email: info@raska.org.rs | Тел: 036/736-244 | Адреса: Ибарска бр.2,36350 Рашка

A- A A+
Веб сајт:: http://www.raska.gov.rs

Нема нових случајева Ковида 19 на територији општине Рашка. Према подацима Завода за јавно здравље Краљево, достављеним за 21. и 22.октобар, лабораторијски су обрађена 44 узорка и сви су били негативни. У другом таласу епидемије од Ковида 19 оболело је 218 лица, док је од почетка епидемије вирус потврђен код 278 особа.
У Ковид амбуланти Дома здравља Рашка у среду 21.октобра прегледан је 41 пацијент. Са симптомима сличним Ковиду 19 лекару се јавило 12 лица, док је 29 пацијената било на контролном прегледу. Јуче је у Ковид амбуланти обављено 38 прегледа, 19 првих и 19 контролних. У протекла 2 дана тестиране су 42 особе. Пи-си-ар метода индикована је код 28 пацијената, док је серолошка примењена код 14 лица. Од 13.априла до данас урађено је 1.619 пи-си-ар тестирања и 2.113 серолошких.
Општински штаб за ванредне ситуације апелује на грађане да доследно примењују превентивне мере, носе заштитне маске, редовно проветравају просторије у којима бораве, избегавају веће скупове и држе дистанцу.

23.10.2020.године

У Рашки се бележи пораст броја оболелих од Ковида 19. Према подацима Завода за јавно здравље Краљево достављеним за 19. и 20. октобар, од 61 обрађеног узорка, код 4 је потврђено присуство вируса корона. Тиме је број Ковид позитивних особа у другом епидемијском пику повећан на 218.
Ковид амбуланта Дома здравља Рашка примила је 19.октобра 66 пацијената, а дан касније 59. Од укупног броја обављених прегледа у протекла 2 дана, већину чине контролни прегледи. Тестирано је 58 лица. Пи-си-ар метода индикована је код 21 пацијента, а серолошка код 37. Од 13.априла до данас урађен је 1.591 пи-си-ар тест и 2.099 серолошких тестова.
Општински штаб за ванредне ситуације изражава забринутост због пораста броја заражених вирусом корона и апелује на грађане да се доследно придржавају превентивних мера, носе заштитне маске, држе дистанцу, спроводе појачану хигијену руку и често проветравају просторије у којима бораве.

21.10.2020.године

 


На основу члана 3. став 1. и члана 5. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења („Службени гласник РС”, бр. 16/2018), члана 55. Статута општине Рашка ("Службени гласник општине Рашка" бр. 197/2018) и члана 13. Правилника о критеријумима и поступку доделе средстава из буџета општине Рашка за дотације невладиним организацијама за спровођење пројеката од јавног интереса ("Службени гласник општине Рашка" бр. 208/2020) на предлог конкурсне комисије за спровођење поступка доделе бесповратних финансијских средстава из буџета, председник Општине Рашка је 20.10.2020. године, донео

О Д Л У К У
о одабиру програма/пројеката у области
«Култура»
 тематска област Развој различитих облика културног и уметничког стваралаштва на територији општине Рашка
којима се из буџета општине Рашка додељују средства за
финансирање пројеката удружења

Члан 1.
Овом Одлуком ближе се утврђује одабир пројеката удружења којима се из буџета општине Рашка додељују средства по спроведеном јавном конкурсу од 09.09.2020.г. који је за потребе општине Рашка расписао председник Општине Рашка на предлог конкурсне комисија за спровођење поступка доделе бесповратних финансијских средстава удружењима из буџета општине Рашка за 2020. годину.


Члан 2.
Средства буџета општине Рашка за 2020. годину додељују се следећим удружењима, за спровођење пројеката, у следећим износима:

НАЗИВ УДРУЖЕЊА

ПРОЈЕКАТ

Бодови

Одобрени

износ (РСД)

Изворак

„Наводњавање са Копаоника“

70,6

149.700,00


Члан 3.
Средства која су одобрена за реализацију пројеката јесу наменска средства и могу да се користе искључиво за реализацију конкретних пројеката и у складу са уговорима који се закључују између председника Општине Рашка и удружења.
Удружење корисник средстава дужно је да, пре склапања уговора о додели средстава, достави Комисији:
- Изјаву да средства за реализацију одобреног пројекта нису на други начин већ
обезбеђена;
- Изјаву о непостојању сукоба интереса;
- Интерни акт о антикорупцијској политици;
- Ревидирани буџет и ревидирани наративни буџет пројекта у складу са
одобреним средствима;
Општинско веће општине Рашка, преко Комисије за праћење реализације пројеката удружења грађана и Одсека за буџет, финансије и пореске послове Општинске управе прати реализацију пројекта и врши контролу његове реализације.
Удружење – корисник средстава, односно реализатор пројекта дужан је да овлашћеном лицу општине Рашка, у сваком моменту, омогући контролу реализације пројекта и увид у сву потребну документацију.
Ако се приликом контроле утврди ненаменско трошење средстава Општинско веће општине Рашка је дужно да раскине уговор и затражи повраћај пренетих средстава, односно да активира инструмент обезбеђења, а удружење је дужно да средства врати са законском каматом.
Завршни наративни и финансијски извештај достављају се најкасније 10 дана по истеку трајања пројекта.

Члан 4.
За спровођењу ове Одлуке надлежан је Одсек за буџет, финансије и пореске послове Општинске управе у Рашки и именована удружења.

Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Члан 6.
Ову Одлуку доставити Одсеку за буџет, финансије и пореске послове, Комисији за праћење реализације пројеката удружења грађана и објавити на огласној табли Општинске управе Рашка и званичној интернет страници Општине.


ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ РАШКА
II Број: 261
Дана: 20.10. 2020. године.


ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ РАШКА
Игњат Ракитић

На основу члана 43. став 1 тачка 5 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености («Сл. гласник РС», број 36/2009, 88/2010 ,38/2015 и 113/17), и потписаног Споразума о додели бесповратних средстава између Општине Рашка и Немачке организације за међународну сарадњу ГИЗ број:329 од 16.10.2019. године ,а у складу са Локалним акционим планом запошљавања општине Рашка за 2020. годину.

ОПШТИНА РАШКА
Расписуje
ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА УЧЕШЋЕ У ФИНАНСИРАЊУ ПРОГРАМА ОБУКЕ НА ЗАХТЕВ ПОСЛОДАВЦА У 2020. ГОДИНИ
I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Општина Рашка, као водећи апликант у партнерству са Западнобалканским институтом из Београда и Центром за социјални рад из Рашке спроводи пројекат „Година инклузије и запошљавања“ који је део ширег пријекта Немачке развојне сарадње „Инклузија Рома и других маргинализованих група у Србији“ који спроводи ГИЗ.
У оквиру пројекта је планирана реализација двомесечне теоријско- практичне обуке на захтев послодавца која има за циљ запошљавање теже запошљивих категорија становништва за 50 корисника.
Програм обуке на захтев послодавца подразумева учешће у финансирању програма обуке ради стицања знања и вештина потребних за обављање послова на конкретном радном месту, уколико на евиденцији незапослених Националне службе за запошљавање (у даљем тексту: Национална служба) нема лица са потребним знањима и вештинама.
Наведени пројекат не спада у de minimis државну помоћ.
Програм обуке на захтев послодавца подразумева:
 реализацију обуке у трајању до 480 часова (у зависности од врсте, сложености послова и других елемената од значаја за трајање обуке), у складу са стандардима нивоа обука, или
 реализацију обуке за особе са инвалидитетом у складу са програмом обуке за коју је издато одобрење за спровођење мера и активности професионалне рехабилитације министарства надлежног за послове запошљавања и

За реализацију обуке Општина Рашка:
1. незапосленом полазнику исплаћује:
 месечну новчану помоћ у висини од 22.000,00 динарa за пун фонд часова;
 средства за трошкове превоза;
2. незапосленом полазнику - особи са инвалидитетом исплаћује:
 месечну новчану помоћ у висини од 22.000,00 утврђене у складу са прописима о раду, за пун фонд часова, ако се обука изводи у трајању од најмање 100 часова;
 средства за трошкове превоза;
 средства за трошкове превоза, и за пратиоца ако је потребан, у висини неопорезивог износа, у складу са законом.
3. врши обрачун и уплату доприноса за случај повреде на раду и професионалне болести за полазнике обуке, у складу са законом.
Средства намењена незапосленом полазнику Општина Рашка исплаћује на текући рачун полазника обуке на основу извештаја вршиоца обуке.
Новчана помоћ се не исплаћује полазнику обуке који је корисник новчане накнаде за случај незапослености.

Опширније у прилогу!

Нема нових случајева заразе вирусом корона на територији општине Рашка. Завод за јавно здравље Краљево доставио је резултате за 50 обрађених узорака и сви су били негативни. Укупан број оболелих од Ковида 19 током другог епидемијског пика је 214.
У Ковид амбуланти Дома здравља Рашка у петак, 16.октобра, прегледана су 53 пацијента. Током викенда Ковид амбуланта је примила 27 пацијената. У структури прегледа већину чине контролни прегледи. У протекла 3 дана тестирано је 47 особа. Од 13.априла до данас урађено је 1.570 пи-си-ар тестова и 2.062 серолошка теста.
Општински штаб за ванредне ситуације апелује на грађане да спроводе превентивне мере како би се спречило ширење вируса.


19.10.2020.године

Према подацима Завода за јавно здравље Краљево достављеним за 14. и 15. октобар, од 41 обрађеног узорака са територије општине Рашка, 1 је био позитиван на вирус корона. Тиме је број оболелих од Ковида 19 током другог пандемијског пика повећан на 214. Од почетка епидемије присуство вируса потврђено је код 274 особе.
У претходна 2 дана Ковид амбуланта Дома здравља Рашка примила је 105 пацијената. Са симптомима сличним Ковиду 19 лекару се по први пут јавило 35 лица, док је 70 пацијената обавило контролни преглед. Урађено је 12 пи-си-ар тестова и 24 серолошка теста. Од 13.априла до данас у Дому здравља је тестирано 3.585 становника општине Рашка.
Како би се задржала релативно мирна епидемијска ситуација, Општински штаб за ванредне ситуације апелује на грађане да доследно примењују мере превенције. Само се одговорним понашањем, ношењем маске, држањем дистанце и избегавањем окупљања може спречити преношење вируса и сачувати здравље.

16.10.2020.године

Према подацима Завода за јавно здравље Краљево достављеним за 12. и 13.октобар, од 66 лабораторијски обрађених узорака са територије општине Рашка, код једног је потврђено присуство вируса корона. Тиме је укупан број ковид позитивних пацијената повећан на 213.
У Ковид амбуланти Дома здравља Рашка 12. и 13.октобра прегледано је 109 пацијената. Бројке показују да већину обављених прегледа чине први прегледи. У протекла 2 дана 81 особа јавила се лекару први пут са симптомима сличним Ковиду 19, док је на заказани контролни преглед дошло 28 лица. Урађено је 16 пи-си-ар тестирања и 48 серолошких. Од 13.априла до данас тестирано је 3.549 грађана Рашке.
Општински штаб за ванредне ситуације апелује на грађане да се одговорно понашају и доследно примењују прописане мере заштите. Једино се строгим поштовањем превентивних мера може спречити даље преношење вируса и заштитити здравље становништва.


14.10.2020.године

Нема нових случајева заразе вирусом корона на територији општине Рашка. Према подацима Завода за јавно здравље Краљево за 8, 9, 10. и 11. октобар, обрађена су 72 узорка и сви су били негативни. Укупан број оболелих од Ковида 19 током другог епидемијског таласа је 212. Од почетка епидемије вирус је потврђен код 272 особе.
У Ковид амбуланти Дома здравља Рашка од 8. до 11.октобра обављено је 106 прегледа. Међу прегледаним пацијентима већину чине они који су се са симптомима сличним онима које изазива вирус корона јавили лекару први пут. Током протекла 4 дана 83 особе су обавиле први преглед, а 23 контролни. Тестирано је 61 лице. Од 13.априла до данас урађена су 1.522 пи-си-ар теста и 1.963 серолошка.
Епидемиолози упозоравају да је трећи талас обољевања од Ковида 19 у току. Општински штаб за ванредне ситуације апелује на грађане да се придржавају превентивних мера, спроводе појачану хигијену руку, проветравају просторије у којима бораве, држе дистанцу, избегавају веће скупове и носе заштитну маску. Ношење маске се препоручује и на отвореном, уколико није могуће обезбедити дистанцу.

12.10.2020.године

Ha основу члана 29. став 1. тачка 10), члана 41. и 43. Закон о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама ("Сл. гласник РС", бр. 87/2018), члана 7. став 2. Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19 ("Сл. гласник РС", бр. 66/2020-4, 93/2020-12, 94/2020-3, 100/2020-3, 109/2020-3, 111/2020-3 и 120/2020-3), и члана 139. став 1. Статута општине Рашка ("Службени гласник општине Рашка" број 197/18), Штаб за ванредне ситуације општине Рашка, дана 08. октобра 2020. године, доноси следећу

НАРЕДБУ
о допуни наредбе о мерама за смањење ризика од ширења
заразне болести COVID-19 на територији општине Рашка

I
У складу са тренутном епидемиолошком ситуацијом на територији општине Рашка, а на препоруку Кризног штаба Републике Србије за заштиту здравља становништва од заразне болести COVID-19, допуњује се наредба о мерама за смањење ризика од ширења заразне болести COVID-19 на територији општине од 01. јула 2020. године са следећом мером:
- радно време продавница, трговинских центара и других малопродајних трговинских објеката, изузев радног времена апотека и бензинских пумпи у обављању делатности продаје горива, ограничава се тако да ти објекти неће радити од 23,00 часа до 06,00 часова наредног дана.
У свему осталом наредба о мерама за смањење ризика од ширења заразне болести COVID-19 на територији општине Рашка од 01. јула 2020. године остаје на снази.

II
Ова наредба ступа на снагу даном доношења.

III
Наредбу објавити на огласној табли општине Рашка, званичној интернет страници општине Рашка и у свим локалним медијима.

ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ РАШКА
Број: 82-9/2020-2
Дана: 08. октобра 2020. године

КОМАНДАНТ ШТАБА

Игњат Ракитић

Ha основу члана 29. став 1. тачка 10), члана 41. и 43. Закон о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама ("Сл. гласник РС", бр. 87/2018), члана 9а. Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19 ("Сл. гласник РС", бр. 66/2020-4, 93/2020-12, 94/2020-3, 100/2020-3, 109/2020-3, 111/2020-3 и 120/2020-3), и члана 139. став 1. Статута општине Рашка ("Службени гласник општине Рашка" број 197/18), Штаб за ванредне ситуације општине Рашка, дана 08. октобра 2020. године, доноси следећу

НАРЕДБУ
о измени Наредбе о мерама за смањење ризика од ширења заразне
болести COVID-19 на територији општине Рашка

I
У складу са тренутном епидемиолошком ситуацијом на територији општине Рашка, а на препоруку Кризног штаба Републике Србије за заштиту здравља становништва од заразне болести COVID-19, мења се Наредба о изменама и допунама наредбе о мерама за смањење ризика од ширења заразне болести COVID-19 на територији општине Рашка бр. 82-3/2020-1 од 28. јула 2020. године у делу који се односи на радно време угоститељских објеката тако да гласи:
- ограничава се радно време свих угоститељских објеката, који имају башту (у отвореном и затвореном делу објекта) и оних који немају башту, тако да ти објекти неће радити од 23,00 часа до 06,00 часова наредног дана.
У свему осталом наредба о изменама и допунама наредбе о мерама за смањење ризика од ширења заразне болести COVID-19 на територији општине Рашка бр. 82-3/2020-1 од 28. јула 2020. године остаје на снази.

II
Ова наредба ступа на снагу даном доношења.
Ступањем на снагу ове наредбе престаје да важи наредба о измени наредбе о мерама за смањење ризика од ширења заразне болести COVID-19 на територији општине Рашка бр. 82-8/2020-1 од 29. септембра 2020. године.

III
Наредбу објавити на огласној табли општине Рашка, званичној интернет страници општине Рашка и у свим локалним медијима.

ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ РАШКА
Број: 82-9/2020-1
Дана: 08. октобра 2020. године

КОМАНДАНТ ШТАБА

Игњат Ракитић