email: info@raska.org.rs | Тел: 036/736-244 | Адреса: Ибарска бр.2,36350 Рашка

A- A A+
  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • slider6.jpg
  • slider7.jpg
  • slider8.jpg
Веб сајт:: http://www.raska.gov.rs

Ha основу члана 41. и 43. Закон о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама ("Сл. гласник РС", бр. 87/2018) и члана 139. став 1. Статута општине Рашка ("Службени гласник општине Рашка" број 197/18), а у вези Одлуке о проглашењу ванредне ситуације за целу територију општине Рашка, Штаб за ванредне ситуације општине Рашка, на седници одржаној 23. јануара 2023. године, доноси следећу


НАРЕДБУ
о забрани саобраћаја на делу ул. Кнеза
Александра Карађорђевића


I
Због опасности од елементарне непогоде поплаве забрањује се за саобраћај моторним возилима део улице Кнеза Александра Карађорђевића у Рашки, почев од Дома војске па све до градског базена у Рашки.

II
Наредбу доставити Полицијској станици Рашка и Општинској управи Рашка.

III
Ова наредба ступа на снагу даном доношења.


ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ РАШКА
Број: 82-5/2023-1
Дана: 23. јануарa 2023. године

КОМАНДАНТ ШТАБА

Немања Поповић

понедељак, 23 јануар 2023 12:34

ОБАВЕШТЕЊЕ

Од сутра, 24.01.2023. године у сали Комитета, улица Студеничка 2, у периоду од 09 до 13 часова, пољопривредници који имају регистрована пољопривредна газдинства са територије општине Рашка моћи ће да се информишу о раду апликације Е – аграр и да преузму свој ИД број. Пружање информација о раду апликације Е – аграр вршиће саветодавци Пољопривредне Саветодавне Стручне Службе из Краљева

Први пут након 1979. године Ибар се 20. јануара 2023. године излио на територији општине Рашка и поплавио индустријску зону, пословне објекте, саобраћајнице, домаћинстава, обрадиве површине. Водостај од преко 6 метара који је највиши икада забележен од почетка мерења на Ибру, угрозио је и спортске објекте, средњошколски центар, предшколску установу „Весело детињство“. Брзом интервенцијом припадника Сектроа за ванредне ситуације, ватрогасно-спасилачке јединице, Војске Србије, рудара „Ибарских рудника“, надлежних општинских служби и добровољаца, постављени су џакови са песком и спречен продор воде у школске објекте и потапање машинског постројења на градском базену. На појединим локацијама изграђени су бедеми. Аутобуска станица у Рашки била је потпуно поплављена, а кретање пешачким мостом забрањено. Велика количина падавина проузроковала је бројне одроне од којих је највећи био на магистраном путу Рашка – Рудница, што је довело и до прекида у одвијању саобраћаја. Механизација предузећа „Нови Пазар Пут“ радила је на уклањању одрона, па је након неколико сати саобраћај нормализован. Одлуком Штаба за ванредне ситуације у петак, 20. јануара, није било наставе у средњим школама у Рашки, а био је затворен и вртић. Штета од поплаве се процењује, а како би што боље сагледали ситуацију и упутили адекватну помоћ, Рашку су у протеклим данима посетили министар унутрашњих послова Братислав Гашић и министарка пољопривреде Јелена Танасковић.

Општински штаб за ванредне ситуације је у сталном заседању и у сарадњи са Сектором за ванредне ситуације прати ситуацију са кретањем водостаја. Надлежне службе раде на отклањању последица поплава на местима где је дошло до повлачења воде и где је безбедно.
23. 01. 2023. године

Обавештавају се грађани да је дана 20.01.2023. године од стране грађевинске инспекције општине Рашка донета превентивна мера   З А Б Р А Н А   К О Р И Ш Ћ Е Њ А пешачког моста преко реке Ибар који се налази у близини зграде Електродистрибуције у Рашки на катастарској парцели бр. 633/1, КО Рашка, због опасности по безбедност овог објекта.

Овом приликом молимо грађане да се не приближавају уређеним нити неуређеним обалама реке Ибар, реке Рашка и Трнавске реке због очигледне опасности по безбедност живота

Због изузетно тешке ситуације и могућности даљег пораста реке Ибар и угрожености објекта предшколске установе, као и због чињенице да је потопљена аутобуска станица, наређујем из превентивних разлога да се данас 20.01.2023. не одржи настава у Средњим школама, као и да се не врши прихват и боравак деце у предшколској установи Весело детињство у Рашка.

20.01.2023. године


11. СЕДНИЦA ШЕСТОГ САЗИВА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА
ће се одржати 24. јануара 2023. године (уторак) у Сали Општинске управе Рашка (ул. П. Вилимоновића бр. 1) са почетком у 10,00 часова.
За ову седницу предложен следећи
ДНЕВНИ РЕД
- РАЗМАТРАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 8., 9. И 10. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА;
1. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ПЛАНА РАЗВОЈА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА ПЕРИОД ОД 2023. ДО 2029. ГОДИНЕ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Ђорђе Радоичић, члан координационог тима;
2. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2022. ГОДИНУ И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Слободан Ристовић, секретар штаба и начелник Општинске управе;
3. РАЗМАТРАЊЕ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2023. ГОДИНУ И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА МЕРА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Слободан Ристовић, секретар штаба и начелник Општинске управе;
4. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ ПОКРЕТНИХ СТВАРИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ РАШКА ДОМУ ЗДРАВЉА РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за послове евиденције јавне имовине и председник комисије;
5. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ ПОКРЕТНЕ СТВАРИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ РАШКА ЈАВНОЈ УСТАНОВИ СПОРТСКИ ЦЕНТАР РАШКА И ТО МОНТАЖНОГ КЛИЗАЛИШТА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за послове евиденције јавне имовине и председник комисије;
6. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ ПОКРЕТНЕ СТВАРИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ РАШКА ЈАВНОЈ УСТАНОВИ СПОРТСКИ ЦЕНТАР РАШКА И ТО МОНТАЖНОГ ОБЈЕКТА БУКИНГ КУЋИЦЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за послове евиденције јавне имовине и председник комисије;
7. РАЗМАТРАЊЕ РАСПОДЕЛЕ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ОПШТИНЕ РАШКА НАМЕЊЕНИХ СПОРТУ ЗА 2023. ГОДИНУ КОЈИ ЈЕ УСВОЈИО УПРАВНИ ОДБОР СПОРТСКОГ САВЕЗА ОПШТИНЕ РАШКА СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ O ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Илија Роглић, заменик председника општине;
8. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ ЗА 2023. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Миладија Миливојевић, шеф одсека за финансије, буџет и ЛПА;
9. ТЕКУЋА ПИТАЊА.

Општинска управа општине Рашка, Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, на основу чл.45а. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, бр.72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 54/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон, 09/20 и 52/21) и чл.36. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл.гласник РС“, бр.32/19),

ОГЛАШАВА

ИЗЛАГАЊЕ НА ЈАВНИ УВИД

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ КОМБИНОВАНЕ ГОНДОЛЕ-ЖИЧАРЕ МАЛИ КАРАМАН У СКИ ЦЕНТРУ КОПАОНИК

 

Јавни увид трајаће 7 дана, од 17.01.2023.год.закључно са 23.01.2023.год. Материјал за јавни увид, биће изложен, сваког радног дана, од 8.00 до 13.00 часова, у згради Општинске управе Рашка, у Одсеку за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине (канцеларија бр. 2).

Заинтересованим правним и физичким лицима која врше увид у изложени материјал за јавни увид, Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, пружиће све потребне информације и стручну помоћ, у вези са појединим решењима и евентуалним давањем примедби и сугестија. Овлашћено лице за давање обавештења је Даница Павловић, шеф Одсека за урбанизам.

Обавештавају се и позивају органи, организације и јавна предузећа, који су овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката, да доставе мишљења на изложени материјал за јавни увид.

Примедбе и сугестије на изложени материјал, могу се доставити током трајања јавног увида у писаном облику, Општинској управи општине Рашка, Одсеку за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, 36350 Рашка, ул. Предрага Вилимоновића бр. 1, лично на писарници или поштом, закључно са 23.01.2023.године.

По завршеном јавном увиду, Општинска управа општине Рашка, Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, припрема извештај о обављеном јавном увиду, који усваја Комисија за планове општине Рашка.

 

Пратећу документацију можете прегледати и преузети на линку: https://drive.google.com/drive/folders/1L-2XVBGonuWb3nayeDOx0FjVu5PNzXvO?usp=sharing

У оквиру анкете представљен је списак области које могу бити изабране као области од јавног интереса у којима ће се финансирати пројекти које реализују удружења грађана за период 2023 - 2024.г.
Молимо Вас да одаберете до 5 области од јавног интереса и Ваш одговор пошаљете на е-мејл адресу: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. наводећи најпре број шире области а затим слово уже области. Уколико желите да изаберете само ширу област, без навођења уже области, онда наведите само број шире области. Уколико желите да додате неку ширу или ужу област од јавног интереса која није на списку, можете је додати наводећи њен назив.
Одговоре послати до 24.1.2023.године.

Опширније у прилогу

Савети месних заједница на територији Општине Рашка су у обавези да доставе предлоге поводом израде Плана развоја Општине Рашка за период од 2023-2029. године. Позивамо све грађане и грађанке Општине Рашка да се обрате члановима/ицама Савета у месним заједницама у  којима су насељени. Сваки грађанин/ка има и могућност индивидуалног предлагања а на основу Јавне расправе о нацрту Плана развоја Општине Рашка за период од 2023. до 2029. године, расписане 19.12.2022. године.

Рок за прикупљање предлога је 9.1.2023. године.

 

Напомена: План развоја Општине Рашка се не односи на текућа одржавања и поправке.

 

Ђорђе Радоичић

 Члан Координационог тима за израду Плана развоја Општине Рашка

Јавна расправа је одржана у сали општинске управе Рашка с почетком у 15.30. минута.
Јавну расправу је отворио Ђорђе Радоичић, члан коoрдинационог тима за израду Плана развоја општине Рашка 2023-2029 године.
Записник је водила Милена Савић члан координационог тима за израду Плана развоја општине Рашка 2023-2029.
Радоичић је присутне упутио да ће расправа трајати до 09.01.2023. године. Пре ове фазе био је консултативни период који је трајао 21 дан. По Закону о планском систему општина је обавезна да усвоји План развоја општине Рашка, наставио је Радоичић. Рок за усвајање није испоштован због пандемије корона вируса која је трајала скоро две године. Општинско веће општине Рашка је 5. децембра 2022. године усвојило Нацрт плана развоја. Финални Нацрт ће бити усвојен у јануару или фебруару 2023. године. Форум партнера је креирао нацрт плана. Прва фаза била је припремна фаза креирања и оцене стања у одређеним областима. Одрађена је и SWOT анализа. Дефинисање визије је било следећи корак. Главни корак се односио на дефинисање приоритетних циљева и мера. Затим начин спровођења и праћење мера односно мониторинг. Радоичић је напоменуо и да је у току израда и средњорочног плана развоја, уз који ћемо моћи да проверавамо спровођење мера и да извештај о учинку буде транспарентан.
Развојни правци у Нацрту плана развоја су:
- Заштита животне средине и комунална инфраструктура
- Економски развој
- Друштвени развој.
Што се тиче првог развојног правца „Заштита животне средине и комунална инфрастуктура“ Радоичић је навео приоритетне циљеве: заштићене и чисте реке Рашке (системе за управљње отпадним водама, системе фекалне канализације Јошаничке Бање и Копаоника и пројектно-техничке документације за Голију и Баљевац на Ибру. Чисти и очувани земљиште и ваздух Рашке је други приоритетан циљ, у шта спадају отварање регионалног центра за управљање отпадом, уређење речних токова река Ибар, Рашка, Јошаница и Самоковка, повећање процента територијалне покривености одношењем отпада са 70 на 85 %, едукација становништва односно деце школског узраста о управљању отпадом. У горе наведени приоритетни циљ спадају и уклањање дивљих депонија и санација и рекултивација несанитарне депоније у Раздољу за шта постоји пројектно-техничке документација али је неопходно обновити сагласност надлежног министарства, нагласио је Радоичић. Пошумљавање општинских парцела биће једна од мера у оквиру првог приоритетног циља. Радоичић је посебно истакао важност доступности пијаће воде за највећи број становника Општине Рашка што представља трећи приоритетни циљ. У оквиру трећег приоритетног циља као најважнији аспекти препознати су изградња и реконструкција водоводне мреже, проширење постојећих капацитета доградњом постојеће мреже и проналажење и искоришћавање нових изворишта пијаће воде. Питање енергије односно енергетске ефикасности је такође препознато и дефинисано кроз четврти приоритетни циљ у оквиру развојног правца „Заштита животне средине и комунална инфраструктура“ (израда Програма заштите животне средине на период од најмање три године, енергетска ефикасност јавних и приватних објеката, субвенције за физичка лица). Радоичић се надовезао говорећи о претходно реализованим пројектима у области енергетске ефикасности, спроведеним у ОШ „ Сутјеска“, у ОШ „“Рашка“, дечијем вртићу „Весело детињство“ – у објектима у Рашки и у Баљевцу на Ибру. У плану је да се зграда Општинске Управе и зграда у којој се налази кабинет председника Општине учине енергетски ефикасном као и школа у Брвенику. Планирана и израда ПТД и изградња односне топлотне подстанице у дечијем вртићу „ Весело детињство“ у Рашки.
Други развојни правац је „Економски развој“. Радоичић је прво говорио о развоју туризма. У претходном временском периоду донета је Одлука о покретању процеса израде локалног плана развоја туризма за период од 2023-2028. године. У оквиру приротетног циља који се односи на туризам набројане су следеће мере: препознавање Јошаничке Бање као туристичког подручја, решавање инфраструктуре на Копаонику, Јошаничке Бање и Голије, промоција и умрежавање понуде Јошаничке Бање и Копаоника. Креирање повољно пословног окружења за бржи еконосмки развој представља други приоритетни циљ, што се односи на унпређење организационих и функционалних капацитета Службе за локални економски развој, формирање функционалних пословних индустријских зона (једне најмање), креирање и реализација Програма локалног економског развоја, унапређење пољопривредне производње и едукацију пољопривредника али на унапређење компетенција људских ресурса у складу са потребама послодаваца на локалном тржишту рада. Постојећи Локални акциони план за запошљавање је активан и све његове мере су врло активне и на располагању су грађанима општине Рашка. У плану су мере које ће поспешити развој саобраћаја, локалне саобраћајне инфрастуктуре и јавних површина као и мера која се односи на израду недостајуће просторно-планске документације за насељена места али и с циљем даљег развоја туристичких одредишта на територији наше Општине.

 

Опширније у прилогу!

Општинско веће је на данашњој седници прихватило Измене и допуне Статута ЦКОИ „Градац“ које су формално – правне природе, а извршене су ради усклађивања са новим одредбама Закона о култури. Коначну реч о Изменама и допунама Статута ЦКОИ „Градац“ даће одборници СО Рашка на првом наредном заседању. На седници су усвојене Измене и допуне Правилника о систематизацији радних места у ОУ. Нови Правилник се доноси због неопходности усклађивања са прописима који регулишу ову област.
Већници су усвојили Програм сакупљања и одвожења комуналног отпада са сеоских подручја у 2023. години. Отпад ће се одвозити из Рвата, Казновића, Гњилице, Биљановца, Руднице, Градца, Брвенице, Милатковића, Панојевиће, Пискање, Беоца и Шумника. Динамика је одрђена према количини и врсти отпада, типу становања, броју посуда за сакупљање отпада, броју трговинских радњи и пословних објеката. Одвожење отпада из домаћинстава пада на терет Општине Рашка, а изношење смећа из пословних објеката плаћају власници према важећем ценовнику. Веће је данас усвојило решења о именовању Жалбене комисије, чланова Штаба за ванредне ситуације и чланова Савета за координацију послова безбедности саобрађаја у локалној заједници. На седници је разматран и усвојен предлог Комисије за социјална питања за доделу једнократне новчане помоћи. У претходном периоду Комисији је упућено 27 захтева. Право на финансијску подршку остварила су 22 подносиоца захтева. У 3 предмета ће се тражити допуна документације, док се 2 захтев сматрају неоснованим.

23. 12. 2022. године

На основу члана 47. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС'' број 129/07, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон, 47/2018 и 111/2021 - др. закон) и члана 8. и 13. Пословника о раду Општинског већа општине Рашка,

ЗАКАЗУЈЕМ
ОСМУ СЕДНИЦУ ШЕСТОГ САЗИВА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА
Седница ће се одржати 23. децембра 2022. године (петак) у Сали Општинске управе Рашка (ул. П. Вилимоновића бр. 1) са почетком у 10,00 часова.
За ову седницу предлажем следећи

ДНЕВНИ РЕД
- РАЗМАТРАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 6. И 7. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА;
1. РАЗМАТРАЊЕ ИЗМЕНA И ДОПУНA СТАТУТА ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ, ОБРАЗОВАЊЕ И ИНФОРМИСАЊЕ „ГРАДАЦ“ РАШКА И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Никша Барлов, вд директора ЦКОИ Градац Рашка;
2. ПРЕДЛОГ ПРАВИЛНИКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ, ОПШТИНСКОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ, СТРУЧНИМ СЛУЖБАМА И ПОСЕБНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОПШТИНЕ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Слободан Ристовић, начелник Општинске управе;
3. РАЗМАТРАЊЕ ПРАВИЛНИКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА ЈКП ПУТЕВИ РАШКА БРОЈ 1697 ОД 14. ДЕЦЕМБРА 2022. ГОДИНЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Радиша Виријевић, вд директора ЈКП Путеви Рашка;
4. РАЗМАТРАЊЕ ОДЛУКЕ О БЕСПЛАТНОМ КОРИШЋЕЊУ КЛИЗАЛИШТА У ЈОШАНИЧКОЈ БАЊИ У ЗИМСКОЈ СЕЗОНИ 2022/23;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Марко Ђоровић, вд директора ЈУ Спортски центар Рашка;
5. ПРОГРАМ САКУПЉАЊА И ОДВОЖЕЊА КОМУНАЛНОГ ОТПАДА СА СЕОСКИХ ПОДРУЧЈА (МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ) У ТОКУ КАЛЕНДАРСКЕ 2023. ГОДИНЕ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСАНОСТИ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Илија Лазаревски, вд директора ЈКП „Рашка“;
6. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ПРЕНОСУ СРЕДСТАВА У ТЕКУЋУ БУЏЕТСКУ РЕЗЕРВУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Миладија Миливојевић, шеф одсека за финансије, буџет и ЛПА;
7. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ ЗА 2022. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Миладија Миливојевић, шеф одсека за финансије, буџет и ЛПА;
8. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ ЗА 2022. ГОДИНУ - ФУНКЦИОНИСАЊЕ УСТАНОВА ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Миладија Миливојевић, шеф одсека за финансије, буџет и ЛПА;
9. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ ЗА 2022. ГОДИНУ - ПОДРШКА ЛОКАЛНИМ СПОРТСКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА, УДРУЖЕЊИМА И САВЕЗИМА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Миладија Миливојевић, шеф одсека за финансије, буџет и ЛПА;
10. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ ЖАЛБЕНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Немања Поповић, председник општине;
11. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Немања Поповић, председник општине;
12. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА САВЕТА ЗА КООРДИНАЦИЈУ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА ОПШТИНЕ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Немања Поповић, председник општине;
13. РАЗМАТРАЊЕ ЗАКЉУЧКА СА 43. СЕДНИЦЕ КОМИСИЈЕ ЗА СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА ГРАЂАНА ОПШТИНЕ РАШКА КОЈА ЈЕ ОДРЖАНА 21. ДЕЦЕМБРА 2022. ГОДИНЕ СА ПРЕДЛОГОМ РЕШЕЊА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Андријана Трикош, председник комисије за социјална питања;
14. ТЕКУЋА ПИТАЊА.
Позивам Вас да присуствујете овој седници.
С поштовањем,

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ РАШКА
Немања Поповић

Ha основу члана 39. став 1. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама ("Службени гласник РС", бр. 87/18), члана 20. став 1. тачка 8. и члана 44. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 – др. закон 101/2016 – др. закон и 47/2018) и члана 55. став 1. тачка 15) Статута општине Рашка („Службени гласник Општине Рашка" бр. 197/18), председник општине Рашка, на предлог Штаба за ванредне ситуације општине Рашка бр. 82-55/2022-1 од 19. децембра 2022. године, доноси

ОДЛУКУ
о укидању ванредне ситуације на делу територије општине Рашка

1. Укида се ванредна ситуација на делу територије општине Рашка која је проглашена због елементарне непогоде - одрона огромне количине камења и земље са падине Настасићког брда на породичну кућу у ул. Карађорђева бр.29б у Трнавској реци-Месна заједница Рашка, јер су на престали разлози њеног проглашења.

2. Ступањем на снагу ове одлуке, престаје да важи Одлука о проглашењу ванредне ситуације II број: 378/2022 од 28. септембра 2022. године.

3. Ову одлуку доставити Окружном штабу за ванредне ситуације Рашког округа.

4. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

5. Одлуку објавити на огласној табли општине Рашка, званичној интернет страници општине Рашка и у свим локалним медијима.


ОПШТИНА РАШКА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
II Број: 796/2022
Дана: 19. децембра 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ РАШКА
Немања Поповић

На основу Одлуке Општинског већа Oпштине Рашка (бр. 06-VI-6/2022-1) на седници одржаној дана 5. децембра 2022. године, и на основу Одлуке о измени одлуке о поступку припреме и ближој садржини Плана развоја Општине Рашка за период од 2022. године до 2029. године (бр. 06-IX-22/2022-31), на седници одржаној дана 13. децембра 2022. године, Координациони тим за израду Плана развоја Општине Рашка објављује:


ПОЗИВ
за јавну расправу о
Нацрту Плана развоја Општине Рашка за период 2023–2029. година


Позива се стручна јавност и сви заинтересовани грађани да се укључе у поступак јавне расправе о Нацрту Плана развоја Општине Рашка за период 2023–2029. (у даљем тексту План развоја).
Нацрт Плана развоја израдио је Координациони тим за израду Плана развоја Општине Рашка образован решењем председника општине Рашка (у даљем тексту: Координациони тим). Састав Координационог тима наведен је у Нацрту Плана развоја.
Нацрт Плана развоја израђен је уз техничку и стручну подршку пружену у оквиру пројекта „Платформа за одговорно управљање јавним финансијама“ који реализује Програм Уједињених нација за развој у Србији.
Програм Јавне расправе је Нацрт Плана развоја Општине Рашка за период 2023–2029, број: 06-VI-6/2022-1 од 5. децембра 2022. године, који је постављен на интернет страници општине Рашка, у секцији „Почетак“ (на насловној страни сајта).
Јавна расправа ће се спроводити у периоду од 19.12.2022. године до 9.1.2023. године до 10.00 часова.
Отворени састанак представника надлежних органа Општине, односно јавних служби са заинтересованим грађанима, представницима институција, организација, удружења грађана и средстава јавног обавештавања, биће одржана 23. децембра 2022. године, у 15:30h, у свечаној сали Општинске управе Општине Рашка (ул. Предрага Вилимоновића бр. 1, 36350 Рашка).
Све примедбе, предлози, коментари и сугестије достављају се Координационом тиму за израду Плана развоја Општине Рашка електронским путем на и-мејл адресу: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели..
Нацрт Плана развоја као и образац за доставу писаних коментара доступни су на страници општине Рашка – www.raska.gov.rs , у секцији „Почетак“ (на насловној страни сајта).
По окончању Јавне расправе о Нацрту Плана развоја, Координациони тим, доставиће Општинском већу извештај о спроведеној Јавној расправи, ради утврђивања Предлога Плана развоја Општине Рашка за период 2023–2029.
Позив за јавну расправу објавити на Огласној табли Општинске управе општине Рашка и интернет страници општине Рашка.

Број: Службено
У Рашки, 19. децембра 2022. године

 

КООРДИНАЦИОНИ ТИМ

 На основу Одлуке Општинског већа Oпштине Рашка (бр. 06-VI-6/2022-1) на седници одржаној дана 5. децембра 2022. године, и на основу Одлуке о измени одлуке о поступку припреме и ближој садржини Плана развоја Општине Рашка за период од 2022. године до 2029. године (бр. 06-IX-22/2022-31), на седници одржаној дана 13. децембра 2022. године, Координациони тим за израду Плана развоја Општине Рашка објављује:ЗАКЉУЧАК
о спровођењу јавне расправе о
Нацрту Плана развоја Општине Рашка за период 2023–2029. година


Одређује се спровођење јавне расправе о Нацрту Плана развоја Општине Рашка за период 2023–2029. година.


Утврђује се Програм јавне расправе о Нацрту Плана развоја Општине Рашка за период 2023–2029. година.


Јавна расправа о Нацрту Плана развоја Општине Рашка за период 2023–2029. годинe одржаће се у периоду од 19.12.2022. до 9.1.2023. године.


Овај Закључак објавити на интернет страници Општине Рашка.

 


Број: Службено
У Рашки, 19. децембра 2022. године

 
КООРДИНАЦИОНИ ТИМ

 

 

 

ПРОГРАМ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ
О НАЦРТУ ПЛАНА РАЗВОЈА ОПШТИНЕ РАШКА
ЗА ПЕРИОД ОД 2023–2029. ГОДИНЕ


У поступку припреме Плана развоја општине Рашка за период 2023–2029. година, Координациони тим за израду Плана развоја Општине Рашка спроводи јавну расправу о Нацрту Плана развоја Општине Рашка за период од 2023–2029. године (у даљем тексту: Нацрт Плана развоја).

Нацрт Плана развоја с образложењем саставни је део овог програма.

Јавна расправа о Нацрту Плана одржаће се у периоду од 19.12.2022. до 9.1.2023. године.

Информација о отвореном састанку представника надлежних органа Општине, односно јавних служби са заинтересованим грађанима, представницима институција, организација, удружења грађана и средстава јавног обавештавања, биће одржана 23. децембра 2022. године, у 15:30h, у свечаној сали Општинске управе Општине Рашка (ул. Предрага Вилимоновића бр. 1, 36350 Рашка).

Све примедбе, предлози, коментари и сугестије достављају се Координационом тиму за израду Плана развоја Општине Рашка електронским путем на и-мејл адресу: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели..
Нацрт Плана развоја, као и образац за доставу писаних коментара доступни су на страници општине Рашка – www.raska.gov.rs, у секцији „Почетак“ (на насловној страни сајта).

По окончању Јавне расправе о Нацрту Плана развоја, Координациони тим, доставиће Општинском већу извештај о спроведеној Јавној расправи, ради утврђивања Предлога Плана развоја Општине Рашка за период 2023–2029.

Позив за јавну расправу објавити на Огласној табли Општинске управе општине Рашка и интернет страници општине Рашка.

 

На основу члана 7. Правилника о условима и критеријумима за доделу стипендија на терет средстава буџета општине Рашка, број 06-V-13/2021-19, на предлог Комисије за доделу стипендија на терет средстава буџета општине Рашка, Председник општине Рашка, расписује


К О Н К У Р С
ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА НА ТЕРЕТ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА ШКОЛСКУ 2022/2023. ГОДИНУ

I

Расписује се Конкурс за доделу стипендија на терет средстава буџета општине Рашка за школску 2022/2023. годину и то:

1. Студентима I године високошколских установа чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, носиоцима дипломе "Вук Караџић" као и свршеним ученицима средњих школа који су у току школовања остварили просек 5,00 а школе им не издају диплому ,,Вук Караџић'', под условом да су уписали редовне студије и имају стално пребивалиште на подручју општине Рашка.

2. Студентима осталих година, првог и другог степена, високошколских установа чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, под условом да имају стално пребивалиште на подручју општине Рашка а на основу следећих критеријума:
- успех на студијама (просечна оцена 8,50 и више за све године студирања);
- да имају статус редовног студента (буџетско финансирање);
- да су према наставном програму високошколске установе на којој студирају положили све испите из претходних година студија;
- да током студија нису обнављали годину;
- да су одмах након завршетка основних студија наставили студије другог степена;
- да нису корисници стипендије или кредита из других државних институција по било ком основу, (изјава се потписује на дан потписивања уговора);
- да нису у сталном радном односу (изјава се потписује на дан потписивања уговора).

3. Кандидатима из осетљивих друштвених група, који имају статус редовног студента (буџетско финансирање), на основу поднете документације којом доказују припадност осетљивој друштвеној групи и то:
- да су примаоци сталне социјалне помоћи (прилажу потврду из Центра за социјални рад);
- да су студенти из једнородитељских породица (прилажу извод из матичне књиге умрлих за преминулог родитеља или уверење Центра за социјални рад о самосталном вршењу родитељског права);
- да су припадници ромске националне мањине (доносе потврду Националног савета ромске националне мањине, односно Канцеларије за инклузију Рома);
- да су студенти чији су родитељи нестали или су киднаповани на територији Косова и Метохије и на територији република бивше СФРЈ (доносе потврду одговарајућег удружења породица киднапованих и несталих лица);
- да су избеглице и расељена лица (подносе важећу избегличку легитимацију, личну карту);
- да су повратници по споразуму о реадмисији и депортовани студенти (подносе потврду из МУП-а);
- да су студенти са инвалидитетом, студенти са хроничним болестима и студенти реконвалесценти - особа која је на путу потпуног оздрављења (подносе лекарско уверење издато од надлежне здравствене организације из места студирања);
- студенти кандидати који нису рођени у Републици Србији – подносе и уверење о држављанству.
Студентима из категорије друштвено осетљивих група, првог и другог степена, високошколских установа чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, доделиће се стипендија под условом да имају стално пребивалиште на подручју општине Рашка а на основу блажих критеријума:
- да имају статус редовног студента (буџетско финансирање);
- да током студија нису обнављали годину;
- да су одмах након завршетка основних студија наставили студије другог степена;
- да нису корисници стипендије или кредита из других државних институција по било ком основу, (изјава се потписује на дан потписивања уговора);
- да нису у сталном радном односу (изјава се потписује на дан потписивања уговора).


II

Уз пријаву на Конкурс сви заинтересовани подносе:
- доказ о месту сталног пребивалишта, (Полицијска станица Рашка);
- Студенти I године уверење да су уписани као редовни студенти (финансирање из буџета) и оверену фотокопију дипломе "Вук Караџић".Уколико средња школа не додељује диплому ,,Вук Караџић'' студенти су обавезни да доставе оверена сведочанства из сва четири разреда средње школе.
Студенти осталих година прилажу:
- уверење да су редовни студенти (финансирање на терет буџета);
- уверење о просечној оцени за све године студирања које мора да садржи број остварених ЕСПБ бодова;
- фотокопија индекса (све попуњене стране);
- штампане податке са електронске личне карте или фотокопију важеће личне
карте (без чипа)
- за студенте другог степена - доказ да није у радном односу - извод из евиденције незапослених лица Националне службе за запошљавање (студент мора бити пријављен у
Националној служби за запошљавање) или потврду надлежног органа (потврду
из ПИО фонда уколико нема уплата из радног односа)

III

Пријаве са документацијом се подносе Комисији за доделу стипендија на терет средстава буџета општине Рашка са назнаком ,,Пријава на конкурс за стипендије“ у року од 15 (петнаест) дан од дана објављивања конкурса.
Конкурсна документација достављена по истеку наведеног рока неће бити разматрана.

IV

Студенту се исплаћује студентска стипендија у 10 једнаких месечних рата.
Одобрена стипендија исплаћује се преко текућег рачуна.
Студенту ce обуставља исплата одобрене стипендије у случају нетачно приказаних података, када истовремено прима стипендију, кредит или сличaн облик давања по другом основу из буџета Републике Србије, када изгуби право на финансирање студирања из буџета или напусти редовне студије.

V

Конкурс је објављен огласној табли Општинске управе Рашка, на званичној интернет страници општине Рашка и локалној телевизији.
Пријаве за конкурс се преузимају на услужном центру Општинске управе Рашка – шалтер број 4.


ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ РАШКА
II Број: 770
Дана: 08. 12. 2022. године.
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ РАШКА
Немања Поповић