email: info@raska.org.rs | Тел: 036/736-244 | Адреса: Ибарска бр.2,36350 Рашка

A- A A+
  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • slider6.jpg
  • slider7.jpg
  • slider8.jpg
Веб сајт:: http://www.raska.gov.rs


Општинска управа општине Рашка, Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, на основу чл.45а. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, бр.72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 54/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон и 09/20) и чл.36. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл.гласник РС“, бр.32/19),


ОГЛАШАВА


ИЗЛАГАЊЕ НА ЈАВНИ УВИД


УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ
за изградњу апарт хотела
на катастарској парцели број 3207/1 КО Копаоник, Рашка


Јавни увид трајаће 7 дана, од 21.04.2021. год. закључно са 27.04.2021.год. Материјал за јавни увид, биће изложен, сваког радног дана, од 8.00 до 13.00 часова, у згради Општинске управе Рашка, у Одсеку за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине (канцеларија бр. 2).

Заинтересованим правним и физичким лицима која врше увид у изложени материјал за јавни увид, Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, пружиће све потребне информације и стручну помоћ, у вези са појединим решењима и евентуалним давањем примедби и сугестија. Овлашћено лице за давање обавештења је Бранко Костић, дипл.инж.арх. - шеф Одсека за урбанизам.

Обавештавају се и позивају органи, организације и јавна предузећа, који су овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката, да доставе мишљења на изложени материјал за јавни увид.

Примедбе и сугестије на изложени материјал, могу се доставити током трајања јавног увида у писаном облику, Општинској управи општине Рашка, Одсеку за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, 36350 Рашка, ул. Предрага Вилимоновића бр. 1, лично на писарници или поштом, закључно са 27.04.2021. год.

По завршеном јавном увиду, Општинска управа општине Рашка, Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, припрема извештај о обављеном јавном увиду, који усваја Комисија за планове општине Рашка.

 


У складу са чланом 38. Закона о удружењима („Службени гласник РС“, број 51/09, 99/11), чланом 6. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Службени гласник РС“, број 16/2018), чланом 5. и чланом 6. Правилника о начину, критеријумима и поступку доделе средстава из буџета општине Рашка за подстицање пројеката од јавног интереса које реализују удружења, чланом 3. Одлуке о приоритетним областима од јавног интереса општине Рашка за 2021. и 2022. годину у којима ће се подстицати пројекти од јавног интереса које реализују удружења и Одлуком о буџету општине Рашка за 2021. годину Председник општине Рашка расписује:

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА ПОДСТИЦАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЛИ НЕДОСТАЈУЋЕГ ДЕЛА СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА ЗА 2021. ГОДИНУ
У ОБЛАСТИМА:
КУЛТУРА

ПРЕДМЕТ ЈАВНОГ КОНКУРСА

Предмет јавног конкурса су пројекти у наведеним областима у складу са Правилником о утврђивању области од јавног интереса у општини Рашка и Одлуком о приоритетним областима од јавног интереса општине Рашка за 2021. и 2022. г.

ПРАВО УЧЕШЋА НА ЈАВНОМ КОНКУРСУ

Право учешћа на јавном конкурсу имају удружења:
- која су регистрована у складу са Законом о удружењима („Службени гласник РС“, број 51/09) на територији општине Рашка, односно друге општине или града Републике Србије, с тим да пројектне активности реализују на територији општине Рашка;
- чији се циљеви дефинисани статутом удружења остварују у наведеној области;
- која су директно одговорна за припрему и реализацију пројекта;
- која немају на други начин обезбеђена средства за реализацију одобреног пројекта/програма;
- која немају текући рачун у блокади, пореске дугове и дугове према организацијама социјалног осигурања;
- која нису брисана из регистара надлежног органа, или нису у поступку ликвидације, стечајном поступку или под привременом мером забране делатности;
- која у последње две године немају казну правоснажном одлуком за прекршај или привредни преступ везан за њихову делатност;
- која су омогућила Комисији и стручњацима за оцену успешности пројеката финансираних на прошлогодишњем конкурсу - праћење реализације пројекта и увид у сву потребну документацију;
- која су у прописаном року поднела извештај о реализацији пројеката/програма и оправдала средства додељена на прошлогодишњем конкурсу;
- која се придржавају мера о антикорупционој политици;
- која су предузела све потребне мере за избегавање сукоба интереса на прошлогодишњем конкурсу;
- која нису од Општине Рашка добила средства за финсирање/суфинсирање програма/пројеката у текућој 2021.години.
Комисија за доделу средстава удружењима за финансирање и суфинансирање пројеката од јавног интереса у општини Рашка (у даљем тексту: Комисија), по службеној дужности, утврђује да ли је удружење предлагач пројекта/учесник конкурса уписано у регистар надлежног органа, да ли се, према статутарним одредбама, циљеви тог удружења остварују у области у којој се пројекат реализује, као и да ли је рачун тог удружења у блокади.
Општина Рашка неће финансирати:
- политичке и страначке организације, секте и њихове активности;
- активности које заговарају нетолерантност и насиље или било коју врсту дискриминације.

Опширније у прилогу

Према последњим подацима Завода за јавно здравље Краљево, од 46 лабораторијски обрађених узорака са територије општине Рашка, 13 је било позитивно на коронавирус. У 3. таласу епидемије потврђено је 2.468 случајева заразе вирусом корона.
Ковид амбуланта Дома здравља Рашка јуче је примила 104 пацијента. Са симптомима сличним ковиду 19 лекaрску помоћ затражиле су 34 особе. На други или контролни преглед јавило се 70 пацијената. Урађено је 26 тестова. Од 13. априла прошле године закључно са јучерашњим даном у Дому здравља су пи-си-ар и антигенском методом тестирана 8.324 лица.
У Општој болници у Новом Пазару од ковида 19 лечи се 11 пацијента из Рашке, док су у Ковид болници у Новопазарској бањи на лечењу 3 особе са територије наше општине.

На основу члана 3. став 1. и члана 5. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења („Службени гласник РС”, бр. 16/2018), члана 55. Статута општине Рашка ("Службени гласник општине Рашка" бр. 197/2018) и члана 13. Правилника о критеријумима и поступку доделе средстава из буџета општине Рашка за дотације невладиним организацијама за спровођење пројеката од јавног интереса ("Службени гласник општине Рашка" бр. 208/2020) на предлог конкурсне комисије за спровођење поступка доделе бесповратних финансијских средстава из буџета, председник Општине Рашка је 08.04.2021. године, донео

О Д Л У К У
о одабиру програма/пројеката у областима
«Култура»
«Друштвена брига о осетљивим групама»
«Заштита животне средине и очување природе»
«Рурални развој»
којима се из буџета општине Рашка додељују средства за
финансирање пројеката удружења

Члан 1.
Овом Одлуком ближе се утврђује одабир пројеката удружења којима се из буџета општине Рашка додељују средства по спроведеном јавном конкурсу од 01.03.2021.г. који је за потребе општине Рашка расписао председник Општине Рашка на предлог конкурсне комисија за спровођење поступка доделе бесповратних финансијских средстава удружењима из буџета општине Рашка за 2021. годину.


Члан 2.
Средства буџета општине Рашка за 2021. годину додељују се следећим удружењима, за спровођење пројеката, у следећим износима:

КУЛТУРА

Назив ОЦД

Назив пројекта

Додељена средства

Број бодова

Коментар (образложење)

 

Манастир Светих Благовести - Градац

Наше руке у додиру старих времена

143,500.00

86.6

Предлог пројекта је одобрен у целини

Рефлексија

Мултикултурна радионица

0.00

0.00

Предлог пројекта није у скалду са условима конкурса (горњи лимит  средстава није испоштован)

КЛУ „Рашка школа“

Радионица стрипа и сликарства 2021

152,000.00

76.4

Предлог пројекта је делимично одобрен за финансирање

КУД „Јошаничка Бања“

Песмом и игром негујемо своју традицију

200,000.00

78.8

Предлог пројекта је делимично одобрен за финансирање

Српска православна црквена општина Никољачка

Христос Васкрсе, радости моја!

80,000.00

71.2

Предлог пројекта је одобрен у целини

КУД "Брвеница"

Фестивал „Брвеница пева и игра -  40 година постојања КУД“

212,000.00

76.8

Предлог пројекта је делимично одобрен за финансирање

Етно уметнички клуб „Черењски“

Моје наслеђе, потенцијал за бољу будућост

140,300.00

69.4

Предлог пројекта је делимично одобрен за финансирање

КУД „Рашка“

Одрживост фолклорних активности у условима пандемије

149,500.00

71.6

Предлог пројекта је одобрен у целини

Изворак

Позоришна представа ,,Наводњавање са Копаоника“

140,000.00

70.6

Предлог пројекта је одобрен у целини

Центар за алтернативну културу

Афирмација младих рок бендова и рок музике

100,000.00

73.4

Предлог пројекта је одобрен у целини ПРОВИЗИЈА

КУД „Рудар“

Фестивали фолклора “ Видовдан“ и „ Сусрети ветерана“

190,000.00

75.6

Предлог пројекта је делимично одобрен за финансирање

ПРОВИЗИЈЕ

ДРУШТВЕНА БРИГА О ОСЕТЉИВИМ ГРУПАМА

Назив ОЦД

Назив пројекта

Додељена средства

Број бодова

Коментар (образложење)

 

Актив жена Јошаничка Бања

Снага је у женама

163,000.00

76.0

Предлог пројекта је делимично одобрен за финансирање

Удружење психолога Нови Пазар

Каријерно саветовалиште за младе из социјално угрожених група

70,500.00

72.6

Предлог пројекта је одобрен у целини

Друштво за борбу против шећерне болести ''Рашка''

Породица и дијабетес

145,650.00

75.4

Предлог пројекта је одобрен у целини

Дечји савез општине Рашка

Дете – радост света!

300,000.00

78.6

Предлог пројекта је одобрен у целини

Удружење цивилних инвалида рата Нови Пазар

Не дозволимо да се забораве

48,000.00

63.6

Предлог пројекта је делимично одобрен за финансирање ПРОВИЗИЈА

Удружење глувих и наглувих Нови Пазар

Разумемо се рукама

51,670.00

68.0

Предлог пројекта је делимично одобрен за финансирање

Међуопштинска организација савеза слепих Србије Нови Пазар

Прсти који виде

48,000.00

66.0

Предлог пројекта је делимично одобрен за финансирање

Удружење особа са инвалидитетом „Срна“

Заједно

144,000.00

76.6

Предлог пројекта је одобрен у целини

Месна организација жена Рашка

РАШЧАНСКА КУВАРИЦА – на понос предака и на радост потомака

300,000.00

80.2

Предлог пројекта је одобрен у целини

ПРОВИЗИЈА

Удружење пензионера oпштине Рашка

Побољшање услова рада у пензионерском клубу у Рашки

70,000.00

67.6

Предлог пројекта је одобрен у целини

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ОЧУВАЊЕ ПРИРОДЕ

Назив ОЦД

Назив пројекта

Додељена средства

Број бодова

Коментар (образложење)

 

Гљиварско друштво Копаоник

Гљиварењем до здравља

152,600.00

78.3

Предлог пројекта је одобрен у целини

Еко клуб – Зелени путокази

Еко патрола

270,100.00

80.0

Предлог пројекта је делимично одобрен за финансирање

Удружење Беннем – Огранак Рашка

За чист ваздух и здравије окружење

92,730.00

70.8

Предлог пројекта је одобрен у целини

 

РУРАЛНИ РАЗВОЈ

Назив ОЦД

Назив пројекта

Додељена средства

Број бодова

Коментар (образложење)

 

Друштво пчелара Баљевац

Златна пчела – пчеларење без граница

151,000.00

74.6

Предлог пројекта је делимично одобрен за финансирање

ПРОВИЗИЈЕ

Удружење произвођача ракије Баљевац

Десет година ракијаде

0.00

0.0

Предлог пројекта није у скалду са условима конкурса (нису испоштовани критеријуми из ближих услова конкурса)

Удружење пчелара Рашка

Развој пчеларства у селима општине Рашка

200,000.00

77.6

Предлог пројекта је делимично одобрен за финансирање

ПРОВИЗИЈЕ


Члан 3.
Средства која су одобрена за реализацију пројеката јесу наменска средства и могу да се користе искључиво за реализацију конкретних пројеката и у складу са уговорима који се закључују између председника Општине Рашка и удружења.
Удружење корисник средстава дужно је да, пре склапања уговора о додели средстава, достави Комисији:
- Изјаву да средства за реализацију одобреног пројекта нису на други начин већ
обезбеђена;
- Изјаву о непостојању сукоба интереса;
- Интерни акт о антикорупцијској политици;
- Ревидирани буџет и ревидирани наративни буџет пројекта у складу са
одобреним средствима;
Општинско веће општине Рашка, преко Комисије за праћење реализације пројеката удружења грађана и Одсека за буџет, финансије и пореске послове Општинске управе прати реализацију пројекта и врши контролу његове реализације.
Удружење – корисник средстава, односно реализатор пројекта дужан је да овлашћеном лицу општине Рашка, у сваком моменту, омогући контролу реализације пројекта и увид у сву потребну документацију.
Ако се приликом контроле утврди ненаменско трошење средстава Општинско веће општине Рашка је дужно да раскине уговор и затражи повраћај пренетих средстава, односно да активира инструмент обезбеђења, а удружење је дужно да средства врати са законском каматом.
Завршни наративни и финансијски извештај достављају се најкасније 10 дана по истеку трајања пројекта.

Члан 4.
За спровођењу ове Одлуке надлежан је Одсек за буџет, финансије и пореске послове Општинске управе у Рашки и именована удружења.

Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Члан 6.
Ову Одлуку доставити Одсеку за буџет, финансије и пореске послове, Комисији за праћење реализације пројеката удружења грађана и објавити на огласној табли Општинске управе Рашка и званичној интернет страници Општине.


ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ РАШКА
II Број: 56
Дана: 08.04. 2021. године.


ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ РАШКА
Игњат Ракитић

На основу члана 25. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС“ број 83/2014, 58/2015 и 12/2016 – аутентично тумачење), члана 24. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник РС “ број 16/2016 и 8/2017), члана 43. став 2. и став 6. и члана 44. став Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014, 101/2016-др.закон други закон и 47/2018), и чланова 72. и 75. Статута општине Рашка („Сл. гласник општине Рашка“, бр. 197/2018), и Конкурса за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања на територији општине Рашка у 2021. години број 401-2190/20-2 од 02.02.2021. године, и образложеног предлога Комисије за оцену пројеката о расподели средстава поднетих на Конкурс суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања на територији општине Рашка у 2021. години број 401-2190/20-2 од 02.02.2021. године, начелник Општинске управе општине Рашка, је дана 14.04.2021. године, донео следеће
Р Е Ш Е Њ Е
о расподели средстава за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања на територији општине Рашка у 2021.години
I
Средства из буџета Општине Рашка за 2021. годину намењена суфинансирању пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Рашка у 2021. години, опредељена су у укупном износу 20.000.000,00 динара.
Средства се одобравају за реализацију пројеката увођења, побољшања или проширења програмских садржаја у новинама или електронским медијима, који се дистрибуирају или емитују на територији општине Рашка, а од посебног су значаја за јавно информисање грађана општине Рашка, укључујући и интернет странице уписане у регистар медија.
Право да добију средства имају и медији који имају националну покривеност, под условом да је предложени пројекат од значаја за грађане општине Рашка.
Носиоци пројекта могу бити приватна предузећа и невладине и друге непрофитне организације, издавачи медија уписаних у Регистар медија при Агенцији за привредне регистре, као и аудио и аудио/видео продукције које имају потписан уговор или оверену изjаву издавача медија или медија у коjима ће програмски садржаjи бити емитовани, а који су уписани у Регистар медија при Агенцији за привредне регистре (обавезно само за правна лица и предузетнике регистроване за продукциjу телевизиjског, односно радиjског програма).
Подносиоци пројеката, којима су средства додељена за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања, називи пројеката и износ распоређених средстава, а на основу предлога конкурсне комисије, су:

 


1. РАДЊА ЗА РАЧУНАРСКО ПРОГРАМИРАЊЕ “SIMPLE LOOK” - ПРОЈЕКАТ „ТУРИЗАМ У ОПШТИНИ РАШКА“ – 90.000, 00 динара;
2. КВ НОВОСТИ – ПРОЈЕКАТ „СТАРА ПАВЛИЦА У СЛУЖБИ ЈАЧАЊА ЗАВИЧАЈНИХ ВЕЗА“ – 80.000,00 динара;
3. ADD PRODUCTION – ПРОЈЕКАТ „СРПСКЕ СВЕТИЊЕ РАШКЕ“ – 500.000,00 динара;
4. СНЕЖАНА ДЕСПОТОВИЋ ПР МАРКЕТИНГ АГЕНЦИЈА – WEST MEDIA PRESS UŽICE – ПРОЈЕКАТ „РАШКА ТУРИСТИЧКА ОПШТИНА БУДУЋНОСТИ“ – 100.000,00 динара;
5. РТВ КРАЉЕВО И ИБАРСКЕ НОВОСТИ – ПРОЈЕКАТ „ОПШТИНА РАШКА – ЗА БОЉЕ СУТРА“ – 800.000,00 динара;
6. РАДОМИР МАТОВИЋ ПР – RM PRODUCTION – ПРОЈЕКАТ „ТУРИЗАМ РАШКЕ“ – 200.000,00 динара;
7. ЕУК „ЧЕРЕЊСКИ“ – ПРОЈЕКАТ „СЕЛО РАШКЕ ЛЕПШЕ ОД ПАРИЗА“ – 100.000,00 динара;
8. TV SUPER – SAT COMMUNICATIONS D.O.O. – ПРОЈЕКАТ „ГРАДСКЕ ТЕМЕ РАШКЕ“ – 150.000,00 динара;
9. МАРИНА МИЉКОВИЋ ДАБИЋ ПРОДУКЦИЈА PRIME TIME – 120.000,00 динара;
10. КОПЕРНИКУС РТВ РАШКА – РАДИО РАШКА – ПРОЈЕКАТ „СВАКОГА ДАНА У 2021 – КОПЕРНИКУС РАДИО РАШКА СА РАШЧАНИМА ЗАЈЕДНО“ – 7.900.000,00 динара;
11. КОПЕРНИКУС РТВ РАШКА – ТВ РАШКА – ПРОЈЕКАТ „РАШКА У ФОКУСУ ТВ РАШКА 365 ДАНА ЗАЈЕДНО“ – 9.600.000,00 динара.

II
Средства за суфинансирање пројеката којим ће се суфинансирати пројекти производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Рашка у 2021. години опредељена су у укупном износу од 20.000.000,00 динара, Одлуком о буџету општине Рашка за 2021. годину .
III
Сви учесници конкурса који су добили мањи износ средстава од траженог, дужни су да без одлагања, а најкасније у року од 8 дана од пријема решења, доставе нову спецификацију трошкова у складу са додељеним средствима (образац – Ревидиран буџет пројекта) или обавештење да одустају од средстава која су им додељена.

IV
Скенирано Решење о расподели средстава објављује се на званичном сајту општине Бечеј и доставља сваком учеснику конкурса у електронској форми.

V
Решење је коначно и против њега се може покренути управни спор.

Опширније у прилогу

 

Од 34 анализирана узорка са територије општине Рашка, присуство вируса корона потврђено је код 10. Тиме је укупан број оболелих од ковида 19 у 3. таласу епидемије повећан на 2.455.
У Ковид амбуланти Дома здравља Рашка јуче је обављено 88 прегледа. Са сумњом на инфекцију коронавирусом лекару се јавило36 особа. На други или контролни преглед дошла су 52 пацијента. Тестирано је 49 лица. Од 13. априла прошле године до 14. априла ове године у Дому здравља је урађено 8.298 пи-и-ар и антигенских тестова. Од ковида 19 у Општој болници у Новом Пазару лечи се 12 пацијената из Рашке, док су 2 наша суграђанина хоспиталозована у Ковид болници у Новопазарској бањи.
Општински штаб за ванредне ситуације апелује на грађане да се придржавају сих мера донетих у циљу заустављања ширења заразне болести ковид 19.

Још 11 особа са територије општине Рашка позитивно је на вирус корона, показују последњи подаци Завода за јавно здравље Краљево. Анализирано је 48 узорака. У 3. епидемијском таласу потврђено је 2.445 случајева заразе коронавирусом.
У Ковид амбуланти Дома здравља Рашка јуче је обављено 97 прегледа – 42 прва и 55 контролних. Тестирана су 32 пацијента. У протеклих годину дана у Дому здравља је урађено 8.249 пи-си-ар и антигенских тестова. На сва 3 вакцинална пункта у општини Рашка, јуче је настављена имунизација становништва против заразне болести ковид 19. Без пријаве путем сајта еУправа или контакт центра током јучерашњег дана вакцину је примило 70 особа.
Општински штаб за ванредне ситуације апелује на грађане да поштују противепидемијске мере.

Од 34 анализирана узорка са територије општине Рашка присуство вируса корона потврђено је код 15. Тиме је укупан број оболелих од ковида 19 у 3. епидемијском таласу повећан на 2.434.
У Ковид амбуланти Дома здравља Рашка јуче су прегледана 123 пацијента. Са симптомима сличним онима које изазива зараза коронавирусом, лекару се јавило 66 особа. Други или контролни преглед обавило је 57 пацијената. Урађена су 53 пи-си-ар и антигенска теста. У Дому здравља Рашка је од 13. арила 2020. године до 12. априла 2021. године пи-си-ар и антигенском методом тестирано 8.217 лица. Од ковида 19 у Општој болници у Новом Пазару лечи се 13 особа са територије општине Рашка, док су 3 наша суграђанина хоспитализована у Ковид болници у Новопазарској бањи.
Општински штаб за ванредне ситуације позива грађане да се вакцинишу. Поред пункта за масовну имунизацију у Супњу, вакцинација против вируса корона може се обавити у амбулантама у Баљевцу и Јошаничкој Бањи.

ДЕВЕТA СЕДНИЦA ДЕВЕТОГ ОДБОРНИЧКОГ САЗИВА СО-е РАШКА ће се одржати 16. априла 2021. године (петак) у Сали Дома културе у Рашки са почетком у 10,00 часова.
За ову седницу предложен је следећи
Д Н Е В Н И Р Е Д
- УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА ОСМЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАШКА;
1. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ И ИЗВРШЕЊУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП ПУТЕВИ РАШКА ЗА 2020. ГОДИНУ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Дарко Милићевић, директор ЈКП „Путеви Рашка“;
2. РАЗМАТРАЊЕ ИЗМЕНА ФИНАНСИЈСКОГ ДЕЛА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПУТЕВИ РАШКА СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ ФИНАНСИЈСКОГ ДЕЛА ПРОГРАМА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Дарко Милићевић, директор ЈКП „Путеви Рашка“;
3. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗМЕНА И ДОПУНА ДЕЛА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ТУРИСТИЧКУ ЗОНУ КОПАОНИК ТУРИСТИЧКО НАСЕЉЕ ЛИСИНА-ЧАЈЕТИНА-ТРЕСКА ,,БЛОК 4";
ИЗВЕСТИЛАЦ: Бранко Костић, шеф Одсека за урбанизам и председник комисије за планове;
4. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗМЕНА И ДОПУНА ДЕЛА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НА КОПАОНИКУ (ЗА КАТ. ПАРЦЕЛЕ БР. 2/68, 2/69, 2/70, 2/71, 2/72, 2/73, 2/74, 2/75, 2/76, 2/77, 2/78, 2/79, 2/80, 2/81 И 2/82 КО КОПАОНИК);
ИЗВЕСТИЛАЦ: Бранко Костић, шеф Одсека за урбанизам и председник комисије за планове;
5. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ КОМПЛЕКСА ГЛОГ РИЗОРТ НА КОПАОНИКУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Бранко Костић, шеф Одсека за урбанизам и председник комисије за планове;
6. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА ДЕЛА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СУВО РУДИШТЕ (ДЕО БЛОКА Б33);
ИЗВЕСТИЛАЦ: Бранко Костић, шеф Одсека за урбанизам и председник комисије за планове;
7. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ТУРИСТИЧКОГ НАСЕЉА ЛИСИНА-ЧАЈЕТИНА-ТРЕСКА НА КОПАОНИКУ БЛОК 6 (СКРАЋЕНИ ПОСТУПАК УСЛЕД ТЕХНИЧКЕ ГРЕШКЕ);
ИЗВЕСТИЛАЦ: Бранко Костић, шеф Одсека за урбанизам и председник комисије за планове;
8. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ БЕЗ НАКНАДЕ И ТО КАТАСТАРСКИХ ПАРЦЕЛА БР. 2480, 2481 И 2482 СВЕ У КО КОПАОНИК;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за управљање јавном својином;
9. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ФОРМИРАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРИБАВЉАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ БЕЗ НАКНАДЕ И ТО КАТАСТАРСКИХ ПАРЦЕЛА БР. 2480, 2481 И 2482 СВЕ У КО КОПАОНИК;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за управљање јавном својином;
10. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ БЕЗ НАКНАДЕ И ТО КАТАСТАРСКИХ ПАРЦЕЛА БР. 2237, 2238 И 2239 СВЕ У КО РВАТИ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за управљање јавном својином;
11. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ФОРМИРАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРИБАВЉАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ БЕЗ НАКНАДЕ И ТО КАТАСТАРСКИХ ПАРЦЕЛА БР. 2237, 2238 И 2239 СВЕ У КО РВАТИ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за управљање јавном својином;
12. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ БЕЗ НАКНАДЕ И ТО КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ БР. 7867/3 КО ЈОШАНИЧКА БАЊА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за управљање јавном својином;
13. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ФОРМИРАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРИБАВЉАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ БЕЗ НАКНАДЕ И ТО КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ БР. 7867/3 КО ЈОШАНИЧКА БАЊА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за управљање јавном својином;
14. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ОТУЂЕЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ - СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за управљање јавном својином;
15. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ФОРМИРАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ОТУЂЕЊЕ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за управљање јавном својином;
16. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈA ЛОКАЛНОГ АНТИКОРУПЦИЈСКОГ ФОРУМА ЗА 2020. ГОДИНУ СА ПРЕДЛОГОМ ИЗМЕНЕ РОКОВА О СПРОВОЂЕЊУ ЛОКАЛНОГ АНТИКОРУПЦИЈСКОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ РАШКА СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Марија Радојковић, члан Локалног антикорупцијског форума;
17. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О УСТАНОВЉЕЊУ СТВАРНОГ ПРАВА СЛУЖБЕНОСТИ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Слободан Ристовић, начелник Општинске управе;
18. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД РАШКА;
19. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД РАШКА;
20. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „РАШКА“ ИЗ РАШКЕ;
21. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „РАШКА“ ИЗ РАШКЕ;
22. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА КООРДИНАЦИЈУ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА НАД ПОСЛОВИМА ИЗ ИЗВОРНЕ НАДЛЕЖНОСТИ ОПШТИНЕ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ ОД 18. ДО 22. ТАЧКЕ: Јелена Пузовић, председник Комисије за административна питања;
23. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА И ИНИЦИЈАТИВЕ.

У протекла 3 дана ковид 19 званично је потврђен код 50 грађна општине Рашка. Анализирано је 106 узорака. Током 3. епидемијског таласа евидентирано је 2.419 случајева заразе коронавирусом.
Лекари у Ковид амбуланти Дома здравља Рашка у петак, 9. априла, примили су 115 пацијената. Због сумње на инфекцију вирусом корона лекарску помоћ затражило је 65 особа. На контролни преглед јавило се 50 пацијената. Тестирано је 39 лица. У дане викенда обављено је 137 прегледа, 93 прва и 44 контролна. Урађена су 54 теста. Од 13. априла прошле године до 11. априла ове године пи-си-ар и антигенском методом тестиране су 8.164 особе.
Прву дозу вакцине против заразне болести ковид 19 закључно са јучерашњим даном примило је 4.506 грађана Рашке. Ревакцинисана је 3.141 особа. Иако су 8. априла отворени пунктови за вакцинацију у Јошаничкој Бањи и Бљевцу, где грађани могу да се вакцинишу без претходне најаве, одазив житеља ових места био је мали. У Баљевцу је од 8. до 11. априла вакцинисано свега 112 особа, а у Јошаничкој Бањи 91. У Рашки је забележено веће интересовање. Прилику да се вакцинишу без претходне пријаве путем портала еУправа или контакт центра искористило је 395 лица. На пункту за масовну имунизацију становништва у Супњу обавља се и вакцинација становника северног Косова. До сада је вакцинисано 4.466 особа, а ревакцинисано њих 3.866.
У склопу ублажавања мера донетих у циљу сузбијања ширења заразне болести ковид 19, од данас је дозвољен рад отвореним и затвореним тржним центрима. Када је реч о осталим услужним делатностима, мере остају исте, што значи да све врсте продајних и услужних објеката могу да раде до 22 часа, што укључује и баште ресторана и кафића, али без живе музике. Неограничено могу да раде апотеке, бензинске пумпе, достава хране, ординације и лабораторије из области медицине, стоматологије и ветерине

Заштитник грађана, у сарадњи са Тимом за социјално укључивање и смањење сиромаштва Владе Републике Србије и Сталном конференцијом градова и општина - Савезом градова и општина Србије, расписује јавни позив за доделу награда градовима, општинама и градским општинама у Републици Србији који су у 2020. години највише допринели развоју свих облика приступачности на својој територији, односно у свом окружењу.

1. Уводне напомене

Заштитник грађана, у сарадњи са Тимом за социјално укључивање и смањење сиромаштва Владе Републике Србије и Сталном конференцијом градова и општина - Савезом градова и општина Србије, додељује награду градовима, општинама и градским општинама који су у 2020. години највише допринели развоју свих облика приступачности на својој територији, односно у свом окружењу. На овај начин, Заштитник грађана жели да промовише примере добре праксе у области приступачности на локалном нивоу, као и да оствари бољу међусобну сарадњу са градовима и општинама у Републици Србији у циљу утврђивања стања у области приступачности и узрока због којих се не примењују у пуној мери прописи који гарантују права на приступачност јавних објеката, служби и услуга свим грађанима и грађанкама. Такође, ова иницијатива ће пружити значајне информације за формулисање препорука и планова за унапређивање приступачности у оквиру надлежности градова, општина и градских општина.

2. Области унапређења приступачности у оквиру којих се додељује награда

Градови и општине могу да подносе пријаве о својим активностима и иницијативама у једној или више наведених области:

а. За институционалну подршку унапређењу приступачности:
• приоритизација питања приступачности кроз локална стратешка документа, акционе планове, издвајање средстава у општинском буџету и слично;
• формирање радних тела на нивоу градова или општина која раде на побољшању приступачности;
• именовање особе одговорне за побољшање приступачности у структури града или општине;
• спровођење обука о приступачности за запослене у управи и јавним службама
• издвајање средстава из буџета градова и општина или донације за реализацију препорука Интерресорне комисије намењене подршци детету и ученику са тешкоћама у развоју и инвалидитетом у контексту приступачности образовања (набавка асистивне технологије, адаптација школског окружења, прилагођавање и израда адекватних наставних материјала, ангажовање тумача за знаковни језик и сл.);
• обезбеђивање превоза у складу са потребама корисника/ца;
• иновације у јавном превозу (увођење савремених нископодних возила и информацијско прилагођавање стајалишта).

б. За активности и иницијативе правовременог планирања и уклањања препрека:
• планирање изградње приступачног објекта;
• реконструкција или адаптација објеката за јавну и приватну намену у циљу уклањања архитектонских баријера;
• уклањање високих ивичњака и постављање звучних семафора на пешачким прелазима;
• адаптирање општих паркинг места резервисаних за возила особа са инвалидитетом;
• олакшавање самосталног кретања слепих особа (тактилне стазе, уградња сензора, звучне информације и сл);
• прилагођавање радних места за особе са инвалидитетом.

ц. За активности и иницијативе уклањања информационо-комуникационих баријера:
• запошљавање особа које користе знаковни језик у јавним службама;
• прилагођавање интернет презентације у складу са препорукама Уредбе о ближим условима за израду и одржавање веб презентације органа и Смерница за израду веб презентација органа државне управе и јединица локалне самоуправе в.5.0;
• коришћење информационих технологија у циљу превазилажења информационих баријера у раду јединице локалне самоуправе (виртуелна огласна табла општине, апликација за мобилне телефоне за особе са оштећењем вида, коришћење синтентизатора говора за превођење текста интернет презентације и слично);
• прилагођавање постојећих или увођење нових услуга и сервиса који олакшавају комуникацију са грађанима, а посебно са особама са инвалидитетом (нпр. прилагођавање шалтера у комуналним службама, достављање докумената на кућну адресу, и слично);
• опремање објеката како би се уклониле информационе баријере (визуелна комуникација, тактилне ознаке, индуктивне петље и слично);
• увођење смс-а или другог алтернативног канала комуникације за хитне службе (полиција, хитна помоћ, ватрогасци).

Опширније у прилогу

Још 16 особа са триторије општине Рашка позитивно је на коронавирус. Анализирано је 50 узорака. У 3. таласу епидемије потврђено је 2.369 случајева обољевања од ковида 19.
У Ковид амбуланти Дома здравља Рашка јуче је прегледан 131 пацијент. Са сумњом на инфекцију вирусом корона лекарску помоћ затражила је 71 особа. На контролни или други преглед јавило се 60 пацијената. Урађено је 40 пи-си-ар и антигенских тестова. Од 13. априла 2020. године до 8. априла 2021. године у Дому здравља је пи-си-ар и антигенском методом тестирано 8.071 лице. У новопазарској Општој болници од ковида 19 лечи се 12 пацијената из Рашке, док су у Ковид болници у Новопазарској бањи хоспитализована 4 наша суграђанина.
На пунктовима за масовну имунизацију становништван у Супњу, Баљевцу и Јошаничкој бањи јуче је вакцину против заразне болести ковид 19 примило преко 300 особа. Сва 3 пункта за вакцинацију радиће и током викенда.

Од 41 узорка који је лабораторијски обрађен, присуство вируса корона потврђено је код 10. Тиме је укупан број оболелих од ковида 19 у 3. таласу епидемије на територији општине Рашка порастао на 2.353.
Лекари ковид амбуланте Дома здравља Рашка јуче су прегледали 99 пацијената. Највише је било првих прегледа, чак 80, док је 19 пацијената дошло на други или контролни преглед. Тестирано је 48 особа. Од 13. априла прошле године закључно са јучерашњим даном у Дому здравља је пи-си-ар и антигенском методом тестирано 8.031 лице. Од ковида 19 у Општој болници у Новом Пазару лечи се 11 пацијената из Рашке. У Ковид болници у Новопазарској бањи на лечењу се налазе 4 наша суграђанина.
Од данас се имунизација становништва против коронавируса обавља и на пунктовима у Баљевцу и Јошаничкој Бањи. Вакцину могу да приме грађани који се нису пријавили, као и они који су пријављени преко сајта еУпрва или контакт центра, а до сада нису добили позив за вакцинацију. Радно време пунктова у Баљевцу и Јошаничкој Бањи је од 8 до 15 сати. У зависности од интересовања грађана, вакцинација ће бити организована и у дане викенда.

Република Србија
Општинска управа Рашка
Стручна комисија за оцену пројека у области јавног информисања

ПРЕДЛОГ
за расподелу средстава за суфинансирање пројеката у области јавног информисања на територији општине Рашка у 2021. години

Комисијa за оцену пројеката поднетих по Јавном позиву за учешће на конкурсу за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Рашка у 2021. години, именована Решењем о именовању чланова Стручне комисије за оцену пројеката у области јавног информисања за 2021. годину, број: 401-2190/20-3 од 18.03.2021. године, у складу са чланом 23. и 24. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС", бр. 83/14, 58/15 и 12/16 – аутентично тумачење) и чланом 18. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник РС", бр. 16/16 и 8/17) доноси:
ПРЕДЛОГ О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА СА ОБРАЗЛОЖЕЊЕМ
Стручна комисија је разматрала 18 предлога пројеката. У склду са чланом 25. Закона и чланом 18. Правилника, Стручна комисија предлаже суфинансиање 11 пројеката у области јавног информисања у 2021. години из буџета општине Рашка и то:
1. РАДЊА ЗА РАЧУНАРСКО ПРОГРАМИРАЊЕ “SIMPLE LOOK” - ПРОЈЕКАТ „ТУРИЗАМ У ОПШТИНИ РАШКА“. Укупна вредност пројекта 200.000,00; тражена средства 150.000,00. Назив медија преко кога ће се реализовати пројекат ИНТЕРНЕТ ПОРТАЛ „ДОМАЋИНСКА КУЋА“ – www.domacinskakuca.rs. Тема пројекта: представљање туристичких вредности општине Рашка. Кроз 15 медијских садржаја пројекат ће бити усмерен на промоцију свих врста туризма и стварање услова за унапређење туристичке понуде.
Тема пројекта је у складу са приоритетним циљевима конкурса. Обрадом предложене теме у потпуности се може остварити јавни интерес у области информисања како грађана Рашке, тако и грађана целе Србије. Кроз медијско праћење туристичких потенцијала општине Рашка и активности везаних за туризам, предложени пројекат може да допринесе афирмацији ове привредне гране.
2. КВ НОВОСТИ – ПРОЈЕКАТ „СТАРА ПАВЛИЦА У СЛУЖБИ ЈАЧАЊА ЗАВИЧАЈНИХ ВЕЗА“. Укупна вредност пројекта 480.000,00; тражена средства 374.000,00. Назив медија преко кога ће се реализовати пројекат ИНТЕРНЕТ ПОРТАЛ „КV NOVSTI ON LINE” (www.kraljevackenovosti.com). Тема пројекта: медијско праћењеактивности УГ „Стара Павлица“ у 10. јубиларној години постојања. Пројектат ће настојати да анимира Рашчане који живе у Краљеву да се ангажују у раду УГ и подрже развојне планове и програме Рашке. Планирана је производња 25 медијских садржаја.
Иако се пројекат бави искључиво активностима једног удружења грађана, Комисија је оценила да је пројекат тематски добро уобличен и да одговара условима конкурса. Буџет пројекта је предимензиониран.
2. ADD PRODUCTION – ПРОЈЕКАТ „СРПСКЕ СВЕТИЊЕ РАШКЕ“. Укупна вредност пројекта 1.704.000,00; срдства за која се конкурише 852.000,00. Назив медија преко кога ће пројекат бити реализован ТЕЛЕВИЗИЈА ПЛУС КРУШЕВАЦ. Тема пројекта: афирмација споменичког наслеђа српског средњег века. Планирана је производања 8 емисја у трајању од 20 минута у којима ће бити представљени манастири и цркве у долини Ибра, од Краљева до Рашке.
Реализацијом пројекта се могу испунити истакнути циљеви. Пројектне активности детаљно су разрађене и конкретизоване. Комисија је посебно ценила одрживост пројекта.
3. СНЕЖАНА ДЕСПОТОВИЋ ПР МАРКЕТИНГ АГЕНЦИЈА – WEST MEDIA PRESS UŽICE – ПРОЈЕКАТ „РАШКА ТУРИСТИЧКА ОПШТИНА БУДУЋНОСТИ“. Укупна вредност пројекта 150.000,00; средства за која се конкурише 119.322,00. Назив медија преко кога ће пројекат бити реализован ИНТЕРНЕТ ПОРТАЛ - ZAPADNE INFO.NET (www.zapadneinfo.net). Тема пројекта: представљање лепота, туристичких потенцијала инових садржаја општине Рашка. Пројекат ће кроз 20 текстова настојати да укаже на поједине туристичке локације које су врменом постале део озбиљне туристичке понуде општине Рашка, као и на оне које ће тек бити афирмисане.
Пројекат је у складу са јавним позивом. Циљ пројекта је јасно дефинисан, активности су добро разрађене, тема пројекта је од значаја за становнике општине Рашка.
4. РТВ КРАЉЕВО И ИБАРСКЕ НОВОСТИ – ПРОЈЕКАТ „ОПШТИНА РАШКА – ЗА БОЉЕ СУТРА“. Укупна вредност пројекта: 4.051.000,00; средства за која се конкурише 1.990.000,00. Назив медија преко кога ће пројекат бити реализован ТВ КРАЉЕВО. Тема пројекта: одржив развој заједнице, промоција етно туризма као туристичке гране за коју постоји велико интересовање, подстицање становништва да се бави овом делатношћу, као и пољопривредном производњом. Планирана је производњ 10 получасовних емисија и 10 телевизијских пакета (прилога).
Тема је изузетно значајна за ширу друштвену заједницу. Пројектне активности су добро разрађене и уобличене. Циљ је јасно дефинисан. Подносилац поседује кадровске и техничке капацитете за успешну реализацију пројекта.
5. РАДОМИР МАТОВИЋ ПР – RM PRODUCTION – ПРОЈЕКАТ „ТУРИЗАМ РАШКЕ“. Укупна вредност пројекта 427.000,00; средства за која се конкурише 203.000,00. Назив медија преко кога ће пројекат бити реализован: ТЕЛЕВИЗИЈА ПИНК. Тема: представљање туристичких потенцијала и вредности општине Рашка. Планирана је производња 7 телевизијских пакета који ће бити емитовани у информативним емисијама ТВ ПИНК.
Пројекат је сажет и прецизан у свим сегментима. Циљ пројекта је добро дефинисан, а циљне групе јасно постављене. Број планираних медијских садржаја и чињенца да ће бити доступни великом броју гледалаца, оправдавају тражена средства.
6. ЕУК „ЧЕРЕЊСКИ“ – ПРОЈЕКАТ „СЕЛО РАШКЕ ЛЕПШЕ ОД ПАРИЗА“. Укупна вредност пројекта: 373.400,00; средства за која се конкурише 186.700,00. Назив медија преко кога ће пројекат бити реализован РТВ КОПЕРНИКУС РАШКА. ТЕМА пројекта: информисање јавности о стању у селима Рашке; шансе за развој села кроз подстицање улагања у пољопривреду; очување културног идентитета српског села кроз неговање обичаја и традиције. Планирана је производња 2 получасовне емисије.
Предложена тема је важна и одговара приоритетима конкурса. Циљ пројекта је прецизан и јасан. Циљне групе су добро постављене. Реализација пројекта допринеће афирмацији културног идентитета села у околини Рашке и представљању оних који су одлучили да остану да живе на селу. Од подносиоца пријаве се тражи да набавку опреме избаци из буџета.
7. МАРИНА МИЉКОВИЋ ДАБИЋ ПРОДУКЦИЈА PRIME TIME – ПРОЈЕКАТ „РАШКА – МОЈА СТРАНА СВЕТА“. Укупна вредност пројекта 1.020.726,00; средства за која се конкурише 792.456,00. Назив медија преко кога ће се пројекат рализовати: ИНТЕРНЕТ ПОРТАЛ „КРУГ“ (www.krug.rs). Тема пројекта: економски приоритети општине Рашка у измењеним ковид условимаи сензибилисање младих дапокрену сопствени бизнис; промоција предузетништва. Планирана је производња 2 получасовне емисије емисије, 7 видео прилога и 14 текстова.
Добар одабир теме која у потпуности одговора приоритетима наведим у конкурсу. Пројекат разрађен и прецизан, све активности јасне, циљне групе добро постављене.
8. TV SUPER – SAT COMMUNICATIONS D.O.O. – ПРОЈЕКАТ „ГРАДСКЕ ТЕМЕ РАШКЕ“. Укупна вредност пројекта 7.568.500,00; средства за која се конкурише 3.757.000,00. Назив медија преко кога ће се пројекат реализовати: ТВ СУПЕР САТ. Тема пројекта: повећање информисаности грађана Рашке и рашког округа о значају развоја туризма; представљање потенцијала за развој туризма и стварање услова за промоцију и даљи развој културног, верског, спортско-рекреативног, манифестационог и других видова туризма. планирана је производња 16 медијских садржаја у трајању од по 20 минута.
Иако је пројекат преамбициозно постављен, Комисија је ценила важост теме и њеног утицаја на становништво општине Рашка и развој овог дела Србије. Пројекат је у складу са дефинисаним циљним групама.
9. КОПЕРНИКУС РТВ РАШКА – РАДИО РАШКА – ПРОЈЕКАТ „СВАКОГА ДАНА У 2021 – КОПЕРНИКУС РАДИО РАШКА СА РАШЧАНИМА ЗАЈЕДНО“. Укупна редност пројекта: 10.645.260,00; средства за која се конкурише 8.516.208,00. Назив медија преко кога ће се пројекат реализовати: РАДИО РАШКА. Тема пројекта: урбани развој, туризам, пољопривреда, текстилна индустрија, рударство, култура, школство и здравсто као претпоставке стварања добрих услова за живот свих Рашчана.
Теме су једниним делом прешироко постављене, али појединачно важне за целу друштену заједницу и за брзо и правовремено информисање становника општине Рашка. Слушаност као и број дневних и периодичних садржаја гарантују да ће информације доспети до великог броја слушалаца. Подносилац пријаве поседује кадровске и техничке капацитете да заокружи тематску целину и успешно реализује пројекат.
10. КОПЕРНИКУС РТВ РАШКА – ТВ РАШКА – ПРОЈЕКАТ „РАШКА У ФОКУСУ ТВ РАШКА 365 ДАНА ЗАЈЕДНО“. Укупна вредност пројекта: 19.822.664,00; средства за која се конкурише 9.944.016,00. Назив медија прекокога ће се пројекат реализовати ТВ РАШКА. Тема пројекта: одрживи развој кроз улагања у области које битно утичу на животни стандард и квалитет живота рзличитих генерација; стварање предуслова за спречавање и заустављање миграција становништва ка већим градским центрима.
Тема пројекта је важна, али недовољно прецизно изречена. Комисија цени важност предложеног медијског садржаја за информисање становника општине Рашка, његову усклађеност са условима конкурса, као и број медијских садржаја који говоре у прилог томе да ће циљеви пројекта бити испуњени.

 

Комисија предлаже да следећи пројекти не буду подржани:

1. ПР АГЕНЦИЈА SKAY TEAM, РАНУТОВАЦ – ПРОЈЕКАТ „КАД ДРУГАРСТВО БОЛИ, ШКОЛА СЕ НЕ ВОЛИ“. Укупна вредност пројекта: 2.129.000,00; тражена средства 1.035.000,00. Назив медија преко кога ће се реализовати пројекат: TV SKAY. Тема: борба против насиља у школи. Кроз професионални однос према теми пројекат настоји да провише културу дијалога и комуникације, узајамног поштовања и уважавања различитости, као и да информише и едукује. Пројекат ће бити реализован кроз 12 емисија.
Тема пројекта је значајна, али преопширно дефинисана. У пројектним активностима се наводе општа места, без конкретизације теме и њене обраде на локалном нивоу.
2. ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИНФОРМИСАЊЕ И МАРКЕТИНГ – IN NETWORK SOLUTION – ПРОЈЕКАТ „БИСЕРИ РАШКЕ КУЛТУРЕ“. Укупна вредност пројекта 2.339.000,00; средства за која се конкурише 1.394.000,00. Назив медија преко кога ће се пројекат реализовати: ИНТЕРНЕТ ПОРТАЛИ – РАШКИ ПОРТАЛ (www.raski.rs) и ИНФО 24 (www.info24.rs). Кроз 16 медијских садржаја пројекат ће се бавити културом, савременим уметничким стваралаштвом, афирмисањем културне баштине и историјског наслеђа и настојати да повећа ниво информисаности грађана о значају неговања културних вредности.
Комисија сматра да нема иновативног приступа теми и да се њеном обрадом не могу испунити услови конкурса. Буџет је нереалан и предимензиониран у односу на планирани број медијских садржаја.
3. ADD PRODUCTION – ПРОЈЕКАТ „НЕ ТРПИ НАСИЉЕ, ПРИЈАВИ“. Укупна вредност пројекта: 625.000,00; средства за која се конкурише 500.000,00. Назив медија преко кога ће се појекат реализовати ПОРТАЛ ТЕЛЕВИЗИЈА ПЛУС (www.tvplus.rs). Тема: едукација и повећање информисаности грађан о проблему насиља у породици; кроз 6 емисија пројекат ће се говорити о одрживим иефикасним системимазаштите жртава насиља и оборби против дискриминације.
Тема предложеног пројекта је важна и актуелна, али није прецизирана. Преопширна је и уопштена. Не може се закључити на који ће се начин пројекат спустити на локални ниво и које ће се активности спроводити на локалном нивоу. Буџет је нереалан.
4. ПЛУС МЕДИЈА – ПРОЈЕКАТ „ЧАЧАК НА КОПУ“. Вредност пројекта 230.000,00; средства за која се конкурише 180.000,00. Назив медија преко кога ће се пројекат реализовати ИНТЕРНЕТ ПОРТАЛ – МЕДИА ПОРТАЛ (www.mediaportal.rs). Тема пројекта: представитљање туристичких потенцијала општине Рашка грађанима чачка и Моравичког округа са посебним акцентом на Копаонику. Планирана је производња 20 медијских садржаја (текст + видео).
Комисија констатује да нема конкретизоване теме, као ни прецизно дефинисане циљне групе. Из пројекта се не види на који начин ће утицати на информисаност становништва. Буџет је нереалан.
5. MIX MEDIA 2009 DOO KRALJEVO – ПРОЈЕКАТ „ТРАГОМ СУДБИНЕ“. Укупна вредност пројекта 3.615.296; средства за која се конкурише 1.682.200,00. Назив медија преко кога ће се пројекат реализовати ИНТЕРНЕТ ПОРТАЛ ИНФО 036 (www.info036.rs). Tема пројекта: инклузија особа са инвалидитетом, права и положај мањина. Планирана је производња 15 емисија.
Тема је важна, али преопширно дата кроз пројектну документацију. Пројекат није локализован, нема јасно дефинисаних активности које би се односиле на локалне проблеме и сагледавање реалног стања. Буџет је предимензиониран. Поједине ставке недозвољене пројектним финансирањем.
6. MIX MEDIA 2009 DOO KRALJEVO – ПРОЈЕКАТ „ НА КРОВУ СРБИЈЕ“. Укупна вредност пројекта 1.531.000,00; средства за која се конкурише 739.000,00. Назив медија преко кога ће се пројекат рализовати TV МИX. Тема пројекта: промоција туристичких потенцијала општине Рашка. Планирана је производња 8 получасовних емисја.
Опис пројекта предугачак. Упркос томе нема конкретне теме и значаја за локалну заједницу. Циљ је нејасан, као и циљне групе. Активности лоше дефинисане.
7. САВЕЗ СРБА ИЗ РЕГИОНА – ПРОЈЕКАТ „СРПСКО КОЛО РАШКЕ“ . Укупна вредност пројекта 380.000,00; средства за која се конкурише 250.000,00. Назив медија преко кога ће се пројекат реализовати: новине СРПСКО КОЛО. Тема пројекта: живот Срба у региону и прогнаника у Србији; култура сећања на страдали српски народ у земљама региона. Планирана је производња 7 текстова у 7 издања Српског кола.
Опис преопширан, не уочава се разраде теме, нити конкретизација везана за општину Рашка. Циљне групе нису јасно постављене. Комисија није могла да закључи као би понуђени медијски садржај утицао на информисаност становника општине Рашка.

Имајући у виду све напред наведено, Стручна комисија за оцену медијских пројеката предлаже Општинској управи Рашка да средства за суфинансирање производње медијских садржаја у 2021. години буду распоређена на следећи начин:

1. РАДЊА ЗА РАЧУНАРСКО ПРОГРАМИРАЊЕ “SIMPLE LOOK” - ПРОЈЕКАТ „ТУРИЗАМ У ОПШТИНИ РАШКА“ – 90.000, 00 динара
2. КВ НОВОСТИ – ПРОЈЕКАТ „СТАРА ПАВЛИЦА У СЛУЖБИ ЈАЧАЊА ЗАВИЧАЈНИХ ВЕЗА“ – 80.000,00 динара
3. ADD PRODUCTION – ПРОЈЕКАТ „СРПСКЕ СВЕТИЊЕ РАШКЕ“ – 500.000,00 динара
4. СНЕЖАНА ДЕСПОТОВИЋ ПР МАРКЕТИНГ АГЕНЦИЈА – WEST MEDIA PRESS UŽICE – ПРОЈЕКАТ „РАШКА ТУРИСТИЧКА ОПШТИНА БУДУЋНОСТИ“ – 100.000,00 динара
5. РТВ КРАЉЕВО И ИБАРСКЕ НОВОСТИ – ПРОЈЕКАТ „ОПШТИНА РАШКА – ЗА БОЉЕ СУТРА“ – 800.000,00 динара
6. РАДОМИР МАТОВИЋ ПР – RM PRODUCTION – ПРОЈЕКАТ „ТУРИЗАМ РАШКЕ“ – 200.000,00 динара
7. ЕУК „ЧЕРЕЊСКИ“ – ПРОЈЕКАТ „СЕЛО РАШКЕ ЛЕПШЕ ОД ПАРИЗА“ – 100.000,00 динара
8. TV SUPER – SAT COMMUNICATIONS D.O.O. – ПРОЈЕКАТ „ГРАДСКЕ ТЕМЕ РАШКЕ“ – 150.000,00
9. МАРИНА МИЉКОВИЋ ДАБИЋ ПРОДУКЦИЈА PRIME TIME – 120.000,00 динара
10. КОПЕРНИКУС РТВ РАШКА – РАДИО РАШКА – ПРОЈЕКАТ „СВАКОГА ДАНА У 2021 – КОПЕРНИКУС РАДИО РАШКА СА РАШЧАНИМА ЗАЈЕДНО“ – 7.900.000,00
11. КОПЕРНИКУС РТВ РАШКА – ТВ РАШКА – ПРОЈЕКАТ „РАШКА У ФОКУСУ ТВ РАШКА 365 ДАНА ЗАЈЕДНО“ – 9.600.000,00

 

Подносиоци предлога пројеката којима су одобрена средства дужни су да Општинској управи Рашка доставе ревидиране буџете како би се приступило потписивању уговора.

Предлог за расподелу средстава за суфинансирању медијских пројеката у 2021. години доставити начелнику Општинске управе Рашка и објавити на званичној интернет страници општине Рашка.
Записнико раду Стручне комисије за оцену медијских пројеката, као и Предлог за расподелу средстава доставити Одсеку за буџет ОУ Рашка.

 

У Рашки, 2. 04. 2021. године

 

 

 

15. СЕДНИЦА ПЕТОГ САЗИВА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА
ће се одржати 09. априла 2021. године (петак) у Сали Скупштине општине Рашка (ул. Студеничка бр. 2) са почетком у 10,00 часова.
За ову седницу предложен је следећи
ДНЕВНИ РЕД
- РАЗМАТРАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 13. И 14. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА;
1. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ И ИЗВРШЕЊУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП ПУТЕВИ РАШКА ЗА 2020. ГОДИНУ И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Дарко Милићевић, директор ЈКП „Путеви Рашка“;
2. РАЗМАТРАЊЕ ИЗМЕНЕ ФИНАНСИЈСКОГ ДЕЛА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПУТЕВИ РАШКА И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНУ ФИНАНСИЈСКОГ ДЕЛА ПРОГРАМА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Дарко Милићевић, директор ЈКП „Путеви Рашка“;
3. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗМЕНА И ДОПУНА ДЕЛА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ТУРИСТИЧКУ ЗОНУ КОПАОНИК ТУРИСТИЧКО НАСЕЉЕ ЛИСИНА-ЧАЈЕТИНА-ТРЕСКА ,,БЛОК 4";
ИЗВЕСТИЛАЦ: Бранко Костић, шеф Одсека за урбанизам и председник комисије за планове;
4. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗМЕНА И ДОПУНА ДЕЛА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НА КОПАОНИКУ (ЗА КАТ. ПАРЦЕЛЕ БР. 2/68, 2/69, 2/70, 2/71, 2/72, 2/73, 2/74, 2/75, 2/76, 2/77, 2/78, 2/79, 2/80, 2/81 И 2/82 КО КОПАОНИК);
ИЗВЕСТИЛАЦ: Бранко Костић, шеф Одсека за урбанизам и председник комисије за планове;
5. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ КОМПЛЕКСА ГЛОГ РИЗОРТ НА КОПАОНИКУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Бранко Костић, шеф Одсека за урбанизам и председник комисије за планове;
6. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА ДЕЛА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СУВО РУДИШТЕ (ДЕО БЛОКА Б33);
ИЗВЕСТИЛАЦ: Бранко Костић, шеф Одсека за урбанизам и председник комисије за планове;
7. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ТУРИСТИЧКОГ НАСЕЉА ЛИСИНА-ЧАЈЕТИНА-ТРЕСКА НА КОПАОНИКУ БЛОК 6 (СКРАЋЕНИ ПОСТУПАК УСЛЕД ТЕХНИЧКЕ ГРЕШКЕ);
ИЗВЕСТИЛАЦ: Бранко Костић, шеф Одсека за урбанизам и председник комисије за планове;
8. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ БЕЗ НАКНАДЕ И ТО КАТАСТАРСКИХ ПАРЦЕЛА БР. 2480, 2481 И 2482 СВЕ У КО КОПАОНИК;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за управљање јавном својином;
9. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ФОРМИРАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРИБАВЉАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ БЕЗ НАКНАДЕ И ТО КАТАСТАРСКИХ ПАРЦЕЛА БР. 2480, 2481 И 2482 СВЕ У КО КОПАОНИК;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за управљање јавном својином;
10. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ БЕЗ НАКНАДЕ И ТО КАТАСТАРСКИХ ПАРЦЕЛА БР. 2237, 2238 И 2239 СВЕ У КО РВАТИ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за управљање јавном својином;
11. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ФОРМИРАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРИБАВЉАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ БЕЗ НАКНАДЕ И ТО КАТАСТАРСКИХ ПАРЦЕЛА БР. 2237, 2238 И 2239 СВЕ У КО РВАТИ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за управљање јавном својином;
12. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ БЕЗ НАКНАДЕ И ТО КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ БР. 7867 СВЕ У КО ЈОШАНИЧКА БАЊА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за управљање јавном својином;
13. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ФОРМИРАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРИБАВЉАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ БЕЗ НАКНАДЕ И ТО КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ БР. 7867 СВЕ У КО ЈОШАНИЧКА БАЊА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за управљање јавном својином;
14. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ОТУЂЕЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ - СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за управљање јавном својином;
15. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ФОРМИРАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ОТУЂЕЊЕ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за управљање јавном својином;
16. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ ЗА 2021. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Миладија Миливојевић, шеф Одсека за финансије, буџет и ЛПА;
17. РАЗМАТРАЊЕ ЖАЛБЕ ГЛАВЧИЋ РАТОМИРА ИЗ БИЉАНОВЦА, ИЗЈАВЉЕНЕ НА РЕШЕЊЕ ОДСЕКА ЗА УРБАНИЗАМ, СТАМБЕНО КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ -КОМУНАЛНА ИНСПЕКЦИЈА 03 БРОЈ: 352-591/18 ОД 31.05.2018. ГОДИНЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Анђелка Маринковић, представник Општинске управе Рашка;
18. РАЗМАТРАЊЕ ГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА ГРАЂАНА ЗA 2020. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Андријана Трикош, председник комисије;
19. РАЗМАТРАЊЕ ЗАКЉУЧКА И ЗАПИСНИКА СА 30 СЕДНИЦЕ КОМИСИЈЕ ЗА СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА ГРАЂАНА ОПШТИНЕ РАШКА СА ПРЕДЛОГОМ РЕШЕЊА О ДОДЕЛИ ЈЕДНОКРАТНЕ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Андријана Трикош, председник комисије;
20. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА КОНТРОЛУ РАДА СПОРТСКИХ КЛУБОВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Немања Ковачевић, члан Општинског већа;
21. ТЕКУЋА ПИТАЊА