социјалном становању, адаптацију и поправку истих (у даљем тексту: Стамбени објекат) и мере подршке активној инклузији.
Право пријављивања на конкурс за избор корисника за решавање стамбених потреба кроз куповину стамбених објеката, адаптацију и поправку истих и мере подршке активној инклузији ( у даљем тексту: Пакет донаторске помоћи) у оквиру Пројекта „Градимо и радимо за инклузивну Рашку - Европски програм стамбене подршке и активне инклузије“, имају социјално угрожене ромске породице из локалне заједнице, које имају пребивалиште на територији општине Рашка у трајању од најмање две године пре дана објављивања огласа, укључујући чланове њиховог породичног домаћинства, а које су заитересоване за овај вид стамбеног решења и мере подршке активне инклузије, и којима је помоћ неопходна за побољшање услова становања.

II

Пакет донаторске помоћи обухвата 2 сегмента, и то:

1) Пакет помоћи који се састоји у додели на коришћење 2 стамбена објекта која се налазе се на територији општине Рашка, а која су намењена социјалном становању корисника;
2) Пакет помоћи, односно подршке, који се одобрава члановима породице, корисницима стамбене подршке, а који се односи на мере социјалне инклузије и који садржи:
2.1. Правну подршку у остваривању социјалних права (социјална заштита, образованје и здравство), која се пружа појединцима из породица корисника који су у потреби;
2.2. Обука за запошљавање појединаца из породица корисника за познате приватне послодавце у Рашки;
2.3. Помоћ у запошљавању појединаца из корисничких породица, путем субвенција приватним послодавцима у Рашки;
2.4. Помоћ у запошљавању појединаца из породица корисника у јавним предузећима у Рашки;

Одабрани корисници у обавези су да користе овај сегмент пакета подршке у складу са дефинисаним потребама изабраних корисника.

Корисницима се не преносе средства за наведене пакете помоћи, односно подршке, већ општина Рашка врши плаћање свих роба, услуга и радова који су предмет подршке.

ОПШИРНИЈЕ  У ПРИЛОГУ

Општинска управа општине Рашка, Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, на основу чл.45а. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, бр.72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 54/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон и 09/20) и чл.36. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл.гласник РС“, бр.32/19),


ОГЛАШАВА


ИЗЛАГАЊЕ НА ЈАВНИ УВИД


УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ ПАНСИОНСКОГ ОБЈЕКТА НА КАТ. ПАРЦЕЛИ БР. 3037/4 КО КОПАОНИК


Јавни увид трајаће 7 дана, од 23.09.2022. год. закључно са 29.09.2022.год. Материјал за јавни увид, биће изложен, сваког радног дана, од 8.00 до 13.00 часова, у згради Општинске управе Рашка, у Одсеку за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине (канцеларија бр. 2).

Заинтересованим правним и физичким лицима која врше увид у изложени материјал за јавни увид, Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, пружиће све потребне информације и стручну помоћ, у вези са појединим решењима и евентуалним давањем примедби и сугестија.

Обавештавају се и позивају органи, организације и јавна предузећа, који су овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката, да доставе мишљења на изложени материјал за јавни увид.

Примедбе и сугестије на изложени материјал, могу се доставити током трајања јавног увида у писаном облику, Општинској управи општине Рашка, Одсеку за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, 36350 Рашка, ул. Предрага Вилимоновића бр. 1, лично на писарници или поштом, закључно са 29.09.2022. год.

По завршеном јавном увиду, Општинска управа општине Рашка, Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, припрема извештај о обављеном јавном увиду, који усваја Комисија за планове општине Рашка.

КОНАЧНУ  ЛИСТУ  КРАЈЊИХ  КОРИСНИКА МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ ПОРОДИЧНИХ КУЋА, СТАНОВА И СТАМБЕНИХ ЗГРАДА У ОПШТИНИ РАШКА можете погледати и преузети у прилогу.

Изабрани пописивачи су обавезни да најкасније до 21. септембра 2022. године до 16,00 часова унесу додатне податке, неопходне за израду уговора о ангажовању на следећем линку.

Сви пописивачи ће телефоном/имејлом бити обавештени о термину доласка у просторије Пописне комисије ради потписивања уговора и преузимања опреме и материјала за рад. Приликом доласка на потписивање уговора пописивачи треба да донесу једну фотографију димензија 3,5 cm х 4,5 cm ради израде идентификационе картице.

Кандидати који су завршили обуку али нису изабрани за рад у Попису 2022. сматрају се резервним пописивачима и и по потреби могу бити накнадно позвани с циљем радног ангажовања на Попису 2022. године.

Објавом Коначног списка изабраних пописивача завршен је поступак избора пописивача у складу са Јавним позивом за пријављивање пописивача објављеним дана 22. јула 2022. године.

Ред.бр.

Ред.бр. пријаве

Име и презиме

Број бодова остварених на обуци

1

4041

МАРИЈАНА КУРАНДИЋ

20

2

10762

STEFAN MAKOJEVIĆ

20

3

10779

JELICA MAKOJEVIĆ

20

4

10899

ДАНИЈЕЛА МАТОВИЋ

20

5

12361

МАРИЈАНА ВАНДИЋ

20

6

32656

МАЈА ЧЕПЕРКОВИЋ

20

7

33270

УРОШ ВАСИЉЕВИЋ

20

8

34666

РАДОЈИЦА УРОШЕВИЋ

19

9

31524

ИРЕНА ВУКОВИЋ

19

10

31849

МИЛЕНА РАШКОВИЋ

19

11

10645

МАРИЈА МАРТАЋ

19

12

14295

АНДРЕА МИЛОШЕВИЋ

19

13

1359

ФИЛИП ИВАНОВИЋ

19

14

17592

ДРАГАНА ТОМОВИЋ

19

15

25900

НАТАША ЛАЗИЋ

19

16

27344

ИВАНА РАТКОВИЋ

18

17

29435

ИВАНА ВАСИЋ

18

18

30663

KRISTINA TRBOLJEVAC

18

19

21275

БИЉАНА ЈОВАНОВИЋ

18

20

21861

АЛЕКСАНДРА РАДОШЕВИЋ

18

21

25122

ТАМАРА ЈОЗОВИЋ

18

22

10644

МИЛА РОСИЋ ЖУПАЊАЦ

18

23

16363

ВЛАДАН ЈЕКИЋ

18

24

16507

ПЕТАР НАСТИЋ

18

25

1488

АНА НОВКОВИЋ

18

26

956

САНДРА КОТУРОВИЋ

18

27

12934

ТИНА ВУЧКОВИЋ

18

28

33294

НЕВЕНА АРСОВИЋ

18

29

37935

ТЕОДОРА НИЋИФОРОВИЋ

18

30

40169

JОВАНА БЕЉАКОВИЋ

17

31

33928

АЛЕКСАНДРА ВУКАШИНОВИЋ

17

32

35284

УРОШ КНЕЖЕВИЋ

17

33

14332

ХЕЛЕНА НИКОЛИЋ

17

34

10671

НЕНАД ЖУПАЊАЦ

17

35

3721

МАРИЈАНА ЧЕПЕРКОВИЋ

17

36

4833

НЕЛА ПАВЛОВИЋ

17

37

1912

СТЕФАН ТОДОРОВИЋ

17

38

15211

БРАНКО ЗЕЧЕВИЋ

17

39

19543

ТЕОДОРА ПАНОВИЋ

17

40

21194

БИЉАНА ДУГАЛИЋ

17

41

28746

ЈАСНА ГОЉОВИЋ

17

42

27785

ВЕСНА МУТАВЏИЋ

17

43

28091

МИЛИЦА РАЧИЋ

17

44

28201

ТИЈАНА ВЕЉОВИЋ

16

45

29380

ANEL DESTANOVIC

16

46

3529

ANĐELIJA ILIĆ

16

47

9474

ЉИЉАНА СТОЈАДИНОВИЋ СТАНЧИЋ

16

48

36561

ЛАЗАР ПЕТРОВИЋ

16

49

33018

ВЛАДИМИР ДИЗДАРЕВИЋ

16

50

32824

СНЕЖАНА ШАРАЦ

15

51

1526

ИВАНА ИЛИЋ

15

52

14495

ЈЕЛЕНА ЖИВКОВИЋ

15

 

 

Општина Рашка упућује

 

 

Позив Саветима месних заједница са територије Општине Рашка за учешће у програму подршке за јачање учешћа грађана, израду финансијских планова и програма развоја месних заједница

 

Општина Рашка учествује у пројекту „Одговорне локалне финансије и укључивање грађана“, који финансира Влада Швајцарске, а спроводи HELVETAS Swiss Intercooperation. Једна од активности у оквиру овог пројекта, која се истовремено спроводи у 15 градова и општина, јесте пружање подршке месним заједницама да повећају учешће грађана, унапреде финансијско планирање и израде своје програме развоја.   

 

Одабрани савети месних заједница ће добити стручну подршку у периоду од 1. новембра 2022. до 31. децембра 2024. Подршка обухвата рад са представницима савета месних заједница на годишњим групним састанцима, израду и представљање приручника, као и кроз укупно 18 састанака са представницима сваке месне заједнице.

 

Месне заједнице, које буду укључене у овај програм, на овај начин ће добити прилику да побољшају своје акте, да развију нове и унапреде постојеће видове сарадње са грађанима, и да тако омогуће да се потребе грађана и месне заједнице у целини боље препознају у буџету и планским документима наше општине.

 

Прилику да добију ову подршку имају две месне заједнице, које ће бити одабране на основу исказаних потреба, воље и спремности за сарадњу. Уколико се на позив јави више савета месних заједница, одабир ће извршити Тим за партиципацију Општине Рашка у сарадњи са HELVETAS Swiss Intercooperation и ангажованим експертима. У случају више пријављених приоритет ће бити дат месним заједницама из сеоских и приградских подручја.

 

Рок за пријаву је 4. октобар 2022. године.

 

Пријавни формулар се може попунити електронски и доставити електронском поштом, искључиво са службене адресе за електронску пошту коју користи Савет месне заједнице, на адресу Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели..

 

Пријавни формулар се може доставити у штампаном облику, на адресу Општинска управа Општине Рашка, Предрага Вилимоновића 1, 36350 Рашка (за Ђорђа Радоичића), у ком случају треба да буде потписан од председника Савета месне заједнице, или другог члана Савета месне заједнице када председник није изабран.

 

Овај позив ће бити објављен на сајту Општине Рашка: www.raska.gov.rs.

 

РЕВИДИРАНУ ПРЕЛИМИНАРНУ ЛИСТУ КРАЈЊИХ  КОРИСНИКА МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ ПОРОДИЧНИХ КУЋА, СТАНОВА И СТАМБЕНИХ ЗГРАДА У ОПШТИНИ РАШКА можете погледати и преузети у приологу.