email: info@raska.org.rs | Тел: 036/736-244 | Адреса: Ибарска бр.2,36350 Рашка

A- A A+
  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • slider6.jpg
  • slider7.jpg
  • slider8.jpg
Веб сајт:: http://www.raska.gov.rs
четвртак, 16 мај 2013 15:21

ПЛЕС ТОЛЕРАНЦИЈЕ

Канцеларија за младе општине Рашка у петак 17.05.2013 са почетком у 12.00 часова у Рашки организује Матурски плес "Плес толеранције" под покровитељством Министраства омладине и спорта Републике Србије.

Општинска управа Рашка ове године организује посету  Међународном пољопривредном сајму који се одржава у Новом Саду од 18 до 24 маја.

Поводом тога позивају се  заинтересовани, искључиво регистровани пољопривредни произвођачи, који желе да посете ову манифестацију, да се пријаве у канцеларију број 13 општинске управе. Полазак је 21.05 2013. године у 03.30 . Цена улазнице 350,00 динара. Број места је ограничен. 

 

Ватрогасно-спасилачке јединице из Врњачке Бање и Рашке добиле су у Петак 10.05.2013, путем донације, од Шкотске хуманитарне организације „Blythswood care“ и преко хуманитарне организације "Љуби ближњег свог" из Врњачке Бање по једно навално ватрогасно возило марке Волво, са комплетном пратећом опремом намењено за гашење пожара и техничке интервенције у саобраћају. Свечаност поводом примопредаје кључева почела је показном вежбом која је симулирала поступак интервенције приликом саобраћајног удеса, гашењем пожара, коришћењем хидрауличних развалних алата за извалачење заробљених путника из оштећених возила и указивање прве помоћи унесрећенима на лицу места. Вежбу су извели припадници ватрогасно-спасилачких јединица из Врњачке Бањ е и Рашке, а циљ је био представљање могућности донираних возила. Регионални менаџер Шкотске хуманитарне организације „Блyтхсwоод царе“, Фил Шортхаус уручио је кључеве ватрогасних возила председницима општина Врњачке Бање и Рашке. Хуманитарна организација "Блyтхсwоод царе", у сарадњи и са хуманитарном организацијом "Љуби ближњег свог" до сада је донирала 28 ватрогасних возила Републици Србији, као и десетине санитетских возила, медицинске и рачунарске опреме, хране, одеће и обуће и других средстава.

 

Република Србија

Канцеларија за одрживи развој недовољно развијених подручја

На основу одлуке 058 број 401-01- 112/2013-01 од 18.04.2013. године, Директор Канцеларије за одрживи развој недовољно развијених подручја, расписује

Ј А В Н И  К О Н К У Р С

За доделу средстава за реализацију ПРОГРАМА ПОДРШКЕ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ПОЉОПРИВРЕДЕ И СЕЛА У ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ЈУГОЗАПАДНЕ СРБИЈЕ ПРИБОЈУ, ИВАЊИЦИ, НОВОЈ ВАРОШИ, ПРИЈЕПОЉУ, СЈЕНИЦИ, РАШКОЈ, НОВОМ ПАЗАРУ И ТУТИНУ за 2013. годину 

I  Предмет конкурса је финансирање и суфинансирање пројеката датих у Програма подршке одрживог развоја пољопривреде и села у јединицама локалне самоуправе југозападне Србије, Прибој, Ивањица, Нова Варош, Пријепоље, Сјеница, Рашка, Нови Пазар и Тутин  за 2013 годину

II Укупно предвиђена средства намењена за суфинансирање овог Програма су 100.000.000,00 динара и то:

-За финансирање израде пројеката 9.000.000,00 дин:

-За финансирање и суфинансирање локалних индивидуалних пројеката по локалним самоуправама 91.000.000,00 динара, који ће се процентуално распоредити по територијалном принципу на основу броја становника и то::

Прибој8.627.000  динара  

Ивањица 10.192.000  динара

Нова Варош 5.333.000  динара  

Пријепоље 11.675.000  динара

Сјеница 8.026.000  динара  

Рашка7.853.000  динара      

Нови Пазар 29.502.000 динара    

Тутин 9.792.000 динара

А) Канцеларија ће финансирати израду стандардне пројектне документације и типског главног грађевинског пројекта према усаглашеним стандардима Европске уније и важећем правилнику за израду техничке документације. Појединачна вредност максимално до 3.000.000,00 динара и то за:

1.Израду пројеката  за изградњу стаје за музне краве (10, 20 и 30 грла) и производњу млека и меса;

2.Израду пројеката  за изградњу живинарника за коке носиље (300, 600, 1000 комада) и  бројлере (300, 600, 1000 комада) и производњу јаја и меса;

3.Израду пројеката  за подизање засада (орах, леска и кестен) и производњу коштуничавог воћа;

Потенцијални понуђачи уз своју понуду дужни су да доставе:

а) Бизнис план одрживог развоја, који ће јасно дефинисати

- начин организације

- технологију

- финансијску конструкцију

б) Идејни пројекат објекта

Израда Пројектне документације и главног грађевинског пројеката морају бити у складу са ЕУ стандардима

Право учешћа на конкурсу за доделу средстава из тачке А) овог огласа имају привредни субјекти, друга правна лица, предузетници, образовне и научно-истраживачке институције ако конкуришу са пројектом који се односи на подручја обухваћена Програмом, који су регистровани најкасније до  децембра 2010. године, уз доказ о успешном пословању од најмање две године, а нису користили средства КОРНРП у 2011 и 2012 години.

Б)  Канцеларија за одрживи развој недовољно развијених подручја ће суфинансирати пројекте који се односе на унапређење пољопривредних и предађивачких капацитета кроз улагања у изградњу и опремање пољопривредних и прерађивачких објеката а све у правцу одрживог развоја пољопривреде у укупном износу датом у тачки II овог конкурса за сваку локалну самоуправу посебно за:

1-улагања у прерађивачке и развојне капаците-кланице, хладњаче, пољопривредне центре и сл. са максимално 40% учешћа у предрачунској вредности пројекта, а највише до 2.000.000,00 динара уз обавезно достављање идејног грађевинског пројекта или профактуре приликом конкурисања, и доказа о дозволи извођења радова у складу са законом, приликом потписивања уговора. 

2-изградњу или поправку сушара за воће или лековито биље, магацине или складишта, штала и сл.) са максимално 50% учешћа у предрачунској вредности пројекта, а највише до 400.000,00 динара уз обавезно достављање идејног грађевинског пројекта приликом конкурисања, и доказа о дозволи извођења радова у складу са законом, приликом потписивања уговора. 

3- набавку пољопривредне механизације и опреме (мотокултиватори, прикључци за тракторе и мотокултиваторе, лактофризи, системи за наводњавање и сл.) са максимално 80% учешћа у профактурној вредности, а највише до 200.000,00 динара, уз обавезно достављање профактуре на којој је прецизно дефинисана цена и износ учешћа корисника средстава и изјаве добављача  (образац IV). Један апликант може конкурисати само за једну машину или прикључак. За опрему вредности до 50.000,00 није потребно учешће.

4- за  набавку и изградњу пластеника за повртарску производњу, са максимално 80% учешћа у профактурној вредности, а највише до 150.000,00 динара, уз обавезно достављање профактуре на којој је прецизно дефинисана цена и износ учешћа корисника средстава и изјаве добављача  (образац IV). За опрему вредности до 50.000,00 није потребно учешће.

5- за набавку музилица до појединачне вредности  45.000,00 динара, без учешћа уз обавезно достављање профактуре и изјаве добављача  (образац IV).

6- за набавку опреме за пчеларство (кошнице, рамови и остало) без учешћа до појединачне вредности  50.000,00 динара уз обавезно достављање профактуре и изјаве добављача  (образац IV).

Право учешћа на конкурсу за доделу средстава из тачке В) овог огласа имају субјекти који нису користили средства КОРНРП  2011 и 2012.години:

1)пољопривредна газдинства са подручја обухваћеног Програмом која су у активном статусу најмање од 2012 године)

2)Удружења пољопривредника и  пољопривредних произвођача, професионална удружења и задруге са подручја које обухвата Програм, регистована најкасније 2012 години, што даказују актом о регистрацији;

3)За тачку 1 могу конкурисати и привредна друштва и предузетници који се баве пољопривредом и прерадом пољопривредних производа, са подручја које обухвата Програм, који су регистровани најкасније до  децембра 2010. године, уз доказ о успешном пословању од најмање две године.

Предложени пројекти треба да буду усаглашени са основним принципима одрживог развоја 2013. године.

Средства намењена за  тачку Б-1,Б-2: и Б-4 ће се расподељивати према месту улагања

III  Подношење захтева за доделу средстава

 Захтеви за доделу средстава  подносе се искључиво на конкурсним обрасцима, уз које се прилаже и остала неопходна документација, а који се могу преузети са сајта Канцеларије за одрживи развој недовољно развијених подручја: www.kornrp.gov.rs.

Рок за подношење захтева са пратећом документацијом, по овом конкурсу је до реализације расположивих средстава а најкасније до 09.05.2013 године, за сваку локалну самоуправу посебно.

Уколико до 9.05.2013 године из поједине локалне самоуправе не пристигне довољно комплетних захтева, преостала средства распоредиће се осталим локалним самоуправама по критетијумима утвђеним у тачки II овог конкурса.

Предлог пројектне документације доставља се на српском језику, написан на рачунару и на прописаним обрасцима. Предлози пројекта писани руком или писаћом машином, као и они ван прописаних образаца, неће се узети у разматрање.

Захтев са пратећом документацијом по овом конкурсу подноси се лично на писарници или путем поште у затвореној конверти на адресу:

Канцеларија за одрживи развој недовољно развијених подручја

Биро у Новом Пазару, Стевана Немање 25

36300 Нови Пазар

Са назнаком „Захтев за доделу средстава по  јавном конкурсу за реализацију Програма подршке одрживог развоја пољопривреде и села у јединицама локалне самоуправе југозападне Србије, Прибој, Ивањица, Нова Варош, Пријепоље, Сјеница, Рашка, Нови Пазар и Тутин  за 2013 годину:Тачка А); или Б-1);  или Б-2); или Б-3)  или Б-4 или Б-5 или Б-6.  -не отварати“

Неблаговремене пријаве и пријаве са непотпуном документацијом неће се узимати у разматрање. Ближе информације се могу добити преко телефона број 011/311-4227; 011/213-5754  и 020/313-743

IV  Заинтересовани кандидати, који желе да конкуришу по овом конкурсу, достављају следећу документацију:

1) ОБРАСЦЕ I, II, и III  – достављају сви који подносе захтев по конкурсу, 

-ОБРАЗАЦ  I  -Захтев- попуњен и оверен ( преузети са сајта Канцеларије)

-ОБРАЗАЦ II -Подаци о пројекту- попуњен и оверен (преузети са сајта Канцеларије)

-ОБРАЗАЦ III  -Изјава - потписана (преузети са сајта Канцеларије)

-акта која доказују позитивно пословање-уколико је тражено.

2) Поред ОБРАЗАЦА I, II и III потребно је доставити и следећу документацију:

A)Подносиоци захтева за тачку А):

1.Акт о оснивању или  регистрацији привредног субјекта;

2.Фотокопија потврде о пореском идентификационом броју;

3.Финансијске извештаје којима доказују позитивно пословање;

4.Фотокопија личне карте одговорног лица;

5.Уверење надлежног пореског органа да су измирени сви порези, доприноси и друге јавне дажбине, не старије од 30 дана од датума објављивања конкурса;

6.Пројектна идеја или пројектни задатак-пројекат;

7.План јавних набавки-копија – ако је апликант законски обавезан;

8.Одлука о покретању јавне набавке-копија –ако је апликант законски обавезан;

Б) Подносиоци захтева за тачку Б):

1.Акт о регистрацији привредног субјекта, удружења пољопривредника или удружења пољопривредних произвођача, професионалног удружења или задруге;

2.Фотокопија потврде о пореском идентификационом броју;

3.Извод из регистра пољопривредних газдинстава за пољопривреднике–физичка лица удружења и  задруге, коју издаје Министарство финансија-Управа за трезор;

4.Фотокопија личне карте одговорног лица;

5.Уверење надлежног пореског органа да су измирени сви порези, доприноси и друге јавне дажбине, не старије од 30 дана од датума објављивања конкурса – привредни субјекти;

6.Пројектна идеја или пројектни задатак-пројекат са тачном назнаком за коју опрему се конкурише;

7.Идејни градјевински пројекат (за средстава под редним бројем 1, 2);

8.Одобрење о извођењу радова по потписивању уговора уколико је законом или другим актом предвиђено (пре почетка реализације пројекта), за средства под (редним бројем 1 и 2.);

9.Профактура за опрему по пројекту (за средстава под редним бројем 3, 4, 5, 6); 

10. Образац IV-изјава добављача (за средстава под редним бројем 3, 4, 5, 6). .-Преузети са сајта Канцеларије.

Резултати овог конкурса биће објављени на сајту Канцеларије www.kornrp.gov.rs.

Корисници средстава дужни су доставити Канцеларији: упитник (који ће бити достављен уз уговор), извештај о реализацији и начину коришћења средстава са потребном документацијом , фото или видео запис до 30.10.2013 године. 

Канцеларија ће извештај о реализацији овог програма поднети Влади Републике Србије .

Конкурс је објављен на сајту Канцеларије 24.04.2013. године, дневном листу Политика и локалном листу Заман, и биће отворен док трају средства предвиђена овим Програмом, а најкасније до 09.05.2013. Прво отварање комисија ће извршити 30.04.2013.године, а друго 10.05.2013 године.

V. Међусобна права и обавезе у вези са добијеним новчаним средствима по овом конкурсу биће уређени Уговором који ће закључити Канцеларија и корисник средстава.

Потребну документацију можете преузети на сајту www.kornrp.gov.rs. или ОВДЕ!

 

 

уторак, 30 април 2013 14:36

Јавне набавке ЦКОИ Градац

Центар за културу и информисање Градац расписао је две набавке и то:

1. Услуге штампања публикација у издању Центра за културу, образовање и информисање „Градац“ Рашка (ЈНМВ 01/2013).

2. Угоститељске услуге и услуге смештаја за Центар за културу, образовање и информисање „Градац“ Рашка (ЈНМВ 02/2013).

Потребна конкурсна документа можете преузети ОВДЕ!

Врање, 29. април 2013. – „Локалне самоуправе на југу и југозападу Србије могу да рачунају на донаторску подршку Европске уније и после 2014, кроз наставак Програма европског партнерства са општинама ЕУ ПРОГРЕС. Још немамо званичну потврду из Брисела, али нови програм ће се наставити убрзо пошто ЕУ ПРОГРЕС заврши рад у марту 2014. Кроз ЕУ ПРОГРЕС 2 биће уложено 20 милиона евра уз суфинансирање локалних самоуправа и Владе Републике Србије, а главни фокус ће бити решавање проблема избеглица и стамбеног питања Рома, као и припрема техничке документације“, најавио је Огњен Мирић, заменик директора Канцеларије за европске интеграције на једанаестом састанку Управног одбора ЕУ ПРОГРЕС.

Пројектна менаџерка у Делегацији Европске уније у Србији Ана Станковић потврдила је да ЕУ увиђа значај наставка финансијске подршке за југ и југозапад Србије, а да ће ЕУ ПРОГРЕС 2 бити финансиран из фонда ИПА 2013. „Европска комисија позитивно је оценила наставак програма, и зато је потребно да општине и градови заврше започете пројекте и размишљају о наставку сарадње“, рекла је Станковић. И представник Швајцарске канцеларије за развој и сарадњу у Србији Петар Василев најавио је да је швајцарски парламент повећао донације планиране до 2017. године, које ће добити и Србија. „Од нових бесповратних средстава биће финансирани пројекти који се тичу доброг управљања, економског развоја и енергетске ефикасности“, рекао је Василев.

Подршка коју Европска унија,Владе Швајцарске и Републике Србије пружају 25 општина јужне и југозападне Србије од јула 2010, путем Програма европског партнерства са општинама ЕУ ПРОГРЕС, даје видљиве резултате: израда Планова детаљне регулације (ПДР) за врањску Индустријску зону ствара услове за издавање грађевинских дозвола. Два инвеститора су већ најавили отварање око 3.000 радних места, и инвестиције од  око 30 милиона евра, речено је на једанаестом састанку Управног одбора ЕУ ПРОГРЕС-а.

„Сјеница је користила техничку и планску документацију сачињену уз помоћ ЕУ ПРОГРЕС-а и програма ПРО, који му је претходио, и наставила са заменом водоводних цеви за шта је од Владе Републике Србије добила око 19,5 милиона динара. У Бујановцу је завршена израда Елабората, који представља саставни део бујановачког Просторног плана, те је општина сада у могућности да развија главни пројекат изградње бунара који би требало да побољша водоснабдевање града и насеља“, рекао је Марко Вујачић, заменик менаџера Програма. „Треба поменути и повећање прихода у 11 општина које су учествовале у пројекту унапређења пореске администрације, у просеку за 20 одсто. Према финансијским извештајима и завршним рачунима пореских управа, укупан износ решења за порез на имовину већи је за око 700.000 евра, тј. за 37,3% у просеку, док су приходи по основу пореза на имовину већи за око 210.000 евра, тј. 24,6% више у просеку“. 

Током састанка представљен је и Осми квартални извештај Програма, за период од јануара до марта 2013. ЕУ ПРОГРЕС је уговорио спровођење 201 пројеката: 107 (53%) је окончано, што представља повећање од 8% у односу на претходни извештајни период; спровођење 42 (21%) пројеката се одвија у потпуности по плану док 41 (20%) касни уз мале ризике. 

Захваљујући опреми набављеној путем ЕУ ПРОГРЕС-а, Стоматолошка јединица у Новој Вароши је током првог квартала извршила 1.100 прегледа школске деце, што представља 60% свих прегледа извршених током 2011. године. Ново-инсталирани системи грејања на биомасу у Пријепољу довели су до  уштеде енергената за загревање зграде опшине и музеја од 45%, док у гимназији у Новом Пазару ове зиме није било скраћивања часова захваљујући новим котловима. Врањско јавно комунално предузеће (ЈКП) је током изградње водовода за ромско насеље Ћошка инсталирало пумпе и регулаторе притиска већег капацитета чиме су створени предуслови за поновно повезивање два друга постојећа секундарна улична вода у близини овог ромског насеља, захваљујући чему је значајно побољшан притисак воде и обезбеђено редовно снабдевање водом додатних 45 домаћинстава.   

Нова Варош је уз подршку ЕУ ПРОГРЕСа направила огроман корак ка обезбеђивању институционалног оквира за побољшање квалитета живота жена и мушкараца на локалном нивоу. Општинско веће је у марту усвојило одлуку о оснивању Савета за родну равноправност, Локални акциони план за побољшање положаја жена, као и Европску повељу о равноправности жена и мушкараца у локалном животу. Европску повељу је усвојио и Прибој. 

У раду састанка учествовали су представници Канцеларије Владе Србије за европске интеграције и релевантних министарстава, 25 општина које учествују у реализацији ЕУ ПРОГРЕСа, представници развојних агенција и пројеката, цивилног друштва, донатори – представници Европске уније и Владе Швајцарске.

Пре састанка, градоначелник Града Врања Зоран Антић и чланови Управног одбора ЕУ ПРОГРЕС отворили су службу „Све на једном месту“, која ће пружати подршку инвеститорима и издавати грађевинске дозволе. Буџет пројекта је био 50.000 евра. „Град Врање сада ће знатно брже решавати захтеве за издавање грађевинских дозвола, што ће знатно олакшати пословање инвеститора. Ово је тек један међу више од 20 пројеката које Врање реализује са ЕУ ПРОГРЕС-ом, стратешким партнером града“, рекао је Антић.

 

„Уз подршку Европске уније, Владе Швајцарске и Владе Србије, путем ЕУ ПРОГРЕС-а, развоју пословања у Врању се приступа темељно: припремају се планови детаљне регулације за Индустријску зону - знате да су већ два велика инвеститора најавила улагања од око 30 милиона евра и запошљавање око 2.000 људи. Набављена је опрема за Завод за урбанизам, подржан је бизнис инкубатор центар а у току је обука и 32 нова предузетника који ће имати користи од виртуелне инкубације“, рекао је Огњен Мирић, заменик директора Канцеларије Владе Србије за европске интеграције и председавајући Управног одбора ЕУ ПРОГРЕС-а на отварању.

ЕУ ПРОГРЕС има за циљ да подржи развој 25 општина јужне и југозападне Србије. Европска унија ће издвојити 14,1 милиона евра за реализацију програма, Влада Швајцарске 2,5 милиона, а Влада Републике Србије учествује са 1,5 милиона евра. 

 

За додатне информације, молимо Вас контактирајте:

Дејан Дробњак | Менаџер за комуникације| Европско партнерство са општинама - ЕУ ПРОГРЕС | Тимочка 4, Прокупље, Србија | Тел: +381 27 333 125 +381 27 329 972| Мобилни: +381 63 861 4524 | e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.  | skype: dejan_unops | www.euprogres.org  

 

11. СЕДНИЦA СЕДМОГ ОДБОРНИЧКОГ САЗИВА СО-е РАШКА ће се одржати 29. априла 2013. године (понедељак) у сали СО Рашка у Рашки са почетком у 10,00 часова.

За ову седницу предлажен је следећи дневни ред:

-УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА ДЕСЕТЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАШКА;

1.ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ОДБОРНИКА;

2.ПОТВРЂИВАЊЕ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАШКА;

а) Избор чланова верификационог одбора,

б) Усвајање извештаја верификационог одбора и доношење Одлуке о потврђивању мандата нових одборника,

в) Полагање заклетве нових одборника.

3.ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗА МЛАДЕ ОПШТИНЕ РАШКА ЗА ПЕРИОД ОД 2013. ДО 2015. ГОДИНЕ;

ИЗВЕСТИЛАЦ:Јована Радивојевић, координатор Канцеларије за младе.

4.ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПОСЛОВНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАШКА;

ИЗВЕСТИЛАЦ:Спасоје Андрић, начелник Општинске управе.

5.ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О КОМУНАЛНОЈ ИНСПЕКЦИЈИ;

ИЗВЕСТИЛАЦ:Спасоје Андрић, начелник Општинске управе.

6.ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УСЛОВИМА ЗА ДРЖАЊЕ И ЗАШТИТУ ДОМАЋИХ И ЕГЗОТИЧНИХ ЖИВОТИЊА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ РАШКА;

ИЗВЕСТИЛАЦ:Спасоје Андрић, начелник Општинске управе.

7.ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОРГАНИЗАЦИЈИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ РАШКА;

ИЗВЕСТИЛАЦ:Спасоје Андрић, начелник Општинске управе.

8.ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА;

ИЗВЕСТИЛАЦ:Драгиша Павловић, шеф Службе за локалну пореску администрацију.

9.ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2012. ГОДИНУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ:Спасоје Андрић, начелник Општинске управе.

10.ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА 2012. ГОДИНУ СА ПРОГРАМОМ И ПЛАНОМ РАДА ЗА 2013. ГОДИНУ ЈАВНОГ ПРАВОБРАНИЛАШТВА ОПШТИНЕ РАШКА;

ИЗВЕСТИЛАЦ:Горица Гајевић, јавни правобранилац.

11.ИЗВЕШТАЈ О РАДУ И ИЗВРШЕЊУ ПРОГРАМА У 2012. ГОДИНИ ЈП ДИРЕКЦИЈЕ ЗА УРБАНИЗАМ И ИЗГРАДЊУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ:Дарко Милићевић, ВД директора ЈП Дирекције за урбанизам и изградњу.

12.ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА 2012. ГОДИНУ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „РАШКА“;

ИЗВЕСТИЛАЦ:Иван Милићевић, ВД директора ЈКП „Рашка“.

13.ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА 2012. ГОДИНУ ТУРИСТИЧКО – СПОРТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ „РАШКА“;

ИЗВЕСТИЛАЦ:Ненад Остраћанин, директор ТСО „Рашка“.

14.ИЗВЕШТАЈ О ОСТВАРИВАЊУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2012. ГОДИНУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ „СТАН“ РАШКА;

ИЗВЕСТИЛАЦ:Миломир Петровић, ВД директора ЈП „Стан“.

15.СТАТУТ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ДИРЕКЦИЈА ЗА УРБАНИЗАМ И ИЗГРАДЊУ БР. 1059/5 ОД 04.04.2013. ГОДИНЕ;

ИЗВЕСТИЛАЦ:Дарко Милићевић, ВД директора ЈП Дирекције за урбанизам и изградњу.

16.СТАТУТ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „РАШКА“ РАШКА БР. 760/1 ОД 18.04.2013. ГОДИНЕ;

ИЗВЕСТИЛАЦ:Иван Милићевић, ВД директора ЈКП „Рашка“.

17.СТАТУТ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ „СТАН“ ОД 02.04.2013. ГОДИНЕ;

ИЗВЕСТИЛАЦ:Миломир Петровић, ВД директора ЈП „Стан“.

18.СТАТУТ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА РАДИО СТАНИЦА „РАДИО РАШКА“ ОД 05.04.2013. ГОДИНЕ;

ИЗВЕСТИЛАЦ:Ђорђе Гогић, ВД директора ЈП Радио станица „Радио Рашка“.

19.ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА И ИНИЦИЈАТИВЕ.

Комесаријат за избеглице и миграције Републике Србије обавештава  сва избегла лица из Босне и Херцеговине заинтересоване за помоћ у реконструкцији стамбених јединица по систему „кључ у руке“ у циљу повратка у Босну и Херцеговину  да 

7. маја  2013. године  истиче рок за подношење пријава за помоћ у реконструкцији стамбених јединица У Босни и Херцеговини

Помоћ у реконструкцији стамбених јединица по систему „кључ у руке“ у циљу повратка у Босну и Херцеговину, додељује се избеглим лицима из Босне и Херцеговине које бораве у земљама региона: Црној Гори, Републици Хрватској и Републици Србији, а у оквиру заједничког регионалног вишегодишњег програма са циљем обезбеђења трајних решења за најугроженије избеглице и интерно расељена лица.

Средства за спровођње програма  ће се обезбеђивати из контрибуција донатора у оквиру  Фонда Регионалног стамбеног програма којим управља Развојна банка Савета Европе. Координатор пројекта је Министарство за људска права и избјеглице Босне и Херцеговине.

Информације о критеријумима за доделу помоћи, потребној документацији и начину подношења пријава доступне су на интернет страни  Министарства за људска права и избјеглице БиХ: http://www.mhrr.gov.ba/izbjeglice/Donatorska_konferencija/Javni%20poziv-produzenje.pdf  и код општинског/градског повереника за избеглице.   За све додатне информације можете се обратити Министарству за људска права и избеглице Босне и Херцеговине и Амбасади Босне и Херцеговине у Републици Србији.

Овим путем се позивају  и сва лица која су у ранијем периоду доставила захтеве за добијање ове врсте  помоћи обнове своје захтеве, а у складу са актуелним Јавним позивом Министарства за људска права и избеглице Босне и Херцеговине.

 

16. СЕДНИЦA ТРЕЋЕГ САЗИВА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА ће се одржати 19. априла 2013. године (петак) у Сали Општинске управе Рашка (ул. П. Вилимоновића 1, на I. спрату) са почетком у 08,30 часова.

За ову седницу предлажeн је  следећи дневни ред:

1.УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 15. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА;

2.УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА МЛАДЕ ОПШТИНЕ РАШКА ЗА ПЕРИОД ОД 2013. ДО 2015. ГОДИНЕ;

ИЗВЕСТИОЦИ:Јована Радивојевић и Ђорђе Радоичић, координатори Канцеларије за младе.

3.УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПОСЛОВНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАШКА;

ИЗВЕСТИЛАЦ:Спасоје Андрић, начелник Општинске управе.

4.УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О КОМУНАЛНОЈ ИНСПЕКЦИЈИ;

ИЗВЕСТИЛАЦ:Спасоје Андрић, начелник Општинске управе.

5.УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УСЛОВИМА ЗА ДРЖАЊЕ И ЗАШТИТУ ДОМАЋИХ И ЕГЗОТИЧНИХ ЖИВОТИЊА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ РАШКА;

ИЗВЕСТИЛАЦ:Спасоје Андрић, начелник Општинске управе.

6.УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОРГАНИЗАЦИЈИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ РАШКА;

ИЗВЕСТИЛАЦ:Спасоје Андрић, начелник Општинске управе.

7.УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА;

ИЗВЕСТИЛАЦ:Драгиша Павловић, шеф Службе за локалну пореску администрацију.

8.ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О УКЉУЧИВАЊУ ГРАЂАНА У БУЏЕТСКИ ПРОЦЕС;

ИЗВЕСТИЛАЦ:Миладија Миливојевић, самостални стручни сарадник за буџет Општинске управе Рашка.

9.ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2012. ГОДИНУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ:Спасоје Андрић, начелник Општинске управе.

10.ИЗВЕШТАЈ О РАДУ И ИЗВРШЕЊУ ПРОГРАМА У 2012. ГОДИНИ ЈП ДИРЕКЦИЈЕ ЗА УРБАНИЗАМ И ИЗГРАДЊУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ:Дарко Милићевић, ВД директора ЈП Дирекције за урбанизам и изградњу.

11.ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА 2012. ГОДИНУ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „РАШКА“;

ИЗВЕСТИЛАЦ:Иван Милићевић, ВД директора ЈКП „Рашка“.

12.ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА 2012. ГОДИНУ ТУРИСТИЧКО – СПОРТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ „РАШКА“;

ИЗВЕСТИЛАЦ:Ненад Остраћанин, директор ТСО „Рашка“.

13.ИЗВЕШТАЈ О ОСТВАРИВАЊУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2012. ГОДИНУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ „СТАН“ РАШКА;

ИЗВЕСТИЛАЦ:Миломир Петровић, ВД директора ЈП „Стан“.

14.ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА 2012. ГОДИНУ СА ПРОГРАМОМ И ПЛАНОМ РАДА ЗА 2013. ГОДИНУ ЈАВНОГ ПРАВОБРАНИЛАШТВА ОПШТИНЕ РАШКА;

ИЗВЕСТИЛАЦ:Горица Гајевић, јавни правобранилац.

15.ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА 2012. ГОДИНУ СА ПРОГРАМ РАДА ЗА 2013. ГОДИНУ ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА КРАЉЕВО;

ИЗВЕСТИЛАЦ:Војимир Попадић, директор Историјског архива.

16.ГЛОБАЛНА ПРОЦЕНА ШТЕТЕ НАСТАЛА ОД ПОПЛАВА КОЈЕ СУ ПОГОДИЛЕ НАШУ ОПШТИНУ 15. МАРТА 2013. ГОДИНЕ;

ИЗВЕСТИЛАЦ:Михајло Мојовић, члан Општинског већа и председник Комисије за процену штете.

17.ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ЛОКАЛНОГ САВЕТА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ОПШТИНЕ РАШКА;

ИЗВЕСТИЛАЦ:Јован Чорбић, председник општине.

18.ЗАПИСНИК О РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА РАЗМАТРАЊЕ ПОДНЕТИХ ЗАХТЕВА ОД 10. АПРИЛА 2013. ГОДИНЕ;

ИЗВЕСТИЛАЦ:Бранислав Матовић, члан Општинског већа и председник Комисије за разматрање поднетих захтева.

19.ТЕКУЋА ПИТАЊА.

 

четвртак, 11 април 2013 14:45

Грађански водич кроз буџет за 2013

Публикација „Грађански водич кроз буџет за 2013.г“ данас је представљена на градском тргу у Рашки. Настала је као резултат иницијативе за веће укључивање јавности у буџетске консултације  и сагледавање потреба заједнице ,у складу са принципима доброг управљања. Партнери у овом пројекту су локална самоуправа  ,ЕУ,Владе Швајцарске и Србије ,у оквиру Програма европског партенрства са општинама-ЕУ ПРОГРЕС. Израду градјанског водича кроз буџет помогла је Балканска истраживачка мрежа.

Публикацију можете погледати ОВДЕ!

извор: РТВ Рашка

Prezentacija će se održati 17.04.2013.godine u 11h, u Sali za konferencije Kulturnog centra Novi Pazar,na prvom spratu u Novom Pazaru.

BAS program,pri  Evropskoj banci za obnovu i razvoj (EBRD) je u Srbiji prisutan od 2006 godine i pruža pomoć malim i srednjim preduzećima u raznim vidovima aktivnosti. BAS program je omogućio počinjanje biznisa,razvoj postojećeg,proširenje kapaciteta,uvođenje novog proizvoda,izlazak na nova tržišta i što je najvažnije omogućava firmama da apliciraju kod potencijalnih donatora,a pre sveih EU.

Od 2006. godine BAS Srbija je dobio 3 miliona eura donatorskih sredstava od Holandije i do kraja 2011.godine podržao 273 projekta.

Poražavajuća je činjenica da je najmanji broj Malih i srednjih preduzeća iz našeg kraje podržan od strane BAS,čak postoji saznanje da iz Novog Pazara nije apliciralo to jest nisu realizovani projekti ni za  jedno preduzeće.

Nadamo se da ćete odvojiti vreme i iskoristiti šansu da saznate nešto više o BAS Srbija projektu,a radi se o dodeli bespovratnih sredstava i do 90% od vrednosti projekta.

Комисија за развој пољопривреде која је формирана при СО Рашка, отпочела је припремне радње за реализацију пројекта наводњавања пољопривредних површина. Изабране су две почетне  микрозоне-Кравиће и Корлаће.Предстоје -израда пројектне документације ,прикупљање дозвола од надлежних министарстава и тенедер за изводјача истражних радова.Све наведено се одвија уз неопходну подршку локалне самоуправе,каже Александар Јоловић,председник  скупштинске комисије за пољопривреду.

Фирма Credo Invest, која се бави улагањем  у обновљиве изворе енергије, одговорила је на јавни позив Министарства енергетике за изградњу мини хидроелектрана и намерава да 3 таква постројења изгради на територији наше општине. Вредност инвестиције је око 20 милиона евра. Представници Credo Investa и општине Рашка данас су потписали споразум о сарадњи.

Радови на изградњи анекса дечијег вртића у Рашки ће ускоро бити завршени. Средства за реализацију овог пројекта обезбедили су Европска унија и Влада Швајцарске преко програма ЕУ ПРОГРЕС, а део средстава је обезбедила  општине Рашка . Тренутно су у току радови на спољњем уредјењу и кишној канализацији. Након завршетка овог објекта смештајни капацитет дечијег вртића биће проширен за 680м2, што ће омогућити пријем 120 малишана у ову установу.

Једна од већих инвестиција на територији општине Рашка је и изградња дома културе И дечијег вртића у Јошаничкој Бањи. Јошаничка Бања ће добити нови објекат  површине 600м2 у коме ће бити смештени дом културе И дечији вртић. Средства за изградњу овог објекта у износу од 350.000 евра донирао је велики добротвор пореклом из Јошаничке Бање, господин Миломир Главчић.

Рашка, 4. април 2013. – Студија о залихама пијаће воде на територији општине Рашка биће израђена до пролећа следеће године, уз финансијску подршку Европске уније и Владе Швајцарске преко Програма европског партнерства са општинама ЕУ ПРОГРЕС. Овим ће Јавно комунално предузеће „Рашка“, које снабдева водом око 20.000 становиника у општини, испунити своју законску обавезу да поседује овај елаборат и са утврђивањем нових извора моћи ће да планира дугорочно водоснабдевање Рашке.

Институт за водопривреду „Јарослав Черни“ спровешће током следећих годину дана хидрогеолошка истраживања на шест извора – Кокоровац, Вележ, Бадањ, Брвеница, Драгански Поток и Казновско Бачиште – и припремиће техничку документацију на основу које ће Министарство природних ресурса, рударства и просторног планирања одобрити ЈКП „Рашка“ право коришћења залиха воде за снабдевање општине. Рашка ће, тако, моћи да планира и развој водоводне мреже. Процес израде студије треба да обухвати сва четири годишња доба, па је предвиђено да буде завршена до марта 2014, а Европска унија и Влада Швајцарске преко ЕУ ПРОГРЕСа финансираће њену израду са 55.000 евра.

„Јавно комунално предузеће има законску обавезу да изради елаборат, а општина Рашка ће на основу њега стећи истражно и експлоатационо право над извориштима, чиме ће имати потпуно право да користи и штити ове изворе”, рекла је Славица Томић, техничка директорка ЈКП „Рашка“.

ЕУ ПРОГРЕС има за циљ да подржи развој 25 општина јужне и југозападне Србије. Европска унија ће издвојити 14,1 милиона евра за реализацију програма, Влада Швајцарске 2,5 милиона, а Влада Републике Србије учествује са 1,5 милиона евра. 

За додатне информације, молимо Вас контактирајте:

 

Дејан Дробњак

Службеник за комуникације

Програм европског партнерства са општинама – ЕУ ПРОГРЕС

Мобилни: +381 (0) 63 861 4524

Електронска пошта: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.